EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə32/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   125

ibadət tapınma. tapduq.

ibadət tapınma. tapışma. tapma. qulluq.

ibadət tapqın. vird.

ibadət tapu. tapı. qılıq. qulluq. xidmət. pərəstiş. tapınma. tapışma..

ibadət tapuğ.

ibadət tayap. qulluq. tapı. tapınma. tapduq. yükün. tapqın. vird. tapğın. pərəstiş. tabun. tapın. qılış. tapuq. pərəstiş. xidmət. vəzifə. hörmət.-ibadətçi : tapuğsaq. mö'min.-ibadət edmək : tabınmaq. tapınmaq. tablamaq. taplamaq. tapmaq. tapqın ötmək. vird demək. yenilmək. yençilmək. tapımaq. tapınmaq. yensilmək. yensəlmək. yenilmək. tapımaq. tapınmaq. səcdə ədməq. çoğunmaq. sığınmaq. tapınmaq. çökünmək. isdəmək. razı olmaq. boyun əğmək.-ibadət edən : yükündəçi. baş əğən.

ibadət tayap. qulluq.-ibadət edmək : tabınmaq. tapınmaq. tablamaq. taplamaq. tapmaq. çökünmək. isdəmək. razı olmaq. boyun əğmək.

ibadət yükün.

ibadət yükünc. namaz.

ibadətçi tapuğsaq. mö'min.

ibadətqah tapınaq. tapnaq. tapışlıq. qulluqluq.

ibadətqah yapın.

ibarət olmaq 1təşgil tapmaq : oluşmaq. olmaq. ortanmaq. ortaya çıxmaq.

ibarət -başqa sözlə, ibarətlə= adıötə.

ibarətdir ki içərir ki.-bizim işimiz onu içərir ki : bizim işimiz ondan ibarətdir ki.

ibarətdir ki içərir ki.-bizim işimiz onu içərir ki : bizim işimiz ondan ibarətdir ki.

ibarətdir olur. oluşur.

ibatə -iaşə ibatə : bəsib yatırma. (bəsibmək : bəsləmək).

ibda' edmək törətmək.

ibda' edmək törətmək.

ibda' buluş. xəlq.

ibda' buluş. xəlq.

ibhamlı bəlirsiz. işgilli. çulqalı (< çuq).

ibhamlı dolaşlı. mübhəm. pırtlaşıq. quşqulu. qapalı.-dolaşlı, anlaşılmaz söz : qıcırtılı söz.

ibhamlı giz. gizik. gizəm. gizlin. gizgin. içrək. içlik. saxlı. məxfi. yasüycü. şirin. qapatın. sırr. görünməyən. bilinməyən. anlaşılmayan. qölgəli. 1ibhamsız : dolaşıqsız. sapaqsız. qarışıqsız. burşuqsuz. qapasız. apaçıq.

ibhamlı qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı. mübhəm.

ibhamsız qölgəsiz. ləkəsiz. qorxusuz. aydın. açıq. yalın. çıplaq. işgilsiz.

iblağ ulaşdırı. ulqaşıt. çatırı. çatrıq. ərşit. vardış.-iblağ, e'lam edmək : yetişdirmək.

iblağ yetiri.

iblağ yetiri.

iblis yeq. şeytan.

ibnə beş. əllisəggiz. götvərən. əşgil. daşnaq. daşdaq. götvərən. homoseksüel. göt. götvərən. düğmə.

ibnəlik götləqlik. götlük. götvərənlik. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. qonuqluq. qoyuqluq. məfu'lluq. məfulluq. hemoseksüellik.

ibqa' edmək qaldırmaq. 1. kilasda, dərsdə bıraxmaq, keçirməmək. rədd edmək. 1. dəğişdirməmək.

ibram edmək qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək. israr edmək.

ibram edmək zorlamaq. gücləmək. təhmil edmək. boynuna buraqmaq, salmaq, qoymaq. sıxıştırmaq. itmək. itələmək. qaqmaq. məcbur edmək. zor demək. güc sürmək. məcbur edmək. qaqmaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. məcbur edmək. qısaclamaq. qısqaçlamaq. sıxıştırmaq. qısıştırmaq. çəkiştirmək. basıştırmaq. qıycırmaq.

ibraz edmək sunmaq. göstərmək.

ibraz -ibraz edmək : göstərmək. yansıtmaq. ışığa vurmaq. bəlirtmək. aşqarlatmaq. açmaq. sunmaq.

ibrət verən öğütçü. öğücü. öğrətci. öğrətici. yağtıcı. yağıtçı. yarıtçı. yartıçı. uyutçu. uyuçu. uyaçı. uyacıtçı. oyaçı. oyatçı. qıtçı. payçı. yağıtçı. yağtıçı. yaracçı. yaratçı. yarıtçı. yantarçı. yantarıçı. əkicçı. bəllicçı. bəlləkçı. bəsici. bəsləkçi. doğruqçu. pəndçi. moizəçi. nəsihətçi.

ibrət -dərs, ibrət almaq, götürmək : əkşinmək. əkişmək. əğrinmək. sabaqınmaq. sabaqlanmaq. öğrənmək. dənəklənmək.

ibrət -dərs, ibrət oldurmaq, vermək : əkşinitmək. əkişdirmək. əğirtəmək. sabaqlamaq. sabaqlatmaq. öğrətəmək. dənəklətmək.

ibrət (pis işlərdən uzaq gəzdirici söz). öğüt. qıt. pay. göz. yağıt. yağtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. yantar. yantarı. əkic. bəllic. bəllək. uyut. uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. doğruq. nəsihət. pənd. moizə.

ibrət görtük.

ibrət ölçü.-ibrət götürmək : ölçü almaq.

ibrət oruq. ölçü. im. örnək.

ibrət oxu. oxuş.

ibrət sabaq. əkiş. əkşin. öğrəti. dənək. dərs.

ibrət, dərs oldurmaq, vermək sabaqlamaq. sabaqlatmaq. sapaqlatmaq. əkşinitmək. əkişdirmək. əğirtəmək. öğrətəmək. dənəklətmək.

ibtal edmə batillətmə : pozutma. pozutuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. çürütmə. çürütuş. əsgitmə. əsgitiş. silitmə. silitiş. yarpıtma. yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. püskütmə. püskütüş. korlatma. korlatış. dışqıtma. dışqıtış.

ibtal edmək batillətmək. pozutmaq. solutmaq. sovutmaq. çürütmək. əsgitmək. silitmək. yarpıtmaq. yıprıtmaq. püskütmək. püskütmək. korlatmaq. dışqıtmaq.

ibtida baş.

ibtida burna. başlanqıc. ilk. ilkin. əvvəla.

ibtida dəslab. ilkin. başlıq. birinc. burunc. əvvəl.

ibtiday ilkin.-nərsənin ilkin, ibtidayi şəkli, durumu, halı : qanağ. qanav. qanava. qanata. taslaq. tərh. tasa. taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. düzənək. dazlaq. taslaq. nəxşə. nəxşə. tasarı. pılan.

ibtidayi birincil. pirimer. ilkinc. ilkəl. bədəvi. başnıq. öngün. öncün.

ibtila düçar olma. düş.

ibtina edmək durutmaq. dayatmaq. sağatmaq. sağtamaq.

ibtisam təbəssüm. çözgüş. çözgülüş. gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. güləşim. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). ləbxənd.

ibtizal 1. bayağılaşma. korlaşma. kütləşmə. yıpraşma. yıpranma. 1. bollaşma. ayağa düşmə.

ibtizal yastav.

ibudiyyət köləlik. qulluq.

ibudiyyət qulluq. ibadət.

ibudiyyət qulluqluqməmlikiyyət.

ibur edmək geçmək.

ibur mirur edmək qatnamaq. gedib gəlmək.

ibur mirur gediş gəliş. qatnaşıq. ged gəl.

ibur -ibur məmnu' : keçiş olmaz.

ibur geçiş.

icab edən törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. bais. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. ortacı. səbəbçi. müsəbbib.

icab edər istər. gərəkər. lazım gələr. vacib olsa.

icab edmək istəmək. gərəkmək. lazim gəlmək.-bu yükə güclü biri istir.-gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istir.-istirsə məndə gəlim.-bu yetər, artığı istəməz.-bu iş çox yağ istir.

icab edmək qərəkmək.

icab (icab edmə) : itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. məcbur edmə.

icab gərəklik. gərəktik. gərəklilik. gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. gərək. gərəkmə. açat. açığlıq. yoxçuluq. boşluq. zərurət. hacət. istək. ehtiyac. lizum. icab. vicub. lazim. zərurət. darlıq.

icab gərəklik. istər. gərək. zəruri. gərəklik. gərəklilik. gərək. lizum. zərurət. vicub.-icab, iqtiza, lizum ettirmək : gərəktirmək.

icab icab. zərurət. vicub. lizum.

icab yarar. gərək. iqtiza.

icab, vacib edinmək lazim gəlinmək. istənmək. gərəkinmək.-bu yükə güclü biri istənir.-gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istənir.-istənirsə məndə gəlləm.-bu yetər, artığı istənməz.-bu işdə çox yağ istənir.

icabçılıq gərəkirçilik. determinizm. bəlirtiçilik.

icabət uyma.

icabettirmək tüşmək. gerəkmək. gərəktirmək.-mən mında qalama, sanqa da arı barırqa tüşədi : mən burada qalıram, sana da oraya getmək icabedir.

icabına üzrə. üzərə.

icabında gərəkdiyində. gərəkli olduğu çağda. zərurət icab edsə. zəruri olsa.

icabında olanda. vardi .-gəldi. bardı .-gəldi. vurdi .-gəldi. əyər. şayət. gərəkirsə .

icabında olanda. vardi.-gəldi. bardı.-gəldi. vurdi.-gəldi. əyər. şayət. gərəkirsə .

icabında üzrərində.

icablı -lazim, vacib, icablı olmaq : gərəkmək.

icablı istərli. gərəkli. gərəkir. vacibli. lazimli.-istərli qoşular : gərəkir taxılar : lazım olan vəsayil.-istərli dərcəyə çatdı : icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı.

icablı yararlı. gərəkli. iqtizalı. muqtəzi.

icablıq istərlik. gərəklik. gərəkirlik. vaciblik. lazimlik.-bular hamısı istərlikdir : lazimdir.-istərlik duyursa : lazimlik olursa.-istərliyinə baxmayaraq : vacibliyinə qarşıt.-bunun istərliyin kim bilir : lazimliyinn.

icabsız gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. istərsiz. istərməz. istəməz. vacibsiz. lazimsiz.-istərsiz qoşular : gərəksiz taxılar : lazimsiz vəsayillər.-istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz xərclədik.

icabsız yararsız. gərəksiz. iqtizasız.

icad -icad olmaq : yenikmək. doğmaq.

icad bulum. bulğu.

icad buluş. ibda'. xəlq.

icad buluş. tapış.

icad törətmə.

icadçı qurucu. quran.

icalət əl kitabı : başucu kitabı. manuel.

icarə alan tutur. dutur.

icarə kəsənə.

icazə istəmək təkinmək.-təkinmədən girdilər.-təkinmədən gələn qonağ umduğun, bulduğun yeyər.-xan tapına təkindilər : xan qulluğuna keçməyə izin istədilər.

icazə -icazə almaq : onay sağlamaq.

icazə -icazə, rüxsət vermək : qoyuvermək qoymaq.

icazə 1. tinalış. tınalış. aralış (ara alma). 1. (rəsmi icazə). salağ.

icazə alqı. izin. yarlıq. yapa. boşuq. izin. yol. ərkinlik. qoyuq. qoy. qoy qoya.kəsim. salı. yerit. yeritim. yeti.pərvanə.-alqım var : icazəm var.

icazə alqı. izin.-alqım var : icazəm var.

icazə boşuq.

icazə boşuq. izin.

icazə boşuq. izin. yarlıq.

icazə cavaz. pərvanə. pətəng. pətən (< bitik : pitik. yazı).

icazə geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. pərvanə. mə'zuniyyət. ruxsət. izn. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq).

icazə olur.-olur alın sonra.-olursuz bura girmək olmaz.-olur verin gedim.-oluruzu gözləyirəm.-iki kərə olurladım, üçüncü olmaz.-icazə vermək : qoyu vermək. qoyvermək. buraqmaq. bıraxmaq. yol açmaq, vermək. musaidə edmək. olurlamaq :.-sizin gəlmənizi olurlamıram.-kim sizə olurladı.-buğ bıraqdı.

icazə qətə. qata. xət. ruxsət.

icazə qoğlam. qoğlama. ruxsət.

icazə yapa.

icazə yeti.pərvanə.

icazə yol. ərkinlik. qoyuq. qoy. qoy qoya.kəsim. salı. yerit. yeritim.

icazənizlə onayızla. onay versəz : .

icazəsiz onaysız.

icazəsizlik izinsizlik. onaysızlıq. (nərsədən) yasaqlanmış, qadağalanmış. qadağlanmış. cəzalanmış. bir cəzaya çaptırılmış.

icazət geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. pərvanə.

icbar -məcbur, icbar edmək : basarmaq. baslamaq. daratmaq. daratlamaq. dirətmək. gücləmək. qamçılamaq.

icbar atıq. buyruq.

icbar atıq. buyruq. it. itiş. cəbr.buxsat. gərək.-buxsatım yoxdu görəm.-buxsatsız : istəyinə.-icbari : itik. cəbri. arttırma. yüklətmək.. ırıksız. ettirgən. ettiri. buyruk .

icbar buxsat.

icbar buxsat. gərək.-buxsatım yoxdu görəm.-buxsatsız : istəyinə.

icbar it. itiş. cəbr.

icbar itə.

icbar itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. məcbur edmə. icab edmə. istilzam.

icbar qısqıc. yapınc. məcburluq. qıyıq. qısta. qıstama. gücləmə. zorlama.-qıyın qısta : güc, zor, ağır günlər.-icbar edilmək : qıstalmaq. güclənmək. sıxıştırılmaq.-icbar eyləmək : qısmaqlamaq. təzyiq edmək. sıxmaq. gücləmək.-gərəkliyə, icbara, məcburiyyətə dayanan : gərəkirçilik.

icbara qoymaq içindirtmək. içirtmək. alğıtmaq. alğındıtmaq. gərəklətmək. vacibləmək. məcbur edmək. qəbullatmaq.

icbari arttırma. yüklətmək.. ırıksız. ettirgən. ettiri. buyruk .

icbari basarı. basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla.

icbari icbarlı olan. itək. məcburi. zorlanan.-itək qoşullara tutulmaq.-itə işlər.-itəksiz işlərinən uğraşmaq.

icbari itik. cəbri.

icbarı könülsüz. göyülsüz. istəksiz. basqıyla. çalabca. güclə. məcburi. gərək.

icbarla badarsızdan. çarəsizliktən. məcburi.

icbarsız könül xoşluğu : . basqısız. məcbursuz. sevərək. istəyərək.

iclas don. yığılma. cəmlənmə. cəm.

iclas don. yığılma. cəmlənmə. cəm.

iclas don. yığılma. cəmlənmə. cəm. oldrum. oturum. götürüm. yatalaq. quraş. məclis. tirkəş. dirkəş. yığva. cələsə.

iclas oldrum. oturum. götürüm. yığva. yatalaq.

iclas quraş. məclis.

iclas toplantı. birləşim. birəşim. iniqad. əqd edilmə.

iclas toplantı. birləşim. birəşim. iniqad.-tə'cili iclas : ayaq qurultay.

iclas yığınca.

icma dörd qanıq : dörd qayna : kitab. sünnət. icma. qiyas.

icma' toplama.

icmal qısatış. özətiş. xilasələmə.

icmalən icmali. əlqissə. qısaca. xulasə. ixtisarən. ixtisarən. muxtəsərən.

icmali icmalən. əlqissə. qısaca. xulasə. ixtisarən. ixtisarən. muxtəsərən.

icmali qısa. öz. topluca. xilasə.

icra (et) atqı. bəcər. başar. dart. çal. oyna. yırt. cırt.

icra (et) atqı. bəcər. başar. dart. çal. oyna. yırt. cırt.-icra edmək : qılalmaq. qıla almaq.-icra et !. bəcər. dart. çal. oyna. yırt. cır.-icraçı : orunlayan. orundan. orunlayan. yeridən. yetirən. yeridən aparan.-icrayi : yerimə.-icra edmək : atqırmaq. atqarmaq. atkuzmək. başarmaq. bəcərmək. arındalamaq. atqırmaq. atqarmaq. qutarmaq. orındamaq. uyqulamaq. əməlləmək işrəmək. işləmək.-icra olmaq : yerimək. gedmək. sürmək.-icra quruhu : orındavçılar quramı.

icra dayrəsi uyquçu bölmə.

icra edən yapay. yapan. yasan. yeritən. yürütən. mücri. işləyən.

icra edilmək sürülmək.-buyruqlar sürüldü.

icra edmək atqırmaq. atqarmaq. atkuzmək. başarmaq. bəcərmək. arındalamaq. qutarmaq. orındamaq. uyqulamaq. əməlləmək işrəmək. işləmək.-icra olmaq : yerimək. gedmək. sürmək.

icra edmək atqırmaq. atqarmaq. başarmaq. arındalamaq. qutarmaq.

icra edmək bitəmək.

icra edmək imrar edmək. ötgərmək.

icra edmək işləmək. kullanmaq. işlətmək. bəllətmək. bələtmək. aparmaq. yapmaq. uyqutmaq. qulutmaq. qılmaq. görmək. endirmək. yendirmək. yeritmək. doğurtmaq. axıtmaq. yapmaq. yeritmək. uyqulamaq. uyqulatmaq. yerinə gətirmək. yeritmək. qılmaq. görmək. yeritmək. işlətmək.

icra edmək oynamaq.

icra edmək qılalmaq. qıla almaq.

icra edmək sürmək. işlətmək.-ərdəmini öğrənibən, işqə sürə.

icra et ! bəcər. dart. çal. oyna. yırt. cır.-icraçı : orunlayan. orundan. orunlayan. yeridən. yetirən. yeridən aparan.-icrayi : yerimə.

icra etmə yerirtmə.

icra olmaq uyulmaq.

icra quruhu orındavçılar quramı.

icra quvvəti yeritmə ərki.-icra edmək : yeritmək.

icra şodən qılınmaq.-icra, ifa edilmək, olunmaq : çalınmaq.

icra atqı

icra atqı .

icra axıt. axıtma.

icra yeritmə. yeritim. axıtma. əməl. doğrutma. doğutma. uyqulama. ifa. nifaz. inifaz.

icra, ifa' edmək bəllətmək. bələtmək. aparmaq.

icraçı yorumçu. səsləndirici.

icraçılıq yorumçuluq. səsləndiricilik.

icrasıyla ifasıyla. yapmasıyla. qulluğuyla. sunusiylə. təqdimiylə.

icrayi ötqəri.

icrayi yeritmə.-devlətin ən yüksək yeritmə orqanı : baxanlar qurulu. kabinə. heyə’ti vükəla.

ictihad edmək çərənmək. çalışmaq. çalşıqmaq. çavşaqmaq. mücahidə edmək.

ictihad çalış. çapış.

ictihad çərən. çalışma. çalşıqma. çavşaq. mücahidə.

ictihad görüş. çabalama.

ictima' edmək bir olmaq. birləşmək. bütünləşmək. toplanmaq. kəsişmək birləşmək. toplanmaq. birləşmək.

ictima' edmək toplanmaq. yığınmaq cəmlənmək. dərinmək.

ictima' birləşmə. topluluq. qapaq.

ictima tirkəş. dirkəş. yığılma. iclas. cələsə.-içtimai. kömçülük. imumi. köpçü. köpçül. köpçük. uyumdaş.-kömlük oyuk : imumi rə'y.

ictima toplanış. toplanma. yığılma. birikiş. birikmə.

içtimai -məsaili içtimai : toplum qarmaşıqları(soruları).

ictimai girgin. girilgən. toplumçul. toplumsal. toplumçul. toplumluq. toplumçul.

içtimai kömçülük. imumi. köpçü. köpçül. köpçük. uyumdaş.-kömlük oyuk : imumi rə'y.

içtimai komluq. cəmiyət. sosyal.

ictimaiyyət toplumsal. toplumçul. toplumluq.

ictinab edmək çəkinmək. qaçmaq.

ictinab edmək kürənmək. tərkəmək. dərgəmək. pərhiz edmək. ehtiraz edmək.

ictinab edmək sakmaqqa. sakınmaqqa. çəkinmək. ehtiraz edmək.

ictinab edmək ürkənmək. qaçınmaq. çəkinmək.-uydurucu nərsələrdən ürküməli.

ictinab napəzir çəkinilməz. qaçınılmaz. gərəkli.

ictinab çəkinmə. qaçınma. imtina'. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. imtina'. ehtiraz. qaçınma. qaçu. qaçma. fərar. sakınma. çəkingən. çəkinən. sakınan. sakınqan. ürkək. möhtəriz.

ictinab, istinkaf, imtina edən mümtəne'. müstənkif. çəkinsər. çəkimsər. çəkimsəyən. gerimsəyən. geri duran. qarışmamaq. yapmaq istəməmək..

ictinab, istinkaf, imtina edmək çəkinsəmək. çəkimsəmək. çəkimsərmək. gerimsəmək. geri durmaq. qəbul edməmək. qarışmamaq. yapmaq istəməmək.

ictinab, pərhiz edmək qaçmaq.

idamə vermək uzatmaq. sürdürmək. çəkdirmək.

idamə yaftən sürəgəlmək. sürgülmək. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. car olmaq. dəvamlanmaq.

idamə tutam. tutum. dəvam. geri.

idantik birdəy. eyni. tipqisi. olduğu kimi. özdəşik.-eynənlə : olduğu kimi. özdəşik.

idarə edən yeridən. yönətçi. dümençi. dolandıran. yeridən.-dolandıran, dolanan bəlli olmamaq : baş ayaq bəlli olmamaq.

idarə edilmək, olunmaq yeritilmək.

idarə edmək asramaq. dolandırmaq. iqtisadi davranmaq.

idarə edmək çaramaq. dolandırmaq.

idarə edmək çaramaq. dolandırmaq. edgirləmək .

idarə edmək idarələmək : qabqaştırmaq. düzənlətmək. yoluna qoymaq. çəki düzən vermək. yerli yerinə qoymaq. tənzim edmək. keçiştirmək. geçiştirmək. yeritmək. idarələmək. keçiştirmək. geçiştirmək. başqarmaq : başa geçmək. çəkib çevirmək. dolandırmaq. yetikmək. başçılıq edmək. bir işi dolandırmaq, yeritmək, güdmək. yönətmək. dolandırmaq. götürmək. sevq edmək. evirib çevirmək. çevirmək. yeritmək. yönətmək. dolandırmaq.-işləri təkbaşına çevirir.-ölkəni güdmək.-işləri güdmək.-mal başqarmaq : heyvanlara baxmaq.

idarə etmə yeritmə. biylöçülüq. hüküm sürmə.-sanaq başqarması : sayım, istatistiq müdürlüğü.-el çarbaçılıq, hesab başqarması : el iğəliği. istatistik müdürlüğü..

idarə olan dolanan.-dolandıran dolanan bəlli olmamaq : baş ayaq bəlli olmamaq.

idarə t urluq. torluq. devlət yeri. rəsmi yer.

idarə -idarə edən : idarəçi. dayrəçi. dayrac. bakan baxan. qoruyan. dolandıran.-idarə edmək : idarələmək. dolandırmaq.-idarəçi : idarə edən. dayrəçi. dayrac.bakan baxan. qoruyan. dolandıran.

idarə -idarə mərkəzi : yönətim ocağı.

idarə -idarə, dəfdər işiçisi : karmənd.

idarə -idarə, məçid kimi böyük gənəl yerlədə, su, arınlıq, təmizlik işləri, gərəcləri üçün ayrılan yer, otaq, bölmə : qantıl. qantın. qantam. qantama. qatma. abdarxana.

idarə -xədəmat idarəsi : qulluq qolu.

idarə başqar.

idarə dolandırma. dolaşdırma. çevirmə. döndürmə.

idarə qaralıq. ağalıq. qoltuq. güdüm. yeriti. yeritim. yeritmə. yönəti. yönətim. yönətmə. dolandırı. dolandırım. dolandırma. başqarma. başarma. yönətim. kontrol. başqaru. qurulşuq. təşgilat. qurama. təşgilat. qurulşuq. təşgilat.??.-yol çəkən idarə : qarayolları : .-rəsmi idarə : qamu yönətimi.-yönətim, dolandırma, idarə qarmaşığı : (sorusu)..

idarə tümən. yönətim. turluq. torluq. devlət yeri. rəsmi yer. manqeru. orun. qararqah. görəv yeri. orun.qararqah. görəv yeri.

idarə turluq. torluq . yığa. tümən. yönətim. manqeru. orun. qararqah. görəv yeri. devlət yeri. rəsmi yer. qurama. manqıru. yönətim. yönətmə. baxarma. baxı.-idari işlər : baxı işləri.-idarəçi : yetəkçi.-idarə edmək : çaramaq. dolandırmaq. edgirləmək.-idarəli. tecimər. tecimən. ekonomist. hesaplı.-idarəsiz : yığasız. tutumsuz. düzənsiz.

idarə yığa. yönətim. quruluş.-bir yönətimin, idarənin, quruluşun gərəklərin satın alan görəvli : qapı çuxaqul.

idarəcə idarə yönündən, baxımından. yeritimcə. yönətimcə.

idarəçi dolandıran. onovçu.

idarəçi güdümçu. yönətmən. yönətici. yeritmən. yeritici. ağaçı. başçı. başqan. baş. yönətci. yönətici. rəi's.

idarəçi idəçi. iyəçi. dolandıran. ordu xərclərini dolandıran.

idarəçi qaraçı. yoxlayan. baxan. başqan.

idarəçilik başqanlıq. başlıq. rəi'slik. iryasət. güdümçuluk. yönətmənlik. yönəticilik. yeritmənlik. yeriticilik. ağaçılıq. yetəkçilik. yönətim güdüm. başçılıq. şeflik. sevqçi.

idarəli davranmaq dolandırmaq. ayavlamaq.

idarəli asıravlu. tutumlu.

idarəli asraq. dolandırı. iqtisadi.

idarəli dolandıran. dəğirli. evçimən. dərli toplu. ev eşiyi, iş gücü, topluluğu iyi dolandıran kimsə. güdümlü. tutumlu. yeritimli. yönətimli. dolanımlı. iqtisadi. ekonomik.

idarəli qısdırqıc. tutumlu.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə