EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə39/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   125

istalaqmit tikit. dikit.

istamp 1. damqa. qalata. qalat. basma. möhür. 1. ıslac. damqa, möhrü boyuyalı edmək üçün işlənən qumaşlı qab.

istamp basqıç.

istamp basqıç.

istandard göstəri. göstərgə. norm.

istandard norm. dizgi. düzgü. dizgə.-yaşam istandardı : geçim istandardı.

istandarda uyqun olmayan ürün, ürətim yarıtıq. qırqıq.

istart vermək başlatmaq.

istart vurmaq, vermək axarlamaq. axarramaq. axarlatmaq. işə salmaq. işlətmək.

istart başlayış. başlama. çıxış.

istasyon bikit. bəkit.

istasyon bikit. bəkit.

istasyon istqah. quruluş. ocaq. duraq. durcaq. durat.

istatik duraqan. durqun. hərəkətsiz. yerli. sabit.1istatistik : amar. sayım. sayılama. saylama.

istatistik saysayış. saysayac. sayımlama. amar. sayım bilimi.

istatistikçi saysayışçı. saysayacçı. amarçı.

iste’dad yetənək. alğırlık. kabıt. yöndəmlik. bildiklik. ukıp. yün. vergi. çıkar. aqğırlık. kabılət.

iste’dad yetənək. alğırlık. kabıt. yöndəmlik. bildiklik. ukıp. yün. vergi. çıkar. aqğırlık . kabılət.

istəbl ağıl. tövlə. töğlə. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov).

iste'dad baqmu. qabiliyət. yetənək.

istedad baqmu. yetnək. qabiliyət.

iste'dad çıxar. salıq.

işte'dad şiddətlənmə. şiddətləniş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş.

iste'dadı olma yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.

iste'dadlı baqmulu1. yetənəkli.

istedadlı baqumlı. yetnəkli. qabiliyətli.

iste'dadli başarcanğ. bacarıqlı.

iste'dadlı salıqalı. çıxarlı. qərihəli. qabiliyyətli.

iste'dadlı salıqalı. çıxarlı. qərihəli. qabiliyyətli. burunman (> bırumənd(fars).

iste'fa vermək işdən ayrılmaq,. çəkilmək.

iste'fa çəkilmə. çəkiliş. çəkilim. çəkilit. ayrılma. ayrılış. ayrılım. ayrılıt.

iste'fa çəkilmə. çəkiliş. çəkilim. çəkilit. ayrılma. ayrılış. ayrılım. ayrılıt.

iste'fa çəkilmə..

istehdaf edmək amaclamaq. iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. ərəkləmək. nişanlamaq. hədəfləmək.

istehdaf edmək umaclamaq. amaclamaq (< ummaq). amac edinmək. hədəfləmək. nişanlamaq.

istehkam 1. bərklik. qayımlıq. 1. qala. qalaq. saxlıq.

istehkam baqu. baquq. bəkük. bəkü. bərkik. bərki. qala. qorunmuş yer.

istehkam baqu. baquq. bəkük. bəkü. bərkik. bərki. qala. qorunmuş yer.

istehkam betcan. sipər.

istehkam qeyint. qala.

istehkam qurqaç. qala.

istehkam topçımış.

istehkam tuqurqa. qala duvarı. savur (sipər). səngər.

istehkamçı bərkçi. bəkçi. qalaçı. qalaqçı. saxlıc.

istehkar təhqirləmə. aşağlama. alçatma. xorlama. korlama. xırdasatma. qırdasatma. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma.

istehlak edən tükətici. tükətən. alıb işlədən. məsrəf edən. müstəhlik.

istehlak tükətmə. tükətim. tükətiş. yoxaltma. yoxaltım. yoxaltış. kullanış. yıpranma. yeyilmə. əsginmə. əsgimə. əsginim. əsgirmə. əsgirim. aşınma. aşınım. yeyilmə. amortisman. aşınma. aşınım. amortisman.

istehlal -hilal gözləmə : yeni ayın bəlirməsi : .

istehmam hamam tutmaq, eləmək : yıxanmaq. yuğunmaq.

istehsal azık. işləb.önüm. üsdiriv (ötdürmək. öndürmək. törətmə) ürsitiv. ürçitiv. öndiriv. (süt azıkları).

istehza alay. qaqşıq. alay. ələsarma. ələsalma. məsxərə edmə gülüş. gülmə. alaylama.

istehzalı ima sinsi kinayə. təlmih : qanğqı.-ağruda sancı yaman, sözdə qanğqı yaman : xəstəlikta sancı kötü, qonuşmada sinsi, təlmih kötüdır.

istehzar anımsayış. anımsayıq. anımsama. yadsama. yadsayış. yadsayıq. xatırlama.

istehzar duyuru. duyru. duyrac. duyurma. eşiddiriş. e'lan. ittila'. e'lam. bildiri. bildiriş. bildəcə. bildirmə. açıqlama.-e'lan, istehzar, ittila', e'lam edmək, vermək : duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. dinərtmək. dinlətmək. aldırtmaq. eşitirmək. eşittirmək. bildirmək. açıqlatmaq. anlatmaq. bəlirtmək. sezdirmək. savamaq. savuşlamaq. çavuşlamaq. xəbərləmək.

istehzar hazırlama. açnama. açnayış. açnaşıt. açnatış. bəlnəş. bəlnəşit.

istehzar, ittila', e'lan, e'lam olunmaq, verilmək eşitilmək. bildirilmək. bilginilmək. bəllənilmək. sezinilmək. savlanılmaq. savuşlanılmaq. çavuşlanılmaq. xəbərlənilmək. öğrənilmək.

iste'la salqın. saldırı. vurqun. həmlə.

iste'laçı saldıran. saldırıcı. həmləavər.

iste'mal edilmək qoldonılmaq. kullanılmaq. boyratlıq. rəhbərlik. görəvini görmək.

iste'mal işlənlik. işləhişlik. işlənmə.

iste'mar istismar. sömürmə. sömürü. somurma. somuru. sömürgəçilik. somurgəçilik. sültətələblığ.

iste'marçı müstə'mərəçi. somurgəçi. somurgən. sömürgən. somuran. sömürən. sömürgəçi. sültətələb.

istep bozqir. çöl.

istep bozqir. çöl.

istep bozqır. kavra. kavar. kavraq. çöl. bozqır.

isterik qıncqırıq. qıcqırıq. qafa, sınır pozuqluğu daşıyan xəstəlik.

istetik gözəlduyu. bədii. gözəllik. gözəllik. gözəl. dilmə. diləm. bədii.

istətü düzük. düzük. əsasnamə. nizamnamə.

istəxr göl. hovuz. göləv.

istfadəli ədlik. edlik. eylik. faydalı.

istfadəli ədlik. edlik. eylik. faydalı.

iştial tutuşuş. tutşma. alışma. alışış. alovlanma. alovlanış. yanma. yanış. yaxınma. yaxınış. yalpınma. yalpınış. odalma. odalış.

istiarə alma tikə. almatıq. alımtıq. iqtibas.

istiarə yanrıc yanırtı.

istiba'd ehtimal, imkan verməmə. uzaqsayış. uzaqsama. qıraqsama. qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. uzaq, qıraq, ıraq, bəi'd görmə.

iştibah edən yanılan. yanğılqan.

iştibah edən yanılan. yanğılqan.

iştibah edmək azmaq. şaşmaq. çaşmaq.

iştibah edmək azmaq. şaşmaq. çaşmaq.

iştibah edmək azmaq. şaşmaq. çaşmaq. kırıxmaq. yanlışmaq. yanlış, qələt edmək, yapmaq. yahalmaq. yahaşmaq. çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. qələtmək. xəta, səhv edmək. qarışdırmaq. sürçmək. sürüşmək. yanılmaq. səhv edmək. xəta edmək. yanlıqmıq. yanılqamaq. səhv edmək. qələt eləmək. yanığmaq. yanınmaq. yanılmaq. yanğılmaq. yanğılışmaq. yahalmaq. yasanmaq. səhv edmək. xəta edmək. qələt edmək. yazmaq. yozmaq. çaşmaq.-atıcı yazdı.-başı yox, çaşı çox : başı yox, daşı çox.-o yanlışmadan danışa bilməz.

iştibah edmək kırıxmaq. bara qoymaq. azmaq. şaşmaq. çaşmaq.-söz arası uçqunmadın.

iştibah edməyən yazmaz. yayınmaz. yanılmaz.

iştibah edməyən yazmaz. yayınmaz. yanılmaz. taymağur. qaymaz. sıyrılmayan. taymayacı. caymayan.

iştibah adaş. aldaş. ataş. -aldaşıp. qatı (< qatmış. yalınğış).-yazılaın çanıtlamasın kim görür.-onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat.

iştibah çənit. çanıt. çənət. çalat. çələt. çalqıt. qələt. yanlış. səhv. xəta.sapınc. sapqı. adaş. aldaş. ataş. qatι (< qatmιş. yalιnğış).

iştibah yahalış. yahalma. yanılış. qaf. kaf. gaf. (< kav). saçaq. səhv. qələt. xəta. yalnış. yanılma. yanılqı. yanlıq. yalnıq < yanığ. ataq. yayaq. yayqa. xəta. qələt. yanılma. səhv. çaş. yanlış. səhv. xəbt. yalnış. yalınqış. səhv. yanlıq. yanılqı. yanılqış. yalınqış. yahalqı. yahalıq. səhv. qələt. yanlış. yanılma. yanlışlıq. çaş. çəp < sap ( < sapmaq). sapıq. doğru olmayan. əğri. səhv. qələt. yayaq. yayqa. xəta. sapınc. sapqı. adaşıp .

iştibah yanğılış. yanğış. yanlış. yannış. yanış. səhv. xəta.

iştibah, səhv edmək quş buraxmaq. yalınmaq.

iştibah, səhv, xəta, xəbt, yanlış edmək sürçmək. sürüşmək. kavalamaq. qafalamaq. kafalamaq. (< kav). çaşmaq. yanılmaq. yahalmaq.

iştibaha salmaq sapıtmaq. bozmaq. saçmalamaq. şaşırmaq.

iştibaha salmaq sapıtmaq. bozmaq. saçmalamaq. şaşırmaq.

iştibaha salmaq yanğlatmaq. yanıtmaq. yanğıltmaq. yanğılşıtmaq. yasatmaq. yahatmaq. səhvə salmaq. xətaya salmaq. müştəbeh edmək. qələt düşündürmək.

iştibahın, yanlışın, qələtin, xətasın, səhvin tutmaq, çıxartmaq yahatlamaq. yanlıtlamaq. çalatlamaq. çələtləmək. çalqıtlamaq. çanıtlamaq. çənətləmək. çənitləmək. qələtləmək.

istibdad basınc. zulum.

istibdad özbaşdaqlıq. özbaşatlıq.

istibdad qafcaq.

istibdadi qaragüc. özbaşdaqlıq. özbaşatlıq. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.

istibdal -mubadilə, istibdal edmək : dəğişdirmək. dəriştirmək.

istida' diləkcə. diləklik. diləkcə. diləkçə. ərzihal.

istida xahiş. qulamaqlığ. istək. istəyiş.

istidlal dəlil. girəv.

istidlal endik. endiş. endikləmə. çıxarım. çıxarma. doğurtuc. çıxarım.

istidlal tutaq.

istidlal tutur. dutur.

istidrak anlama.

istidrak bağlanma. bağlanış. bağlanım. düşüşmə. düşüşüş. düşüşüm. düşünmə. düşünüş. düşünüm. anlama. anlanış. anlanım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ərişmə. ərişiş. ərişim. görüşmə. görüşüş. görüşüm. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. iltənmə. iltəniş. iltənim. qatılma. qatılış. qatılım. qavuşma. qavuşuş. qavuşum. saplanma. saplanış. saplanım. ulaşma. ulaşım. ulaşış. yetinmə. yetiniş. yetinim. yetişim. iltihaq. mülhəq, vəsl olma. vasil olma.

istifa 1. ayıqlama. ayıqlayış. ayıqlatış. ayıqlatım. seçiş. seçim. seçit. seçmə. intixab.

istifadə ed tükət. işlət. kulla. kullat.

istifadə edəməzsin tükətənməzsin. işlətənməzsin. kullanamazsın. kullatamazsın.

istifadə edən çıxarçı. qazanan..

istifadə edilmək asarlanılmaq. faydalanılmaq.

istifadə edilmək işlədilmək. tükətilmək..

istifadə edilmək qörəvlənmək. işlənmək. kullanmaq. çalşınmaq. uğranılmaq.

istifadə edmə tükətmə. işlətmə. kullama. kullatma.

istifadə edmək asarlanmaq. faydalanmaq.

istifadə edmək aşınmaq. cürlənmək. dəğərlənmək. faydalanmaq.

istifadə edmək bəhrələnmək. yararlanmaq. yalçımaq. kölgələnmək. asıqlanmaq. faydalanmaq.

istifadə edmək işlətmək. asığlanmaq.

istifadə edmək kullamaq. yapanlamaq. abanlamaq. işlətmək.

istifadə edmək öqrənnmək. kəsb edmək.-sizdən çox nələr öğrəndim.

istifadə edmək palamaq. işlətmək.

istifadə edmək qazanc sağlamaq. yararlanmaq. tərəf bəstən.

istifadə edmək suramaq. sürəmək. kullanmaq. işlətmək.

istifadə edmək yaranmaq. yararlanmaq. yarınmaq. yarşınmaq. çaranmaq. çarşınmaq. payaclanmaq. payıclanmaq. payşınmaq. qazaşmaq. qazanmaq. faydalanmaq.

istifadə edmək yararlanmaq. çalışdırtmaq. çalışdırmaq.

istifadə edmək yolqamaq. yolqanmaq. yolmaq. dəğərlənmək. nərsəni işə tutmaq.

istifadə etmə asarlanu. faydalanma. kulanma.

istifadə ettirmək asarlandırmaq. faydalandırmaq.

istifadə olunan taplaq. işlək. tapaq. işlətilən.

istifadə olunmaz tükətilməz. tükətinməz. işlətilməz. kullanılmaz. kullatnılmaz.

istifadə -su' istifadə edmək : tərs işləmək.-özünə, gücünə boysanıb tərs işləmək.

istifadə iş. kar. olca. kullatma. çalışdırma. işlətmə. çalışdırma. fayda. mənfəət.-mənə iş verməz.-işinə bax, ağacın tik.

istifadə işlək. qazanc. olum. kəsb edmə. əməl kərd.

istifadə tapın. işlətmək. yolqa. tapın. qazanc. mənfəət.-tapınlı : istifadəli.-tapınsız : istifadəsiz. yararsız.-istifadə olunan : taplaq. işlək. tapaq. işlətilən.-istifadə edmək : yararmaq. qollamaq. əlləmək. yolqamaq. yolqanmaq. yolmaq. dəğərlənmək. nərsəni işə tutmaq.

istifadə tapın. işlətmək.-tapınlı : istifadəli.-tapınsız : istifadəsiz. yararsız.

istifadə yarar. yaraş. yarıc. yarış. çarar. çaraş. payac. payaş. payıc. payış. qazaş. qazanc.

istifadə yolqa. tapın. qazanc. mənfəət.

istifadələnmək dəğərlənmək. qutanmaq. işlənmək. faydalanmaq. edinmək.

istifadələnmək girişlənmək. gəlirlənmək. tapdalanmaq. asılanmaq. faydalanmaq.

istifadəli qazanclı. olumlu. olmul. yararlı. yarıl. işləkli. işləgil. tutarlı. asılı. sütlü. bəhrəli. faydalı.

istifadəli yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı.

istifadəyə qoymaq görəvlətmək. görəvləndirmək. işlətmək. kullandırmaq. çalışdırmaq. uğratmaq.

istifadəyə qoymaq qörəvləndirmək. görəvlətmək. işlətmək. kullatmaq. çalışdırmaq. uğratmaq..

istifham ədatı soru əki.

istifham -zəmiri istifham : sorağ çalışma, işarə.

istifham soru. sual.

istifhami suali. sorulu. soralı.

istifrağ edmək qusmaq. qaytarmaq. qeytərmək. qarın, aşqazan boşatmaq.

istifraq qusıq. qusu. qusma. qeytərmək. qeytəri. qəy.

istifraq qusıq. qusu. qusma. qeytərmək. qeytəri. qəy.

istifsar edmə yoxlama. yoxlayış. yoxlayım. yoxlayıt. sorma. soraş. sormat. sorama. soramac soramat.

istifsar edmək sormaq. soramaq. yoxlamaq.

iştiğal çalışma. uğraşma. ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. girişmə. girnişmə. məşquliyyət. məşqul olma. çalışma. uğraşma.

istiğna doyqunluq. doyuluq. doyma : douynuq. toxluq. könül toxluğu. qanıq könüllü. göyüllü. tox göyüllülük. tox gözlülük. doyqunluq. gözü doluluq.

istiğna qocurluluq. gərəksizlik. olanla yetinmə. könül toxluğu. toxgözlülük.

istiğrab çaşırma. çaşırış. çaşırım. şaşırma. şaşırış. şaşırım. gənğinmə. gənğiniş. gənğinim. heyrətlənmə. təccüblənmə. əcib görmə.

istiğraq dalıb getmə. dalınc.

istiğraq dalma. dalınc. qərq olma.

istihalə başqalaşma. metamorfoz.

istihalə dəğişiklik. metamorfoz. təfavütluğ. dəğişiklik. fərqlik.

istihalə dönüşüm. dolaşma. dönmə. dönüb dolaşma. tevirim. devirin. dəvəran. çevirin. çevirim. təhəvvül. tıransformasyon.

istihalə osuq. otuq. bir nəsnənin bir nəsnəyə dəğişməsi. bir nəsnənin bir nəsnə ilə.

iştihar anığlanma. anığlanış. adıqlanma. adıqlanış. adlanma. adlanış. adtutma. adtutuş. ad çıxarma. ün salma. ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. məşhurlaşma. şöhrətlənmə.

istihkam qurmaq qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. qaltatmaq. qala yapmaq.

istihkam qala. basur. dayanmaq, durmaq yeri. səngər.

istihkam qala. basur. dayanmaq, durmaq yeri. səngər. qorunaqlı yer. qorunaq. qoruqan. qurqan. dulda. duvar. gərmən. qala. qalğan. qırman. sığınaq. tabya.

istihkam qorunaqlı yer. qorunaq. qoruqan. qurqan. dulda. duvar. gərmən. qala. qalğan. qırman. sığınaq. tabya.

istihkam qoruqan. qala. qorunaqlı yer.

istihqaq yaraq. yaramaq.

istihqaq yaraq. yaramaq.

istihza edmək taxmazala. paylamaq. azarlamaq.

istihza samarqav. şaka. alay.

istikak sürtmə. sürtünmə.

istikbarlı quruğur. qurğur. şişən. mütəkəbbir.

istikişaf gəlişim. açınsama.

istikrah edmək abanmaq. əba edmək. yatlamaq. yadlamaq. çəkinmək. pərhiz edmək.

istikrah iğrəncilik. iğrənmə. tiksinmə. ikrah. məkruhiyyət.

istikşaf qapırtqı. tapnış. kəşif.-qapırtqı salmaq : kəşifçilər yollamaq.

istil biçəm. biçim. özgülük. qılıq. yol. yöntəm. söyləyiş. deyiş. söyləmə yolu. uslub..

istila edmək qücləmək. qaplamaq.

istila qapsama. salqın. bürümə.

isti'la qapsama. salqın. bürümə.

istila tutmaq. ehatə.

istilagər axınçı.

istilah termin. adalqu. atalqu. adalma. atalma.

istilah termin. adalqu. atalqu. adalma. atalma.

istilah yaspalaq. yapsalaq. adlama. term. deyim. qalıblaşmış söz. tə'bir. "diş biləmə" "dilə düşmə" kimi..

istilahsazi istilah, term düzətmə. deyimlətmə.

istilli qılıqlı. yollu. biçimli. biçəmli. uslublu. usullu. yaxışacaq yolda, tərzdə, rəvişdə.

istilzam itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. məcbur edmə. icab ( icab edmə). gərəkiş. gərəkim.

istima' eşitmə. eşitiş. eşitim. duyma. duyuş. duyum.

iştimal edmək qamamaq. qamalamaq. yığmaq. qurşamaq. qurşalamaq. çevrələmək. mahasirə edmək. əhatə edmək.

istimdad istəmək köməyə çağırmaq. kömək istəmək. əlhaylamaq.

istimrar sürəklilik. sürmə. sürüb gedmə. dəvam.

istimrari duraqlı. müstəmərr.

istimrari sürəklilik. sürərlik.

istinad edən dayanan. tutaqlı. müstənid..

istinad edmə dayanma.

istinad edmək arxa vermək. dayanmaq.

istinad edmək dayanmaq. yaslanmaq.-musiqidə istinad pərdəsi : duraq. dominant.

istinad edmək tərqənmək. dərgənmək. dirgənmək. dayanmaq.

istinad dayanaq. dayaq. 1. dəlil. 1. söykək. dəsdək. 1. paya. 1. güvənmə. güvəniş. güvənim. e'timad.

istinad dayaq. ayaq. duraq. tapıq. sənəd. sənədiyyət. məsnəd..

istinad endirik. daban. dayat. dayaq. söyəş. söykəş. kök. sənəd.-endiriklə danış.-endirik göstərmək :.-pozuq endirik : boş endirik : köksüz sənəd.

istinad yaslanma. dayanma.

istinad yaslanma. dayanma.-istinad edmək : dərgənmək. dayanmaq. dirgənmək. tərqənmək. dərgənmək. dirgənmək. dayanmaq.

istinadən söynəb. söyənib. söykənib. daynab dayanıb.-nəyə istinadən böylə söylədiz : nəyə söynəb (söyənib. söykənib), böylə söylədiz. nəyə daynab (dayanıb) böylə söylədiz.

istinadlamaq dabanlamaq. dayanmaq. söykənmək. arxalanmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq. təggələnmək. ittikalanmaq.

istinadlatmaq dayatmaq. dayıtmaq. söykətmək. arxalatmaq. təkgələtmək. ittikalatmaq.

istinadlı endirikli. köklü. dabanlı. dayatlı. dayaqlı. söyəşli. söykəşli. sənədli. müstənəd.-endirikli söz : müstənəd söz.-endirikli söyəş, söykəş : müstənəd isbat.-endirikli filim : müstənəd filim.-endirikli bitik : müstənəd kitab.

istinadqah istinad edilən konu, nuxdə, not. duraqsıtı.

istinadsız endiriksiz. köksüz. dabansız. söyəşsiz. söykəşsiz. dayatsız. dayaqsız. sənədsiz.-endiriksiz danışma : sənədsiz sözləmə.-endiriksiz göstəri : sənədsiz göstəri, numayiş.

istinbat edmək iznəlitmək. izgəlitmək. düşnəlitmək. düşgəlitmək. bir duyudan, düşüncədən başqa duyu, düşüncə çıxartmaq.

istinkaf -imtina, istinkaf, ictinab edən : mümtəne'. müstənkif. çəkinsər. çəkimsər. çəkimsəyən. gerimsəyən. geri duran. qarışmamaq. yapmaq istəməmək.-imtina, istinkaf, ictinab edmək : çəkinsəmək. çəkimsəmək. çəkimsərmək. gerimsəmək. geri durmaq. qəbul edməmək. qarışmamaq. yapmaq istəməmək.

istinkaf çəkinmə. geri durma. sakınma. qəbul edməmə.

istinsax edmək köçürmək. yazmaq. nəql edmək.

istinsax çoxaltı. təksir.

istintac nəticə. düşüncə. istintaclamaq : düşünmək.

istintaci sonsal.

istintaq qonuşdurma. söylətmə. sorqulama. dilləndirmə. sorqu. sorqulama. yoluq. yarğ. bazpursi.-estentaq, bazpursi, mahakimə edmək : yarğulamaq.-istintaq edmək : dilləndirmək. qonuşdurmaq.

istintaqlamaq sordulamaq.

iştiqa' yanığ. yanğış. yanğışıq. yanığış. yaxınma. yaxınıq. yaxınış. yaxınım. yaxnım. yaxnış. diləkcə. duruşum. giley. sızlanma. sızıltı. sızlama. şikayət.

istiqah bəkləmə. bəklək. qoucaq. qarucaq. duracaq.

istiqamət bağıt. yönəliş. yünəliş. təmən. bağıt. betalış (bet : üz + almaq).-ev istiqatində : ev yaxa ged. ev yana. evə doğru.

istiqamət bağıt. yönəliş. yünəliş. təmən. bağıt. betalış (bet : üz + almaq).-ev istiqatində : ev yaxa ged. ev yana. evə doğru.

istiqamət könd. çönd. dönd. doğrultu. dura. tutum. qərar. dözüm. səbr. yön. yan. tutulan yol. çırpı. doğru. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. dirəncmə. dirənc. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma. müsirr olma.-çırpıdan çıxmaq : ölçünü itirmək.-çırpıya gətirmək : yola qoymaq.

istiqamət qoylu.yön.

istiqamət qoylu.yön.

istiqamət sürəm. tərəf. yön. cəhət.

istiqamətində doğrultusunda. yöndündə. köndündə. çöndündə. döndündə.-bir doğruya, istiqamətə çönmək, yönəlmək, doğrulmaq : dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək.-bu küçədən sağa döndü.-mənə doğru dön.-səbr, təhəmmül, istiqamət edəməzlik : çəkəməzlik. çəkənməzlik. dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. keçirəməzlik. dayanamazlıq. dayanışamazlıq. qatlanamazlıq. qatlaşamazlıq. tablanamazlıq. tablaşamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. dözənməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq.-səbr, istiqamət edmək : sığışınmaq. sığımlanmaq. sığıqlanmaq. dayanışmaq. dayanmaq. dözmək. dözəmək. çəkmək. taqət gətirmək. təhəmmül edmək. mütəhəmmil olmaq. muqavimət göstərmək. sarsılmamaq.-səbr, təhəmmül, istiqamət edəmiyən : dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. singirəmiyən. çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. keçirəməyən.-səbr, təhəmmül, istiqamət edən : qatlanan. tablanan. tablaşan. qatlanışan. dayanan. dayanışan. çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. götürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. sığıqlaşan. dözən. dözüşən.-səbr, təhəmmül, istiqamət etmə : dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. dayanma. dayanışma. qatlanma. qatlanışma. tablanma. tablaşma. çəkmə. keçirmə. dartma. daşıma. götürmə.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə