EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə25/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   125

həddən çəkdən.-çəkdən (həddən) aşırı qılınmaq : iləri varmaq. iləri gedmək.

həddəqəlli bərisi. yaxını. azı. lap azı.

həddəqəlli bərisi. yaxını. azı. lap azı.

həddi nəhayi nəhayət. axir. qara doruq. nərsnin ən uc bölümü, ən sonu.

həddi vəsət orta yer. ortancağlıq. ortanlıq. maadil.

həddiəksər uzaqı. arsı. aşqını.-həddiəksəri -həddəqəlli : aşqını. asqını. azı çoxu. yaxın uzağı. uzağı bərisi. arısı bərisi. lap azı lap çoxu.

həddin tapmaq kərtəsin tapmaq : tam uyğunlamaq.

həddin tapmaq kərtəsin tapmaq : tam uyğunlamaq.

həddindən artıq aşırı sürə.-balçaların aşırı sürə qısılı, çəkili, gərili qalmasından doğan durum : qasınmaq. qasılmaq. sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. əsəblənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.

həddini aşırmaq ozdurmaq. geçirmək. uzaqlatmaq. aşqınmaq. artıqlamaq.

həddsiz düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. ölçüsüz. çəksiz. rasgələ.

hədəf tutmaq qaravullamaq. nişanlamaq.

hədəf tutmaq qarçlanmaq. niyyətlənmək.

hədəf zənəndə qabaqçı. oxçu.-buta qoyub attıq : nişan tikərək attıq.-butaqa tiyqəndəy söylür : sözü ilə düz xala vurdu. isabətli söylür.

hədəf amac. amca. amac. tapınc. ilgü. atac. məqsəd. urut. iməc. ülgü. umac. ideal.ön. yol. uğur. qorul. bəlirti. nişan. im. əm. iz. ərək. niyyət. ıstək. arzu. umağ.

hədəf amac. amca. iməc.

hədəf amac. məqsəd. amac. umac (< ummaq). bəllik. oxluq. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. məqsəd. endik. nişan. mənzur. qaraç. amac. umac ( < ummaq). iməc. bəllik. oxluq. qəsd. məqsəd. mara. maraqa. nişan. buta. ərək. amac. varqı. amac.-gözü çox yuxarlardadı.

hədəf amac. məqsəd. urut.

hədəf amacqa.

hədəf amqac. amac.

hədəf atac. amac.

hədəf buta. -butavı çaşma.

hədəf ərəş. ərəc. əric. əriş. ərək. ərəm. erəm. irəm. kəsit. kəsti. kəstəm. kəstim. qəsd. yönə. yönək. yönət. daşın. daşnaq. daşnat. axın. adaq. ataq. amac. amca. iməc. imcə. istək. istəm. istəş. niyyət.

hədəf ilgü. amac.

hədəf ilişan. nişan.

hədəf işan. işarət.

hədəf ön. yol. uğur. qorul. bəlirti. nişan. im. əm. iz. ərək. niyyət. ıstək. arzu. umağ.

hədəf qara. nişan.

hədəf qətə. qata. xət. amac. amca. iməc. imcə. uğur.

hədəf ülgü. umac. ideal.

hədəf umac. amac. tapınc.

hədəfləmə amaclamaq. iməcləmək. umaclamaq ( < ummaq). oxlamaq. oxluqlamaq. bəllikləmək. istəkləmək. iztəkləmək. izələkmək. gözələkmək. qaraçlamaq. ərəkləmək. nişanlamaq.

hədəfləmək umaclamaq. amaclamaq (< ummaq). nişanlamaq.

hədəfli qarazçı. qarazan. amaclı. umaclı. iməcli ( < ummaq). bəllikli. oxluqlu. istəkli. diləkli. qəsdli. mütəqəssid. qərəzli.

hədəfməndanə (ülgülü. ölçülü).

hədəfsiz rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. başıboş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. fikirsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.

hədələmə qorxutma. çəkləmə. qısma. sınırlama. təhdid. xətləmə. qərə qorxu gəlmə.

hədələmə qorxutma. çəkləmə. qısma. sınırlama. təhdid. xətləmə. qərə qorxu gəlmə.

hədəqə göz çuxuru. göz kasası. göz evi.

hədis varoluş.

hədiyə duzqu. ərməğan.

hədnəşinas həd tanımaz. sayğısız. sanğamaz. sanğasız. ölçəksiz. ölçgəsiz. çəksiz. çəkəsiz.

həds kəçip. üzük.

həds kəçip. üzük.

hədsi sanğralhədsiz hesabsız saysız sanasız.

hədsiz çəndənaşa. sandanaşa. ölçüsüz.

hədsiz çəndənaşa. sandanaşa. ölçüsüz.

hədsiz öküş. çəksiz.

hədsiz ölçüsüz. çəksiz.-ölçüsüz bazar dosluğu pozar.

hədsiz saysız. sayısız. çəksiz.

hədsizllik inginlik. enginlik. ucsuz bucaqsızlıq. çəksizlik.

həf nə şinov öz bildiyin yapan. söz, öğüt dinləməz. danzaq. danğzaq. qanzaq. qanğzaq.

həfazət əsirgəmə. qaraq. keşik. qaravul. qaraş. qaraç. qoruma. keşikçilik. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə.

həfazət səkdirmə. basdırma.

həfazət səkdirmə. basdırma.

həfdə bazarı yapanlu.

həfdə günlərinin adları -birik. ikik. üçük. dörük, törük. beşik. qaşqa. qaçqa. alıq. yedik.

həffari kafma. qavma. govma. kavma. kənəmə. kənələmə. çapma. qazma. qazı. oyma. eşmə. deşmə. deşəmə. qazı.

həfr govma. kavma. kafma. qavma. çapma. kənəmə. kənələmə. qazma. qazı. oyma. eşmə. deşmə. deşəmə. qazı.

həfriyyat qazı.

həfriyyatçılıq govarlıq. kavarlıq. qavırlıq. qazanlıq. qazarlıq. qazıcılıq. oyaçılıq. oyuculuq. oyucluq. eşənlik.

həftə ıyıq.

həftəlik iyıqlıq.

həfyəxə çatyaxa.

hefz kon dayat!. durut!. durdut!. saxlat!. saxdat!. dözüt!. çəkit!.

həgg edilmiş oyma. oyulmuş.

həgg edmək deşib, qazıb, cızıb çəkmək, yazmaq.

hehat nə gəlsin.

həkim atasağun. otaçı. doqtor.

həkim atasağun. otaçı. doqtor. otamış. ötəmiş. otacı. utacı. doktur. sağbilgə. doqtor.

həkim onçı. otçı. otaçı. təbib. döhdür.

həkim otaçı. imçi. döhdür. sağıc. təbib.-başına gələn, həkim (otaçı) olur : bir durumla qarşılaşan onun çıxar yolunda öğrənir.-içhəkimi : içotaçı. içhəkimi içimçi.-ölüyə həkim gedsin, can çıxmışa netsin (nə edsin) : ölü üstünə otaçı, ola bilməz can açı.-otaçıdan (həkimdən) sorma, (ağrını) çəkəndən sor.

həkim otamış. ötəmiş. otacı. utacı. doktur.

həkim qam. otaçı.

həkim qamaq. bilgin. bilən. bacarıqlı.

həkim sağbilgə. doqtor.

həkim sağıc.-göz otçusü, həkimi : gözçü. qarranquc.

həkimanə bilgəcə.

həkimlik edmək otamaq. qamlamaq.

həkimlik -otaçlıq həkimlik edən : qamlamış.

həkimlik sağıclıq. sağınlıq. otaçılıq. imçiliq.

həkk olunmuş qazma. qazna. qaznaq. oyma. yorma. mənquş. çapıq.

həkk qazı.

həkk qazmıq. qazma. oyma.

həkk tamğa.

həkk tamğa.

həkk, nəqş, əks edmək, ettirmək yansıtmaq.-sənin şəkilin, cana yansımış.

həkkaklıq kovdaçılıq. kəndəçilik. oymaçılıq. oydaçılıq.

hekmət bilik.

hekmət nədən.-vicud hekməti : varlıq nədəni.

hekmət saluç. (# saçul : saçma, səfeh söz).

hekmət saqbili. bilik. sağbili. sağ.-bili. sağ .-bilik. sağduyu.

hekmət saqbili. sağbili. sağ.-bili. sağ.-bilik. sağduyu.

hektar -bir hektardan artıq topraq : geçqal. keşqal. qaçqal. qaşqal.

hektar -yarım hektar : dönəm. dönüm.-bir hektar : iki dönəm.

həlak edən qapqat. öldürücü.

həlak edmək qıymaq. yoxaltmaq. öldürmək. bağışlamaq. yox edmək. soltatmaq. solutmaq. kökündən qaldırmaq. qurutmaq.

həlak edmək təpələmək. qəhr edmək. təpikləmək. təpik altına salıb əzmək.

həlak etdirmək urdurmaq. öldürmək.

həlak olmaq yasanmaq. ölmək.

həlak olunmaq oyrandalmaq. təxrib edilmək. məhv edilmək. yıxılmaq. yox olmaq.

həlak ölmə. ölüş. ölüm. keçic. keçiş. keçiniş. ölüm. yas. ölüm. yas.-həlak olmaq : yasanmaq. ölmək.

həlak, məhv, nabud, nist, təbah edmə yox edmə. öldürmə. öldürüş. tələf. tələf edmə. tükətmə. bitirmə. yoxlama.

həlakət itim yoxaltma. yoxaltım. yoxaltış. ölmə. ölüş. ölüm. keçic. keçiş. keçiniş. yoyunq.

həlal ağın. -işin ağına yox, kişinin bağına qalıb.

həlal türəl

həlavət dadlılıq. süycülük.

həldəvarı -həldəvarı çevrələnmə : boğsa düzülüş.

hələ gəlmiyib indiyəcan gəlmiyib.

hələ indilik.

hələlik indilik.

hələlik indilik.

hələlik indiyədək.-hələlik bunu ye : indilik bunu ye.

hələyan qayma. qayşa. topraq qayması. eşilmə. süzüşmə. axma. axışma.

hələzon qıvıc. qıvıl. salyanqoz. qatlanqoz. qaravola. yumuşacalardan, sarma qabıqlı heyvancıq.

hələzoni çalaçın. qulaqçın. qıvrıq. sarmal. sarmaşıl. dolambac. dolamac. buruk. girdəvə. girdəvər. ilankavı. ilan kimi burulan. marpiç.

hələzoni oralma. burmalı.-oralma sızıq : hələzoni xədd.

hələzonsi çaqaraq. burmalı. burma.

helikopter dikuçar. (hər çeşit yerdə, dar olsa belə, dik uçub enə bilən uçaq).

həlim < ılım. ılıq. barışçı. əslək. yumşaq. yumşaq. yavaş. usul. yumşaq. sıvat. üzü yola. dalğan. dalğan adam : düşünəcəkli kişi.

həlim alça. yumuşaq xuylu. incə. uslu. yüküm. bilən.

həlim bayırman. bayırban. mərhəmətli. nəzakətli. sevən.

həlim enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş. engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. yumşaq. ram. minək. üzüyola. taxımlı. qılıqlı. xoşqılıqlı. xoşqılqınıq. xulqlu. xuylu. xoşrəftar.

həlim geniy.

həlim ılım. rəhim. rahim. bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar. vazkeçim. güzəşli. bəğişliyən. yumuşaq. uyumşaq. uysal. tölək. dölək. yumşaq. sürənğ. sürənc. yumşaq. asda. dirəng < duranğ (< durmaq). sürətsiz. axsaq. mülayim.

həlim kövüz. köküz. kəkiz. kəviz. uysal. yumşaq başlı. yumşaq qıllı.

həlim sakin. tommay. dommay. səlim. yumuşaqbaşlı.

həlim us. yavaş.

həlim usluca. usluc. ağıllı. olduqca yumşaq.

həlim yavaşaq. yavşaq. təmkinli. sakin. vüqarlı. yumşaq. mülayim.

həlim yumşaq. sıvat. üzü yola.

həlim yumşaq. uslı. uslu. ıslı. mülayim.

həlim yumşaq. uz. mülayim.

həlim yumşaq. yavaş. usul.

həlimləşmək ılımanmaq. yılımanmaq. ılışmaq. yılışmaq. ılınmaq. yılınmaq. uysalmaq. uyatanmaq. uysanmaq. ıslanmaq. islanmaq. əsirgənmək. əsrinmək. ərinsəmək. rəhimləşmək. yumşalmaq. yumuşalmaq. astanmaq. mülayimləşmək. lətiflənmək.

həlimləşmək yumuşaqmaq. uyumşamaq. uysalmaq.

həlimlətmək ılışdırmaq. ılındırmaq. ılıqlatmaq. yumşatmaq. ortalatmaq. uysatmaq. bərkliyi, itiliyin gidərmək. mulayimlətmək. mö'tədillətmək.

həlimlik kavlıq. yumşaqlıq. xuyluluq. xoşrəftarlıq.-həlimlik, xoşrəftarlıq, həlimlik göstərmək : xuylanmaq. yumşaqlanmaq. yumaşlanmaq. yuvşanmaq. kavlanmaq.

həlimlik sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. təvəccüh. mərhəmət. inayət.

həll olunmaq çözgüşmək. çözüşmək. ayrışmaq. dağışmaq. söküşmək. açışmaq. ərişmək. ayrışmaq. savışmaq. savaşmaq. sovuşmaq. gəvşəşmək. yayışmaq. parçaşmaq. balçaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq..

həll oluşluq inhilallıq : inhilaliyyət. çözgürlük. çözgürüşlük. ərinişlik. ərnişlik. ərginişlik. pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq.

həll çözgü. açma.

həll çözgü. açma. əritmə. çözmə. analiz. ayırma. təhlil.

həll çözmə.

həll həll edici. seçqinli. açıcı. əzimkar. ışıma. ışıq. açaq. çara. haçar. açma. çözüm. sonuc. nəticə. cəvab.

həllac atımçı. atqı ilə yün açan, atan, qabartan.

həllaclıq atımçılıq.

həllal çözən. açıcı.

həllal qaldıran. açan. biçən. həll edən.

həlledilmək geçirilmək. atlatılmaq. açılmaq.

həlletmək macarmaq. bacarmək. bəcərmək. açmaq.

həllil məsail çözümlü soru..

həlq yutaq. utaq. boğaz. kürən. çəmbər. yasal. alsım. qırtlaq. hulqum.

həlqə həlqə boğsa boğsa.

həlqə alqa. aylaq. bağla. paxla. (bükməklə, qıvırmaqla oluşan girdə). bük. büklüm. yuvaq (yuvarlaq). yumaq (yumalmaq). qanqal. qurs. boğsaq. boğsa. boğas. çəmbər. qapat. qapal. qalat. qanqal. qınqal. çaqaq. qadana. qadan. çövürdək. çevirdək. çördək. çövdək. çevdək. (< çövürmək. çevirmək).-ip, saç büklümü. (həlqə biçimində, şəklində olan hər nə). biləğzik. biləzik. aylaq. büklüm. burqu. qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. qazıq. təkər. təkərlək. çəmbər. çənbər. dayrə.-sucuq, ip, saç qanqalı.-itin boynuna qatılan, taxılan çivili, bizli dişli aylaq, həlqə : qatana. qadana.-mal qarıya yük yükləməkdə işlənən iki yanına ip keçirilən aylaq, həlqə : qoçacıq. qoşacıq.

həlqə alqa. qatalaq. möhrə.

həlqə kəskük. qısquc. tuğ. tuğla. köpəyin boynuna keçirilən təsmə.

həlqə -mahasirə həlqəsi: quşat alanğu. bağu.

həlqə qanqal. büklüm. əğri. boğum. ayşık. dönğgə. çəmbər. gürçə.

həlqə qanqal. büklüm. əğri. boğum. ayşık. dönğgə. çəmbər. gürçə.

həlqələmək boğsaqlamaq. boğsalamaq. boğaslamaq. çəmbərləmək.

həlqələniş boğsalanış. boğsaqlanış. boğaslanış. çəmbərləniş.

həlqələnmək boğsaqlanmaq. boğsalanmaq. boğaslanmaq. çəmbərlənmək. qazıqlanmaq. təkərlənmək. təkərləşmək. təkərləklənmək. təkərləkləşmək. dayrələnmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək. çöngəllənmək. çöngəlləşmək. qonqallanmaq. qonqallaşmaq. qanqallanmaq. qanqallaşmaq. büklünmək. büklüşmək. burqunmaq. burquşmaq. çörəklənmək (< çövrək : çevrək : girdə) çövrələnmək. çevrələnmək. devrələnmək. dövrələnmək. çəmbərlənmək. çənbərlənmək.-qanqallanmış sucuq, ip, saç.

həlqələtmək qazıqlatmaq. təkərlətmək. təkərləklətmək. dayrələtmək. çəmbərlətmək. çöngəllətmək. çöngələtmək. qonqalatmaq. qanqalatmaq. büklütmək.-qanqallanmış sucuq, ip, saç.

həlqələyiş boğsaqlayış. boğsalayış. boğaslayış. çəmbərləyiş.

həlqəli qanqallı. qonqallı. çöngəlli. çəmbərli. çənbərli. büklümlü. qazıqlı. təkərli. təkərləkli. dayrəli.-sucuq, ip, saç qanqalı. boğsalı. boğsaqlı. boğaslı. çəmbərli.-boğaslı gözlər.-su damcılarından doğan boğaslar.

həlqəmsi həlqəvi. boğsaqı. boğası. çəmbəri.

həlqəvi həlqəmsi. boğsaqı. boğası. çəmbəri.

həm -ba həm, yeki şodən : 1. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq. 1. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. ittifaq.-be həmrəsidən, peyvəstən : (ittisal. vəsl olma. peyvəstəgi. ) vəsl, müttəsil olnuşma. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit.-dər həmbər həm: qatıq.

həm -bahəmliyində : əşliyində. birliyində.

həm -dərhəm: məxlut. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. neçə nərsədən düzəlmiş nərsə.

həm -həmdahı : birdəki. dahadaki. dahıdaki.-həmqaçar, həmdə təbilin çalar : bir qaçar, birdə təbilin çalar : çəkinməli, çəkinir bir işi yapmaqdan keçəməmək. qılmaqdan qaçına qaçına, işində yapan kimsə.-bir kəl, birdə yağlı : bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn.-bir nala, birdə mıxa çalır : neçə yanı birdən tutmaq. bir yanlı yönlü olmamaq.-bir suçlu, birdə güclü : suçluğun aldırmayıb, qabaxdan gələn. həmyapır, həmyaxır.-həmziyarət, həmticarrət : həmgedir həmçəkir. həmyanır, həmyaxır : iki işi birdən yapmaq. iş içində iş görmək.

həm gərək.

həmahəng olmaq axarlanmaq. uyqaşmaq. ahəngli olmaq. ölçülü olmaq.

həmahəng olmaq ayaq uydurmaq.

həmahəng utğaşık < uy. uyumlu. uyuşuk. tutuşuk. uyqun. bir ahəngdən yanğlamaq.-həmahəngi : oxşarış yaxşarış. ırlaşım.

həmahəng uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ündəş. ələlə. ırkış. arxaş. axarış. bulquş. bulquc. gözəş. qaynarış. qaynaş. kökəş. uyqaş. harmonik. bərabər.

həmahəng, harmoniklənmək uyqaşlanmaq. uyqaşanmaq.

həmahəng, harmonikləşmək uyqaşamaq. uyqaşlamaq.

həmahəngi harmonik. uylanış. uylaqış. düzləyiş. dizləyiş. tutarış. dəngəyiş.

həmahəngi kökəl. köklə. kökün. kökən. harmoni.-həmahəngləşmək : üzlaşmaq. uyuşmaq. uydurmaq.

həmahəngləşdirmək həmahənglətmək. həmahəng edmək : ırkışıtmaq. arxaşıtmaq. axaşıtmaq. bulquşutmaq. bulqucutmaq. gözəşitmək. qaynaşıtmaq. kökəşitmək.

həmahənglik əşlik. ırkışlıq. arxaşlıq. bulquşuq. bulquşluq. bulqucuq. bulqucluq. gözəşlik. qaynaşlıq. kökəşlik.

həmana oşında. orada. haman yerdə.

həmanənd olmaq oxşaşmaq. bənzəşmək.

həmanənd adalın.

həmanəndi adalıq.

həmanəndi bənzəşmə. oxşaşma. əşitlik. özdəşlik. taylıq. bənzərlik. eynilik. bənzəyiş. birlik.

həmanəndsazi okşalama. uysalama. okşatma.

həmaqət əsələklik. abtallıq. alıqlıq.

həmas qapaşıq. qabaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.

həmasə qoçarı.-həmasə afərin : qoçqar. qoçqarmış.-həmasə afərini : qoçqarlıq. qoçqarmışı.

həmasi qoçaq həmasi şeir.

həmasi qoçaqlıq. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. qəhrəmanlıq.

hematik qanlıq. qanla bağlı.

hematit oksidi daş : qan daşı.

həmbaz qapaşıq. qabaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.

həmbəstəgi dayanışma.

həmbəstəgi qohumluq. dünürlük ( < düğnür. düğünləyən). famillik.

həmbəstəgi: dayanışma.həmcəhət yönəş. yörəş. yanaş.

həmçəm yarqıc. yarşıc. qarşıc. qarşıt. dolaş. kəsim. çalı. rəqib.

həmçəşmi çalıqlıq. dolaşlıq. yarışlıq. yarıqlıq. qarşılıq. qarşıtıq. kəsimlik. rəqabət.

həmcinsbaz birçinçi.

həmçünani əşitlik.

həmd öğüş.

həmd öqüş. öküş. öğüş. səna. şükür.

həmd öqüş. öküş. öğüş. səna. şükür.

həmd övünc. övgü. övüş. sağı. sağu. sağuc. sağış. şükr. təşəggür.

həmd, şükr olunmalı övgülük. övünclük. övüşlük. sağılıq. sağuluq. sağucluq. sağışlıq. minnətdarlıq. mütəşəggirlik.

həmd, şükr, təşəggür edmək sağınmaq. sağunmaq. sağcunmaq. sağşınmaq. övgünmək. övcünmək. övşünmək.

həmdel canyoldaşı.

həmdəm oydaş. oynaş.

həmdərd canayaxın. simpatik. qanısıcaq.

həmdəst qapaşıq. qabaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.

həmdəst, həmkar olmaq birbirilə ülfət, dosluq qurma. əl bir olma. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). muvafiqət. e'tilaf.

həmdəsti yoldaşlıq. dəngdəşlik. qafadaşlıq. başdaşlıq. arxadaşlıq.

həmdigər birbiri.

həmdil ısnış.

həmdil ısnış.

həmdlər övünclər. övgülər. övüşlər. sağılar. sağular. sağuclar. sağışlar. şükürlər. təşəggürlər.

həmduş yandaş.

həmə canibə -araq araq. hər yönlü. -araq araq sorqular verildi.

həmə karə bitirim. hər iş bilən.

həmə qani -cələseyi həməqani : gənəl qurul toplantısı. gənəl qurultay. gənəl konqirə.

həmə qaniləşmə gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qamılaşma. qamulaşma. hamılaşma. barınaşma. imumiləşmə. intişar. neşr olma.

həməhəngləşmək uzlaşmaq. uyuşmaq. uydurmaq. ışləndi.

həməl bürcü köç bürcü.

həməl bürcü qoçaç. qoçvan.

həmən birçalay. eynən. aynı.

həmən birçalay. eynən. aynı.

həmən çapıcaq. çabucaq. başın. nəqdən. toxtasız. durmadan. durağlamadan. gecikdirməksizin. dərhal.

həməncə çapıqca. çapıcaq. çalasıq. çalçapıq > çarçapıq. anında. iticə. tezcə. tezcan.-işin harda olduğun, anında anladı.-söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar anında.

həməqani -rə'yi həməqani : qamuoy. eldüşüc. eloyu. xalq oy. əfkari imumi.

həmərz əşit. əşdəğər. dənğ. maadil.

həməsr əşinçağ. birikçağlı. maasir. çağatay. çağtay. çağdaş.

həmfikir oydaş.

həmfikri oydaşlıq. öğdəşlik. düşdəşlik. düşüncəşlik. gördaşlıq. tevafüq.

həmgin təkiş. təkşi. (< dənğ).

həmhal dürdaş. türdəş. durdaş. durumdaş. haldaş. durdaş. haldaş.

həmhəmə bağrav.

həmhəmə təntənə. qumbur. gümbur.

həmid övgülük. övünclük. övüşlük. sağılıq. sağuluq. sağucluq. sağışlıq. minnətdarlıq. mütəşəggirlik. şükr, həmd olunmalı.

həmişə bahar arça.

həmişə < qamusak. bolına. uday.

həmkar badaş bağdaş. əməkdaş.

həmkar adaş. əməkdaş. qoldaş.

həmkar arqaş. əməkdaş.

həmkar badaş. bağdaş. əməkdaş. arqaş. əməkdaş. qoşqu. qoşuq. yoldaşbir birinə qoşulan. girgiş. əməkdaş. adaş. əməkdaş. qoldaş. yarıcı.-həmkarlıq : yükləş.-həmkarlıq edmək : yükləşmək : iştiraki məsai.

həmkar ipdəş. ipəş.

həmkar işaraşçı. əməkdaş. işdəş. işbirçi.

həmkar qılış. əməkdaş.

həmkar qoşqu. qoşuq. yoldaşbir birinə qoşulan.

həmkar yarıcı.

həmkar, həmdəst olmaq birbirilə ülfət, dosluq qurma. əl bir olma. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). muvafiqət. e'tilaf.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə