EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə23/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   125

hakimiyyət acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zəhmək. zorluq. inqibaz. dövlət. xanlıq. edəmənlik. edərmənlik. tombatlıq. dominantlıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. batqanlıq. batqalıq. buyraqlıq. buyratlıq. hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik. üstünlük. basqınlıq. güclülük. ağırlıq. qalibiyət. başatlıq. hakimlik. üstəmlik. üstünlük.-öz hakimiyət : öz bəylik.-ərkək xanlıq, hakimiyyəti : ataxanlıq.

hakimiyyət başqallıq. başqanlıq. başdaqlıq. paşalıq. hakimlik. hikumət.

hakimiyyət yönətimlik. basqı. qapanca. xanlığ. qağanlıq. yönətic.

hakimlik başqallıq. başqanlıq. başdaqlıq. paşalıq. hakimiyyət. hikumət.

hakimlik edəmənlik. edərmənlik. xanlıq. başatlıq. başqatlıq. hakimiyyət. bilənlik. bilgəlik. qalıstıq. hakimlər qərarı.

hal əhval sorma aytış. kef əhvallaşma. kef əhval sorma. aytıq.

hal əhval çevrə. əkiş. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. şərayit. hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mühit. mühit. indin. hal. qonuş. kef. yağday. dirilik. dirlik. yaşam. yaşama. yaşayış. dirim. durmuş. keçim. ömr. həyat. durum. duruş. qonuş. şərayit. orun. yağday. vəziyyət. ərişim. dalqa. gəzinti. gəzənək. aralıq. yolağ. rahro. koridor. çevriş. çevrim. qılış. dövrüş. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. taxım. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. halət. çap. orun. yağday. vəziyyət. şərayit. rəftar.-bu gün halın yaxcıdı : bu gün yağdayım onqat :.-yağdayı haçandan bəri ərbətləşdi : pisəldi.-indini öçqön : (1. dünya işlərinə qarşı laqeyd olan. heç bir nərsələ əlaqədər olmayan.-hər halda : olurmu olur..

hal ruhiyyə hal əhval. əkiş. yağday. durmuş. mühit. mühit. şərayit..

hal hol. qalaqona. qalaqon. salon. qonqalıq. kavlıq. kovlıq. qaqlıq. evlərdə ən geniş, böyük otaq. aralıq. qonqalıq. tənəbi. salon.

hal vəziyyət. iş. durum. duruq. durqu. durum. duruş. xisus. sanı. türük. türkü. qonuş. əhval. durum. buluntu. buluntuş. bulunuş. bulnuş. bulnut. vəziyyət. şərayit. orun. yağday. vəziyyət. durum. dalqa. gəlişim. yetişim. ərişim. çap. duruş. duruğ. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. güc. qaldırı. durum. dür. tür. dur. alus. yaluş. durum. duruş. vəziyyət. iş güc. durum. vaziyət. görünüm. görünüş.iş. durum. vəziyyət. kip. duruş. turuş. durum. tutum. vəziyyət. durum. yarq. kef. turaq. duraq. hey'ət. halət. vəziyyət. olağ. oluğ. boluğ. bolağ. durum. əhval. -yarqım qolay tüldü : hal. iyi dəğil. -xətrin, halın sormaq : türkün sormaq.-türküm soran yox bir kəsim.-nərsənin ilkin, ibtidayi şəkli, durumu, halı : qanağ. qanav. qanava. qanata. taslaq. tərh. tasa. taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. düzənək. dazlaq. taslaq. nəxşə. nəxşə. tasarı. pılan. h

halal qelal. təmiz ürəkli.-halal kişi : təmiz ürəkli kişi.-halal qöllü : içi dışı bir olan. təmiz ürəkli.

halat ortalıq.-ortalıq pozulmaq..

halat yanlış.

halbuki 1. isə.-mən onu bəkləyirdim, o isə savuşub gedmiş.

halbuki oysa. oysaki. öylə ikən. bunca var ki. tərsinə olaraq.-dığında. olmuş bu ki. həqiqət bu ki.-dər hal : haydindi!. tez olda. tələs. elə indi. çapıqca. çalasıq. çalçapıq > çarçapıq. anında. iticə. tezcə. tezcan. gecikmədən. həməncə.-işin harda olduğun, anında anladı.-söz çıxacaq ağzından, yapmışdılar anında.-hər halda : nə olursa olsun. nə yapıp yapıp. kəsinliklə.-o halda : öylə isə. şimdi. imdi. indi. artıq. daha.-həmhal : durdaş. haldaş..-çapdan, haldan düşmək : haldan, gücdən düşmək.-bu qapdalda, yağdayda, durumda, şərayitdə, halda : buncalayın.-bu qapdalda, yağdayda, durumda, şərayitdə, halda : buncalayın.-dərhal çapıcaq. çabucaq. çapıcacıq. tələsik. həmən. durmadan..

haldaş dürdaş. türdəş. durdaş. durumdaş. həmhal.

halə bağlamaq qutanmaq. ağıllanmaq. çevrələnmək.

halə qurmaq avlaqlamaq. qotanlamaq. kotanlamaq. aylaqlamaq. ağıllamaq.

halə ayla. ayça.

halə ayla. ayça.

halə ayla. aylın qorala. ayla. çapud. tuq.-ışıq haləsi : ışıq aylası : nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə.

haləklə pozmaq. bərbat edmək.

haləqlən pozulmaq. bərbat olmaq.

halət biçim. duruş. vəziyyət. haləti yaxcıdı : duruşu yaxcıdı.

halət biçim. duruş. vəziyyət. haləti yaxcıdı : duruşu yaxcıdı. duruş. vəziyyət .-yaxcı halətli : duruşlu.

halət biçim. duruş. vəziyyət.-yaxcı halətli : duruşlu.

halət çevriş. çevrim. qılış. taxım. dövrüş. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. çap. orun. yağday. vəziyyət. şərayit. rəftar. tutum. oluş. duruş. şəkil. şəkl..

halət turaq. duraq. hey'ət. hal. vəziyyət.

haləte esm ad tutumu, durumu. çəkim əki almış adın, aldığı biçim, şəkil.

haləti ruhi duyuş durumu..

hali edmək söktürmək. başa salmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. mültəfit edmək. girdirmək..

hali olmaq anlamaq. qavramaq.

halı pis düşgün. düşmüş..

halı pis düşgün..

hali ruhiyyə abühava.-hər halda : nə yapıp edib. mütləqən. olabirir ki. bəlkə. ehtimal..

halı vaxtı yerində tarıquvsuz. darbuvsuz. məs'ud. mutlu. səadətli. sıxıntısız.

haliləmək anlatmaq. bəlirtmək. bildirmək.

halıva helva.-çaqqan halıva : bir helva türü.-hurbay halıva : bir helva türü.-sahan halıva : bir helva türü.

hallanmaq duruzlanmaq. güclənmək. quvvətlənmək.

hallar tutumlar.

hallı mallı durlı dürli.

hallı durlu. türlü. durumlu.

hallı uğraqlı. durumlu.

halqa burış.

halqa cirgə. çirqə.

halsız bıraqmaq tükəndirmək. gücdən düşürmək.

halsız düşmək tükənmək. gücdən düşmək.

halsız ağrıq. kavşaq. kağşaq. köğşək. kavır. kəsəl. kəsələk. xəsdə. məriz. naxoş.

halsız alma gücü olmayan. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. quvvətsiz. sust. uyuşuq. geniş. gəvşək. yastalaq. yastanaq. xəsdə. gücsüz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. açıla. yayqın. bayqın. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. cansız. yorqun. çapşaq. yapşaq. yorqun. taqətsiz. döğgün. döğülmüş. güpünmüş. əzilmiş. bitgin. yorqun. dursuz. qaqırdaq. qaqşaq. susqun..

halsız cansız. sal. uyuşuq.

halsız dalqın. dağqın. çökgün. çökmüş. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. pərişan. gücsüz. bitmiş. bitgin. yorqun arqın. daynaqsız. tabsız. taqətsiz..

halsız dursuz. türsüz. durumsuz.

halsız görgüsüz. tərbiyəsiz. pozuk mizaçlı. kötü karakterli. əxlaqsız. ədəbsiz.

halsız qulağı sallaq. durumsuz. yorqun.

halsız, gücsüz düşmək bitmək.

halsızlanmaq bunğalmaq. bunalmaq. əldən düşmək.

halsızlanmaq dursuzlanmaq. gücdən, quvvəddən düşmək.

halsızlaşmaq bayqınlaşmaq. yayqınlaşmaq. yorqunmaq. bitginləşmək.

halsızlatmaq bunatmaq. bunğatmaq. bunalmış. əldən salmaq.

halsızlıq çökgünlük. çökmüşlük. dalqınlıq. dağqınlıq. pərişanlıq.-gərgin hal, vəziyyət : dumanlı durum.

halsızlıq dursuzluq. zayıflıq. qırqınlıq. yorqunluq. susluq. gəvşəklik. ağırlıq. kəsalət. bayqınlıq. gəvşəklik.

halusinasyon sanrı. sanırı. sanrılıq. xiyalpərdazlıq.

halva çalmaq çalba basmaq.-çalba qonaqlığı : çalba çalıb, otruşub, qonuşulan yığva.-çalba deməsində, çalva yeməsində bilmək : acı iti, qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən qalmamaq.-çalva yemək : aş içmək : soyuq su içmək : kötü bir duruma düşmək.

halva -qara halva : qara çalva : (bayağı) un çalvası.-qarma halva : şirə ilə qavrılı undan düzəlmiş çalva. , .

halva çalba. çalva. yağ, un, doşabla düzələn dadlı çeşiti..

halvaçı çalvaçə. çalbaçı. çalba çalan. , satan.

hamam edmək çimmək.

hamam kimi qaplıca kimi : qormıq (< qor : od) kimi : yuğnaq kimi : yunaq kimi : çox isti, sıcaq.

hamam taxımı yunaq qoşuları, şey şüyü.-hamama girən, tərləyər : yunaqa girən, tərləyər.

hamam -hamam davası : arın.

hamam -qızı hamamda bəğənərlər.-qızı hamamdan gələndə bəğən.

hamam çimək.

hamam -hamam hovləsi: qurğac.

hamam ılıca.-ev, hamam kimi yerlərdə özəl bir nərsə üçün ayrılan otaq : otaqca. odacıq. odac. odaç. odacıq. kəpəz. qəfəs. qapas.-hamam gəpəz : soyunub, geyinmə bölümü.-aşgəpəzi : aşoda. aşpazxana.

hamam issi dam. qızqındam. qapalı yer. qaplıca. ılıca. ılıcaq. ılısu. ılusu.yanar. salqam. qapalı yer.-hamam davası : arın.

hamam issi dam. yanar. ılıca. salqam. qapalı yer. qaplıca. ılısu. ılıcaq.

hamam qaşqoz. qaplıca. qapcıq. ılıca. qormıq (< qor : od). ılıca. yılıqca. sıcaq su qaynağı. yuğnaq. yunaq. yıxanaq. yuğunma, yıxanma yeri. çimək. çiməcək. çimcək. çimmə. yıxanış. yuğunuş.-kiçik yuğunma yeri, kiçik hamam : çağlıq.-əsgi hamam, əsgi tas : heçnə dəğişməmiş.-dəvə hamama girmək : yaşına duruşuna uymayan davranışda bulunmaq.

hamam qaynarca. bataq. batılan yer : xəznə.

hamam qızqındam. qapalı yer. qaplıca. ılıca. ılıcaq. ılısu. ılıcaq. ılusu.

hamama salmaq çimdirmək. çayqamaq. yıxamaq. arıtmaq. qusl vermək. təmizlətmaq.

hamamca yunaqca.

hamamlıq -hamamlıq olmaq : yunaqlı olmaq.

hamar açıq yer. qonu. alanğ. alan. yapır. yapur. yumşaq. tüz. düz. tüzər. düzər. saf. anğıl. yası. yassı. yasul.

hamar düz. saf. toğru.

hamar düz. tuq. saf. toğru.

hamar düzək. düzcə yer. həmvar. təkdüzə. təknəsəq. təkiz. bir sayaq. düz. düzək. düzcə yer. yeksan.

hamar tək. dək. düz. təkiş. təkiz. saf. – tək təkir: dümbələm düz. – təkiz kağaz: qırışıqsız, pürüzsüz kağaz. – təkiz yer: hamar yer.

hamar tuq. saf.

hamarlamaq tənələmək. tənləmək. (< dənğ). tarazlamaq.

hamarlamaq yumşatmaq. yapurmaq.-yer yapurdı.

hamarlaşmaq yapruşmaq. düzləşmək.

hamarlatmaq birtəkitmək. təkiləmək.

hamartmaq safatmaq. düzləmək. yapurtmaq.

hambal götür. daşıq.

hambal götür. daşıq.

hambal gündələk. gündəlik. güncəylik. güncəlik. daşaq.

hambal hamil. naqil. arxaçı. daşqaçı. yükçü. yetdirən çatdıran. çatışdıran. çatdıran. ərdirən. yetirən. ilətgən. ilətci. ilətici. ulatçı. çatışdıran. yetdirən. naqil. ulayan. ulaştıran. yetirən. götürən.

hamballıq yükçülüq. 1. daşıyıçılıq. daşqaçılıq. 1. işçilik. ücrət. müzd. 1. boşuna, gərəksiz yüklənmək.-bu issidə, palto geymək yükçülüqdür. 1. boşu boşuna özün oyalanmaq, düşünmək, başın doldurmaq.

hami olmaq qorumaq. qol qanat olmaq.

hami olmaq yastamaq. dayamaq. tikyələmək. təkyələmək. dəstəkləmək. himayət edmək.

hami ağabəy. hami. keşik. yataq. qolçu. qard. mahafiz. qarav. qaravul. qaraş. qaraç. qoruyan. qoruyucu. qayıq. qayıran. qayırcı. qayırıcı. dayı. hami. saqlav. qaravul. qayıran. qaryırıcı. arxa. yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. tərəfdar.

hami arxa.

hami baxac. qoruc.

hami baxac. qoruc. güvənilən kişi. qoruyucu. tayanc. dayanc. sırdaş. qoldaquc. qoruyucu. şefqatli. mərhamətli. yardımsevər. tayşı. qorucu.

hami əsrəğuci. asrağuci. asrağan. əsirgəyən. qoruyan. saxlayan. hafiz. haris.

hami güvənilən kişi. qoruyucu. tayanc. dayanc. sırdaş.

hami qoldaquc. qoruyucu. şefqatli. mərhamətli. yardımsevər.

hami qoldavuc. qoldaman. qoldaş. arxa. maavin. yardımçı. mədədkar. dəstgir.

hami qorucu. ağabəy. barçı. dayaq. qorucu. qoruyucu. əsirgiən. qoruyan. hafiz. qalğalaçı. müdafiəçi. qamqır. qayırcı. qayırıcı. qorucu. qoruyan. qorucu. dayı. yetən. çarəçi. çaraçı. çarəsaz.

hami tayşı. qorucu.

hami yastaq. dayaq. tikyə. təkyə.

hami yaxlavçu. savunucu. dəstəkçi.

hamil haiz. götürən. daşıyan.

hamil mindi. dayanaq. söykənək.

hamil naqil. yetdirən çatdıran. çatışdıran. çatdıran. ərdirən. yetirən. ilətgən. ilətci. ilətici. ulatçı. çatışdıran. yetdirən. naqil. ulayan. ulaştıran. yetirən. götürən.

hamil usqük. yüksük.

hamil yükrül. qaprıl. nərsənin altına qoyulan dirək.

hamilə edmək gövrələmək. gövrələtmək. gəbələtmək. dölləmək. döllətmək. ikiqatlamaq. boğazlamaq. yükləmək. yüklətmək. liqah, ilqah edmək.

hamilə olmaq yüklənmək. boylanmaq. gəbə qalmaq : gəbələnmək.

hamilə qadın yüklü qadın.

hamilə ağır ayaq.

hamilə alkın. köp. yüksür. yüklə. yüklü. avunak. ayalak. gəbə (heyvan) gəbə. ağır ayak. kömənli. qısırdal. boğaz. görəli. gəvrəli. gövrəli. ikkikat. ikikabat. boykat. koş boylu(goşa boylu ). boğaz(heyvan.-hamilə edmək : yüklətmək. gəbəmək.

hamilə alkın. köp. yüksür. yüklə. yüklü. avunak. ayalak. gəbə (heyvan) gəbə. ağır ayak. kömənli. qısırdal. boğaz. görəli. gəvrəli. gövrəli. ikkikat. ikikabat. boykat. koş boylu(goşa boylu ). boğaz(heyvan.-hamilə edmək : yüklətmək. gəbəmək.

hamilə boğazlı. boylu. yükün. gəbə. yüklü. gəbə. yüklü. boylu. gəbə. yüklü. ikicanlı. yüklü. ağırlıqlı. gəbə. yüklü. ikiqat. gövrəli..

hamilə boylu. boğuz. yüklü.

hamilə gəbə. boylu. boğaz. yüklü.

hamilə içli. yüklü.

hamilə qarınlı. yüklü. ikicanlı.

hamilə sıltavlu. gəbə. yüklü.

hamiləlik gəbəlik. yüklülük..

hamiləlik sıltav. gəbəlik. yüklük.

hamiləlik sıltavluluq. gəbəlik. yüklülük.

hamili qoruqlu. poştivanlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. qölgəli. əsirgəli. qorunaqlı. köməkli.

hamili, haizi əhəmmiyyət önəm. önəm daşıyıcı.

hamilik daldalıq. duldalıq. qalağlıq. qalxanlıq. sipərlik. savarlıq. savralıq. qoruqluq. kölgəlik. himayəlik. əlvermə. əlverim. əltutma. köməklik. qoldama. qoldavlıq.

hamilik qoruculuq. ağabəylik.

hamisiz kovlaq. ıssız. issiz. ısqal. boş. kəssiz. kimsəsiz. aşnasız. dossuz. bir başına. tək. tək başına. təkcə. tənğcə. dəngə. tanqı (> tənha(fars). yalğız. yalın. yalnız. yardımsız. qoldavsız. qorucusuz. qölgəsiz. əsirgəsiz. qorunaqsız. köməksiz. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.

hamisiz qorucusuz. qorusuz. iyəsiz. isəsiz. qorucusuz. dayanaqsız. sapsız balta. kimsəsiz. kəssiz. qorucusuz. dossuz.

hammal daşıkçı. daşıyan.

hammısı bütünləyin. varısı. barısı. kolliyyeye.

haq qazanmaq yağanmaq.

haq gerçək. həqiqi. həq. iyi. eyi.-haqlı söyləmək : iyi söyləmək.

haqim sınaçı. sınayan. sınayçı.

haqlamaq yetmək. çatmaq.

haqlaşmaq ödəşmək.

haqlı çıxarmaq tüzləmək. doğru çıxarmaq.

haqq ağ : xalis. halal.

haqq ağ : xalis. halal.

haqqında üsündə. üstündə. qonusunda.

haqqından gəlmək onqlamaq. yenmək. məğlub edmək. üstün gəlmək.

haqsız tüzlüksüz. dənğsiz. ədalətsiz.

har quduz.

har quduz.

haramzada bij. bijqo. atasız.

hard soft qatıq suyuq. bərk boş.

harif harf.-harflıq : alfabe.

hariq oducu. odlayıcı. odlayan. atışlayan. atışçı. yandıran. yanğıcı. yaxan. yaxıcı. yaxuc.

haris əsrəğuci. asrağuci. asrağan. əsirgəyən. qoruyan. saxlayan. hami. hafiz.

haris qaraş. qarac. bəkçi. qaravul. qaraş. qaraç.

harmoni bax > həmahəng.

harmoni düzən. akord.

harmoni həngdəşlik. uydurma. uyum. üyləşim. uyğunluk. birdəmlik. ilalaşmaq. sazlaşma. yakdılık. dərtivlik. düzən.-harmonizasyon : ırlaşmaq. həmahənglətmək. yaxşarış. oxşarış.

harmoni həngdəşlik. uyum. ündəş. uyqunluq. kökəl. köklə. kökün. kökən. həmahəngi.dənglik. ahənq. uydurma. uyum. üyləşim. uyğunluk. birdəmlik. ilalaşmaq. sazlaşma. yakdılık. dərtivlik. düzən.-harmonizasyon : harmonizə edmək : ırlaşmaq. həmahənglətmək. yaxşarış. oxşarış. ündəş zanğı : hamoni qanuni. sazlamaq. qurmaq. küyləmək. ayarlamaq. qaydalamaq. uylamaq.

harmoni kökəl. köklə. kökün. kökən. həmahəngi.

harmoni ündəş. ündəş zanğı : hamoni qanuni.

harmoni uyum. uyqunluq. dənglik. ahənq.

harmonik düzənli. akordlı.

harmonik həmahəng. uyqaş.

harmonik uyqunluq. uyum. düzən. həmahəngi. uylanış. uylaqış. düzləyiş. tutarış. dəngəyiş.

harmoniklənmək həmahənglənmək,. uyqaşlanmaq. uyqaşanmaq.

harmoniklənmək həmahənglənmək,. uyqaşlanmaq. uyqaşanmaq.

harmonikləşmək həmahəngləşmək : uyqaşamaq. uyqaşlamaq.

harmonikləşmək həmahəngləşmək uyqaşamaq. uyqaşlamaq.

harmonisiz düzənsiz. akordsız.

harmonisiz düzənsizlik. akordsız.

harmonisiz uyqarsız. uyqaşsız. düzənsiz. dizənsiz. ahəngsiz.

harmonisizlik düzənsizlik. akordsızlıq .

harmonisizlik uyqunsuzluq. düzənsizlik. ahəngsizlik.

harmonizə edmək.kökləmək sazlamaq. qurmaq. küyləmək. ayarlamaq. qaydalamaq. uylamaq.

harmonya əsən. bəsdə. bir səsi sarıb. qoruyan başqa səslərin tütmü.-əsənçilik : bəsdəkarlıq.

harmonya əsən. bəsdə. bir səsi sarıb. qoruyan başqa səslərin tütmü.-əsənçilik : bəsdəkarlıq.

harmonya yatuq.

harrə -harrə bölgə, məntəqə : ısıtqurşaq. ısıqurşaq. isdiqurşaq.

haşa ıraq.

haşa kəsik. üzük. uzaq. olmasın.-haşa sizdən : kəsik sizdən.

hasat yönə. qolay. rahat.

haseb 1. imkan. yol. usul. metod. 1. hesab.

hasebli 1. bəcərikli. işbilir. açıqgöz. . səbəbtən. dən dolay.-hasebli kişi : bəcərikli. işbilir kişi.-anı hasebli : o səbəbtən.-munu hasebli : bundan dolayı.

haşəllah ıraq.

hasid qısqanan. çəkəməyən. içi alayan.

hasid qısqınc. güni. gündəş. qoma. qadın ortağı. qısqançı.

hasid qιsqanan. çəkəməyən. içi alayan.

hasil edinmək ələ düşmək. edinmək. yiyələnmək.

hasıl ediş edinmə. edinim. qazanma. əldə edmə. iktisab. kəsb.

hasil edmək ələ keçirmək, almaq, salmaq.

hasil edmək ərmək.

hasil edmək yasıtmaq. yasatmaq. yastamaq. yapıtmək. yaptamaq. yapşıtmaq. yapşatmaq. yaratmaq. yartamaq. yarşıtmaq. törəmək. törətmək. törəgəmək. törgəmək. törşətmək. ürətmək. ürnətmək. ürşətmək. ürtətmək. örətmək. örşətmək. örtətmək. önürmək. önütmək. öngütmək. önürgəmək. çıxartmaq. məhsul əldə edmək.

hasil etdirmək əriştirmək.

hasil etdirmək əriştirmək. gətirtmək. çatdırmaq. ulaşdırmaq. yetdirmək. yetişdirmək. cəlb etdirmək. girdirtmək. varışdırmaq.

hasil ettirmək verişdirmək.

hasil olan məhsul önən önüm.

hasil olmaq ərişmək.

hasil olmaq verişmək. verşilmək.

hasil olmaq, olunmaq yaptınmaq. yaptanmaq. yapışınmaq. yapşanmaq. yarşanmaq. yaratınmaq. yartınmaq. yaraşınmaq. yasışmaq. yasaşmaq. yasanmaq. öngünmək. önənmək. önünmək. ürənmək. ürşənmək. örənmək. örşənmaq. örtənmək. törənmək. törəgənmək. törgənmək. törşənmək. törlənmək. yaranmaq. çıxarınmaq.

hasıl vermək çoxalmaq. ürənmək. törənmək. düşmək. qazanmaq. yaranmaq.-düşən girdəç (gəlir), çıxaca (xərcə) gedir.

hasıl bitim. bərəkət. ürün.

hasıl iduk. bundan iduğ : bundan hasıl.

hasıl kəsin. biçin. bərdaşt.

hasil sonuc. sonurqu. sonurqu. sonuş. biçin. hasıl. nəticə. çözüm. çözüm. çözəlti. önüm. ürən. törən. verim. səmərə. səmər. tutuq. tutqu. sud < süt. ası. alqı. yaran. yarar. yarayış. yarıq. yağ. saça. saçqa. qazanc. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. düşə. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. çağaltı (balalama). çıxartı. bağdam. bağlam. bəhrə. nəf'. kar. olca. mənfəət. fayda. veriş. sonuc. aqibət. fərəncam. hasil. düşə. ürən. törən. yaran. qazanc. önüm. nəticə. biçin. çözəlti. çıxartı. düzəlti. çağaltı (balalama). sonuc. nəticə.

hasıl tirliq. ürün.

hasil ürət. ürtəş. ürəş. ürən. örət. örəş. örtəş. önüm. önüt. önür. törəş. törət. törgə. törəgə. törən. yaratış. yarayış. yarat. yaratı. yaraşı. yapıt. yapta. yapış. yapşa. yasış. yasaş. yasat. çıxartı. məhsul. tovlid. e'mal. məsnu'. mə’mul.

hasıl ürün. örün. düşüm.

hasıl yemiş. verim. iduk. ürün. örün. düşüm. bundan iduğ : bundan hasıl.-hasili kəlam : qıssacası. uzatmadan. sözün qıssası. xülasə. uzunsuz.

hasıl yemiş. verim. ürün.-hasili kəlam : qıssacası. uzatmadan. sözün qıssası. xülasə. uzunsuz.

hasili qısacası. sonuc olaraq.

hasıllı yetgili. munasib. barlı. qazanclı. qazaşlı. verişli. verimli. bağışlı.

hasilsiz olmayan ğeyri hasilsiz : qısır.

hasılsız aşaqsız. başaqsız. qamqalat. qapqalat. qayta. səmərəsiz. səmərsiz. verimsiz. sonucsuz. ürünsüz. şoraq. çoraq. quru.

hasiyat özəllik. hususiyat.

haşiyə 1. ayla. ayna. (< aylanmaq: dolanmaq). qırağ. yan. -qızıl aynalı şəkil. 1. buta. qol. -butalı kağaz, kalağayı. -iri butalı qəfəsə. -xalça butasız olmaz. -əsgi bitiklərin çoxunda buta yazıları olur.

haşiyə aşıl. yanaq. çıxma. nərsənin işləndiyi çəkdən, çevrədən yana, dışa aşan bölümü..

haşiyə türünc. qıyıq. parçanın qrağına tikilən bəzək. çıxma. çıxım. açma. açım.

haşiyə, açıqlama yazmaq aşıllamaq. açıllamaq.

haşiyəli aşılı. yanaqlı. çıxmalı.

hassas içli. duyğulu. alınğan.

hassasiyət içim. duyqu.

hastalıq kəm.

haşyət qaşqov. qırgur. qırgür. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə.

hatəmkari qaqma.

hatəmkarlıq qaqma nərsəni oyub, başqa bir nəyi o oyuğa, yuvaya yerləştirmə.

hatər xatir. hörmət.-hatər edmək : xatirini saymaq.-hatərin görmək : xatirini saymaq. hörmət edmək.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə