EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə34/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   125

ikrah iğrəncilik. iğrənmə. tiksinmə. istikrah. məkruhiyyət.

ikrah istənmədik. bezarlıq. iğrənclik. irgənmə. iğrənməlik. istəmsizlik. kərahət. disginmə.

ikrah, kərahət edmək talıqamaq. dalıqamaq. çəkinmək. irgənmək. iğrənmək.

ikrahiyyət disginlik.

ikrahla iğrəncliklə. irgənməklə. iğrənməliklə. iğrəklə. istəmsizliklə. kərahətən.

ikram edmək artdırmaq. sayqamaq. ağırlamaq. hörmətləmək.

ikram edmək edişmək. verişmək. qılışmaq. bağışlamaq.

ikram edmək kərəm göstərmək. köməkləmək. yardamlamaq. yanğırlamaq.

ikram edmək soyurqamaq. savurqamaq. bağışlamaq. bəxşiş edmək. ehsan lütf edmək.

ikram edmək tiqimləmək. hidyə edmək.

ikram edmək ululamaq. böyütmək. ağırlatmaq. tə'zim edmək.

ikram olunmaq ağırlanmaq.

ikram açın. ehsan. tumar.

ikram açın. ehsan. tumar.

ikram bağış.

ikram sıy. sovğay. sayqı. mükafat. hörmət. e'zaz.

ikram soyurqal. savurqal. başış. bəxşiş. ehsan.

ikram tiqim. tikim. luqmə. pay.

ikramiyə bəygə.

ikramiyə bəygə.

iksa əkmək. əkmə. geydirmə. örtmə.

ikspires çapır > şatır.

iktifa edmək çəktəlmək. təhdid edilmək.

iktifa edmək görmək. uğramaq. yetinmək. çatmaq. edişmək. edinmək. qılışmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. təyərləmək. qavramaq. baxmaq. aydınlanmaq. anlamaq. dərk edmək.

iktifa edmək yetinmək. çatmaq. görmək.

iktifa edməz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. qanamaz. obur. qənaət edməz. razi, qane' olmaz.

iktifa ettirmə çəktəmə.

iktifa yetər sayma. yetinmə. çəklənmə. bolyarma. olyarma. bəsinmə. bəslənmə. qanıt. qanıqlı. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. razılıq. kafi görmə.

iktisab, kəsb edmək qazanmaq. qazanışmaq. edinmək. edinişmək. ednişmək. ələ gətirmək. üyşirmək. önümlənmək.

iktisabi iyələnən. öğrənən. alan. kəsbi. ednişik. edinişik. edinməli. almalıq. alınmalıq. qazanmalıq. qazanıq. qazanşıq. qazancıq. götürməli. götrüşüq. götürüşüq.

ila axər oşındaq. öyləcə. onun kimi.

ila dəğin. dək. qədər.

ilac onat. dərman.-ilac edmək : otlamaq. zəhərləmək.

ilac onat. dərman.-ilac edmək : otlamaq. zəhərləmək.

ilac şifa. sava. savra. dava.

ilaclıq qarşılıq.-ağır ağrılara qarşılıq (ilaclıq) üçün işlənən ot : qaraot.

ilahi söyləş duraq. bayat.

ilahi ötgək. tansuq.

ilahi sanqa.-sanqa sözlər.

ilahi tansuq. tanrıca. aşqın. bayat. tansuq. mütəal.-içdən doğan tansuq çəki, ilahi cəzəbə : yanğı. tanqı.

ilahi tənqiril. xudayı.

ilahi uluq. ulğu. tansuq. 1. tanrıya bağlı, ilgili, ilgəli, ilintili. 1. ulsuq. çox yetərli, güclü, gözəl.

ilahiləşmək uluqunmaq. ulğunmaq.

ilahiləştirmək ulğutmaq. uluqutmaq. ululatmaq. çox ucatmaq.

ilahiyyat tanrıbilim.

ilahiyyat tənqiril.

ilahiyyatçı uluqçu. ulğuc. teoloq.

ilahiyyatçılar ulğuclar. uluqçular. ilahiyyun. teoloqlar.

ilahiyyun ulğuclar. uluqçular. ilahiyyatçılar. teoloqlar.

ilan edmək çaptalamaq. çağırmaq.

ilca' itcə. itgi. itgik. itgiş. ikaz. içtəpi. dürtü. dürtüş. dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. mühərrik. itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar.

ilələbəd əbədiyyətə dək : sürgit. əbədi. həmməşəlik. qamışalıq. qamıçalıq. bir düzgüyşdəlik. madamlıq. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. kəsintisizlik. dəvamlıq. qetgənlik. getgənlik. duramlıq. sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi.

ilələbəd tayım. dayım. əbədi.

ilğa pozma. qaldırma.-görəvləri pozma, qaldırma.

ilğa qaldırılma. götürmə.

ilhad sapıtma. pozulma.

ilham almaq ilhamlanmaq. yaşrınmaq.

ilham verici çuv.

ilham vermək yaşrıtırtmaq. yaşrıtmaq. ilhamlatmaq.

ilham vermək, edmək yelətmək. yelləndirmək. aşındırmaq. əsendirmək.

ilham əsin.

ilham əsin. əsiniş. salaq. sezmə(söz). ulaş. əriş. bəlirti.-salaq gəldi.

ilham əsin. əsiniş. salaq. sezmə(söz). ulaş. əriş. bəlirti.-salaq gəldi.

ilham gölləniv. kölnülləniv.

ilham içüş. içquç. içquş. düşüc. doğuc. dolac. duyquc. ötəç. saluc. alnıc. alınc. təpiç. təpgiç. içəç. içis. girəç.

ilham imit. birdən gəlib düşən duyğu, öykü, fikir.

ilham yaşrıq.

ilhama gəlmək göllənmək. könüllənmək. coşmaq.

ilhamlanmaq əsinlənmək.

ilhamlanmaq ilham almaq. yaşrınmaq.

ilhamlatmaq niyyətləndirmək. gölləndirmək. könülləndirmək.

ilhamlatmaq yaşrıtırtmaq. yaşrıtmaq. ilham vermək.

ilhamlı yaşırlı.

ilhamsız yaşırsız.

ilhaq edmə artırın. artırış. artırma. qatınış. qatma. qatama. yapışdırı. yapışdırış. əğləmə. əkləmə. mindiri. mindiriş. mindirmə. izafələmə. əlavə edmə.

ilhaq edmək qarışdırmaq. qatmaq.-yağla su qarışdırılmaz.

ilhaq edmək tikizmək. təkizmək. toxunmaq. tutşurmaq. vəsl edmək. ləms edmək. yetşürmək. yapışdırmaq.

ilhaq olucu qoşulqucu. yoldaş olucu.

ilhaq -əlavə, ilhaq ettirmək : qoşturmaq.

ilhaq -mülhəq, ilhaq, vəsl olma : iltihaq. bağlanış. bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış.

ilhaq -ilhaq, ittisal nuqdəsi, qolu, üzvü: aşıc.

ilhaq qatmaq. əlavə.

ilhaq qatqı.

ilhaq yapışdırma. biləşirmə. satma. bitişdirmə. qoşma. qoşulma. qatılma.-ilhaq edilmək : : yetrülmək. əriştirilmək.

iliktirik -iliktirik axımı, cərəyanı: barıntı.

ilımqa alımqa. katib. münşi.

ilimti alaqa. ilimtə. bağlantı. araqatnaşık.

ilişgisiz ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. irtbatsız. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

-ilkin yasa, qayda, qanun : ilkilkə. ilk ilkə. anayasa. əsasi qanun.ilktip ilkəsim < ilkkəsim. ilkbiçim > ilkəçim. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkin, xam tərh. arşətip.

illət qondarmaq saxlansımaq. qaçımsamaq. bir nərsəni yapmamaq üçün, nərsədə olmamaq üçün nədənlər, mahanalar gətirmək, qondarmaq, yaratmaq. nəm nüm edmək. təəllül edmək.

illət -illət, səbəb, nədən tapmaq : küymanmaq. kuymanmaq. küyman yaratmaq. bahana edmək.

illət dəlil. bağbayraq. bağbağraq.

illət edit. nədən. olut.

illət etgən. iş. fe'l. toxuş. töküş. səbəb. dəlil. müsəbbib. bais. görəv. nədən. dəlil.

illət gərəkcə. nədən. dəlil qanıt. toxuş. töküş. səbəb. səbəb. gərəkcə. nədən.-bu səbəblə : bu nədənlə.

illət içün. ötür. səbəb.-nə içün gəldiz.-bir içün tapdıda getdi.

illət ilkə.

illət ilkə.

illət öpüçin. kəsillik. kəsəllik. xəstəlik. mərəz.

illət ötgərü.səsəb.

illət sırqu. sıyırqu. sayırqu. sayru. xəstəlik.

illət tanqış. qanıt. uc. ucundan : ötür. ötəri. üçün. göstәriş. ayğak. könük. niqiz. dəlalət.

illət tanqış. qanıt. uc. ucundan : ötür. ötəri. üçün. göstәriş. ayğak. könük. niqiz. dəlalət.

illət törə.səbəb.

illət yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. vasitə.

illətə görə ötürü. üçün. dolayı. dolayısiylə. səbəbilə.-dən ötürü. bağlantısıyla. tutnuşiylə. munasibətiylə.

illəti, baisi, səbəbi, dəlilli bəllənmək ilkəlləşmək. qaynaqlanmaq. köklənmək. kökələnmək. dayqalanmaq. dayaqlanmaq. qalaqlanmaq. qalıqlanmaq. diblənmək. nədənlənmək.

illətli ilkəli. ilkin. nədənli. baisli. səbəbli. dəlilli. müdəlləl.

illətsiz qanıtsız.

illiyət törəlik.

ilqa' edmək daşlamaq. oxlamaq. yada salmaq. anıtmaq. andırmaq. başına (oyuna, fikrinə), ağzına qoymaq. hiss etdirmək. anıştırmaq. işarə edmək.

ilqa' edmək qəbul ettirmək. aşılamaq.

ilqa edmək vəz' edmək. geyvümək. geydirmək.

ilqah dölləmə.

ilsaq bitişdirmə. qovuşdurma.

ilsaq yapıştırma. bitiştirmə.

ilsaq yetim. qoşuq. bir şeyə artırılmış bölüm. mütəmməm.

iltibas andırışlıq. andırışma. yahaldırış. bəlirsizlik. qarışıqlıq. pozqunluq.

iltibas andırışma. bənzərlik üzündən həmən nərsə sanılan.

iltica' işənmə. inanma. inanış. gümənmə. güməniş. güvənmə. güvəniş. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış.

iltica' itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar.

iltifat -diqqətin, iltifatın çəkmə : ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, rağib, meyilli edmə.

iltihab qorıç.

iltihab sızqan. qızqıl. yanğıs. yanğı.

iltihab yanığ. suziş.

iltihab yaxış. yaxınış. yaxınma. yanış. yanışma. yanma. tutuşma.

iltihablanmaq kavalanmaq. havalanmaq. qopalanmaq. şişinmək.

iltihablı qızamıq.-irinli, qızamıq, iltihablı yara : bıcılqan.

iltihaq mülhəq, vəsl olma. bağlanış. bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış.

iltihaq mülhəq, vəsl olma. vasil olma. bağlanma. bağlanış. bağlanım. düşüşmə. düşüşüş. düşüşüm. düşünmə. düşünüş. düşünüm. anlama. anlanış. anlanım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ərişmə. ərişiş. ərişim. görüşmə. görüşüş. görüşüm. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. iltənmə. iltəniş. iltənim. qatılma. qatılış. qatılım. qavuşma. qavuşuş. qavuşum. saplanma. saplanış. saplanım. ulaşma. ulaşım. ulaşış. yetinmə. yetiniş. yetinim. yetişim. istidrak.

iltimasi dua yalvarım. yalvaram.

iltimasi dua yalvarım. yalvaram.

iltimaslanmaq yalınmaq. yalqutmaq. yaxınmaq. yalvarmaq. rica' edmək.

iltiqa' qavuşma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. əklənmə. əkləniş. bağlanış. bağlanma. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl olma.

iltiqa qoyar. iki çayın birbirinə qoyulduğu yer.

iltiqa ulaş. qavuş. raslaş. düşəş. təlaqi.

iltisaq bağlanış. bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. yapışma.

iltisaq birləşmə.

iltisaq, bağlantı nuqtəsi yapşaq : bağlaq. birlək. qavşaq. qovşaq. əklək. qatlaq. yetlək. saplaq. iltək. ulşaq. düşlək.

iltisaqi dillər bitişgən dillər.

iltisaqi çalqanma.-çalqanma tildər : iltisaqi dillər.

iltisaqi yapışgən. birişgən. bitişgən. qavuşqan. qovuşqan. əkişgən. qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən.

iltisaqi yapışgən. birişgən. bitişgən. qavuşqan. qovuşqan. əkişgən. qatışqan. sapışqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən.

iltiyam (yara). iyiləşmə. qapanma. birikmə. birişmə. ilişmə. iləşmə. bitişmə. qovuşma. tutuşma.

iltizami gərəkli.

ilume əsasi arxa bilik : təməl bilgilər.

ilüzyon gözbağı. gözbağlama işi. vəhm. hilə. oynuş. uynuş. xiyal. yanılsama..

ilüzyon uçquç. oynuş. uynuş. xiyal. uçuq.

ilüzyon yanılsayış. yanılsıma. yanılsama. uçuqluq. uçquçluq. xiyalat. ovham.

ilüzyonist gözbağcı. bir işləri qılsınmaqla, yanıtmaqla, yahatmaq, aldatmaq.

ilzam edmə gərəkim. gərəkmə. gərəkiş. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. icab. icab edmə. istilzam. məcburiyyət.

ilzam gərəklik.-görülən gərəkliyə görə.

ilzami olmayan ğeyri ilzami : boşuna. gərəkməksiz. gərəkməzin. gərəkməksizin. uzqatılma. uzaltılma.

ima edmək çaldışdırmaq. imləmək.

ima edmək qımtımlamaq. arzu edmək. istəmək.

ima edmək sezdirmək. hissettirmək.

ima ilə sezdirərək. dolayına. dolayılı. imgəylə. qıraqlayına. imgəyinə. yankıyına. yankıyana. işarəylə. kinayə ilə. təlvihən.

ima dolay. dolayı. imgə. qıraq. imgə. yankı. kinayə. (üstü qapalı söz, davranış).

ima imrə. imgə. simqə. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə.-simgə, işarə, imrə, ima ilə anlatma : çıtlatma. ip ucları verərək sezdirmə.

imaçı imbar. imbarçı. imləc. imləyən. quşlac. quşlayan. izləc. nişançı. işarəçi.

imad dirək.

imalə edmək icəşmək. ərişmək. əl uzunluq edmək.

imalə edmək qamış atmaq. qamış qoymaq. əngəlləməyə çalışmaq.

imalə edmək uzatmaq.

imalə olmaq sonğramaq. qurdalamaq. qurcalamaq. nərsənin qəbulunda çətinlik göstərmək. sözü ikircimləmək.

imalə dağul. girən. fizul.

imalə fizul. ataq. savruq.

imalə keçmə. geçmə. istəmiyərək, yandan, qırağdan çıxmış iş.-yox yerə imalə eləmə : düğün aşı kimi mənə bağlanma.

imalə kündələnq. uyarsız nərsə. maniə.

imalə qaqış. çaqış. qamış. deyingən.-o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən birlikdə özünə : o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə dəğməz.

imalə uzatma.

imaləlik girginlik. girilgənlik. sırtıqlıq. soxulqanlıq. fizulluq.

imam xoca. qoca.

imamət imamlıq. xocalıq. qocalıq.

imami ə'zəm : ulu xoca. ulu qoca.imami ə'zəm ulu xoca. ulu qoca.

imamlıq imamət. xocalıq. qocalıq.

iman inam. inanc. din. e'tiqad.

iman qanıq : inanc.

iman qanıq : inanc.

imanlı inamlı. düzəmən. həqli. düz.

imarə bəlirti. im. iz. əlamət. endik. nişan. im. um. iz. bəlgilik. bilgilik. əlamət. nişan.

imarə şart. bəlirti. özəllik. vəsif.

imarət abadlıq. abadanlıq. bayınlıq. bəyinlik. baylıq. bəylik. bayındırlıq. mə'murluq.

imarət ağalıq. bəqlik. əyalət başqanlığı.

imarət ev. yapı. qalartıq. qalartı. bina.

imarət yapı.

imbisat yayılma.

imdad kömək. yardım. eanə. himayə.

imdad qurtarın!. qutarın!. kömək!. yetişin!. mədəd.

imdadgər qamu yar. qamu qol. imdadgərane ectimai. imdadgəran. mədədkar.

imdadgəran qamu yar. qamu qol. imdadgərane ectimai. imdadgər. mədədkar.

imdadgərane ectimai qamu yar. qamu qol. imdadgər. imdadgəran. mədədkar.

imdat utaş. yardım.

imdat utaş. yardım.

imdat yetüt. kömək. yardım.

iməj imgə düşünsi. dazlaq. alıq. izin. iligim. ılığım. quruntu. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. şəkilcə. çalu. şəbəh. xiyal.

iməjinasyon imgəliş. imsəyiş. imgələm. xiyal gücü.

imha' edmək yoxatmaq. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.

imimi imumi qanun: toyun qanun

imitləmək bənzətmək. çalımlamaq. çalım edmək. təqlid eləmək.

imkan bulur bulmaz ilk açada. ilk boluğda. ilk fürsətdə.

imkan tapmaq göz açmaq. dincəlmək. rahatlanmaq.-çağ, aça, fürsət, imkan bulmaq : əli ərmək.

imkan yaradan yeraçan.-alaya, gülüncə, suçlanmağa, qınanmağa, yanmağa yeraçan, imkan yaradan söz, davranış : işgi. inci. bara.-inci, işgi bıraxmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq : bara qoymaq.

imkan -ehtimal, imkan verməmə : istiba'd. uzaqsayış. uzaqsama. qıraqsama. qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. uzaq, qıraq, ıraq, bəi'd görmə.

imkan -imkani olmaq : ong bolmaq. gücü olmaq.

imkan -kiçik imkan : gözənək : (.-bir gözənək (kiçik imkan) əlinə düşmüş, böyük işlərin düşünə, xiyalına qapılan kimsə : iş üç nala, bir ata qalmış. keçəlin hər nəyi düzəlmişdi, qalmışdı baş darağı).

imkan -mühit, şərayit, imkan yaratmaq : durqalatmaq. durqalamaq. cızqılamaq. cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. qırızlamaq. qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. qoşutlamaq. qoşutlatmaq.

imkan bul. ol.

imkan çara. çözüm. uyqunluq. oruq.

imkan fırsat. uyqun. oyqun. uğur.

imkan olan.-imkana görə.olanolana yaraş : .

imkan olan.-olana yaraş : imkana görə.-olanın bilən, olmasına düşməz, olması görüb, olandan qalır.

imkan olum. duruq. yarat.-bir olum (imkan) ver bir : bir yarıt ver qıl.-bir duruq (yarıt. imkan) tapsa.-olumsuzluqdan, nə desən çəxar. yarıtsızlıqdan. olmazlıqdan. duruqsuzluqdan. imkansızlıqdan.-olumsuzluq : olmazlıq. duruqsuz. yarıtsız. imkansızlıq.-olumlu : duruqlu. yarıtlı. imkanlı.

imkan olum. oluş. doğuş. olmaya əlverişli.

imkan olur. möhtəməl. ehtimal. mümkün.

imkan olur. olum. çarə. qolaylıq. tədbir.-bu işə bir qolaylıqlar tapılır.

imkan onğ.-imkan vermək : ong bermək..

imkan qoşut. cızqılıq. cızıq. cızqıl. qırız. kəriz. durqal. mühit.

imkan sayış. ehtimal.

imkan tablıq.

imkan taqal. çarə.

imkan təvanayi.

imkan tutul.

imkân uğur.

imkan yap.-alay edməyə yapım yox : öylə yapmaya imkanım yox.-yap tüşmək : imkan olmaq. mümkün olmaq..

imkan yaraq. firsət. tav.

imkan yarıq.

imkan yergi. şərayit.-iqtisadi yergi olmadan : .

imkan, fürsət verməmək göz açtırmamaq.-bir imkan, fürsət, açığlıq, yol tapmaq : qolayın bulmaq.-oluruva bax.-olur tapmaq.-olur aramaq.-olursuluqdan : imkansılıqdan.-olmaq üçün, oluşmaq üçün, hər nə üçün olur gərəkir.-fürsət, çağ, imkan arayıb, bulamayan : ara yoxsulu.-yol, imkan açmaq, vermək. çanaq açmaq, tutmaq.

imkanı olma mümkün olabilir. bolabilir. olur. bolur. qabil.-onu görmək olur mu.

imkanlı açıq qapılı. şanslı. nəgələli. varlı. qalın. günlü bacalı. yaraqlı. -yaraqlı imkanlı çağın seçəbilər : atlıya saat olmaz.

imkanlı olur. olan. olağan. mümkün.

imkanlı qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəyqil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. mürəffəh.

imkanlı sayışlı. ehtimallı. mümkün.

imkanlı, mümkün, yəhtəməl sanmamaq ehtimal verməmək olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. olmaz sanmaq. oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. alğamazmaq. alqımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. duşqumazmaq.

imkansız olmayacaq. olamaz. mahal. ğeyri mümkün. geçməz. keçməz. mümkün olmayan. qeyrimümkün. olmaz. olumsuz. olqunsuz. edinilməz. tərsgin. qeyrimümkün.

imkansız sayışsız. ehtimalsız. mümkünsüz.

imkansızlıq olumsuzluq.

imla sağyazı.

imla sağyazı.

imla yazım. yazılış. yazma. yazın. yazış.

imparatur impiratur. elxan. imparatur. elxan.

impəs çıxılmaz. aşılmaz.

impiratur elxan. xaqan. ataxan. paşa. başdaq. padşah. kıral.

impiratur padişah. elxan. qağan.

impiratur xaqan. qağan. qeysər. qarasır.

impiraturluq elxanlıq. xaqanlıq. ataxanlıq. paşalıq. başdaqlıq. padşahlıq. kırallıq.

impiraturluq xaqanlıq.

impiresyon izlənim. izləniş. intibah. duyuş. duyum. bıraxılan iz. oyanış. oynayış. bidari. aqahi..

impiresyonist izlənimçi.

impirivizasya doğurma. yağqatı.

imrar edmək ötgərmək. icra edmək.

imrar mirur. keçirmə. geçirmə.

imrari məaş edmək ötgənmək. keçinmək.

imsak edmək əl çəkmək. özün tutmaq. bıraxmaq.

imsak edmək qısınmaq.

imşara iyşara. işara. im.

imtahan edmək seçiləmək. sayğarmaq. sınağlamaq. sınamaq. ayıl sayıl edmək. fərq qoymaq.-şifahi imtahan : sözlü sınav.-sınavda, imtahanda düşürmək : çaxdırmaq. rədd edmək.-sınavdan, imtahandan düşmək : çaxmaq. rədd olmaq. 1imtahana çəkmək : qıntarlamaq. qantarlamaq qapanlamaq. sınavlamaq. sınağlamaq. sınamaq.

imtahan arvın. arsın. ardın. sınav. sınağ. dənətim. azimayiş.

imtahan aşam. dənəmə. dənəyim. dənəy. azimun. sınam. sınama. keçim, sınav, dənək. azimayiş. sorağ. sınsınav. sınav. barlağ. yoxlağ. yoxlayış. sınağ. arvın (< arıtlama).

imtahan çəkiliş.

imtahan çəkiliş.-imtahanetmək : dənəmək. dənələmək. seçmək. araşdırmaq. sınamak (sındırmaq. açmaq. açıklamaq. aralamaq).

imtahan dənək. dənəyiş. dəniş. sıxlama. sıxtama. sıxsama. sıxnaq. ( sıx <> qıs). qıstama. qıslama. qıssama. qısnaq. sınaq. sınav. sınaç. sınama. yoxlama. yoxlayış. yoxlanış. azimayiş.

imtahan sınak. sınanış. dənəmə.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə