EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə38/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   125

işarə etmə belqilə. görsəti. göstərmə. yol göstərmə.

işarə ilə imləyü.

işarə qoymaq bəlqiləmək : bəlləmək. işarə edmək. tə’yin edmək. imləmək. umlamaq. çizmək. cızmaq. izləmək. simgələmək. imgələmək. damqalamaq. dağlamaq. dağlamaq. markalamaq. izləmək. izlətmək. nişanlamaq.-zəmiri istifham : sorağ çalışma..

işarə qoyunulmaq izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. simgələnilmək. imlənilmək. imgələnilmək. umlanılmaq. çizinilmək. cızınılmaq. damqalanılmaq. dağlanılmaq. markalanılmaq. nişanlanılmaq.

işarə atı. im. nişan. ayət. bəlirti. bəlirtiş. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. əlamət. çaqma. bəlgi. görkəz. iznək. im. bəldək. ima. göstəri. göstərgə. bərlisi. kinayə. im. iz. əsər. əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. tıqma. taxma. im. damqa. göstəriş. bəlgə. bəlgi. bilgi. bildə. bildə. ayan. izg. uçurma. iznək. bəllik. him. im. dək. tox. tox. simgə. simbol. əlamət. şifrə. rəmz. bəlirti. im. simgə. imrə. imgə. simqə. ima. toxan. im. qama. çapa. çaqmaca. çaqma. bəlirti. yansı. yanıs. simgə. endik. əlamət. uyar. oyar. əlamət. yansı. yanıs. im. simgə. iz. bəlirti. nişan. əlamət. çaldış. im. əlamət. damqa. imlək. göstəriş. bəlgə. bəlgi. bilgi. bildə. bildə. ayan. izg. uçurma. iznək. bəllik. him. im. dək. tok. tox. simgə. simbol. əlamət. şifrə. rəmz.-başı ilə bəlirtmək, işarə edmək : baş edmək.-baxdı mənə imləyü \ qaldım könül donlayu.-balaca işarə : kiçik im. imək.-qanana bir imək yetər, qanmaza min kötək. (kötək : yoğun dəğənək). -baxdı mənə imləyü, qaldım könül donlayu.-yol imləri, işarələri, yazıları : yol oxları.

işarə, simgə, imrə, ima ilə anlatma çıtlatma. ip ucları verərək sezdirmə.

işarəçi imbar. imbarçı. imləc. imləyən. quşlac. quşlayan. izləc. nişançı. imaçı.

işarələmə imləti.

işarələmək imləmək. imələmək. qırımaq.

işarələmək işarə edinmək : imləlmək. göstəlmək. imləmək. bəlgələv. tanqbiliv. tanğa salu. tanğa qoyuv. tanqalav.

işarəli tamğalu. damqalı. imli.

işarəsiz imsiz. bəlqisiz. əlamətsizi. məchul. yanısız. yansısız. imsiz. simgəsiz. izsiz. bəlirtisiz. nişansız. əlamətsiz.

işarəsizlik bəlirtisizlik. yanısızlıq. yansısızlıq. imsizlik. simgəsizlik. izsizlik. nişansızlıq. əlamətsizlik.

işarət barmağı sansız barmaq. başala barmaq. balan barmaq.

işarət ayıt. bəllik. izək. izdək. im. əsər. bəllik. iz. nişanə. etgi. təpgi. im. iz. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə. endik. əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. endik. nişan. arıntı. girilti. gəliri. dizəlti. izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. işarət. çıxarma. tə'lif. ərk. qudrət. iqtidar. yanğı. nifuz. göstəriş. imlək. işan. hədəf. qabqa. möhür. damqa. arma. amblem. tamqa. damqa. arma.

işarətli tamqalı. damqalı. armalı.

işarəylə qıraqlayına. yankıyına. yankıyana. sezdirərək. dolayına. dolayılı. imgəylə. imgəyinə. kinayə ilə. ima ilə. təlvihən.

işba' edən doyuran.

işba' edmək doyurmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qanındırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. doyurmaq. toxlatmaq. tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. qane', iqna' edmək.

işba' olmamış əriyik doymamış.

işba' dolma. dolnuş. dolqunluq. dolnuşluq. imtila. doyma. doyuşma. doysayış. razılaşma. qanıqsayış.

isbat edmə sibutlama. anıtlatı. anıtlama. inatdırı. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. qərarlama.

isbat edmək bütürmək. tanıqlamaq. sağlamaq. bütürmək. pötürmək.

isbat edmək dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləştirmək. qərarlamaq. sibutlamaq.

isbat etdirmək diklətmək. tikilətmək. tapıtdırmaq. birkitdirmək. diblətdirmək. köklətirmək. inatdırtmaq. anıtlatıtmaq. bəlgətitmək. bəlgələtdirmək. bəllətitmək. sənədlətdirmək. var etdirmək. barlatıtmaq. varlatıtmaq. dabanlatıtmaq. sağlatıtmaq. doğrututmaq. onatdırmaq. onqatıtmaq. onqututmaq. qonqututmaq. qonututmaq. yerləştitmək. qərarlatdırmaq. sibutlatıtmaq.

isbat ehticac. qanıtlama.

isbat qanıt. yapat. yapta. büçülgə. bəlgit. tanıt.

isbat söyəş. söykəş.-endirikli söyəş, söykəş : müstənəd isbat.

isbat, tə'yid, təsdiq edilmək doğrulanmaq.

isbat, tə'yid, təsdiqləmək doğrulamaq.

isbat, tə'yid, təsdiqlətmək doğrulatmaq.

isbatlamaq : bitəmək. bitikləmək. tapımaq. sənət yapmaq.

isbatlamaq : gərəkləmək. qaralamaq. qanıtlamaq. bəlgələmək. damqalamaq.

isbatlamaq bitəmək. bitikləmək. tapımaq. sənət yapmaq.

isbatlamaq gərəkləmək. qaralamaq. qanıtlamaq. bəlgələmək. damqalamaq.

isbatlamaq tanıtlamaq.

isbatlanmaq : qonmaq. yaratılmaq. bütmək. tamılmaq. tanımaq. iqrar edmək, olmaq.isbatlanmaq qonmaq. yaratılmaq. bütmək. tamılmaq. tanımaq. iqrar edmək, olmaq.

isdtisna qal. çat.-qal durum : istisnayi vəziyyət.-qala qalsa : idtisna qəbul edsək.-qalsız : idtisnasız.

isfənc süngər.

isfənci süngərimsi. süngərsi.

isfənd avuz. qış sonu ilə yaz arasındaki mövsim.

isfənkter boğsıq. boğqıs.

isfənkter toplardamar.

isfənkter toplardamar.

isfənqter toplardamar.

isfirar sarama. sarıqırma.

işgal edmək qücləmək. qaplamaq. alcalamaq. əsir etrmək.

işgəncə sıkınc. qısqınc. qınağ.

ishal davası yarıc. sürəc.

ishal sürgün. isal. içsürük. içboş. sürügən. isal. içsürü. içgeçmə. içgeçi. sürgü. bağırsağı üzük. sürgün.

ishallatmaq suyuqlatmaq. çalxamaq. boşaltmaq.

isim fe'l işlik ad : edlik ad : qılıt ad : ad ediş : ad edim : ad edik : ad eyləm : məsdər.

isirahətqah barınaq.

iska sulama. suqarı. süvarma.

iskal iniş. eniş. yol üstü ara duraq.

iskan etdirmək yergətmək. yerləştirmək. yerlətmək. yatırtmaq. əyləştirmək. əğləştirmək. əkləştirmək. oturutmaq. otruşutmaq. oturtmaq. barındırmaq. abandırmaq. sığındırmaq. sığdırıtmaq. qabqaştırmaq. qorcalatmaq. saxlatmaq. iqamət, sikunət vermək.

iskan yer. turuş. duruş. məkan. məskən. mə'va.

iskandal tamırlıq. rəzillik. rüsvayçılıq. ayıp.

iskarpela iğdəmir.

iskələ liman. bəndər. duraq. barnaq. su, hava, qara yol daşıtlarının, yol üstə, yolçu yük götürüb başaltma üçün duran yer.

iski qayaq.

iski qayaq.

iskibaz iskiçi. iskiqov. iskiqul. qayaqul. qayaqov. qayaqçı.

iskiçi iskibaz. iskiqov. iskiqul. qayaqul. qayaqov. qayaqçı.

iskilə amqa. damaq. tamaq. bəndər. liman. ləngik.

iskilə basağa. duralğa.

iskilə basağa. duralğa. çatma. kərəki. iskilet.

iskilə çatma. kərəki. iskilet.

iskilə çatma.-çatma (iskilə) yapmaq üçün duvarda açılan dəliklər : qaraçalı dəliği.

iskilə işgilə. bəndər.

iskilə qısqıla. gəminin yol ara sığındığı, barındığı yer. bəndər.

iskilet qurmaq çatmaq. çatılamaq.

iskilet -kök yapdal, çatqı, iskilet : qabataslaq. kiçik ayrıntılarına toxunmayan, ilkən taslaq, tərh.

iskilet -bir dəri bir sümük, quru, iskilet olumluq: qaqlıq. qaqamlıq. qaqımlıq. cılızlıq.

iskilet iççat. iç çatı. içat. qalırqa. çalurqa. çalırqa. çalqır. çalqıra. 1. canlılarda gəmik çatısı, qurumu. 1. nərsəni oluşturan təməl, çatı, quruş. 1. çox arığ.-içat bir qız. 1. nərsənin kökəl, gənəl çəkimi, quruluşu, pılanı.-bu rumanın içatı.-iççat kimi : iskilet kimi : bir dəri bir sümük. çox arıq.-iççatı çıxmaq : içata dönmək : iskileti çıxmaq : bir dəri bir sümük olmaq. çox arığlamaq.

iskilet kərkis. kərkəs. kərəkəs. qaraqas.

iskilet kürükü. qurqu.

iskilet qapırqa. çatı (insan. heyvanın iskiletinə və dam duvarda çəkilən ağaclara deyilir) .

iskilet qapırqa. çatı (insan. heyvanın iskiletinə və dam duvarda çəkilən ağaclara deyilir) .

iskilet qapurqa. qapırqa.

iskilet qaq. qax. qura. quraqı. qəfəs. çatqı. çatma. çatı. bağlaq. bağdaq. yaptal. yapdal. içdal. dişdal..

iskilet qaqamıq. qaqmıq. qaqam. qaqım.-qax, cılız, bir dəri bir sümük, quru, iskilet kimsə : qaqamıq. qaqmıq. qaqam. qaqım.

iskilet qaqlaq.

iskilet sümük. gəmik. qaqlı. qaqlıq.-bu quyunun qaqlı qalmış.-əti tökülmüş, qaxı qalmış.

iskiletli çatqılı..

iskiletli iççatlı. iç çatılı. içatlı. gəmikli. sümüklü.

iskiqov iskiqul. iskiçi. iskibaz. qayaqul. qayaqov. qayaqçı.

iskiqul iskiqov. iskiçi. iskibaz. qayaqul. qayaqov. qayaqçı.

iskont 1. endirim. düşürüm. tənzilat. 1. qırma. xırdalama.

iskonta tənzil. tənqil. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. altayış. təxfif.

iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq.-bu ölçünü endirin.-könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).-ona qarşı özüvü çox endimə.-endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.

iskontalı indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. altaymalı. altayımlı. altayıtlı. altayışlı. təxfifli. tənzilli. tənqilli.

islafa uğramış atılmış utulmuş kimsə. dələduz.

ıslah edilmək törütmək : türütmək. törətmək. durutmaq. yaratmaq. düzəltmək. onarmaq. yonqamaq.

islah edmək iqiləndir. iyiləştirmək.

islah edmək iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək.

islah edmək iygəmək. iygətmək. iyilətmək. iyiləştirmək. yeğmək. yeğcəmək. yeğicmək. düzəltmək. düzətmək. doğrultmaq. doğrutmaq.

islah edmək yeqlətmək. yeğlətmək. iyilətmək. onartmaq. onqarmaq. sağaltmaq. düzəlmək.

islah ettirilmək iyiləştirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönüqdürülmək.

ıslah ettirmək ədlətmək. edlətmək. eylətmək. iyiləştirmək.

ıslah ettirmək ədlətmək. edlətmək. eylətmək. iyiləştirmək.

islah olmaq yola gəlmək. bir yolda ilərləmək. açınışmaq. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüqmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək.

islah olmaz iyləşməz. olquşmaz. düzəlməz. düzüşməz.

ıslah olunmaq edləlmək .

ıslah olunmaq edləlmək .

islah -islah, niku, dorost edləyəməyən : qaldıramayan. düzəltəməyən. iyilətəməyən. yaxcılatamayan. açlayamayan.-nədənləri düşünəməyən, bu durumu qaldıramayan kimsələrin əlinə düşmüşük.

islah becəriş.-islah eləmək : yöndəmək.

islah becəriş.-islah eləmək : yöndəmək.

islah deviriş. çeviriş. çevrim. devrim. çevrim.

islah düzüş.

islah yaraş. yarış.

islahçı evrimçi. evirimçi. çevrimçi. çevirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. ilgər. gəlişçi. islahtələb.

islahçı ilərçi. iləriçi. ilgər. gəlişçi. islahtələb. yeğçi. yeğiç. iygəc. iygəçi. iyəşçi. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. iyukuç. eyiçi. eyiçil. eykuc. eykuçu. eyukçu. düzəçi. düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc.

islahçı yaraşçı. yarışçı.

islahlamaq tüzətmək. düzətmək.

islahnapəzir onmadıq. onqmadıq. onmadıq. onmaz. sağalmaz. toxdamaz.

islahpəzir uyarılqan.

islahpəzir uyarılqan.

islahsevi düzüşöy. düzüşev.

islahtələb ilərçi. iləriçi. ilgər. gəlişçi. evrimçi. evirimçi. çevrimçi. çevirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi.

islahtələb ilərçi. iləriçi. ilgər. gəlişçi. yönüq.

islahtələb iləriçi. mütərəqqi. islahçı. ilərçi. iləriçi. ilgər. gəlişçi. yeğçi. yeğiç. iygəc. iygəçi. iyəşçi. iyiçi. iyiçil. iykuc. iykuçu. iyukuç. eyiçi. eyiçil. eykuc. eykuçu. eyukçu. düzəçi. düzgəc. düzüşçü. düzüşməçi. doğruc.

islahtələb onqarçı. onarçı. onaçı. yonarçı. yonaçı.

islahtələb qanaqçı yanaqçı.

islub təriqət. yol. yöntəm. çığır.

islub yosun. rəsm qayda. adət.

ism -isim fe'l : işlik ad : edlik ad : qılıt ad : ad ediş : ad edim : ad edik : ad eyləm : məsdər.

ism -xass ism : ayratın ad. özəl ad.

ism atac. adaq. nam.

ismət doruğ.

ismət siliklik. arsalıq. arassılıq.

ismətli doruğlu.

ismətli qölgəli. onurlu. yapadonlu. donlu. arlı. abırlı. utanclı. utanıc. namuslu. sili. şərəfli. iffətli. yapadonlu. namuslu. iffətli. donlu. arlı. abırlı. utanclı. utanıc. şərəfli.

ismətli saxlı. silik.

ismətlilik doruğluq.

ismətsiz doruğsuz.

ismətsiz utancsız. utanıcsız. qölgəsiz. onursuz. yapadonsuz. donsuz. arsız. abırsız. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

ismətsizlik doruğsuzluq.

işme'zaz büzünmə. burunrma. bükünmə. qıvrılma. qırqınma. istəməmə. sevməmə. dadalmama. dadlanmama. bəğənməmə. uğranmama. sininməmə. sınınmama. yatsınmama. məmnun olmama. şadlanmama. xoşlamama. xoşlanmama. xoşnud olmama. razılaşmama. kefalmama.

ismilə cismilə adıyla özüylə. adıynan varlığıyla : adıyla sanıyla.

isnad edmək bəlgələnmək : yükləmək. yüklətmək.

isnad edmək dayanmaq.

isnad etdirilmək dayandırılmaq. yatsalandırılmaq. yassalandırılmaq. yastalandırılmaq..

isnad etdirmək yassalandırmaq. yatsalandırmaq. yastalandırmaq. dayandırmaq.

isnad dayaq..

isnad iddia. sav. sava.

isnad iddia. sav. sava.

isnad isnad edmə. nisbət vermə. mənsub edmə. atıvermə. atıveriş. bağlatma. bağlatış. 1. dayatma. dayatış. dayaqlatma. dayaqlatış. söyətmə. söyətiş. söykətmə. söykətiş. köklətmə. köklətiş. sənədlətmə. sənədlətiş. yatsatma. yatsatış. yastatma. yastatış. yassatma. yassatış. yükləmə. yüklətmə. yüklətiş. endiritmə. endiritiş. arxalatma. arxalatış. dabanlatma. dabanlatış. ayaqlatma. ayaqlatış. təggələtmə. təggələtiş. tikitlətmə. tikitlətiş. ittikalatma. ittikalatış. 1. atmaca. qara çalma. iftira. böhtan.

isnadsız sənədsiz. dayaqsız.

isnob zübbə. qılığ, davranış baxımından el içindən ayrılan, aşırılğa qaçan.

isoterm izoterm. əşsıcaq.

ispasma -ürək ispasması : ürək sıxışması.

ispasma gərilmə. qasınma. qasınış. inqibaz. təşənnüc.

ispat ediləbilir patavalı. dəlilli. qanıtlı.

ispat edmək pötürmək : bütürmək. bitirmək.

ispat edmək sağlamaq. bütürmək. pötürmək.

isperm məni. bel. atmıq.

isperrm oq. öğ. məni.

isport atlaq. idman. vərziş.

işqal tiraşlıq edmək gücləştirmək. qısışdırmaq. sıxışdırmaq. qısdırmaq. çətinlətmək. əngəlləmək.

işqal < işgil. ilişik. uğraq. yapıq. edik. məşqul.işgillik. müşgül. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq.-tam tilfun xətləri yapıqdır.

işqalçı alcacı. qücləvçü.-işqal edmək : alcalamaq.

işqallamaq oyalamaq. qoyalamaq. uğraştırmaq. əngəlləmək. alıqıqoymaq.

işqallanmaq qaplanmaq. qapanmaq. dolmaq.-günə dolmaq.-hirslə dolmaq.-ölkə saldadlarla doldu.

isqat düşürmə. susturma.

isqilə atla.

isqilet qüvrə. qövdə. qalıb.

isqilet qüvrə. qövdə. qalıb.

isqilet tutquc. təməl. əsas.

israf edilmək arpalmaq. yarpalmaq. yırpalmaq. yorulmaq. savrulmaq. didinmək.-yaydın qünü tiriçiliqtin arpalıb turqan kəzi : yaz, yaşa uğraşmaları mevsimidir.

israf edmək bol doğramaq. geninə xərcləmək. saçmaq. saçaqlamaq. savurmaq. sərpmək. səpmək. səpəmək. səpələmək. tağamaq. (-pulun dağma : dağıtma). 1.külünü savurmaq. -ağçanı oğşatıb qoymaq : paranı, çılqıncasına sərpmək, xərcləmək. .

israf edmək qoromculamaq..

israf edmək sərpmək. püsgürmək. saçmaq.

israf ettirmək saypatmaq.

israf -böylə süpürlə heç nə yarına qalmayacaq. -çox, artığına israf : süpür. savurma. savur.

israf aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt.

israf saçaq. saçqi.

israf saçaq. saçqi. tutumsuzlık. savurqanlıq. savurma. işlətmək .-israf edən : saçqaq kişi.-israf edmək : saçmaq. saçaqlamaq. taramaq.-pulun tarma : dığıtma.

israf saçaq.-israf edən : saçqaq kişi.

israf savruş. savuruş.-çalışmaq yetməz, savuruş, israfdan qaçınmaq gərək : işdən artmaz, dişdən artar.

israfçı (özündə bir nə tutamaz) sumaxbalan. yayça. yürüt çürüt. açar saçar. kəsir tökür. kəsər tökər.

israfçı 1israfkar : tutumsuz. iqtisadsız. sərpiç. müsrif. əli yırtıq. müsrif. bataqçı. savraçı. müsrif. dibsiz küp. dağıtıcı. dağıtımcı. səpəki. səpəkir. müsrif. velxəş.

işraq ortaq qoşma. şərik edmə.

israr edmə dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. israr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. sabit durma. müsirr olma.

israr edmək bəkinmək. bərkinmək. bəkinişmək. bərkinişmək. bəgginişmək. dirəşmək. üstələmək. sabit durmaq. dirənmək. inadlaşmaq. sallatmaq. saldırtmaq. ilişdirmək. dirətmək. düddürtmək. dayatmaq. dayıtmaq..

israr edmək dirəmək. dəhləmək. tənğləmək.

israr edmək dirəşmək. dirgəşmək. sərtişmək. müsirr olmaq.

israr edmək müsirr olmaq. dayanmaq. dirəncmək.

israr edmək qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək.

israr asılış. israrla isətəmək, təklif edmək.

israr aslıq. asılmaq.-nədir bu aslıq.

israr dürtüş. itiş. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı.

israr onqluq. inad. dikəm.

israr təpirlik. təplik. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. müsirrilik. dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma. müsirr olma.

israr, tə'kid edmək durmaq. duruqmaq. duraqlamaq.

isrararlı olan turuqsaq. durqun. dursi. dirənən.

isrararlı olan turuqsaq. durqun. dursi. dirənən.

ısrarla dəvam edmək düzəlmək.

israrlamaq -çox soxulmaq, dirənmək, israrlamaq : qapırqalarına girmək, soxulmaq.

israrlamaq dirənmək. sıxboğazlamaq. sıxıştırmaq.

israrlamaq duralamaq. cıdamaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. olcalamaq. tutumlamaq. müsirr olmaq.

israrlanmaq duralanmaq. cıdanmaq. qeyrət, muqavimət göstərmək. qərar qılmaq. müstəqərr olmaq. müsəmməmləşmək. olcalanmaq. tutumlanmaq. müsirrləşmək.

israrlı turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. təpir. təpirçi. təpikçi. dəmirçi. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. duraqlı.

ist : dur!. basda!.

istadəgi kərdən qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək. israr edmək.

istadən -baz istadən : imtina' edmək. çəkinmək. qaçınmaq. quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. üşünmək. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq.

istadən -baz istadən əz kari : duraqsanma. çəkinmə. örtünmə. üşünmə.

istadən dikəlmək.

iştah istək. əsmə. əsi. enğisə > əndişə. anğısa.-iştah gətirən : açar. haçar. aperitiv.

iştahasız əğilimsiz.

iştahladan qarın açar. açar. meyilləndirən.

iştahlandırma istəkləndirmə. istəhləndirmə. dadaldırtmaq. dadlandırtmaq. həvəsləndirmək.

iştahlanma qarın açma. qarnaçma.

iştahlanmaq istəhləndirmək. istəkləndirmək. dadalınmaq. dadlanmaq. dadanmaq. həvəslənmək.

iştahlı qarınpa. boğazlı. qarınqulu. obur. qota. çox yemək yeyən. boğazlı.-gurultulu iştahla yemək : hopurmaq. höpürmək. hapırmaq. aşırmaq. içəri ötürmək.

iştahsız boğazsız. tıx. boğazsız. çox yemək yeməyən.

istalaktit sarqıt. (# dikit. istalaqmit).

istalaqmit dikit. (#sarqıt : istalaktit).
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə