EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə29/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   125

heyə't biçim. gördə. görvə. gövdə.

həyət hoyla. havlu. avlu..

həyət kava. gaha. kaha. avlu.

həyət qovlıq. havlu. avlu. (< av).

həy'ət quran kadr.

heyə't qurul.

heyə't qurul. qurum. takım. topluluq. cumhur.-səfehlər topluluğu : sapaqlar cumhuru.-idarə heyə'ti : yönətim qurul.-heyə’ti vükəla baxanlar qurulu. kabinə. devlətin ən yüksək yeritmə orqanı.-idari heyə't : yönətim qurulu.

hey'ət turaq. duraq. hal. halət. vəziyyət.

heyə't yağday. durmuş. durum. görnüş. şəkil. siyim. qılıq. don. görnüş. görünüş. üz. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. zahir.

heyhat nə yazıq. çox yazıq. nə yazıq. əfsus. çox acılı. acınış. çox üzücü. üzülüş. üzlüş.-acışan yaram olsun, acılan kimsəm yox.-bu görüş son görşümüş, çox üzücü.-üzülüşdən nə çıxar.-çox yazıqlayan, yazığa qadar.-olmasın acılı olay oldu.-bu sözün hara, üzülüş hara.-sən mənə nə üzül, nə süzül (qırcan).

heyif acı. acıq. təssüf.

heyif yazık.-heyiflər olsun sənə : yazıklar olsun sənə.

heyif yazık.-heyiflər olsun sənə : yazıklar olsun sənə.-.-heyifsilənmək : ayamaq. əsirgəmək.-heyifsinmək : əsirqenməkəsirqemək. acınmaq. dartınmaq. yazıqlamaq. təssüf yemək. ögünmək. döğünmür. düşünmək. sağınmaq. fikirləşmək.-heyifsinmədən verdi : ögünmədən verdi.

heyifləmək yazıqlamaq.-çox yazıqlayan, yazığa qadar.

heyiflənmək heyifsinmək. əsirgəmək.

heyifsilənmək ayamaq. əsirgəmək.

heyifsinmək əsirqenməkəsirqemək. acınmaq. dartınmaq. dartınmaq. yazıqlamaq. təssüf yemək.

heyifsinmək hayıfsınmaq. tarçın çəkmək : darçın dartmaq. dar için çəkmək. ah çəkmək. inləmək. hayıfsınmaq. əfsus yemək.

heyifsinmək hayıfsınmaq. yaxınmaq. yanmaq. incinmək. acınmaq. azarlanmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. yerinmək. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. əsəflənmək. təəssüflənmək.

heyifsinmək heyiflənmək. əsirgəmək.

heyifsinmək ögünmək. döğünmür. düşünmək. sağınmaq. fikirləşmək.-heyifsinmədən verdi : ögünmədən verdi.

heykəl qabara. görüm. yontu. daşsın. müsın. daraba .-heykəltiraş : sınçi. müsınçi.

heykəl qabara. görüm. yontu. daşsın. müsın. daraba.

heykəltiraş sınçi. müsınçi.

heyran edən qapdıran.

heyran et 1. heyrətə düşürmək. heyrətte bıraqmaq. burunundan gətirmək. əziyət vermək.

heyran heyran sapıq sapıq. böht böht.

heyran olma qapdırma.

heyran qaldırıcı geng. genger. gendirçi. daşqar. şaşqır. tanqır.

heyran qalmaq alcıranğmaq. alasıranğmaq. aldıranğmaq. çaşqınmaq. şaşqınmaq. uğru itirmək, batırmaq. aşufdə olmaq.

heyran qalmaq aylaqmaq. içginmək. tanqırmaq. tanqmaq. təəccüb edmək.

heyran qalmaq çapqalmaq. çabalamaq. təpələnmək. tərpənmək. sarasimə olmaq. müztərib olmaq.

heyran qalmaq mat qalmaq. tamaşalanmaq. tamaqşalanmaq. aşırınmaq. şaşırınmaq. dalqınmaq.

heyran qalmaq şaşırmaq. alıqlaşmaq. mat qalmaq..

heyran qalmaq şaşırmaq. əcəbləmək.

heyran qoymaq səfehlətmək. yavalaştırmaq. gicəltmək. mat qoymaq.

heyran -gij, anğa tanğa, mat, heyran qalmaq : qalıqlamaq. qalaqlamaq. qalaqalmaq. qalavlamaq. gənğələmək. şaşırmaq. çaşırmaq.

heyran anğa. gənğ. qaranıq. baxa. qalma. qalaq. qalav. mat. alcıranğ.

heyran kalva. kalıv. kalava. gic. asmar. asılı. asıma. asıvan. sallaq. avara. qırbal. qırban. asıvan. mat. gic. qalmış. düşgün. qalav. yenilmiş. mat. sınmış. şaşqın.

heyran sandırma. sandıraq. sanğıran. sərgərdan. şaşıq. şaşqın. saylaq. məbhut.

heyran şaşqın. şaşa. daşkın. tanğ. genğ.

heyran şaşqın. şaşa. daşkın. tanğ. genğ. tanğ. şaşa. genğ.-heyran qaldırıcı : genger. gendirçi. daşqar. şaşqır. tanqır.-heyran qaldırıcı : geng. genger. gendirçi. daşqar. şaşqır. tanqır.

heyran valeh. şaban. şaşqın. şaşmış. məftun.

heyranlıq ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. qarıplıq. qarımlıq. dalqınlıq. dalıqlıq. alqınlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq.

heyranlıq sıxtanı. həsəd. imrənmə..

heyrət edmək tanğdanmaq. şaşmaq. şaşa qalmaq..

heyrət edmək tanğırqamaq. şaşmaq.-tanğıraqab qarap qaldı : şaşıb baxa qaldı.

heyrət anğ .-tanğ. dalqınlık. huyukmaq.-heyrətdə, xirə qalmaq. qarıqmaq. qamaşmaq (göz). açıla qalmaq.

heyrət anğ.-tanğ. dalqınlık. huyukmaq.

heyrət heyrəti, şaşmağı nədən olmaq. tanğırqatmaq.-qorxu, heyrət hayqırışı : baybay. bay bay..

heyrət tanğ. təəccüb.

heyrətdə qalmaq qarıqmaq. qamaşmaq (göz). açıla qalmaq.

heyrətdə qalmaq şaşalamaq. şaşmaq. şaşdırmaq.

heyrətdə tüqə. tükə. bağlı.

heyrətə düşmək tanqsınmaq. dalqınmaq. şaşırmaq. çaşmaq.

heyrətlənmə çaşırma. çaşırış. çaşırım. şaşırma. şaşırış. şaşırım. gənğinmə. gənğiniş. gənğinim. təccüblənmə. əcib görmə.

heyrətlənmə şaşırma.

heyrətli alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, batmış.

heyrətli ilginc. maraqlı. tamaşa.

heyrətli şaşıran. maraqlı.

heysiyət asuv.

heysiyət iriz.

heysiyət obut. onur. urum. şərəf. onur. kişilik.

heysiyət obut. şərəf .

heysiyət urunqu. şərəf. onur. urum. orun. onurlu davranış.

heysiyətli irizli.

heysiyətsiz irizsiz.

heysiyyət vermək sanamaqqa. saymaq. sayğamaq. aldırışılmaq.

heysiyyət verməmək aşağ atmaq. aşağıya atmaq : yabana atmaq. sözüb yabana atmaq. saymamaq.

heysiyyət ad.

heysiyyət onur. kişilik.

heysiyyət özçü. onur. gücün. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. viqar. izzəti nəfs. ağırlıq. ar. asuvqam. dəğər. dənğ. kişilik. qiymət. obut. onaq. onur. orun. urum. urunqu. oyat. san. şan. saya. sayı. sayqı. saynıq. saylıq. sayqın. sayqınlıq. sığ. sıy. sıylağ. ut. uyat. uytan. uzlayış. yapru. şərəf. e'tibar.-özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım.-öz dəğərin qoru dur.

heysiyyət urum. şərəf. onur.

heysiyyət yapru. abrı. namus. ut. şərəf.

heysiyyət, şərəf qazanmaq taplanmaq. tapanmaq tapaqanmaq. tapaqlanmaq. qapqanmaq. onuranmaq. onranmaq. dəğərlənmək. dəğrənmək. örtünmək. geçinmək. geyinmək. donanmaq.

heysiyyətdən salmaq korlamaq. salqatmaq. düşürtmək.-yalanı o elədi, sizin yanızda biz korlandıq.

heysiyyəti gedmək sıyı tüşmək. korlanmaq.

heysiyyətiz alçaq. arsız. aşırıcı. atıq. bayağı. dəğsiz. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. götük. kəpəz. kəpəzə. kərsələ. kövək. qadausqam. qaltaban. çaltaq. qaltaq. qara ürək. qaralı. qaypaq. qırıq. uçuq. kovuş. kovşur (< kav. kov). pezəvəng. salmaqsız. sayılmaz. sayqısız. saysız. sıysız. şərəfsiz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

heysiyyətlə abırla. alın ağıyla. dəğərlə. tutamla. şərəflə.

heysiyyətli ağat. ağüzlü. ağçın. ağır. ağırbaş. başlı. arlağ. arlı. avur. dəğərli. dəhli. dəkli. dənğli. dənli. doğrun. donlu. görməgəy. görüşlü. güvənli. incuq. qölgəli. onurlu. sayın. sağqun. sayqın. sarqun. sayılı. sayılır. sayqıdəğər. şanlı. üzüağ. yapadonlu. yolaq. özçülü. özçülün. gücün. gücünüq. gücünlü. onurlu. özçün. şərəfli. viqarlı. izzəti nəfsli. namuslu. iffətli. e'tibarlı. ismətli. şərəfli. şərif.

heysiyyətlik uçuzluqqam. ucuzluq. alçaqlıq. əclaflıq.

heysiyyətsiz basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

heysiyyətsiz özçülsüz. özçüsüz. gücünsüz. gücülsüz. onursuz. düşgün. düşük. şərəfsiz. viqarsız. izzəti nəfssiz.

heysiyyətsizlik dənğsizlik. dəğərsizlik. yenğnilik. yüngüllük. qaralıq. düşgünlük. düşüklük. düşüklük. götgəlik. dönəklik. qaypaqlıq. qaytaqlıq. nikbət.

həyula qaraqul.

həyula qaraquy. qulyabanı.

heyvan -heyvan baxıcılığı edmk : tumarlamaq qaştarlamaq.

heyvan -heyvan yemliği : qovduş.

heyvan -saman təpilmiş mal, heyvan dərisi : qara tökü.

heyvan anq.

heyvan anq.

heyvan ayaqlı.-insan heyvan : kişi geyik.-ayaqlı heyvan : yorqa, iti yerişli heyvan.-at, sığır kimi heyvanların dırnağlarının üst tərəfindəki : gəmikçik : aşıq gəmiği : baqay.-dörd yaşına basan heyvan : bıştı.-bütün çatal dırnağlı yaban heyvanlar : geyik.

heyvan heyvan.-üy heyvanla : evcil heyvanlar.-geyik heyvanla : asav heyvanlar.

heyvan tilsiz. dilsiz. (# dilli : insan).

heyvançı barsçı. parsçı.

heyvanı anğı.-kəvəs anğı : qəfəsdə bəslənən heyvan.

hezanət dayalıq.

həzanət dayalıq.

hezar la qırxbağır.

həzər ! ehtiyat !. sağ !. sağın !. diqqət !. tək !. təkin !.çək !. çəkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !.

həzər ! ehtiyat !. sağ !. sağın !. diqqət !. tək !. təkin !.çək !. çəkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !.

həzər ! sağ !. sağın !. diqqət !. tək !. təkin !.çək !. çəkin !. gözlə !. sağ sağ !. dayan !.

həzər edən qaçın.

həzər edmə qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti.

həzər gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. qaçınma. qaçınış. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. ictinab. imtina'. ehtiraz.

həzər qaçınma.

həzəyan demək sandıraqlamaq. sayaqlamaq. sandırmaq. sərsəm demək.

həzəyan həzyan. sayıqlama. sapıklama. saçmalama.

həzəyan saçmasapan. aburçubur.

həzf edmək aşındırmaq. yeditmək. apartmaq.

həzf edmək çarpmaq. çalmaq. dərmək. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. yoxatmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq.

həzf olmaq qalxmaq. aradan çıxmaq. rəf' olmaq.

həzf kəsmə.

həzf qaldırış. götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş. silmə. gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. çarpış. çalış. dəriş.

həzimət engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. inhidam. məhv oluş. məğlubluq. şikəst.

həzimət qaçaşlıq. qaçaqlıq. fərar. qoriz.

həzimət yenğilü.

həzin qayuğlı. qayğılı. köyönöşlü. boyok. ökünçlü. kapalı. sağışlı. ahmılı.

həzin qayuğlı. qayğılı. köyönöşlü. boyok. ökünçlü. kapalı. sağışlı. ahmılı.

həzin yaxıcı. yanığ.

həziran altıncı ay. qulca.

həziran altıncı ay. qulca.

həzm ayqıtı sindirim ayqıtı. quvariş dəsqahı.-tez sinən, həzm olan : singin..

həzm edmə sindirmə. mənimsəmə..

həzm edmək gəvərtmək. sindirmək.

həzm edmək həzm, təhlil edmək: sindirmək. silmək. sinmək. ərimək. sındırmaq. sindirmək. əritmək.özləşirmək. özlətmək. ələ keçirmək. almaq. qapmaq. sindirmək.öğütmək . un edmək. əzmək. çiğnəmək.

həzm edmək sığırmaq. sınğdırmaq.

həzm edmək sındırmaq. sindirmək. öğütmək.

həzm edmək sindirmək. mənimsəmək..

həzm edmək sinqimək. sınqmaq. sindirmək.

həzm olmaq sindinmək. sinlinmək..

həzm olunmaq sinğmək. sınğmaq.-sizsiz yediyim içdiyim içimə sınmadı.

həzm olunmaz sinğməz. sınğmaz. sindirilməz.

həzm -həzm olunur : həzmi qolay : sinğqin. sinqin. sınğqın. sınğın. sınğısın. sınğıtın. sınan. sinilən.

həzm -sındırım (həzm) borusunun, yeyəcəkləri incələyən, açıb əridib, sindirən uzun işgə bölümü : incə bağırsaq.

həzm gəv. kəv.-həzm olunan : nuş olunan : kövrək, kövər.

həzm sınmağa. özləşim. sınğım. sındırıv.-həzm edmək : sindirmək. özləşirmək. özlətmək. ələ keçirmək. almaq. qapmaq.-həzmetmək :sindirmək.öğütmək : un edmək. əzmək. çiğnəmək.

həzm sınmağa. özləşim. sınğım. sındιrιv. gəv. kəv. sındırım.-iyi aşınan, həzm olan nərsə : yatqın. cana yatan. xoşsinir. xoşsınır. xoşagələn. nuş olan.

həzm tədbir. topçımış.

həzm, təhlil olmaq sinmək. sınmaq. ərimək. ərinmək.

həzm, təhlil olmaz əriməz. sinilməz. sınmaz. çözülməz.

həzmeddirmək sinqdürmək. sinğdürmək. sinğirmək. sinqürmək. sindirmək. saxlamaq.

həzmli sınqarlı. singirli. olur olmaz nərsələrə aldırmamaq.

həzmsizliq küptü. simsiq. dolama. ürəyə düşmə.

həzrət (. cənab. mehtər. ərşəd. sinyor). abağay. sayın, böyük olan bəy. -qayratu yoğan abağam: çox sayın bəyim.

həzrət cənab. möhtərəm. yastana > astana (> astanə). qatın. qulluq yiyəsi. böyük, hörmətli, alicənab kimsı.

həzrət qatın. qulluq yiyəsi. böyük, hörmətli, alicənab kimsı.-həzrəti adəm : yalınquq. adım.-yalınquq oğlı yoqazur, əyku adı qalır.-həzrəti ali : tapu. tapunq. zat. zati ali.-həzrətləri : tərxan .-tərxan qadın qatında : böyük xanım (xanım həzrətləri) qulluğunda.

həzrəti adəm yalınquq. adım.-yalınquq oğlı yoqazur, əyku adı qalır.

həzrətləri tərxan.-xanım həzrətləri, böyük xanım qulluğunda.: tərxan qadın .

həzyan demək sanruşmaq. sanrımaq. bir qonu üzərində olmayıb, hər gələ danışmaq. səfehləmək.

həzyan demək sayıqlamaq. ağzın açıb, gözün yumub, durmadan, dilindən düşürməyib, sayıb savıb söğüb söyləmək, danışmaq. dəlirəmək. saçmalamaq.

həzyan dalaq. yana. yala. yava. sanrış. sandırış. yabana. yavana. yava. qarışıq. çalalı. çallaq. bulaşıq. sayıqlama. sarsaklama. sandıraq. dəlirə. sayıqlama. saçma. saçmalama. yazmağan. cöləş. yava, yaramaz söz. saçma.-sapan söz. sərsəm. sayıqlama. alapala. yavalama. dalaq. yana. yala..

həzyan həzəyan. sayıqlama. sapıklama. saçmalama. sayıqlamaq. sarsaklamaq. sandıraq. yazmağan. cöləş. yava, yaramaz söz. saçma sapan söz.

həzyan sanrış. sandırış.

həzyan sayıqlamaq. sarsaklamaq. sandıraq. yazmağan. cöləş. yava; yaramaz söz. saçma sapan söz.

həzyan yabana. yavana. yava. qarışıq. bulaşıq.

həzz duymaq yırqanmaq. ləzzətlənmək. dadanmaq. dinc yaşamaq.

həzz vermək avutmaq. əkləndirmək. əğləndirmək. əyləndirmək. sevirndirmək. dadlatmaq. kef vermək.-bu xəbər iyicə əyləndirdi bizi.-uşağı əylədirmək.

həzz coşqu. istək. əsmə. əsi. marax. sevinc. seviş. qaplıca. qapcıq. həvəs. ləzzət.

həzz daduq. tatuq.-ləzzət, həzz aparmaq. tatmaq.

həzz yırqat. rifah. ləzzət. rahat.

hibubat -qabığı alınmış burcaq, hibubat : söq. sök. sög.

hibubat bürtük (noxud. ləpə kimi yemişlərin gənəl adı). başaklı. börtükli. əkin. burşak. burçak. büzgək. bürgək. bürür. büzür. bezir. mağaşar. müçük. büçük. burçuq. qaradənə. burcaq. mağaşar.

hibubat bürtük (noxud. ləpə kimi yemişlərin gənəl adı). başaklı. börtükli. əkin. burşak. burçak.

hibubat qıra.

hibubat, bürcək, mağaşar satan qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.

hica boğum. boğun. üzük. üjük. biçik.-qapalı hicə : son biçiyi, hərfi səsdəş (< səsdış), ünsüz, səssiz olan hicə.-(al. ik. bit. ).

hica -hica ölçüsü: barmaq ölçüsü.

hica üzük. üjük. biçik. boğum. boğun.

hicab burqa. bürgə. bürküt. örtük. pərdə. pəçə.

hicab qoşum. ar. ədəb. utanc. sıkılma.

hicab qoşum. ar. utanc. sıkılma.ədəb.

hicab turluq. torluq. örtük. pərdə. ləhaf.

hicab tuturqun. tuturqaun. örtük. örtük. pərdə. ləhaf.

hicab tuvac duvac. duvaq. ( tuqaq < tuq. ). örtük. pərdə. nuqab.

hicablı qapanıq. yaşmalı. yaşmaqlı. örtlü. örtgülü. çəkingən. utanclı. usanclı.

hicalamaq üyələmə. parçalamaq. boğunlamaq.

hicalamaq üyələmə. parçalamaq. boğunlamaq.

hicaz cığaz. samar. səmər. palan. havut.

hicə qoşu, şeir deyiş.

hiclə gəlin otağı. girdək. gərdək. girdəklik. gərdəklik.

hicləqah girdək. gərdək.

hicr açıt. açat. ırqlıq. ırqılıq. ıraqlıq. ırqalıq. uzaqlıq. ayrılıq. ayaş. ayış. aylıq. hicran.

hicr ayaş. ayış. aylıq. hicran.

hicran acı. üzüntü. ayaş. ayış. aylıq. hicr. ayrılıq. ayrılış. firqət. firaq. ayrığ.-düşəli ayrığa(hicrana) halım oluptur yaramaz.

hicran ayrığ.-düşəli ayrığa(hicrana) halım oluptur yaramaz. ayaş. ayış. aylıq. hicr.

hicran ayrılıq.

hicran ayrılıq. ucraq. ucar.

hicrə dolab. qurna çilə, çiğlə odası. çilöy. çiqev. çilləxana. dərvişlər, çillə tutanlar üçün yalnız, qırağ, yan oda. otaq. xana. xanə.-on örəkli ev.

hicrət etdirilmək köçürülmək.

hicrət köç.

hicrət köç. qaşqaş. qaçqaç. qaçaqaş. köçmə. köç.

hicrət yarsıq.

hicum aparamayan saldıramayan. qaldıramayan. yügtürəməyən. cumduramayan.

hicum edmək cummaq. təpmək. tərrüz edmək.

hicum axın. saldırı. ataq. saldırma. saldırı. çapqı. axın. yürüş. yügürüş. dəğir. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. axınc. axıc. axış. çapıt. çapqıt. yürüt. yürüş. yüyrüş. çapqın. salınc. salıc. basınc. basıc. basış. çapul. çapvul. oqdarιlmaq. topulmaq. at salmaq.

hicum basğun. həmlə. çapğun.

hicum oqdarılmaq. topulmaq. at salmaq. yürüş. yügürüş. dəğir.

hicum urum. saldırı.

hicuma keçmək taxınmaq. çapmaq. çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. yürgüşmək. yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. qaqtamaq. qaqırmaq ılqamaq. ilqamaq. ilqarmaq. cummaq. taxınmaq.

hidayət edmək düzənləmək. yola qoymaq. aparmaq. yönətmək. salqı vermək : salqıtmaq. yola qoymaq. duruzmaq. turuzmaq. durquzmaq. qoğzamaq. qonuqdurmaq.

hidayət edmək qurumsamaq. yol göstərmək. qılavuzluq edmək.

hidayət konəndə hadi. yalvac. yalavac.

hidayət qılavuzluq. yönərgə. tə'limat.

hiddət acıv. qızqınlıq. acı.

hiddət atar tutar. itilik. tündlük. şiddət.

hiddət higgə. qıcım. qışım. xəşim (> xəşm). aşım. acım. qızın. qızım. qızlıq. qızqınlıq. qəzəb. öfgə. öpgə.

hiddət öc. kin. hırs.

hiddət oqursuzluq. gızqınlıq. öfgə. tikbaşlıq.

hiddət öykə. öfgə. hinc.

hiddət öykə. öfgə. hinc.-hiddətli. öngər. qızqın. sınırlı. əsəbi.

hiddət qəzəb. qar. qarqış. öfgə. acı.şiddət. darıt. qızıt. qərəz. qayız. acıq. öcük. öcqüq. kin. qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə.-tanrının qarı : tanrının bəlası. mel’un. alçaq kimsə..

hiddət titiklik. tetiklik. çalağlıq. itilik. dəlilik. dəlirlik. güclülük.

hiddətləndirmək açulantırmaq. ayılantırmaq. qızdırmaq, hisləndirmək..

hiddətləndirmək azışdırmaq. uzaşdırmaq. acışdırmaq. ititmək.

hiddətlənmək anqırçaq uvatmaq. qızmaq. öfgələnmək.

hiddətlənmək azışmaq. uzaşmaq. acışmaq. itişmək. qızışmaq. qutruşmaq.

hiddətlənmək dartlanmaq. qızmaq.

hiddətlənmək higgələnmək. qıcımlanmaq. qışımlanmaq. xəşimlənmək (> xəşm). aşımlanmaq. acıqlanmaq. qızqlanmaq. qızınmaq. qızımmaq. qızlınmaq. qəzəblənmək. öfgələnmək. öpgələnmək. açulanmaq. aculanmaq. acığlanmaq. qızmaq. öfkələnmək. çaqçarılmaq. qızaranğdamaq. qızmaq. qızanmaq. sinirlənmək. hırslanmaq. qızımaq. qızmaq. həyəcana gəlmək.

hiddətlənmək qızmaq. qoçavlanmaq. qöcəblənmək. öfgələnmək.

hiddətlənmək qızqanmaq. qısqanmaq. qızmaq. qəzəblənmək.

hiddətlənmək qöcəbsinmək. qoçavsınmaq. qızmaq. öfgələnmək.

hiddətli atıq. şiddətli.

hiddətli canuvuq. yanuvuq. öfgəli.

hiddətli qına. öfgəli. şaka qaldırmaz. şuxlux götürməz.

hiddətli qızqın. darqın. yanğın. öngər. qızqın. sınırlı. əsəbi.

hidisə uçrut

hidiyə bağış. armaqun. bürgə. bölək. özdən. ərməğan. özdəl. qalı. qalın. bağış. cehiz. orun. bağış. qadaq. qataq. qatıq. qolan. bağış sana. ağı hüdü. qoltğa. istək. hüdü. sunqu. sana. ata. armağan. şığıl. sıylığın. dartı. dartıv. dartık. bələk. bilək. bələk. sovqat. vergi. ayımqa. ağı. ağlık (ipəkdən olan qiymətli). ediş. iyiş. ərmağan. hidyə. ehsan. artut. sovqat.-hidyə edmək : hüdüləmək. dartmaq. vermək. hüdüləmək : təqdim edmək.

hidud hədd. miyzan. dəngə. ölçü. sınır. qısıt. uc. sərhədd. qıyı. qıraq. qayı. kənar. sahil. sınır. duruq. doruq. (1. < durmaq. 1. < tuqur. toqur : düğün. ).

hidud sınır. ağız. sınğır. mərz.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə