EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə26/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   125

həmkari uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq.

həmkarlıq əşilik. əşlik. daşlıq. birimdiq. birlik. koalisyon. yardaşlıq. yardamlıq. təaavun.

həmkarlıq işaraşlığı. işdəşlik. işbirliyi.

həmkarlıq yoldaşlıq. dəngdəşlik. qafadaşlıq. başdaşlıq. arxadaşlıq.

həmkarlıq yükləş.-həmkarlıq edmək : yükləşmək : iştiraki məsai.

həmkarlıq, həmyarlıq, həmrahi edmək aşlanmaq. aşlaşmaq.

həmkəf dabandaş. dabanış. dalağış. dalağdaş. düzayaq. yerdəş. yerüs. yerüz. giriz qat. giriş qat. yerqat. yerbir.

həmkəf dabandaş. dabanış. dalağış. dalağdaş. düzayaq. yerdəş. yerüs. yerüz..

həmkəf giriz qat. giriş qat.

həmkəf qaradaban. qatlı yapıda, yerüzə, yerdüzə, olan qat.

həmkəf qatlıq. yerqat.

həmkəf yersi.-həmkəf oda : yer odası.

həmkilas qatdaş.

həmkilas sapaqdaş.

həml nəql aşırım daşırım.

həml -götürü çatırı, həml nəql aracları : taşqo. karqo.

həml nəql. köç.

həml yaxıştırma, yorma.-bu işi siz pisə həml edməyin.-yaxcıya həml edin : yaxıştırın, yorun.

həml, nəql edmə yollama. yollayış. yollatış. uğratma. uğratım. uğratış. qoyvermə. qoyverim. qoyveriş. ilətmə. ilətiş. ilətim. ulatım. ulatma. ulatış. ulaştırma. ulaştırım. ulaştırış. çatışdırma. çatışdırış. çatışdırım. çattırma. çattırış. çattırım. daşıma. daşım. daşınış. ibermə. iberim. iberiş. ebiriş. ebirmə. ebirim. evirmə. evirim. eviriş.

həml, nəql edmək götürmək. aparmaq.

həmlə avər saldıran. saldırıcı. iste'laçı.

həmlə edmək basmaq. salmaq. saldırmaq. cummaq. ılğamaq. ılğarmaq.

həmlə edmək təbrətmək. təprətmək. təpilmək.

həmlə edmək təpilmək. təbrətmək. cummaq.-o yağıya təprətti.

həmlə edmək uşunmaq. cummaq. ansızın yügürmək.

həmlə -həmliyə keçmək : taşmaq. dışmaq. cummaq.

həmlə basğun. hicum. çapğun.

həmlə batırım. topulum. saldırım.

həmlə batırım. topulum. saldırım. ağış. yağma.-həmlə edmək : topulmaq. saldırmaq.-həmlə edmək : yumulmaq. uşuşmaq. üşüşmək. yumulmaq. hər tərəfdən bir yerə.

həmlə ilqar. ilə. cumma. saldırı. salqın. saldırı. iste'la. təpilqə. qeyrət. çabalama. umtuluş. iləriyə atılış : yosar. cumma. vurqun. saldırma. saldırı. çapqı. axın. saldırı. atılım. hucum. hicum. cumma. təərrüz. taxınc. taxıc. taxış. taxıt. axınc. axıc. axış. çapıt. çapqıt. çapqın. salınc. salıc. basınc. basıc. basış. çapul. çapvul. yaxma. cumma. axın. ılqar. çapıl.-həmlə! : çıxal!. çıxın!. hicuma!. cumun!.

həmlədar tetik. atıq.

həmləvər olmaq qaqtamaq. qaqırmaq ılqamaq. ilqamaq. ilqarmaq. cummaq. taxınmaq. çapmaq. çapqamaq. çapqarmaq.

həmləvər olmaq topulmaq. yumulmaq. cummaq. süprülmək. götrülmək.

həmmehvər oxortalı. oxaralı. oxocaqlı. kosantirik.

həmmərz araçəkdəş. sınırdәş. gonşu.

həmmərz araçəkdəş. sιnιrdәş. gonşu.

həmmişəgi həmməşəlik. gedikli. dayimi.

həmnəjad ırqdaş ırdaş. soydaş. kökdaş. kökəş.

həmnəsli, nəjadi bir quşaqdan gəlməlik. soy bağı. qan bağı.

hemoseksüellik götləqlik. götlük. götvərənlik. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. beşlik. əllisəggizlik. qonuqluq. qoyuqluq. ibnəlik. məfu'lluq. məfulluq.

həmpa ayaqdaş. omuzdaş. çiyindaş. həmayaq.

həmpa qımıldaş. yoldaş. arxadaş. ayaqdaş.

həmpoşti dayanışma.

həmqərn əşinçağ. birikçağlı. çağdaş. həməsr.

həmra didən be həmrəsidən biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi.

həmrah edmək qoşmaq. qoşutmaq. qoşnatmaq. qoşnutmaq.

həmrah olmaq qatıqlaşmaq. yoldaşlanmaq.

həmrah olmaq sapılmaq. saplanmaq. nərsənin yanına taxılmaq, qatılmaq, qoşulmaq.

həmrah olmaq yorışmaq. yürüşmək. birlikdə yol sürmək. qoşulub gedmək.

həmrah olucu qoşulqucu. yoldaş olucu. ilhaq olucu.

həmrah -bir özü iki ılışı, uyuşü, yoldaşı.

həmrah bilən. bərəbər. birlikdə. bahəm. qoşarta. ortaq. arxadaş. şərik. əş. qadın. yoldaş. qoşti. uzuş. yanba yan gedmək. yoldaş. yardaş. qatıq.qoşu. sapıl. quyruq. tuta. yoldaş. yorış. yoldaş. uyu. ılış. iliş. qoş. qoşu. bilə. qoşuntu. qoşuq. yönəş. uzar. uza. uzatuçı. yaşru. sırdaş.-bir özü iki ılışı, uyuşü, yoldaşı.-qonaq sapılı.-ata sapılı ataş, ana sapılı anaç.

həmrah canyoldaşı. yandaçu. yandaç. əşin. yoldaş. ilişik.

həmrah qoş. qoşu. bilə. qoşuntu. qoşuq. yönəş. uzar. uza. tuta. yoldaş. uyu. ılış. iliş uzatuçı. qoşu. sapıl. quyruq.-qonaq sapılı.-ata sapılı ataş, ana sapılı anaç.-ba həmrahiye : əşliyində. birliyində. bahəmliyində.

həmrahan yortuq. yorta, yola salmaya qatılan kimsələr.

həmrahi həmkari : uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq.

həmrahi yoldaşlıq. əşlik.

həmrahlığında yoldaşlığında. əşliyində.

həmrahlıq edmək ayaqlaşmaq. uzuşmaq. yanba yan gemək. yoldaşlıq, yardaşlıq edmək.

həmrahlıq edmək götürmək.

həmrahlıq edmək yola çıxanı keçirmə. uğurlamaq. təşyi'. əşləmək, qoşalamaq.

həmrahlıq -həmrahi, həmyarlıq həmkarlıq edmək : aşlanmaq. aşlaşmaq.

həmrahlıq əşilik. əşlik. daşlıq. yandaşlıq. yoldaşlıq..

həmrahlıq qatılış. yoldaşlıq. əşlik.

həmrahlıq yoldaşlıq. dəngdəşlik. qafadaşlıq. başdaşlıq. arxadaşlıq.

həmrahsız əşsiz. yoldaşsız. yandaşsız.

həmraz yaşru. sırdaş. könəş. könüldəş. yoldaş. yaşru.

həmrədə qatdaş.

həmrədif sırtış (sıradaş). sırğın ( < sürə).

həmrəh tüdəş.

həmrə'y inandaş.

həmrə'y oybir. sözbir.-həmrəylik : oybirlik. sözbirlik.

həmrə'y oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. ittifaq.

həmrə'yi oydaşlıq. öğdəşlik. düşdəşlik. düşüncəşlik. gördaşlıq. tevafüq.

həmrəylik oybirlik. sözbirlik.

həmrütbə bəğdəş.

həmsan adalın.

həmsaya gonşu. araçəkdəş. sιnιrdəş.

həmsəfər canyoldaşı.

həmşəhri eldaş. ayıldaş. yakdaş. yerləş. yutdaş. ellik. köydəş. yerləş ( d <> l ) yerdəş. yerdəş. yuddaş. yuddaş. yudaş. yerdəş. yurddaş. aynı toprağı paylaşan.

həmşəhri eldaş. ayıldaş. yakdaş. yerləş. yutdaş.ellik.

həmşəhri köydəş. yerdəş. yuddaş.

həmşəhri yerdəş.

həmşəhri yerdəş. yuddaş. yudaş.

həmşəhri yerdəş. yurddaş. aynı toprağı paylaşan.

həmsənci edmək salışdırmaq. tutuşdurmaq. adalşıtmaq. qarşılaşdırmaq.

həmsəng şomordən bir tutmaq : əş saymaq.

həmsər hörək. ər üçün arvadı, arvad üçün əri. ər. arvad. bağış. bağşıt. sevic. sevci. zovc. yoldaş. yanaq.-yanağın tapmaya, evsiz qalar..

həmsər -qabağki həmsər (qoşuq. yoldaş).: alqa əş. alqaş. -alqaşından necə oldu ayrıldın.

həmsər qoşuk.qarı. xanım. əçə. başdaş. qoşuk. yanyoldaş. yaryoldaş. yatqaş. yatdaş. bir yatanlar. ər arvad.

həmsəri həmsərlik. 1. arvadlıq. xanımlıq. 1. ərlik. ərkəklik. ər olma durumu. 1. hörəklik. örəklik. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. ər arvadlıq. bəybəyimlik. qarıqocalıq. ərarvadlıq. bağışlıq. bağşıtlıq.

həmsəri qarılıq. xanımlıq. əçəlik.

hemşəri yerdəş. kəddəş.

həmsərlik hörəklik. örəklik. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. ər arvadlıq. bəybəyimlik. qarıqocalıq. ərarvadlıq. bağışlıq. bağşıtlıq.

həmsərlik qarıqoca. bağbağşıt. bağbağış. canbağış. ərarvad.

həmsinif qatdaş.

həmşirə xanbacı. pərəstar. ners. baxıcı. bəkçi. gözçü. muraqib. pərəsdar. baxıcı.

həmşirəlik baxıcılıq. baxcılıq. bəkçilik. gözçülük. keşikçilik. muraqibçilik. xanbacılıq. pərəstarlıq. nerslik.

həmsirişt uya qab. taydaş. sütdaş.

həmta əş.-buna əş.

həmta taydaş. dəngəş. taylı. əşit. əşlik. bəkdəşik. bağdaşıq.

həmvar -hər nəyin dürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

həmvar hamar. təkdüzə. təknəsəq. təkiz. bir sayaq. düz. düzək. düzcə yer. yeksan. əşit. musavi. bərabər, həmvar. yaylım. düzəngah. düz yer hamar.-bərabər olmayan : ğeyri bərabər, müsavi, həmvar : əşitsiz.

həmvar hamaş.

həmvar hamaş.

həmvar hamaş.

həmvar hamaş.

həmvar -na həmvar: . aşılı.

həmvarə ardıcıllıqla. dalbadal.

həmvarlamaq birləmək. bərabər edmək. dərləmək. dərgəmək. dərgimək. dərcimək. dərcəmək. əşitləmək. əşləmək. tarazlamaq.

həmyarlıq -həmrahi, həmyarlıq həmkarlıq edmək : aşlanmaq. aşlaşmaq.

həmzad uya qab. taydaş.

həmzad yaşıt. yaşdaş. həmzad.

həmzad yaşıt. yaşdaş. həmzad.

həmzəman əşinçağ. əşinzaman.

həmzisti qoşanc. yaşdaşıq. yaşdaşlıq. birlikdə yaşaş.

həncar bəkit. bəkiş. sağış. sağman(> saman). sahman. düzüş.

həncərə boğurdaq. boğurtlaq. gəgirdək. hulqum.

həncərə qırtlaq başı. kirtlik. ünqüq.

həncərə qırtlaq başı. kirtlik. ünqüq.

həncərə yutaq. utaq qırtlaq.

həndəsi jeometri :.-düzləm həndəsə : müsəttə' həndəsi.

həng alay.

hənuz daha.-uşaq gəpətməyə daha başlamadı.

hənuz hələ. daha. artıq.-daha gəlməyib.

həpisxana tünək. tutsaq. türmə. zindan.

həpisxana tutsaq. türmə. abaq. qəfəs. qaps.

həps ettirmək toqif ettirmək qamatmaq.

həq sayılmaq, olmaq istəkli olmaq : .

həq saymaq istənmək.

həq haq. iyi. eyi.-haqlı söyləmək : iyi söyləmək.

həq həqq. istəm. istək. sap. yol. yöntəm. uyqun. uyul. layiq. müstəhəq. səzavar.

həq -insan həqləri: qul haqları.

həq kirtü.-o kirtü yerdədir : o həqqə qovuşub.

həq kirtü.-o kirtü yerdədir : o həqqə qovuşub.

həq, layiq, müstəhəq, şayistə, səzavar görünmək uyqunmaq. uyulmaq.

həqarət hissi boğmal. boğmalıq.

həqarət qarqış.

həqarət sıxış. darğınlıq.

həqarət söküş. sögüş.

həqarət təzlil edmə. kiçitmə. xorlama.

həqarət ucuzluq. dəğərsizlik. kiçiklik. alçaqlıq.

həqarət ucuzluq. dəğərsizlik. kiçiklik. alçaqlıq.

həqiqə -fil həqiqə : gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).

həqiqət bu ki oysa. oysaki. öylə ikən. bunca var ki. tərsinə olaraq.-dığında. olmuş bu ki. halbuki.

həqiqət doğru. gerçəklik. gərçəklik. gərçək. gerçək. ciddi. batın. çınlıq. çındıq. doğruluq. qerçəklik. çəmrən. gerçəklik.

həqiqət gerçək. dürüslük. şındık. çındık. anıktık. çin. ısın. çın. anık.

həqiqət gerçək. dürüslük. şındık. çındık. anıktık. çin. ısın. çın. anık.

həqiqət kirti. gerçək. doğru.

həqiqət olt. düzgün.-işin oltu : həqiqəti.-sözün oltu : sözün düzü, həqiqəti.-işin oltuna çatmaq.

həqiqət şart. gerçək.

həqiqət tün. gerçək.

həqiqətçi oxluyan. oxucu. oxuyan. arşatçı. araştırıcı. araştıran. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.

həqiqətcu oxluyan. oxucu. oxuyan. arşatçı. araştırıcı. araştıran. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.

həqiqətdə çındıqında. qerçəktən. filhəqiqə.-dər həqiqət : gerçəkdən. gərçəkdən.-dörd qapı : (şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət).

həqiqətdə həqiqətən. doğruyın. gerçəyin.

həqiqətən doğrusu. gerçəkdən. gerçəkdən. doğrudan. gerçəkdən. gərçəkdən.

həqiqətən gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. fil həqiqə. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).

həqiqətən həqiqətdə. doğruyın. gerçəyin.

həqiqətən kirtidə. gerçəktən.

həqiqətləşmək girçəkmək. girçikmək. qərçəkmək. qerçəkmək. gerçəkinmək. gərçəkinmək.-baş tutması, gərçəkinməsi güc nərsə : ıraq. güc. qaldırı.

həqiqi aldavsuz. doğru. səmimi. içtən.

həqiqi çıntdı. gerçək. saf.

həqiqi gerçək. gərçək. doğru.

həqiqi ös. gerçək.

həqiqi öz. çın. çin. çinq. şın. ıçın. çınlap. nəqiz. anık. bəlli. aşqar. sözsüz.

həqiqi öz. ös. gerçək. çın. çin. çinq. şın. ıçın. çınlap. nəqiz. anık. bəlli. aşqar. sözsüz.

həqiqi öz.-öz oğlum.

həqir şapşal. çapçal. alçaq. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). dəğərsiz. alçaq. düşük.-həqiri : alçaqlıq. düşüklük. dəğərsiz.

həqir ucuz. dəğərsiz. kiçik. qısıq. az. əsgik.

həqir ucuz. dəğərsiz. kiçik. qısıq. az. əsgik.

həqir yerqü. yerilmiş.

həqirləmək alçatmaq. sökmək. qısqatmaq. təhqir edmək.

həqli həqsiz yollu yolsuz.-bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi!.

həqli düzəmən. inamlı. düz.

həqli istəkli. istəmli.

həqli yollu. saplı.-siz yarı həqlisiz, yarı həqli : siz yarı yollusuz, yarı yollu.-siz yarı həqlisiz, yarı həqli : siz yarı yollusuz, yarı yollu : siz yarı sapsız, yarı saplısız.-həqqi almışlar, verməmişlər : həqq alınır, verilmir : yolu almışlar, verməmişlər : yol alınır, verilmir : sapı almışlar, verməmişlər : sap alınır, verilmir.

həqlisin doğrusun.-bu baxımdan həqlisin : doğrusun.

həqq olsun ki inan ki. qan ki. əlhəq ki.

həqq 1. haq. həx. ağ. -ağ söz dadımaz: həx söz dadlı, şirin olmaz. 1. irk. ərk. haqq. ixtiyar. -göğərçinin görkü (gözəlliyi) var, başında da börkü var, öz yiyəmdir (tanrımdır) öz ağam, nə versədə irki var. -mən öz irkimdən keçdim. -irksiz: ixtiyarsız. -irkiz var: ixtiyarız var. -irkidən düşmüş: ixtyarda düşmüş.

həqq çağ . çək. sayaq. yasaq. alım. alacağ . qanıt. tamam. təməl. ilkə. düstür. öz. əsas.-sizin çağız : sizin həqqiz.

həqq çağ. çək. sayaq. yasaq. alım. alacağ.-sizin çağız : sizin həqqiz.

həqq həq. istəm. istək. doğru. ədalətli. adil. doğru. düz. sap. yol. yöntəm. valıq. oluq. boluq.-nərsənin valığın, oluğun, boluğun, həqqin tanımaq. yanıtmaq : qəbul edmək.-işlətmə həqqindən səlb olunmaq : işlətmə doğrusundan ayrılmış.

həqq huquq. qazanım.

həqq kirtükhəqq qanıt. tamam. təməl. ilkə. düstür. öz. əsas.

həqq törü. düz. tənik. insaf.-güc eldən girsə, törü tünlükdən çıxar : zor asdanadan girsə, düz, həqq bacadan (pəncərədən) qaçar.

həqqaniyyət dəngsərlik. dinsirlik (< dənğ). doğruluq. münsiflik.

həqqən gerçəkdən. gərçəkdən.

həqqi -sınlıq. sanlıq.-yararlanma, işlətmə, intifa, faydalanma həqqi : yarsınlıq. yarsanlıq.

həqqində -nərsə yolunda, sapında, həqqində iyi düşünməmək : iyi gözlə baxmamaq.

həqqülvurud giriş parası. vurudiyyə.

həqsiz sapıq. sapsız. yoluğ. yolsuz.-həqli həqsiz : yollu yolsuz.-bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi!.-vurqun (vurulmuş) çalqın (çalınmış), həqsiz qazanc sağlamaq : qaratorbaçılıq edmək.

həqsizcə yersizcə. yolsuzca :.-yersizcə, yolsuzca (həqsizcə), güclə başqasının nərsəsinə yiyələnmək : qapınsımaq. qəsb edmək.

həqsizlik sapınlıq. çapınlıq. çəpinlik. suçluluq. yoluğluq. sapıqlıq.

həqsizlik sapınlıq. qapınlıq. çapınlıq. çəpinlik. suçluluq.

həqsizliyə düşənlər sapıqlığa, yoluğluğa, uğramışlar.-sapıqlığa, yoluğluğa, həqsizliyə qarışı durun : yolsuzluğa yol verməyin.

hər aşın qaşığı olmaq hər küpə qıp qoymaq. hər nəyə qarışan, burnun soxmaq.

hər ehtimala qarşı : hər olasıya qarşı.hər halda hər yolda.

hər halda olurmu olur.

hər ihtimalə qarşı : bara nə bara yox..hər vaxtınız xeyir öğün uğur

hər al. alkın : hər şey.

həram edmək yasaqlamaq.

həram olmaq yararmamaq. yaranmamaq. yoğunmamaq.-səs küydən, yuxumda yoğurmadı.

həram zada azığ. zinazadə ansız. anasız.

həram qarım. həram.

həram yatlutaraa. yığaklu : yasaq. qadağa.

həram yatlutaraa. yığaklu : yasaq. qadağa.

hərami qaraçı. qıraman > qaraman. kəsici. kəsəmən. oğru. hırsız. oğru. hırsız. çalan.-qırx çalan nağılı : qırx çalan nağılı.-çala çalqısı : oğru borusu : oğru kələfcəsi : oğrunun işlədən, yararanan yolları, qılıqları, yordamları.

hərami qaraqçı. qıraqçı. qaltaban. oğru.

həramzada bic satır. götvərən. dibiz.

hərarət vermək qıztırmaq. qızdırmaq. qısqıtmaq. qızqıtmaq. quşqurtmaq. qamçılamaq. susqatmaq. susatmaq. istitmək. ısıtmaq. yanğıtmaq. yandırmaq.

hərarət atışlıq. qızqınlıq. odluq. sıcaqlıq. issilik. istilik. yanğınlıq. alovluq. coşqunluq. sıcaqlıq. ısılıq. issilik. istilik. göynək. göynüq. issilik. sıcaqlıq. sıcaq. yaxıcı. xaşlaq. qızqın.

hərarətli ısığ. sıcaq.

hərarətli qızqın. sıcaq.

hərasət edmək qorumaq. qorqavmaq. qurqamaq.

hərasət qaraq. keşik. qaravul.

hərasidə ürkük. ürkək.

hərb karzar. qaqsar. qavırqa. qavqa. qoğqa. savaş.

hərb savaş. savaşma. toxuş. toxa. savaş. çatış. çataş. çatışma. mucadilə. ğailə. yarqa. qavqa. savaş. çatış. çataş. çatışma. maharibə.

hərb savaş. taqar. dağar. döğüş. cidal.

hərbə zorbaçı şələşür qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. savaşçıl. qavqaçı.

hərbi soxuşluq. yarqı. yaraq.-soxuşluq ad : əsgərı unvan.-ərkani hərb : döğüş uluları.-ərkani hərbiyə : gənəl qurmay.-ərkane hərb : gənəl qurma.

hərbi, cənigi nizami qarasal döğüş. quru savaşı.

hərc mərc hərc o mərc. bulğay > bəlva. qarqaşa. qatqaşa. aşub. şuriş. qarışıqlıq. pozqunluq. qarqaşalıq. alaverə. düzənsizlik. başıboşluq. qarqaşalıq. qarma qarışıq. allaqbullaq bulağaylıq. qalmaqallıq. anarşi. iğtişaş. könülxanlığı. anarşism : .

hərc mərcçi düzənsizçi. qarqaşaçı. qarışıqçı. bulağayçı. qalmaqalçı. anarşist. iğtişaşçı. fitnətuzçu. yıxıcı. pozucu. təxribçi.

hərc -hərc mərc : özbaşnalıq. qarnışlıq. anarşi.-yatıb duran yasasın yatırdır : (qanunun qurur).-yerindən duran çəkir çəkisin ( çıxarır hökmün).

hərcayi arxasız. bozyel. poyraz. cıdamsız. dayaqsız. dayamsız. dayanmaz. dayasız. dəğişən. dəngəsiz. dəvamsız. dibsiz. dönək. qancıq. dönüşgən. duraqsız. durmaz. durumsuz. düzənsiz. havayi. qərarsız. dalqaçı. oransız. oranşsız. söyəksiz. söyəngəsiz. sürəksiz. tapıqsız. tayaqsız. tayasız. təkyəsiz. tutaqsız. yasasız. subatsız. sübatsız. mütəhəvvil.

hərci mərc alaverə. qarqaşalıq. qarışıqlıq.

hərcmərc allaq bullaq : qarmaqarışıq. qarışıq qarışıq. qarşıq. qarqacıq. burşuq. buruşuq. burqacıq. burqacıq. dolaşlı. dönəşli. dolaşıq. dolaşaraq gedilən. dolambac. sapa.

hərdəm durmadan.

herə qaşlama. duvar kimi nərsələrin təpəsində, üzərində qıraqlarındaki düzülmüş qaşlıq, qabarıqlıq.

hərəkə edmək yayaqlamaq. yerimək. gedmək. ayaqlamaq. attımlamaq.

hərəkə çəkə.

hərəkələnmək əsrəmək. əsirmək. əsrimək. əsmək. qımıldamaq. hərəkətlənmək.

hərəkət eddirmək dəğritmək. təprətmək.

hərəkət edmək atlamaq. təbinmək. qımıldamaq. töngərələnmək.-hərəkət ettirmək : tədbirmək. təpdirmək. qımıldatmaq. oynatmaq.

hərəkət edmək atlanmaq.

hərəkət edmək barmaq. varmaq. yerimək. qımıldamaq. yeriyib getmək..

hərəkət edmək davranmaq. devrinmək. devinmək. qılınmaq. dəprəmək. təprəmək. sarsırdamaq. salsırdamaq. qımıldamaq. çabalamaq. taxınmaq. davranmaq. qılınmaq. çevrinmək evrinmək. tevrinmək. devrinmək. devinmək. yönülmək. yönəlmək. yönəlmək.

hərəkət edmək qımıldamaq. yılcımaq. yelcimək.-əks hərəkət : tərs gediş. dikinə daraq : dikinə tıraş..

hərəkət edmək qımpıtmaq. qımıldamaq.

hərəkət edmək sürqəlmək. ilərləmək.

hərəkət edmək təbçimək. qımıldamaq.

hərəkət edmək təpircimək. təpirmək. təprənmək. qımıldamaq.

hərəkət edmək təpmək. təbmək. qımıldamaq. yer dəğişdirmək.

hərəkət edmək tıbırdamaq. dıbırdamaq. qımıldamaq.

hərəkət edməmək olduğu yerdən qımıldamamaq, təprənməmək. qalıqlamaq. qalaqlamaq.

hərəkət etdirmək qılındırmaq. qımıldırmaq. davrandırmaq. devrindirmək. devindirmək..

hərəkət etməmək qınq etməmək. qımıldamamaq.

hərəkət ettirmək eçqəmək. sallamaq. təprətmək.

hərəkət ettirmək təbindirmək. qımıldatmaq.

hərəkət ettirmək təbrətmək.

hərəkət -hərəkət edmək : siltəmək. qımıldatmaq.

hərəkət -hərəkət yolı : qalı.

hərəkət -işə, hərəkətə keçmək : təprəşmək. yola çıxmaq. yola düşmək.

hərəkət ağnaq. ivədəmək. dəbətmək.

hərəkət atlaq. qımıl. tab. tav.

hərəkət axım. cərəyan. ilərim. ilsəyiş. dəğişmə. dəğsəyiş. çalışma. çalsayış. çalxayış. cünbüş. ediş. edəş. çıxma. çıxış. yollanma. yollanış. yeriş : . iş. tutum. qılığ. gediş. tərz. yöntəm. rəviş. titsəyiş. titrəyiş. təprəyiş. təpsəyiş. sarsınış. sarsılış. sarsıyış. salsayış. salsürüş.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə