EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə37/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   125

iqdam edilməli qılınacaq. qılınmalı. tutulacaq. tutulmalı. götrüləcək. qərar veriləcək. təşəbbüsə alınmalı.-tutulacaq söz dəğil.-tutulacaq işləri andaca (yaddaşda) yazın.-bu gün tutulacaq nərsə yox.-tutulacaqları, könlünə görə qılır.

iqdam edmək durmaq. qılmaq.

iqdam edmək qalxışmaq. təşəbbüs edmək. duruşmaq. sə'y edmək. qalxmaq. davranmaq. dürüşmək. ayaq vurmaq. qədəm basmaq. başlamaq. yapmaq. qalxmaq. davranmaq. dürüşmək. ayaq vurmaq. qədəm basmaq. başlamaq. yapmaq. yapanlamaq. abanlamaq. işləmək. üzlənmək. yüzlənmək əl atmaq. mütəvəssil olmaq. başarmaq. başlamaq. mübadirət edmək. çapqamaq. çalışmaq. çalqışmaq. durmaq. qılmaq.-siz havax duracaqsız.-buyruq olsa durarıq.-durqan uluğ işlərə.-gücə üzlənmək.-iqdam edən : əl uzatan.

iqdam nəmudən girişimmək.

iqdam dartış. dartış. ölçü.-siz havax duracaqsız.-buyruq olsa durarıq.-durqan uluğ işlərə.

iqdam duruş. dartış. dartış. ölçü. girişim. təşəbbüs. mubadirət. totiə. qalxışma. başlama. girişmə. girişim. inisyatif. təşəbbüs. yazış. əl uzatma. təşəbbüs. önləm. girişmə. qalxıq. qalxac. qalxış. mubadirət. təşəbbüs. cəsarət. götürü. götürə. götrə. götrü.

iqdam, təşəbbüs edmək əl vurmaq. işə başlamaq. qalxışmaq. təşəbbüs göstərmək. təşəbbüs edmək. qalxışmaq. qalxınmaq.-gücü yümiyəcək işə qalxışmaq : başından böyük işlərə girmək.

iqdamat, tədabire şədide əmniyyəti sıxı güvənlik önləmləri.

iqlamaq qorxunu götürmək işi.

iqlim bölgə. məntəqə. məhəll.

iqna edən yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qanığdıran. qanğıdan. qanğı verən. qanığ verən. qənaət bəxş.

iqna edici bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. qandıran. qanıqdıran. inandıran. qəbulladan. qənaətbəxş. razılaşdıran.

iqna' edilmək qandırılmaq : qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

iqna edmək qanıqmaq. qatıqmaq. bıkına doymaq. tüşündürmək. inandırmaq.

iqna' qanıt. qanıq. qanıc. qanış. doyma. razılıq.-qane', razı edmək : əğmək. qanıtmaq. toxdatmaq.

iqna', qane' edmək qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qanındırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. doyurmaq. toxlatmaq. tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək.

iqna', qane', razi olmaz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. qanamaz. obur.

iqnalı gözü tox. toxul. qanıq. əlində ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar.

iqrar aldırtma dedirtmə.-güclə iqrar almaq : söylətmək. deditmək. tanımağa gücləmək.

iqrar almaq dedirtmək.

iqrar edmək bilinmək. e'tiraf edmək.-ər yazuğun bilindi.

iqrar edmək e'tiraf edmək : boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq.

iqrar edmək tanuqlamaq. e'tiraf edmək. doğrutmaq.

iqrar edmək, olmaq isbatlanmaq : qonmaq. yaratılmaq. bütmək. tamılmaq. tanımaq.

iqrar edmək, olmaq isbatlanmaq qonmaq. yaratılmaq. bütmək. tamılmaq. tanımaq.

iqrar ettirmək qondqarmaq. qöndqürmək qondarmaq.

iqrar : tanıma. e'tiraf. boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. boynalma. boynalış. boynalım. boynanma. çökünmə. çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. sınma. sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. tanıma. tanış. tanım.

iqrar etiraf. kirtük.

iqrar etiraf. kirtük.

iqrar, e'tiraf edmək tanımaq. açıqca söyləmək..

iqrar, e'tiraf olunmaq tanınmaq.

iqraz boş borc. ödünc.

iqta', qət' edmək qətələmək. qətləmək. qıtılamaq. qıtalamaq. qıttamaq. qırtalamaq. qıratlamaq. qırmaq.

iqtaf dərmə. toplama. devşirmə. cəm. təhşid.

iqtibas edmə qapal.

iqtibas edmək qapallamaq. ağdarımaq. ağdarımaq. alnamaq. alınamaq. alınımaq. alıntılamaq. çıxarıtmaq. çıxartlamaq. götrünmək. götürünmək. ödüncənmək. ödşünmək. ağdarmaq.-iqtibas edmək : alıntılamaq.

iqtibas ağdarıq. ağdarı. ağdarma. alnama. alnam. alnım. alıntı. çıxarı. çıxartı. götrü. götürü. ödünc. ödüş.

iqtibas ağdarma. alıntı.

iqtibas alma tikə. almatıq. alımtıq. istiarə.

iqtibas köçurmə.

iqtibas köçurmə.

iqtibasçı ağdarıqçı. ağdarıçı. ağdarmaçı. alnamaçı. alnamçı. alnımçı. alıntıçı. çıxarıçı. çıxartıçı. götrüçü. götürüçü. ödüncçü. ödşünçü. naqil.

iqtida edmək təqlid edmək. uykunmaq. önqünmək. onqunmaq.

iqtida örnək olma. uyma. enik. yenik. tabe’. yolumlama. yansıma. yansılama. təqlid.

iqtida, təqlid edən yolumlayan. yansıyan. yansılayan. müqəllid..

iqtida, təqlid edmək yansımaq. yansılamaq. yolumlamaq.

iqtidaən örnək olaraq. uyaraq. müti' olaraq.

iqtidar -gücü, iqtidarı çatmaq : əldən gəlmək.-əlindən gəlmir.-kimin əlindən gəlir.

iqtidar ərk. qudrət. nifuz. əsər. başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət.

iqtidar ərk. saltanat. qudrət. gücü yetərlik.

iqtidar güc. alıq. əlik. quvvət. quvvə.

iqtidarlı yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili.iqtidarsız zayıf. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.

iqtisad avcuman.

iqtisad ekonomi. başqar.

iqtisad içaxış. ekonomi. tutum. tutum. təsərrüf. ekonomi. -evin iqtisadın düzənləmə : ev dolandırma.iqtisadçılıq qısıntçılıq. tutumçuluq. tanğaclıq. dəngəclik. paylaclıq. taylaclıq. saylaclıq.

iqtisadi davranmaq asramaq. dolandırmaq. idarə edmək.

iqtisadi davranmaq qısıdmaq. qısdırmaq. ekonomik edmək.

iqtisadi olma müsrif olmama tutumluluq.

iqtisadi olmayan ğeyri iqtisadi : tutumsuz. -geçim iqtisadı : bazara yönəli yox, özəl (xisusi) yaşam üçün, daracıq işbölümünə dayanan yönətim, iqtisad.

iqtisadi asraq.idarəli.

iqtisadi avcumanlı. başqarı. qısdırı. yeritimli. yönətimli. dolanımlı. ekonomik. güdümlü.

iqtisadi tutumlu. ekonomik. idarəli. tutumlu. ekonomik. 1iqtisadsız : tutumsuz. sərpiç. müsrif. əli yırtıq.

iqtisadi, ekonomik davranmaq dəngləmək. dəhləmək. tanğlamaq. taylamaq. saylamaq. paylamaq. iqtisadi, ekonomik davranmaq. miyzanlamaq.

iqtisadi, ekonomik davranmaq. dəngləmək. dəhləmək. tanğlamaq. taylamaq. saylamaq. paylamaq. iqtisadi, ekonomik davranmaq. miyzanlamaq.iqtisam təqsim. paylama. paylaş. bölmə. böləş. üləş.

iqtiza edmək qərəkmək.

iqtiza gərək. toxuş. töküş. səbəb.

iqtiza oturu. otur. lazim. müqtəzi.-otur olsa : lazim olsa. iqtiza edsə.

iqtiza qədəş. gəyəş. gərəş. gərək. lazim. vacıb. labüd.

iqtiza yarar. gərək. gərəkmə.

iqtiza, icab, lizum ettirmək gərəktirmək.

iqtizalı gərəkli. səbəbli. muqtəzi.

iqtizalı muqtəzi. yararlı. gərəkli.

iqtizasız yararsız. gərəksiz.

iqzema (gövdə) iqzema.

iqzersiz antırenman. iqzersiz. öqrədik. öğrədik. idman. tə'lim.

iqzersiz antırenman. iqzersiz. öqrədik. öğrədik. idman. tə'lim.

iqzersiz vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. idman. antirenman.

irad olunmaq söylənmək.

irad tutan qınayıcı.

irad tutma e'tiraz. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

irad gəlir. qınama.

iradə edmək buyurmaq. diləmək. istəmək. kəsginləşmək. kəsinləşmək. bilənmək. dürüşmək. duruşmaq (< durmaq).

iradə basım.

iradə çatı. qatı. bulqa. bulqama. dilək. arman. ərmən. məqsəd. məqsud. niyyət.

iradə duruş (< durmaq). ərk. istək. əsmə. əsi.

iradə gərik. alıc.

iradə islik.

iradə islik.

iradə islik. istəm. yarlıq. istəm. buyruq. ərk. diləmə ərki. dirəngi.-iradəli : tiksin. aşuq. aşıq. aşmış. yılmaz. qeyrətli. keçmiş.

iradə istək. ixtiyar.-öz istəyizdədir.-istəkli : ixtiyar sahibi.-istəkdən düşmüş qoca.-istəyim qalmadı daha.

iradə istəm. istək. istənc. istəş. yarlıq. istəm. buyruq. istəm. ərk. diləmə ərki. yörülgə. istək. istəş. istəmə. istəyiş. bulqa. bulqama. dilək. diləş. diləyiş. diləmə. tutum. qəsd.

iradəli alıcı. aşuq. aşıq. aşmış. yılmaz. qeyrətli. keçmiş. basımlı. sərin. səbirlı. ertəli. irtəli. tavqal. cəsur. şüca'. gözübək. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı. edərmənlik. tutumluluq. qayıtsızlıq. müsəmməm. başarcanlıq. qacığmaqan. qararlı. tavqıllıq. tapqıllıq. cəsurluq. güvənli. qamamaqan. daynaqlı. istəkli. israrlı. istəmli. istəşli. istəkli. istəncli. istəncim. ixtiyarlı. gərikli alıcı. tiksin. tıyqılı. səbirli. ölçülü. insaflı.

iradəsiz 1. istəksiz. könülsüz. göyülsüz. qırıq. biçik. biçilmiş. ixtiyarsız. 1. cidamsız. dözümsüz. qatlamsız. dönək. karaktersiz. istəncsiz. istəşsiz. istəmsiz. istəksiz. tavqılsız. tapqılsız. qorxaq.

iradəsizləşmək dönəkləşmək. karaktersizləşmək.

iradəsizlik dönəklik. karaktersizlik.

iradətməndəm istəyimsiz. diləyimsiz. özləyimsiz.

iradətməndiz istəkliz. istəyəniz. diləkliz. diliyəniz. özləkliz. özləyəniz.

iradgir addagan. didişgən.

iradi ixtiyari. (# cəbri. gərəkən. girgin. girəgin. qaçnılmaz. qaçınılmaz). istəmli. istəmli. ixtiyari.-qeyri iradi : istəmsiz.

iradsiz qönülsüz. cəsarətsiz.

iraə' edmə sərgəş sunuş. numayiş edmə.

iraə göstərişmə. göstərmə. göstərit. görkəzmə. görkəzit. bildirmə. bildirit. bəllətmə. bəllətit. nişan, numayiş vermə.

iraə sərgəş.

ıranspozişın -ranspozisyon, tıranspozişın edən : xıtan. axıtıçı. axıtçı. ağdarıcı. ağdarcı. ağdaran. köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü.

irayət edmək ötmək. yoluğmaq.

irca' edmək döndərmək. geri vermək. geriyə çevirmək.

irca etdirmək : bərimək. gedmək. göndərilmək. müracət verdirmək.

irca vermək yükləmək.-güc bir işi başqasına yükləmək, irca vermək : dolamaq.

irca' (irca’, həvalə edmə) 1. geritləmə. qaytarma. qaytalama. qeytərmə. döndərmə. döndürmə. çevirmə. evirmə. 1. tapşırma. qolax. istək. əsmə. əsi. yaxarış. yalvarış. ərgi.-boş istək : olmayana ərgi.

irfan bulum.

irkab rikablama. mindiri. mindirmə.

ironi alay. dolay. gülşüq. gülüşlük. güləki. yosmalığ. oynaş. oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. şuxluq. şavxunluq. məzah.

ironik alaylı. dolaylı. gülməli. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. dəğişgən. icəşgən. şux. məzəli. məzahlı.

ironik şux. məzəli. məzahlı. alaylı. dolaylı. gülməli. gülgün. gülüşlü. gülşüklü. güləli. güləkli. oynaq. oynaşıq. oynaşan. mıtçıl. yosma. dəğişgən. icəşgən.

irs geçin. keçin.

irs qalıt. miras.

irs qalıtım.

irs qalıtım. vərasət.

irs qalma. qalıt. sovğa. qalma. andır. antıra. andıra. andıq. soyqa. qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. miras.

irs qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. andıra. miras. geriyə buraxılan nərsə.

irs qoya. sovğa. qomarı. tökürgə. andıra. miras. geriyə buraxılan nərsə.

irs sovğa. qalıt. miras. soyaçəkim.

irs sovxa. andıra. qoyqa. qalıt.

irşad edmək salğamaq. bəşarət edmək.

irşad olmuş yolqulu. yol .

irşad oyandırı.

irşad oyandırı.

irşad qılavuzluq.

irşad -qulu. bir törəyə, qurala, yola bağlı.

irşad uyarma. uyarı. uyarış. oyarma. oyarış. oyarı. doğrut.

irsal edmək ərsələmək. ərsətmək. göndərmək.

irsal edmək gütəmək. göndərmək. sürmək. aparmaq. uzatmaq. vasil edmək. yıpalamaq. apartmaq. göndərmək. yollamaq. salğamaq. göndərmək. göndərmək.ötküzmək. ötürmək. keçürmək. aşurmaq.

irsal olunmaq ərsələnmək. ərsətmək. göndərilmək.

irsal evirmə. evirim. eviriş. ebiriş. ebirmə. ebirim. ibermə. iberim. iberiş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. nəql, həml edmə. göndəriş. göndərmə. ulaştırma. göndərmə. yollama.

irsi geçərik. movrusi. geçik. keçik. qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, keçmə. genetik. soyçəkim. çəkinik. çəkmə. çəkilim. soyaçəkim.

irsiyyə düşərgə. sovğa. düşən. miras.

irsiyyət vərasət. soyçəkim. qalıtım. quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən. soya çəkim. vərasət. genetik.

irtbatsız ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

irtbatsızlıq mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik. ölçüsüzlük. ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. qatnaşsızlıq. ulqaşızlıq. arasızlıq. ələqəsizlik. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq.

irtcaçılıq alqalanlıq. alqalıq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəməzlik. gericilik. mütəəssiblik.

irtiaş edmək qıltıramaq. qaltıramaq. titrəmək.

irtiaş edmək sıçramaq. saçramaq.

irtiaş sarsığın. sarsıntı. titrəş.

irtiaş sıçraq. saçraq.

irtiaş titrəmə. sarsılma.

irtiaş ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. lərziş.

irtibat verən qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol.

irtibat -vəsayili irtibati cəmi' : kütlə savıc yaraq ( yarac, arac).

irtibat aşırım. ilgi. ilişgi. ilişik. ilgi. ilişgi. bağlanma. bağ. yaxınlıq. ulaşım. rabitə. münasibət. toxuş. töküş. səbəb. bağ. ilşik. ilişik. ilişgi. rəbt rəbt..

irtibat çəkmə. çəkə. ilişgi. bağlantı. ilişgi. ilgi. alışveriş. münasibət. bağlılıq. dəngə. tanqı. bağlantı. tutnuş. tutşunuş. munasibət. ilinti. oran. bağ. ilgi. bağıntı. ilişgi. münasibət. təmas dəğiş. qatnaşlıq. qaqnaşıq. yaxınlıq. dəğişmə.

irtibat ilinc. ilənc. ilginc. ilişgi. rabitə.

irtibat kələc. kərəc. kəric. kəriş. kərinc. ilişgi.-kələc qatmaq : ara vurmaq, pozmaq.

irtibat qaraş. qaraşıq. bağlılıq. bağlantı. ilgi. ilişik. münasibət .

irtibat qaraş. qaraşıq. bağlılıq. bağlantı. ilgi. ilişik. münasibət. yaxınlıq. vəslət.uçru. uçruş. ucraş. yoluğ.-irtibatat mərkəzi : araqatnaşık. xəbərləşmə. ilətişim məkəzi.

irtibat qurqal.

irtibat yaxınlıq. vəslət.uçru. uçruş. ucraş. yoluğ.

irtibatat mərkəzi araqatnaşık. xəbərləşmə. ilətişim məkəzi.

irtibatat arqatnaşıq.

irtibatat bağlar. ilşiklər. ilişiklər. ilişgilər..

irtibatlı bağlı. rəbtli. mərbut..

irtibatlı çəkməli. çəkəli. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli. ilişgin. bağlı. mərbut. bağlı. dəxl. ilişik. mərbut.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.

irtibatlı mərbut. bağlantılı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. bağlı. asılı. münasibətli. mərbut. əlaqəli. əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin. dəgişli. bağlı. mərbut. dəxli olan.-mən dəğişli bir nə yoxdur.-bunun sizə nə dəgişi.

irtibatsız bağsız. ilşiksiz. ilişiksiz. ilişgisiz. rəbtsiz. mərbutsuz.-irtibat yaradmaq ilgi qurmaq.

irtica' çağdış..

irtica’ mürtəce'lik. irtica'çılıq. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik.

irticaçı mürtəce'. ışıqqorxulu. ışıqkəsən. ışıqqıran. qaraçı. ışıqdan, aydınlıqdan, açığlıqdan, anlamadan qorxan.

irtica'çılıq mürtəce'lik. irtica’. kövnəçilik. köhnəçilik. könəzlik < köhnəyi izləyən. köhnə yönəlik. geriçilik. geri dönücülük. əsgiçilik.

irticai elastik. əsnək. çəyə. çəyəlik.

irticai elastik. əsnək. çəyə. çəyəlik.

irticai mürtəce'. geriçi.

irtical bilbədahə. doğac. düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, yapma.

irticalən bədahətən. doğacdan. sinədən. içinə doğmuş, içdən gəlmiş kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə.

irticali irticalən. bədahətən. doğacdan. sinədən. içinə doğmuş, içdən gəlmiş kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə.

irticayi çağdışı. geriçil. gericil. mahafizəkar.

irticayi geriçi. geri dönücü. kövnəçi. köhnəçi. könəz < köhnə izçi. əsgiçi. mürtəce'.

irticayi gerici. korsan (< kor). mürtəce'.

irticayi qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. geri, geridə qalmış nərsə. geriçi. ardan. ardıc.

irtida' 1. örtünmə bürünmə. 1. örtünmə. çəkinmə. duraqsanma. üşünmə.

irtidad dönmə.

irtifa tutmaq durqulamaq. ucalığın ölçmək.

irtifa boy.

irtifa' mürtəfe'lik. boy. boyuqluq. ucalıq. ucaqlıq. yuxarlıq. yüksəklik.

irtifa' ucalıq ucluq.

irtifa'lı mürtəfe'. boylu. boyqul. uca. ucaqlı. yuxar. yüksək.

irtihal köç. ölüm.

irtikab suç işləmə. təcərrüm.

irtiqa' yüksəliş. yüksəlmə. yüksənti.

irtisam iz düşümü. nəxş, rəsm, əlamət qoyma.

irtişaş səpgil.

irtiyad istəmə. isləmə.

irva sulama. ısqa. suğat.-suğat çağı, gözükü : sulama zamanı.

iryasət başqanlıq. başlıq. rəi'slik. idarəçilik.

iryə öggən. ağ ciyər.-öggən başı : qırtlaq.

irza' əmişdirmə. əmizdirmə. əmzirmə. əmdirmə.

işa aşaq. axşamla yatma çağı arasında sürən sürə, zaman.

isabət edmək dəğmək. dəğinmək.-ox qoluna isabət etdi : dəğdi. gəldi.-qurşun qıçına gəldi, dəğdi.

isabət edmək dəğmək. toxunmaq. yastamaq. rastlamaq.-ox amacqa yastadı.

isabət edmək dəğmək. toxunmaq. yastamaq. rastlamaq.-ox amacqa yastadı.

isabət edmək düşmək. dəğmək. toxunmaq.

isabət edmək əsmək. düşmək. dəğmək. buyruq, qismət olmaq.

isabət edmək tarımaq. darımaq. dəymək.

isabət edməyən düşməyən. dəğməyən. toxunmayan. raslamayan. təqməyən.

isabət etdirməmək civdirmək. zivdirmək. sivdirmək. çağdırmaq. savdırmaq. caydırmaq. sapdırmaq. dəğdirməmək.-pay, nəsib, isabət etdirmək : düşürmək.-sovğadan mənə bir ev düşürdü.-yazıdan düşürüləndən qaçınmaz.-pay, nəsib, isabət edmək : düşmək.-sovğadan mənə bir ev düşdü.-yazıya düşdüyündən qaçınmaz.

isabət ettirəməmək yazqanmaq. azqanmaq. yozqanmaq. yazqınmaq. yazıqlanmaq. yayınmaq. yahalmaq. çaşmaq. şaşmaq. yazqa, boşa keçmək. oxlayamamaq. tuşlayamamaq. tutturamamaq. dəğdirəməmək.

isabətli düzgün. qatıqsız.-qatıqsız, atıs mergenim : düzgün, usta nişancım.

isabətli oxuşlu. oxşaylı. oxşayışlı. uyuşlu. uyşuqlu. uyqun. yerli çağlı. yerində. tutarlı. munasib.

işaə edmə yayma. yayratma. carlama. üzləştirmə. çaşırma. açma. duyurma. aşqarlama.

işaə edmək söz çıxarmaq : .

işaə intişar. yayılma. nəşr. yayılma. intişar.

isal olmaq isala düşmək : axşınmaq. sürgünmək. ötrünmək. ötkürüşmək. ötkürünmək.

isal -isal davası : yumuşqan. boşutqan.

isal -isal davası : yumuşqan. boşutqan.

isal -sürgün, isal otu, dərmanı : sürtürmə. sürdürmə. sürgü.

isal bızırıq. vızırıq.

isal boşuq.

isal çattırı. irtiş. yetşiri. ulaşı. bulduri. göndəri. götüri. nəql.

isal çürnı. sürni. sürgi.

isal çürnı. sürni. sürgi. boşuq. sürük. sürgün. ötüt. ötük.-isala düşmə : sağnaq. çımqırmaq.

isal irtiş. ərtiş. yetriş. bulduruş.

isal ishal. içsürü. içgeçmə. içgeçi. sürgün. ishal. içsürük. içboş. sürügən : pozqun. sürgün.

isal sürgü. sürgün. sürmə. iç sürmə. ötrük. ötkürük. ötkürüş. ötkürüş. axış.

isal sürük. sürgün. ötüt. ötük.

isal yürək. yürmə.sürək. sürmə.

işarə edərək dəyərək dəğinərək.

işarə edici görsətqic. göstərici.-kişiğə işarə, aybanka qaltaq : insana ima, heyvana kötək.

işarə edilmək bəlqilənmək. tə’yin edilmək.

işarə edmək dəğinmək. anıştırmaq. 1. qaş göz qaqmaq. umlamaq. imləmək. 1. bəlirtmək. göstərmək. endikləmək. qaş edmək. qaş göz edmək. imləmək. toxundurmaq. qapalı olaraq söz çarpmaq. yada salmaq. hiss etdirmək. anıştırmaq. daşlamaq. oxlamaq. sezgirmək. sızğırmaq. əl edmək :.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə