EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə36/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   125

inkar edən tanqıldu. sözündən çönən, çevrilən. və'dəsin pozan.

inkar edinmək saxlamaq. saklanmaq. yatsınmaq > yadsınmaq. yatrınmat. yaşrınmaq. gizlənmək. danınmaq. tanımazmaq. boyun almazmaq. boyundan atınmaq.

inkar edmək danmaq. taqınmaq. üstərmək. danmaq. taqınmaq. yadsımaq. danmaq. örtmək. gizlətmək. danmaq. qayıtmaq. gerimək. dönmək. tanımamaq. danmaq. yatsımaq > yadsımaq. yatırmaq. yaşırmaq. danmaq. tanımamaq. saxlamaq. saklamaq. gizləmək. boyun almamaq. boyununa almamaq. oxaylamaq. yoxalylamaq. rəddetmək. yarlamaq. qarşı qoymaq.-o hər nəyi üstərir.-gördüyün yatsır, görmədiyin yaxır (suçlur. ittiham edir).-çirkin görsə, gözü yatsama (danma), söz eşitsə, qulağı.-iyilikləri yatsama, olmamışı qansama (düşünmək istəmə.

inkar ettirmək tanturmaq. dandırmaq.

inkar tanğ. tan. tanuq. danuq.

inkaz sınma. sınış. eniş. yeniş. engiz. yengiz. yıxış. yıxılış. yıxılma. şikəst.

inkişaf edmə yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. pişrəft. e'tila'.

inkişaf edmək baynımaq. gəlişmək. sərpilmək. böyümək. boylanmaq. boy atmaq. ösmək. önmək. bitmək. böyümək. yekəlmək. böyümək. boyatmaq. gəlişmək. yetişmək. ilərləmək. genişləmək. önmək. bitmək. böyümək.-önüb ösüp : böyüyüb gəlişib. müvəffəq olaraq. gəlişərək.-uruq öndü : tuxum çıtdı.

inkişaf etdirmək qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. osturtmaq. küldətmək. güllətmək. çiçək açtırmaq. gəlişmiş bir duruma gətirmək.

inkişaf ettirmək inkişaf edmək. inkişaf edmək.

inkişaf açılma. gəlişmə. qalxımma. ümran. gəlişmə. böyümə. gələv. alğatmaq. ulumaq. ösüş. ötüş. ökrəniş. örkəniş. gəlişmə. yetişmə. intişa'. önüğü. canlanma. qalxış. qalxınma. gəlişim. gəlişmə. ilərləmə. tərəqqi. gəlişmə. gəlişim. gəlişmə. gəlişim. böyümə. ilərləmə. təkamül. açınım. açınma. gəlişmə. osuq. yapraq. gəlişmə. dirçəliş. cücərmə. tutulma. qapanma. donuqma. parlaqlığı sonarma. solma. yüksəliş. yüksəlti. tərəqqi.

inkisar könüllənmə. ürəklənmə. içlənmə. içinmə. dövülmə. dövülüş. qırılma. üzülmə. gücənmə. xatırlanma. könlü, xətni qalmaq. qırılma :.-qabili inkisar : qırılqan. qırılabirlir. sınabilir.

inqibaz inbisat aşma daşma.

inqibaz o inbisat qəbz o bəst : qapanış açılış. qapış açış. daralış genəliş. darış geniş.

inqibaz acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zəhmək. zorluq. darğınlıq. tarığ. sıxlış. büküt. sığamık. dartış. qurağış. bərklik. sıxlıq. gərilmə. qasınma. qasınış. ispasma. təşənnüc. qapızlıq.

inqibazlı münqəbiz. qasıq. sıx. bərk.

inqilab 1. dönüm. bulanım. qarşıqlıq. ixtilal. 1. qozğalanğ. 1. öytgəriş. özgəriş. dəğişim. dəğişdirim. altut. devrim. deviriş. şuriş. qarışıqlıq. bulğan. döngəriş. qopalaq. çevriş. evrim. çevrim. devrim. tamu. önüqü. qalış. qalxış. talqır. dalqır. devrim. bulğançuqluq. bulaşıqlıq. aladalıq > aludəlik. qarmaşlıq. qatmaşlıq. şuriş. ixtilal. bulğaq. qarışıqlıq. devriş. çevriş. fitnə. fəsad. tirəlik. dirçəliş. çaqçaqalay. devriliş. qarqaşalıq. qozğun. dalqac. talatüm. qopğun. dəğişmə. dəğişim. özgəriş. başqaldırma. başqaldırı. ayaqlanma. üsyan. devriş. turqalan. şuriş. özqəriş. dəğişmiş. yenilik. qalış. qalxış. qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan. talqır. dalqır. devrim.-qəlb olma. yıxılma yıxlab. tərsiniş. tərsinmə.

inqilab dönüşüm.

inqilabçı dönüşümçü.

inqilabçı özgörişçil.

inqilabçılıq evolüsyonism : evrimçilik.

inqita' kəsinti. qırqlıq. kəsilmə. kəsinti. sonarma. bitmə. kəsmə. aralıq. qırma.

inqita'sız kəsiksiz.

inqiyad boyun əğmə.-ədəmi inqiyad : qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

inqiza' çağı dolma, bitmə. çağdoluk. çağbitik. və'dəsi gəlmə.-çağdoluğu gəlmişkən işə tələsdi.-çağbitisindən öncə verməlisiz.

inşa' 1. düzəltmə. düzətmə. yapma. yasma. yasama. qurma.-köprü yasma. 1. yazma. yazıt. yazış. özündən yonarma, törətmə. duz, qara yazı.

inşa quru. yapma. qurma.

inşaallah inşaəllah. tanrı dilərsə. o dilərsə.

inşaat tikinti : quruluş. istiruqtör. düzəltim. düzətim. yapım. yasım. yasam. qurum.-gəmi yapım : inşaatı.

inşaatçı düzətimçi. yapımçı. yapıçı. yasımçı. yasamçı. qurumçu. yapcı. yapıcı. düzən.

inşaəllah inşaallah. tanrı dilərsə. o dilərsə.

insaf et düşün bir. acınş.

insaf çıxıl. düzül. jüstis. tanqı. ədl. ədalət. dəngə. dənğ. düzə. ədalət.-dənği yox : insafsız.-dənği yoxqa qaşıq salsanğ, beş urtayt : insafsıza qaşıq verirsən, beş kərə yutar.

insaf tənik. törü. düz. həqq. tənq. ədl. tənik. törü. düz. həqq. tənq. ədl. tırtınc. vicdan. utanma. sıxılma. həya. vicdan. tıyqı. dəngə təngə. ədl. orta. orta yerim. ortalıq yeriş : orta yeriş.

insaflı acınlı. dəngiz. adil. ədalətli. münsif. geçimli. bağışlı. yarıqlı. mərhəmətli. kin tutmayan. gönlü yücə. iyi ürəkli. içikli. içgin. kültüklü. ardun. vicdanlı. münsif. tıyqılı. səbirli. iradəli. ölçülü.

insafsız dinsiz. tinsiz (< tin : iç. mə’nəviyyat). tinsiz (< tin : iç. mə'nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. zalim. acımasız. amansız. çıxılmaz. düzülməz. ənjüstifyabl. cəbbar. zalim. ədalətsiz. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar. geçimsiz. tıyqısız. qaptanmaz.

insafsızlıq acımazlıq. amansızlıq. zalimlik.

inşallah allah qoysa.. -onu balayın yeyəcəyik.

inşallah tarı aytsa. tiləsin. diləsin. dilgəsin. istəsin. tiləsin. diləsin. dilgəsin. istəsin. allah istərsə. deyən olsun. istərsə.-tarı qoysa, malla yorsa, maşallah.

insan heyvan kişi geyik.

insan şinasi antıropoloji. kişi bilim.

insan xar yamyam. adamyiyən.

insan xarlıq yamyamlıq. adamyiyənlik.

insan ağayu. ağa. kişi. baş. adam. şəxs. tilli. dilli. adam. kişi. yalqın. yalnıq. kişi. bəşər. adam.-yalqın oğlu : bəni adəm.

insan -insan həqləri: qul haqları.

insana bağlı, özəl olan kişilik. insanlıq.-beş kişilik aş : beş kişiyə yetəcək yemək.

insaniyətli xeyrxah. kişilikli.

insaniyyət kişilik. iyilik. adamlıq. xeyirxahlıq. kişilik. iyiclik.

insanlıq kişilik. insana bağlı, özəl olan.-beş kişilik aş : beş kişiyə yetəcək yemək.

insanpərvər kişisevər. adamçıl.

inşia' ışıldama. ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, yayılması. tələ'lö'. təşə'şö'.

inşiab olmaq uclara ayrılmaq.

inşiab ayrılmış. bir nəyin neçə yerə ayrılması. savacaq. savan. savak. tarmat. savacaq. savan. savak. tarmat.-partiya uclandı.-ölkə birliyi uclandı.

insicam münsəcəmlik. axıcılıq. 1. tutumluq. tutuşluq. tutarlıq. tutaşlıq. uyumluq. uyuşluq. uyqunluq. bağdaşlıq. düzgünlük. düzüşlük. 1. axışlıq. axıclıq. axarlıq. axqınlıq. yürüşlük. yürüklük. yerişlik. yeriklik. rəvanlıq. səlislik.

insicamlı münsəcəm. 1. tutumlu. tutuşlu. tutarlı. tutaşlı. uyumlu. uyuşlu. uyqunc. bağdaşlı. düzgün. düzşük. 1. axışlı. axıclı. axarlı. axqın. yürşük. yürük. yerşil. yerişli. yerik. yumşaq. açıq. yüngül. ayıl sayıl. düşnüklü. rəvan. səlis.

insicamsız münsəcəmsiz. 1. tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. 1. axışsız. axıcsız. axarsız. axqınsız. yürüşsuz. yürüksüz. yerişsiz. yeriksiz. rəvan, səlis olmayan.

insicamsızlıq münsəcəmsizlik. 1. tutumsuzluq. tutuşsuzluq. tutarsızlıq. tutaşsızlıq. uyumsuzluq. uyuşsuzluq. uyşumsuzluq. uyqunsuzluq. bağdaşsızlıq. düzgünsüzlük. düzüşsuzlük. 1. axışsızlıq. axıcsızlıq. axarsızlıq. axqınsızlıq. yürüşsuzlük. yürüksüzlük. yerişsizlik. yeriksizlik. rəvan, səlis olmamaqlıq.

inşiqaq yayılma. ayrılma. çatlama.

inşirah yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz : açıq). kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv : kav : boş). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inbisat.

inşirah, fərəhlik, fəraxlıq, inbisat duymaq içi, könlü açılmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv : kav : boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz : açıq). açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq.

insiyaq içgüdü. tinət. fitrət. təbiət. içgüdü. içduyu. içdən gələn. öz özündən olan.-ərkəklik, dişilik içgüdüsü bambaşqa yönlərə yönəlir.-acı danışmaq onun içgüdüsünə çönmüş.-alışqanlıq, canlıların ikinici içgüdüsüdür.

insiyaqi tinəti. fitri. ğərizi. təbii. içgüdük. içgüdülü. içduyuq. içgüdülü.

instirumant çalaqıc. saz.-yelli, nəfəsli çalaqıcların ağza alınan bölümü : başpara.

instirumantalizm araççılıq.

intac 1. sonuc doğurma. sonuca bağlanma. nəticələnmə. 1. sonuclandırma. nəticələndirmə. bitirmə.

intaha qutar. sonuç. son.

intahasız qıraqsız. qırıqsız. sonsuz. sanasız. kərənsiz > kəransız (< kərmək : kəsmək).

inter başcıq.

intiba etgi. təpgi. izləniş. izlənim. iz. tə'sir.

intibah izlənim. izləniş. duyuş. duyum. impiresyon. bıraxılan iz. oyanış. oynayış. bidari. aqahi.

intibaq edmək tutuşmaq. uymaq. mutabiq, müntəbəq olmaq. uyqun düşmək : dəngişmək. yaxışmaq. yaraşmaq. alışmaq. düzəlmək. bağlanmaq.-bu geyim sənə yaxcı intibaq edir : düşür. uyur. gəlir.

intibaq uyum. uyma. tətbiq. əğkəm. təmayül. mə'rifət. gəlişirgə. uyuşurma. gəlişirgə. uyuşurma.-yumuşka əğkəmi cok kişi : iş bacarmıyan kimsə.

intibaqlaşmaq enğqaylaşmaq. uyuşmaq. hazırlaşmaq.

intibaqlı munasib. mutabiq. muvafiq. dəngəşik. taydaşıq. cürdəşik. uynaşıq. uyar. uyqun. yaxışır. yaraşır. uyqun. uyumlu. örənşli. örnəşik. dəngli. taylaş. tayşıq. taylaşıq. cürdəş. cürləşik

intibaqlı uynaşıq. uyumlu. örənşli. örnəşik. dəngli. dəngəşik. taylaş. tayşıq. taydaşıq. taylaşıq. cürdəş. cürdəşik. cürləşik. müntəbəq.

intibaqsız örnəşiksiz. örənşsiz. uynaşsız. uyumsuz. uyumayan. dəngsiz. dəngəsiz. dəngəşsiz. taylaşsız. tayışsız. tayçeşit. taydüşüt. taylaşmaz. cürçeşit. cürdəşməz. müntəbəq omayan. uymayan. uyumsuz.

intibaqsızlıq örnəşsizlik. örənşsizlik. uynaşsızlıq. uyumsuzluq. uymazlıq. dəngsizlik. dəngəsizlik. taylaşızlıq. taylaşsızlıq. tayışsızlıq. tayçeşitlik. taydüşütlük. tayşamazlıq. cürçeşitlik (< cür + dış). cürdəşizlik. müntəbəqsizlik.

intihal aşırma. mənimsəmə. aşırma. özgə, başqa birinin nərsəsin yemə, aşırma, oğurlama.

intihar edmək atınmaq özün öldürmək.-atınıb ölmək : özün öldürmək.

intihar xodkoşluq. ölündəti. ölündətiş. ölündətmə. yoxnatma. yoxnatıt. yoxnatış. canına qıyma. özün, kəndin öldürmə.

intihar, xodkoşluq edlətmək ölündütmək. yoxnatıtmaq. özün, kəndin öldürtmək.

intihar, xodkoşluq xodkoşluq edmək : özün, kəndin öldürmək. canına qıymaq. ölündətmək..

intiqad edən müntəqid qazıçı.-yazıçı, işi qazıçılığa vurdu.

intiqad edmək atışdırmaq. ilişdirmək.

intiqad artıl. basınca. nəqd. ilişdiri. atış. tanqdama. incələmə dəğərləmə. tənqid. iliştiri. tanqdama.artıl. nəqd edmək. artlamaq. artıllamaq.-intiqal edmək : ağtarmaq. götürmək. aparmaq.-intiqal verən : verici. çevirən.nəqd edmək. artlamaq. artıllamaq.

intiqada tutmaq sancamaq. iğnələmək. dişləmək. taşlamaq. dışlamaq.

intiqadçı təngitçi. təngitçi. tənqidləyən. dənləyən. dənğləyən. danğlayan. danlayan. danğatan (< dan : danğ : dən : dənğ : nuxdə). ilişdirici. iliştirmən. münəqqid.intiqadcuyi edmək öcalansımaq. öcün almaq istəmək. qan izləmək. qan güdmək. qisas alınsımaq.

intiqal edmək ağtarmaq. götürmək. aparmaq. geçirmək. götürmək. ilətmək. ibermək. ebirmək. aparmaq. evirmək. nəql edmək. aparmaq. ağtarmaq. götürmək. köşmək.-qarşıya keçir.

intiqal verən verici. çevirən.

intiqal çıxarsama. köç. köçürmə. daşıma. köçürmə. daşıma. qavrama.

intiqam ar. öc. kin. qınağrın. qanağrın. öykə. ötgə. öcgəacı. buldurun. qıymıq. qisas. diyə.

intiqamcu kinli. öykəli. ötgəli. öcgəli. öclü. arlı.

intiresan əntiresan. ilgi çəkici. ilginc. ilgiş. maraqlı.

intiresan, ərtiresanlaşmaq ilginşmək ilgincləşmək. ilgi, çəkim, əlaqə qazanmaq. maraqlaşmaq.

intiresan, ərtiresanlaşmaq ilginşmək ilgincləşmək. ilgi, çəkim, əlaqə qazanmaq. maraqlaşmaq.

intiresanlanmaq ərtiresanlanmaq. ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. çəkimmək. əlaqələnmək. maraqlanmaq.

intişa' 1. doğma. 1. gəlişmə. yetişmə. inkişaf.

intisab olmuş mənsub. ayid. aid. mərbut. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. atıt. atılı. atalı. ilişli. ilişik. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. dərik. düz. düzgün. dərəli.

intisab mənsub edmə. nəsb edmə. tə'yin. atama. atatış. atatım. qoyma. qoyuş. qoyut. bağdama. bağdayış. bağdatım. qaplatma. qaplatış. qaplatım. yerlətmə. yerlətiş. yerlətim. ilətmə. ilətiş. ilətim. ilnətmə. ilnətiş. ilnətim.

intisabi intisab olmuş. mənsub. nisbətli. ayid. aid. mərbut. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. atıt. atılı. atalı. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. dərəli.

intisablı intisabi. intisab olmuş. mənsub. nisbətli. ayid. aid. mərbut. iləti. iləli. ilgəli. ilgili. ilnəli. atıt. atılı. atalı. qatıq. qatlı. qaplı. bağıt. bağlı. bağdalı. kipli. kipəli. dərik. düz. düzgün. dərəli.

intisac toxuma. toxunma. nəssaci.

intişar ıraqsama. ıraqsama. dağılma. yayılma. nəşr. işaət. yayılma. işaət. nəşr olma 1. yayılma. yayılış. yayılım. yayınma. yayınım. yayınış. yayınım. yayranma. yayranış. yayranım. yazılma. yazılış. yazılım. yazınma. yazınış. yazınım. saçınma. saçınış. saçınım. dağılma. dağılış. dağılım. 1. ürəmə. ürətmə. ürəyiş. ürətiş. ürəyim. ürətim. törəmə. törətmə. törəyiş. törətiş. törəyim. törətim. çoxalma. çoxanma. çoxalış. çoxatış. çoxalım. çoxatım.

intixab edmək ələmək. seçmək. seçmək. üğürtləmək. seçmək. iyisin almaq. saylamaq. seçmək. üğürtləmək. seçmək. iyisin almaq.-zimni intixab : ara seçimi.

intixab bəqəniş. seçmə. ayıqlama. ayıqlayış. ayıqlatış. ayıqlatım. seçiş. seçim. seçit. seçmə. saylam. saylav. saylama. bəlləm. bəlləmə. bəllək. bəllik. seçmə. seçim. seçit. seçgi. seçim. ərk. irk. taluq. daluq. səçmə.

intixabat saylam. saylav. saylama. bəlləm. bəlləmə. bəllək. bəllik. seçmə. seçim. seçit. seçgi. saylo. seçim.-pişrəs intixabat : qabalıq saylav.

intixabati saylamlı. saylavıq. saylavlı. bəlləmiq. bəlləmli. bəlləkli. bəllikli. seçimli. seçitli.

intixabçı seçmən.

intixabi saylamlı. saylavıq. saylavlı. bəlləmiq. bəlləmli. bəlləkli. bəllikli. seçimli. seçitli.

intixablamaq arınlamaq. ayırtlamaq. seçmək. tutmaq. tutunmaq. seçmək. taxınmaq.-bir qılığ, yol yoda, yol, rəftar, biçim tutmaq, seçmək. taxınmaq.

intiza tikilmə. tikləşmə. dikəlmə. dikəliş. qalxma. qalxış. qalxışma.

intizam çəkidüzəm. çəkidüzən. tənzim. düzən. sıra. çəkidüzən. yasamişi. arayış. düzən. nəzm. düzün. düzək. çəkidüzən. düzgünlük. dərlitoplu. qılıq biçik. müntəzəmlik. düzənlik. dizənlik. inzibat. düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. nizam. düzülmüş. tüzük. düzün. nəzm. sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).

intizamat sağıştaraa. sakış.

intizamlı toplu. dərli toplu. düzənli. yığcam. qaydalı. münəzzəm. münsəcəm. insicamlı. tutumlu. tutuşlu. tutarlı. tutaşlı. uyumlu. uyuşlu. uyqunc. bağdaşlı. düzgün. düzşük. düzgün. sırqın. düzənli. yaraqlı yasaqlı.-kiçik, arın, duzlu, düzgün, gözəl olan nərsə : incik. inci kimi : mərcan, dürr kimi.

intizamsız qarışıq. qatışdırövüq. çətrəvil. latışıq. düzənsiz. tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. münsəcəmsiz. insicamsız. qarışıq. düzənsiz. dərimsiz. qarışıq. çalalı. çallaq. qatışıq. pozuq düzən. dağınıq. tərtibsiz.

intizamsızlıq pozuqluq. düzənsizlik. dəriksizlik. qarşıqlıq. tərtibsizlik. yarcayıt. düzənsizlik. anarşi. tutumsuzluq. tutuşsuzluq. tutarsızlıq. tutaşsızlıq. uyumsuzluq. uyuşsuzluq. uyşumsuzluq. uyqunsuzluq. bağdaşsızlıq. düzgünsüzlük. düzüşsuzlük. münsəcəmsizlik : insicamsızlıq.

intizar çəkmək umanmaq. ümidlənmək. bəkləmək. gözləmək. təvəqqöü olmaq.

intizar edmək bəkləmək. tutmaq (t <> z) tuzmaq.

intizar umanc. ümid. bəkləş. gözləş. təvəqqü. qarayış. gərəyiş. gözləyiş . gözlədim. qaraşma. qaraşıq. qaraşış. gözləmə. gözətləmə. gözətləyiş. gözyolalıq. mütərəssid. bəkləmə. küyü. gözər. içtən gələn arzu. əriz. əriş. gözləmə. bəkləmə. umma. ümid. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə. bəkləmə. bəkləyiş. gözətiş. bəkit. gərəyiş. qaraşıq. qaraşmaq. gözləyiş. qarayış. gərəyiş. gözləyiş. umanc.gözlək. umut. güdək. güdük. umanc.

intonasyon səs dəğişdirmə.

intusya sezgi.

intusyanizm sezgiçilik.

inxinaq boğulma.

inzibat düzənlik. dizənlik. intizam. düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. nizam. disiplin. sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).

inzibati sınrıc. sınğırıc. (sınırçı. sınırlayan). düzlənit. düzənic.

inzimam qatılma. qatılma. qatılış. qatılım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. əlavələnmə.

inziva edmək bucaqmaq. qırağlanmaq. yana çəkilmək.

inziva tələb çəkinik. çəkingən. qaçınqan. qaçınıq. girişməyən. qırasınqan. qırsınıq. təksingən. təksinik. dalı, geri, qıraq, qıra duran. münzəvilik sevən. maaşirət sevməyən. qatılmaz.

inziva yekəlik. təklik. yekəbaşlıq. xəlvət. bucaq. qırağ. yan. soyutlanm.

inzivaçı qırlıq. qırılmış. qırlımış. kərik (< kərmək. kəsmək). yarıq. yarılmış. yarlımış. açılmış.

inzivacu inzivatələb. yekəmsək. yekəməzək. təkimsək. yekəbaşaq. xəlvətnişin. xəlvətqozin.

inzivagəh saxlaq. sakınlıq. təkinlik. yekəlik. təklik. çovlaq. kovlaq. çövlək. çevlək. quylaq. xəlvətgədə.

inzivalıq çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüklük. içədönüşlük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniqsizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalzınlıq. giziklik. imtizacsızlıq. münzəvilik.

inzivatələb yekəmsək. yekəməzək. təkimsək. yekəbaşaq. xəlvətnişin. xəlvətqozin.

ipinoz alaca sərçə.

iptida başlanış. baştalış. baştalqıç. ilk. baştalma. başlanma. başlama.-baştalqıç oxu : ilk öğrətim, dəbistan.

iptidai bayırki.

iqamə edəmiyən qaldıramayan. qoğzayamayan.

iqamə edən qaldıran. qoğzayan.

iqamə edilmək qozumaq. oyandırılmaq.

iqamə edmək başlamaq. durmaq.-işə, namaza durdular.

iqamə 1. oturtma. əkmə. 1. yerləştirmə. əkmə. 1. açma. 1. qalxış. duruş. durma. qamət. qaqat. qamat. çapat. qiyam.

iqamə, iqamət etdirmək turturmaq. durdurmaq. turquzmaq. yerləşdirmək. müqim edmək.

iqamət çağı bolmaq sürə..

iqamət edən yerləçi. oturan..

iqamət edmək əklənişmək. yerlənişmək. sığqınışmaq. durqanışmaq. sığınmaq. yerləşmək. yaşamaq (hərhangi bir yerdə). yerlənmək. yerlənmək. yaşamaq. oturmaq.-təkyəni yerlədiq : təkkəni yaşadıq.-yerləqən yəri qazaq : iqamət ettiği yer qazaq.-ata sığnaq : ata yurdu. vətan.-qaraqolqa yerlənş aldım0 : qaraqol şehrinə yerləniştim.

iqamət duru. oturma. qalmaq. qərar. istiqrar. toqtaş. durma. dinləmə. yerlə. otraq. yerləşmə. əğləşmə. durma. oturma.

iqamət, iqamə etdirmək turturmaq. durdurmaq. turquzmaq. yerləşdirmək. müqim edmək.

iqamət, sikunət edmək əyləşmək. barınmaq. barınmaq. oturmaq. əyləşmək. yerləşmək. oturmaq. barınmaq..

iqamət, sikunət vermək əkləştirmək. əğləştirmək. əyləştirmək. yerləştirmək. yerlətmək. yatırtmaq. yergətmək. oturutmaq. otruşutmaq. oturtmaq. barındırmaq. abandırmaq. sığındırmaq. sığdırtmaq. qabqaştırmaq. qorcalatmaq. saxlatmaq.

iqamətqah otraq. oturaq. yerləşim. durarqa. otraq <> oturaq <> otru <> ordu. barınaq. barnaq. qonut. bəklək <> bərklək <> əklək. məskən. qonut. yerləş. yerləş. cayqah. otraq. yurd. bulnaq. bulunaq. barnaq. otraq. məskən. istirahətqah. tinqo. tingə.

iqbal -izzəti iqbal ilə : gülə gülə. şərəflə.

iqbal gələcək. ululuq. ulcay. olcay. uğur. səadət. meymənət. uraz. qutluq. bəxt. təcəlli. yaxma. şans.

iqballı talehli. baxlı. bəxli. olcaylı. xoşbəxt. varıqlı. barıqlı. qarqıl. varqıl. barqıl. qaruqlu. qarıqlı. yaxmal. yaxmallı. şanslı.

iqdam edən turqan qalxan.

iqdam edən turqan qalxan.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə