EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə33/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   125

idarəli tecimər. tecimən. ekonomist. hesaplı.

idarəli yığın (< yığıqın). tığın. avcuman. (< av. ev). top. toplu. eldar (< eldər).

idarəli yıyqıc. yığqıc.cıyqıç. tutumlu. ekonumik. təsərrüflı.

idarəsiz yığasız. tutumsuz. düzənsiz.

idarəxana başqarma.

idari heyə’t yönətim qurulu.

idari yönətilik. yönətimsəl.

iddaada bulunmaq ayaqlanmaq. qurqaşmaq. savunmaq. qalxışmaq. müddəi olmaq.

iddaada bulunmaq öcəşmək. bəhisə tutuşmaq. ədavətləşmək.

iddaanamə sıvca. savca.

iddəada bulunmaq alışmaq.

iddəada bulunmaq alışmaq.

iddəali havalı. savlı. mudafi.

iddəali sırtıq. alıq.

iddəali sırtıq. alıq.

iddəanamə sıvca. savca.

iddia edmək dinlənmək. tinlənmək. savunmaq.

iddia namə savunma.

iddia alıq.

iddia isnad. alıq. sav. sava. söz.

iddia isnad. sav. sava. söz.

iddia' qaldırıq.

iddia savu. duruşum. oynuş. uynuş. xiyal. dazlaq. taslaq.-şair taslağı.

iddia tələb. sav.

iddia'çı qaldırıcı. müddəi'.

iddiada bulunmaq, olunmaq dilənişmək. istənişmək. qaqışmaq. , də'vi edmək.

iddialı olmaq böyük söyləmək.

iddiasında, savında, tələbində bulunmaq, olmaq istənmək.-ev verildisə topraq istənir.-öldürülən qardaşın qanın istənir.

idə qavram. təsəvvür.

ideal 1. ülgü. qavram. 1. qavram. təsəvvür. xiyali.

ideal inət. innət. niyyət. amal.

ideal ülgü. umac. hədəf.

ideal ülgü. umac. hədəf.-idealist : ülküçü.

ideal ülgü.-idealist : ülküçü.

idealist 1. ülgüçü. 1. xiyalçı. otopist.

idealistlik 1. ülgüçülük. 1. xiyalçılıq. otopislik.

idealizasyon ülqüsəyiş.

idealizm ülgüçülük.

ideallaştırmaq yücəltmək. ucaltmaq.

idealsız inətsiz. innət. niyyətsiz. amalsız.

ideoloji salt sana.-çəkəlik yer salt sanası : özəl mülkiyət ideolojisi.

ideoloji saltsana. salsan.

ideoloji saltsana. salsan.

idğam edmək sındırmaq. sindirmək. sınqarmaq. sınqıqarmaq.

idğam sınqa.

idğam sınqa.-idğam edmək : sındırmaq. sindirmək. sınqarmaq. sınqıqarmaq.

idman təmrin. yarav. vərziş.

idol qorcaq. qurcaq. qurçaq. göyçək. büt. bot. sənəm. heykəl.

idrak edmək 1. ulaşmaq. ərişmək. yetişmək. varışmaq. çatışmaq. 1. anlamaq. qavramaq.

idrak edmək anlamaq. anqarılmaq. qavramaq.

idrak -nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

idrak anğlağ. anlağ. anağ.

idrak anğlayış. anğlayış. fəhm. dərk.

idrak bulğu. əql. fəhm. anlayış.

idrak dərk. bulum. bulğu.

idrak tapış. qanacaq. fəhm. alqı. anlayış. qanış. düşnüş. qavranış. sezim. sezimə. seziş. ehsas. hiss. yanğı. anlama. anlayış. anlayış. bulqu. ərişim. anlayış. alqı. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik.

idraklı zirək. qafalı. başlı. başaqlı. düşüncəli. qavrayışlı. anlayışlı. bilgili. bilgin. beyinli. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı.

idrakpəzir anlaşılabilir.-idrak edmək : qanmaq. alqılamaq. anlamaq. düşünmək. qavramaq. dərk edmək.

idrar şaş < saç. çiş. süydük. sidik. sızıq.

idrar sidik. südük. işənti. qaşantı.

idxal olunmaq girinmək. qarışılmaq. dəxalət, mudaxilə olunmaq. əngəl olunmaq.

ifa edmək bermək. vermək.

ifa edmək bəyan edmək. söyləmək.

ifa edmək əda, edmək. əda ötəmək. ödəmək. vermək. yanıtmaq. cavab vermək.

ifa' -ifa', icra edmək : bəllətmək. bələtmək. aparmaq.

ifa beri. veri.

ifa iadə. yapma. yapış. çapış. yapıt. qılıt. qılış. qılma. görüt. görüş. görmə. ediş. edit. edmə.

ifa ödəmə. ödəniş. tə'diyə.

ifa' qılıq. yeritim. axıtma. icra. nifaz. inifaz.-ifa' edmək : oxumaq. demək. söyləmək :.-icra, ifa edilmək, olunmaq : çalınmaq.

ifadə edmək bəlqiləmək. bəlləmək. bildirmək. anlatmaq. deyirmək. bəlirtmək. dəğirmək.

ifadə edmək görkəzmək.

ifadə olunmaq söylənmək.-böylə söz söyləndi.

ifadə satmaq baqalanmaq böyüklük taslamaq. çalımlı olmaq. şişmək.

ifadə satmaq gərinmək. poz vermək.

ifadə satmaq qaqoqlanmaq. yaxa satmaq.

ifadə satmaq qılınmaq. poz vermək.

ifadə satmaq qılıqsızlanmaq. şımaramaq.

ifadə vermək göcələnmək < göyçəklənmək. çalım satmaq. böbürlənmək. qaslanmaq. daşmırlanmaq. daşırlanmaq. qayırlanmaq. qaşırlanmaq. qaşmırlanmaq. nazlanmaq. pozlanmaq.

ifadə vermək qır vermək. qırıtmaq. sınqsıldamaq. cilvələnmək. cilvə yapmaq.

ifadə 1. qonboz(fars) < gonbuz < qonbus. təkəbbür. qırr fırr. təpərlik. 1. anlatı. anlatış. anlatım. anlatma. bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. göstərmə. göstərim. göstəriş. barsama. barsayış. barsatım. təbərrüz. 1. deyim. deyiş. demə. söyləyiş. 1. söz. tə'bir. ekspiresyon. 1. zor güclük.

ifadə anğladış. qandırı. təfhim.

ifadə qılıq.

ifadə, qiyafə satmaqla, tutmaqla, kənidini başqalarından ayrılmaq, sıyrılmaq çalım atmaq, satmaq. çalımçılanmaq. çalımlanmaq. çağalanmaq. çağa yaxa satmaq. foslanmaq. tovlanmaq. qurumlanmaq. qurralanmaq. kibirlənmək. böyüklənmək..

ifadəçi deyimçi. tə'birçi. sözçü..

ifadələnmək qanat biçmək. göstəri, yaxa satmaq. pozlanmaq. foslanmaq. şişinmək.

ifadəli bəlirimli. bəlirişli. bəlirtimli. anlatışlı. anlatımlı. göstərimli. göstərişli. barsamlı. barsayışlı. barsatımlı. mütəbərriz.

ifadəli çağaçı. yaxaçı. çalımçı. foslu. tovlu. qurumlu. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. kibirli. böyüklənən. qiyafəli. şişirən.

ifadəli əsnək. yelpək. oynaq. pozlu.

ifadəli əsnək. yelpək. oynaq. pozlu.

ifadəli forslu. dişli. pürslü. duyqulu. anlamlı..

ifadəli foslu. tovlu. qiyafəli. yelli. geçgin. keçgin. dolqun. dolu. doluq. şişgin. şişirən. çişrən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. köpük. kibirli. böyüklənən. köpbüş. köpbərən. göbəş. göbəç. göbəkli. kombaq. bombaq. qabaq. kopaş. qapaz. apaz. qonbadaq. gombul. qabarıq. xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. mütəkəbbir.

ifadəli qaqoq.

ifadəli qaqoqlu. şik. kibirli.

ifadəli qılıqlı. tikbaşlı.

ifadəli qurra. guraq. qurralı. qururlu. apaz. basağan. basavan. bata. bəğgin. bombaq. böyüklənən. çağaçı. çağaçı. çalımçı. çalımçı. çişrən. dolqun. dolu. doluq. foslu. geçgin. gombul. göbəç. göbəkli. göbəş. hobban. hovlac. hovlu. keçgin. kombaq. kopaş. köpbərən. köpbüş. köpük. qabaq. qabarıq. qaqanoz. qaqanuz. qaqanuz. qaqqoz. qaqlaq. qaqoz. qaqrıq. qalandır. qalantur. qalantur. qalaylı. qalğatur. qalnadır. qalnatur. donqatur. danqatur. qanquru. qapalaq. qapaz. qaplaq. qaplqa. qapsalaq. qələndər. qonbadaq. qopalaq. qopalqa. qopdaq. qoplaq. qoppanaq. qopsalaq. qopunaq. qopur. quruqan. qurumlu. məncil. ormun. öğünən. öğüngən. övünən. övüngən. özseçir. özuzar. özün tutan. qırlı fırlı. pozlu. şişək. şişən. şişgin. şişirən. şişrən. tanqıra. tovlu. tüməkir. yaxaçı. yelli. qiyafəli. məğrur.kibirli. xudpəsənd. xodpəsənd. mütəkəbbir. məğrur.

ifadəli xodpəsənd. quruqan. qanquru. məğrur. ormun. orman. hobban. hovlu. hovlac. tovlu. bəğgin. hobban. köpük. kibirli. bəğgin. göbəç. göbəş. köpbüş. köpbərən. göbəkli. kombaq. kopaş gombul. qabarıq. qabaq. qapaz. kombaq. köpbərən. köpbüş. köpük. göbəkli. kibirli. bombaq. böyüklənən. çağaçı. yaxaçı. çalımçı. dolqun. dolu. doluq. geçgin. keçgin. apaz. qabaq. qabarıq. qapaz. qonbadaq. qonbadaq. qurqın. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. şişgin. şişirən. çişrən. yelli. qiyafəli. mütəkəbbir.

ifadəsiz sanığsız. kibirsiz. tovsuz. fossuz. çağasız. yaxasız. çalımsız. qurumsuz. qurrasız. şişirməz. yelsiz. göyülsüz. könülsüz. alçaq könül.

ifaqə iyiləşmə.

ifaqət 1. iyiləşmə. düzəlmə. 1. ayılma.

ifasıyla sunusiylə. yapmasıyla. qulluğuyla. icrasıyla. təqdimiylə.

ifazə edmək sözləmək. söz girmək. demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. ayıtmaq. aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. söz edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək. zikr edmək.

ifazə sözləmə. söz girmə..

iffət ağlıq. ırz. namus. qızlıq. izzət.

iffət doruğ.

iffətli ağat. namuslu. könüllü.

iffətli ağman. sili. şərəfli. ismətli. yapadonlu. namuslu. donlu. arlı. abırlı. utanclı. utanıc. şərəfli. ismətli.

iffətli apaq. təmiz. ağat. namuslu. könüllü. namuslu.

iffətli apaq. təmiz. namuslu.

iffətli doruğlu.

iffətli sili. sağnıq.

ıffətli sili. sağnıq.

iffətli tölək. dölək. soylu. namuslu.

iffətlilik doruğluq.

iffətsiz basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

iffətsiz donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. arsız. utanmaz. kaşar. çaşar. şərəfsiz. alçaq. rəzil. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. düşük. doğruqsuz. bulaşatıq.

iffətsiz doruğsuz. qaytaq. qaltuq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. utanmaz.

iffətsizlik doruğsuzluq.

iffətsizlik uçuzluq. ucuzluq. alçaqlıq. əclaflıq.

ifham anlatı. anlatım. anlatma.

iflah iyiləşmə. toxdama.

iflah nəcat. qurtuluş.

iflas etmiş anqurt. müflis.

iflas batış.

iflas batma. fitnə. pozulma. pozuqluq. çevrim. devrim. batqı. batqınlıq. batqı. düşüş. düşmə. vərşikəslik. batqınlıq.-iflas olmək : bulanmaq.

iflasa uğramış yazıq. batqın. müflis.

iflasa uğratmaq əldən ayaqdan, var yoxdan sökmək.

ifrağ boşaltım.

ıfrat edən artaq. müfrit.

ıfrat edmək artuqlanmaq. aşırı gedmək. sırtılmaq.

ifrat edmək arturmaq.-siz ifrat edirsiz. siz arturursuz.

ifrat edmək aşınmaq. aşırı gedmək. artuqlanmaq. çəkin, həddin aşmaq.

ifrat edmək aşırınmaq. dışarınmaq.

ifrat təfrit qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc yasıc.

ifrat artıq.

ifrat artıq.-ifrat edmək : aşınmaq. aşırı gedmək. arturmaq. artuqlanmaq. çəkin, həddin aşmaq.-siz ifrat edirsiz : siz arturursuz.

ifrat yeğinlik. üstünlük. çağ aşa. baş qıyqım. aşa.-ifrat edmək : qaqımaq. qaxmaq.-ıftiraçı. qaraçı. qara çalan. qaraçılık.-ıfrat edən. artaq. müfrit.-ıfrat edmək : artuqlanmaq. aşırı gedmək. sırtılmaq.

ıfrat yeğinlik. üstünlük. çağ aşa. baş qıyqım. aşa.-ifrat edmək : qaqımaq. qaxmaq.

ifratçı müfrit. qarın. qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab).

ifratdan təfritə -ifratdan təfritə.ucdan uca : başdan başa : çoxdan aza.

ifratlı müfrit. ılımsız. qızıqqanlı. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişli, yağdaylı. salqınsız. çalız. çalaz. dincsiz. uysalmaz. mulayimətsiz. mö'tədilsiz. e'tidalsız. nərmiyyətsiz.

ifratsız mö'tədil. e'tidallı. 1. ortaq. ortan. ortalanc. aralılı. ölçülü. ölçüqlü. ölçüqül. dəngəli. dəngili. 1. ılımlı. yumşaq. yumuşaq. yavaş. yavşaq. yavaşıqlı. dinc. dincək. arsat. soğuqqan. orta gedişli. orta yağdaylı. salqın. salqınıq. uysal. uysaq. mulayim. 1. uyuşuq. uyuşul. uyqun. uyqunuq.

ifratsız mö'tədillik e'tidal. 1. ortaqlıq. ortanlıq. ortalanclıq. aralılıq. ölçülülük. ölçüqlük. dəngəlik. dəngillik. 1. ılımlılıq. yumşaqlıq. yumuşaqlıq. yavaşlılıq. yavaşıqlıq. soğuqqanlıq. orta gedişlik. orta yağdaylıq. salqınlıq. dinclik. uysallıq. mulayimlik. 1. uyuşma. uyqunluq.

ifraz salqı. axıtılan suyuq.-kişilik yaraqından salqı axmaq : beli gəlmək.

ifritə boşğanc. buqşanc.

ifritə qarıcıq. əcuzə.

ifşa edmək açığa vurmaq. açığlamaq.

ifşa edmək açıqa vurmaq. qızartmaq.mən qızatmaq diləməm bu sirri.

ifşa edmək açıqlamaq.

ifşa edmək bəlli edmək. sezdirmək.

ifşa edmək çığırmaq. çıxarmaq. meydana qoymaq.

ifşa edmək çığrışmaq. çığırmaq. carlamaq. çıxarmaq .

ifşa edmək faşlamaq. haçlamaq. haşlamaq. haçalamaq. haşalamaq. qaşlamaq. açlamaq. açmaq.

ifşa' edmək qapağı atmaq.

ifşa edmək yanğramaq. yanzatmaq. yanatmaq. açığa vurmaq. aydınlamaq.

ifşa' edməmək qapağın açmamaq.

ifşa olmaq bəllirmək. : bəlirmək.

ifşa olmaq bilsikmək. açılmaq.

ifşa' olmaq faş olmaq. başlamaq. başlanmaq. başdanmaq. çıxmaq. baş vermək.

ifşa -ifşa edmək : yanğramaq. yanzatmaq. yanatmaq. açığa vurmaq. aydınlamaq. çığırmaq. çıxarmaq. meydana qoymaq. çığrışmaq. çığırmaq. carlamaq. çıxarmaq. açıqa vurmaq. qızartmaq.mən qızatmaq diləməm bu sirri. açıqlamaq. çinin çıxartmaq. çinləmək.

ifşa bəlirtmə. açıqlama.

ifşa səpgi.

ifşa, faş edmək açmaq. çıxarmaq. açığa vurmaq.

ifşa, faş edmək açmaq. çıxarmaq. açığa vurmaq.

ifsad fəsad. pozma.

ifsad pozum. pozma. üzüm. təxrib.

ifşaedmək açıqlamaq. çinin çıxartmaq. çinləmək.

ifşagəri aşqarılaş : açqarılaş.

iftar -ağz aç : ağız açma.

iftira edilmək söğülmək. söğüm aytmaq.

iftira edilmiş söqümlü. qara sürülmüş. ləkəli.

iftira edilmiş söqünclü. lekələnmiş.

iftira edmək söqmək.

iftira yapmaq töhmətləmək qaramaq. qaramıtlamaq. qaralamaq. qaraclamaq. qara çalmaq. ləkələmək.

iftira yaxmaq çamır atmaq. ləkə sürmək.

iftira dediqoy. qara. töhmət. qara çalma. qara yaxma. böhtan. qara çalma. qara yaxma. böhdan. ləkə. damqa. qalata. qalat. basma. çala. çaqca. çala. yermə. zəm. töhmət. çaqım. yala.-çala yapmaq : iftira edmək. zəmm edmək. yalandan itham eyləmək.-damqa vurmaq : suçatmaq. qara yaxmaq. töhmətləmək. damqalamaq. ləkələmək. qaralamaq .

iftira düşman sözü.

iftira qara çalma. atmaca. böhtan.

iftira qaraçalma.

iftira qaraçalma.

iftira söğüm. qarasürmə. kötüləmə.

iftira söqünc. ləkə.

iftira söqüş. çəkiştirmə. ləkə. qara sürmə. küfür.

iftira yala.-bəsdi yala sözləri qırın : qutarın.

iftira, töhmə atmaq qara sürmək. ləkələmək.

iftiraçı qara ağızlı. qaraçı. qaraca. qaramaçcı. qara çalan. qara çalıcı. qara yaxan. töhmətçi.

ıftiraçı qaraçı. qara çalan. qaraçılık.

iftiraçı qaraçı. yalaçı. itham edən.

iftiraçı yalaqor. uşaqçı. dediqoducu. çaqımçı. çaqcaçı. atıcı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi. palavraçı. qaraçı. damqaçı. töhmətçi. çalaçıl. iftiraya, zemme yatqın olan : töhmətçi. qaraçı..

iftiraçılıq qaracı. qaraçı. qaraçılıq. boşuna suçlayan. töhmətçilik. müftəriçilik.

iftiraq yırtma. ayırma. ayrama. paralama.

iftiraya yatqın yalalı. iftiraya yatqın. yalançı.

iftiraya, müzüvirliğə yatqın olmaqlıq yalaqorluq.

iftitah edmək açmaq. başlatmaq.

iftitah açılış. başlat.

iftitah açış.

iftitah açma.

iftitah başlama. yarma. açma.

iftitah başlanqıc. ərəfə. açılış.

iftitahiyyə yarmalıq. açmalıq.

iftixar edmək göğsü qabarmaq. qurralanmaq.

iftixar öğünc. ökünc. öğünmə. sevinc.-bu işə öğünc nə gərək.

iftixar öğünc. ökünc. övüc. övünc. bosanc. sıymıq. güvənc. qönə. qönənc. qönən. onur. qabarmax öğünmə. sevinc.-bu işə öğünc nə gərək.-iftixari. öğünc. övünç. övünmə gərəkçəsi. iftixar vəsiləsi.

iftixar öğünmə.

iftixar övüc. övünc.

iftixar övünc. bosanc. sıymıq. güvənc. qabarmax.

iftixar qönə. qönənc. qönən. onur.

iftixar qurur. fəxr. onur.

iftixari öğünc. övünç. övünmə gərəkçəsi. iftixar vəsiləsi.

iftixarla göğsün gərə gərə. qurralı. güvənərək.

iftizah bompox.

iful öçrüş. çökrüş. (# uçruş).-gün uçruşu : günün batması.

iful öçrüş. çökrüş. (# uçruş).-gün uçruşu : günün batması.

iğfal edmək ayarmaq. ayartmaq. yayarmaq. yayrıtmaq. yozdurmaq. azdırmaq. yoldan çıxartmaq. saptırmaq. başdan çıxarmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. başdan çıxarmaq. yoldan çıxarmaq. başdan edmək. budamaylamaq..

iğfal edmək oynatmaq. oyalamaq. aldatmaq. dolamaq. baş qatmaq. yozmaq.

iğfal olma aldanıq. allanıq. allanış. aldanış. aldanma.

iğfal olmaq aldanmaq. ayarmaq. ayartılmaq. dadanmaq.

iğfal olunma avlanış.

iğfal olunmaq qandırılmaq. allanmaq. aldanmaq. aldatılmaq. yanılmaq. yahalmaq.

iğfal olunmuş sapıq. çapıq. çaşıq. avlaq. münhərif.

iğfal aldaq. aldanqıc. toğlaq.

iğfal səmimiyyətsizlik. çarqıt. aldatı. aldatma. allatma. yanıltma. yahaltma. yanıltma. qandırma. göz yumdu. aldatma. burtqa.-burtqası durat üzündə : üzündə aldatma əlaməti görünür.

iğmaz görməməzlik.

iğna edən inandıran. qandıran. tutumladan.

iğna edmək doyurmaq. qandırmaq.

iğna', qane' edmək könlünü edmək. könlünü almaq. qanıqdırmaq.

iğraq edmək artığına qabartmaq. böyüksəmək. mubaliğə edmək. mühümsəmək.

iğraq abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə.

iğraqçılıq aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. yüklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik.

iğtinam edmək olcalamaq. qənimət almaq.

iğtinam yığnalamaq. yığmalamaq > yağmalamaq > yəğma edmək. yığnalamaq. qənimət almaq. qənimətə aparmaq.

iğtişaş allaq bullaq : qarmaqarışıq. qarışıq qarışıq. qarşıq. qarqacıq. burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. sapa.

iğtişaş qarışıqlıq. pozqunluq. düzənsizlik. başıboşluq. qarqaşalıq. bulağaylıq. qalmaqallıq. anarşi.

iğtişaş qatqaşa. qarqaşa.

iğtişaşçı düzənsizçi. qarqaşaçı. qarışıqçı. bulağayçı. qalmaqalçı. yıxıcı. pozucu. təxribçi. tahrib anarşist. fitnətuzçu. hərc ü mərcçi.

iğva edmək azqurmaq. azdırmaq. çəkdən, həddən keçirmək. başdan çıxarmaq.

iğva olma aldanıq. allanıq. allanış. aldanış. aldanma..

iğva olunmaq qandırılmaq. allanmaq. aldanmaq. aldatılmaq. yanılmaq. yahalmaq.

iğva ayartma. uyartma. oyartma. azdarma. azdırma. saptırma.

iğva azqırıq. səhvə salmaq.

iğva azqırıq. səhvə salmaq.

iğva dürtüş. dürti. təhyic.-birbirin iğva edmək : dürtüşmək. birbirin təhyic edmək.-iğva edmək : dürtmək.

iğvaçı uzaqlaştırıcı.

iham edmək çağrıtmaq.

iham edmək çağrıtmaq.

iham olmaq çağrışmaq.

iham çağrış. çağrı..

ihmal edmək üzüstü buraxmaq. üstünə düşməmək.-burbamaq. buybamaq. yubamaq.

ihsan uluğaş. ölü aşı.

ihticab örtünmə. gizlənmə. saxlanma.

ikaz itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. içtəpi. dürtü. dürtüş. dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. təşviq. mühərrik.

iki ehtimallı : çatal.

ikmal edici tamamlayan. tümləyən. bütünlər. mütəmmim.

ikmal edilmək bütünləmələnmək. tamamlanmaq.

ikmal tamamlama. bütünləmə.

ikmallaşmaq olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, yetişmək.

ikrah edən iqrəngəc. igrənc. igrək. çəkingəc.

ikrah edmək diksinmək. çəkinmək.-xəstələnib tüm yeməklərdən tiksinir.

ikrah edmək iqrənilmək.

ikrah edmək qaytarmaq. büksəmək. bükmək. irgənmək. burcutmaq. qaçınmaq.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə