EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə24/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   125

hava göytün.-hava saldırısı : göytün çabuv.

hava gün. açıq.

hava qalğa. qalıq.

hava qöy. qalıq. tənğək.

hava tənğək. tanğaq. tənək. tənik. tinək. tinik.

hava yır. ır. qata. nəğmə.

havadar təmənçi. tərəfçi.

havadar təmənçi. tərəfçi.

havahi təkin. müfdə. bədava. məccani.

havalanmaq irdəmək. oxumaq. səslənmək.

havalanmaq qalğamaq.

havalə edmək üzləmək.

havalə vermək sarqamaq 1. ısmarlamaq. 1. görəvləndirmək.

havalə vermək sarqamaq. ısmarlamaq. görəvləndirmək üzləmək.

havayi boş. müfdə. quraq. quru.

havayi göytün.-göytün çabuv : hava saldırısı.

havən -ab dər havən kubidən : axıntıya krək çəkmək.

havi edmək içləmək. içləmmək. qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq. möhtəviləmək. içinə almaq.

havi olan içərim. içində olan. qapsam. toplan. möhtəva.

havi içgər. içər. içən. içir.

havi içgər. içər. içən. içir.

havi içgər. içər. içən. içir.

havi qaplayan. qapsayan. qapsır. şamil. möhtəvi.-havil, şamil, möhtəvi, olmaq : qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq.

havi, mütəzəmmin olmaq içinə almaq. təzminləmək. içərənmək. içərmək. içləmək. içləmmək. qaplamaq. qapsamaq. qapsırmaq. toplamaq.

haviye qapsayan.

haya uyav.

hayasız arsız. yırtlas. utsız. utuz. qutuz. arsız.

hayasız gözüyırtıq. alagöz. yırtıqgöz. bula göz.

hayasız qaltaq. arsız. arlanmaz. utsuz. utanmaz.

hayasız qəyzə. utancsız.

hayat yaşam. durdu.

hayıf issiz. ıssız. isbiz. nə yazıq. əfsus.

hayıfsınmaq heyifsinmək. yaxınmaq. yanmaq. incinmək. acınmaq. azarlanmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. yerinmək. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. əsəflənmək. təəssüflənmək.

hayil dikən. əngəl. mane'.

hayil örtü. örtü. örtük. qapanca. don. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu.

hayil pərdə. ur. qoyma aralıq.

haza iştə. bax.-iştə qələm, iştə kağız.

haza iştə. uşdə. üşdə. bax.-işdə o işdə bu.-işdə kağaz işdə qələm.

hazimə güvərtim. güvərim. güvəriş. sindiriş. sindirim.

haziq bilimli. tanışmanğ. bilən. arif.

hazır amadə anığ yarıq .

hazır durmaq qoşunmaq. sıralanmaq.

hazir olan nərsədən, dağ belə olsa, ölçüsüz götürsən, heç nə qalmaz götürə, dağlar dayanmaz : .

hazır olan anlı. anılan. yaraqlı. -işə anılan kişi.

hazır olan anutqan. anıtqan. yaraqlı.-işə anıtan kişi.-.

hazir olanlar olanlar. hüzzar. götürələr. götürülər. götrülər. götrələr.

hazır olmaq barmaq. hizur tapmaq.

hazır olmaq oluğmaq

hazir olmayan qeyri movcud, hazir : olmayan. olunmayan. bolanmıyan. bolunmayan. bulunmayan.

hazir yaraq yarlı yaraq.-hap hazır : yapçın yupçın.

hazır -hazır olmaq : bel bağlamaq : əl bağlamaq. qullanmaq.

hazır alısta. alınmış. edinmiş.

hazır amadə. anıkqә. anığ. anıl. anuq. bələk. bələn. dərilgən. diri. canlı. tetiq. durumu. düzünlü. edin. etin. hörgülü. işlək. qoyqun. qoynuq. qoyun. qoyun. qurçalı. qurıklı. quşat. qurşalı. ortaya qoyulmuş. əldə tapılan. sahman. saq. salılı. sarıg. sarılı. arılmış. saylan. seçilən (selçən). sərilmiş. soxulmuş. qoyulmuş. qonulmuş. quranmış. nərsənin bir iş üçün yaraqlı. açıq. törəməli. uğur. uğur. dəyər. dayın. yak. yantı. yapır. yapırık. yapqın. yapur. yaraq. yaranmış. yaranmış. yaylaman. yenək. yenik. yığışıq. yola qoyulmuş. yumşaq. yumuş. yüklü.-hazırla : bələnlə.-hazərlan. bələnlən.-hazır gəl : güşatlı gəl.-hazırla : bələ.-uğur çağı : hazırlıq zamanı. hazir qayib : uğur itil.-uğursuz itilsiz işə başlama.-döğüşə hazır : döğüş salılı : savaşa yaraqlı. qurşanmış.-gedməyə hazır : gedməyə salılı.-uçuşa hazır : uçuşa salılı.-barışıqa hazır : barışıq salılı : barışmağa hazır.-qoyun şeylər.-hazırlama : sağlama. dolun. hazır ! : dolun !. amadə !.-hazır cəvab : anıtan. anutqan.-hazır olan : anutqan. anıtqan. yaraqlı.-işə anıtan kişi.-hazır olmaq : barmaq. hizur tapmaq.-hazırla : bələ.-hazırlamak : ağır.-yüngül eləmək. axdarmaq. akmalamaq. alışdırmaq. anıklamak. anqtamaq. anıklamaq. anıtmaq. aramaq. atlamaq. avlamaq. ayağlamak (işlər ayağlanır; ayağ tutur). barlamaq. başarmaq. becərmək. bəsərmək. bəsləmək. bitirmək. cəmləmək. çəmrəmək. çənəmək. çənləmək. çırmalamaq. dənəmək. dərmək. donamaq. düzənləmək. düzətmək. düzmək. edmək. geyirmək. qolaylamaq.göz qulak olmaq. gözədləmək. gözləmək. güşatmaq. qalxdırmaq. qutlulamaq haklamaq. izərləmək. izləmək. qayırmaq. qurmaq. qurşamaq. nişanlamaq. ölçüb biçmək. ölçümləmək. onarmaq.sanamaq. sanlamaq. sınamaq. sonlamaq. süsləmək. tərtipləmək. tuddurmaq. uğarlamaq. uğralamaq. uydurmaq. yakışdırmaq. yaraştırmaq. yapındırmaq. yapışdırmaq. yasamaq. yeri hazırlamaq : yeri güşatmaq. yerini göstərmək. yığmaq. yoxlamaq. yola salmaq. yönləmək öyrətmək. bardırılmaq. bağdaşlayıb düzənləmək. sıralamaq. çənəmək. çənləmək. turuşmaq. qurmaq. taxlaşmaqçəmrəmək. cəmləmək. sanlamaq. sınamaq. sanamaq. nişanlamaq. dənəmək. izərləmək. təxminləmək. qiyaslamaq. yerini göstərmək. ayağlamaq (işlər ayağlanır. ayağ tutur). atlamaq. yola salmaq. çırmalamaq. tuddurmaq. yığmaq. bitiştirmək. dənəmək. incəltmək. öyrətmək. anırmaq. yarandırmaq. yantıramaq. yaraqlamaq. sığamaq. yoğurmaq. bir durumu, qoşulu pişirmək. salıb çıxmaq. qoymaq.-qoyun yeyin.-qoyandan sonra gəlin.-qoyulmadan işi başlama.-qoyulmuş nələr : hazırlanmış şeylər.-bu işi yoğurun.-yoğrulmamış xəmirdən çörək çıxmaz. yumşatmaq. işlək duruma salmaq.-qatıqları yumşatın : bərk olan nərsəni, çətin qəddar kişini işə hazırlayın.-hazırlan : bələn.

hazır anğki. anığ. yerləşmiş. ortaya qoyulmuş. əldə tapılan.

hazır anığ. yenik. yenək.

hazır anuq. sahman. saylan. düzünlü. qurıklı. hazır seçilən (selçən). quşat. qurşalı. qurçalı. törəməli. yaranmış. yaraq. yak. anıkqә . anuk. bələk ortaya qoyulmuş. əldə tapılan.-hazır gəl : güşatlı gəl.-hazırla : bələ.-hazırlama : sağlama.

hazır apuq. apqu. yapuq. anuq.

hazır bələk. bələn.

hazır bələn. bələnlə : hazırla. bələnlən : hazərlan. yaranmış.

hazır bolmış. olmuş.-bolmuş aş. olmuş (pişmiş) yemək ·.

hazır bolmış. olmuş.-bolmuş aş. olmuş (pişmiş) yemək ·.

hazir buldıq. boldıq. bulnur. bulunur. movcud.

hazır dərilgən. diri. canlı. tetiq.

hazır dolun. hazır ! : dolun !. amadə !.

hazır edin. anıl.

hazır əlatı. əlaltın. mühəyya.

hazır etin. edin. qoyqun. qoyun. qoynuq. amadə.

hazır olca. olcalı. yarıq. yarıqlı. hazırlı. duran. olan.-duran nəvarsa gətir.-duran nəyimic varıdı, tükəndi.

hazır qoyun .-qoyun şeylər.

hazır qura.

hazır qura. .-qurala aylanama : hazırlanıyorum.

hazır salılı. sərilmiş. soxulmuş. qoyulmuş qonulmuş. quranmış. nərsənin bir iş üçün yaraqlı. açıq. yığışıq. saq. yola qoyulmuş durumu.-döğüşə hazır : döğüş salılı : savaşa yaraqlı. qurşanmış.-gedməyə hazır : gedməyə salılı.-uçuşa hazır : uçuşa salılı.-barışıqa hazır : barışıq salılı : barışmağa hazır.

hazır sarıg. sarılı. sarılmış. hörgülü.

hazir tüzük. düzün.

hazir uğur.-hazir qayib : uğur itil.-uğursuz itilsiz işə başlama.

hazır uğur.-uğur çağı : hazırlıq zamanı.

hazır yantı.

hazır yapur. yapır. yaylaman. yapırık.

hazır yarıq. alnıt. alna. alnat. alnış. anığ. qurulmuş. dolmuş. dolu. əlaltında. yaxında. qolayda. movcud. dəsdrəsdə. əlastı. yapçın. yupçın. bəsic. təyər. amadə. dəyər. bələn. enğğaylı. dinc. arsat. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. rahat. qamtalı. tam. düzqün bir durumda. bulunan. bulan. olan. olun. bolan. bolun. movcud. 1. götürü. götürə. (# ölçülüq. ısmarış. sifarişi.-ölçülüq paltar : ısmarış paltar).

hazır yığ. anuq.

hazır yüklü. yapqın.

hazır yumşaq yumuş. işlək.

hazır! götrü!. götür!. götrə!. götər!. amadə! haydın! : hayd! : amadə!.

hazırda götürü : götürə.-götürə bir nərsə yoxdu.

hazırla bələ.

hazırla hazırlamaq.-hazırlan : hazırlanmaq.-hazırlandırmaq : hazırlamaq.

hazırla yaraqla.-iti an, çomağı yaraqla : iti düşündün, çamağı unutma.

hazırlama açnama. açnayış. açnaşıt. açnatış. bəlnəş. istehzar.

hazırlama bışqaru. pışqaru. pişrəmə. pişirmə. qamılğa. qanı. qayğı. ehtimam. baxım.-sabaq bışqaru : dərs hazırlama.

hazırlamak ağιr-yüngül eləmək. axtarmaq. akmalamak. alışdırmaq. anıklamak. anqtamak. anιklamaq. anιtmaq. aramaq. atlamak. avlamaq. ayağlamak (işlər ayağlanır, ayağ tutur). barlamak. başarmaq. becərmək. bəsərmək. bəsləmək. bitirmək. cəmləmək. çəmrəmək. çənəmək. çənləmək. çırmalamaq. dənəmək. dərmək. donamaq. düzənləmək. düzətmək. düzmək. edmək. geyirmək. qolaylamaq.göz qulak olmak. gözədləmək. gözləmək. güşatmaq. qalxdırmaq. qutlulamaq haklamak. izərləmək. izləmək. qayırmaq. qurmaq. qurşamaq. nişanlamaq. ölçüb biçmək. ölçümləmək. onarmaq.sanamaq. sanlamaq. sınamaq. sonlamak. süsləmək. tərtipləmək. tuddurmaq. uğarlamaq. uğralamaq. uydurmaq. yakışdırmaq. yaraştırmaq. yapındırmaq. yapışdırmaq. yasamak. yeri hazırlamaq: yeri güşatmaq. yerini göstərmək. yığmaq. yoklamaq. yola salmaq. yönləmək öyrətmək.hazırlamaq bulatmaq. bolatmaq. tədarük görmək. amadə edmək.

hazırlamaq edinmək. bələnləmək. bəsləmək. bəsicləmək. dəyərləmək. əldə edmək. donatmaq. qurşamaq. yaraqlamaq. qamlamaq. düzəmək. düzmək. düzənləmək. edişmək. edinmək. qılışmaq. görmək. təyərləmək. taxındırmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq. quşatmaq. qurşamaq. qoşumlatmaq. düzənləmək. yapmaq. yaraqlatmaq. tərtib edmək. tədarük edmək. mücəhhəz, təchiz edmək. qurmaq. yaraqlamaq. qamlamaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. görmək. uğramaq. yetinmək. çatmaq. iktifa edmək. edişmək. edinmək. qılışmaq. təyərləmək. qavramaq. baxmaq. aydınlanmaq. anlamaq. dərk edmək. alnatmaq. alnamaq. biçmək. onarmaq. taslamaq. götrümək. götürümək. götrəmək. götərənmək. qaldırmaq. düzəltmək. təyərləmək. sağlamaq. toxumaq. işləmək. salmaq. döşəmək. donatmaq.-qaplanacaq nərsə üçün uyqun qab biçmək, onarmaq, hazırlamaq : qab taslamaq.-bir işin işləmək, hazırlamaq : yolunu yapmaq. yol vermək.-bir işin yerin salmaq, gərəklərin döşəmək, donatmaq, hazırlamaq : işi pişirmək.

hazırlamaq qeytürmək. geytərmək. gətürmək. cəlb edmək.

hazırlamaq qoymaq.-qoyun yeyin.-qoyandan sonra gəlin.-qoyulmadan işi başlama.-qoyulmuş nələr : hazırlanmış şeylər.

hazırlamaq quramaq.

hazırlamaq üniləmək. hüniləmək. onarmaq.

hazırlamaq yaraşdırmaq. tənzim edmək.

hazırlandırmaq yarıqlandırmaq. enğğaylandırmaq. qolaylaştırmaq. alıqdamaq. alqıtlamaq. uydurmaq. götrülətmək. götrələtmək.

hazırlanış diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. hazırlanma. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş.

hazırlanma hazırlanış. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş.

hazırlanma hazırlıq : taxındırı. donatım. donalım. donaşım. quşatım. qurşalım. qoşulum. qurulum. düzənim. yapım. yaraqış. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş. yasamişi. uydurması. uyduruq. uydurma.

hazırlanmadan -düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, yapma : doğac. irtical. bilbədahə.

hazırlanmadan hazırlıqsız. doğac. düşək. olduğu kimi.

hazırlanmaq : irqişmək. irkişmək. irkəşmək. toplaşmaq. yığılmaq. çənənmək. çəmrənmək. cəmlənmək. sanlanmaq. dənənmək. sınanmaq. izərlənmək. çırmanmaq. tutunmaq. yığınmaq. bitişirmək. ayaqlanmaq. edinmək. qayrınmaq. anımaq. anınmaq. qurallanmaq. yığışmaq. yaraqlanmaq. çırmalanmaq. tutunmaq. yaraklanmaq. yatınmaq. çəmrənmək. cəmlənmək. yığınmaq. bitişirmək. quşaklanmaq. dirçəlmək. qurulmaq. sarılmaq : sarlanmaq. qurşanmaq. yaraqlanmaq. dolumlanmaq. etilmək. edilmək. düzəlmək. yapılmaq.-çərilər hazırlandılar : dolumlandılar. uğür qılınmaq. tərtip edilmək. qoşulmaq. yaraqlanmaq. sarlanmaq. sıralanmaq. sulanmaq.-hazırlat : bələt.-hazırlatmaq : anıtmaq.-hazırlayan : bardıran. bağdıran. bağdaran. düzən. quran.-hazırlı : bələli.-hazırlıq : qurqi. yoğruq. tapındıq. itilik. atıqlıq. çeviklik. qurnazlıq. yarıqlıq. güşatalıq. alış. təyərlik. amәdəlik. açıklıq. anıklık. alış. təyərlik. yat yaraq. təchizat. silah.-hazırlatılmaq : anıtılmaq.-hazırlayan : anıtqan.

hazırlanmaq alnıqmaq. alnışmaq.

hazırlanmaq ayaqlanmaq. edinmək. qayrınmaq. anımak. anιnmaq. qurallanmaq. yığışmaq. yaraqlanmaq. çırmalanmaq. tutunmaq. yaraklanmaq. yatınmaq. çəmrənmək. cəmlənmək. yığınmaq. bitişirmək. quşaklanmaq.hazırlanmaq çənənmək. çəmrənmək. cəmlənmək. sanlanmaq. dənənmək. sınanmaq. izərlənmək. çırmanmaq. tutunmaq. yığınmaq. bitişirmək.

hazırlanmaq dərginmək. dərgişmək. toplunmaq. topluşmaq.-bir istəklə, bir qurumda daşınıb düşünmək, : dərginmək. dərgişmək. toplunmaq. topluşmaq. kəmp yapmaq.

hazırlanmaq dirçəlmək. qurulmaq.

hazırlanmaq ədinmək. etinmək.

hazırlanmaq ədinmək. etinmək.

hazırlanmaq etilmək. edilmək. düzəlmək. yapılmaq.

hazırlanmaq götrəlmək. götrənmək. götrülmək. götrünmək. taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. yarqalanmaq. tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchiz edinmək. qurunmaq. yasanmaq. geyinib quşanmaq. süslənmək. düzülmək. dizilmək. edinilmək. gütünmək. girişmək. girnişmək. məşqul olmaq. lizumlu tədbirləri almaq. tetiktə olmaq. yığılmaq. qamdalmaq.

hazırlanmaq irqişmək. irkişmək. irkəşmək. toplaşmaq. yığılmaq.

hazırlanmaq quranmaq. toplanmaq. yığınmaq.

hazırlanmaq qurşanmaq. yaraqlanmaq. dolumlanmaq. – çərilər hazırlandılar: dolumlandılar.

hazırlanmaq sarılmaq: sarlanmaq.

hazırlanmaq sırlanmaq. sıralanmaq.

hazırlanmaq uğür qılınmaq. tərtip edilmək. qoşulmaq.

hazırlanmaq yaraqlanmaq. sarlanmaq. sıralanmaq. sulanmaq.

hazırlanmaq yarıqlanmaq.-çalışmağa, nərsə qılmağa yarqalanmaq, yaraqlanmaq, hazırlanmaq : isinmək. issinmək. istinmək. ıssınmaq. ısınmaq. girşinilmək.

hazırlanmış düzgün. yasanmış.

hazırlanuv hazırlıq.

hazırlat bələt.

hazırlatmaq alnıqdırmaq.

hazırlatmaq alnıtmaq..

hazırlatmaq anıtmaq.

hazırlatmaq götrütmək. götrətmək.

hazırlatmaq yarıqlatmaq.

hazırlayan bardıran. bağdıran. bağdaran. düzən. quran.

hazırlayan götürün. götrün. götrən. götürən.

hazırlı bələli.

hazırlı yarıq. yarıqlı. hazır.

hazırlığı nərsə üçün hazırlıq, tədarük : girgilik.-təhsil hazırlığı : oxu girgisi.-bir nərsə üçün hazırlıq yapmaq : girişmək.

hazirlik olcalıq. olcaq.

hazırlıq -bir iş üçün qoşut, giriş, yaraqlıq, hazırlıq yapmaq : qapı yapmaq.

hazırlıq alış. təyərlik.

hazırlıq alnalıq. alnatlıq. alnışlıq. alnıtlıq.

hazırlıq bulat. bolat. tədarük. amadəlik.

hazırlıq əsnəklik.

hazırlıq götrəlik. götürəlik. götrülük. götürülük.

hazırlıq güşatalıq. amәdəlik. açıklıq. anıklık. alış. təyərlik. yat yaraq. təchizat. silah.

hazırlıq hazırlanma. taxındırı. donatım. donalım. donaşım. quşatım. qurşalım. qoşulum. qurulum. düzənim. yapım. yaraqış. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş. yasamişi. uydurması. uyduruq. uydurma.

hazırlıq qurqi.

hazırlıq tablıq.

hazırlıq tapındıq. itilik. atıqlıq. çeviklik. qurnazlıq. yarıqlıq.

hazırlıq yaraq.-yol hazırlığı yol yarağı : .

hazırlıq yoğruq.

hazırlıqsız birbaşa. birdən. qurşansız. quşanmadan.

hazırlıqsız hazırlanmadan. doğac. düşək. olduğu kimi.

hazirsız götürüsüz. götürəsiz. götrüsüz. götrəsiz.

hazırsız yarıqsız.

hazırsız yarıqsız.

hazιr dəyər. dayιn.

hazιrlatılmaq anιtιlmaq.

hazιrlayan anιtqan.

həbb həbbə. bükür. büzür. bürcək. qanqıl. qanqıl. burcaq. dənə.

həbb otluq.

həbbə bənək.

həbbə bənək.

həbbə bənək.

həbbə dənə. dana. inci. qabarcıq. qabarcuq. dənə. mühəddəb biçimli olan kiçicik yuvar. dənə. qanız. qanzı. qınzı. qınız.-iki qınzı qoz.

həbib sevilən. sevgili.

həbs eddirmək tutturmaq. kündələtmək. kündəyə, türməyə atmaq.

həbs edmək < qapsatmaq. tutmaq.

həbs ettirmək < qapsattırmaq. tutturmaq.

həbs < hapaz. havaz. qapaz. gəpəz. duzağ. türmə. dusdax.

həbs tustağ. tutmaq.

həbsolmaq < qapsılınmaq. qapızlanmaq. qaplanılmaq. tutuqlanmaq.

heç anq. ənq. bolmağanda.

həcəmət almaq qana gətirmə.

həcəmət -həcəmətlə qan alınan çanaq boru : qan çanağı.

həcəmət qanqu. əğri olub qan alacağ ayqıt. həcəmət. neştər.

həcəmət qartıq.-həcəmət almaq : qartıq almaq.

həcəmət qartuq. qarın. qarun. buynuz.

həcəmətçi kəric.

həcəmətçilərin işlədən buynuzu küpə. kovba.

həcim həcm. çap. cüssə. qoncay. qoyum. oyum. oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. sıyqı. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas.

həcimli gövdəli. ərik. irik. cəsim. cüssəli.

həcimli həcmli. çaplı. cüssəli. qoncaylı. qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. gülümlü. qıstaslı. oyumlu. kopa. kopaq. qatraq. qaba. biçimli. çaplı. geniş. böyük.-alarınğ qaranı iki yüzdən artıq : onlar görünüştə iki yüzdən artıq idilər.

həcimsiz həcmsiz. çapsız. cüssəsiz. qoncaysız. qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. qabsız. qaransız. gülümsüz. qıstasız.

heçkara sayılmayan. sandaysız.

həcm biçim. biçik. oylum. çap. sığık. sıxım. oyuq. qoğzaklıq. üç boyluluk.

həcm gülüm. oyum. ölçü. böyüklük. miqyas. çap. qoncay. oyum. ölçüm. ölçü. ölçək. miqdar. qaran. mikdar. sığın. boy. çap. böyüklük. cüssə. həcim. çap. cüssə. qoncay. qoyum. oyum. oylum. qonum. sığın. sıyın. sıylıq. sığlıq. sıyqı. ölçüm. ölçü. ölçək. öləç. dəğərlik. qab. qaran. gülüm. qıstas. qabarcuq. qabarcıq. qaparcıq.-bu qabın qaparcıqı üç litrdir.-ağırlığı artmadan, ölçüsü, çəki, həcmi, dəğəri artmaq, qalxmaq : qabarmaq. təvərrüm.-əkmək yaman qarmış.

həcm sığ. sıx. sığ. tutu. tutar. sığım. biçim. biçik. oylum. çap. sığık. sıxım. oyuq. qoğzaklıq. üç boyluluk.

həcm sığ. tutu. tutar.

həcm sığım.

həcm sıx. sığ.

həcm tutam. tutqa.

həcmli həcimli. çaplı. cüssəli. qoncaylı. qoyumlu. oyumlu. oylumlu. qonumlu. sığınlı. sıyınlı. sıylıqlı. sığlıqlı. sıyqılı. ölçümlü. ölçülü. ölçəkli. öləçli. qablı. qaranlı. gülümlü. qıstaslı. sığınlı. oyumlu. kopa. kopaq. qatraq. qaba.

həcmsiz həcimsiz. çapsız. cüssəsiz. qoncaysız. qoyumsuz. oyumsuz. oylumsuz. qonumsuz. sığınsız. sıyınsız. sıylıqsız. sığlıqsız. sıyqısız. ölçümsüz. öləçsiz. qabsız. qaransız. gülümsüz. qıstasız.

həcv məzəmmət. yergi. yergi. daşlama. məzah.

həcv yermə. yergi. daşlama. donat. donatım. birini ələ salan sözlər. qoşmalar.

həcv yermə. yergi. daşlama. donat. donatım. birini ələ salan sözlər. qoşmalar.

həcvçi yergiçi.

həcviyyə yergik. daşlama. satirik.

həcvli yergili.

həd tanımaz hədnəşinas. sayğısız. sanğamaz. sanğasız. ölçəksiz. ölçgəsiz. çəksiz. çəkəsiz.

həd çağ (çək). çək. çan. çəki. çəkim. çəkə. cərgə . ölçü. sınır. dözüm. tutar. tutum. çıxar. əndaza. qədər. dəğər.-hədsiz : çəksiz.-həd qoymaq : çəkləmək. çək qoymaq.-həddən aşmaq : çəkdən çıkmaq. çəkdən aşmaq.

həd çağ (çək). çək. çan. çəki. çəkim. çəkə. cərgə. ölçü. sınır. dözüm. tutar. tutum. çıxar. əndaza. qədər. dəğər.-hədsiz : çəksiz.-həd qoymaq : çəkləmək. çək qoymaq.-həddən aşmaq : çəkdən çıkmaq. çəkdən aşmaq.

hədd o hidud qoymaq ölçüləmək. sınırlamaq. çəkləmək. çəkələmək. qablamaq. ölçüyə qoymaq..

hədd qoymaq kərənləmək. qıranlamaq. kəsmək. çəkləmək.-aşırı çəkdə, həddə : boğazına dək.

hədd -çəkin, həddin aşmış : aşqın daşqın.

hədd -dil çıxarıb, üz çıxarıb, çəkdən, həddən çıxmaq : aşmaq : boy artırmaq. boy çıxartmaq. boysanmaq. aşırınmaq. aşıtmaq. azıtmaq. azırınmaq.

hədd -həddindən artıq : ozqur. uzamış. olduqca. artıqına.

hədd -həddindən artıq. olağan üstü : son dərəcə. təli.

hədd -həddini aşmaq : yapdan çıxmaq : ireli gitmək.

hədd barda. sədd.

hədd çit. bükür.

hədd kərtə. dərəcə. kəranə.-gücünün son kərtəsi.

hədd kərtə. dərəcə. kəranə.-gücünün son kərtəsi.

hədd qaptal. qıptal. qapdal.

hədd qısıt. əsrik. əsrək. qoşul. sınır. mühit. şərt.

hədd qısıt. əsrik. əsrək. qoşul. sınır. mühit. şərt. tənqə. dərəcə. ərziş. dəğər. uc. uca. sınır. limit.

hədd sınır.

hədd sınır.-təhdid edmək : sınır qoymaq.

hədd tənqə. dərəcə. ərziş. dəğər.

hədd uc. uca. sınır. limit.

hədd yastaq. şəri' cəza. hidud. miyzan. dəngə. ölçü. sərhədd. çək. çəkə. sınır. son. uc. sərhədd. qırağ. sınır. haez. yetərlilik. yeti. yetgi. qapar. dəğər. səlahiyyət.-yetgim çatmaz..

həddəksər qala qala. qalsa qalsa. çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən sonunda. hammısı. bütünü. olub olacağı.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə