EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə2/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125

bəxtəvər bəyqan. bayqan. bayqın.

bəxtəvər xoşbəxt. olcaylı. bəyüş. bayuş (< bəy. bay). mutlu. qutlu. uğruq. uğurlu.

bəxtiyar unqaylı. yolık. qaraçoxa.

bəxtiyar unqaylı. yolık. qaraçoxa.

bəxtiyarlıq oqur. uğur. qutluluq. səadət.

bəxtli ulduzları barışıq. şanslı. nəgələli. yaxmal. yaxmallı. şanslı. iqballı.

bəyan edmə əyan edmə. ayanlatma. ayıtma. aylatma. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. izhar. izhar edmə.bəyan edmək açıqlamaq. bildirmək. 1. bəlli.

bəyan edmək bildirgəmək.

bəyan edmək söyləmək. ifa edmək.

bəyan 1. açıqlama. bildiri. söyləmə. söyləş. deyiniş. söyləyiş. bildirim.

bəyan şərh o bəyan: açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. tozih.

bəyan söyləş. söylək.

bəyanat açıqlama. deməc. söyləc. deklərasyon. açıqlama. deklərasyon. deməç. sözçü. savçı.

bəyanat -şərh o bəyanat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat.

bəyanə qapıra. qoparı. bir alış verişi qapatmaq üçün öncədən verilən para.

bəyaniyyə vermək deməç vermək. açıqlamaq.

bəyaniyyə açıxlama. deklərasyon.

bəyaniyyə duyuru.

bəyannamə vermək bildirgəmək.

bəyannamə bildirgə.

bəyannamə bildirgə. bildiri. öğüt kağazı. manifest.

bəyannamə öğüt kağazı. bildirgə.

bəy'o şəra saluğ. salıq alıq. salmaq almaq. aluğ satuq. əxzo əta.

bəyz -darul bəyz: kasabılanka (kasa < qapsa + bılan: ağ). ağqala. ağşəhər.

bə'z bölüm.

bə'zən birneçə. bir.-iki. sandan. çəndən. kaysə. sakta. çağda. sakta. gah. kəmahal. kayhı kaysı. keydə. key .-keydə. keybir. kəzdə. keydə. keybir. ara sıra. ara tirə. arçak.-bə'zi vaxt : bir sakta. kaysə vakıt. keydə kedə. key çak. kətedə.-haydan .-sandan : aydan .-sandan : çəndən yarım. arasıra. saybir.-saybir gəlir gedir.-saybir görünür. saybir yox.-saybir adamlar.-saybir işlər.-saybirinin. saybir işləri : bəzilərinin. bəzi işləri.

bə'zən gah. gahdan. qaq. qaqda. hərdən. arasıra. gahdan. ara sıra. sıra kərə. çağ ba çağ. zaman zaman. tüşə. hərdən. gah. tüşürə tüşürə. gah gah. hərdən. vax vax. vax vax. ara ara. ara sıra. arada sırada. gah gah.

bə'zi bə'zi arad sırad. sırad kərəd.-bə'ziləri: biriləri.

bə'zi arasıra. birtaxım. kimi. bir sayı. bir taxım. bir qısım. bir kəsim. birtaxım. bəlirsiz çoxluq. bir ölçək, miqdar, qism. kimi.-kimiləri istir, kimiləri istəmir.

bə'zi saybir.-saybir adamlar.-saybir işlər.-saybirinin. saybir işləri: bəzilərinin. bəzi işləri.

bə'zilər birilər. birtakım. birbölüm. birsıra. birquruq. birqurup.-qonaqlardan bə'zilər gəldi.

bəzl edmək soyurqamaq. savurqamaq. bağışlamaq. bəxşiş edmək. ikram edmək. ehsan lütf edmək.

bəzl saçıq. saçaq. bağış.

bəzləqu gəprəş.

bəzm toplantı. görüng. yığın. bayram. çırğamış. toy. şənlik. sevinc. seviş. kürəng. eyşi işrət.

bi alayiş arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

bi bak dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

bi çara çarasız. çarasız. çarəsiz. aruq. yazıq. aruq. yazıq. qalmış. çarasız yaraqsız qalmış. qalmış. çarasız yaraqsız qalmış. qıtlaq. qıttaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. yoxsum. yoxsun. qırman. qırıq. yoxsul. düşgün. düşmüş. fəqir. qırıq. zavallı. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. züğürt. misskin.

bi çarə yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. gücsüzlük. bıkanış. bıkmış. qalmış. düşgün. bezgin. bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. yorqun. yıprak. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. çal. başarıqsız. bəcəriksiz. iş yapamayan. ələyaqsız. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. qaqırdaq. qaqşaq. iqtidarsız. əlsiz. pəst < pəsələ. düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.

bi ədəb qaba saba. özənsiz. tullağan. dərdərik. yuxulubaş. başı soyuq. həvərə. inciksiz. nəzakətsiz.

bi fayidə faydasız. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə.

bi ğəşş arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

bi hal ağrıq. kavşaq. kağşaq. köğşək. kavır. kəsəl. kəsələk. xəsdə. məriz. naxoş. qulağı sallaq. durumsuz. yorqun.

bi hiss hissisiz. duyusuz. qansız.

bi ləyaqəti başarıqsızlıq. qaqlıq.

bi məğz kova. çova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.

bi mə'ni anlamsız. faydasız. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə.

bi mə'ni yava.

bi nəhayət qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

bi payan qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

bi qanun qanunsuz. yasasız. yasaz. yontasız. yonatsiz. yönətsiz. yöntəsiz. qadasız. qadalsız.

bi qanuni qanunsuzluq. yasasızlıq. yasazlıq. yontasızlıq. yonatsızlıq. yönətsizlik. yöntəsizlik. düzgüsüzlük. düzüksüzlük. qadasızlıq. qadalsızlıq.

bi rəbt ilgisiz. tutarsız. bağlanışsız.-rəbtsiz sözlər : tutarsız sözlər.

bi rəbt ilgisiz. tutarsız. bağlanışsız.-rəbtsiz sözlər: tutarsız sözlər.

bi ru dər bayesti sıxıfıqı. cicibacı. birbirinə çox yaxın, içdən, içdənik, iç içək, səmimi.

bi səmər çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. ələki. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.

bi taqət bitik. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış.

bi tərəf qalıs. qərarsız. tərəfsiz.

bi təvəccüh saymaz. aldırmaz. saymaz. aldırmaz.

bi xerəd küdbeyin. küd. qatraq. qaba. qabat. qabav. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal.

bibak(fars) qorxmaz. qapcaq. qıpcaq.

bibər burç.

biçarə çarasız. çarəsiz. qıtlaq. qıttaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. zəif. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf.

biçarə əliboş. əlikor. əlikov. yoxsul. əli açıq.

bıçqı təstəre.

bidar edmək oyarmaq. oyatmaq.

bidar yazqan. ayıq. oyaq. ayıt. bəllik. işarət. izək. izdək. izlək. oyunçu. oyanıq. uyanıq. uyumayan.

bidari izlənim. izləniş. intibahh. duyuş. duyum. oyanma. impiresyon. bıraxılan iz. oyanış. oynayış. aqahi.

bidə't törəç.

bidon gögən. gügüm.

bidon qalay. küp. boşqa.

biədəb girizən. gizirən. girişən. dalan. dalqıc. girgin. girilgən. sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. sovulcan. qatılqan. qatığan. fizul.

biədəblik girginlik. girilgənlik. girizənlik. gizirənlik. girişənlik. dalanlıq. dalqıclıq. sırtıqlıq. keçməlik. geçməlik. soxulqanlıq. sovulcanlıq. fizulluq.

bihasibi baxımından. yönündən. 'tibariylə.

bihəmta təkin. tək. taysız.

bihəmta təkin. tək. taysız. tamay.

bihudə aldamaz. alğamaz. içsiz. anlamsız. anlaşılmaz. axır. özsüz. lafa. yava. yafa. yamaf avara. hava. hayva. hevərə. həvərə. aylaq. aylav. basav. bayqa. bayqaq. bayqal. puç. puk. puka. saçma. heç. boş. boş yerə. boşa. boşur. boşalaq. boşboşa. boşuna. boşboşuna. boşuboşuna. boşdalaq. qozaf(fars). gəzaf(fars) ( 1. < qozqaq. qoğzaq. 1. < kovzaq: < kov: kof: boş). çanax. çapa. dibsiz. ələki. gərəksiz. ıssız. işə yaramaz. işsiz gücsüz. gop. gopuç. kəpək. şişgin. uyarsız. masav. qapquru. qurulay. qarmaşıq. qırbal. qırban. yelə. yələ. yelli. əbəs. faydasız. mə'nasız. məğzsiz.

bihudə anlamsız. kaval. kavqal.

bihudə boş.

bihudə kova. çova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.

bihudə qolayın. yerliksiz. yerilsiz. dək. tək. təkin. boş bedərək. boş. quru.

bihudə salsarı. sərsəri. sayaq. boşna. boşan.

bihudə yaramaz. yaramaqur. boşuna. çıxarsız. dəğərsiz. çalarsız.

bihudə yavu. qolayın. yerliksiz. yerilsiz. dək. tək. təkin. boş bedərək. boş. quru.

bihudəgi koğalaqlıq. kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.

bihuş edmək huşdan aparmaq. uyutmaq. kehətmək.-uyatsızın cərrahlıq etdilər.

bihuş olmaq oysuramaq. keçinmək. bayılmaq. kəndindən geçmək.

bihuş şodən bayılmaq. keçinmək. ürəyi keçmək. huşdan gedmək.

bihuş bayqın. bayıt. bayda. geçgin. keçgin. kəndindən keçmiş, çıxmış. bayqın. mədhuş.

bihuş huşsuz. uyuq.

bihuşlamaq uyuşturmaq. hissizlətmək. bihiss edmək.

bihuşlayan uyuşturucu.

bihuşluq yuxuluq. uyuluq.

bihuşu taluq. daluq. huşdan gedmə.

bihuşu taluq. daluq. huşdan gedmə.

bıjma sümük.

bikar boşgəzən. işsiz. görəsi yox. görməncsiz.

bikar uğraşsız. görəvsiz. görəsiz. görəksiz. işsiz. çalışsız.

bikarə işdən qaçan. işqaçqını. ərincək. uşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.

bikarə işsiz. boşda. açıqda. havada.

bikari boşuqluq. boşdalıq. işsizlik gücsüzlük. işsizlik.

bikəran(fars) kəransız < kərənsiz (< kərmək: kəsmək). qıraqsız. qırıqsız. sonsuz. sanasız.

bikr (sınırlanıb, ayrılmamış nərsə) gen. gən. işlənməmiş.-gen topraqlar.

bikr pozulmamış. əl dəğməmiş. işlənməmiş. qızlıq. pozulmamış. balta dəğməmiş. əl dəğməmiş. işlənməmiş.

bikr qapalı.

bikr qız oğlan qız. əl dəğməmiş.

bikr tuv. işlənməmiş topraq.

bikrlik qızlıq. qızoğlan.

bila e'tiraz dartıksız.

bilaistisna istisnasız. ayrıcasız. müstəsnasız savaqsız. sovuqsuz. yarıqsız. yarpıqsız. ayrıtsız. ayrışsız. ayrımsız. ayrıqsız. arıqsız. azıqsız. ayarsız. ayrıcasız. saçıqsız. seçiksiz. çıxıqsız. çıxıtsız. dışıtsız. dışıqsız.

bilatəklif sadəcə. düzcə. taarüfsüz. təklifsiz. doğrudan.

bilatərdid quşqusuz. quşquz. şəggisiz. ikisiz. mühəqqəq.

bilavasitə doğrudan. aracısız. dolaysız. doğrudan. doğrudan doğruya.

bilavasitə ıslacsız. doğrudan doğrya. ortaqsızın.

bilbədahə irtical. doğac. düşünmədən, hazırlanmadan, içinə doğan, içdən gəldiyi kimi qonuşma, söyləmə, danışma, qoşma, bəstələmə, yapma.

bilcümlə bilimum. bütün. imum. tamamiylə. bütün. həp. cəmiən. cümlətən.

bilcümlə bütün. həp. hamısı. tamamı.

bilet geçirgən.

bilfe'l qılaraq. yaparaq. edərək.

bilimum bütün. imum. tamamiylə. bütün. həp. cəmiən. cümlətən.

bilimum bütün. bilcümlə. imum. turqanı birlə. hamısı. qamusu. həmməsi. həpsi. cümlətən.

bilkülliyyə büsbütün. tamamilə. bütün bütün. mükəmmələn.

bilvasitə bağlı olaraq. dolayısiylə. nərsədən ötürü. üzündən. təvəssütü ilə. zimnən. muqtəzasiylə. cəhətiylə.

bilvasitə dolayısiylə. təvəssütü ilə. dolaylı. ıslacıyla. vasitəsiylə. ğeyri müstəqim. aralı. aralıqlı. dolayı. vasitəylə. vəsiləylə. dolaylı.

bilxassə artığca. ayrıqça. ayrıca. özəlliklə. hər nədən öncə. başda. hələ. ən çox. özəlliklə. üstəliklə.

bimovqe' vaxsız.bimudara endişinsiz. endişəsiz. endüşsüz. endüşünsüz. endüşüncəsiz. düşüncəsiz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. keçinməzin. keçinişməzin. keçişməzin. keçinişsiz. keçinməz. güzəşsiz. qatraq. qaba. qapaxat. qatı. qıyan. əsirgəməz. musamihəsiz.

bina edmək durqurmaq. tikmək. durdurmaq. yapmaq.

bina edmək durutmaq. dayatmaq. sağatmaq. sağtamaq.

bina çatı. yurt. yapıt. yapı. yabıt. əsər. qorılma. qaraltı. çatı. yurt. qorılma. qaraltı. çatı. saxtıman. ev. yapı. qalartıq. qalartı. yapı. uru. tikiş. tikinti. qaraltı. qarartı. qarartu. qaramtı. qaramıt. qoraltı. qoramtı. qoramıt. barınaq. ev. yapı. yapıt. yapı. yabıt. əsər. yapı.-daş bina: . qaqır yapı: daş yapı.-daş uru : daşdan yapılmış yapı.-uru palçığı : samanlı çamır sıvı.-na bina: qapıq. qapran. kor.

binəva yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz.

binəvaxanə düşgülevi. yoxsulevi.

biniyaz dolmuş. doymuş. tox.

binnəfs kəndi kəndisinə. özü özünə.

binnəticə nəticətən. sonunda.

bipayan sonsuz. sonərməz. sona ərməz. bitməyən. bitməz. tükənməz. nəhayətsiz.

bipərva 1. qorxmadan. çəkinmədən. 1. aldırışsız. çəkinməz. sakınmaz. qorxmaz. gözübərk.

biqanə ayrığ. yabançı. yad. başqa. qeyr.

biqanə doğasız. ıssız. issiz. kəssiz. kimsəsiz. yad.

biqanə yaban. yabançı. el. yad. özgə. başqaq. dışsal. yabani. yabançı. xarici. ilgisiz.

biqanə yabancı. tışlı.

biqanə yad. çaşıq. şaşıq. kırıq. kərik. qərib.

biqanə yadırqan. yadırqı. yad. yabançı.

biqanə yavan. yayvan.

biqanəgəra özgəsinə.

biqanəgərayi özgəsiniş. özgəsinmə.

biqanəgi dışarılıq. daşralıq. taşralıq. ilgisizlik.

biqanəgi özgəyiş.

biqarar özgərişçan. özgörüşçan. düyişgən. atqırcan. özgərmil. duruksuz.

biqərar dincsiz. dişsiz. didirgin. didərgin. tedirgin. huzursuz.

biqərar özgərişçan . özgörüşçan. düyişgən. atqırcan. özgərmil. duruksuz.

biqiyafə qatanqur. biçimsiz. yaxışıqsız. qılıqsız.

biqudə saçı qıvırma aracı.

bir şey saymamaq pəsdələmək.boğmalamaq. çükütmək. kiçitmək. alçatmaq. yergitəmək. külcətmək. təhqir edmək.

birahə soxmaq. soqmağ.

bıravo qutlu. yaşa. varol. afərin.

birun edmək ayırmaq. ayrıtmaq. arqıtmaq. azqıtmaq. ayartmaq. yarlamaq. yarıtmaq. yarpıtmaq. dışqıtmaq. savlamaq. sovlamaq. saçrıtmaq. seçrəmək. seçrətmək. istisna edmək.-be birun: dışına. eşiyinə.

biruni eşiklik. dışlı.

bisaman düşgül. yoxsul. yazıq.

bisəro pa yalınayaq. daldaban.

bişi bolluq.

bisiklet cin arabası. yenğ arabası. cüttəkər. qoştəkər. doçərxə. qoştəkər.

biskivit qaqal. qaqa. quru dadlı. kavalaq. kavdalan. quru, gəvrək dadlı çeşiti. qıtır.

bismi adıyla.

bismillah söz başı.

bistə qulluqçu. təciməni evində qonuqlatıp onun mallarını satıverən. qoyunlarını toplayan. təcimən qidərkən yirmi qoyunda bir alan şahıs.

bistə qulluqçu. təciməni evində qonuqlatıp onun mallarını satıverən. qoyunlarını toplayan. təcimən qidərkən yirmi qoyunda bir alan şahıs.

bittəmam oq. ox.

bivə başıboş. qalma. qalum. dul.

bivəfa bəfasız yeltək. gəlgeç. bozyel. poyraz. dayaqsız. dayamsız. dayanmaz. dayasız. dönək. qancıq. duraqsız. durmaz. durumsuz. havayi. qərarsız. dalqaçı. oransız. oranşsız. söyəksiz. söyəngəsiz. sürəksiz. tapıqsız. tutaqsız. subatsız. sübatsız. mütəhəvvil. hərcayi. dönək. qancıq. sözündə durmaz.

bivəgi qarısızlıq.

bix qalıt. qalat.

bixanıman alaman alaxan. alamaq. alamıq. avara. yersiz işsiz. aralıq kişi.

bixanıman qazaq. gəzək. evsiz eşiksiz.

bixodi boşalaq. boşdalaq. boşuboşuna. boşboşuna. boşboşa.

bixodi boşuboşuna. boşboşuna. boşboşa. boşalaq. boşdalaq.

biyaban kavar kavra. kavraq. çöl.

biyaban qır.

biye qıyma. qıvırma. çevirmə. yaxa, ətək qırağlarında olan çevirmə.

biyoqrafi görümlük. keçmiş. geçmiş. yaşam keçimi, ötüşü, nağılı. yaşamöyküsü yaşamötgüsü. olumluq. yörged. (nərsənin keçirmiş, dolanmış, görmüş gedişləri, evrənləri, mərhələləri). keçiniş. çəkiniş. sürnüş. yaşam yolu. yaşantış. yazıntış.

biyoqrafi özötük. öttük. şəxsi yaşamda görgülər.

biyoqrafi özötük. öttük. şəxsi yaşamda görgülər. yaşam qara. yaşam yolu. durmuş yolu. yaşam öyküsü. özgeçmiş. yaşlıq. yaşam sıyığı.

biyoqrafi tirik. dirik.

biyoqrafi yaşam qara: .

biyoqrafi yaşam yolu. durmuş yolu. yaşam öyküsü. özgeçmiş.

biyoqrafya yaşlıq yaşam sıyığı.

bizinis kiləs işlik orun. iş kişilərinə, adamlarına özgü yer.

bizinismən iş adamı. tacir.

bizzat kəndi. kəndisi.

bizzərurə istər istəməz. məcburi.

bobl idrar: sidik. südük. işənti. qaşantı.

bö'd boyut. ıraqlıq. uzaqlıq. məsafə.

boğrənc < bükrək. giript. girift. qarşıq. girişik. işgil. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq.

böhran boğnaq. bulağay. gərilim. sinirlilik. gəriş. gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarışıqlıq. pozqunluq. tıxar. sıxar. sıxıq. tıxıq. sıxarıc > ısqarıc. tıxarıc. basıq. dolquq. dolduq. gərilim. buruluş. dönüş. dönüm. dartıştıq. bulanım. bunalım. ağır iç sıxıntısı. qarışım. kiriz. bunalım. gərgin. bərkik bulquq. bulaqıq. həyəcan. qopuntu. (< burkan. boran. düğüm). buruluş. dönüm. dağdarış. tənglik. sınılış. yetməzçilik. qırqın.-birdənbirə gələn titrəmə, üşümə, ısıtmac, kiriz, böhran: qartana.-??böhranlı: çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət.

böhranlı bulağaylı. boğnaqlı. gərilimli. sinirli. gərgin. gəriş. gərgiş. gərginlik. qarmıq. qarışıqlıq. pozqunluq. bulanıq. bunalıq. bərkik bulquq. bulaqıq. həyəcan. qopuntu. didərgin. didərgin. dedirgin. tedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli. hizursuz. huzursuz.

bol idrar: sidik. südük. işənti. qaşantı.

bold batı. batıq.

bolənd edmək aparmaq.-bolənd şodən: uzamaq.-bolənd bala: qırnaq. boylu.

boləndi ucalıq ucluq. boy. yüksəkli. üstünlük. ucalıq. ülviyyət.-pəsti o boləndi: girinti çıxıntı.-yüksək, uca, sarp, qaylıq yer: qaşqar. qaçqar.

boləndiye qədr o hosb böyüklük. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e’tibar.

bolhəvəsilik dəlilik. qaplıclıq. qaplıcalıq. tutmaclıq.

bon bəst çıxılmaz. aşılmaz.

bon bəst çıxmaz. kor. yapıq. dibi bağlı yer, küçə qapıt. geçməz. keçməz. çıxmaz.

bon bəst çıxmaz. yapıq. dibi bağlı yer, küçə qapıt. kor.

bon əğanjman qarıqıl. qaruqlı. iyi yollaşıq. iyi keçiniş.

bon qalıt. qalat.

bone qalıt. qalat.

bonyad qalıt. qalat. dib. ana. təməl. kök. göbək. qaynaq. əsas. əsl. mərkəz. mənbə'. başlaq. çıxıtuq. çıxıqut. dayanaq. paya. saltuq. salqut.

bonyə qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. kök. təməl. əsas.

bonyəvi kökün. kökündən. təməlindən. əsasından.

boqazçı boğazçı. boğazlı. boğaz düşgünü. obur. qarınpa. qarınqulu. acgöz. yanığ. yanğılı olan. yemtilmə. iştalı. iştahlı. istəkli. çox yemək yeyən. həris.

bor -cib bor: cibkəsən. cibkəs. cibvuran. cibvur. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. qapdırımçı. yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. cibçalan. cibçal. dolandırıcı. qaldırımçı.

boradə qorazə (< qırasa). yonqut. qızıl, dəmiri işlərkən tökülən xırda parçalar. qırpıntı. qıtıq. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. yonqa.

bord -kar bord: işlətmə. uyqulama.-uyqulama alanı: işlətmə meydanı.

bordən -əz beyn bordən: yoxatmaq. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.bordən -dəst bordən: əl atmaq. üzlənmək. yüzlənmək.-gücə üzlənmək.

borəhne çıplaq. yalın. lüt. kavaş. kavaz. kaval. kovaş. kovaz. koval. (< kav. kov).

borəhne lüt. açıqsaçıq.-pa borəhne: yalınayaq. daldaban.

borəhnə qabaq kimi. çıplaq. tüksüz. lüt. hər yanı açıq.

borəndə qayrac. qırqıc. qırıc. kəsgin. iti.

boreş çap.

boreş çap.

boreş kəsit. kəsmə. kəsim. kəsit.

boridə şodən ayrılmaq. qırılmaq. kəsilmək.

borran kəsən. kəsici. kəsin.

bos ağa. baş. əmir. rəis.

bostan bacğa. baxca.

bostan göylük göyül.

bot 1. büt. çapıt. 1. potun. qonclu başmaq.

bot büt. qorcaq. qurcaq. qurçaq. göyçək. sənəm. idol. heykəl.

botanik bitgibilim. bitgibilgisi. göyəkçilik. otçulluq. giyahşinası.

botrı -ağzı gen qab, şüşə, botru: kavanoz.

bovl edmk (y <> z <> d ). sıymaq. sıdmaq. sidmək. siymək. sızmaq. süzmək. süymək. südmək. işəmək.

bozaq sulaqay.ağız suyu. suyuq. ağız suyu. yar. yar. suyuq. ağız suyu. tüpürcək. tüfgi. tükrük.-suyuq ağızda yoğruşdu : ağzımın suyu qurudu, qaqurdu.-suyuq ağızda yoğruşdu: ağzımın suyu qurudu, qaqurdu.

bözəhkar pozqun. ısız. pozuq. bayağı. əğrib. fasid. yazqa. azqa. yozqa. yazıq. pozuq. kiçik oğru: oğruc. oğrac. qapqıc. qapıc. qaldırımçı. qarayolçu. pozuq. gədə. dələduz.

bozorg ağa. böyük. uluğ. kalan. böyük. böyük. ullaqat. ullağan. geniş.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə