EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə19/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   125

fələk düzən. evrən. acun. dünya. tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. < tün : gecə. 1. tünğ < tüqn : düğn : düğün : qapalı. 1. < dönmək). ötlək. ödlək. öylək .-öylək günü tavratır : fələk (zəmanə) ruzgarı devirir.-olan olacaq, köçən köçəcək. iş olacağına varır. bir soruna, gərəyə aldırmadan, etgilənmədən, olan olur. sən eddiyivi ed, sonuc dəğişmiyəcək. sən yapdığın yap, fələk öz işin işləyəcək.

fə'ləlik ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. çalqatlıq. yalqatlıq. çalçalıq. yalçalıq. çalıçılıq. yalçılıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik.

fe'li bəsit yalqı ediş. .

fe'li esmi işlik ad : edlik ad : qılıt ad : ad ediş : ad edim : ad edik : ad eyləm : məsdər.

fe'li köməki yardamçı etiş.

fe'li lazim geçişsiz.

fe'li mürəkkəb qurama etiş.

fe'li qerundif yaqçıl etiş : .-aşırqı ötqön çaq etiş : geçən çağ oluşu (partisipi).-anca ediş : ölyə ediş. anətiş. antiş.-negə antişət? : onlar nədən öylə yapırlar?.

fe'li şərti conditionnel. qoş ediş.

fəlsəfə anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. mə'na. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'ni. mə'na. anlam. anğılam. alqılam. bükü. öz. söz.-bu işin fəlsəfəsi nədir : bu işin özü, sözü nədir.-yaşam fəlsəfəsi : yaşam anlamı, alqılamı.

fəmandehe mərkəzi gənəlqurmay. gənqumay.

feminist ərdişi : ərdiş. qozbadam. qozbadan. ərkək qılıqlı qadın.

fəna ələ alınmaz. yaramaz. kötü. darmaduman. dağnaq. bərbad. düşük. düşüş. düşmə. uğursuz. pis. yaman. xunük. ərbət. əsgi. qapıq. uğursuz. kötü. kafir. qara. qaraqada. qaramat. kötü. pis. sıxıntılı. uğursuz. üzücü. qamlı. qamalı. qəmli. kədərli. bədər. kötü. caman. yaman. kötü. pıttır. kötü. qolay. bolmaqan. olmasın. işə yaramaz. bıtdır. bölum. talya. dalya. burso. ölüşgəmiş. çırqım. pis. yaman. xunük. ərbət. əsgi. şav. tabsız. kötü. zaravat. yazıq. qadur. iğrənc. diksindirici. mənfur. osal. kötü. işə yaramaz. netəsiz. dəğərsiz. uysal. usal. zayi'. yaman.-çuman. kötü. pis.-bu qapıq daşda çıxdı uğruma.-qara gün : üzüntülü, sxıntılı çağ, zaman.-qara günlər.-qara yazı. qara baxt.-qara sav : qara xəbər : sıxan, üzücü, yaman, kötü, pis, fəlakətli bilgi.-qara axca, ağ günüdə ağarar.

fənalıq pislik. kötülük. pozuqluq. gedlik. artıqlıq. kötülük. yamanlığ. yazavtılıq. kötülük. yoxsulluq. məhrumiyət. bədbəxlığ.

fənd fənn. fət. qım. qıma (< qılma). fənd. fət. qım. qıma (< qılma). qıllaq. qılaq. qadaq. işək. işqəl.-gürəş qımalarından : badağı. sürişmə. yan baş.-gürəş qımalarından : badağı. sürişmə. yan baş.-fənd vurmaq : çalımlamaq. kələk işləmək. oynatmaq. oyun gətirmək. ildikləmək.

fənər çaqaloz. orokıç. hörülüç. hörüç. çaqaloz. orokıç. hörülüç. hörüç. minar. fanus. sarqan. sırqan.-şimşəkli fənər : ara aşırı yanıb sönən dəniz fənəri. çaxaralmaz.

fənn > fənd. qılıq. könd. yası. yapı. çalqı. yol. yöntəm. yörtə. yetə. qılıq. yordam. sənət.-çala çalqısı : oğru borusu : oğru kələfcəsi : oğrunun işlədən, yararanan yolları, qılıqları, yordamları.

fenomen üz vermək olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə.

fenomen olqu. olay. görüngü. görüntü. hadisə. vaqiə. pədidə. yoruq. olay. görüngü. pədidə. olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə. hadisə. vaqiə. pədidə.-bu eminə deqən yoruq? : bu nasıl bir davranış?.-durmuştun toqsan yoruquna boyun tozup : yaşamın türlü dəğişimlərinə düçar olaraq.

fenomenizm olquçuluq. olayçılıq. görüncülük.

fenomenoloji olqulum. olqubilim. olayilim. olaylım. görünğilim. görüntilim. pədidəşinasi. olayçılıq. görüngücülük. vaqeiyyətbini.

feodal dərəbəy. xanxan..

feodal dərəbəyi.

feodalitə dərəbəylik.

feodallıq dərəbəylik. xanxanlıq.

fəqərat -situni fəqərat : omurqa, onurqa sümüyü. belgəmiyi.

fəqət bıraq. ancaq. yalnız. təkcə. təhcə. tənğcə. (< tənha(fars). təki. səkcə. gəlgələlim. tuttutalım. bıraq. yalnız. gəlgələlim. təkcə. təki. yalqız. təki. apam (aba : ən son). alay. amma. amma. ancaq. lakin. bolsada. olsada. ama. yalnız. yava. özqə va. ama. salt. tək. təkcə. yalnız. tanqa. tənha. sadə. məhz. təki. apam (aba : ən son).-baxdım, alay görmədim.-dedim alay eşitməi.-yalqız bir kərə gəl.-çağırdım, alay gəlmədi.-ova gedəcəkdim, ancaq hava qarışdı.

fəqir əliboş. əlikor. əlikov. yoxsul. əli açıq. donsuz. çıplaq. çulsuz. çulqasız. lüt. səfil. yoxsum. yoxsun. qırman. qırıq. yoxsul. düşgün. düşmüş. qırıq. zavallı. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. beçara. qarlaş. qırlaş. yazıq. yoxsul. aciz. boşəl. batıql. yoxsul. kasıb. səfil. azqınlı. yoxsul düşmüş. qaşaq. qaşşaq. ev eşiksiz. kasıb. yoxsul. müflis. yoxsul. ac. kasıb. möhtac. yarlı. yoxsul. kasıb. miskin. yalanqac. yoxsul. yalınçaq. çıplaq. qərib. qorumsuz. yiyəsiz. qaradaban. yoxsul. yalınçaq. çıplaq. qərib. qorumsuz. yiyəsiz.

fəqirlik yoxsulluq. qıtlıq. möhtaclıq. geçinməzlik. geçinəməzlik. yoxsulluq. möhtaclıq. yarlılıq. yoxsulluq. zavallılıq. azqınlıq. yoxsulluq.

fərağət dinc. tinqlik. tinqi. dınqı. tınqı. asayiş. yayçılıq. sikun. hizur. boş vaxt. savğun. yüngüllləşmək. yükdən açılmaq, dincəlmək. dincəliş.-yayçılıqla yazarbız : bir fürsətdə yazarız.

fərağətlik dinclik. incəlmə.

fərah aydınlıq. açığlıq.

fərahəm avordən bir araya gətirmək. bir yerə yığmaq. qovuşturmaq. cəmləmək.

fərahəm edmə edinmə. edinim. qazanma. əldə edmə. hasıl ediş.

fərahəm rəsidən biləşmə. birleşmə. birləşgə. biləşgə. birləşik. biləşik. birləşim. biləşim. bulşaq. bulşqa. bulşuq. buluşma. buluşum. qavşaq. qavşıq. qavışım. qavşım. qovşum. qovşaq. qovşıq. qovuşum. qovuşma. görüşmə. görşüq. tapışma. tapışıq. tapşıq. təlaqi.

fəramuşi unutma.

fəramuşkar unutan. yanğılqan. yanılan. unutsağ. unutan. unutsağ. yanğılqan. yanılan.

fəramuşkarı siliklik. çəkimsiz. unutqanlıq. ilgisizlik. maraqsızlıq. bəlirsizlik.

fəransə -haçar fəransə : ingilis haçarı : qısqacların çox yayqın çeşitləridən biri. qardan. qayırdan. qayıran.

fərar edmək sıvışmaq. süvüşmək. sürüşmək. qorxmaq. çəkişmək. qaçmaq.

fərari olmaq qaçqında yürmək. : .

fərari qaçaq. qaçqın. qaçası. qaçaq. qaçıq. qaçqın. qaçqın. qaçaq. qaçmış. qaçqın. ürkək. qaçmış. qoğuqmuş > (qorixtə(fars) qoğquzan. qaçan. qaçaq. qaçaq. qaçtaq. qaçqın. qaçqınçı. qaçaq.

fərasat ərişim. anlayış. alqı. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. seziş. sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. kiyasət. dahilik. idrak. qavrayış. bəsirət. anlayış. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. anğlayış. anğlayış.

fərasatlı uyav. uyanıq. başarıqlı. zirək. başlı. başaqlı. düşüncəli. beyinli. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı. anğlayışlı. anğlayış. anlayışlı. düşüncəkli. boz. uyav. uyanıq. başarıqlı.

fərasatsız kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. düşüncəsiz. başsız. görüşsüz. qapaxat. qatraq. qaba. kötük. gödük. gəlişsiz.

fərasət anğlağ. anlağ. anağ.

feraset sezqiçlik.

fərasətli çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. zirək. başlı. başaqlı. düşüncəli. beyinli. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı.

fəravürdə törəv. ürün.

fərax açış. açma. yayqın. geniş. enli. açıq. geniş. bollu. bol. engin. ingin. çox. qarqın. çoxlu. böyük. dərin. vəsi'. ergin. bol. geniş.

fəraxani oquş,. oxuş. çağrış. oquş. oxuş. çağrış.

fəraxi yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft. bolluq. genişlik.

fəraxlamaq genəlmək. genişləmək. dincəlmək. rahatlamaq. gengmək. genişləmək.

fəraxlanma (. ittisa’. vəsi'lənmə. vüsətlənmə. pəhnavərlənmə. ) genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gengişmə. gengişim. genginim. genginmə. gengilmə. gengilim. gengirmə. gengirim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. yayralma.

fəraxlanmaq açılmaq. boşanmaq.

fəraxlıq açığlıq. bolluq. genlik. inginlik. enginlik. genişlik. bolluq. çoxluq. böyüklük. dərinlik. vəsi'lik. çoxluq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik. fərəhlik. yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz : açıq). kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv : kav : boş). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. inşirah. inbisat.

fəraxlıq, fərəhlik, inşirah, inbisat duymaq içi, könlü açılmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv : kav : boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz : açıq). açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq.

fərbeh kürüt. səmin. kürüt. gombul. kök. çağ. gombul (> qambu(fars) çağ. şişman.

fərbehləşmək qaballanmaq. qabalaqlanmaq. kalanlaşmaq. kaballaşmaq. külüpləşmək. külüfləşmək. irilənmək. böyümək.

fərbud sağlam.

fərcam yapdım. yaplım. aqibət. axir. geyin. keyin. son.-iş geyin : işin fəcamı, sonu.-işin geyin baxınqıl : işin sonun düşünginən.

fərd fərd bir bir. birər birər. birəm birəm. birəy birəy.

fərd çək. kəs. şəxs. kəs. birəy. tək. yekə. birəy. vahid. yekə. tək. birət. birəy. yalnız. şəxs. birəy. çək. kəs. şəxs.

fərdçi təkçi. təkəçi. yekəçi. birəyçi. fərdiyyətçi. vahidçi. əndividüalist. individüalist.

fərdçilik birəyçi. vahidçilik.

fərdiyyət birəylik. birəylik. təklik. yekəlik. birəylik. birəylik.

fərdiyyətçi birəyçi. təkçi. təkəçi. yekəçi. birəyçi. fərdçi. vahidçi. əndividüalist. individüalist.

fərdiyyətçilik birəyçilik.

fərəc gədik. balça. palça. aça.

fərəh gülcə. əğləncə. sevinc. sirur. nişat. şadi. güvən.

fərəhlənmək könlü açılmaq. genişlənmək. yapırlanmaq. rahatlanmaq. qutanmaq. qurtulmaq. olcaylı. xoşbəxt olmaq.

fərəhlətmək qolaylandırmaq. iyiləştirmək. yapsarmaq. yatıştırmaq. təskin vermək.

fərəhli ərsənğ. şad. uca. arsanğlı. kefli gözükmək.

fərəhlik duymaq yavuqlanmaq. yavuqmaq. yavqamaq. yaşamın tadını çıxarmaq. mutlu olmaq. olcaylı. xoşbəxt olmaq.

fərəhlik fəraxlıq. yüngüllük. yengillik. yansalıq. yaylalıq. yarlalıq. yasarlıq ( < yaz : açıq). kövünlük. göyünlük. gövklük. kəviklik. (< köv : kav : boş). içi, könlü açılma. açınma. açınlıq. açığlıq. içaçlıq. boşaçlıq. bolluq. tapsalıq. güşadlıq. inşirah. inbisat.

fərəhlik, fəraxlıq, inşirah, inbisat duymaq içi, könlü açılmaq. içaçınmaq. boşaçınmaq. bollanmaq. tapsanmaq. güşatınmaq. kövünmək. göyünmək. gövüklənmək. kəvikinmək. (< köv : kav : boş). yüngüllənmək. yengillənmək. yansalmaq. yaylaşmaq. yarlanmaq. yasarınmaq ( < yaz : açıq). açınmaq. açqınmaq. açınlanmaq.

fərəhlıq tınqı. dinclik. rahatlıq.

fərəncam sonuc. hasıl. aqibət.

ferəngi -qoce ferəngi : qapmı. bamador. tomat.

ferestadən < barustamaq. barsatmaq. göndərmək.

fereşte firiştə. qaroğla. qarola. eniştə. pəri.

fərhəng kültür. dərim. tarım. darım. kültür tarım. əkik. öğək. öğkə. öğgə. öğəlik. içgə. içəlik. kültür.

fərhəng söz .-söz. sözə söz.-sözbə söz : bir dilin sözlüyü.-fərhəng.-mədəniyyət.rəsm rusum. ayin : yordam ərdəm(yordam : qılıq. qıyafət) .

fərhəng yıqınc. yığınc. toplumun gənəl, keçərli qurallarının tümü. kültür. yıqınc. yığınc. toplumun gənəl, keçərli qurallarının tümü. kültür.

ferib dadən fərib vermək. ayarmaq. ayartmaq. yayarmaq. yayrıtmaq. yozdurmaq. azdırmaq. yoldan çıxartmaq. saptırmaq. başdan çıxarmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. iğfal edmək. aldatılmaq. qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq.

ferib umsuq. aldanış. kələk. tovlama. aldatma. umsuq. aldanış. kələk. tovlama. aldatma.-əvam firib : aldağan. aldadan.

feribəndə azmıq. aşmıq.

feribkar aldatıcı. aldatcı. sancıq. qancıq. qapcı. qoparcı. hiləçi. kələk. kəllaş. qırıq. dönük. aldatıcı. hoqqa. kələkçi. qalayçı. çaqqal. çaqal. düzənçi. aldatav. kurnaz..

feribkari ildik. kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım. edər kimi görsətmə. kırıxdırıcı qılıq, hərəkət edmə. yansıtma. yahatma. caydırma. şaşırtma. sapdırma. oynatma.

feribxor tez aldanan : aldağan. qanıcı. qanağan.

feribxori aldanış. qanma. tovlanış.

feriftən tovlamaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.

feriştə bax > firişdə.

fərman verilmək yasalanmaq. buyrulmaq.

fərman vermək qarçınlanmaq. böyüksünmək. buyursunmaq.

fərman vermək yasalamaq. buyurmaq.

fərman bolca. olca. yazı. buyruq. təqdir. muqəddərat. çalız. çalaz. qəza. nəsib. qama. çapa. qapa. qismət. carlıq. yarlıq. buyruq. əmir. dolmac. dolac. sükan. əmir. buyruq. başqal. kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. hökm. qanıl. yasa. buyruq. əmr. nəsəq. tüzəntəkər. sükan. yarlıq. buyruq. dəsdur. hökm. buyruq. buyrultu. əmir. tüman. tizgin. dizgin. buyruq. biti. tikdəyiş. dikdəyiş. tikdiş. dikdiş. əmr. hökm. hükm. altıq. (üstdə alta verilən). buyruq. mə'muriyyət. qədəğən. dəsdur. buyruq. mə'zuniyyət. ruxsət. izn. icazə. musidə. pərvanə. özür. geçit. keçit. keçər. geçər. qoyu. olur. yol. yolağ. yöntəm. bağış. yengik. yenik. qolay. buyruq. göstəriş. ərklik. onay. (təvafüq). soyurqal. yarlıq. buyruq. tuğraq. tuğra. yarlıq. salım. əmirnamə. buyruq. yarlıq. hükm. əmr. fırman. başlayış. buyruq. əmir veriş, ediş. qaratamğa. yarlıq. yallıq. buyruq. sükan. yükən. sükən. carlıq. yarlıq. buyruq. əmir. qomut. tümən : sükan. əmir. buyruq. başqal. soyurqal. yarlıq. salım. əmirnamə. yarlıq. buyruq. tuğraq. tuğra. tanqu. tanıtmalı nə. buyruq. ulcar. buyruq. devlət yanınıdan verilən e'lan.-devlətin rəsmi buyruğu, fərmanı. altun bilgə. mənşur.-altıqdan çıxmayalız.-altıqlar varmış (ulaşmış), işlər qarışmış : böyük görəvlərin çatdığında, onların üstəsindən, öhdəsindən gəlmək üçün talaşlanmaq. 1fərmanbərdar : qanıt. tapın. qul. əslək (< əsmək). əsir. enik. yenik. müti'.-əmr, fərman vermək. iş buyurmaq.-na fərman : vəhşi. alıcı. qanquduz. qanutuz. yırtıcı. qaqşal. sərt. qırt. ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. cəngəli. yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. asav. dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan.-na fərmani : qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

fərmanbər qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. müti'. itaətli.

fərmanbərdar qulluqçu. tapınlı. tabınlı. tapınar. uyar. uyan. uyucu. boyunlanan. boyunlanar. boynalan. boynalar. boynəğən. boynəğər. başəğən. başəğər. qulaqalan. qulaqalar. qulaqverən. qulaqverər. söz dinlər. müti'. itaətli.

fərmanbərdari fərmanbordar. fərmanbəri. qulluq. tapınlıq. tabınlıq. uyma. boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. qulaqlanma. qulaqvermə. itaət. uyuq. uyut. qulluq. tapınlıq. tabınlıq. uyma. boyunlanma. boyunalma. boyunəğim. qulaqlanma. qulaqvermə. itaət.

fərmandeh başlıq. ataman. başbuğ.-yumuşunğuz söyləyin.-nə yumşunğuz vardır.

fərmandehi kulli quva qoşun başığı.

fərmandehlik başaylıq. paşaylıq. başbuğluq. atamanlıq.

fərmanlı buyruqlu. özərk. muxtar. muxdar. buyruqu, hökmü əlində olan.

fərmanlıq göstəri. göstərgə. əsasnamə. dizgəg. düzgüg. dizgig. yarlıq. buyruluq. burmul. buyurmul. dəsdurnamə.

fərmayiş buyrultu.

fərmayiş yumuş. buyruq.

fermejüp qapsın. qapsun. tutsun. çıtçıt. iki tikəni birbirinə tutturan tikə.

fərq edəməmək fərqsizlikdən gəlinmək: təfavütsüz olmaq. qanıqsamaq. qanıqsımaq. çox üz verməkdən, raslaşmaqdan, təkərlənməkdən etgilənməz duruma gəlmək.

fərq edilmək çağazlanmaq. anlaşılmaq. düşünüşmək. bilinmək.

fərq edinmək duyqulanmaq. oyqulanmaq. düşünülmək. bilginmək. bəlginmək. keçirmək. sezinmək. sızınmaq. izlənilmək. hiss olunmaq. hiss edilmək.-var yoxun duyqulanmır : hiss edmir .-duyqulanmadan gəlib keçdi : hiss olunmadan.-ağır ağrı duyqulandı : hiss olundu.-qızqınlıq duyqulandı : hiss olundu.-bu ayrılığa, onun dözəmməyib, tezliklə ərinməsi duyqulanır : hiss olur.-bu uzun uzaqlıqdan sonra ilkin görməyizdə nər duyqulanırsız : hiss edirsiz.

fərq edmək anlamaq. aydınlanmaq. çaxmaq. düşünmək. çağazlamaq. bilmək. isləmək. anlamaq. düşünmək. anlamaq. ayırdamaq. seçmək.

fərq edməz almaz. qayğırmaz. önəmli dəğil.

fərq ettirmək islətmək. anlatmaq. düşündürmək.

fərq qoymaq özgərmək. ayırmaq. çəşitləmək. seçmək. sayğarmaq. ayıl sayıl edmək.-fərq qoyma : çəkəlik. ayrı seçgilik. ayırlıq.-fərqsiz : dəğişməz. dəğişsiz. həmən. eyni. bir qıllı tırqıllı.

fərq ayrı. ayır. mənğzişiksiz. ayrıt. ayrılık. ayrıntı. özgə. özəl. başqalıq. çeşit. ayrım. ixtilaf. ayrıntı. aralıq. ayırım. özəl. özgü. ayırt. fərqlik. ayırtqa. ayrıtqu. təfriq. ayrı. ayır. özəl. özgü. ayırt. fərqlik. mənğzişiksiz. ayrıt. ayrılık. ayrıntı. özgə. özəl. başqalıq. çeşit . başqalıq. ayrıntı. təfavüt. uzaqlıq. seçim. təməyyüz. iyi görüb dərk edmək.-göz seçimi.-fərqli : çeşitli.-fərq qoymaq : özgərmək. ayırmaq. çəşitləmək. seçmək.-fərqli : çeşitli.-fərqinə varmaq. alamaq. özən, diqqət edmək. təpgimək (aqsüləməldə bulunmaq). çat.

fərqedmək ayırmaq. ayıklamaq. seçmək. təmizləmək. arındırmaq.

fərqləndirmək tanlamaq. tanımaq. ayırd edmək. seçə bilmək. seçmək. ixtiyar edmək.

fərqlər ayrıntılar.

fərqləşmək dəğişişmək. ayrılaşmaq.

fərqli başqa. dəğişik. ayrıqsı. istsnayi. çeşitli. dəğişik. başqaq. başqa başqa. yeni yeni. başqalı. başqa türlü. ayrıqsı. dəğişik. diğərgin. dəğirqın. (> digərqun(fars). (< dəğişmək). ayrığ. dəğmə. seçgin. önki. öngü. dəğişik. sıradışı. yad. yabancı. el. dəğişik. dəğmə. seçgin. yad. yabancı. el. dəğişik. önki. öngü. dəğişik. sıradışı.-dəğişik boyalar.

fərqlik ayrıqlıq. ayrılıq. uyşmazlıq. ixtilaf. dəğişiklik. başqalaşıq. təhəvvül. dönüşüm. istihalə. dəğişiklik. metamorfoz. təfavütluğ. dəğişiklik. uyuşmazlıq. ayrılıq. ixtilaf. mubayinət. özgəlik. ayrım. özəllik.-imtiyaz, fərq qoymaqlıq : ayrı seçgilik. ayrıcalıq.-çox az aralıq, fərq : pıçaq sırtı.-özgəlik qoymaq : ayrım. fərq qoymaq.-özgəlik qoymaq : ayrım, fərq qoymaq.-özgəlik qoymaq : ayrım. fərq qoymaq. özgəlik. özəllik. ayrım.-özgəlik qoymaq : ayrım; fərq qoymaq.

fərqsiz ayrıqsız. dəğişiksiz. istsnasız.

fərqsizlik dəğişməzlik. dəğişsizlik. gəvşəməzlik.-bir nə fərq edməz : bir nə dəğişməz heç nə sayğılmaz. göy xoş, könül xoş. önəmli değil.-dəğişik, fərqli düşünmə : görüş ayrılığı.

fərqsizlikdən gəlinmək təfavütsüz olmaq. qanıqsamaq. qanıqsımaq. çox üz verməkdən, raslaşmaqdan, təkərlənməkdən etgilənməz duruma gəlmək.

fərraş döşəyən. yayan. döşəyici. yayıcı.

fərraşbaşı yüzbaşı.

fərş döşək. döşəmə. yayma. sərmə. qalın > qalı. daban. diblik. döşəmə. zəmin. qapış. qapıc. qabış. gəbiş. gəvə. gəbə. qalı. qalıq. qalınğ. büryə. xalı. qalı. palaz. döşət. sərit.-döşət buz bağlamış.-danertə buz bağlamış döşətdə zivdik.-asfalt sərit. daş sərıt.-fərş kimi : fərşlik. qapıştay. qapıctay. qabıştay. gəbiştay. qalıtay. qalıqtay. qalınğtay.-girdə daş sərit. bölmə daş sərit : mürəbbə' daşlardan döşənmiş yer.

fərsəng çağrım. yol uzunluğu. ağac.

fərşlik fərş kimi. qapıştay. qapıctay. qabıştay. gəbiştay. qalıtay. qalıqtay. qalınğtay.

fərsudə əğrilmiş. yayaq. yayqa. əğrik. işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə. çürük. yarparıq. bitgin. bitik. bitmiş. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış.

fərtut -fərtut o əlil : axsırıqlı tıqsırıqlı. əldən düşük. oturaq.

fərtutluq bunğaqlıq. bunaqlıq. bunalmış durum. əldən düşüklük.

fərz edərək baxımndan. e'tibariylə. varsayaraq. diyə. deyi. diyərək. söylərək.-olur diyə yapdı. diyə. düşunərək.-olur diyə yapdım.-olur olmaz diyə qaldım.-nə diyə böylə yapdın.

fərz edinmək geçirmək. geçirinmək. geçinmək. düşünmək. ağlına gəlmək. xiyallanmaq. tasaranmaq. tasaqanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. görmək. fikirləşmək. geçinmək. geçirinmək. xiyallanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. görmək. fikirləşmək. görmək. geçinmək. geçirinmək. xiyallanmaq. duyqulanmaq. dumanlanmaq. tüstülənmək. tozalanmaq. tasalanmaq. tasarlanmaq. düşünmək. fikirləşmək.-özüvü nə kimi keçinirsin.-çoxda hündürdən keçinmə belə.-nə duyqular, nə olaylar keçinirim.-nə keçirirsən.-özüvü nə kimi keçirirsin.-çoxda hündürdən keçirmə belə.-nə duyqular, nə olaylar keçirdim.

fərz edki sanki. quya.-fərz edəlim ki : tutalımki. sözgəlişi. fərzən.

fərz edmə fərzi : fərzi varsayalı.

fərz edmək varsaqlamaq. varsamaq. varaslamaq. eləbilləmək. sanmaq. zənn edmək. e'tibar edmək. gümanlanmaq. xiyallanmaq. qiyas edmək.

fərz ilərti. tutu.varsa. varas. varsaq. eləbil. məsələn. varsayım. ödəv. borc. vacib. varsayı. tərgəm. dərgəm. təxmin. fəraziyə. təsəvvür. tutu. ilərti. uşuuq. uşuq. güman. zənn. təsəvvür.-varsa ki : varas ki : varsaq ki. eləbil ki : fərz ki.-varsa ki getdik : varas ki getdik : varsaq ki getdik. eləbil ki getdik : məsələn ki getdik : məsəl üçün getdik : fərz ki getdik.

fərzedərək görəmiylə. baxımiylə. e’tibariylə. dəğərilə. tutamiylə. varsayaraq. varsayilə. varsayaraq. e'tibariylə.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə