EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə30/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   125

hidudlamaq çəkləmək. çək qoymaq.

hidudlu çəkli. çəkili. sınırlı. qısıtlı. uclu. sərhəddli. qıyılı. qıraqlı. qayılı. kənarlı. sahilli..

hidudsuz qıraqsız. qayısız. sınırsız. qısıtsız. ucsuz. sərhəddsiz. qıyısız. kənarsız. sahilsiz..

hidudsuz sonsuz. sonrasız.

hidyə edmək tiqimləmək. ikram edmək.

hidyə vermək savqalamaq. öldülləndiriləmək.

hidyə açav. bağış. savat. sovğat. ulağ. mükafat.

hidyə armaqun. ərməğan. bağış. bürgə. bölək. ərməğan.ərməğan. qadaq. qataq. qatıq. ərməğan. özdəl. ərməğan. özdən. qalı. qalın. bağış. cehiz. qolan. bağış orun. bağış.

hidyə artut. sovqat. ediş. iyiş. ərmağan. hidyə. ehsan. kado. atuv. ərməğan. əkdi. əkit. qonca. sovğat. soqət. sovğa. bağış. bağışıc. töhvə. qonca. sovğat. qapqa. bağlı. xələt. ərməğan. sana. ağı hüdü. qoltğa. istək. hüdü. sunqu. sana. ata. armağan. şığıl. sıylığın. dartı. dartıv. dartık. bələk. bilək. bələk. sovqat. vergi. ayımqa. ağı. ağlık (ipəkdən olan qiymətli).-hidyə edmək : hüdüləmək. dartmaq. vermək.-hüdüləmək : təqdim edmək.

hidyə bərgüsar. ərməğan. yarmağan. töhvə.

hidyə dartığ. yarmağan. ərməğan. töhvə.

hidyə gözlük. görüş. görümdüq.

hidyə özdənlik. armağan.

hidyə sova. sava. soğa. sovğa. yarmağan. yadavul. yadiqar. tansuq.

hidyə yarlığaş. yarlığan. yarmağan. ərməğan. tansuq. töhvə.

hidyəlik iydəlik. kadoluq. atuvluq. sovğatlıq. sovqətlik. sovğalıq. sovğatın. sovqətin. savqatın. bağışlıq. bağşıtlıq. töhvəlik. hidyəlik.

hifs edmək qorumaq. əsirgəmək. esgirmək.

hifs edmək qorumaq. əsirgəmək. esgirmək.

hifz ed dayat!. durut!. durdut!. saxlat!. saxdat!. dözüt!. çəkit!.

hifz edən sinğirən. siğirən. siyrən. bilgisəyən. əzbərləyən.

hifz edmə qoruma. əsirgəmə..

hifz edmə saxlac. görəv.

hifz edmək (içinə almaq, yazmaq, qapmaq). könükləmək. əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. öğəsinmək. bilgisinmək. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. siyirmək. siyrəmək. əzbərləmək. barımaq. bağımaq. qorumaq. saxlamaq. əsrəmək. əsrəmişmək. bəlləmək. billəmək. əzbərləmək. əzbərləmək. alnamaq. alqılamaq. könlünə almaq, yazmaq, qapmaq. könükləmək. əzbərləmək < yazbarlamaq. yazqanlamaq. yazqanmaq. yazsınmaq. öğəsinmək. apurmaq 1. öğrənmək. əzbərləmək. 1. qorumaq. saxlamaq. 1. götürmək. qurtarmaq. qorumaq. əsirgəmək. ayamaq. əkəmək. əktirmək. qorumaq. qıymamaq. əsirgəmək. diriğ edmək. bəlləmək. öğrənmək. yadlamamaq. zehnə tapşırmaq. əzbərləmək. gözərmək. güdmək. qorumaq. varmaq. barmaq. barlığın, varlığın yoxlamaq, qorumaq.-tanrı səni gözərsin.-dərsi bəllədizmi.

hifz olunmalı asrağılıq. əsirğılıq. əsrəğılıq. asrağılıq. qorumalı. saxlamalı. himayət olunmalı.

hifz olunmaq bəllənmək. billənmək. əzbərlənmək.

hifz bilgəsər. bəlsər. bilsər. sinğər. siğər. siyər. əzbər. qaraq. keşik. qaravul. qaraş. qaraç. bəlləmə. bəlləyiş. öğrənmə. əzbərləmə. zəbt. rəhm. əsrəğış. asrayış. əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. siyanət. mərhəmət.

hikayə boy. örtəki ötrəki. nağıl. ötük. nəğil. gəlişmə.öyqü. öykü. ertək. ertəki. bəy. boy. ertəki nağıl. hikayət. ertək. ertəki. bəy. boy. ertəki. nağıl. anlatı. öykü. anğqəmə. aytuv. nağıl. savıl. savla. nəğil.ötünc. ötüqünç. nağıl. ötük. nəğil. öyqü. öykü. ertək. hikayət. ertək. ertəki. bəy. boy. ertəki. nağıl. anlatı. öykü. anğqəmə.-.

hikayə, nağıl, dasdan söyləmək boylamaq.

hikayətçi öykücü. nağılçı.

hikmət bilgəlik. sağsöz. bilqəlik. sağsöz. biliq .

hikmətli bilgəcə.

hiktar boyun.-bir hiktar : bir boyun.

hikumət yönətic. yönətim.basqı. qapanca. xanlığ. qağanlıq. başqallıq. başqanlıq. başdaqlıq. paşalıq. hakimlik. hakimiyyət. xanlığ. devlət. atağalıq. ata ağalıq. atakəlik.-çadır xanlığı : köçəbə devləti.-köçəbə hikuməti, devləti : çadır xanlığı.-əşraf, ə'yan hikuməti : bəylik. bayarlıq. xanlıq. uluğluq.-qovmlar hikuməti qarma bəylik : .

hikuməti nizami sıxıyönətim.-nefaq biyəndaz o hikumət kon :.-bölyönət : ayır buyur. ayrılıq sal, içinə dal. parçala sür : bir nəyi bölərək gücsüzlədən sona, istədiyi yönə sürmək. parçala höküm sür.

hilal gözləmə yeni ayın bəlirməsi .

hilal kimi qaş aylaq qaş . incə biçimli qaş.

hilal ayça. ayağıl. gəncay. yeddi günlük ay.-ayın yeddisinə dək yay biçimi alan hilal : qılyay..

hilal azqın ay. yarma.

hilali hilali aylağ.

hilə yapmaq al edmək. burbatmaq. yap yup qılmaq. yubatmaq. yubılamaq. yuplamaq.

hilə yapmaq təriltmək. özəndirib qandırmaq. imrəndirmək. aldatmaq.

hilə kələk. düzən. ququq. dalaverə. kələk. dolandırma. dolan. yalan. aldaq. hoqqa. kələk. toxu. toxuma. düzən. dandırma. toğlama. toğlaq. fırıldaq. dolab. aldaq. kələk. kələk. işgil. kəsgilik. kurnazlıq. kələk. açmaz ilüzyon. saxt. düzən. al. dolab..

hilə təv al. aldatma.

hilə təv. təf. kələk.

hilə təv. təf. kələk.-hilə yapmaq : al edmək. burbatmaq. yap yup qılmaq. yubatmaq. yubılamaq. yuplamaq.-hiləkar

hilə yup. yap. al.

hiləbaz hiləkar. hilələgər. kələkçi. qalayçı. atıq. allaq. hiləli. yaşar(gizlədən < yaşmaq : gizləmək). aldaq. hoqqaçı. müzəvvir. kəsgi. qurnazca. kəlləş.-qıyan kəsgi : çakar. şum. qurnaz. tələ. dam. kələk..

hiləçi dalaverəçi. kələkçi. qalayçı. düzənçi. kələkçi. qalayçı. ququqçu. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. aldaqçı. kələkçi. qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. aldavçı. qalayçı. kələkçi. allaq. hiləli. dönək. güvənilməz. aldaqçı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. yalqavul. aldavul. düzənçi. kələkçi. oynavul. oylavul. oyqavul. oyalavul. qataqul. qatavul. qaytavul. qayavul. cayçavul. qanavul. qandavul. toğlavul. toğavul. duzqavul.

hiləgər aldavac. kələkçi. qalayçı. çaqqal. çaqal. düzənçi. aldatav. kurnaz. saptıq. çəpəçi. çapaq. çapqıl.

hiləgərlik aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

hiləkar dönək. kələk. işçi. kələkçi. qalayçı. aldavac. üçkağıtlı. tavluk. tavqıl. toğlayan. toğlaçı. alcı. aldatıcı. aldamçı. yaramsık. yaramaz. aldavuq. qandırac. qandırıcı.

hiləkari dönəklik. kələklik.

hiləkarkarlıq kələklik. dönəklik.

hiləli kələkçi. dolaq. yapalaq. duzaq. dümençi. dalaverəçi.

hilim ustalıq. yumşaqlıq. ehtiyat. uzluq. səbir.

hilul edmək batmaq.-ay buluta batdı.

hilul gəlib çatma. girmə. geçmə. sinmə. gəlip çatma.-hulul edmək : qirmək.

hilul girmə. geçmə. sinmə. gəlip çatma.

himayə cəmiyyəti əsirgəmə dərnəği.-anınğ ılımtasında : onun himayəsi altında. onun qoruğunda, himayəsində.-əncməni himati kudəkan : cocuq əsirgəmə qurumu.

himayə edmək asıramaq. saxlamaq.

himayə edmək qayğımaq. qayğıya qalmaq.

himayə edmək qurmaq.

himayə edmək yaxınlamaq. qorumaq. savunmaq.

himayə göltürgüc. götürtquc. dəstək. yardım.

himayə himayət. asraq. qoruma. ılımta. qoruma. birisini qayırma. qalxan. qalağ. dulda. dalda. sipər. savar. savra. qoruq. kölgə. əlvermə. əlverim. əltutma. köməklik. qoldama. qoldavlıq. qayırma. məniş. bəniş. qırtaq. əzm. saya. kölgə. sığnaq. əsirgəmə.

himayə kömək. yardım. eanə. imdad.

himayə qoruq. yasaq. uca. qoruma. arxa.

himayə şapaqat : qoruma.

himayə tutaş. dəstək.

himayə yasaq. qoruq.asraq. qoruma. qoldav. basut. acıyan. yardam. kömək. qoldavlık. dalda. dulda : saya. qoruc. qoruq. qarıc. görәc. görüc. görəm. baxıç. görcü(görgəvçilik. gözətli. görəğ. saklav. sakval. sak. köğdaş). görmə. baxış. qoruma. arxa durma. qoruculuq. barındırma. əsirgəmə. uca. qoruma. arxa.-himayə edmək : qayğımaq. qayğıya qalmaq.

himayə yaxınma. savunma. müdafiə. qoruma.

himayədarlıq asrayış. əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. qorunuş. qoruyuş. nigəhdarlıq.

himayələmək qorumaq. kölgələmək. sığdırmaq. saxlamaq. himayətləmək. difa', mudafiə edmək. daldamaq. daldalamaq. duldalamaq. duldamaq. qalağamaq. qalağlamaq. qalxanamaq. qalxanlamaq. sipərləmək. savarlamaq. savralamaq.

himayələnmək sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. duldanmaq. qalağanmaq. qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayət, difa', mudafiə olunmaq.

himayəlik daldalıq. duldalıq. qalağlıq. qalxanlıq. sipərlik. savarlıq. savralıq. qoruqluq. kölgəlik.

himayəsiz çaqsız. yaxsız. kimsəsiz. zayıf.

himayəsiz cazıqsınuvsuz. : yazıqsınuvsuz. qorusız. dayaqsız.

himayəsiz onqsuz. gücsüz. qudrətsiz. zayıf.

himayət edən qorucu. qoruyucu. qayırcı. qayırıcı.

himayət edmək acırğanmaq : əsirgəmək. gözləmək. qorumaq.

himayət edmək əsrəmək. asraqamaq. gizlətmək. qorumaq.

himayət edmək qorumaq çobanlıq edmək. qorumaq. əsirgəmək. hifz edmək. ağalıq edmək. qorumaq. qol qanat olmaq.

himayət edmək yastamaq. dayamaq. tikyələmək. təkyələmək. dəstəkləmək. hami olmaq.

himayət inayət görmə. baxış. qoruma. arxa durma. qoruculuq. barındırma. əsirgəmə.

himayət olunmalı asrağılıq. əsirğılıq. əsrəğılıq. asrağılıq. qorumalı. saxlamalı. hifz olunmalı.

himayət olunmaq asralmaq. əsrəlmək. gizlətilmək. qorunmaq.

himayət olunmaq gözətilmək. qorunmaq.

himayət olunmuş əsrəmiş. asramış. gizlətilmiş. qorunmuş.

himayət arxa.

himayət qataq. qadaq. durduraq. duracaq. duranaq. dəstək. qoruş. qayrış. arxa. qoldav. basut. acıyan. yardam. kömək. qoldavlık. qoruma. kölgə. qanat. siyanət. dalda. dulda : saya. qoruc. qoruq. qarıc. görәc. görüc. görəm. baxıç. görcü(görgəvçilik. gözətli. görəğ. saklav. sakval. sak. köğdaş).-kimin qanatına güvənirsiz.-bi birideyil ki, qanatsız keçinə bilsin.

himayət qoruma.

himayət yaqma. qoruma. savunma. savunu.

himayət, difa', mudafiə olunmaq sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. duldanmaq. qalağanmaq. qalağlanmaq. duldalanmaq. daldanmaq. daldalanmaq. qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək.

himayət, himayə siyasəti qoruculuq.

himayətçi ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. mahafiz. qarav. qaravul. qaraş. qaraç. qoruyan. qoruyucu. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. qoruyucu. dayı. hami. saqlav. qaravul. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar. həvaxah.

himayətləmə qoruma. qayırma. tutma. arxama. arxalama.

himayətsiz kovlaq. ıssız. issiz. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. dəngə. tanqı (> tənha(fars). yalğız. yalın. yalnız. yardımsız. qoldavsız. qorucusuz. hamisiz.

himmət edmək çalışmaq. uğraşmaq. qoşuşmaq. qaçışmaq. (> kuşeş edmək(fars). sə'y edmək. gözətmək. çalışmaq. çalqışmaq. dalışmaq. dalqışmaq. qolqoymaq.

himmət eləmək qolqoymaq.

himmət əmək. çalış. çalqış. dalqış. dalış. qeyrət. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.

himmətli çalış. dalış. dalqış. əməkli. qeyrətli. əlaçıq. qoçaq. comərd.

himmətsiz əməksiz. qeyrətsiz.

hindi hunduşqa. həştərxan. qaraqatma. qaraçatma. hunduşqa. qoşturxan. həştərxan. qabarama.-qabaramaın ətlisi, yüksəyə qonar.

hindiba günəğik. salatlıq bitgi. qaraqavut. qaraqavluq. qaraqavuq.

hindli qurqur.

hinqam çağ. sürə. sıra. devir. zaman.-döğüş hinqamında.

hinterland gizli bölüm. ardbölgə.

hipnotiz edmək uynutmaq. etginətmək. etgi altında qoymaq.

hipnotiz uynutma. uynutuş. uynutum. tutnutma. tutnutuş. tutnutum. etginətmə. etgi altında qoyma.

hipnotizçı hipnotiz edən. uynutmac. uynutan. tutnutan. tutnutmac. etgi altında qoyan.

hipnoz qözbav.

hipnoz uynuş. uynuc. tutnuş. tutnuc. sözlə, baxışla yasayı (məsnovi) yuxu etgi altında qalma.

hipopotam atbalığı. ırmaq atı.

hipotek tə'minat. qaranti. yamnat (< yamamaq).

hipotek tutu. tutnu. tutnut. rəhn.

hipotekə, rəhnə götürmək tutulamaq. tutnamaq.

hipotekə, rəhnə verdirmək, qoydurmaq tutnattırmaq. tutulattırmaq.

hipotekə, rəhnə vermək, qoymaq tutulatmaq. tutnatmaq..

hipotez varsayım. varsayış. fərziyyə. məfruzə.

hiquq düzə.-iş hiququ : iş qanunnaməsi : iş qanunluğu : işsinik. işsinlik. işdüzən.

hiquqi düzəl.

hirfə uran. sənət. pişə.

hiroin ağ. toz.

hiroyin toz.

hırs sıxlıq. həsəd.

his duyqu. duyum. qızık. qum. qara qum.

his duyqu. duyum. qızık. qum. qara qum.

his iş ( ş <> s ) is. duman.

hisar -duvar hisar vurmaq : oramaq uramaq.

hisar bağa. bağu. tura. dura. daraq. bənd. sədd. duvar. qurşatma. sarma. dizəmə. düzəm. çit. ör . örə. ura. çəpər. qursar. duvar.-bir boğazı, təngəni qorumaq üçün qurulan qurşatma, sarma, hisar : boğazkəsən.

hisar çəpər. çiqnar <> çinqar <> çinqbər > çənbər. çiq. çiğ.

hisar dizəmə. düzəm. çit. ör : örə. ura. çəpər. qursar. duvar.

hisar qorğan. qurğan.

hisar qorqan. qala. saxlac.

hisar turluq. torluq.

hisarlama kəsirmə. kəsmir. kəsmə. sınırlama. məhdudlama. ixtisaslama. qapatma. sınırlama. çəmbərləmə. çevrələmə.

hişiyə ək. açıqlama. not.

hiss edilmək seziktənmək. sezilmək.

hiss edmək duyulmaq. sezilmək. duymaq. almaq. duymaq. yaşamaq. çəkmək. sezmək. tutmaq. duymaq. almaq. sanazmaq. sezinmək. sanmaq. sana yazmaq.-nə acı yaşıram, bilməm haçan axırı.-qulağın bir nə aldl.-şaxda vurmuş barmağım, isti soyuq almır.

hiss edmək sezmək : seçmək. görmək. baxmaq. təxmin edmək. anlamaq. qanmaq.

hiss edmək sızmaq. sezmək. dolaysiylə anlmaq.-başımda bir ağrı sezirəm.-işləməməyin deməsədə, sözlərindən sezdim.

hiss etdirmək anıştırmaq. yada salmaq. daşlamaq. oxlamaq. işarə edmək. duyurmaq. duyqurmaq. duyqatmaq. aldırtmaq. sezdirtmək. aldırtmaq. məhsüslatmaq. sızdırmaq. sezdirmək. dolaysiylə anlatmaq. bəlləndimək.

hiss olunmaq hiss edilmək : duyqulanmaq. oyqulanmaq. düşünülmək. bilginmək. bəlginmək. keçirmək. sezinmək. sızınmaq.-sıxıntı hiss olunur : duyulur. sezilir. gəlir.-var yoxun duyqulanmır : hiss edmir .-duyqulanmadan gəlib keçdi : hiss olunmadan.-ağır ağrı duyqulandı : hiss olundu.-qızqınlıq duyqulandı : hiss olundu.-bu ayrılığa, onun dözəmməyib, tezliklə ərinməsi duyqulanır : hiss olur.-bu uzun uzaqlıqdan sonra ilkin görməyizdə nər duyqulanırsız : hiss edirsiz.

hiss olunmaq sezilmək. sızılmaq. dolaysiylə anlamaq. bəllənilmək.

hiss anğ. sezim. düşüncə. duyğu. es. eç. iç. is. his. bilinc. uş. ağıl. bilinc. sana. izləm. sezim. anık. duyu. sanzasya.-hiss edmək : sezmək : seçmək. görmək. baxmaq. təxmin edmək. anlamaq. qanmaq.-hiss edmək : sanazmaq. sezinmək. sanmaq. sana yazmaq.

hiss -hiss ayqıtı, üzvü: alğıc.

hiss seziş. sezmə. dərk.

hiss siss. şüq. sük. cük. sus. susturma, sikut ilgəci.-şük dur : çük dur.

hiss uyum. sens. sans. alqım. alqı. duyqu. duyma. yanğı. sezim. bihiss edmək. uyuşturmaq. bihuşlamaq. hissizlətmək. sezim. duyqu. qavrayış. anlayış. ehsas. anlayış. qanış. düşnüş. qavranış. sezim. sezimə. seziş. idrak. yanğı. təə'ssür. duyu. duyuş. duyum. ərişim. ehsas. yanğı. seziş. seziniş. sezgiş. sezgi. sezmə. duyu. sezi. gizil. duyum. duyqu. duyu. duyma. iç. duyqu. duyu. duyuş. yanığ. yanı. içdən. duydan. sanı. duyğu. duyma. duyuş. duyduq. ərişim. ürək. duyqu. anğ. sezim. düşüncə. duyğu. es. eç. iç. is. his. bilinc. is. uş. ağıl. bilinc. sana. izləm. sezim. anık. duyu. sanzasya.-bir duyğunu, sinsini, hissi saxlayıb şişirtmək : tutmaq. bağlamaq. bəsləmək. güdmək.-öc bağlamaq.-bir quram tutmaq : bir düşüncə güdmək.-onda ürək adlı nərsə yoxdur.-çox ürəkli, duyqulu kimsədir.

hissə ortağı yarnalaş.

hissə atağ. qismət.

hissə atağ. qismət.

hissə bölək. bölük. qətə. cüz'.

hissə bölük. ülük. ölük. ox. pay. nəsib. oluk. pay. dəğər. dək. dəng. ortaqlıq. səhm. pay. təqsim.-hissələmək : bölmək.-qatımlamaq : təkrarlamaq.

hissə ortaqlıq. böləş üləş. biçik. bölük. yarna. yarnaq. pay. qətə. bölük. cüz'. qism. pay. qama. çapa. qapa. bağdam. bağlam. bölük. bölük. bölüm pay. tikə. düşü. düş. düşər. qətə. qırat. qismət. qism. səhm. nəsib. parti. cüz'. pay. əksiyon. çatı. bəhrə. qama. çapa. qapa. qismət. düşəlgə. pay. bölüm. qama. çapa. qapa. qismət. nəsib. pay. bölük. səhm. bölük. oluk. pay. dəğər. dək. dəng. səhm. pay. təqsim. ülük. ölük. ox. pay. nəsib..

hissə taram. para. parça. qıta. qətə. cüz'. bölək.

hissə uluş. bölək. bölük. pay.

hissə ülüş. bölüş. bölük. dək. dəng. parça. pərçə. pay. adaq.

hissə ülüş. pay.

hissədar payçı. ölşən. bölşən. səhamdar.

hissədaş yarnaqçı. paydaş.

hissedilir tatırca. etgili.

hissələmək bölmək.-qatımlamaq : təkrarlamaq.

hissələşmək üləşmək. böləşmək.

hissəli payçı. əksiyoner.

hissəli üləşçi. böləşçi.

hissetdirmədən çaxdırmadan. bildirmədən. xəbərsizcə.

hissetdirmək duyurmaq. çaxdırmaq.

hissetmək görmək. anlamaq. qavramaq. sezmək. qoxulamaq. qoxu almaq.

hissetmək qoxulamaq. qoxu almaq.

hissettirmək sezdirmək. ima edmək.

hissi səlim sağduyu.

hissi duyşul. duysal.-ortaq istək, dilək. duysu, hissi anlaşma : könül birliyi.

hissi sinsihissidən hərəkətdən düşmək uşanmaq. oğulmaq. yorulmaq. əldən düşmək. alızlamaq. acizləmək.

hissili qanlı. duyulu. içlənən. incik. icəkli. icikli. tez inciyən. içli. içgin. duyqulu. duyulu. həssas.

hissili tuysuq. duysuq. duyar duyan kimsə. ağıllı. qanar.

hissisiz bayqın. bayılmış. duyumsuz. duymaz. duyumsuz. duymaz. bayqın. bayılmış. qansız. duyusuz. cansız. uyuşuq. yuxulu. sust. kahil. duyusuz.-duymaz, hissisiz olmaq : keçələşmək.

hissiyyat duyqular. sezişlər.

hissiyyat duyqular. sezişlər. duyuşlar.

hissiyyət duyuşluq. duyşuluq. sezişlik.

hissiyyun duyuşçulluq. duyşuçulluq. sezişçilik.

hissiz sant. gəvşək. uyuşuq. ilgisiz. qayıtsız. duyqusuz.

hissizlətmək uyuşturmaq. bihuşlamaq. bihiss edmək.

hissli duyqulu.

histerik baxış hirsli, düşmanyana baxış. qaraç. qurcalaq. qaşınma. həssasiyyət. güdü.

histərik alındıc.alıntığ. alınsığ. alınsıv. əsəbi. sınırlı. sinirli. cinlil. tez alınıb özünü itirib hirslənən.

histərik alıntığ. alıntıv. çabuq sınırlanan.

histerik qıncqırıq. qıcqırıq. qafa, sınır pozuqluğu daşıyan xəstəlik.

histəriklik alıntıvlıq . alıntığlıq.

histiriklik alınsıvlıq. alınsığlıq. alıntığlıq. alındıclıq. sınırlılıq. sinirlilik. əsəbilik. cinlilik. tez alınıb özünü itirib hirslənən.

hisul edinmə. edinim. qazanım. qazanma.

hiyerarşı aşırımsal. silsileyi məratib. qur.

hiyerarşi qur.

hiz gəzin.

hız ivinti.

hiza' tək. dək. – bu təki bilgin: bu səviyyədə alim.

hizb parti. boğaq. bulaq. bölük. qılıq. gilip. gilif.

hizbçi bölükçü. qırqaçı. firqəçi. qolçu. partıçı. gilifçi. gilipçi. qılıqçı. partiçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü.

hizur tapmaq barmaq. hazır olmaq.

hizur endi. endin. qat. qulluq. nəzd.-xan endidə : xan endində : qulluğunda.

hizur huzur. dinclik. iç, könül, baş dincliyi. huzur. bulunma. bulunuş. olma. yayçılıq. qatılma. iştirak. istirahat. istirahət. rahat. dinc > diş. dinənc. dinəc. dinəş. dinək. dinğlik > dinlik. tınğlıq > tınlıq. tınma. tınış. tınıc. tınıq. tınaq. dinəşmə. dinəşiş. dinəşim. dinənmə. dinəniş. dinənim. dinlənmə. dinləniş. dinlənim. dinəlmə. dinəliş. dinəlim. dincəlmə. dincəliş. dincəlim. dincənmə. dincəniş. dincənim. dillənmə (< tin). qonum. dirim. yaşam. dirlik. dinlik. dinclik. rahat. huzur. tap. tapı. yan. dincilik. rahatlıq. qarşı. qat. qulluq. xidmət. sikunət bulma. tınım. tınış. istirahat. yayçılıq. sikun. fərağət. boş vaxt. bulunma. qatılma. dinc. arsat. dinginlik. rahat. dirlik. dinclik. dışlıq.-xan tapına(hizuruna) vardı hörmətlə.-yavı qıldı özü heyrətlə.-yayçılıqla yazarbız : bir fürsətdə yazarız.-tınım tapmaq : rahatlanmaq.-gündüz tınım, tündö uyku bilbəyt : gündüz rahat gecə uyku bilməz.-ən sonda bəyin qarşına çıxdıq.-iç huzuru, hizuru : kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv : kav : boş). yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz : açıq). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. fərəhlik. fəraxlıq. inşirah. inbisat.

hizur ortum. aram. dinlənmə.

hizur qaş. ön. qabaq. yan. qarşu.

hizur qat. yan. qulluq. xidmət. al.

hizur tap. tapı. yan. dincilik. rahatlıq.-xan tapına(hizuruna) vardı hörmətlə.-yavı qıldı özü heyrətlə.-hizuri(zehn) : dinc. dinclik.-hizuruna : qabağına. qabağına.-hizur tapmaq : barmaq. hazır olmaq.

hizur tüzük. düzün.

hizuri zehn dinc. dinclik.

hizuri üzləməcə.

hizuri üzləməcə.

hizursuz huzursuz. didərgin. didərgin. dedirgin. tedirgin. gərgin. qarşıq. qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli.

hizursuzlaşmaq gərginləşmək. sinsişmək. sınırsızlaşmaq. tasaqlanmaq. tasıqaşmaq. qayğılanmaq. didərginmək. dedirgişmək. tedirgişmək. qarıncaşmaq. qatıqlaşmaq. qəlizləşmək. toxatlaşmaq. sıxınlaşmaq. toxanclaşmaq. toxancışmaq. gücənləşmək. daşıqlaşmaq. iztirablanmaq. müztəribləşmək. qorxunuşmaq. düşqanışmaq. anğaşalanmaq.

hizuruna qabağına. qabağına.-bu sorunun çözülməsində, sizin yayçılığız gərəkir.

hizurunda alnıda. qatında. qulluğunda. xitmətində.

hizurunda varında. varıda (v <> b ) barıda. barında. endində. qatında. qulluğunda. nəzdində.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə