EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə21/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   125

fişan püsən (< püsgürtmək).

fişar qurupu basqı qurupu. davranış toparı.

fişar < fışqır. fısqır. fısır. pısır. pışır. pısqı. püsgür. basır. basar. girtuq. təngic. təngiş. basınc. itmə. itəmə. itələmə. basqı. qapanca. basınc. təzyiq. təzyiq. boyunduruq. gücləmə. zorlama. təzyiq. itmə. itələmə. basınc. girtuq. qan basqısı. tansiyon. təzyiq.-pa fişarlıq edmək : qatanmaq. qadanmaq. tikilmək. taxılmaq. tıxanmaq. dayanmaq. dirənmək. israr edmək.

fişari sıxma. sıxmalı olan nərsə.

fişarsənc basıncölçər.

fistival marağay. merekey.

fit sıqır. sığır. fışqa.

fitə qars. belək. qorun. quşaq. qurşaq. belbağ.

fitil : bilik. yula. cula. piltə. bəlik. balaq. bistik. pıstıq.-sap sap, fitil fitil etdirmək. bükdürmək. əğitmək. əğritmək.-pambığı bükdürüb ip yapdırmaq.

fitillik -fitillik pambıq : bəliklik kəpəz .

fitnə çıxarmaq çınqar, savaş yontamaq. qavqa qoparmaq.

fitnə çıxmaq ürkəşmək. qoğqa qopmaq.

fitnə cu bölükçü.

fitnə cuyi bölükçülük.-birbirinə düşüşdülər : araları pozulmaq.

fitnə fəsad dolab. qandağ. batqal. pusuq. düzəniş. düzənic.

fitnə bulantı. bulanıt. bulanış. fəsad. qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan. fəsad. pozulma. pozuqluq. çevrim. devrim. qarqaşa. pozuluş. pozuqluq. pozaq. düşüş. düşmə. toxnaq. toxnaqlıq. çökmə. sapış. fəsad. yozlaşış. pozuqçuluq. pozqunçuluq pozğaqçılıq. fəsad. şərr. vuruş. qarqaşalıq. bulqanlıq. çınqar. döğüş. savaş. çatış. çataş. çatışma. iki üzlü. yaltaq. yantaq. çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. arapozucu. alaca. ağzı qara. pozucu. pozutcu. ara açan. aralaşdıran. ayrışdıran. ayrışladan. müfsid. münafiq. qarqaşa. qarιşιq. qıyıq. bulağa. qınac. qıncıq. ürkəş. ürkəç. qoğqa. bulğaq. qarışıqlıq. devriş. çevriş. fəsad. tirəlik. dirçəliş. inqilab. bulğay. tolay. fəsad. çaqçaqalay. çaqnaşıq. devriliş. qarqaşalıq. inqilab. ixtilal. fəsad. üslük. qarqaş. şuriş. qarqaşa. qarışıq. qıyıq. bulağa. ürkəş. ürkəç. qoğqa.-fitnə çıxmaq : ürkəşmək. qoğqa qopmaq.

fitnə qarqaşalıq. ixtilal.

fitnəçi kurnaz. sinsi. sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. coşqun. çapqın. çalamıt. qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri.

fitnəçilik bölükçülük.

fitnəcu fitnəçi : bölükçü. pozqunçu. arapozan. aravuran. qaraçalı. pozqunçu. sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. coşqun. çapqın. çalamıt. qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri.

fitnəcuyi sıçraqlıq. saçraqlıq. yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.

fitnəgər bölükçü.

fitnəgəri bölükçülük.

fitnətuzçu düzənsizçi. qarqaşaçı. qarışıqçı. bulağayçı. qalmaqalçı. anarşist. iğtişaşçı. hərc ü mərcçi. yıxıcı. pozucu. təxribçi.

fitnətuzluq düzənsizlik. başıboşluq. qarqaşalıq. qarışıqlıq. pozqunluq. bulağaylıq. qalmaqallıq. anarşi. iğtişaş. hərc o mərc.

fitrət sin. sın. ğərizə. tinət. insiyaq. təbiət. içgüdü. içduyu. içdən gələn. öz özündən olan. yaratık. zat. yaratılış. yaratık. zat. yaratılış. doğşuq. duraq. duraqlama. özgülük. özəllik. görənək. təbiət. kərki. kərəki. quruq. qurquş. alışqanlıq. adət. törə. bətn. içdər. özdər. özdərik, özdəri, içdərik, içdəri olan. özə, içə bağlı olan. iç. öz. içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, qaplıca. qapcıq. həvəs. içik. sinik. doğal, təbii istək. sirişt. nəhad. təbiət. tinək. içgüdü. yaratılış.-ərkəklik, dişilik içgüdüsü bambaşqa yönlərə yönəlir.-acı danışmaq onun içgüdüsünə çönmüş.-alışqanlıq, canlıların ikinici içgüdüsüdür.-yaratılış baylıqtarı : təbiət zənginlikləri.-pəst fitrət : qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

fitrətdən fitrətən. içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. yaratıdan. xilqətən. xilqətdən. zatən. zatından. təbiətindən.

fitri sinir. sınır. içgüdük. içgüdülü. içduyulu. içduyuq. təbii. insiyaqi. tinəti. ğərizi. doğşul.

fiyat edər. qapar. dəğər. qiymət. baha.

fiyatlanmaq qızumaq. bahalanmaq.

fizul kimsə balçıq. palçıq.

fizul girgin. girilgən. sırtıq. hər yerə girib çıxan. soxulqan. araya soxulan. başın, burnun soxan. baştama. boşboğaz. boş sözlü. dürtük. sinsi. çoxbilmiş. sırtıq. dalüz. dələduz. sürtük. yetik. alakir. ələgir. alaqır. hər nəyə qıp (qulp) qoyan. çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. soxulqan. soxulan. başın, burnun soxan. girişgən. girgin. girilgən. hər yerə girib çıxan. baştama. sinsi. sırtıq. sürtük. dürtük. dalüz. dələduz. yetik. girizən. gizirən. girişən. dalan. dalqıc. girgin. girilgən. sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. sovulcan. kovçu. taxılqan. artıqçı. qaqay. qatıq. qınzır. qıncır. taxılqan. nərsənin arasına girən. qatığan. qatılqan. qatılqan. qatığan. nərsənin arasına girən. oğrəş. işlərə uğrayan, burnun soxan. sürtük. sırtıq. qaşqa. girinti. girnil. girniş. yapuşqaq. hər söylənən işə qarışan kimsə. aqsın. axsın. başın burnun hər yana dürtən. utanmaz. sırtıq. uyatsız. yaramaz. həşəri. qorxmaz kişi. ataq. imalə. savruq. çaqıldaq. dağul. imalə. girən. oğrəş. işlərə uğrayan, qatıq. yapuşqan. yapışqan. yapışan hər nəyə burnun soxan. burnun soxan. yapuşqaq. hər söylənən işə qarışan kimsə. türgən. dürgən. dürtük. coğşun. sakar.-çox fizul kimsə : qatı sülük.-fizulluq. əngəl. düşgün.-fizulluq edmək : yazmaq. əl uzunluq edmək.-fizulluq moquf ! : yazı yasaq !.-çox sürtük, sırtıq, qaşqa, girinti, girnil, girniş, fizul kimsə : qatı sülük.-o artıqçı, fizulun biridir, gəplədiyin, söylədiyin belə dinləməyə dəğməz : o qamışın biridir, bırax xəfəngiynən birlikdə özünə.. hər nəyə burnun soxan. qayğa.

fizullaşmaq girilgənləşmək. girginləşmək. sırtıqlaşmaq. soxulqanlaşmaq.

fizulluq edilmək dürtülmək. dürtüklənmək.

fizulluq edinişmək (birbirinə). dürtüştürmək.

fizulluq edmək qasqalamaq. qısqalamaq. dürtmək. dürtükləmək. qasqalamaq. qısqalamaq. yazmaq. əl uzunluq edmək.

fizulluq (birbirinə) fizulluq edinişmək : dürtüşmək. dürtüş. kovçuluq. söz daşımacılıq. alakirlik. alaqırlıq. ələgirlik. hər nəyə qıp (qulp) qoyan. dürtüklük. girginlik. girilgənlik. girizənlik. gizirənlik. girişənlik. dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. soxulqanlıq. sovulcanlıq. girginlik. girilgənlik. sırtıqlıq. soxulqanlıq. dillik. dili uzunluq. girginlik. yetiklik. atağlıq. savurluq.-fizulluq moquf ! : yazı yasaq !.

fizuni çoxluq. artıqlıq. ağtıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq. izafəlik. izafi.

fizuntər ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

foc fovc.-fovc fovc : bölük bölük : covğa covğa : qol qol : qurub qurub : topul topul : dəsdə dəsdə.

foc top. ləşgər. dəsdə. bölük. qaça. tapqur. tabqur. dabqur.

fohş qalay. yaman yoğuz. qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış. küfür. küfr.

fok ayıbalığı.

folklor qalıt. yoruq. türkəsay. elcəlik. bir elin bilgi, bilikləri, alşıqları.

folklorçu qalıtçı. türkəsaycı. türkəsayıc. elcəlikçi. bir elin bilgi, bilikləri, alşıqları ilə uğraşan.

folklorik türkəsayıq. elcəlik. bir elin bilgi, bilikləri, alşıqlarına dərək (mərbut) ilim.

fond qor. vəqf.

fondamantal kökdənçi. gödən. təməlçi. isulgira. radikal.-fondamantalizm : kökdənçliq. təməlçilik. isulgiralıq. radikalizm.

fondamantalism kökdənçilik. radikalist. radikalçı.

fondamantalist radikal. kökdənçi. gödən.

fonksiya işləv. iş.

fonksiya işləv. iş.

fonksiyon işləv. görəv. rol.

fonksiyonel görəvli. işləvli. rollu.

foqdan -foqdani mərgbar : qaraçuxur. çox ağır, üzüntülü boşluq.

foqdan fuqdan. əksilklik. yoxluğ. olmamaq. yoxluq. ədəm.-foqdani mərgbar : qaraçuxur. çox ağır, üzüntülü boşluq.

foquladə azıq. azuq. ayuq. atuq. qərib. görünməmiş.

foquladəlıq artıqçılıq. artıqlıq.

forən çalçapuq. tez. tələsik.

fori atüstü. çalt. cəld. tez. fori. iti. – atüstü ged gəl.

fori sivri. çənqqil. çıkadıqan. gəlidiğan. iriksiz. asığış. toxdasız. həmən. dəssinə. sivri. çənqqil. çıkadıqan. gəlidiğan. iriksiz. asığış. toxdasız. həmən. dəssinə çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri’. tələsik. dərkən. çabuq. cəld. tez. evgin. ivəgin. tələsik.-etgisi tələsik, fori : birəbir.

form biçim. rıxt. sistim. qapama.

form qablac. qablaş. şəkil. örək. hörək. örnək. hörnək. çəkil. şəkil. biçim. şəkil. biçim. biçmə. kəsmə. yarma. yaxtım. patlet. lapatqa. balat. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. licim. dış görnüş. rıxtım. yatım. yaxışıq. munasibət. biçim. taxım.-şəkil, moda, forma verilmək : biçimləndirilmək.-bayağı, öğrənilmiş, əsgi biçimdə, formda : qaradüzən.

forma bax > form .

formalamaq biçimləmək. betimləmək. şəkilləmək. təsvir edmək.

formalanmaq biçim almaq. şəkillənmək. biçimlənmək.

formalaşmaq biçişmək. biçinmək.

formalı yaxımlı. yaxtımlı. yatımlı. yaxışıqlı. şəkilli. biçimli. biçəmli. kəsimli. mütənasib.

formalizm biçimçilik. formçuluq. biçimçilik. şəkilçilik. modaçılıq.

formasyon quruluş. qurulma. yapıcılıq. düzən. konstrüksiyon.

format biçim. şəkil. örnək. biçilmiş kimi.

formçu biçimçi. şəkilçi. modaçı.

formçuluq biçimçilik. şəkilçilik. modaçılıq.

formşinasi biçimbilgisi. biçimbilim. yapıbilgisi. şəkilbilgisi. morfoloji.

formül anlatma (anlatım).

forslu dişli. pürslü. ifadəli.

forum 1. forma. 1. əndamlı. zarif.

fosilləşmə qalıtma. qalıtış. qalıtım. daşlaşma. daşlaşış. daşlaşım. donma. donuş. donum.

fosilləşmək taşlaşmaq.

foşorde sıxıt. osarə.

foto əks. şəkil. qapuraq. qapura. təsvir. rəsm. fotoqrafi.

fotoqraf çəkalıcı. şəkilçi. əkkas. kameramən.-şəkil, əks, fotoqraf maşını : çəkmə aracı. çəkalıc.

fotoqrafi şəkil. əks. qapuraq. qapura. təsvir. rəsm. foto.

fotosfer ışıquvar < ışıqyuvar. ışıkürə < ışıqkürə. ışıqyuvarı. ışıqkürəsi.

fövq üstün. üzəri.

fövqiladə bax >fovqiladə.

fovquladə olmamaq başqalasız. sıradan. açıq. bayağı. bəsit. sadə. adi.

fovquladə şaşlaqıl. çaşlaqıl. dışqıl. dışolağan. dışolağ. əşsiz. əksiz. taysız. taxsız. yekə. şaşlaqıl. çaşlaqıl. xariquladə. yapsız. olağanüstü. müstəsna. kəzəksiz. sıra dışı. aşırı. ekstıra. caraqan. yaraqan. mükəmməl. ulu. ali. yaraqan. yaraqan. caraqan. mükəmməl. ulu. ali.

fovqülbəşər kişiüstü. üstün kişi.

fovqülbəşər: kişiüstü. üstün kişi.fovtə vermək qapdırmaq. əldən qaçırmaq.-bu açanı qapdırmayın : bu fürsəti itirməyin.

fundallıq kavallıq. kavul. süpürgə otusu, boş, gəvrək, çox çeşitli çalı çırpıyla qapanmış quraq yer. çalı ormanı.

füqdan foqdan.

füqəra yokqara.

furu mayə alçaq. düşük.

fütüvvətli əlaçıq. qoçaq. comərd.

fuzul urınsız. orınsız. yönsiz.

füzyon coşuşma. qaynaşma. tutuşmaq. birləşmə. imtizac.

ğafilgir qapılqar.

ğafilgiranə qaplanqıra.

ğailə toxuş. toxa. savaş. çatış. çataş. çatışma. hərb. mucadilə.

ğailə vəsvəsə. dalğınlıq. düşünüş.

ğalib bəsli. aparan. aparıcı. üstün.

ğalibən gənəlliklə. gənəl olaraq.

ğarətçi ğarətgər. qaraçı. qarıçı. çapılçı. çapavılçı. çapaçı. çapaçın. çapqar. çapqan. çapar. çapan.

ğarətgər ğarətçi. qaraçı. qarıçı. çapılçı. çapavılçı. çapaçı. çapaçın. çapqar. çapqan. çapar. çapan.

ğarətgər qataman. çapaman.

ğarətgər yoldalaçı. yoltalçı. qapqaçı. qapqapıçı. yağmaçı. talançı. dağançı. çapıl. çapılçı. çapıcı. çapqıçı. çapıt. çapavul. qaraçı. qarıçı. axıncı.

ğarətgəri çapıllıq. çapılçılıq. çapıcılıq. çapqıçılıq. çapıtlıq. çapavulluq. yoldalaçılıq. yoltalçılıq. qapqaçılıq. qapqapıçılıq. yağmaçılıq. axıncılıq.

ğayə son. bitim.

ğayət ərək. qərəz. əncam. son. bitim.

ğayət örən. inğ. enğ(ən). bik. uğata. bek. ötə. tim.

ğayət tikin. təkin. dəğin. təkrü. dəğrü. ta.

ğayətsiz sonsuz. sonərməz. sona ərməz. bitməyən. bitməz. tükənməz.

ğayətsizlik bitməzlik. tükənməzlik. sona ərməzlik. sonərməzlik. sonsuzluq. nəhayətsizlik.

ğəbğəb boynun ön bölümü. çənə altı. qıtıq. qıyıq. qıytıq. bukağ.

ğəbğəbli buxaqlı.

gəbi küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

ğəbn aldatma. allatma. yanıltma. yahaltma. yanıltma. qandırma.

gəcbor alçıcı.

gəckar alçıcı.

ğəffar berqüci. verici. bağışlayan. əff edən.

ğəflətən qapıl. kınət. dərö. duran yerindən. birdən.

ğəfur bağışlayan. bağışlayıcı. rəhim.

ğəfur əfffediləbilir. bağışlayan. yarıqan. geçimli.

ğəfur qaqur.

ğəfur vazkeçim. güzəşli. ılım. həlim. bəğişliyən.

gegerani ağırlıq.

ğelaf qılıf. qilaf. qablıq. qın. qapaq.

ğələt qələt. çalat. çələt. çalqıt. çanıt. çənət. çənit. yanlış. səhv. iştibah. xəta.-onu danşığının yarısı çalat, bəlkə hammısı çalat.-yanlış, qələt edmək, yapmaq : yanlışmaq çalatmaq. çalaşmaq. çələtmək. çələşmək. çalqıtmaq. çalqışmaq. çanıtmaq. çanışmaq. çənətmək. çənəşmək. çənitmək. çənişmək. qələtmək. yahalmaq. yahaşmaq. kırıxmaq.-on yanlışmadan danışa bilməz.

geli palçıqlıq. batqa. bataq.

ğəll o ğəş qatışıq.

ğelzət sıxlıq. darlıq. qalınlıq. çıqrınlıq. toqluq. qabalıq.

ğəm bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

ğəm sıxıntı. qussə. tutaq. tuxat. qanı. qayğı. üzüntü. qurum. qussə. qayğı.

ğəmdidə acıqlı.

ğəmgin edmək qussələndirmək. əğritmək. pozmaq. kədərlətmək.

ğəmgin qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli. sıqqın. üzgün.

ğəmmaz söz dərləyən. çuğul.

ğəmnak acıqlı. tuxat. toxat. soluq, tutuq üz. qayğılı.

ğəmuz bayırlaşma. qırçallaşma. çölləşmə.

ğəmxar dəd ortaqı. balaban quşu.

ğəmzə qır. qırıtma. işvə. naz.

general paşa (< baş + ağa). başbuğ. ordu komutanı.

genetik qalıtım. quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən. soya çəkim. irsiyyət. vərasət. qalıtımşi. qalıtımsal. qalıtsal. quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, keçmə. irsi.

ğənimət

ğənimət qənimət. qırac. qaraç. xırac. qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının qapdığı, yağmaladığı var dövlət, nərsə. barğu. tarac. soyğun. dərmədirlik. saldırma. yəğma < yağma < yığma. talan.

ğəramət tölək. töləg.

ğəramət tölək. töləg.

gerami əziz. uca. yücə. sayın.

geran ağır. güc. qaldırı. ağrın. arqın. ağır. yavaş. sakin. gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. qata. qatta. dəğərli. tutarlı. qiymətli.

geranmaye dəğərli.

gerayidən < girişmək. yönəlmək. inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq. əğilmək. meyl edəmək. rəğbət edmək. meyl edmək.

ğərb günendi. günindi. batı günbatısı. batı. məğrib. qaraq. batı.-cinubi ğərbi : cənubi ğərbi : güneybatı. batıgüney.-kəndin günendisidə tarla.-qarağıdan (ğərbdən : batıdan) əsən qara yel : qarabı. qarağıl. qarayel. ğərbi.-bade şumale ğərbi : batıquzey yeli. qarayel. yağmır gətirən yel.

ğərb sarı. batı. məğrib. (boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) verilən ad).

ğərbçilər ğərbiyyun qaraqıçılar. qaraqçılar. batıçılar. batqıçılar.

ğərbi qarabı. qarağıl. qarayel. qarağdan (ğərbdən : batıdan) əsən qara yel.

ğərbiyyun 1. ğərblilər. qaraqılar. qaraqlar. batılılar. batlılar. 1. ğərbçilər. qaraqıçılar. qaraqçılar. batıçılar. batqıçılar.

ğərblilər ğərbiyyun. qaraqılar. qaraqlar. batılılar. batlılar.

ğərbzə batılıc.

ğərbzədəgi batıçılıq.

gerd aməde birikim. birikinti. birikim. birikmiş. yığılmış. cəmləşmiş. mütərakim.

gerd amədən birikmək. toplanmaq. yığılmaq. yığışmaq.

gerd şodən biraraya dərlənmək, birikmək..

gerd topacıq..

gerdab -piçe gerdab : həlqeyi gerdab : dalqa. qarıntı. fırtına. suburanı. suboranı.

gerdagerd girdəvər. dövrəbər. dövrbər. çəpçevrə.

gərdandən -ru bər gərdandən : üz, dal çevirmək. dirsək çevirmək. gərəkli duyulmayan kimsəni özündən uzaqlaşdırmaq.

gərdanidən -baz gərdanidən : rədd edmək : yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək.-bər gərdanidən : döndürmə. dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. dəğişdirmə. çalışdırma. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. girdələmə. qəlb.

gərdən koloft qabatayı. boynu yoğun. lotu. daşməşdi..

gərdən nəhadən qanıqmaq. qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək. boyun əğmək. təslim olmaq.

gərdən < gərdən. kərdən. kavdan. kovdan. qatan. bir nəyi başqa bir nəyə bağlamaq, açmaq, açamaq. boyun. boru.-şalgərdən : bükül. bükmə. büklüm. şal. şərif.

gərdənbəd girdənbət. qısdarı. qısdara. qasdarı. qasdara. qapsdara. qapsdarı. boyunbağ. kolyə. boğmuq. boyunbağ. boyunluq.

gərdənbənd qısdarı. qısdara. qasdarı. qasdara. qapsdara. qapsdarı. boyunbağ. kolyə.

gərdənə boyun. gədik. dönəməc büküntü. viraj. dönəməc büküntü. viraj.

gərdənkeş bonu yoğun. buyruqsuz. boysan. asav. donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. ləcuc. vəhşi. alıcı. qanquduz. qanutuz. yırtıcı. qaqşal. sərt. qırt. ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. cəngəli. yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. asav. dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan.

gərdənkeşi edmək boysanmaq.

gərdənkeşi boysanma. asavlıq. qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

gərdənkeşlik edmək şişinmək. boysanmaq.

gərdeş gəzi. gəzinmə. gəzinti. gəzmə..

gərdeşqah gəzi. gəzgi.

gerdi həmayi bir araya gəliş, gəlmə. yığışma. təcəmmö'.

gerdi toğalaqlıq. girdəlik.

gərdidən 1. dönmək. 1. olmaq. 1. dəğişmək. 1. dolaşmaq. fırlanmaq. gəzinmək. 1. edilmək. olmaq. qılınmaq.

gərdiş edmək aylanmaq. dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. devrənləmək. sarılmaq. saparanmaq. savaranmaq. əğrənilmək. gəzinmək.-gərdişqah : gəzintilik. dolanlıq. gəzmə, dolanma yeri.

gərdiş gəzi. gəzinti. dolanma. dolşma. dolanma. gəzinmə. gəzinti. geçrəlik. gəzişmə. dolaşım. dəvəran.-qan dolaşımı..

gerefdən(fars) giriftən(fars)ı. crip (kırib. kırayb) ingilis : kırabhsans. kıriper kırabısans. kıreifen. kırifinalman : oğurlamaq. tutmaq : : .

gereftari bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

gereftəgi sıxıntı.

gereftən alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz. almaq. edinmək. əxz edmək. yemək. almaq. götürmək. utmaq. qəbul edmək. köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. alqılamaq. tutmaq.-ca gereftən : qalma. oturma. qonma.-o ağır söz yeməz.-tanrı bilir, o utanmaz, bizi nə işləri, olayları yeməyə güclədi.-nəgereftən : yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək.-o ağır söz yeməz.

gereh düğüm. düğün. düyün. bağ.

gerehdar qarışıq iş. düğümlü iş.

gerəvidə inanmış. mö'min.

ğərəz san.

gerftən -cilov giri konənde : pırevantif. qarşlayıcı. qarşılayıcı. qarşılayan. cilovlayan. ovsarlayan. önləyici.

gərgin uyuz.

gərm kərdən qıztırmaq. qızdırmaq. qısqıtmaq. qızqıtmaq. quşqurtmaq. qamçılamaq. susqatmaq. susatmaq. istitmək. ısıtmaq. yanğıtmaq. yandırmaq.

gərm şodən qızmaq. qızışmaq. ısınmaq.

gərm isti. qızıqlı. rayic.-be kari sərgərm olmaq : ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. girişmə. girnişmə. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.-xun gərm : qatı kövrək. isti qanlı.-xungərm : qatı kövrək. isti qanlı.-sər gərm : məşqul. müştəqil. büklü. bükük. bükgül. büktül. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş.

gərmkon qızdıran. ısıtıcı.

gərmsir -gərmsir məntəqə : sıcaqlıq, istilik bölgə.

gərnə -və gərnə : yoxsa. değilsə.-və gərnəki : yoxsaki. değilsəki.

ğərq -qərq olmuş : batıq. boğuq. boğulmuş. məğruq.

ğerr o fer dadən qıvırmaq.

gerundium ulaç. rabit.

gəs kəkrə. dadı acımtıraq. əkşimiş. buruk. ağız yığıcı olan (heyvaya tay) .

ğeşa' içərqu. iç ətin incə örtüyü.

ğəşş -biğəşş : som. xalis.-ğəll o ğəş : qatışıq.-bi ğəşş : arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə