EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə27/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   125

hərəkət ayaqlanış.-kiçik çaplı, balaca ayaqlanış, hərəkət : çapır. qımılış. qıpılış. oyunuş. oyanış.-bayrama yaxınlaşdıqca, alverdə bir çapırlıq görünür.

hərəkət baruğ. gediş.

hərəkət basık. basıl. gedişat. gediş. yeriyiş. ötüş. üsüş. rəftar. axıl. akım. ağnaq. qımıldanış. yörüm.-durum. qılık.-yoruk. davranış.-hərəkətə gətirmək : qaldırmaq. aparmaq. gidərmək. tərpətmək.

hərəkət basık. basıl. sürüşgə. gedişat. gediş. baruğ. gediş. devin. qımıldanış. davranış. təbrək. təprəz. təpriz. ağnaq. yeriyiş. ötüş. üsüş. rəftar. axıl. akım. ağnaq. qımıldanış. yörüm .-durum. qılık .-yoruk. davranış.-hərəkətə gətirmək : qaldırmaq. aparmaq. gidərmək. tərpətmək. ivədəmək. dəbətmək. hərəkətə gəlmək : qalxmaq. irgənmək. coşmaq. hirslənmək. qollanmaq. yollanmaq. kıpırmaq. silcimək : qımırlamaq. ivədəmək. dəbətmək.-hərəkətli : acar. qeyrətli. qıvraq.-hərəkət edmək : qollanmaq. yollanmaq.

hərəkət bükrə. bükrü. qımıl. qıla. bükrülcük. bükrəcik.

hərəkət dəprəş.-üzmək üçün qollarda yapılan dəprəş, hərəkət : qatman. qulaç. qolaç.

hərəkət devin. qımıldanış. davranış.

hərəkət devinim. devim.-bu devinimləri yaxalamaq kimin əlindən gəlir.-devrim devinimləri görünməyə başladı.

hərəkət edim. edmə. ediş. ediniş. qılıq. qılış. qılınış. iş. davranış. davrantı. davranma. əməl.

hərəkət iş. davranış.

hərəkət iş. oluş. yapış. çapış. eyləm. qılış. taxım. duruş. davranış. fe'l. qalxış. devin. devinim. devrin. davran. təpin. təprin. qımıl. qımıt. gediş. yeriş. tutum. sürmə. sürəm. özgülük. qılıq. qılşıq. yeriş. yerşik. yürüş. yürşük. çıxış. depər. rəftar. qılığ. iş. qıyım uğra. feil. hərəkət tərzi. gedişat. yoruq. əməl (iş). qıpırtı. təprəş. titrəş.

hərəkət iş. taxım. tutum. davranış.-bu işlərizi.

hərəkət oyun.

hərəkət qalxac. qalxıq. qalxış.

hərəkət qılım.-qılım, davranım sərbəsliyi sağlayan durum, uyqulama : açıq qapı.

hərəkət qılınan. təprəşən.-qaqılmış, taxılmış, işgilli, çətin qılınan, təprəşən, hərəkət edən nərsə, kimsə : qağnı.

hərəkət sapı. səpi. təpi. təkan.

hərəkət siltə. qımıl. cünbüş.

hərəkət tavuş qımıltı.

hərəkət təbər. təprək. dəbəş.

hərəkət təbrək. təprəz. təpriz.

hərəkət yarav.

hərəkət yıldam. ıldam.

hərəkətə çıxmaq yürüşmək. yerişmək. tovlanmaq. yollanmaq. yola çıxmaq.

hərəkətə geçmək təbrəmək.

hərəkətə gəlmək qalxmaq. irgənmək. coşmaq. hirslənmək. qollanmaq. yollanmaq. kıpırmaq. silcimək : qımırlamaq. ivədəmək. dəbətmək.

hərəkətə gəlmək qozqalmaq. təprənmək. talatümə düşmək. cünbüşə gəlmək.

hərəkətə gəlmək salsırdanmaq sarsırdanmaq. dəprənmək. təprənmək. qımıldanmaq. çabalanmaq.

hərəkətə gətirmək ıldam durmaq.

hərəkətə gətirmək oynatmaq.

hərəkətə gətirmək silkindirmək. canlandırmaq.

hərəkətə gətirmək yanğlandırmaq. canlandırmaq.

hərəkətə keçmək çıxışa, yerişə keçmək.-ağır edişli, hərəkətli : hantal. qapdal. yapalaq. yabba. iş qılığı yavaş olan. təmbəl.

hərəkətlənmək davranmaq. ərişmək. təprənmək. qımıldamaq. hərəkələnmək. əsrəmək. əsirmək. əsrimək. əsmək. qımıldamaq.

hərəkətlənmək qımıldanmaq. qımıldamaq..

hərəkətlənmək yaravmaq.

hərəkətli -hərəkətli bölüm : dönəc. rötur.

hərəkətli acar. qeyrətli. qıvraq.

hərəkətli ağacayaq. yorulmaq bilməyən. dayanıqlı. muqavim.

hərəkətli ayırtqan. canlı. daşqın.

hərəkətli çalxantılı. dalqalı. moclu..

hərəkətli çörçək.

hərəkətli əriş. coşqun. daşqın. odlu. qeyrətli.

hərəkətli işlək. qımıtlı. canlı.

hərəkətli mütəhərrik. devingən. devringən. davışqan. davrışqan. təpingən. təpringən. qımılqın. qımıtqın. coşqun. canlı. axıcı. axarlı. axımlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı. sivir. zirək. zeyrək. sever. çapıq. çabuk.-təprənən, təprəkli, hərəkətli bölüm : dönəç.

hərəkətli qızıc. hızlı. çabuq. coşqun.

hərəkətli tınmaz. gürültülü. yerində durmayan.

hərəkətlilik mütəhərriklik. qımılqınlıq. qımıtqınlıq. devingənlik. devringənlik. davışqanlıq. davrışqanlıq. təpingənlik. təpringənlik.

hərəkətlilik qımıtlılıq. işləklik. canlılıq.

hərəkətsiz duraqan. durqun. təpirsiz. yerli. sabit. axımsız. soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. əlaqəsiz. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. həyəcansız. qımıltısız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa. durqun. dingin. dinmiş. sakit. qımıltısız. duran. durqun. qımılsız.

hərəkətsiz qımılsız. sabit. çaxılı. donmuş. donuq. daşlaşmış. qımılsız. cansız.

hərəkətsiz qımsız. durqun. sakin.

hərəkətsiz tıbsız. dıbsız. qımıldamamaq.

hərəkətsizləşmək duraqanmaq. durqunmaq. təpirsizmək. yerlinmək. yerləşmək. sabitlənmək.

hərəkətsizlik yerləşik. yerlilik. duraqlıq. durağanlıq. durqunluq. təpirsizik. sabitlik. durqunluq. dinginlik.

hərəm -hərəm çevrəsi, dəğirəsi, dayrəsi : örəklik. örəkəlik. hörəkəlik. hörəklik. hərəmsaray.

herəm çatma. çatam. piramid.

hərəm hörəkə. hörək. örək. örəkə.

hərəm qarıq.

hərəm qoruq. qorum. ocaq. qutsuq. qutsaq. ziyarətqah.

hərəm yas. hörmət.-hərəm ağası : ağ ağa.

hərəmsaray hərəm çevrəsi, dəğirəsi, dayrəsi. hörəkəlik. hörəklik. örəklik. örəkəlik.

hərəmxana orda. ərikə.-hərəmxana ağası : ordabəyi : .

hərf bə hərf birbəbir. çim çimə. gözgözə. biçik biçiyə. inci inciyə. incədən inciyə. incədən inciyə. dənər dənər.

hərf -hərf bə hərf : birbəbir. çim çimə. gözgözə. biçik biçiyə. inci inciyə. incədən inciyə. incədən inciyə. dənər dənər.

hərf -hərfi izafə : bağlı, bağlantılı, görəli, görəcəli biçi, hərf.

hərf -son biçiyi, hərfi səsdəş (< səsdış), ünsüz, səssiz olan hicə.-(al. ik. bit. ) : qapalı hicə.

hərf damqa.-türk tamğa : türk əlifbası.-hərfi hərfinə : tıpatıp.

hərf gəpil. gəpəl. qovl. söz. kəlam.

hərf qımsa. biçik.

hərf ütük. üzük. hica.

hərif albağır. almayır.

hərif danğa. qarşıt. tərəf muqabil.

hərif danğa. qarşıt. tərəf muqabil.

hərif yarqıc. yarşıc. qarşıc. qarşıt. dolaş. kəsim. çalı. qarım. rəqib.

həriflik çalıqlıq. dolaşlıq. yarışlıq. yarıqlıq. qarşılıq. qarşıtıq. kəsimlik. rəqabət.

hərim qoruq. qorum. 1. çit. çəpər. çapar. 1. ocaq. qutsuq. qutsaq. hərəm. ziyarətqah.

hərim -şəxsi hərim: ağalıq.

həriq yanğın. yanığ.

hərir məxmər qumaş. turğu. torğu.

həris ac. az. tamahkar.

həris acgöz. yanığ. yanğılı olan. aylaqçı. azmənd < acman. tamakin. boğalın. tamahkar. ac. acgözlü. sorun. ac gözlü. qazanc düşkünü. suğalaq. doymaz. obur.

həris arzıl. arzul. ərsil. istəkli.

həris arzul. istəkli.

həris arzul. istəkli. soxlu. soxul. qarınpa.-hərislik

həris obur. qarınpa. qarınqulu. boğazlı. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yemtilmə. boğaz düşgünü. iştalı. iştahlı. istəkli. çox yemək yeyən.

hərislik acgözlülük.

hərməc hərkəsəlik. hərkiməlik. kimkiməlik. qarqaşalıq. anarşizm.

hərrac bazarı əldənğamus.

hərrac < qırcaq. qırac (< qırmaq <> qırxmaq). nərsənin dəğərin qırmaqla, sındırmaqla almaq, vermək.

hərrac açığ artırma. muzayidə. iki kişi arasında, qiymətləri artıraraq alış veriş.

hərraclama ağış, çubuqlama, carlama işi. bu yolla satışda, qiyməti çox verən, malı alır.

hərraf gəvəzə. sözənqri. əngə verən. danışqan.

hərraf gəvşək ağız. gəvəzə. çalçın. çalçın. düşük çənə. boşboğaz. çalaçənə. vara yoxa, sürəkli durmadan qonuşan. çənəsi düşük.

hərzə yafa. yava. lafa. boş. boşur. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. yelə. boş.

hərzəçi qıytaq. qaytaq. yava. yalançı. ağzı boş.

hərzəgi saçmalıq.

hərzəquyi yavalıq.

hesab aparmaq turquqlanmaq. sayqı göstərmək.

hesab kitablı ələçapıq. saçol (< saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. evircən. pıratik. sanğıl. sanalı.

hesab kitablı, özən düzənli, sanğı sanalı davranış incə iş.

hesab kitabsız olmaq ipi sapı olmamaq. sana başa sığmamaq.

hesab kitabsız (.-hərgələ, sanasız sayasız, kimkiməlik, başsız ayaqsız, buzlaq duzlaq, hesab kitabsız durum, yer : qabanlıq. kimin könlü buz istər, kimin könlü duz istəlik).

hesab sorma sorqulama.

hesab tutmaq saylamaq. seçmək.

hesab vermək sayğatmaq. sayatmaq.

hesab -hesab kitab : sana bitik.-ilin sonu toplanır, sana bitik sınanır. (kötü işlər qınanır).

hesab düşünmə. sağ. say. sayı. ölçmə. seçmə. tasarım. ödəşmə.

hesab qıstas. qısqab. əyar. sayac.

hesab qıysab.

hesab sanak. bolum. çın.-hesab vermək : soru vermək.

hesab sanam. sayam. sayı.

hesab sanav. sanı. sayı. rəqəm.

hesab sanav. sanı. sayı. sağış. sayış. sanaq. rəqəm. düşünmə. sağ. say. sayı. ölçmə. seçmə. tasarım. ödəşmə. sanak. bolum. çın.-hesab vermək : soru vermək.-hesabçı : sanavçı. sanac. sayac. sakışçı.-hesabdar :sanağçı : orancı . sayan. sayıcı.-hesabdarlıq saymanlıq. çınsar.-hesablamaq : dəngəmək. çınlamaq. ıncələmək.-hesabsız : dəngəsiz : çağlamsız. çəkimsiz. ölçüsüz. çınsız. çənsiz. çəksiz.-hesaplı: tecimər. tecimən. ekonomist. idarəli.

hesab sanav. sayı. rəqəm.

hesab sayac. arşın. ərşin. ölçü.

hesab sayac. tutmaq. tutmac.

hesab sayğun. sayğın. riayət. mülahizə xatir. hörmət.

hesab sayım. uçat. sayma. sayı. ölçü. çap. biçik. tanqsa. andac. dərtəb. dəfdər.

hesab sayu. sayı.

hesab tərgəv.-hesaba qatmaq : tərgəvqə almaq.-hesablamaq : tərgəv almaq. düşünmək. qafa yormaq.

hesaba almaq saylamaq.gözə almaq. gözdə, fikirdə qoymaq.-yuvarlaq hesab : toparlaq hesab. təxmini hesab.-ev hesabı, çarşıya uymamaq : işlərin sanıldığından başqa bir durum almaq.-tənqihe hesab : sayıştay.

hesaba gəlmək sana gəlmək. qoşulmaq. yığılmaq.

hesaba qoyulmaq sayılmaq. saylanmaq.

hesaba, dərtəbə, dəfdərə yazmaq andaclamaq..

hesabçı sanağçı. sayıcı.

hesabçı sanavçı. sanac. sayac.

hesabçı sayac. sayqac. sayçı. bitikçi. saymaçı. sayımçı.

hesabdar orancı.-hesabdarlıq saymanlıq. çınsar.

hesabdar sanağçı. sayıcı. hesabçı.

hesabdar. sanağçı sayan. sayıcı.

hesabi teyxa. sırılsıxlam. dəlicə. kamilən.-sırılsıqlam aşiq : hesasız, dəlicə sevən.

hesabına yetişmək dövmək. işini görmək.

hesabla qaşıq qaşıq. ölçü ilə. sanayla. basac basac. basama basama. pillə pillə.

hesabla sana.

hesablama sayma.

hesablama təkşəriv. sayma. təxmin.

hesablamaq dəngəmək. çınlamaq. ıncələmək.

hesablamaq qıysablamaq.

hesablamaq sanamaq. sanalamaq. saymaq..

hesablamaq sayğarmaq. sanamaq. sana gətirmək. saymaq. sanğaymaq. aldırmaq.

hesablamaq təqşərmək. saymaq. təxmin edmək. təşxis edmək.

hesablamaq tərgəmək. saymaq. düşünmək. sanmaq.

hesablanmaq sayılmamaq.

hesablanmaq tərgəlmək. sayılmaq.

hesablaşmaq ödəşmək : .

hesablayıcı sanavçu. sayıcı.

hesablı sanalı. sayalı. əlverişli. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. yaraşır. yarayışlı. yerində. şəkilli. biçimlimüsaid. münasib. müvafiq. mutabiq.

hesabrəs hesabçı. sayçı. bitikçi.

hesabsız -hədsiz hesabsız : saysız sanasız.

hesabsız dəngəsiz : çağlamsız. çəkimsiz. ölçüsüz. çınsız. çənsiz. çəksiz.

hesabsız ölçəmsiz. ölçüsüz.

hesabsız qolamalı. çox. qarqın. saçtan köp. saysız. sanasız. ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. bölgüsüz. böləksiz. böləcsiz. əndazəsiz. saysız.

hesabsız sanavsuz. sayısız.

hesabsız tərgəvsüz. sayısız. həddi hesabı olmayan.

hesap sağış. sayış.

hesap sanaq.

hesapçı sakışçı.

hesaplı tecimər. tecimən. ekonomist. idarəli.

həsb gərəyincə. görə.

həsbə süzək.

həsbə süzək.

həsbihal dərdləşi dərdləşmə diyləşi. deyləşi. değləşi. yaranlıq. söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. söhbət. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ.

həsdə çəkirdək. nərsənin özü, künhü, əsası, nüvəsi.-topluluğun çəkirdəyi, evdir.

həsəd edinmək günülənmək. günüclənmək. güncülənmək. gücünülmək. cicinilmək. cicşinmək. ciciklənmək. çəkməzinmək. çəkənməmək. qatlanmazınmaq. dayanmazınmaq. qısqancınmaq. qısqancınılmaq. qısqanılmaq.

həsəd edmək günüləmək. günücləmək. güncüləmək. cicinmək. cicikləmək. cicişmək. çəkəməzmək çəkəməmək. qatlanamamaq. dayanamamaq. qısqancmaq. qısqanmaq.

həsəd edmək təpzəmək.

həsəd qısqanc. təbiz. təbqiz.cicik.

həsəd qısqanc. təbiz. təbqiz.cicik. qudik. xudik. cicik. təbzəş. təpzəş. tapzaş. tabzaş. cicik. qısqanış.-nədir bu təpzəş, nədir bu dartış : həyəcan.-həsəd edmək : təpzəmək.

həsəd qövni. kövni. qöni. köni. qısqanc. cicik. rəşg. qibtə.

həsəd qudik. xudik. cicik.

həsəd sıxlıq. hırs. sıxtanı. imrənmə. heyranlıq..

həsəd təbzəş. təpzəş. tapzaş. tabzaş. cicik. qısqanış.-nədir bu təpzəş, nədir bu dartış. həyəcan.

həsədlənmək ciciklənmək. çəkəməmək. qatlanamamaq. qısqanmaq. dayanamamaq.

həsədlik günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik. həsudluq.

həsədnak qısqanıq. qısqanaq. qısqancılıq. qeyrətkeşlik.

həşəmət ululuq. ulaqanlıq. ullağanlıq. böyüklük. kəramət.

həşəmətli gəlgedli. sayqılı. böyük. ulu. görkəmli. taptapaqlı. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. əzəmətli.

həşəmətsiz qölgəsiz. sayqısız. gəlgedsiz. alçaq. düşük. görkəmsiz. taptapaqsız. çalımsız. zəlil. hörmətsiz. əzəmətsiz. dəbdəbəsiz.

həsənat -xeyir həsənat : uğur qazanc.

həsənat yarlıq. vergi. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. ehsan.

həşərat qırqarı. qarqırı. sivrisinək.

həşərə çapcıq. çıpcıq. qımcıq. böcək. qutquş.

həşərə qaşqarat. qurdquş. böcək.

həşərə qırqarı. qarqırı. sivrisinək.

həşərə qurtquş. böcək.

həşir məşir aşma aşırım : çox yaxın, sıx ilişgili durum.

həşir məşir aşma aşırım : çox yaxın, sıx ilişgili durum.

həsir -həsir otu : küfə. köfə. kofa.

həsir -incə, seyrək çit, həsir : çiğərkin. çiğiskin.-başa həsir yaxmaq : üzüntüsün dışa vurmaq.

həsir çığta (< çıq).

həsir çiy. çiq.

həsir qarabaf. qarabağ. qarabafda. qarabağda. qarabafdal. qarabağdal.

heşmət aşamatlıq. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. tamdaraqlıq. ehtişam.

heşmət qorazlanı. xoruzlanış. kəndini bəğənme. təkəbbür. yiğit. babayiğit. üstünlük. ululuq. böyüklük. heşmət. şovkət. tiklik. diklik. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət ehtişam. kibarlıq.

heşmət ululuq. böyüklük. əzəmət. şovkət.

heşmətli əzəmətli : çox üstün, yüksək. izici. əzici. möhtəşəm. böyük. ulu. iri. cüssəli. möhtəşəm. qurumlu. göstərişli. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. quruqan. qanquru. məğrur. kibirli. ulu. böyük. uca. gəlgedli. sayqılı. böyük. ulu. görkəmli. taptapaqlı. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. həşəmətli.

həsr edmək bağışlamaq. ayırmaq.

həsr edmək bağışlamaq. ayırmaq.

həşr o nəşr aşırım daşırım : yığım dağıtım : yığma dağıtma.-həşr əndər həşr : aşma aşırım. qiyamət kimi qalabalıq. qiyam içində qiyamət.

həsr olunmaq özgülənmək. ixtisaslanmaq. muxtəss edilmək.

həşr, məhşər olmək aşlanmaq. bir araya gəlib qaynaşmaq, qımıldaşmaq.

həsrət çəkmək darıxmaq. daralmaq. sıxıntı çəkmək. sıxılmaq. arzulanmaq.

həsrət çəkmək iləşmək. alışmaq. bağlanmaq. duyqulanmaq.

həsrət çəkmək küysəmək. arzu edmək. istəmək. özləmək.

həsrət çəkmək özləmək : küysəmək. arzu edmək. istəmək.-arınmaq. yorulmaq. sızlamaq. can sıkılmaq.

həsrət çəkmək özləmək. susamaq. armanlamaq. arzulamaq. umutlamaq.

həsrət çəkmək tərmilmək. çox arzu edmək. çox istəmək. özləmək.

həsrət çəkmək üzüntü çəkmək. üzük qalmaq. üzüklənmək. özləmək. özlək duymaq.

həsrət dəlisi üzük düşgünü.

həsrət qalmaq üzük qalmaq.

həsrət düşgün. əsrik. əsrük. əsrək. üzrük. azrut. özləm. özlək. özlənik. düşgün. həsrətini çəkmək. qapalanmaq. kədərlənmək. mütəəssir olmaq. özləmək. sağınıc. özləmə. özləm.

həsrət öğünc. ökünc. acım. peşmanlıq. əfsus.-ökünnc qılmaq : peşmanlatmaq. özlətmək.-ökünc qılın etdiyin işdən arın.

həsrət qayğu. özləm.-qaldım ərinc qayğuqa : vəslət həsrətində qaldım.-həsrət çəkmək : küysəmək. arzu edmək. istəmək. özləmək.-həsrət çəkmək : özləmək : küysəmək. arzu edmək. istəmək.-arınmaq. yorulmaq. sızlamaq. can sıkılmaq.

həsrət qayğu. özləm.-qaldım ərinc qayğuqa : vəslət həsrətində qaldım.

həsrət sıxıntı. saxınma. sağınc. qayğı.

həsrət ütik. üdiq. ötik. özik. aşq. səvqi coşması. səvda.

həsrət üzük. üzüntü.-o gözlərdən, üzüntü oldu payım.-üzük kağızı : həsrət məktubu.

həsrət üzük.-bu tutarda üzük, həsrət, sıxı bitirər məni.

həsrət üzüq.-boyumu üzüyün tozu qondu (qapdı).

həsrət, məxmur çiçəyi çiğdəm. qarçiçəyi.

həsrətivin üzüyün.-boyumu üzüyün tozu qondu (qapdı).

həsrətli armanlu. arzusulu. özgülü. nisgilli, sağınıclı. özləmli.

həsrətli üzük. üzüklü. üzüntülü. çiləli. özəkli. özləmli. özləyən. özləkçi. muştaq.

həsrətlilik üzüntü. üzük. üzüklük. ayrılıq.

həssas olmaq titizləşmək. duyqusanmaq.

həssas təbəqə duyar qat : filmin ışığa qarşı duyaq olan qatı.

həssas alağar. özünə alan. dəymə.-düşər. düşünüklü. tuman. tumucu. düyyəğər. duyar. duyarlı. duyğur. duşbi. sızqır. toyuşan. sərgək. sezimtal.

həssas alınğan. incik. inciqiş. tarıcaq. darısaq.

həssas alınğan. incik. inciqiş. tarıcaq. darısaq. duyar. duyarlı. sızqır. duyğur. duşbi. toyuşan. sərgək. sezimtal. alağar. özünə alan. dəymə .-düşər. düşünüklü. tuman. tumucu. düyyəğər. duyar. duyarlı. duyğur. duşbi. sızqır. toyuşan. sərgək. sezimtal.-həssaslıq : duyarı. duyarlıq.

həssas duyar. duyarlı. sızqır. duyğur. duşbi. toyuşan. sərgək. sezimtal.

həssas içlənən. incik. icəkli. icikli. tez inciyən. içli. içgin. duyqulu. duyulu. hissili.

həssas içli. duyğulu. alınğan.

həssas incə. işgə. incğə. inciq. quddağ. qudağ. alınğan. alağar. duyqulu sezqiç. qavrayışlı. sezişli. anlayışlı. tetik. sezinli. qavrayışlı. anlayışlı. şurlu. hissili. 1. duyağar. duyar. duyarlı. etgin. təpgin. deşgin. dəğgin. izgin. əzgin. toxnu. sarqaq. oyunçu. oyanıq. tetik. sezqic. alağar. özünə almaq. sarqaq. tetik. sezqic. incik hər bir nəyi qurdalayıb özünə qarşıt sonuc aramaq, çıxarmaq. 1. duyqulu. içli. içgin.-duyqulu bir uşaqdır. 1. incəgin. incəlikli. heç nəyi gözdən qaçırmayan. incəcik mincikləri sağlıqlı ölçən, görən, duyan.

həssas qayırqın. -qayırqın kimsə. -qayırqın durum: gərgin halət.

həssas sak.

həssas yalavçu. alınğan.

həssasiyət inciklik. icəklik. içləniklik. içlilik. içginlik. iciklik. tez incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. duyululuq. həssaslıq.

həssasiyət sezqiçlik. oyanıq. sarqaqlıq. tetik. möhtatlıq. ehtiyatkarlıq. sapçılıq. ipçilik. incilik. dəqiqlik. tetiklik. titizlik. didiklik. duyarlıq. duyarlılıq. oyanıqlıq. sarqaqlıq. sezqiçlik. həssasiyət. qaraç. qurcalaq. qaşınma. güdü. histerik baxış (hirsli, düşmanyana baxış). duyqunluq. duyarlıq. duyarlılıq. oyanıqlıq. sarqaqlıq. sezqiçlik.-həssaslıq : alınğanlıq.

həssasiyyət yaratmaq yoxalatmaq.

həssasiyyət duyumçuluq.

həssasiyyət tuyarlıq.-dəridə duyarlıq (həssasiyyət), qaşınma kəsəli : qanyel iqzema.

həssaslıq duyarı. duyarlıq.

həssaslıq inciklik. icəklik. içləniklik. içlilik. içginlik. iciklik. tez incimlik. dəğmə düşərlik. çıtqırımlıq. duyqululuq. duyululuq. həssasiyət.

həst var. varlıq.

həste çəgirdək. çigid. çərdək.

həštən (fars) hîštan (sankirit).

həştərxan atahindi = bəsili, böyük, qart hunduşqa.

həsti varlıq. vicud.

həsud günü. günüc. günücü. gücünçü. gücnüçü. gücünən. cicinən. cicikli. cicişli. çəkəməz. çəkəmiyən. qısqınc. qısqanc. qısqanan. qatlanamaz. dayanamaz.

həsudanə həsudluqla. cicişərək. cicinərək. gününərək. qısqanaraq.

həsudluq edmək ciciklənmək. çəkəməmək. qatlanamamaq. qısqanmaq. dayanamamaq.

həsudluq günüçülük. gücnüçülük. günülük. qısqanclıq. qısqanıqlıq. qısqanım. gündəşlik. gündəşik. ciciklik. cicinim. cicinik. cicişmə. cicişlik. cicişiklik. cicikləniş. çəkəməzlik.

həşvi ləğv edmək oranlamaq. söyləmək. təxmin edmək. təsəvvür edmək.

həşvi artığına. artıqmac. gərəksizinə. yersiz. qucaqsız. lizumsuz. lazimsiz.

həteye mərkəzi dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq : tuq : bütun. ). mənşə’. mənbə’. iç mərkəz. əsl mərkəz. siql mərkəzi.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə