EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə20/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   125

fərzən sayalım. sayac. qoyalım. tutalım. alman. tutalım. diyəlim. sanki. quya. fərz edki. qınalım. söz gəlimi. söz gəlişi. məsələn. misal üçün. söz gəlişi. məsələn.

fərzənd bala. toğuz. uşaq. buta. buda. cocuq. yavrı. beçə (> bəççə(fars).

fərzənki tutalımki.-qınalım, çındıqqa çıxdı : fərzən ki, doğruya, həqiqətə çıxdı.

fərziyyə çaqlama. güman. bocol. bolcam. yoramal. varsayım. varsayım. salıntı. hənuz sonucu saptanmamış iş. söz. salıntı. hənuz sonucu saptanmamış iş. söz. varsayım. varsayış. məfruzə. hipotez. çaqlama. güman. bocol. bolcam. yoramal. varsayım.

fes qaplaq. qablaq.

fəsad törətmək bulamaq. fasid edmək.

fəsad azış.

fəsad bulantı. bulanıt. bulanış. azış. bulaş. bulğaq. qarışıqlıq. devriş. çevriş. fitnə. tirəlik. dirçəliş. inqilab. bulğay. tolay. fitnə. üslük. fitnə. pozma. pozuş. ifsad. pozma. pozulma. dəgişmə. dönmə. sapma. qırıq. qırqılıq. inhiraf. çürüklük. pozuqluq. bələşik. bulaşıq. pozuluş. pozuqluq. çürüklük. pozma. qanqara. əprik. qutqu. pozuqçuluq. pozqunçuluq pozğaqçılıq. şərr. vuruş. fitnə. pozulma. pozaq. pozuqluq. toxnaq. toxnaqlıq. pozuqluq. fitnə. pozulma. pozuqluq. çevrim. devrim. pozaq. düşüş. düşmə. toxnaq. toxnaqlıq. çökmə. sapış. yozlaşış. fitnə.-birbirinə düşüşdülər : araları pozulmaq.-fitnə fəsad : dolab. qandağ. batqal. pusuq. düzəniş. düzənic.

fəsada uğramaq alığmaq. alğmaq.

fəsadçılıq pozuqçuluq. çürükçülük.

fəsadevi qənəlev.-pozqunluq, fəsad törətmək : qarışdırmaq.

fəsadxana çürüklük. (çürük, pozuq, yaramaz nərsələrin qoyulan yer).-fəsad törətmək : fasid edmək. xərablamaq. əğritmək. pozmaq. qoxutmaq. çürütmək. kifsətmək.-fəsadçı : pozaq. pozqunçu. cızvıt.

fəsahət açıqlık. uzluq. açığlıq. təlaqət. dil açıqlığı. dil ustalığı. gözəl, axıcı qonuşma. açıqlık.

feşar < fışqır. fısqır. fısır. pısır. pışır. pısqı. püsgür. basır. basar. təngic. təngiş. təzyiq.

fəsat çıxaran ayrıçı. ara pozan. ayrılıqçı. nifaq soxan. entriqaçı.

fəsih silik. açıq, arın dilli. yorıq. axarlı. axın.-yorıq dil : açıq axın, aydın dil. uz. ələni. aydın. sərih.

fəsikul cüz'. bölüm. parça bölük.

fəsil > fəsl. sınğar. bəxş. dəsdə. cürə. kimi. tay. sınğar. bəxş . dəsdə. cürə. kimi. tay.-bir sınğar : bir fəsil(dəsdə. cürə. bölük).-bir sınğar : bir fəsil(dəsdə. cürə. bölük).

fəsl edmə ayırma. yalnama ( # yanlama : artırma). təkləştirmə. təkləmə. ( # əkləmə : yapışdırma).

fəsl o vəsl calaq çalaq. 1. bölüm. tikə.-yağmır çağlığı, fəsili : sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl.-yağmır çağlığı, fəsli : sapal. sapıl. çəpəl. çapal. çapıl.-kitab beş qapıdan olmuş.

fəsl bölük. çağıl. movsim. mosim. mevsim. qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş. dönəm.movsim. bölək. bölüm. kəsim. kəsik. ayıl. ayıq. ayrıq. bölüm. qapı bölüm. çağlığ. dönəm. dövrə. çağ. çağlığ. dönəm. dövrə. çağ. 1. çalaq. (#vəsl : calaq. ). vəsl, fəsl yeri : { 1.-ək yeri görünür. oynaq yeri. boğum. məfsəl.}.-güz dönəmi : 1. güz ayları. 1. eğitim öğrətimində, ilk yarı il.

fəsli müştərək arakəsit. arakəsti.

festival yörəngə.

fəsudə burso. ölüşgəmiş. fəna.

fəsx edmək dağıtmaq. çözgüləmək. çözmək. sökmək. açmaq. ayırmaq. savalamaq. sovlamaq. yaylamaq. yarlamaq. parçalamaq. balçamaq. boşaltmaq. əğritmək. pozmaq. xərablamaq. qaldırmaq. qalxıtmaq. çözmək. çözgüləmək. dağıtmaq. sökmək. açmaq. həll edmək. əritmək. ayırmaq. savmaq. sovmaq. yaymaq. parçalamaq. balçamaq. gəvşətmək. boşaltmaq. əğritmək. pozmaq. xərablamaq. qalqızmaq. bərtərəf edmək. toxtatmak. yatırmaq.

fəsx etdirmək açdırmaq. çözdürmək. çözgüdürmək. sökdürmək. həll etdirmək. əritdirmək. ayrıtmaq. savdırmaq. sovdurmaq. yaydırmaq. parçalatdırmaq. balçatdırmaq. gəvşətdirmək. boşatdırmaq. pozdurmaq. xərablatmaq.

fəsx olmaq çözgülmək. çözülmək. çözünmək. dağılmaq. sökülmək. açılmaq. ərinmək. həll olmaq. ayrılmaq. savılmaq. savalmaq. sovulmaq. gəvşənmək. yayınmaq. parçalanmaq. pozulmaq. xərablanmaq.

fəsx batillətmə ibtal edmə. pozutma. pozutuş. solutma. solutuş. sovutma. sovutuş. çürütmə. çürütuş. əsgitmə. əsgitiş. silitmə. silitiş. yarpıtma. yarpıtış. yıprıtma. yıprıtış. püskütmə. püskütüş. korlatma. korlatış. dışqıtma. dışqıtış. pozma. qaldırma. pozma. dağıtma.

fəsx, batil edmək pozmaq.

fəsx, ləğv edəməyən yoxlayamayan. yox edəməyən. boşadamayan. qaldıramayan.

fət fənn. fənd. qım. qıma (< qılma).-gürəş qımalarından : badağı. sürişmə. yan baş.

fəta iğid. ər. gənc. basmaqan.

fəth edmək almaq. açmaq. qapmaq.-ölkər alıb açdı. üstənmək. üstün gəlmək. onalmaq. onqalmaq. açmaq. bağındırmak. boyun əydirmək. dartıp almaq. açmaq. çıkışmaq. açılamaq. açmaq. basmaq. üzərinə çökmək. tutmaq. almaq.-: bəy ölkəni fəth etdi : bəy el basdı, tutmaq.

fəth olunmaq alınmaq.

fəth olunmaz qadamaz. qaptanmaz. sarsılmaz.

fəth alqa. alım. qələbə yengi. tutanaq. zəbt.

fəth, zəbt edmək almaq. ələ keçirmək.-bir basında aldılar.

fəthə hərəkəti üstün.

fəthə zəbər. üstün.

fetile piltə. kav. kov. qov.

fətir çapatı. çıpma. çapma.

fetiş tutam. tutun. büt.

fetnəcu sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. coşqun. çapqın. çalamıt. qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri.

fetnəcuyi sıçraqlıq. saçraqlıq. yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.

fətq qasιq.-fətqli : kavlıç. qasığı yırtıq yarıq.

fətq yırtıq. yırıq. kavlıc. qasıq. alqa. alım.-fəth edmək : basmaq. toktatmak. yatırmaq. üzərinə çökmək. açmaq. bağındırmak. boyun əydirmək. dartıp almaq. açmaq. çıkışmaq. tutmaq. almaq.-: bəy ölkəni fəth etdi : bəy el basdı, tutmaq.-fətqli : kavlıç. qasığı yırtıq yarıq.

fətva yürüm. buruq.

fəvəra edmək pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. fışqırmaq. fısqırmaq. coşmaq. fəvvarələnmək.

fəvvarə fışqı. fısqı. fışqırıq. yola. yula. su qaynağı. yerdən fışqıran su. gözə. yola. yula. su qaynağı. yerdən fışqıran su. gözə. çoğra. çoğar. çoğrama. qaynar. fışqıran. pışqıraq. pısqıraq. püsgürək. fışqıraq. fısqıraq. coşqar. coşqur.

fəvvarələnmək pışqırmaq. pısqırmaq. püsgürmək. fışqırmaq. fısqırmaq. coşmaq.

fəvvarəli fısqılı. fışqılı. fışqırıqlı.

fəxim baquy. böyük. yekə. güclü. əzim. cəsim.

fəxr ediləcək öğünləcək. övünləcək.

fəxr edmək fəxr eləmək. güvənmək. qıvanmaq. öğünmək. övünmək. öğünmək. övünmək. güvənmək. qıvanmaq. qüvənmək. güvənmək. köpənmək. maqtanmaq. boysanmaq. badlanmaq. övünmək. ulumsuluq. böyük söyləmək. gönənmək. güvənmək. sevinmək. boysanmaq. boysandırak. boy demək. ayınmaq. öyünmək. özünü övmək. şişmək. ulusaymaq.

fəxr satmaq taslamaq. osdutmaq. şişirmək. uzanmaq. artıqlamaq. özünə artığına güvənmək.

fəxr güvənc. güvənmə. qıvanc qıvanmə. öğünc öğünmə. övünc. övünmə. onur. iftixar. avurt. şişmək. qurra. təkəbbür. övlüc. güvənc. övünc. övlüc. güvənc. övünc.-fəxr edmək : yüksək uçmaq. böyüksəmək. böyüklük taslamaq.-fəxr edmək : avurt satmaq : şişmək.-fəxr edmək : qüvənmək. güvənmək. köpənmək. maqtanmaq. boysanmaq. badlanmaq. övünmək. ulumsuluq. boysanmaq. boysandıraq. boy demək. ayınmaq. öyünmək. özünü övmək. şişmək. ulusaymaq. yüksək uçmaq. böyüksəmək. böyüklük taslamaq. boysanmaq. boysandırak. boy demək. ayınmaq. öyünmək. özünü övmək. şişmək. ulusaymaq.

fəxri qarşılıqsız. könüldən. göyüldən. onral. onural. toraman. övrək. şərəfli. könüllü. ənlək. enlək. ənnənməyə, öğünməyə qonu olan. ödül qonusu. onral. onural. toraman. övrək. şərəfli. könüllü.

feyləsuf qam.

feysələ yarqı.

fəzahət rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik.

fəzalı açıq.

fəzih kəsit. qırıq. alçaq. kəst. utandırıcı. usandıran. müftəzəh.

fəzilət ərdəm. ədəp. tərbiyə. hünər. ərdəm. ərdəm. arıqlıq. irtəm. ərdəm. ərdəm. ağalıq. kərəm. böyüklük. ərdəm. irtəm.

fəzlə artma. quş sıçan poxu. sağı. salqı. sanqı. qığ. pislik.-quş salqı. sanğ. quşların tərsi.-quş fəzləsi : sağı.

fıçı qotas. boşqa.

fidan bitgi. örgən. bitgi. örgən. çıtan. gəncik. yeni yetmə. yeni çıtdayan, yetişən ağac. tingəc. tingic. çıtan. ağac tingəsi. körpəç. qələmə. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət : tingə. körpəç. yeni yetişən ağaccıq.

fidanlıq qaqlıq. qələməlik. kökün. qələməlik. sapıqlıq. sürgünlük. qurçunluq.

fidyə ödəmək culamaq. yulamaq. yulbarmaq.

fidyə açıtlıq. açatlıq. qurtulma. özbaşdaqlıq. özərklik. qaraşsızlıq. azadlıq qarşıtı verilən para. yoluq. ehsan. yoluq. ehsan. cul. yul. başlıq. yol. culuv. yuluv. yoluv.-fidye verip qurtarmaq : yulamaq. culamaq. culdurmaq. yulbarmaq. fidyə ödəmək. rehindən qurtarmaq.

fikir birliği diləktaşlik.

fikir birliği öqləş. öğləş. ağıl birliği.

fikir birliği öqləş. öğləş. ağıl birliği.

fikir dəğişdirmək taqalanmaq. xiyal qırıqlığına uğramaq.

fikir tərzi anlayış. tələqqi. nuqteyi nəzər.-oyuma şaq etti : birdən birə ağlıma gəldi.-keçmiş tasasından daşınmış, yeni oykular aşınmış.

fikir fikr. oy. oyum. sağım. düşüncə. oyan. düşüncə. uylaş. təfəkkür. sanı. düşünmə. yad. baş. beyin. hafizə. zehn. ağıl. xiyal. düş. düşək. oranc. oran. qərar. düşnüq. hükm. qanıq. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. mülahizə. çilə. çilək. qanı. qayğı. düşüncə. oynuş. uynuş. xiyal. ülgü. oyğuru. çəki. təsəvvür. təxmin. zehni qərar. fikr. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. ip. əyp. eyp. zehn. xatir. yad.onov. tovsiyə. öğüt. qarar. oyum. düşüncə. saqış. düşüncə. oyum. uğin. düşüncə. sağınıv. saqış. düşüncə. oy.uy. oyalıv. uy. oy. ut. uş. us. is. uz. ağıl. oykır. qaraş. göz. sanı. sanığ. duyu. duyğu. oylao. duyqu. ura. xiyal.düşüncə. oyan. sağım. düşüncə. uylaş. təfəkkür. oy.uy. oyalıv. uy. oy. ut. uş. us. is. uz. ağıl. oykır. qaraş. sağınıv. saqış. düşüncə. göz .-qaraş düşək. düş. duyğu. uğin. xiyal. düş. düşək. düşüncə. sanıc .-fikirli : oylu.-oyu (fikir), görüş, yaşayış baxımından uyuşuqlu kimsə : qafa dəngi.-sağlam fikir : tamallı oyum :.-qaraş düşək. düş. duyğu. sanıc.-fikirli : oylu.-gizli, yaşrın olan sanı, duyu, fikir : güman.

fikirdaş ağıldaş. oydaş. qarındaş. içdaş. sırdaş. başdaş. qafadaş. könüldaş. diləktaş. diləktaş.

fikirdaşlıq ağız bilrliyi. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. tevafüq. ittifaq. ağız bilrliyi. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. tevafüq. ittifaq. qarındaşlıq. içdaşlıq. sırdaşlıq. başdaşlıq. qafadaşlıq. könüldaşlıq.

fikirdaşlıq oydaşlıq. öğdəşlik. ağıldaşlıq.

fikirdaşlıqla oydaşlıqla. öğdəşliklə. oybirliyiylə. gördaşlıqla. düşdəşliklə. ittifaqla. tevafüqlə.

fikirdaşlıqla oydaşlıqla. öğdəşliklə. oybirliyiylə. gördaşlıqla. düşdəşliklə. ittifaqla. tevafüqlə.

fikirləşmək geçirmək. geçirinmək. geçinmək. düşünmək. ağlına gəlmək. xiyallanmaq. tasaranmaq. tasaqanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. görmək. fərz edinmək.oylanmaq. qarar vermək. küylənmək. uslanmaq. ayağ axsatmaq. düşünmək. xayallanmaq. niyyətlənmək. oyunmaq. oylanmaq. düşünmək. oylanmaq. oylaşmaq. düşünüşüb daşınışmaq. düşünmək. ögünmək. döğünmək. düşünmək. sağınmaq. heyifsinmək.saqımaq. sağımaq. görünmək. sezinmək. quşqanmaq. tüşünmək. taşınmaq. daşınmaq. təfəkkür edmək. mülahizə edmək. görmək. geçinmək. geçirinmək. xiyallanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. fərz edinmək. düşünmək tasarlamaq. xiyallanmaq. düşünmək. qanıtlanmaq. oyumaq. oymaq. oyunmaq. geçinmək. geçirinmək. xiyallanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. görmək. fərz edinmək.-nə keçirirsən.-özüvü nə kimi keçirirsin.-çoxda hündürdən keçirmə belə.-nə duyqular, nə olaylar keçirdim.-özüvü nə kimi keçinirsin.-çoxda hündürdən keçinmə belə.-nə duyqular, nə olaylar keçinirim. oydaşmaq. muşavirə edmək.

fikirləşmək oylanmaq. qarar vermək. küylənmək. uslanmaq. ayağ axsatmaq. düşünmək. xayallanmaq. niyyətlənmək.

fikirləşmək oyunmaq. oylanmaq. düşünmək.

fikirsiz qarnı geniş. aldırışsız. tasasız. duyusuz. çiləksiz. çiləsiz. dərsiz. tasasız. qussəsiz. qəmsiz. qayğısız. tasarsız. düşünsüz. düşnüqsüz. düşünmədən. rasgələ. hərgələ. nəngələ. tuşlanan. dəğər. başıboş. boşabaş. boşabsıq. boşbozuq. əğimsiz. amacsız. umacsız ( < ummaq). qaraçsız. bəlliksiz. oxsuz. özləmsiz. istəmsiz. diləksiz. hədəfsiz. qəsdsiz. məqsədsiz. qayəsiz. mənzursuz. ərəksiz. güdüsüz. yönəsiz. tutumsuz. çaqıl çuqul. çert pert. çırt pırt.-kəj fikirli : sapıq, çarpıq, tərs anlayışlı, oylu.-sahib fikir. qarazçı. qarazan. düşüncə yiyəsi. mütəxəssis. usda. mama.-gözdə, fikirdə qoymaq : saylamaq. gözə almaq. hesaba almaq.

fikr edməmək düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. duyqumazmaq. engəməzmək. alğamazmaq. alqımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. duşqumazmaq. olmaz sanmaq. olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. ehtimal verməmək.-sahib fikir. qarazçı. qarazan. düşüncə yiyəsi. mütəxəssis. usda. mama.-roşənfikr yançısı : yanaqçı. qanaqçı. bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı.

fikr edməmək xiyalsızlanmaq. genişlənmək.

fikr oyanıqlığı oyu qırağılıq.

fikr fikir. oyku. baş. oy. oyun. fikir. sanı. düşünmə. yad. baş. beyin. hafizə. zehn. ağıl. yatın. düşüncə. sanı. sanığ. duyu.1. tasa. üzüntü. sıxıntı. əndişə. anğaşa. qanı. qayğı. kədər.-bu fikri at. 1. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. hükm. hüküm. qərar. mülahizə.-başına (oyuna, fikrinə), ağzına qoymaq : daşlamaq. oxlamaq. yada salmaq. anıtmaq. andırmaq. hiss etdirmək. anıştırmaq. işarə edmək. ilqa' edmək.-bu fikrə gəldik ki. 1. tasarı. yönə. niyyət. məqsəd.-nə fikirlə bura gəldiz. 1. eninə boyuna, salıb çıxma. təəmmül.-uzun fikirdən sonra. 5. salıb çıxma. quşqu. quruntu. tərəddüd. görüş. düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi : düşünmə. qanıt. oy. oyu. oranc. oran. qərar. düşnüq. hükm. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. mülahizə. tasarı. düşüncə. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. 1. tasa. üzüntü. sıxıntı. əndişə. anğaşa. qanı. qayğı. kədər.-bu fikri at. 1. qanıq. qanıc. qanış. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. görüş. hükm. hüküm. qərar. mülahizə.-bu fikrə gəldik ki. 1. tasarı. yönə. niyyət. məqsəd.-nə fikirlə bura gəldiz. 1. eninə boyuna, salıb çıxma. təəmmül.-uzun fikirdən sonra. 5. salıb çıxma. quşqu. quruntu. tərəddüd.-. fikr

fikr, görünüş, nəzər, rə'y alma, istəmə danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. məşvərət. şur. məsləhət.-şura heyə’ti : qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.-görünüş, nəzər almağı, istəməyi gərəkən : qonqaşlıq. qonqaclıq. gənğəşlik. gənğəclik. danışmalıq. məşvərətlik. məsləhətlik. istişarəlik. istişari.

fikri tüşünsəl : düşnüq.

fikrimcə oyğurumca : düşüncəmə görə.

fikrin, zehnin çalmaq qandırılmaq : qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

fil həqiqə gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).

fil vaqe' gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil həqiqə. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).

fil yaqan. yanğan. yıyğınt.

filaş foto yarık. foto çakmaq.

film çəkilmək çevrinmək.-cızığ filim : cızqı filim : karton.-filmin ışığa qarşı duyaq olan qatı : duyar qat : həssas təbəqə.

film -bir filimdən seçilmimiş kəsiklərin, olduğu sırayla qısaca görsətmə : qabaq qurqu.-cızqı filim : animasyon. canlandırma. karton.

film -ünlü film : səsli film.

film, şəkil çəkmə işi çəkim.

filmbərdari kamera. alıcı.

filmsaz film salan.

filozof bögü.

filter süzək. süzgək. süzgü. süzgəc. süzəc. süzgüc. süzgəç.-filterləmək : süzmək.-filterdən keçirmək : süzdürmək. safatmaq.

filu bulanıq.

filvaqe' gerçəkdən. gərçəkdən.

final bitiş. tiniş. diniş. finiş. toxdam. toxdaş. sonər. sonuş. soluş. tüknüş. qutuş.

finalizm ərəkçilik.

fincan yanayaq. qulplu çanaq.

fındıq qosuq. qosıq. qozuq.-uzun qozuq, fındıq çeşiti : gəlinbarmağı.

fındıqlanmaq qosıqlamaq.

finiş tiniş. diniş. bitiş. toxdam. toxdaş. sonuş. soluş. sonər. tüknüş. qutuş. final.

finqo tınqa. dınqa. tınqo. dınqo. 1. kiçik it. 1. incə. tansuq. seçgin. sevimli.

fiqur qurum. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. çağa. yaxa. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. göstəriş. jest. əda..

fiqurlu yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı. göstərişçi. jestli. ədalı. qurumlu. qiyafəli.

firacə boldon. geniş geyim. 1. vəkillər geyimi kimi olub, geniş üstgeyim. firacə. 1. rubdöşambr. ev paltarı.

fıraksiyon gilip. gilif. qılıq.

fıraksiyonçu gilifçi. gilipçi. qılıqçı.

firaq firqət. ayrılıq. ayrılış. hicran. hicran. ayrılıq. yarsıq.

fırekans yığılık.

firəngi -tut firəngi çilək. çiyələk.

firib dadən aldamaq. aldatmaq. allatmaq. yanıltmaq. yahaltmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. tovlamaq. qandırmaq.

firib kari aldatıcılıq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. kəllaşlıq. kəlləşlik. qallaşlıq. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. dönüklük. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq.

firib vermək aldatılmaq. qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq.

firib umsuq. aldanış. kələk. tovlama. aldatma. umsuq. aldanış. kələk. tovlama. aldatma.-əvam firib : aldağan. aldadan.

firibənde azmıq. aşmıq. qandıran. qandırıci. alladan. aldatan. aldayıcı. aldatıcı. yanıltıcı. yahaldıcı. yanıldan. yahaldan. oyalayan. oyalayıcı. hoqqaçı. aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. hopçu. hopuçu. hopan. hoppuc. höppüc.

firibi nəzər yanılsama.

firibkar aldatıcı. aldatcı. sancıq. qancıq. qapcı. qoparcı. hiləçi. dolandırıcı. dolabçı. aldatıcı. tovlandıran. tovlayan. kələkçi. hoqqaçı. aldavac. aldatcı. kələkçi. qalayçı. hopçu. hopuçu. hopan. hoppuc. höppüc.

firibxor tez aldanan : aldağan. qanıcı. qanağan.

firibxori aldanıq. allanıq. allanış. aldanış. aldanma.

firistadə göndəri. yalavac. yamçı. yüklü. yükümlü. salqıq. salıq. salınmış. göndəri. göndərilmiş. elçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. peyğəmbər.

firiştə < baruştə : çatır. araçı. engəş. yumuşçı < yumış. calaşac. elçik. çatdırıcı. ara qatnaşçı. yumuşçı < yumış < yum. yummaq. calaşdırmaq. elçilik. irtibat . qaroğla. qarola. eniştə yumuşçı. mələk. pəri.

firistəndə göndərən.

firizer dibdonaq. dibdon. qarlıq. buz dolab. dondolab. buzluq. buzaq.

firma qoşluq. cütluq.-süt tavar firması : süt ürünləri cütluğu.

firqə qırqa. qol. bölük. bir topluluq içində, ayrılmış, ayrıca, başqaca görünən topluluq. qol. qolan. cərgə. komba. bölük. takım tayfa. zümrə. quruh. bölək. bölük.

firqəçi bölükçü. qırqaçı. qolçu. partıçı. hizbçi. yançı. yangəzən. qanatçı. bir sürüyə, topluma qarışmayan kimsə, malqara.

firqət hicran. ayrılıq. ayrılıq. firaq.

firu maye qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qaraçı. sıxıq. qısıq. qıtmır. çimri. qısqıs. qaraçı. yumru. paxıl. kenes < qınas. qıncus. varyeməz. momsik. gözü dar. gözü doymaz. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yalvaq. yavlaq. çaylaq. tamahkar. gözü dar. gözü doymaz. paxıl < bağıl. qısıs. çinis. berbəstin. verməyən. varyeməz. əlverişsiz. qıymır. qıpmır. qıtmır. qısmır. qataq. qadaq. qotur. çinis. çimri. qıtmır. qısmır. kinis <> çinis < qınıs. qıstac. qıssac. qısmac. qırmac. qıtmac. qasmac. qasmaçı. qırmaçı. xəsis.

firu nişandən söndürmə. basırma. bastırma. toxdatma. təskin vermə.

firu rəftən -dər xod firu rəftən : oyunmaq. oyalanmaq. düşünmək. çəkilənmək. qocunmaq. kovcunmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. işgillənmək. birələnmək. ürkünmək. alınmaq.

firu şodəgi girinti.

firudəsd alt.

firuğmənd ışıtı. ışılı. ışıntı. ışıqlı. ışıltılı.

firumayə kəsit. qırıq. alçaq. pəsələn. basılan. qol astı. əl altı. alçaq. zəbun.

firunişadən çəkitmək. çəktirmək. söndürmək. yatırmaq. köçürmək.

firunişəstəgi sönüm. yatım. köçüm. çəkik. uçuruq.

firurəftəgi -bərcəstəgi:. biçimli .-oylumlu : yontlu.

firuş saçu. satlığ. bazara göndərmə. satılığa çıxarma.-saçış alış : xərid firuş.-kəm firuş : satılmayan. rayic, mütədavil olmayan. sürümsüz. kasad.-por firuş : satımlı. sürümlü. rayic. mütədavil.-xərid o firuş : alaverə. alışveriş. alver.-dəst firuşe dovre gərd : qayaf. qayav. cayav. cayaf. çərçi. kərçi. gəzici satan.

firuşəndə satan. satıcı.

firuşi satılıq. sattıq.

firutən mütəvazi. qıyışq. qıyşıq.

firutən qanar. qane'. bükər. tox. mütəvazi'.-bükər kişi. ürəyi alçaq. alçaq könül. engin ürək. comət. yenğ. yenik. alçaqkönül. dərviş. engin ürək. qıstol. təmkinli. alçaq ürək. comət 1.qotqı. qoyqu. qoyaq. alçaq könüllü. yumuşaq xuylu. mütəvazi. saqlı. saqluq. saqnuq. sayqın. dəyanətli. yenic. yenci. başaşağ. bölər. alçaq göyül. kibrini, qalxuqluğun, ucalığın, rütbəsin gözə almayan. qotqı. qıstol. təmkinli. qoyqu. qoyaq. alçaq saqlı. saqluq. saqnuq. sayqın. dəyanətli. könüllü. yumuşaq xuylu. mütəvazi. qanar. qane'. bükər. tox. mütəvazi'.-bükər kişi.

firutəni edmək alçaq.

firutəni alçaq könüllük. bastıl. düşgünlük. təvazö'.

firutənlik edmək bölərmək. kibrini, qalxuqluğun, ucalığın, rütbəsin gözə almamaq.

firutənlik qanıqçılıq. alçaq könüllük. mütəvaze'lik. könüllülük.

firuxt satı. satılma. satım.

firuzə daş göy daş.

firuzə çəş. yaş. yəş. yeş. göy daş.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə