EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə22/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   125

ğəşşsizlik qalaysızlıq. düzənsizlik. doğruluq. düzlük. həlləm qəlləmsizlik.

gəşt dəğişim. gəzi. gəzinmə. gəzinti. gəzmə. qaraqol. qol. devriyyə. əmniyyə. qayaq. cayaq. qazaq. qızaq. gəzək. gəzmə.-baz gəşt : baz gəştən : bərgəştən : dönüş. çönüş. yönüş. gönüş.

gəşt -rəft o bərgəşt: ged gəl. ged qayıd. gediş gəliş. bar gəl. barış gəliş.gəştə -sər gəştə, sərgərdan, avara qalma : anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. qalav. qalaq. mat. alcıranğ. heyran.

gəştən olmaq. kəsilmək.-səng gəştən : daş olmaq : daş kəsilmək.-baz gəştən : baz gəşt : bərgəştən : dönüş. çönüş. yönüş. gönüş.

getdiyinə peşman olmaq : yoldan dönmək.ğəvvas talqıc. dalıc. dalıcı.

ğəvvaslıq işi tala. dala.

ğeybət edmək kavlamaq. kağlamaq. qavlaşmaq. birinin arxasından danışmaq.

ğeybət qapız. qayız. dediqodu. ardanış.

ğeybət qiybət. qeybət. qıybat. qıynat. qıyvat. qaybat. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. arxadan çəkişdirmə. birinin araxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. əslək. əsləti. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).

ğeybi deyən baxşı. baxçı. görəsin. öncədən görən, anlayan. pişbinlik edən.

ğeybi gizli. örtülü. saxlı.

ğeybquyi görücülük. qeydən demək.

ğeyre qalan.

ğeyreh -və ğeyreh : və sairə. başqasılariylə. başqaclariylə.

ğeyreh qalan.

ğeyrət gircək.

ğeyri

ğeyri adi davranış, vakuniş qatatəpsi.

ğeyri bərabər, müsavi, həmvar əşitsiz.

ğeyri iradi ğeyri ixtiyari.gərəkən. girgin. girəgin. qaçnılmaz. qaçınılmaz. cəbri.

ğeyri ixtiyari ğeyri iradi : gərəkən. girgin. girəgin. qaçnılmaz. qaçınılmaz. cəbri.

ğeyri lazim yararsız. gərəksiz. iqtizasız.

ğeyri məhəlli gəlmə. yerli olmayan.

ğeyri mə'mul yadırqan. alışmamış. şaşrın. yabansı.

ğeyri mə'nus ğeyrimunis. əmiksiz. aşılınmamış. alışılmamış. ünsiyyətsiz. yatqınsız.

ğeyri məşru' yolsuz. yodasız. kümsük. gümsük. azqın. sapıq. pozuq. çaşıq.

ğeyri möhtəməl dəğmədə. ehtimalsız.

ğeyri münasib tutumsuz. tutuşsuz. tutarsız. tutaşsız. uyumsuz. uyuşsuz. uyşumsuz. uyqunsuz. bağdaşsız. düzgünsüz. düzüşsuz. münsəcəmsiz. insicamsız.

ğeyri münəzzəm tutumsuzluq. tutuşsuzluq. tutarsızlıq. tutaşsızlıq. uyumsuzluq. uyuşsuzluq. uyşumsuzluq. uyqunsuzluq. bağdaşsızlıq. düzgünsüzlük. düzüşsuzlük. münsəcəmsizlik : insicamsızlıq.

ğeyri munis ğeyrimə'nus. əmiksiz. aşılınmamış. alışılmamış. ünsiyyətsiz. yatqınsız.

ğeyri mütədavil yürüksüz. yeriksiz. işlənməz. keçərsiz. geçərsiz. kullanmaz. ğeyricari.

ğeyri qabili pəziriş : anlaşılmaz sözləşilməz. qəbul olunmaz.ğeyri qabili pəziriş : anlaşılmaz sözləşilməz. qəbul olunmaz.

ğeyri qabili pəziriş anlaşılmaz sözləşilməz. qəbul olunmaz.

ğeyri təbii doğaüstü. xariqüladə.

ğeyri ayrığ. ayrıq.

ğeyricari yürüksüz. yeriksiz. işlənməz. keçərsiz. geçərsiz. kullanmaz. ğeyrimütədavil.

ğeyrilik dəğişiklik. başqalaşıq. təhəvvül.

ğeyrimümkün sayışsız. ehtimalsız. imkansız.

gəz gəz kərdən iğnələnmək : iğnə iğnə olmaq : uyuşmaq. qarıncalanmaq.

ğəza qıda. azıq. bəsin.

gəzafqu gəvşək ağız. gəvəzə. çalçın. çalçın. düşük çənə. boşboğaz.

gəzafquyi saçmalıq.

ğəzəbnaklığ : yavuzluq. qırqlığ. hislilik. sərtlik.

gəzənd rəsandən gövnə dəğmək, toxunmaq. incitmək. azarlamaq.

gəzənd < gəzin. kəzin. kəsin. gəzək. kəsək. zərər. ziyan.

gəzənde < gəzən. qazan. qazağan qazur (< kəsmək. qazmaq). qapağan. dişlək. kəkəc. qaqac. qaqan. sancmac. sancan. sancac. saşmac. soxmac. soxan. soxucu. soxucu. sancar. qaqac. sancan.

gəzənə ısırğan.

gəzeş soxma. qaqa. sancma. saşma.

gəzidən soxmaq. qaqamaq. sancmaq. saşmaq.

ğilaf qab. qın.

ğina' barlığ. varlığ. varlılıq. dövlətlilik. qanıxlıq. qanıx.

gira alımlı. duzlu. çəkici. çəkimli. almənli. alımlı. cazibəli.

girami yağın. bəlsik. dorğuy.

girayi alım. alımlılıq. duzluluq. xoşgillik. cazibə. alməni. çəkim. çəkiçilik.

girayidən yörənmək.

girdab < girdağ. < girdəv. dönək. dolşaq. sarsalıq. sarsarıq. sarsatıq. sarsırıq. su çevrintisi. çevrinti. tərsin. əğrim. girdman. qasırğa. tuzaq. büküm. dolamac. tolaq. dolaq. məhləkə. qatalaq. qanqıl. burcaq. burqac. çevrik. çevri. çevrinti. su çevrinti. burqac. çevrinti. qaraqur. devirin. devirim. çevirin. çevirim. dönüşüm. dolaşma. dönmə. dalqa. qatlaq. çevrik. dolab. çəkrək. çəkəcək. çəkcək. dönək. qancıq. dönəməc. ivlək. evlək. çevlək. çövlək. çölək. aylan. aylançaq. aylanlı. aylav. bulğan. burğan. burği. burkan. burqac.burum. çevik. çevir. çevrə. çevrənti. çevri. çevrim. çovqan. dolan. dolanbaç. dolançaq. dönək. döngə. döngək. əğlik. əğrək. kəvlən. qasnaq. opqın. tavlan. tolan. burğan. burği. tavlan. çevik. aylançaq. aylav. aylan. dolançaq. dolanbaç. çölək, aylanıb tavlanıb, burğan, burği. yumaq. çevrinit. çevrinti. qatalaq. su çevrintisi. yığım. irim.. opqın. dalqa. çevlig. çevir. çevrinti. su çevliği burulqan. burağ. su çevrintisi. əğrək. su çevliği. burkan. bulğan. opqın. su çevri : çağlaq. çağraq. aylan. aylançaq. aylanlı. aylav. bulğan. burğan. burği. burkan. opqın. dalqa. çevlig. çevir. çevrinti. su çevliği burulqan. burağ. su çevrintisi. əğrək. burqac.burum. çevik. çevir. çevrə. çevrənti . çevri. çevrim. çovqan. dolan. dolanbaç. dolançaq. dönək. döngə. döngək. əğlik. əğrək. kəvlən. qasnaq. opqın. tavlan. tolan. su çevliği. burkan. bulğan. opqın. burğan. burği. tavlan. çevik. aylançaq. aylav. aylan. dolançaq. dolanbaç. burğan. burği. tavlan. çevik. aylançaq. aylav. aylan. dolançaq. dolanbaç. çölək, aylanıb tavlanıb, burğan, burği. yumaq. aylanma. çevrük. çevrinti. qısır. külək. çəvrük. çavruq. çerinti. qısra. dolamac. dolambac. dolağ. tovlaq. kovlav. əğrüm. əyrüm. külək. dalqac. toğanaq. əqrim. əkrim. iqrik.

girdaba düşmək çevrilmək.

girdablıq dönəməclik. dönəklik. çəkrəklik. çəkəcəklik. çəkcəklik. qanqıllıq. dalqalıq. qatlaqlıq. çevriklik. dolablıq.

girdbad devirin. devirim. çevirin. çevirim. dönüşüm. dolaşma. dönmə. sarsar. hava çevrintisi. girdman. tozaq (< toz. ). burqac. çevrinti. qaraqur. xortum. qortum. qasırqa. fırlanıb, girdələnən yel. yutqun. utqun. davul. boran. fırtına. iti buran yel. qısırqa. qoyan. toflanğ. qoyun. kovun. topalang. toz topar. talaz. dalaz. qoyan. topalanğ. yağmursuz, topraqlı boran, külək. talatup.

girdbad yel çevrisi. burtına. bırtına. fıtırtına.

girə ilgəc. sancaq. qapsa > qəbzə. tutac. sap. dəsdə. qısac. qısqaç. ənbür. pəns. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə. ilgəc. sancaq. qısqac. tutturuc. qısqaç. qısqac.-dəst girə : bükdü. bükdə. sap. dəsdə.-dəst girə : dəsgirə. sap tutaq.-paltar qısqacı.

gireh(fars) < girih. girik. qirmiq. girmək. düğün. düğüm. qoza. bağ. əqd. uqdə.

girəli qapsalı > qəbzəli. tutaclı. saplı. dəsdəli.

girəndə alcı. alıcı. alan. qapan. alan. alıcı. almaç. alan. alyan. alıcı. alan. tutan.

girftar olmaq tutağlaşmaq. tutşmaq. tutulmaq. bənd olmaq.

girftarlıq uğralıq. uğrıq. tutuqluq. tutulma. üzgünlük.

giri -dərgiri : qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

girifdar edmək giribtərmək. işə qoymaq. iş edmək. işə soxmaq. duzağa salmaq.-oturduğu yerdə, nəmənəsin kəsib, özünə iş etti.

girifdar olmaq qabadüşmək. qapadüşmək. yaxalanmaq. tutulmaq.

girifdar düçər. düçar. tutulmuş. tutqun. yaxalanma. çatqınmış. düşgün. tutqun. mübtəla. yaxalanmış. tutulmuş. tutsaq. əsir. yaxalanmış. düşmüş. tutulmuş. tutqun. tutuqlama. tarısqallıq. darısqallıq. sıxışıqlıq. tutsaqlıq. yaxalanma. düşüjkük. tutulma. tutqunluğ. uruq. vuruq. vurqun. vurulmuş. düçar. düşgün. urğun. düçar.-sevgi urğunu.

girifdari 1. yaxalanma. tutulma. 1. tutqunluq.

girifdarlığ girifdarçılıq. düşgünlük. gerəltilik. didərgin. tədirgin. didirgin. çalız. çalaz. dincsiz. dişsiz. tutqunlu. tutuq. sıxıntılı. toxalı. gərgin. gərili. gərik. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. işgilli. tarınıq. qatlaşıq. rahatsız. huzursuz. korluq. qıcıqlı tikənlik. dikənlik. tikanlıq. əngəllik. gerəltilik. həçəl. sıxıntılı, dincsiz yer, durum yağday. korluq. küllük.

giriftar edici uğraştırıcı.

giriftar edmək yaxalatmaq. soxmaq. uğratmaq. bəddəmək. tutturmaq.-başımı bəlaya uğratdım.

giriftar olmaq düşər olmaq. düçar olmaq. tarımaq. darımaq. yaxalanmaq. düşmək.-olmasın həçələ düşdük.

giriftar qandal. tutqun. tutğun. girlənmiş. düşük. ilinqac. ılınğac.

giriftarlıq qapız. qapaz. qapsıq. qandallı. qanqıl. qanqal. çətinlik. keçimsiz durum. qalafat. kalafat. çalaçat. qapız. qapaz. qapsıq. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. tutğaq. buruntu.

giritar edmək qançalamaq. çanqalamaq. çalqalamaq. pancalamaq. pəncələmək.

giro yarıq. qıpçaq. rəhn. qəbz. boyn. boyunə. əmanət. çalğan. qaparı. güvəncə. girov. alınan (qəbul olunan) bir görəvi, işi, istəyi, nərsəni yerinə gətirmək üçün, inanc, təzmin olaraq ortaya qoyulan dəğərli nərsə. tutu. şərt. ilin. ilinq. saklad. salaq. sal. tançı. öç. tutur. dutur. rəhin. öndül. önqdül. rəhn. ilin. yarıq. ilinq. tutu. şərt. saklad. salaq. sal. tançı. öç. çərik. çər. boyn. boyunə. əmanət.-onun evi bu çərlikdədir.-.-öndül qoymaq.

girovqan tumaq qaparıqmaq.

girovqan qaparıq. çalğan.

giryan yığlağur. ağlaqur. ağlayıcı. ağlar.

giryə kərdən sağınlamaq.

gis -por gis : < bol geyis.

ğişa’ yalqaq . pöz . yoxacık dəri.

gişə -qapalı gişə : tüm bilitləri satılmış olan.

gitar < qırtarçapar.

giti çevrən. evrən. dönəməc.

ğiyab yoxluk.

ğiyabən yoxluğunda.

giyah(fars) < göyək. bitənək. bitəgən. bitgi.-giyahi(fars) : < göylük. nəbati. bitgilik.-giyahşinası(fars) : < göyəkçilik. otçulluq bitgibilim. bitgibilgisi. botanik.

giyahxar göyçül. göyəkçi. otçul. ətyeməz. vejetaryən.

ğiybət edmək kavlamaq. kağlamaq. qavlaşmaq. birinin arxasından danışmaq.

ğobar(fars) < qapara. (nərsənin üstünə qonub, qaplayan, örtük). toz.

ğorçə(fars) -dəndan qorçə(fars) < diş qıcırdatma, qırıcdadma.

ğorğori didişgən.

ğorreş(fars) < gurraş. gurululdama. güpürdəmə.

götürmək qaldırmaq.

gövər tin. soluğ. nəfəs. quvvət : gövərli adam.

ğovğa bağrav.

govhər yalduz. dəğərli daş.

güc, quvvət, enerji toplamaq : əlirmək.gücəniklə icazə almaq : ərklik, onay qoparmaq.

gülabdan damcıl. damcı damcı axıdan qab.

güldan güllük. çiçəklik.

gülistan gülbağ.

gülüstan çiçəklik. güllük.

güman sanı. zənn.

gümansız doğru. durbaq. quşqusuz. şəggsiz.

gümrah edmək ittirtmək. azdırmaq. saptırmaq.

gümrah şodən itirmək. azıtmaq. sapıtmaq.

gümrah azqın. sapıq.

gümrahlıq yavuzluk.

günah kar günahlı çapallı. çəpəlli. kəməlli. suçlu. qusurlu.

günah olmaq yazıq olmaq.-bir belə (böylə dək) pulu buna vermək, yazıqdır.-nə yazıq ki : mütəssifanə.

günah < qınaq. cürm. suç. pozaç. pozuç. qabart. yazıq. dal. burdaq. batqa. sapaq. azma. doğru yoldan sapma. əzik. izik. yazıq. yayaq. yayqa. xəta. yazıq. yazıq. ataq. yanığ. yalnıq. yazıq. yanlıq. suç. pozaç. pozuç. qabart. yayaq. yayqa. xəta. qaça. yazıq. kötük. qusur. qayıq. cayıq. yazıq. suç. pozaç. pozuç. qabart. cazıq. yazıq. çap. suç. arnuç. arınçu. ərinçü. suç. çapal. çəpəl. kəməl. suç. qusur. tərs. suç. xəta. yardı. cəza. yazuq. suç. qəbahət.-bu cocuğun heç kəməli yox.-kəməlli : çapallı : çəpəlli.-örtük qaçdı, qaça çıxdı : taxqa düşdü, kəl göründü : qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxdı.

günaha ötəyə. suça.-gahın çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən.

günahçı yazıq. suçlu. qınlı. qınalı.-yazıq tutulmadı, yanığ tutuldu. (. yanığ : məzlum).

günahdır yazıqdır.

günahi kəbirə ulu yazıq, suç. pozaç. pozuç.-bu kərənlik günahından. keçdim : yazuqundan.

günahka suçlu. yaqalı. yaxalı. müttəhim.

günahkar günahlı : əzikli. yazıqlı. suçlu. suçlu. yazıqlı : qınaqır. suçlu. suçlu. muqəssir. müttəhim. mücrim. suçlu. suçqın.

günahkar yatlu.

günahkar yazqa. azqa. yozqa. yazıq. müttəhim. ittihamlı. suçlu.

günahkar yazuğ.-yazuğun bağışla ey tanrım.

günahkar, ittihamlı, müttəhim edinmək yazqanmaq. azqanmaq. yozqanmaq. yazqınmaq. yazıqlanmaq. suçlanmaq.

günahkar, ittihamlı, müttəhim edmək yazqamaq. yazqatmaq. azqamaq. azqatmaq. yozqamaq. yozqatmaq. yazqımaq. yazqıtmaq. yazıqlatmaq. suçlamaq. suçlatmaq.

günahkarlıq çıpıçlaq. çapaçlıq. çıpçalıq. çapçılıq. suçluluq. yazqılıq.

günahkarlıq sapınlıq. qapınlıq. çapınlıq. çəpinlik. suçluluq. həqsizlik.

günahkarlıq suç işləmə. suçluluq.

günahkarlıq suçluluq. suççuluq. qayıqlıq. cayıqlıq. yazıqlıq.-yazıqlıqdan çəkin, saxlan, qal, qoyun : suça, günaha batma.

günahlama qaqış. suçlama. qaralama. ittiham. müttəhim edmə.

günahlar yazıqlar. qaçılar. kötüklər.-qaçıları, qusurları örtən örtük qalxınca, yazıqlar, kötüklər, günahlar ortaya çıxar : örtük qaçdı, qaça çıxdı. taxqa düşdü, kəl göründü.

günahlardan arındırmaq qıysızlanmaq. suçlardan qurtarmaq.

günahlı çapallı. çəpəlli. kəməlli. suçlu. qusurlu.

günahlı dallı. burdaqlı. suçlu. batqalı. sapaqlı. doğru yoldan sapıq, sapmış.

günahqar assı. sədaqətsiz. dönük. xain.

günahsız arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. suçsuz. mə'sum.

günahsız qıylısız. qıyısız. mə'sum. suçsuz.

günahsızlıq saflıq. təmizlik. arınc.

ğurub edmək qumuşmaq. gömüşmək. batmaq. batışmaq. dolunmaq (# doğumaq. dalmaq. dalınmaq. bitmək. batmaq. yaşmaq.-günəş doldu.

ğurub gömüş. qumuş. batış. gün batımı. axşam. gün dinləndi. gün dinəndi. günenimi. güneni. günendi. günəndi. gün batar. günaşdı. günbatan. gün uçar. gün uçur. gümün. gömün.

ğurur

ğurur dili türkü dili.

ğurur duymaq qasınmaq. qasılmaq. qasıntamaq. böyüklənmək. çalımlanmaq. çalmalanmaq. çalmanmaq. qurralanmaq. burnu yellənmək.

ğurur tacıq. taşıq. tacqın. daşıq. kibr. türki.

ğurur, kibr, nexvət, xodbini edmək qurulmaq. qururlanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. qabarlanmaq. qabarlamaq. qabarmaq. xoruzlanmaq. birisinə qafa tutmaq.

ğurur, təkəbbür satmaq salbatlanmaq. qurralanmaq.

ğururlanmaq şişinmək. coşanmaq. coşunmaq. qatalanmaq. qatalamaq. qattanmaq. qattalanmaq. qatdalanmaq. böbürlənmək. qurralanmaq. kibirlənmək.

ğururlanmaq türkülənmək.

ğururlu qottac. qotac. qaddıraq > qotduraq. qurumlu. qurralı. qururlu. tacan. taşan. daşan. kibirli.

gürz başı topuzlu çomaq. bozdoğan.

güşvara küpə. sırqa.

güşvara sırqav. asqav. küpə. qırızma.

ğutevər olmaq içgininmək. işgininmək. içkənmək. işgənmək. dalqınmaq. içinə dalmaq. oyuqlanmaq. oyqulanmaq. düşnüşünmək.

güvah olmaq bitərmək. sabit edmək. təsdiqləmək.

güvah olmaq bitərmək. sabit edmək. təsdiqləmək.

güvah, araçılıq, tanıqlıq, şahidlik, şəhadət istəmə aracsayış. aracsayışma. aracsanış. aracsanışma. tanıqsayış. tanıqsanış. istişhad.

guya görə. yansı. sayaklı.

guya görə. yansı. sayaklı.

güzəşt bağış. bağışlayış. bəxşiş. yalqayış. əff.

ğuzruf qırçın. xıtxıt. qırqıranğ. qırçın. yapın. xıtxıt. gəmirğənğ. kərkərənğ. kərkərək. xıt xıt. yumşaq sümük, sünğük, gəmik. qırça. xırça.

haceb qapıçı. tutaqçı.

hacət namazı umac, dilək namazı.

hacət qapıları açılmaq umac qapıları açılmaq.

hacət təpəsi umac, dilək dikəsi (təkyəsi).-.

hacət yox istəməz : gərək yox : .

hacət izdək. istək/. iş. eşik. tuvalet. umac. diləng. xahiş. açat. açığlıq. boşluq. yoxçuluq. gərəki. gərəklik. zərurət. ehtiyac. gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. iş. istək. bulqa. bulqama. dilək. umac. diləyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğilim. əğiliş. əğilim. əğilit. istək. istəyiş. istəyim. istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb.-işlərə kim yetişir.-bizdən bir iş gəlirmi, yapalım.-gündəlik gərəklər, hacətlər : geçinişlik. geçinlik..

hacət yarav.-caravuna çıxmaq : hacətə, tuvaletə getmək.

hacətmənd umaclı. diləkli. gərəkli.

hacib pərdəçi. tutucu. odaçı. odaqçı.

hacılaryolu samanuğrusu. samanyolu. kəhkeşan.

hacir edilmək qısıtlamaq. bunalıq, səfehlik, qocalıq, yazıqlıq, məhkumiyyət sonucu, varının, pulunun işlətmə həqqindən ayırlamaq, ayırmaq. işlətmə doğrusundan (həqqindən) ayırmaq.-hacət edmək : yalvarmaq.-hacət qapısı : umac qapısı : dilək qapısı. açat qapısı.-hacət, dilək diləmək : ummaq.-hacəti qalmamaq : gərəyi qalmamaq.

haciz ayıran. parçalayan, ayıran nərsə. aralayan. ayırıcı. ayrıcı. aralayıcı. ayırtman. ayırdan. müməyyiz. ayratan. çözücü. başqatan. bölmə. bölən. kəsən. qısıtçı. müsadirəçi.

hadd zaviyə sivri bucaq : sivri köşə.

hadd axqın. yaxqın. yaxut. 1. gəriş. gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarışıqlıq. pozqunluq. böhranlı. 1. sivri. kəsgin. şiddətli. 1. (xəstəlik). ivəgən. axut. axqın. iti ilərləyən. sıvır. açıq. iti. sivri. sivir. iti.-sivri sözlər.

haddə zaviyə öti bürc : dar küncək (< kov). tar burç : dar açı.

haddə dar. öti.

hadi yalvac. yalavac. hidayə konəndə. ilətici. ilətci. ilətgən. ulatçı. çatdıran. çatışdıran. yetdirən. naqil. daşıyan. götürən. ilətici. rabit. ulağan. ulatan. əkidən. köçürən. axdaran. axıdan. naqil.

hadilik ulatçılıq. ulağanlıq. ulatanlıq. ilətcilik. iləticilik. ilətgənlik. çatranlıq. çatrıqanlıq. yetərənlıq. daşıyanlıq. götürənlik. ağdaranlıq. axıtanlıq. rabitlik. naqillik.

hadis çıxca. yeni çıxmış. hadisə. ilər. olar. başa gələn. hadisə. ilər. olar. başa gələn.

hadisə olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. vaqiə. pədidə. fenomen. olmuş. olay. ötük. macəra. ötrək. olay. görüngü. pədidə fenomen. olqu. olay. görüngü. görüntü. vaqiə. pədidə. fenomen. olay. iş. olay. vaqiə'. ağşuk. ağıb gələn, üz verən nərsə. üz verən. arizə. çıxçax. olut. olay. olqu. olan. ilər. olar. başa gələn. qəza. uçar. törəş. olay. xəbər. uğur. olayı. olğı. olay. tüş. vaqiə. təsadüf. üz vermiş. olaq. bulaq. olay. bulay. qəza. uçar. xəbər. uğur. çıxçax. olut. olay. olqu. olan. hadis. ilər. olar. başa gələn. iş. olay. törəş. olay. yenik. enik. olay. vaqiə.-bu nə işdir.-bu gün geçən işlər.-işləri yoxlayın.-yeni eniklər.

hadisə. vaqiə. pədidə. fenomen üz vermək olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə.

hadisəli olaylı.

hadisəsiz olaysız. macərasız.

haez haiz. sınır. hədd. götürən. daşıyan.haizi əhəmmiyyət : önəm. önəm daşıyıcı.

hafiz əsirtəyici. əsirgəyən. qoruyan. əsrəğuci. asrağuci. asrağan. əsirgəyən. qoruyan. saxlayan. hami. haris. basqan. qoruyan. əsirgəyən. fəhm. anığ. anlayış. yetənək. bəllək. qoruyan. əsirgəyən. gözətləyici. qoraçı. qoruçu. mahafiz. qarı. qaravul. qaraş. qaraç. qarı. gözətçi. əsirgiən. qoruyan. hami.

hafizə anğ. sanı. oka. öğə. zehn. zəka. xatir. fəhm. anığ. anlayış. yetənək. bəllək. sanı. düşünmə. yad. baş. beyin. zehn. ağıl. fikr. fikir. alağarlıq. anaq. zehn. bəllək. alağar. bilgi. dağarcıq. bəllək. yad. zehn.-ana zehn, hafizə : ana bəllək.

hafizəsiz unutqan.

hail əngəl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu.-hai'lçilik : tikənçilik. dikənçilik. tikançılıq. əngəlçilik. gerəltçilik. mane'çilik. sarqıtçılıq. sıxıtçılıq. muzahimətçilik. muzahimçilik..

hai'lsiz əngəlsiz. tikansız. tikənsiz. dikənsiz. qoruqsuz. gerəltisiz. mane'siz. mumaniətsiz.

haiz haez. götürən. daşıyan. sınır. hədd.

haizi əhəmmiyyət önəm. önəm daşıyıcı.

hakəza genə. daha. böyləcə. yenə, genə öylə. birdə. dahı. kəzalik.-daha eyləmə, gedmə.-yenə o cür.

hakim olduğu üstləndığı.-üstləyən, hakim ölkə : başölkə.-netəlikcə basqın, hakim, dominant : başat.

hakim (ağıllı). bilən. tana. yarqırçı. yarqıc. yarqıcı. ağaman. qaqım. üstəm. üstün. bilqiç. xəbərdar. tombat. dominant. batan. buyraq. buyrat. başat. başqat. basqan. bilgin. bilgə. bilici. qanaq. yanaq. alim. baş. bəy. rəis. əmir. bilən. bilgə. basqın. üstün. güclü. güjlü. qolçomaq. ağır. qalib. qonağanğ.-kəndinə özən, hakim olmamaqlıq : səbirsızdık. səbirsizlik.-ar bir işqə tana yiğit : hər hususta qavrayışlı dəliqanlı..

hakim başat. başqan. başqal. başdaq. paşa.

hakim buyruq. bügü. böqü. bögü. içli kişi. dikə. egəmən. gücü əlində tutan. xaqan. xan. iduqur < idi. pirəns. şah. böyük. ərişmiş. irişmiş. yarqıç yarqıçı. qaqım <> qaqım. qaqan. yazan.

hakim qaqım <> qaqım. qaqan. yazan. xaqan. xan. buyruq. iduqur < idi. pirəns. şah. böyük. ərişmiş. irişmiş. yarqıç yarqıçı. bügü. böqü. bögü. içli kişi.

hakim sınaçı. sınayan. sınayçı.

hakim törəçi.

hakim tutey. dudey. böyük. yücə. ulu. üstün.

hakim yarquci. əmir.

hakimanə biləncə. bilgəcə.

hakimiyət biylik. bəylik. beyliq.

hakimiyət qorluq.

hakimiyyət məhdudəsi sınırlıq. qolastı. buyruğu sürülən, hakim olan yurd, topraq. sınırlıq. qələmrov. xanlıq. keçərlik. gəzərlik. əğəcənlik. iğəcənlik. iyəcənlik. yiyəcənlik. xəlifəlik. xələfiyyət. qələmrov.-əşraf, ə'yan hikuməti : bəylik. bayarlıq. xanlıq. uluğluq.-vicdan hakimiyyəti, azadlığı : içxanlığı.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə