EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə35/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   125

ımtahan sιnak. sınanış. dənəmə.

imtahanetmək dənəmək. dənələmək. seçmək. araşdırmaq. sιnamak (sιndιrmaq. açmaq. açıklamaq. aralamaq).

imtidad uzama. sürüb gedmə.

imtihan qarış. yarış. çəkiş. çəkiliş.

imtihan sınav. dənəm. dənəmə.

imtila dolma. dolnuş. dolqunluq. dolnuşluq. işba'.

imtina' edən gürə. gürəc. kürən. çəkimsər. çəkingən. geri duran. sakınan. çəkingən. pərhizkar.

imtina' edən qaçağan. qaçıcı. çəkinən. çəkingən. saxlanan. saxınqan. sakınan. sakınqan. quşqunan. üşünən. üşüngən.

imtina' edmək çəkinmək. qaçınmaq. quşqunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. üşünmək. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq.

imtina' edmək geri durmaq. geri durmaq. çəkinmək. qaçınmaq. sakınmaq. yanaşmamaq..

imtina' edmək geriginmək. geri durmaq. qaçınmaq. kürənmək.

imtina' edməmək geri qalmamaq.

imtina' gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. ehtiraz. çəkinmə. qaçınma. ictinab. geri durma.

imtina imtina edmə üşüşmə. çəkinmə. quşquluq. şəkkaklıq.

imtina, istinkaf, ictinab edən mümtəne'. müstənkif. çəkinsər. çəkimsər. çəkimsəyən. gerimsəyən. geri duran. qarışmamaq. yapmaq istəməmək.

imtina, istinkaf, ictinab edmək çəkinsəmək. çəkimsəmək. çəkimsərmək. gerimsəmək. geri durmaq. qəbul edməmək. qarışmamaq. yapmaq istəməmək..

imtisal uyma. mumayil.

imtiyaz ayrıcalıq. başqalıq. təmayüz. fərəc. gədik.-işçilər gədiyi.

imtiyaz bəlirtmə. bəlirtik. ıralama. ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. təmayüz. mümtazlıq. karakteristik. təmyiz.

imtiyaz sanı.

imtiyaz, fərq qoymaqlıq ayrı seçgilik. ayrıcalıq.

imtiyazlı ayrıcalıqlı. seçmə. seçgin. seçilmiş. gözin. gözən. gözəl.

imtiyazlı üstəl. təkəl.

imtizacsızlıq çəkiklik. çəkginlik. alışmazlıq. bağdaşmazlıq. dirliksizlik. dirlişiksizlik. giziklik. içədönüklük. içədönüklük. içəqapanıqlıq. içəqapanışlıq. keçimsizlik. keçiniqsizlik. küncəniklik. qapanıqlıq. qaynaşmazlıq. qırağsınlıq. qıranlanıq. qırıqlıq. qopqunluq. qopuqluq. siniklik. uyuşmazlıq. yalzınlıq. yalzınlıq. giziklik. inzivalıq. münzəvilik.

imum imum xalq: el toyun

imumi -təşvişi əzhani imumi : el yardaqçılığı.-müşəvvişi əzhani imumi : el yardaqçı.

imumi ərtik. gənəl. genəl. geniş. içtimai. kömçülük. topluluk. kamuçuluk. yurtçuluk.-kömlük oyuk : imumi rə'y.

imumi içtimai. kömçülük. topluluk. kamuçuluk. yurtçuluk.-kömlük oyuk : imumi rə'y.-imumi rə'y : kömdük fikir : kamu oyuk.-imumi həyat : gənəl qurul.

imumi qamısıl. hamısıl..

imumiev sosyal ev. gənəlev.

imumiləşmə . gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qarmulaşma. hamılaşma. intişar. nəşr olma. ittila' rəsaniye imumi : topluma bilgi, bilik daşıyan qurumlar. el ilişgiləri.

imumiləşmə gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qamılaşma. qamulaşma. hamılaşma. barınaşma. intişar. neşr olma.

imumiləşmə gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qarmulaşma. hamılaşma. intişar. nəşr olma.

imumiləşmək yayılıb gənəlləşmək. qaplamaq.-ünü dünyanı qapladı.

imumiyyət vermə tə'mim. gənəlləmə.-tə'mim, imumiyyət verilmək : gənəlləşmək.

imumiyyət vermək gənəllətmək birləştirmək.

imumiyyət gənəllik. koliyyət. dalay..

imumiyyət yalpı. hamı. ortak.

imumiyyətdə aydırı. xulasə. olağandan.

ımumiyyətdə aydırı. xulasə. olağandan.

imza çapca. çapaç. çapat. peçat. qol. dama. damqa. kəşe(latin).

imza doğra. damğa. tuğra.-imzalamaq : doğralamaq.

imza -imza yerinə basılan damqa: möhür. tancıq.

imza qol. çək.

imza qol.-qol atmaq, çəkmək.

imzalamaq çapaçmaq. çapaçlamaq. çapcamaq. çapcalamaq. qol çəkmək. damamaq. damalamaq. damqamaq. damqalamaq.

imzalamaq onatmaq. onamaq. onaylamaq. uyqulamaq. qollamaq. dabanlamaq. təsdiqləmək. qəbul edmək.

imzalamaq qol çəkmək, dartmaq.

imzalamaq qol salmaq. qol çəkmək. onaylamaq.

imzalamaq tuqramaq. tuqzamaq. tamqalamaq. möhürləmək. peçatlamaq.

imzalı çapatlı. peçatlı. çapcalı. çapaçlı. qollu. damalı. damqalı.

imzalı qollu.

in inin. enin. bu.

inad edmək başınmaq. öngərmək. qarşı durmaq. dik gəlmək.

inad edmək dikəlmək. tiktəlmək. ayaq dirəmək. israrla savunmaq. dartqınçaqtamaq. dartqınçaqtamaq. iləri getmək istəmiyərək dirənmək. oyuqmaq. dirənmək.

inad edmək geykəkdəmək. gərilənmək. dirənmək..

inad edmək qadırlanmaq. qatranmaq. dirənmək.

inad edmək qanrışmaq. tərslənmək. üzə durmaq.-sən kimə qanrışırsın.

inad edmək qararmaq. tərsinmək.

inad edmək qınğıraymaq. öngərimək. başçomaqlanmaq. gobutlanmaq. darılmaq.

inad edmək torsuqmaq. ayaq dirəmək.

inad göstərmək boynamaq. dirənmək. əldən qaçmaq. harınlamaq..

inad -iş inadına minmək : bir işin yapmasında dirənişmək. iş qınzıra, tərsinə minmək.-dəli ata minmiş, işlər tərsinə.-bu gədeynən hər qolay iş tərsinə minər.

inad arquq. dikbaş.

ınad arquq. dikbaş.

inad asi. asav. sarıc.

inad ayğırı. tərs. utanmaz. arğuq.-inad edmək : buqsamaq.

inad basağan. basavan. dikbaş. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. donqıl. donqal. donqul. ləcuc. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. qınzır. qıncır. domuz. doğuz. donğuz. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. tərs. gödən. çigid > cühüd. cüvüd. yiğid. tutma. tərslik. uzlaşmaz. alışmaz. oyuqma. zorbalıq. tərslik. uymaz. baş əğməz. tutmaz. düşməz. yarıqmaz. söz dinləməz. baybaş. yol bilməz. söz dinləməz. yaramaz. həşəri. koryat. qalın. tərbiyəsiz. ədəpsiz. çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. tıxız. pisqılıq. əxlaqsız. pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. taxımsız. xuysuz. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. keçimsiz. qılıqsız. qırbal. qırban. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. qatbaş. qanğırıq. dikqafa. əğri. qısqanc. dirəncmə. dirənc. dirənmə. dirəniş. dirənti. dirənim. muqavimət. qarşılıq. bəkinmə. bərkinmə. bəkiniş. bərkiniş. bəkinişmə. bərkinişmə. bəgginişmə. israr. yerində, sözündə durma. üstələmə. israr edmə. sabit durma. müsirr olma. qanğırıq. dikqafa. daşbaş. başdaş. domuz kimi. tərslik qapaqafalı. didirən. dirgən. birdamar. təkdamar. gödən. söz götürməz. dirəncən. dirəngən. dirənən. əğri. dikə. qalqıq. üz uğra. təpir. təpirçi. təpikçi. dəmirçi. israrlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. duraqlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. israrlı. tərsinə. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı.-oğul sən bunu çapat yapdın.-çapatıva gedməsəydi, bir söz diyəcəkdim.

inad boyunğu. dikqafa. öngər. simitən.

inad dikqafa. tərsin. tərsən.

inad dirəng (< dirik : dayanmaq eyləmi) inadçı. öngül : danqaz.-inadçı : öngəri. öngürü. önəgə. öngəc. sözə baxmayan.

inad inadçı. qara dadaqlı. qara damaqlı. qara başlı. tərs.

inad inadçı. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. qallaş. qalğaş. qalğac. qaqlaş. kəlləş. tərs. qanrıq. qanırıq. tərs. tərsəş.

inad öngü. önğgi. öngər. öngül. anid.

inad onqluq. dikəm. israr.

inad önqü. çox önə verən. öngər. simitən.

inad qapaduyuq. qapantuq. yalnız başına yeriyən, ilərləyən. qapatuq. qapabaş. qapanbaş. qapanca. kəllə şəqq.

inad qarşıt. qarşış. tərs. tərsit. özbaşdaq.

inad qatran. qadıran. dirənən.

inad qınqır. öngər. başçomaq. gobut.

inad qonqar. qınqır. qonqır. öngər.

inad sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar.

inada qalxmaq qarşı durmaq. tərslənmək. muqavimət göstərmək.

inadçı evül. ayaq dirəyən.

inadçı inad. qallaş. qalğaş. qalğac. qaqlaş. kəlləş. tərs. qanrıq. qanırıq. tərs. tərsəş.

inadçı qaqnaz. qaqanaz. dikqaga. dikbaş. kəndini aldıtmaq (qəbullatmaq) istəyən.

inadçı qara dadaqlı. qara damaqlı. qara başlı. tərs.

inadçı qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. boynu tonğa. dik qafalı. kecir. nazlı. gücbəğənir. qanğırıq. dikqafa. tərsayaq. dirəncən. dirəngən. dirənən. inad. qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. qanğırıq. dikqafa. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. duraqlı. təpir. təpirçi. təpikçi. dəmirçi. israrlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. inad. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. israrlı. oyuqmalı. dəlicəsinə tərs. zorba.-eşşək tərsliyi : qabaca inad edmək..

inadçı qaradadaq. qaradamaq. qaradadaqlı. qaradamaqlı. qarşat. tərs. dirəngən.

inadçı qaradadaqlı. qaradamaqlı.

inadçı tetiz.

inadçılıq edmək baş gəlmək. baş qalxızma, qaldırmaq başınmaq. qarşı durmaq.

inadçılıq edmək öngişmək.

inadçılıq dikqafalılılk. tərsayaqlıq. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.

inadçılıq inadlıq. qatılıq. dəmirçilik. təpirlik. təpirçilik. təpikçilik. müsirrilik.-tutması tutmaq : tutmacalanmaq. pis damarına düşmək. sınırlanmaq. cini tutmaq. öfgələnmək. damarı tutmaq.

inadçılıq öngüllük. öngərlik. öngülük. önğgilik. inadlıq. israrlıq.

inadına tərsinə. əksinə. tikinə. dikinə. qarşıtına. tərsinə. ziddinə.-dikinə dikinə gedərək qızdırdı.-dikinə daraq : dikinə tıraş : 1. tərs gediş. 1. bıqdırıc gəvəzəlik.

inadkar qaçağay. başı yüksək tutan.

inadlaşmaq bərkinmək. bəkinmək. bəkinişmək. bərkinişmək. bəgginişmək. dirənmək. israr edmək. muxalifləşmək. əksiləşmək. ziddləşmək. muğayirləşmək. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq.

inadlıq əğrilik. basağanlıq. basavanlıq. dikbaşlıq.

inadlıq öngüllük. öngərlik. öngülük. önğgilik. inadçılıq. israrlıq.

inadlıq qatır izi. tərslik. əksilik. girtişlik. kitrişlik. qısığlıq. qısıqçılıq. girtişlik. kitrişlik.

inadlıq qatlıq. qartlıq. tərslik.

inan dizgin. cilov. atın ağzına keçirilən, gəmə bağlı qayış ki onunla minici heyvanı dolandırar, idarə edər.

inatçı asavlıq. boysanma. gərdənkeşi. tərs. tərsə. tərsik. ləcuc.

inatçı tərsəqıl. tərs. zorba. despot.

inatçılıq tərslik. tərsəlik. tərsiklik. ləcacət.

inatla ataylab. atayı. özəl olarak. bilərək. bilə bilə. məxsusən.

inatla ataylab. atayı. özəl olarak. bilərək. bilə bilə. məxsusən.

inayət edmək bağışlamak yarlığamaq.

inayət edmək gerü qaymaq. təvəccüh, məhəbbət. edmək.

inayet edmək onqsunmaq. rəğbət göstərmək.

inayət kərəm. tabuq. iyilik. qayra. qayğı. ödün. yarlıq. yardım. xitmət.

inayət kərəm. tabuq. iyilik. qayra. qayğı. ödün. yarlıq. yardım. xitmət.-inayət edmək bağışlamak : yarlığamaq.

inayət sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət.

inayətli sevgəşli. sevgəyişli. sevrəşli. sevməşli. sevirgəşli. ilgili. ilginli. ilgəli. ilginc. ilgəyişli. təvəccühlü. rəğbətli. iltifatlı. lütflü. məhəbbətli.

inbisat edmək döşənmək. yayılmaq. açılmaq. uzanmaq.

inbisat edmək yayılmaq. döşənmək.

inbisat -inqibaz o inbisat : qəbz o bəst : qapanış açılış. qapış açış. daralış genəliş. darış geniş.

inbisat münbəsit olmaq : yayılmaq. yansamaq. açılmaq. genəlmək. bəsitləşmək.

inbisat yayılma. açılma.

inbisat yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz : açıq). kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv : kav : boş). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah.

inbisat, inşirah, fərəhlik duymaq içi, könlü açılmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv : kav : boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz : açıq). açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq.

incibar (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma.

incimad donma. donuş. buzlama. buzlanma. buzlanış. buzlantı. buzaltı. buz tutma.

incimad qalınlaşma. yoğuşma. təkaef.

incizab 1. cəzb. çəkmə. çəkiniş. çəkinti. 1. çəkilmə. çəksiniş. çəksinti. tutsunma. tutsunuş. tutsunut. ilsinmə ilsiniş. ilsinti.

incur nist dəğilmi. emi. öylə değil mi.

indazə tutturulmaq ölçülətilmək. ölçürətilmək. çəklətilmək.

indazə ölçü. çək.

indazələmək ölçüləmək. ölçürəmək. çəkləmək.

indazələnmək ölçülənmək. ölçürənmək. çəklənmək.

indazələtmək çəkə, ölçüyə qoymaq. ölçülətmək. ölçürətmək. çəklətmək.

indazələtmək ölçülətmək. ölçürətmək. çəkə, ölçüyə qoymaq. çəklətmək.

indazəsiz çəksiz ölçüsüz.

indeks dizin. bulduru. fehrest.

indifa' patlama. patlayış. patlatı. püsürüş. püsürü. püsürmə. püsürtü.

individualism yekəçilik. şəxsiciliq.

individüalist əndividüalist. təkçi. təkəçi. yekəçi. birəyçi. fərdçi. fərdiyyətçi. vahidçi.

individualist yekəçil. şəxsiyətçi.

indoqami içdən evlənmə : bir toplum arasında evlənmə. dışar el ilə evlənməmə.

indoqami içdən evlənmə : bir toplum arasında evlənmə. dışar el ilə evlənməmə.indüstiri əndüstiri. işləyim. sənaye'.

inedit çap olmamış. çaplanmamış. görünməmiş.

infaq bəsləyiş. təğziyə.

infəkt -səktə, ənfəkt keçirmək : ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək. qan tutmaq. ölmək.

inficar patlama. çatlama.

inficar patlama. patlayış. patlatı. püsürüş. püsürü. püsürmə. püsürtü.

infikak ayrınış. ayrışma.

infilamasyon alovcık. yılavcik. tanışma. danışma.

infilaq patlama. yarılı. yarılış. patlayış.

infira latincənin ön əklərindən olub, "ötə" anlamın daşır. infiraruj : alötə. qızılötə.

infiradi ayrığtı.

infiradi ayrığtı. təkilik.

infiraruj alötə. qızılötə.

infirəktüs qəlbin yüngül səhdəsi. ürək engili : ürək əngəli : ürək kırizi.

infirstirüktür altyapı. qabaltı. daban. binövrə.

infisal bıraxış. bıraxlış. bıraxlıq. ayrılma. ayrılış. ayrayış.

informasyon ənformasyon. ittilaat. danışma. bilinən. bilgi. mə'lumat. bilgi. xəbər. ənformasyon.

informatik bilişim. bilşim. bilişim. ənformatik.

ingilis haçarı haçar fəransə : qısqacların çox yayqın çeşitləridən biri. qardan. qayırdan. qayıran.

inhidam engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. məhv oluş. məğlubluq. şikəst. həzimət.batma.

inhilal olmaq açılışmaq. ayrışmaq.

inhilal -qabili inhilal : çözülür. ərir.

inhilal həll olma. çözülüş. çözülmə. çözülüm. pozulum. pozulma. pozuluş. dağlış. dağılış. dağılım. dağlım. dağılma. ərinmə. əriniş. ərimə.

inhilal uramal. vuramal. uralış. vuralış. xərablıq. pərişanlıq. dağılış. açışma. ayrışma. izmehlal. dağılma. dağılım. dağılış. zayil olma..

inhilaliyyət inhilallıq : həll oluşluq. çözgürlük. çözgürüşlük. ərinişlik. ərnişlik. ərginişlik. pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq.

inhilallıq : inhilaliyyət. həll oluşluq. çözgürlük. çözgürüşlük. ərinişlik. ərnişlik. ərginişlik. pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq.

inhimaq düşgünlük. düşsünlük. nərsə üzəri aşırıca düşmə. qapılma. qapsınma.

inhina -qabili inhina : bükülür.

inhina əğilmə. əğilim.

inhina qatlaq. tevrik. çevrik.-devrik dodaq, yaxa, qatlanma.

inhina qıyış. qıyışıq. qıyşıq. qıyşıt. qayşıq. qayşıt. qayşaq. qayşat. yayqa. yayqat. yayaq. yayıq. yaycıq. yaysıq. əğrilik. əğrit. əğril. əğrim. əğriş. bükülmə. bükləm. bükrük. bükrüş. bükrül. bükrüt. bükrüm. bükrüb.

inhinalı qapaq. qabaq.

inhinayi əğri. yayıq.

inhinayi enləm.

inhiraf -hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir : əğrib. ərib. əğrik. əğik. əğri. qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj.

inhiraf azıt. əğrik. əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. ıraqsama. sapma. sapınc. pozulma. dəgişmə. dönmə. sapma. qırıq. fəsad. qırqılıq.

inhirafa çəkmək münhərif edmək : yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. azqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. yazıqlatmaq. pozqutmaq. pozmaq.

inhirafa çəkmək münhərif olmaq cavmaq. savmaq. azmaq. yazmaq. yolun. itirmək.

inhiraflı -münhərif, inhiraflı olmaq : yolun itirmək. yavmaq. yağmaq. ağmaq. yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. sapmaq. çapmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. azıqmaq.

inhisar qartal. qartel. kartel. neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan böyük alver birliyi. təkəl.

inhisarçı bütüncül. təkəl. qartalçı. qartelçi. kartelçi. təkəlçi.

inhisarçılıq təkəlçilik.

inhisari təkbaşılıq. ayrıbaşqalıq. ayrıtınlıq.

inhisarinda təkəlində. çəkəlində.

inhitat çöküş. yıxılma. batma. yozlaşma. yavalaşma. geriləmə. həzimət. basılma. basılış. dağılma. dağılış. qırılış. qırılma. qırğılış. pozqunuq. pozuluş. pozğuluş. sınış. sınğış. sındırqı. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. devrişmə. devriliş. düşüş. düşmə. çöküş. çökmə. batış. batma. məğlubluq. şikəst.

inhitat nizul. 1.ərinmə. yaşlanma. yaşlaşma. yavalaşma. qocalma. sürkünmə. sürükünmə. sürüklənmə. gücənmə. gücünmə. əldən düşmə. bitşinmə. 1. dönəlmə. çönəlmə. enəlmə. inəlmə. enmə. inmə. enginlik. yenginlik. solğuqma. çürgünmə. çürüksünmə. çökmə. çöküş. çöküşsəmə. düşgünmə. düşmə. düşgənmə. düşgəlmə. geriləmə. gerilənmə. izinginmə. dalqanma. dalı gedmə. darqalma. alçalma. salınma. çəkilmə. sıxılma. 1.yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. batma. bataqsama. götünmə. kötülənmə. pəsəlmə. pəsənləmə. pisəlmə. pəslənmə. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. nizul. zəval.inhizam sınma.

inifaz yeritim. ifa. nifaz. axıtma. icra.

inikas edən əks edən. yankıladan. yaknıladan. yansıdan. yansıladan.

inikas edmək inikas yapmaq: yanğılamaq. çınlamaq. pejvaklamaq qırılmaq. sınmaq. yanğılamaq. yansımaq.-ışıq, səs dağlara yansıdı.

inikas etgi. təpgi. tə'sir. qırılma. sınma. üzünmə. üzülmə. yankı. yaknı. yansı. yansıma. ışıma. ışınma.

inikaslı, pejvaklı yer çınlama yapan yer. çınlaq. yanğılı yer.

iniqad əqd edilmə. birləşim. toplantı. iclas. birləşim. birəşim. 1. toplantı. iclas. birləşim. birəşim. 1. qurulma. düzənmə. düzəniş. təşgil olunma. 1. arabağlanış. araqatnaşıq. bağlanıq. bağlanış. qoyulma. 1. qərarlanma. qərara varılma.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə