EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə31/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   125

hobi düşgü. düşük. uğruq. işgüc. görəv. girişik. girşik. girnişik. məşquliyyət. engilis. düşkü.

hobi engilis. düşkü.

hoccət yapat. yapta. büçülgə. bəlgit. qanıt. tanıt. dəlil. bürhan. isbat.

hökm sürmək üstləmək. üsləmək. üstlənmək. üslənmək. qələbə, zəfər çalmaq.

hökm vermək yarqılamaq. açmaq.-kəsim kəs : hükm edmək. məhkəmədə qərar çıxarmaq.-kəsim mal : (niza maddəsi hırsızlık mı, qarı ayartma mı, başqası mı, nə olursa olsun) dava edilənin dava edənə, tazminad olmaq üzərə, ödədiği heyvan yaxud para..

hökm boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. qırma. qırtı. qırıt. kərmə. kərim. kəsmə. kəsim. kəsit. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

hökm bütüm. kəsim. məhkəmə qərarı. cəzanın tə’yin edilişi. hüküm. qanıl. yasa. fərman. buyruq. əmr. nəsəq. hükm. hökm. tikdəyiş. dikdəyiş. tikdiş. dikdiş. yarlıq. buyruq. fərman. əmr. tikdəyiş. dikdəyiş. tikdiş. dikdiş. yarlıq. buyruq. fərman. əmr. yarqı. fərman. dəsdur.

hökm höküm. hükm. hüküm. çəki. ölçü. qərar. qanıl. yasa.-yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.

hökm höküm. hükm. hüküm. çözük. yarqı. çəki. ölçü. qərar. qanıl. yasa.-yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.

hökm ölçü.

hökm ölçü. tutum. yarqı. olca. yönə. dura. ölçü. ölçün. qərar.-yarqı, ölçü (qərar) çıxarma.-olcalamaq. ölçünləmək. tutumlamaq. duralamaq. qərarlamaq. yönələmək. yarqılamaq.-yarqısız. olcasız. yönəsiz. durasız. qərarsız.-yarqılı. ölçülü. olcalı. yönəli. duralı. qərarlı.-üç kərə yarqı (qərar) qoyuldu.-bir yarqıda : bir ölçüdə. bir durada. bir yönədə. bir tutumda. bir qərarda.-iki yarqıdan, ölçüdən (qərar) birin tutmalısız.-incəlib, ölçünmədən, yarqı (qərar) verilməsin.-bu yarqıyla : bu ölçüylə. bu olcayla. bu yönəylə. bu durayla. bu qərarla.-yarqıya (qərar) gəlmək.-olcasın (qərar) pozmaq.-duralı duralı : qərarlı ölçülü.imumi hükmdən çıxarmaq : ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.

hökm, qərar çıxarmaq, vermək kəsmək.

hökmdar başlıq. çoban. bayar. xocayın. buyruqlu. xocayın. bayar. sultan. saltun.-sözü, buyruğu, hökmü keçmək, yerimək : borusu ötmək..

hökmdar xocayın. bayar.-hökmdarlık edmək : iyəlik. iygilik. əqəmənlik. iqəmək. iyələmək.-hökmdarlık : əqəmənlik. iyəlik.

hökmdarlık edmək iyəlik. iygilik. əqəmənlik. iqəmək. iyələmək.

hökmdarlık əqəmənlik. iyəlik.

hökmən mütləqən. qətə'n. ayqıtlı. kəsgitli. kəsinli. üzül kəsil. çort kəsik. quşqusuz. şəggisiz..

hökmənlik gərəklik. kalavray. yüklətiv.

hökmənlik gərəklik. kalavray. yüklətiv.

hökmlər -ipə sapa gəlməz hökmlər, qəzavətlər : tutarsız yarqılar.

hökmlü buyruqlu.

hökmran bəylöçü. hükümdar..

hökmü, buyruqu əlində olan buyruqlu. özərk. muxtar. muxdar. fərmanlı.

hökmü, buyruqu əlində olan buyruqlu. özərk. muxtar. muxdar. fərmanlı.

höküm bax > hökm.

höküm çözük. yarqı.

hökümdar bəylöçü. hükümran.

hökümran bəyləvçi. buyrukçu. ərktü. ərkli .

hökümran bəyləvçi. buyrukçu. ərktü. ərkli .

hol verilmək itələnmək. qaqılmaq.

hol hal. qalaqona. qalaqon. salon. qonqalıq. kavlıq. kovlıq. qaqlıq. evlərdə ən geniş, böyük otaq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon.

homatay insan. kişi.

homə çulqa. çuval. civar. çevər. çevrə. dolay. həvali. dışra. hovzə. bir böyük şəhərin çevrəsi. yan yön. dolay. dolayı. dövrə bər. çevrə. yaxın. çulqa. çuval. civar. həndəvər. ətraf.-bu dolayda çox gəizşməyin.-dolay dolayı çönüb gəzdik.

homojen türbəş. bənzəşik. bağdaşık.

homojen türbəş. bənzəşik. bağdaşık.

homoseksüel əşgil. daşnaq. daşdaq. götvərən. ibnə.

hopital sağlay. sağmay (< sağalma evi, öyü). xəsdəxana. kəsəlxana.

hoqqa çıqlım. çılım (< çiq. çuq. tuq).

hoqqa xapsi. qapsı. qapas. qasıb. kiçik qutu, qab. qabuc.

hoqqa xapsi. qapsı. qapas. qasıb. kiçik qutu, qab. qabuc. kələk. kəllaş. qırıq. dönük. aldatıcı. al. dolab.. qabac.

hoqqabaz gözbağcı. kələk. gözbağıçı. zırçı. kələkçi. qalayçı. çaqqal. çaqal. düzənçi. aldatav. kurnaz. şişirən. qabaqçı. abartan. abaran. abarçı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi.

hoqqabaz tərs. tərsək. taslaq. taşlaq. dışlaq.kələk.

hoqqabazlıq qözbav.

hoqqaçı aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. hopçu. hopuçu. hopan. hoppuc. höppüc.

hörmət edilmək qatırdanmaq. sayılmaq.-barıqtasan başqa cıxat : sayarsın, hörmət edərsən, təpənə çıxar. üz verirsən, şımarır, sırtılır..

hörmət edmək sansınmaq. sayqı göstərmək. dəğər vermək. önəmsəmək. özən göstərmək.

hörmət edmək saymaq.

hörmət edmək yastamaq. saymaq. tə'zim edmək. barıqdamaq. barıqlamaq. saymaq. təqdir edmək. qatırdamaq. barıqdamaq : barıqlamaq. saymaq. təqdir edmək.

hörmət etməmək sansızlamaq. saymamaq. sayqı göstərməmək. özən göstərməmək. önəm verməmək.

hörmət göstərmək ərcəmək. könül duymaq. xatir duymaq. sayıq duymaq. sayqı duymaq.

hörmət qılmaq riayət edmək. siləmək. sılamaq. saylamaq.

hörmət qoymaq ullamaq. saymaq. sayınlamaq. əzizləmək.

hörmət qoymaq ullamaq. saymaq. sayınlamaq. əzizləmək.

hörmət aqır. ağır. ağrı. saya. eygi ( y <> z ) əzqi. rəhmət. səna. rəhmət. eygi. səna. sayqı. dəngə. tanqı. sıy. sovğay. sayqı. mükafat. e'zaz. ikram. qoruq. yas. hərəm. sıyım. batal. e’tibar. silağ. hödür. sayqı. silə. tərif. sayqı. qapar. dəğər. betliq. sayqı. şərəf. eygi ( y <> z ) əzqi. rəhmət. rəhmət. eygi. səna. silağ. hödür. sayqı. silə. tərif.-silağlamaq : hödürləmək. tərifləmək. aqır. ağır. ağrı. saya.-el içində batalı bar : el arasında hörmət, e’tibarı vardır.-sizin ağrız : hörmətiz .-ağrı olmasaydı kişidə, daş qalmazdı daş üstə.-ağrı görən ağırlar.-sizin ağrız : hörmətiz .-ağrı olmasaydı kişidə, daş qalmazdı daş üstə.-ağrı görən ağırlar.

hörmət eygi. əzqi. rəhmət. səna. sayğun. sayğın. riayət. mülahizə xatir. hesab. sayı. xatir. sayqı. çaqar. çarqa. çərqə. çaqra. əzəmət. sayu. sayı.

hörmət uğunc. oğanc. ağırllq. tə'zim.

hörmət, tə'zim edmək oğanlamaq. uğulcamaq. ağırlamaq.

hörmətə layiq aybaylı. dəğərli. qiymətli. e’tibarlı.

hörmətə layiq sayqıdəğər.

hörmətə qabil möhtərəm. sayqı duyulan.

hörmətinə sayqısına. dəğərinə.

hörmətkar sayqıyan. dəğərliyən. sayqıçı. dəğərçi.

hörmətləmək artdırmaq. sayqamaq. ağılamaq.

hörmətli ağır. sayqılı, möhtərəm.

hörmətli alımlı. sayqılı.

hörmətli ataşlı. sayqılı. görgülü.

hörmətli avaqlı. sayın. dəğərli.

hörmətli avman. sayqun. sayqıdəğər. layiq.

hörmətli gəlgedli. sayqılı. böyük. ulu. görkəmli. taptapaqlı. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. əzəmətli. həşəmətli. sayılqan. sayılan. sayın. seçgin. seçilən. dəğərli. yasta.

hörmətli sayqılı. dəğərli.

hörmətli tanq. ədəbli. incə. tərbiyəli. sayqılı.

hörmətsiz ataşsız. sayqısız.

hörmətsiz qölgəsiz. sayqısız. gəlgedsiz. alçaq. düşük. görkəmsiz. taptapaqsız. çalımsız. zəlil. əzəmətsiz. dəbdəbəsiz. həşəmətsiz. sıxıntılı. darqın.

hörmətsizlik sansızlığ. ilgisizlik. özənsizlik. sayqısızlığ.

hörmətsizlik saymamazlıq. sayqısızlıq.

hösələdən gedmək usanılmaq. bezginmək. bezikmək. bıkınmaq. didinmək. tirtinmək.-işlərdən nə tez usanılmışsan.

hotel dincəliş yeri. aruqa. arğucağ. aruğca. düşərgə.

hotel dincəliş yeri. aruqa. arğucağ. aruğca. düşərgə.

hotel qonağ ev. toplev. musfirxana. qonut. qonaq. qonuq. müsafirxana. mənzil. tüş. düş. tüşə. düşə. düşək. düşərgə. müşafirxana.

hotel tüş. düş. tüşə. düşə. düşək. düşərgə. müşafirxana.

hoveyda edmə ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.

hoveyda vazeh. aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis.

hoviyyət soyka. söykə. soyka. kimlik.

hovlə çalğıç. dəsmal. sulqi. kiri, suyu çalıp qapan.

hovlə çalğıç. dəsmal. sulqi. kiri; suyu çalıp qapa.

hovlu silgü. əllik. dəsmal. yağlıq. yaylıq. silgic. silgi. silici. siləcək. dəsmal.

hovz su tutar. gölməç.

hovzçə hovuzcuq. qurna. gölməçə.

hovzə < kovza. dolay. ətraf. yörə. banliyö. yaxınlıq. yaxın yer. çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. alan. bölgə. 1. dışra. homə. bir böyük şəhərin çevrəsi.

hovzə çay yatağı. yataq.

hozə dərnək. dəyrə.

hubab qabarcıq. cuş.

hubab qozağ.-su qozağı : su hubabı.

hubablı süngərli. köplü.

hubablı süngərli. köplü.

hububat dənə. dan. dən. qanqıl. qanqıl. burcaq. ürün. tuxum.

hüccət gətirmək qanıtlamaq. sabitləmək..

hüccət bəlgə. büçülgə. yapta. yapat. qanıt. tanıt. edit. nədən. olut. tanıq. yapat. yapta. büçülgə. bəlgit. qanıt. tanıt. dəlil. bürhan. isbat.

hüccət çək.

hüccət çək. təməssük.

hüccət tanıq.

hüccət tapu.

hüccəti qate' sağlam qanıt..

hüccətləmə bəlgələmə. dəlilləmə. sabit edmə.

hüccətsiz qanıtsız.

hüccüləmə boğumlama.

hücrə hicrə. 1. odacıq. 1. gözə. 1. otaq. xana. xanə. qurna çilə, çiğlə odası. çilöy. çiqev. çilləxana. dərvişlər, çillə tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan oda. 1. gözə. qamıt. qapıt. dolab.-on örəkli ev.

hücum edmək kütlə durumunda saldırmaq. yapalaqta. görmək. dəğər vermək. dəğərləndirmək. yarqılamaq.-siz yaşamda nə görürsüz.-gördüyüz görmədiyiz bəlli deyir.

hucum axsum. atış. axın. həmlə.

hücum saldırı. təcavüz.

hücum saldırı. təcavüz.

hudə -bihudə : anlamsız. kaval. kavqal.

hududsuz əngəlsiz. sonsuz. sınırsız.

hudut çeqara. çəkara. sınır.

hudut xədd. betcan.

hudutsuz ölçəsiz. sonsuz. sınırsız. olduqca. həddindən artıq.

hüfrə < çuvaq (< kov). (> surax) dəlik.hükm vermək kəsəmətləmək. qarar vermək.

hükm vermək törələmək. yarqılamaq.

hükm bəğim. bağım. qarar.

hükm buyruq. yarlıq. fərman. əmr.

hükm çökü.

hükm hökm. höküm. hüküm. çəki. ölçü. qərar. qanıl. yasa. hökm. tikdəyiş. dikdəyiş. tikdiş. dikdiş. yarlıq. yarqı. buyruq. fərman. əmr. qanıl. yasa. yasay. düzgün. oğur. burmul. buyurmul. qada. qaidə. hökm. yarqı. yarqı. buyruk.-yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur). özbaşnalıq. qarnışlıq. hərc mərc. anarşi.-anlatışa görə hükm verilir.-ağır yarqı.-yüngül yarqı.-yarqını yerinə gətirmək.-hamı bəylər yarquya oturdular..-imumi hükmdən çıxarmaq : ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.

hükm yarqı. buyruk.-yarqını yerinə gətirmək.-hamı bəylər yarquya oturdular.-hükmdar

hükm yazıqlıq. yazılı. muqəddər. buyruq.

hükmdar tombat. dominant. buyraq. buyrat. batan. başat. başqat. basqan. hakim. vali.

hükmdar tutar. tutucu.

hükmdarlıq tombatlıq. dominantlıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. batqanlıq. batqalıq. buyraqlıq. buyratlıq. hakimiyyət. hükmranlıq. valilik.

hükmedən tombat. dominant. buyraq. buyrat. batan. başat. başqat. basqan. hakim. vali.

hükmedən yüksək. uqan. uğan. oğan. tanrı. çalap. qadir. qudrətli. yaratan. hükmedən. ali. ulu.

hükmətmək təqələmək. yönətmək.

hükmran tombat. dominant. buyraq. buyrat. batan. başat. başqat. basqan. hakim. vali.

hükmranlıq tombatlıq. dominantlıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. batqanlıq. batqalıq. buyraqlıq. buyratlıq. hakimiyyət. hükmdarlıq. valilik.

hüküm sürmə biylöçülüq. idarə etmə.

hüküm bax > hökm.

hüküm kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

hulgum < alqım. boğurdak. gırtlak.

hulgum < alqım. boğurdak. gırtlak. alsım. qırtlaq. həlq.

hulqum alqum. boqaça. boğaça. boğuça. boğaz. qırtlaq. xırtlaq. damaq.

hulqum boğurdaq. boğurtlaq. gəgirdək. həncərə.

hulqum öngəç. yemək borusu.

hulqum qəniz. gəniz. burnun arxa yanı.

hulqum umqu. boğaz. damağ.

hulquq qıqırtaq. xırtlaq. qırtlaq. qırtaq. boğuz.

hunduşqa həştərxan. qoşturxan. qabarama. kürkə.-qabaramaın ətlisi, yüksəyə qonar.

hünər göstərmək yonarmaq. onarmaq. yaratmaq. hünər göstərmək.

hünər < önər. onar. yonar. uğraq. uğruq. bacarıq. ustalıq. ərdəm. sənət.

hünər < önər. uzluq. ustalıq. seberlik. severlik. sivrilik. önör. üstəlik. bacarıq yetərlik. yararul.-hünərçi : önərtanış.

hünər bilgi.

hünər dərim. tarım. darım.-incə dərim : incə sənət.

hünərli < önərli onarlı. yonarlı. uğraqlı. uğruqlı. bacarıqlı. başarıqlı. sənətli.

hünərli önərli. qucur. usta.

hünərpişə oxşatan. bənztən. yanıtan. aktiyor.

hünərsiz əli yavan, ağ. sınavsız. dənəksiz. başarıqsız. peşəsiz. onarsız. yonarsız. uğraqsız. uğruqsız. bacarıqsız. başarıqsız. sənətsiz. gücsüz.

hunnab çiğdə.

huquq çağ . çək. törə.-huquqi : törəli.

huquq çağ. çək. törə. həqq. qazanım. düzə.iş huququ : iş qanunnaməsi : iş qanunluğu : işsinik. işsinlik. işdüzən.-milli huquq : qamu düzə. milli rəsm. adab o risum.

huquqi törəli. törəl. düzəl.

hür ərkin. sərbəst.

hürr azad. irikli.. erkin.

hürr azad. irikli.. erkin.

hürr ərkin. azad. bağımsız. sərbəst. müstəqil..

hürr özəl. özgür. azad.-azad təşəbbüs : özəl girişim.

hürriyət azadlığ. ərginlik.

hürriyət ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. bağımsızlıq. bağmısızlıq. özbaşdaqlıq. özərklik. qaraşsızlıq. azadlıq. müstəqillik. istiqlal. bağımsızlıq. sərbəslik. istiqlal. boştanlıq. azadlıq. uruyat. ərkinlik. azadlıq..

hürriyətə qavuşmaq qutqarınmaq. qurtulmaq. yaxanı qurtarmaq. azad olunmaq..-söz boştanlığı : söz hürriyəti.

hürrülük ərkinlik. ərkilik. sərbəslik. bağımsızlıq. bağmısızlıq. özbaşdaqlıq. özərklik. qaraşsızlıq. azadlıq. müstəqillik. istiqlal.

huş -bihuşlama : uyuşdurtma. huşsuzlatma. anestezi.

huş hiss. is. uş. ağıl. sana. sezim. anık. bilinc.

huşdan gedmək bayılmaq. keçinmək. ürəyi keçmək.

huşdan gedmək itiinişmək. özündən gedmək. huşun itirmək. bayınmaq. – istidən itinişdi.

huşlu varda.

huşluq -bihuşluq : yuxuluq. uyuluq.

hüsniniyyət

hüsnitələqqi iyi quruntu. yaxcıya yorma.

hüsnülü kökcək. göyçək. gözəl. iyi. eyi. yaxşı. mərğub.

hüsnüniyyət sağistəm.

huşyar başlı. çalqan. çalaq. çalağan. çalğan. zirəng. huşlu. yazqan. açıq. oyaq. duyuq. yazqan. ayıq. sivir. zirək. zeyrək. çevik. uslu. ayıt. bəllik. işarət. izək. izdək. izlək. duyuq. zirək. zeyrək. ustal. çevik. tetik. ivək. kurnaz. kurzan. qurbaş. yenğ oylu. cin kimi. iy çəkən. yenğlik. yenlik. yellik. allıq. cinlik. oyanıqlıq. açıqgözlük. kurnazlıq. işbilir. yelgöz. yenğgöz. cingöz. açıq göz. çevik. sürəkli sürətli. çalaq. iti. girgin. bacarıqlı. duyuq. huşyar. oyunçu. oyanıq. huşlu. çevik. qayıs. çabuk. çalaq. taşaq. çabaq. ələyağına çabıq. yügürük. atıq. sever. axıcı. axarlı. axımlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı. çapıq. çabuk. zirək. qafalı. başlı. başaqlı. düşüncəli. beyinli. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı.

huşyarlıq bilit.

hüveyda edmə ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.

hüveyda vazeh. aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis.

hüviyyət 1. kök. əsl. 1. gerçək. mahiyyət. 1. kimilik. mənlik. şəxsiyyət.

hüviyyət özlük. özqülük. kimlik.

hüviyyət özlük. özqülük. kimlik.

hüviyyət soyka. söykə. soyka. kimlik.

hüzn bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

hüznlü -müztərib, pərişan, aşuftə, ənduhgin, məhzun olmaq : qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.

hüzünlənmək üzünlənmək. bıdaqlanmaq. pıtaqlanmaq. bıqıtlanmaq. bıqtalanmaq. kədərlənmək.

hüzünlü < > üzgülü. üzüntülü. məhzun. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. toxalı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli.

hüzünlü üzgülü. üzüntülü. məhzun. qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli.

hüzünlü yerqin. bitgin. yerə baxan. boynu bükük. məhzun.

hüzünlü yerqin. bitgin. yerə baxan. boynu bükük. məhzun.

huzur bulmaq dincəlmək. rahatlamaq. yürəği basılmaq.

huzur hizur. istirahat. istirahət. rahat. dinc > diş. dinənc. dinəc. dinəş. dinək. dinğlik. dinlik. tınlıq. tınğlıq. tınma. tınış. tınıc. tınıq. tınaq. dinəşmə. dinəşiş. dinəşim. dinənmə. dinəniş. dinənim. dinlənmə. dinləniş. dinlənim. dinəlmə. dinəliş. dinəlim. dincəlmə. dincəliş. dincəlim. dincənmə. dincəniş. dincənim. dillənmə (< tin). qonum. dirim. dirlik. dinlik. dinclik. yaşam. rahat. hizur. bulunma. qatılma. dinc. arsat. dinginlik. rahat. dirlik. dinclik. dışlıq. qarşı. qat. qulluq. xidmət. sikunət bulma. tınım. tınış. istirahat. yayçılıq. sikun. fərağət. boş vaxt. bulunma. qatılma. dirlik. dinclik. dışlıq. dinclik. iç, könül, baş dincliyi.iç huzuru, hizuru : kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv : kav : boş). yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz : açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. inbisat.-huzur verən : dinləndirici. tinləndirici. təsgin verici. müsəggin. yatırtıcı. rahatlayan.-huzursuz : didirgin. didərgin. tedirgin. çalız. çalaz. dincsiz. dişsiz. rahatsız.-yayçılıqla yazarbız : bir fürsətdə yazarız.-tınım tapmaq : rahatlanmaq.-gündüz tınım, tündö uyku bilbəyt : gündüz rahat gecə uyku bilməz.-ən sonda bəyin qarşına çıxdıq..

huzur tın. rahat.

huzur tınım. rahat.

huzur üzür. qamtu. qatu. yan. bərabər.

huzurlu bunsuz. mutlu. olcaylı. xoşbəx. yüngül. yengəl. rahata ərmiş. arsun.

huzurlu bunsuz. mutlu. olcaylı. xoşbəx. yüngül. yengəl. rahata ərmiş. arsun.

huzurlu tınçlıqlı. diniclikli. tinişli. rahat.

huzursuz didərgin. tədirgin. didirgin. çalız. çalaz. dincsiz. dişsiz. tutqunlu. tutuq. sıxıntılı. toxalı. gərgin. gərili. gərik. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. işgilli. tarınıq. qatlaşıq. rahatsız. gerəltilik. girifdarlığ. korluq. qıcıqlıhizursuz. didərgin. didərgin. dedirgin. tedirgin. gərgin. qarşıq. qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli. qonumsuz. dirimsiz. dirliksiz. dinciksiz. yaşamsız. tədirgin. gərginik. rahatsız.

huzursuz tınımsız. rahatsız. təlaşlı.

huzursuzlaşmaq hizursuzlaşmaq. gərginləşmək. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq.

hüzzar olanlar. hazir olanlar. götürələr. götürülər. götrülər. götrələr.

iadə döndərmə. çevirmə. göndərmə.

iadə əda ifa. yapma. yapış. çapış. yapıt. qılıt. qılış. qılma. görüt. görüş. görmə. ediş. edit. edmə.

iaşə -iaşə ibatə : bəsib yatırma. (bəsibmək : bəsləmək).

iaşə bəsləmə. azıqlama. qıdalama. səmirtmə. becərtmə. yedirib içirtmə. bəsiyə çəkmə. gəlişdirmə. yetiştirmə.

iaşə yemə içmə. boğaz.

ibadət edən qanıt.

ibadət edən yükündəçi. baş əğən.

ibadət edmək çoğunmaq. sığınmaq. tapınmaq.

ibadət edmək sökünmək. diz çökmək. çökünmək. əbd olmaq.-tanrıya çökünün.

ibadət edmək tapınmaq. təpinmək. çökünmək. sığınmaq. tapmaq. tapınmaq..

ibadət edmək tapqın ötmək. vird demək.

ibadət edmək yenilmək. yençilmək. tapımaq. tapınmaq.

ibadət ədməq çöqünməq. tapınmaq. səcdə ədməq.

ibadət -ibadət, taət edmə : (içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma). tapmaçılıq. tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. qulluqçuluq. taətçilik.

ibadət qılış. tapuq. pərəstiş.

ibadət qulluq. ibudiyyət. məmlukiyyət. xitmək.

ibadət tabınuv. tapış.

ibadət tabun. tapın.

ibadət tapğın. pərəstiş.

ibadət tapı. xidmət. vəzifə. hörmət.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə