EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə3/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125

bozorq var əlaçıq. qoçaq. comərd.

bozorq varanə sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. ululuqla. uluğlukla. ulğukla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. əsilanə. əsalətlə.

bozorqan bayarlar. bəylər. böyüklər. ulular. uluğlar. əşraf. ə'yan.

bozurqvari böyüklük. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e’tibar.

bram edmək qabırdanmaq. talbımaq. istətişmək. tələb edmək.

bu anlaşmıya tutum aldıq : təsmim tutduq.bu < bur. qoxu. iy.-kalabur. gözəl qoxu.

budcə e'tibarı qarşılıq.

bülbül ötüş.

büləndgu səsyayar.

büləndgu səsyayar.

bülhəvəs keçəri istəkli. əsintili. həvəskar.

bülhəvəs təpşər. təpsək. kaprisli.

bülhəvəs təpşər. təpsək. yayıq. yaz havası (kimi olan) : xuyu dönək.kaprisli. yayıq. dəm dəm məzac.

bülhəvəs yayıq. dəm dəm məzac.

bülhəvəs yayıq. yaz havası (kimi olan): xuyu dönək.

bultən bəllətən.

bültən bəllətən. bilgi verən kitab, dəfdər.

buluğ ərginlik.

bun bəst çıxılmaz. aşılmaz.

bun qalıt. qalat.

bün yap. pey. bünbyad.

bünbəst çıxmaz. açmaz.

bünbəst çıxmaz. kor. yapıq. dibi bağlı yer, küçə qapıt. geçməz. keçməz. çıxmaz.

bünbəst kor çüçə : dalsı olmayan.

bünbəst kor çüçə: dalsı olmayan.

bünbyad yap. bün. pey.

bünyad qalıt. qalat. dib. ana. təməl. kök. göbək. qaynaq. əsas. əsl. mərkəz. mənbə'. başlaq. çıxıtuq. çıxıqut. dayanaq. paya. saltuq. salqut.

bünyad qalıt. qalat. qabaltı. daban. asal. salda. kök. əsas. yasal.

bünyadgər tüzədici. düzədici. tüzağac. düzəkçi. düzəci. yapıcı. yapcı. sazqur. tikici. uzan.

bünyadi dirimlik. yaşamlıq. durmuşluq. həyati. önəmli. əhmiyətli.-bu günün dirimlik sorusu nədir.-dirimlik işləri boşlayıb, nələrə önəm verirsiz.

bünyadin yasallıq. asallıq. saldalıq. qabaltıq. qabatlıq. dabanlıq. köklük.

bünyə kök. yapu. əsas. quruluş. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. kök. təməl. əsas. kök. astar. qurun. əsas. qurum. quruluş. qurum. quruluş.-qəvi bünyə: sağlam yapılı. yapı. yapılış. köklü. durumlu. iri ullağan. ətli qanlı sümüklü. gəmiqlik.

bünyəvi kökün. kökündən. təməlindən. əsasından. yapçıl. içli. içgin. törəli. yöndəmli. əsaslı.

buqə' anıt.

buqələmun atahindi = bəsili, böyük, qart hunduşqa. həştərxan.

buqələmun hunduşqa. qoşturxan. həştərxan. qabarama.-qabaramaın ətlisi, yüksəyə qonar.

bürc qala.

bürhan edit. nədən. olut. qanıt. yapat. yapta. büçülgə. bəlgit. tanıt. tanıq. qanıt. tanuq. dəlil. güvah.

bürhə bərgə. dövrə. əsr. dilim. kəsək. qaç. qaş. qətə. bölüm.-uzun bir sürə (zaman) dilimində.-bir çağ dilimi: bir zaman bölümü.

buruqrası qoltuq.

buruqrat qoltuqçu.

buruqratçılıq buruqratlıq. buruqratiklik. qoltuqçuluq.

buruqratiklik buruqratlıq. buruqratçılıq. qoltuqçuluq.

buruqratlıq buruqratiklik. buruqratçılıq. qoltuqçuluq.

buşon tıpa. tıpaç. tapa. tapaç. təpə. təpəç. təpək. tıxa. tıxac. tutac. qaput. qapıt. qapıc. qapışın. başlıq. buşan. buşon. bukan. bükən.

büt burqat.

büt burqat. yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< balmaq: kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anıt. anıtdaş. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. heykəl. micəssəmə. abidə.

büt örgün. örökön. idol. yaşlı adam. tutam. tutun. fetiş.

butə qabla. əttarların daşdan olan kiçik həvəyi.

bütpərəst çoxtanrıçı. müşrik. politeist.

bütri balat. şüşə.

bütün. bilcümlə imum. turqanı birlə. hamısı. qamusu. həmməsi. həpsi. cümlətən.

buza yaz, günə yaz (günə uzatmaq, sərmək). alacağıvı, borcuvu yaxud, bu sözlərivi, istəklərivi unut.

büzəhkar ağan. fasid. müfsid. dələduz.

büzürgdaşt ağırlıq. ağırlama.

büzürgdaşt ağırlıq. ağırlama. ullama. böyükləmə. uluğlama.

büzürgdaşt ullama. böyükləmə. uluğlama. ağırlama.

büzürgvar əlaçıq. qoçaq. comərd.

bәrnamə kəstə.

bәrnamə kəstə.

ca dar geniş.

ca gereftən qalma. oturma. qonma.

ca oftadən yerinə oturmaq, düşmək.

ca -be ca mandə: qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş.-beca: yerində. sıralı. çağında.-bica: nabeca: yersiz. sırasız. çağsız. vaxsız.-becaye: dəğərinə. dərəginə. yerinə. bədəlinə. əvəzinə.-bərca mandə: ca pa: qalıq. geridə qalan. iz.-pa bərca edmək: dikdəmə. tikləmə. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.-ta cayi ke: dəğin. dək. qədər. dəğinmək.

cabir çapar qırıqcı. qırıcı. gücləyən. zorlayan. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.

çabok səvar çapasür. çapçapar.

çabuqdəsd əli işlək, iti. əlinə çabuq.

caddə qarayolu. şosə. oram. soxaq. yol.

çadore bozorq tutuq. böyük çadır.

cadu büyü. arpağ. sehr. ovsun. adcıp. arba. sehir.

cadugər baxıcı. baxcı. baxşı. baxşi. bağşı. bağıçı. bağşı. bətçi. görümçü. görümçü. gözbağcı. qaraçı. ırkıl. ırqıl. arpaç. büyücü. əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. falçı. savaqay. sehirbaz. sehirçi. kahin. çat. çatuc. çatac. çata. çatu. çam. çal. çat. çaman. çalan. qam. qaman. qamçı. şaman. büyüçü. ovsunçu. sehirçi.

cadugərlik bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. savaqaylıq. sehirçilik. sehirbazlıq. kahinlik.

cahanşimul yer yarqan. atığı yer yarqan : dünya şöhrətli.

çahar əməli əsli dörd işləm.

çahar paye çarpaya < çalbağa. çalbağ.

cahaz düzənək qar qatalat. qar qatalac. qar qacalat. qat qatalac. qat qacalat. qalın.

çahi zənəx : çənə çuxuru.cahil bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. toy. dalıq. uyuq. uyquş. uyquç. kor. anmaz. aymaz. ummaz. qafil. bön. sadə. dışarılı. daşralı. bir konuda yetəri, bilgisi olmamaq. dalıq. uyqaş. uyqaç. anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy. qafil. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz. bilməz. korsan (< kor). gözü bağlı. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. bilgisiz. koryat. qarakor. qanmaz. ursa. qaranqı. anlamaz. anğsız. bilməz.nadan. mə'lumatsız. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. yayan.-qara cahil: qaranğqı.

cahilcə cacıqca ( < saçmaq). çaşqınca. böncə. budalaca. bozbaşca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. alabaşca. aldavılca. alqınca. andavılca. avalca. anayıca. ənayicə. abdalca. avanaqca. axmaqca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca.

cahillər nadanlar. bilgisizlər. görgüsüzlər. qamqalatlar. qapqalatlar. savasızlar. qamqalatlar. qapqalatlar. xəbərsizlər.

cahilləşmək bilgisizləşmək.

cahilləşmək qanmazlaşmaq. bilgisizləşmək. nadanlaşmaq.

cahillik bilməyiş. bilməzlik. qanmazlıq.

cahillik qanmazlıq. bilgisizlik. nadanlıq. mə'lumatsızlıq.

cahilliklə bilgisizliklə. bilmiyərək.

caiz uyqun. olur. olabilir. mümkün.

çakər < çəkər. ayağ. ayaq. çirağ. bağşı. baxcı. baxıcı. baxşi. baxşı. əlaltı. işçi. köməkçi. qaboş. qapış. qılıqçı. qılman. qolaç. qolat. qolaş. qolaq. qolçu. qılay. qılan. çalay. çalan. qornuq. qul. qulluqçu. nökər. yarar. yarayan. yardım. yardımçi. əcir. xidmətçi.

çakər < çəkər. çaqar. nökər. içoğlanı. qaraoğlan. evoğlanı.

çalasər biləzik daşı : quyu ağzına qoyulan (qonulan) dəlik daş.

calib gözəl. batqın. batnıq. sevimli. ruhlu. yaxımlı. simpatik. çəkici. ilginc. cəzzab. əntiresan. gətirici. çəkici. çağrıcı.

çalpaya çarpaya : örəkə. hörəkə.

çalusi əl ətək öpmə. yaltaqlanmaq. dalkavıqlıq.

cam qab. aparan yarışçıya ödəv, cayizə.

cambazlıq edmək yıplamaq. ipləmək. ip üzərində oynamaq. cambazlıq, sirkbazlıq edmək.

camə -zir camə: atyama. içdon. içgeyim. atgeyim. atdon. atsar. atsarı. atpaltar.

came giyəsi. geysi. geyəcək. geyim. qapsaq. geyimlik. geyinti. geyit. paltar. toplayan. toplayıcı. tomlayan. tomlayıcı. cəmləyən.

çame(fars) < çağma > çama. qoşu. şe'r. söz.

cameə topluluq. qapaq.

caməgi yapagi.

camid donsuq. donmuş. donsuq. donmuş. donuq. gəlişməz. cansız.

camidiyyət donuqluq. gəlişməzlik. cansızlıq.

camiə şinas toplumçu.

çapənde < çapar. çapaçı. çapaçın. çapan. çapqar. çapqan. çapılçı. çapavılçı. qaraçı. qarıçı. ğarətçi. ğarətgər.

çaplus aşmalaq. ağabəliçi. yaltaq. yalağçı. yağçı. təməllüq. yaltaq. yalataq. sırnaşıq. sürnaşıq. sürtük. sırtıq. üzlü. çanaqçı. dalkavuq. yaltaq. yaldaqçı.

çaplusi edmək yaltaqlanmaq. dalkavuklanmaq. yastanmaq.

çaplusluq aldağuc. yaltaqlıq. yaltağuc. kələkçilik. yalançılıq.

çaplusluq yaplalıq. yaltaqlıq.

çaq o çelle(fars) < çağçığıl. çağ. şişgin. köpük. köpbüş. qabarıq. kök. dolqun. dolu. doluq.

çaqu -be şərti çaqu : kəsməcə.

çar -na çar : çarasız. çıxılmaz. aşılmaz. itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar.-na çarlıq : çıxılmazlıq. aşılmazlıq. çarasızlıq.

çara qut.-çarasız : qutsuz.

çarabzalmaq çarapzel.

çarə çara. darı. uçra > uça. ot. dərman. çara. yolaç. çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. əlac.

çarəsiz çarasız. acınacaq. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. güvənilməz. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. iqtidarsız. şəfasız. çarasız. onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız. şəfasız. çarəçi. çaraçı. yetən. hami.

çarəsizlik əzginlik. izginlik. əziklik. gücsüzlük.

çarpaya çalpaya. örəkə. hörəkə.

çarpaye < çalbağa. çalbağ.

çarqəd < çərqət. çalqat. çalçat.

çarrah < çatal. yol çatı. yol ayırdı. yol ayrımı. yolun qollara ayrıldığı yer.

çarşəmbə barasgün.

çarşəmbə barasgün.

çarşəmbə barasgün.

çarter dolmuş uçaq.

caru bərqi əməç. əmməç. tozalan. tozsoran. bərqi süpürgə. silgi : parça tozun alan.-toz (+soran. tutan.tutucu.yığan.alan. çırpan. silkən).

çarxana evlək. xiştil. xiştli. mürəbbə naxışlı nərsə.

çaşt ağızalma. ağızlıq. sübhanə.

çatı yaptal. yapdal. dışdal. darbəst.

çatışmamazlıq işgil. sorun. sorum. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. cigitlik. düğün. məsələ.

çatrık kəsişik. xərək iskilet.qaraçav : qaraçıv. xərçub. pay bəst. sarmaşık.

cavid qalartı. qalartıq. qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. bəqalı. qalıt. qalan. qalıtqan. qalğan. ölməz. qalıcı. durucu. qalımlı. zavalsız. həmməşəlik. durucu. qalıcı. cavidan. paydar. zavalsız. qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. baqi. qalma. yaşıyan. gedməyən. keçməmiş. keçinməmiş. baqi. ölməz. əbədi.

cavidan həmməşəlik. durucu. qalıcı. cavid. paydar. zavalsız. qalıt. qalan. qalıtqan. qalğan. ölməz. qalıcı. durucu. qalımlı. zavalsız. qalartı. qalartıq. qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi. bəqalı.

cay gerefdən əklənişmək. yerlənişmək. sığqınışmaq. durqanışmaq.-qaraqolqa yerlənş aldım0: qaraqol şehrinə yerləniştim.

cayiz yarlı. doğru. geçer. keçərli. yara. yarar.yara. yarar

cayizə öğdül. önğdül. bağış.

cayqah urun. urın. məqam.

cayqah yerləş. otraq. iqamətqah. salıq.

cazalamaq yasalamaq.

cazib alımlı. duzlu. çəkiş. göz alıcı. çəkən. çəkici. cəzzab. ilgiş. ilginc. ilgi içən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. maraqlı. intiresan. əntiresan. çəkici. aldavlu. suqlanc. çəkici. ötgir. ötgün. güclü. çaslı. yaşlı. cavan.

cazibə mərkəzi çəkim gözü, göbəyi, qaynağı..

cazibə çəkiz. çəkiv. çəkim. cəzəbə. çəkim. çəkicilik. alımlılıq. alməni. 1. çəkim. duzluluq. xoşgillik. alımlılıq. alım. gözəllik. 1. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. 1. alməni. alım. çəkim. çəkiçilik. cəzzablıq. çəkicilik. alım. çəkim. çəkiş (> kəşeş(fars) gözalıcı. çəkici. çəkim. çəkiz. çəkiv. çəkim. cəzəbə. subaylıq. zərafət. gözəllik. sevək. eşq. şoq. məhəbbət. aybatlıq. süsləmək. alımlılıq. sevim.

cazibəli çəkimli. çəkici. alımlı. cəzzab. cəzbəli. almənli. alımlı. artur. çəkici. işvəli. fəttan. əkici. gözəgər. çəkici. tabqac. tavqac.göstərişli. subay. gözəl. zərif. sevimli. çəkimli. məhəbbətli. cəzzabli.-sevimli üzü vardır.

cazibəlilik çəkicilik. alımlılıq. cəzzablıq. cəzbəlilik.

cazibəsiz çəkimsiz. alımsız. sevimsiz. cəzbəsiz.

cazibəsiz çəkimsiz. alımsız. sevimsiz. qovman.

cazim kəsib atıcı. kəsin (qəti') söz verən. yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. səbirli. qərarlı. tutumlu. duralı. müsəmməm. payidar. subatlı. əzmli.

cazır cızır. cazırtı, cızırtı səsi.

çe çare gəlgələlim.

çe fayide ke gəlgələlim.

çe -be to çe : sənə nə dərək : sənə nə.

cə’bə qutu. qapana. qapanas. qapnas. qapnasal.

cəbbar çapar. yapar. hər nərsəyə qadir. (tanrının sifətıdır). basan. zalim. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar. qabaqar. qapaqar. güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. qadir. qəddar. zalim. qotuq. qoduq.

cəbbar qadırxan. qayıran.

cə'bə cəbə. qapıcaq. qapran. qordan. qorlan. qutu. qaptırqa.

cebhə qarşı. üz.-evin qarşısında.

cəbin alın.

cəbr it. itiş. icbar. güclük. izirab. qısqıc. basqı. qapanca. itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar. muqəddərat. təqdir. qədər. bolca. olca. yazı. yazqı. alın yazı. fatal. it. itiş. icbar.

cəbri (# iradi. ixtiyari). gərəkən. girgin. girəgin. qaçnılmaz. qaçınılmaz. itik. icbari. muqəddəratçı. təqdirçi. qədərçi. bolcaçı. olcaçı. yazqıçı. fatalist. itik. icbari.

cəbriçilik qədərçilik. təqdirçilik. muqəddəratçılıq. bolcaçılıq. olcaçılıq. yazqıçılıq. fatalizm.

cəbriyyə qədərçilik. təqdirçilik. muqəddəratçılıq. bolcaçılıq. olcaçılıq. yazqıçılıq. fatalizm.

cə'd fer. bügü. bükü.

cedal qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

cədd o əcdad cəddabad atababa. qarakök.

cədd öbgə. ata. soy. ağababa. ava. ova. baqa. böyük dədə. dədə. abuğan. böyük ata. dədə.

cəddabad atababa. qarakök.

cəddaniyyət ataçılıq.

cədəl edmək boğazlaşmaq. yaxalaşmaq.

cədəl cidal. çatal. çataş. gurul. guruc. savaş. toxal. toxaş. toquş. döğüş. savuş. savaş. çatış. çataş. çatışma. qovqa. qavqa. dartaş. dartış. eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. diyaloq. qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş. öcəş. savaş. bəhis.

cədəlçi dartışan. çəkişən. dartışmaçı. dartışçı. qavqaçı. müşacirəçi.

cədəlləşmək çapallaşmaq. çəkişmək. biçəlləşmək. savaşmaq. gurulmaq.

cədəlli qavqalı. dartışlı. müşacirəli.

cədvəl zərb çarpı dallıq..

cədvəl 1. cizəlgə. tablo. 1. arx. qənov. cədvəl daşı. qapadaşı. yayalığın, qaldırımın (piyadərov), xiyavanın qırağına qoyulan qoruqluq daş. evlək. gözlək. görsətmə. görsətiş. göstəriş. əndeks. sərgi. dizmə. düzmə. çizəlgə. cızqıl. cızqıq. cızlıq. çizəlgə. cızqıq. çizgilik. cızqılıq. cızıqlıq. çizilgə. dallıq. arx. qarım. kanal. göstəri. göstərgə. çizəlgə. tablo. axmalıq. dallıq. kərgit. kərik. kəric. tarnav. dərnəv. arq. arx. əriq. əriğ. arna. oymaq. saqa.-nərsəni dartma, ölçmə, dərəcələmə, rədələmə üçün yapılan evlək, gözlək, cədvəl: bağım. barım.

cədvəlzərb çarpma cızqığı.

cəfa dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. zülm. qıyıq. qıyıc. qıycıq. qırcaq. qırac. sitəm. zülm. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. zülm. üzgü. zülm. qıyınc. covr. ayrılıq. yalnızlıq. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. əziyət. üzüntü. əzab. üzək. üzük. zulum. incik.-çox daha üzüntü vermə.

cəfakar qıyan. qıycıyan. qırpayan. qıyıqçı. qıyıcı. qıracçı. qırcaqçı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. yandıran. yaxan. yaxıcı. acıdan. dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. qavuran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı. yaxıcı. yaxan. yaxuc. yandıran. yanğıcı. zalim. sitəmgər. qıran. qıranğ. qıral. qurut. ququt. qaqut. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. gücən.-bu qırılası qıran evrən.

cəfakarlıq qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. zülmkarlıq. rəhmsizlik.

cəfalı yandıran. yaxan. yaxıcı. acıdan. dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. qavuran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.

cəfəng saçma sapan.

cə'fəri qaramsa. qaramsal. qaroz. maydanoz. seleri.

cəfkarlıq qıyançılıq. qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.

cegər -dəndan ruye cegər qozaştən: dişini sıxmaq. dözmək. durub dayanmaq. təhəmmül edmək.

cehalet bilimsizdiq. bilqisizlik. oxuşsızlıq. qaranğqılıq.

cəhalət gənclik. cəvanlıq. dəliqanlıq. koryatlıq. qarakorluq. bilməzlik.

cəhan çevrən. evrən. yer kürəsi. yerüzü. dünya. gomut. evrən. dünya. çevrən. evrən. dönəməc. gedi. çevrən. evrən. dünya.

cəhandididə dünya görmüş. gəzib görmüş. bilgili görgülü.

cəhangərd gəzgin. gəzinci. dolanan.

cəhangir aləmşimul evrən çaplı.

cəhanpeyma gəzgin. gəzinci. dolanan.

cəhanşimul evrənçil. çevrənçil evrənsəl. çevrənsəl. küvrəlik. kürəlik. qolablıq. qaloblıq. dolablıq. quşaqlıq. dünyəvi. imum dünyalıq.

cəhanşimullaşmaq küvrələşmək. kürələşmək. qolablaşmaq. qaloblaşmaq. dolablaşmaq. quşaqlaşmaq. dünyəviləşmək.

cəhati ərbəə dörd bucaq. qıyan.

cəhaz cihaz. düzənəc. düzənək. vər vəsayil. dəsqah. dəstqah. dəzgah. alət. araç. dəsqah.

cəhd edmək dilənmək.

cəhd kuşeş(fars)( < qoşuş. qaçış) çaba. çapa. qeyrət. didinmə. çalışma. ivmə. didiş. didin. sə'y. əmək. çalış. çalışma. sə'y.-ciddo cəhd: çalışma. uğraş. mücadilə.-ciddo cəhd edmək: uğraşmaq. çalışmaq. mücadilə edmək.

cəhd, qeyrət edmək çabalamaq. çablamaq. çapalamaq. çaplamaq. didinmək. çalışmaq. ivmək.

cəhənnəm əzabı tamı əmgəyi.

cəhənnəm olmaq tamılanmaq. rədd olub, dəf olmaq.

cəhənnəm gorma. gormaq. tamı. yaxanıc tamay. tamuq. tamı. tamu. gara azab.-behişt cəhənnəm: gorma uçma.-qara cəhənnəm: qara tamı: üzü gülməz kişi.

cəhənnəmmlik odluq.

cəhət görür. baxır. axır. yön. tay. yön. yak. yan. yör. açι doğru. yön. yak. qıya. qıyan. yan. yön. tərəf. sürəm. tərəf. yön. istiqamət. tay. yön. yak. yan. yör. açı doğru. yön. yan. tuş. səmt.

cəhətiylə bağlı olaraq. dolayısiylə.-dən ötürü. üzündən. təvəssütü ilə. bilvasitə. zimnən. muqtəzasiylə.

cəhətli baxımlı. görüşlü.-əsl cəhət: anayön..

cəhəttən yaxınan. görə. görüş açısı. baxım. baxım. görüş. vəch. yan. yön. qol. tərəf.-dörd qoldan gəlib ocaq qurdular.-bu baxımdan doğrusun: həqlisin.

cəhidən pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. fışqırmaq. fısqırmaq. coşmaq. fəvvarələnmək.

cehiz cehiz.cahaz. qar qatalat. qar qatalac. qar qacalat. qat qatalac. qat qacalat. qalın. quyum. bodut. armağan. yokluk. mehriyyə. qalın. bağış. qalı. qalın. başlıq.hidyə. ağırlıq. qalınğ. ağırlıq. səpi. bağış. qalı. qalın. hidiyə. qalqın. qalıq. qalınq. quyum. bodut. armağan. yokluk. kəbin. ağırlıq. qalın (yüklənmiş). bətgil ( bətlənmiş). qoşant. qalın. səp. qurluq. quruqluq. ləvazim. tüb baş. yaraqat. süslük. bəzəklik. zinət eşyası.-qıza, gəlinə alınan başlıq, cehiz: qalan.-ağır qalanla qızın köçürdü.-qalınlıq yıparmq : cehiz göndərmək.-gəlinin gətirdiği cehiz. qadaq.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə