EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə28/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   125

hətgi namus edmək sökmək.

həti varlıq. yaşaş. movcudiyyət.

hətmi kəsin.

hətta ki üstəlik ki : həmdə ki : ayrıca ki.-gənckən öldü, artığı (hətta) bir gündə görmədi.-buna bax, istəsən ged, başqaca (hətta) belə dönmə, nəyim əksilir.-axşam sən özün gəl, həmdə (hətta) qonağınla belə.

hətta bundan başqa. başqaca. artığı. həmdə. daha. -daha (hətta) bunada dözəmmir. -başqaca (hətta) sənə belə verməm. -belə (hətta) ikisində. -onu gördüm, belə (hətta) dedimdə. -belə ağzında açmadı. -axşam gəldim, ayrıca (hətta) tilfun açdım, bir çanıt yox ( cəvab yox).

hətta da. bilə. daha. dahı. dəğil. dəyil. deyir. (yalnız. sadə. bənzəri). ayrıca. bəlkə. bilə. belə. dahi. üstəlik.-değil bunu, onu da öğrəndi.-yedi yedi, değil doymadı, ac belə yatdı.

hətta özüdə. zatən.

hətta tab.-gümüş kəmərini, hatta qalpağın da çalmışlar : gümüş belibavun, tab börkün də urlaqandılar.

həva peyma əğri palan ( < eyrpileyn < airplaneingilisi) uçaq. təyyarə.

həva peyma uştuk. uçtuk. təyyarə.

həva vo nəfs əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

həva -həva vo həvəs : həvəs. qaplıca. qapcıq. nəfsani əğilim, meyil. istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. istəmşimiş. istəmsəmə. keçici istək, dilək.-ard arda gələn istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş.

həvadar yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar.

həvadis bilikət. olaylar. xəbərlər.

həvadis törəşlər.

həvadis törəşlər.

həvalə edmə ağdarışhəvalə edmək alavlamaq. alavıclamaq. alvaclamaq. yüküşləmək. yükləmək. verişləmək.

həvalə ilə alavla. alavıcla. alvacla. yüküşlə. verişlə.-alavla göndərin.

həvalə alavı. alavıc. alvac. yüküş. yükləm. veriş.

həvalə çevirmə. çavut. çevit. çəvit. çəvirmə.

həvalə ıspar.-həvalə edmək : ısparmaq. ısparlamaq. artmaq.-həvalə verən : tapşırıcı.-həvalə edmək : üz eyləmək. göndərmək.

həvalə ıspar.-həvalə edmək : ısparmaq. ısparlamaq. artmaq.-həvalə verən : tapşırıcı.-həvalə edmək : üz eyləmək. göndərmək.

həvali çulqa. çuval. civar. çevər. çevrə. dolay. homə.

həvali dövrəbər. girdəvər. yörə. dövrbər. cəvanib. ətraf. yan yön. dolay. dolayı. dövrə bər. çevrə. yaxın. çulqa. çuval. civar. həndəvər. 1homə : ətraf.-bu dolayda çox gəizşməyin.-dolay dolayı çönüb gəzdik.

həvass pərti unutqanlıq. dalqınlıq. oyun. aldaq. dalıq. korluq. qəflət..

həvass -həvassı pərt olmaq: uçqurunmaq.

həvass incik.-incik, həssas yerindən yapışmaq : damarına basmaq..

həvassısızlıq unutqanlıq. dalqınlıq. oyun. aldaq. dalıq. korluq. qəflət.-pərişan həvaslı : unutqanlıq. dalqınlıq. oyun. aldaq. dalıq. korluq. qəflət.

həvaxah kərəngin. yanaqın. tərəfdar.

həvaxah uydu. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar.

həvayic aşlıq. gərəklik. ləvazim. mayəhtac. ehtiyaclar. zəxirə.

həvəs alışıq. aram. arzu. əriz. əriş. arzuman. ayas. çək. çəkiş. dadnıq. bulqa. bulqama. dilək. diləm. dilvas. dilvasa. əsinti. əsnik. əsəv ( < əsmək). idiş. ilgi. istək. əsmə. əsi. istəm. itiş. itmə. könlək. köysə. küysə. qaplıc. qaplıca. qapcıq. qınıq. qızıq. qızım. qızışım. quşqurt. marax. özlən. tutmac. uma. umac. umaq. umuq. ümid. yananc. qanıl. yasa. yatıq. yaysa. yaza. yerik. qaplıca. qapcıq. həvəs. hava. iştiyaq. əlaqə. təmayül. təmənna.

həvəs amır. əmrə. istək.

həvəs çalıq.-həvəslənmək : calıq edmək.

həvəs coşqu. istək. əsmə. əsi. marax. sevinc. seviş. həzz. ləzzət.

həvəs dıqalas. arzu. istək. qeyrət . mücadilə.

həvəs diqqət. etina. özən.

həvəs əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

həvəs əsvə. əsəv ( < əsmək). əsnik, əsəri, keçəri istək, dilək. qaplıca. qapcıq. qaplıc. tutmaca. keçəri istək. əsmə. əsi. əsinti. hava. düşləm. itiş. idiş. itmə. arzu. əriz. əriş. meyl.

həvəs həva vo həvəs. qaplıca. qapcıq. nəfsani əğilim, meyil. istəmsəyiş. isləmsəyiş. isləmsiyiş. istəmşimiş. istəmsəmə. keçici istək, dilək.-ard arda gələn istəmsəyişlərdən oluşan bir yaşam qurmuş.

həvəs ilgi. omur. umur.

həvəs iminiş. iməniş. arzu.

həvəs könləş. könəş. kövəs. kövsək. kövnsək. göyül. könül. könül istəyi. könül issiliyi. könül istiliyi. arzu. əriz. əriş. istək. əsmə. əsi. sovq..

həvəs özənc. qiptə. iştaha.

həvəs özləm. dilək. istək. aşırı istək. arman. armaq. imrə.-həvəsləndirmək : ilətmək. qalxdırmaq. qındırmaq. ölçümləmək. təhrik edmək. yeltəmək.

həvəs qaprız. kapriz. qaprış. qaparış. çaprış.

həvəs qaprız. kapriz. qaprış. qaparış. çaprış. dəlilik. tapat.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

həvəs qımtım. istək. arzu.

həvəs qıntı. kapris.

həvəs təprəş. kapris.

həvəs yel. baş yeli. hava. dartı. diqqət. etina. özən. güvən. qızıq. ilgi. özənc. təprəş. kapris.qiptə. iştaha. omur. umur. özləm. dilək. istək. aşırı istək. arman. armaq. imrə.-həvəsləndirmək : ilətmək. qalxdırmaq. qındırmaq. ölçümləmək. təhrik edmək. yeltəmək.-həvəskar : təpşər. təpsək. düşgün. becid. bəcid. istəkli. düşgün. becid. üzli. issi. həvəslənən : suvsan : isləgən. istəyən. amator.-həvəslənmək. imrənmək. güvənmək. çəkilmək. vurulmaq. aşıq olmaq(aşqamaq). tapınmaq. meyillənmək.

həvəs yel. baş yeli. hava. dartı. güvən. qızıq.

həvəsbaz azıqlı. azuqlı.

həvəsbaz çapqın. çalamıt. istəksil. aramançıl. imrənçil. dalqaçı. əğləngic. duyarçı. hobba. uçarı.

həvəsi qaçmaq artı aylan. ilqisini itirmək.

həvəskar arzulu. arzuman. istəkli. talib.

həvəskar düşgün. becid. bəcid.

həvəskar həvəsçi. kövəsçi. kövsək. kövnsək. könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. kövülçü. göyülçü. könül qulu. maraxlı. amator.

həvəskar istəkli. düşgün. becid. üzli. issi.

həvəskar keçəri istəkli. əsintili. bülhəvəs.

həvəskar qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. maraxlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli.

həvəskar təpşər. təpsək.

həvəskarlıq həvəsçilik. kövəsçilik. kövsəklik. kövnsəklik. kövülçülük. göyülçülük. könləşiclik. könəşiclik. könülsüklük. könülçülük. könül qulçuluq. maraxlılıq. amatorluq.

həvəsləndirmə öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma.

həvəsləndirmək allandırmaq. teşviq edmək.

həvəsləndirmək arzulandırmaq. arzılandırmaq. istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. müştaqladırmaq. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. yaxşındırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. tutsundurmaq. çalsındırmaq. çəksindirmək.

həvəsləndirmək dadlandırtmaq. dadaldırtmaq. istəkləndirmə. istəhləndirmə. iştahlandırma.

həvəsləndirmək imtindirmək. imrəndirmək. qiptələndirmək.

həvəslənən suvsan : isləgən. istəyən. amator.

həvəsləniş kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. əğlimsəyiş. əğilsəyiş. arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş.

həvəslənmək allanmaq.

həvəslənmək allı aylan. məyilli olmaq.

həvəslənmək amırı dartmaq. istək duymaq.

həvəslənmək dadalınmaq. dadlanmaq. dadanmaq. istəkləndirmək. istəhləndirmək. iştahlanmaq.

həvəslənmək imrənmək. güvənmək. çəkilmək. vurulmaq. aşıq olmaq(aşqamaq). tapınmaq. meyillənmək.

həvəslənmək istəklənmək.

həvəslənmək istənmək. qıcıqlanmaq.-gec olduğuna baxmayaraq, ora gedmək istənirəm : ora gedməyə həvəslənirəm, qıcıqlanıram.-içgi içildikcə istənir.

həvəslənmək itinmək. qızınmaq. arzulanmaq. istəmək.

həvəslənmək iztələnmək. istəklənmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. armanalmaq. şovqlanmaq. zovqllanmaq.

həvəslənmək töllənmək. meyillənmək.

həvəsli olmaq imtinmək. imrənmək. çox arzulanmaq. qiptələnmək. can atmaq.

həvəsli könüllü. könləşli. könəşli. kövnsəkli. kövsəkli. kövəsli. göyüllü. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı.

həvəsli maraqlı. əməkçi. ayaqçı. dalqaçı. amator.-çox istəkli, arzulu, həvəsli : könüllü.

həvəsli qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. maraxlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəskar.

həvəsli qıntılı. alınğan. kaprisli. ottubi. istəkli. könüllü.

həvəsli qızıq. sevincli. sevməli. ilginc. -qızıq gördüyün gözəl sevgilin, gəlir günü pozuq görünür.

həvəssiz istəyişsiz. istəksiz. istəşsiz. istəmsiz. eşqsiz.

həya edmək arlanmaq. utanmaq. sıxılmaq. yırtılmaq. utanmamazlıq edmək. şərmsizlıx edmək.

həya edmək turqunmaq. durqunmaq.-oğlən həya eylə bir : turqun bir.

həya ar. uvut. utanma duyqusu. ədəb. şərm.

həya əsirgəlik. rəhimlik. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mulayimət. utanc. uyat. utanma. şərm.

həya oğut. uğut. uyut. uğa. uğqa. uğaq. oğaq. turquq. utatnma. ut. üz. şərm.-həyalı : ötüşən. keçinən. ötük. uğutlı. oğutlu. oğaq. uyatsılıq. uyatsqıl. uysal. uyaslıq. utanan. utanqaç.-həyasız : isiz. ısız. arsız. üzlü. ütük.

həya sağnıq. sağuq.

həya sağnıq. sağuq. ar. uvut. utanma duyqusu. ədəb. şərm. utanc. ötüv. ötük.-həyalı : ısıq. isik. uyan. uyat. uyaz. utananan. utun. utanqaç.

həya saybet. abır.

həya tırtınc. vicdan. insaf. utanma. sıxılma.

həya turqu. durqu. utanc.

həya utanc. ötüv. ötük.

həya uyat. utanc. alın damarı. vicdan. kültük. utanc. tevazü. usanc. şərm. ut. abır.-kültüğü yox : həyasız.

həya uyat. utanc. şərm.

həya uyav.

həya üzağı. utanc. şərm. izzət.

heyacanlanmaq tərləmək. maraq edmək. qayğılanmaq.

həyalı ısıq. isik. uyan. uyat.

həyalı saybetli. abırlı.

həyalı utanclı. usanclı. uyanclı. qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. üzlü. abırlı. məhcub. xəcalətli.

həyalı utanığac. utanğan.

həyalı utun. utanqaç.

həyalı uyaz. utananan.

həyalı yaşmalı. yaşmaqlı. örtlü. örtgülü. çəkingən. utanclı. usanclı. məhcub.

həyasiyət bet.

həyasız alınlı. utanmaz. kaşar. çaşar. qustağ. sırtıq. çingənə. qaravaş. qaraçı. utanmaz. kaşar. çaşar. üzüqara. utanmaz. kaşar. çaşar. yırtıq. şərmsiz. şərmsiz. kültüksüz. vicdansız. sıxılmaz. çəkinməz. utanmaz. kaşar. çaşar. üzlü. qarqagöz. utanmaz. kaşar. çaşar. üzsüz.

həyasız betsiz. utanmaz. yüzsüz.

həyasız buşqayğamus. utanmaz. qüstax. qacıqöz. utanmaz. arsız.

həyasız gözüyırtıq. alagöz. yırtıqgöz. bula göz. qəyzə. utancsız.

həyasız hayasız. qaltaq. arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz.

həyasız iyiliqsiz. utanmaz. ərdamarı çatlaq.

həyasız təmirbet. yüzsüz. utanmaz.

həyasız utanmaz. qamamaqan. arsız.

həyasız utanmaz. utanması qıt. çalıq. çalğan. çalağan. açıq saçıq.

həyasız yezbet. vicdansız. utanmaz. arsız.

həyasızlıq uyatsızlıq. utanmazlıq.

həyasızlıqla utanmazdan. utanmazlıqla. üzsüzlüklə.

həyat vermək yaşatmaq. diriltmək. ehya edmək.

həyat -abi həyat : diriksu. dirimsu. bənqusu.

həyat -həyat xəlvəti : xəlvətlik. dulda. duldaq. dalda. daldaq. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov). kiçik, qırağ, yan avlu (həyət).

həyat ayaq. ayaqda durmaq.

həyat ayaq. ayaqda durmaq. yürüm. yaşam. ömür.

həyat dirilik. dirim. canlılıq. yaşayış.

həyat dirilik. dirlik. barlıq. varlıq. yaşam. geçim. yaşam. geçinim. geçinmə. durmuş. yaşam. yaşama. yaşayış. dirim. dirlik. dirilik. durmuş. keçim. ömr.

həyat qalım. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'.

həyat yaş.

həyat yaşam. durdu.

həyat yaşam. turum. ömür.

həyat yaşantı. yaşam. turmuş. durmuş.-ev həyatı : üy turmuş : ev yaşantısı.

həyat yürüm. yaşam. ömür.

həyata gəlmək dirilmək. canlanmaq.

həyati cavidni ölməzlik. duruculuq. qalıcılıq. bəqa'.

həyati dirimlik. durmuşluq. yaşamlıq. 1. yaşamağla dərəkli, irtibatlı, ilgili, bağlı nərsələr.-dirimlik, yaşamlıq işləri qoyasa, bir bilərəm neləyirəm. 1. önəmli. əhmiyətli.-bu günün dirimlik sorusu nədir.-dirimlik işləri boşlayıb, nələrə önəm verirsiz.

həyati həyatlıq. dirimlik. durmuşluq. yaşamlıq. keçimlik. ömürlük.

həyatlıq həyati. dirimlik. durmuşluq. yaşamlıq. keçimlik. ömürlük.-dər qeydi həyat : dirilikdə. dirlikdə. barlıqda. varlıqda. yaşamda. durmuşda. həyatda..

həyazızca utanmazca. yaxasız. tapataq.

heybət uluqvarlık. kuramın.-həybətli : aybar. tağudar. dağtay. dağıdar. dağ kimi. yıldır. yıldıran. yaldıran. yəldirən. yeldirən. yıldıran. şişirdən. göstərişli. ürkütücü. qorxulu. şiddətli. gözüqara. qorxusuz. yilun. ilun. ulun. yulun. iri. göstərişli. görkəmli.

heybət uluqvarlık. kuramιn.

heybət uluqvarlık. kuramιn.

həybətli aybar.

heybətli güylü. güclü. sağlam.

heybətli heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. taqatur. taqtur. toqturuq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. əzəmətli.

heybətli ökdəm. yücə. görqəmli.

heybətli qaramlı.

heybətli qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. aznavur. ataigid. igid. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli.

heybətli sanlı. şanlı. iri yapılı. quvvətli. boylu boslu.

heybətli yıldır. yıldıran. yaldıran. yəldirən. yeldirən. yıldıran. şişirdən. göstərişli. ürkütücü. qorxulu. şiddətli. gözüqara. qorxusuz.

heybətli yilun. ilun. ulun. yulun. iri. göstərişli. görkəmli.

heybətlilik sanlılıq. güclü.-quvvətlilik. iri yapılı olma.

heyə’t kip.

heyə’t quram. kadr.

heyə’t qurçaq. çəkim. rəsim.

heyə’t qurul.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

heyə’t ululuq. varlıq. güclük.

həyəcan buşqu. təlaş.

həyəcan buşqu. təlaş. coşqu. cəzbə. çarpıntı. vəcd. qanıt. əsrim. əsrəm. dalaş. dalbış. çırpıntı. qılığan. qorxu. ürkü dolqunlanma. doluqma. dalığma. panik.-həyəcanlanmaq : içi qopuqmaq.-həyəcanlandırmaq : kükrəmək. təhrik edmək. oyatmaq. çığırmaq. qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. dalqalanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. bulqanmaq. qalqupmaq. qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq. qomınmaq. coşmaq.-həyəcanlı

həyəcan coşaq. coşqa. coşuq. coşuş. coşma. coşanış. qaynaq. qaynaş. qaynayış. qaynaşıq. qaynama.

həyəcan coşqu. cəzbə. çarpıntı. vəcd. qanıt. əsrim. əsrəm.

həyəcan coşu.

həyəcan coşuqluq. coşqunluq.-coşqunluqdan, coşuqluqdan, həyəcandan yerində duramamaq : qabına sığmama : könlü içinə sığmamaq : içi dəriyə sığmamaq : dözümsüzlük edmək.

həyəcan dalaş. dalbış. çırpıntı. qılığan. qorxu. ürkü dolqunlanma. doluqma. dalığma. panik.-həyəcanlanmaq : içi qopuqmaq.

həyəcan iztirab. talqa. dalğa.

həyəcan qızlıq..

həyəcan qomın. coşu. talqış. dalqış. talpış. dalpış. dalış. talış.-həyəcanlı : yaşut. şad. yarud. açıq. könik. könül. sevnik.-həyəcanlatmaq : qomıtmaq. coşdumaq.

həyəcan qorıç.

həyəcan qozqaluy. qarışıqlıq. üsyan. ayaqlanış.

həyəcan talaş. dalaş. xələcan.

həyəcan talıqa. iztirab.

həyəcan talqasa. dalqasa. talvasa. talqas. dalqas. talus. dalus. iztirab. niyarançılıq. dehşət.

həyəcan talvas. talvasa. talqaq. dalğaq. iztirab.

həyəcan təpiş. çarpış. çırpıntı. könül hopbası, oynaması. qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. çağma. çağlam. çağlama. çalğantı. çalğam. çalğama. coşma. coşum. coşu. göynək. göynüq. iztirab. coşqu. coşu. vəcd. əsrimə. coşma. coşu. coşuş. qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. vəcd. şur. vəcd. dalqa. coşma. yeliqiş. həyəcana gətirmək. qızıtmaq. ısıtmaq. tavlandırmaq. tavlamaq. qızdırmaq. təpək. təpiş. iztirab. bərkik bulquq. bulaqıq. qopuntu. gərgin. böhran.

həyəcan təşviş. gərilim.

həyəcan uçun. coşu. qızın.

həyəcan uçunuv. coşu. coşqunluq.

həyəcan xələcan. turqalan.

həyəcana gəlmək albırmaq : yalbırmaq. yalabırmaq. ışıq saçmaq. parlamaq. əlovlanmaq. tutuşmaq..

həyəcana gəlmək küygüləklənmək. sınırlanmaq. hırslanmaq. qızmaq. əlikmək. coşmaq. qızmaq..

həyəcana gəlmək qızılanmaq. qızışmaq.

həyəcana gəlmək şıqdanmaq. şığırdanmaq. canlanmaq.

həyəcana gətirmək qozqamaq. təhrik edmək. qarışdırmaq. ayaqlandırmaq.

həyəcanlandıran qapdıran.

həyəcanlandırmaq uçundurmaq. coşturmaq. qızışdırmaq.

həyəcanlanma küygüləklənmə. sınırlanma. hırslanma. qapdırma.

həyəcanlanmaq -çox coşunmaq, həyəcanlanmaq : içi içinə sığmamaq.

həyəcanlanmaq coşunmaq. qaynamaq. əlirmək. daşqınmaq. qudurmaq. qırgürlənmək. qırgurlanmaq. yeliqişmək. coşmaq. qapdırmaq.-heç bir nəyə qapdırma.-cin tiyqəndəy elirib : cin çarpmış kimi quduraraq.

həyəcanlanmaq kələclənmək. qızqınmaq.

həyəcanlanmaq oynamaq. qaynamaq. yanmaq.-ürəyim oynadı.

həyəcanlanmaq qomınmaq. coşmaq.

həyəcanlanmaq qozqalmaq. qarışmaq. uyarılmaq.

həyəcanlanmaq təprikmək. təprinmək. təhrik olmaq. təhyic olmaq. qışqırmaq. quşqurmaq. coşqunmaq. coşunmaq. coşmaq. daşqınmaq. daşınmaq. vəcdə gəlmək. çağlamaq. çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. qaxmaq. qalxmaq. qələyanmaq. qalaynamaq. qaynamaq. talaşlanmaq. coşunmaq. dalqınmaq. əl ayağı dolaşmaq.-çox coşunmaq, dalqınmaq, həyəcanlanmaq : əl ayağı boşanmaq.

həyəcanlanmaq tesuqa edmək. tədirgin olmaq. qayğılanmaq.

həyəcanlanmaq tesuqalanmaq. qayğılanmaq. azarlanmaq. coşmaq. coqşunluq içinə qirmək.

həyəcanlanmaq uçunmaq. coşmaq. odlanmək.

həyəcanlanmış həyəcanlanmış. həyəcana tutulmuş. əlqin. elgin. alqın. quşqurtulmuş.

həyəcanlatamıyan qaldıramayan. canlatamayan. oyandıramayan.-qaldıramayan danışıqlar .

həyəcanlı adarğılı.

həyəcanlı atarqalı. atırğılı.

həyəcanlı çəlimsiz. səbirsiz. odlu.

həyəcanlı coşun. coşqun. coşmuş. daşqın. vəcdli. təşvişli. gərilimli.

həyəcanlı gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. qolay olmayan. çətin. işgilli. münqəbiz. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. qızlıq. odlu.-qızlıq menən ayt : həyəcanla söylə.

həyəcanlı küküt. qapıklı. qal quplı. ıçi qopuq.

həyəcanlı odlı. yanar. sıcaq qanlı.

həyəcanlı tezürək(tez.-ürək). odlı.

həyəcanlı yibək. odlı. əsrik. coşqun. hərarətli.

həyəcanlılıq oduçluq. odquçluq. atuşluq. coşuqluq. coşmışıq. coşavarlıq. coştanlıq. coşatanlıq. coşqarlıq. alovluq. alavlıq. yanığlıq.

həyəcansız durqun. fırtınasız.-həyəcanlanmaq : çarpılmaq.-çox yalpınmaq, qızğınmaq, həyəcanlanmaq : çaldırmaq. çıldırmaq. təhrik olmaq..

həyəcansız soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa.-vəcdə, şura, həyəcana gəlmək : əsrimək. coşmaq. coşuqmaq. coşuşmaq. qalağınmaq. qələyan edmək. qalğamaq. qaynamaq.-iti həyəcan : fırtına..

həyəcansız təpgisiz. gərimsiz. soyuq. donuq. odsuz. sönük. durqun. oturuq. yatqın. yanız. yanğsız. yaxsız. cansız. quru. çökük.

həyət xəlvəti qoru.-tarla, avlı həyət sınırına tikilən tikənli çalı : çaltı.

hey'ət alka.

hey'ət alka. qovlıq. havlu. avlu. (< av). quram. kadr.

həyət avlu.-evdə, avluda (həyətdə), daldada, qırağda olan dam, yer : dulda. duldaq. dalda. daldaq. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov).

həyət avlu.-kiçik, qırağ, yan avlu (həyət) : xəlvətlik. dulda. duldaq. dalda. daldaq. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov). həyat xəlvəti.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə