EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə17/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   125

əxlaqsız düşük. qırçın. taxımsız. xuysuz. ətacı. yayqaraçı. qavqaçı. soysuz. dəni'. taxımsız. xuysuz. donuyırtıq. donsuz.

əxlaqsız düznəsiz.-düznəsiz, əxlaqsız qadın : kavtuq. kavtaq. qaltaq. qaltuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qəhbə. ruspi.

əxlaqsız gödü. fahişə. qaltaq. qəhbə.

əxlaqsız itik. itiş. itləş. pozuq. qalın. tərbiyəsiz. ədəbsiz.

əxlaqsız keçimsiz. xuysuz. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. damarı pozuq.-huyluqumuz tutmur.

əxlaqsız pasıx.

əxlaqsız pozuq.

əxlaqsız qanı pozuq. soysuz.

əxlaqsız qatı. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bəd əxlaq. bəd xuy.

əxlaqsız tərs. qırt. bədaxlaq.

əxlaqsız yaxışıqsız.

əxlaqsızlaşçaq gödülənmək. əxlaq pozukluğuna uğramaq.

əxlaqsızlaşmaq : pasıxanlaşmaq.əxlaqsızlaşmaq sayaqlanmaq. əxlaqı pozulmaq. çapqınlıq yapmaq.

əxlaqsızlığ bilqimsizlik. tərbiyəsizlik. görgüsüzlük.

əxlaqsızlıq arğdallıq. pislik. kötülük.

əxlaqsızlıq itləşlik. itişlik. itiklik. itlik. pozuqluq. tərbiyəsizlik. qalınlıq. ədəbsizlik.

əxlaqsızlıq qabalıq. gobutluq. yoğunluq.

əxlaqsızlıq qeydsizlik. genişlik. laübalilik. utanmazlıq. utmazlıq. uymazlıq. tərslik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik. aldırışsızlıq. pozuqtuq. pozuqluq.

əxməq bön. salaq. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtabaş. mat. gic.

əxmu somurtqan. çatık. asık.

əxmu somurtqan. çatık. asık.

əxşab odunlar. təxdələr.

extremely atabaş. aşabaş. aşırı. son dərəcə.

əxz edmə edinmə. ittixaz.

əxz edmək uşlamaq < avuşlamaq. yığmaq. tutmaq. zəbt edmək.

əxz o əta alaverə. alışveriş. alver.

əxz o əta alış satığ. alış veriş.

əxz o əta saluğ. salıq alıq. salmaq almaq. aluğ satuq.

əxz olunmaq alınmaq.

əxz olunmuş edinlik. edinilmiş olan. alınmış. qavranılmış. sahablanıq. yiyələnik. yiyələnmiş. qazanım. qazanılmış müktəsəb.

əxz alım.

əxz alma.

əxz ittixaz. alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. öğrənmə. öğrəşmə. məşq edmə.

əxz, ittixaz edmək almaq. almaq. edinmək. qapmaq. əldə edmək. əldəmək. qazanmaq.

əxzi rə'y görüş alma.

əyab zahab bargəl. gedgəl.

əyab zəhabçı barçı gəlçi : ayaq işlərinə baxan kişi..

əyab dönüş. çönüş. yönüş. gönüş.

əyadət edmək yoxlanmaq. görüşmək.

əyadət sorama. sora varmaq. soravmaq. yolukmaq.

əyadət sorama. sora varmaq. soravmaq. yolukmaq.

əyadət yoxlaş. görüş. görüş. soramıq. sorama. görüş. mulaqat.

əyal qarı. xanım. əçə.

əyalət başqanlığı ağalıq. bəqlik.

əyalət el. qıray. ölkə. ocaq.

əyallıq qarılıq. xanımlıq. əçəlik.

əyan edmə bəyan edmə. ayanlatma. ayıtma. aylatma. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. izhar. izhar edmə.

əyan edmə yayma. yayratma. carlama. üzləştirmə. çaşırma. açma. duyurma. aşqarlama.

əyan olmaq bəlirmək. ortunmaq. ortaya çıxmaq.

ə'yan bayarlar. bəylər. böyüklər. ulular. uluğlar. əşraf.

əyan görünür. açıq. bəlli. aşqar.-əyan bəyan : bəsbəlli. adı üstündə.

ə'yan üssoy. üsturuq. üstırq(< üst : yuxarı + ırq : soy). ostırıq(< os : uca). ağsoy. əşraf. aristokrat.

əyan vazeh. aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis.

ə'yan, əşraf hikuməti bəylik. bayarlıq. xanlıq. uluğluq.

əyar düzəy. ölçü. dərəcə. səviyyə. işləm. ölçər.-bu ölçüləri ayarla : ölçərlə.

əyar me'yar. ölçü. güdü. oran.

əyar ölçü. ölçək. dəngə. tanqı. qıstıc. me'yar. nisbət. qiyas.

əyar oran.

əyar oran.

əyar qıstas. qısqab. 1. qıyrat. qıyrac. qıyran. qab. ölçü. me'yar. nisbət. miyzan. miqdar. 1. ölçək. ölçük. ölçüt. tərazı. 1. sayac. hesab.-qıstassız biçək olmaz (biçək : biçmək).-hər konunun bir qıstası var.

əyarçı ölçərçi.

əyardaşı dənəkdaşı. mihənkdaşı.

əyarlama ayarlama. çəşni. çaşnı. çəkni.

əyarlamaq düzənləmək. somlamaq. çıllamaq. teyxamaq. ölçərləmək.-bu ölçüləri ölçərlə.

əyarlı düzənli. tutarlı. ölçərli. oranlı. ölçülü. güdülü. me'yarlı.-bu ölçüləri ölçərlə.

əyarsız ölçərsiz. tutarsız. düzənsiz. nə yapacağı bəlli olmayan kimsə.

eyb tutma e'tiraz qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

eyb ağu. man. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. utancaq. ayıb. ləkə. əksiklik. əksik. yayaq. yayqa. xəta. qaqıc. qaqış. qaqınc. çapa. qusur. pürüz.

eybcuyi edmək : suçsımaq. suç, eyb aramaq.eybəcər alışılmamış nərsə. alşarı (< alış aşırı : alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. ənayi. şaşırcı. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. tuhaf.

eybli ayıblı. suçlu. qələt. əksik. qusurlu. utancaqlı. ləkəli. nuqsanlı. qəbahətli.

eybli mə'yub. əksik. əksək.

eybsiz ayıbsız. kəsirsiz. tüzgün.

eydlik bayramlıq. bayramçılıq.

eynəkli gözüklü.

eynən birçəyləy. aynı. birdəy. eyni. tipqisi. olduğu kimi. özdəşik. gözgözə. çim çimə. biçik biçiyə. inci inciyə. incədən inciyə. dənər dənər. birbəbir. şaşmay. tıpatıp. təppə tənğ. tıpatıp. tamamiylə. əşit şəkildə.

eynənlə olduğu kimi. özdəşik.

eynı birçə.

eynı birçəyləy. aynən. həmən. təmən. tipqi. tamamiylə. birdəy. eynən. tipqisi. oxşaş. bənziyən. misli. görsəl. dəğişməz. dəğişsiz. fərqsiz. həmən. bir qıllı tırqıllı. əşit. özdəş. tay. bənzər. əş. bənzər. bir.-ikisi bir.

eynilə olduğu kimi.

eynili kəpirli. kipirli. qapırlı. bənəzərli. taylı. tuşlu. oxşaşlı.

eynilik əşitlik. özdəşlik. taylıq. bənzərlik.

eyniyyət özdəşik.

eynül yəqin kəsin bilim.

eyş 1. məişət. yaşam. yaşayış. durmuş. yürtüş. 1. yemə içmə. əğləncə. zovq.

eyşi işrət : yaş yuşat.eyşi işrət çırğamış. sevinc. toy. şənlik. seviş. kürəng. bayram. bəzm.

eyşi işrət yaş yuşat.

eyzən öylə. dahi. daha.

eyzən yenə. genə. təzədən. bir daha.

əz bəraye üçün. ötür. ötəri. yana.-sizdən yana yanmış aldatmaq, yox içizdə, zərrəcə qanmaq.

əz dəsd o pa oftade işdən çıxmış. işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. qaqlaq.əz kar oftade : işdən çıxmış. işdən düşmüş. əldən düşmüş. qocalmış. qaqlaq.

ə'za çilən. üyə.

əzab ağrı. sıxıntı. tutğaq. buruntu. dərd. incik. dərd.

əzab bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). aincik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

əzab əmgək. əmək. incik.-əmgəksizin durqu yox, munda tamu : qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi.

əzab əzinc. incitmə. zəhmət. işkəncə. incik. ağıq. qınal. çabırdanu : qayğı. korluq. əziyyət. sıxıntı. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda. əziyyət. əmgək. sıxıntı..

əzab əziyət. üzüntü. cəfa.-çox daha üzüntü vermə.

əzab icəş. irtiş. əriş. ırtaş. irtəş. zəhmət.

əzab icəş. irtiş. əriş. ırtaş. irtəş. zəhmət. kök. çətinlik. qınaq. qınaş. kətən. qatan. qınaq. sıxıntı. dərd. kəkmən. zəhmət.əmgək. əmək. incik.-kök gördü, kərəkü üzdü.-əmgəksizin durqu yox, munda tamu : qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi.-əzab çəkmək : ağrınmaq. ıncimək.

əzab kök. çətinlik. qınaq. qınaş.-kök gördü, kərəkü üzdü.

əzab sınğsı. sinğsi. sinsi. sinğci. içdən incimək. incik.

əzab tarav. darav. iztirab. işkəncə.

əzab zəhmət. kətən. qatan. qınaq. sıxıntı.

əzabe cəhənnəm cəhənnəm əzabı tamı əmgəyi.

əzaçı sağıçı. yasçı. duaçı. duvaçı. sənaçı.

əzad ayrış. çəlişqili. keçimsiz.

əzan qıçırmaq əzan dartmaq : əzan oqumaq..

əzan ban.

əzançı müəzzin. -əzançı, əfəndiğə qazançı : müəzzin imama ortaq.

əzbər bilgəsər. bəlsər. bilsər. sinğər. siğər. siyər. hifz.

əzbər yadaki. yaddan.

əzbər yadaki. yaddan.

əzbərdən oxumaq atqamaq.

əzbərdən oxumaq ötgərmək.

əzbərdən yatdan.

əzbərləmə bəlləmə. bəlləyiş. öğrənmə. hifz. zəbt.

əzbərləmə mənimsəmə. qapış. sindirmə. sındırma. mənimsəmə. öğrənmə. öğrəşmə. aşınma. öğrənmə. bəlləmə. mənimsəmə. yadlama.

əzbərləmək alnamaq. alqılamaq. hifz edmək.

əzbərləmək alnışmaq. alışmaq. öğrənmək.

əzbərləmək başa qoymaq. başqanmaq. bəlləmək. billəmək. hifz edmək. alqılamaq. bəlləkləmək. qapurmaq. öğrənmək. bilgisinmək. sinğirmək. siğirmək. siğrəmək. siyirmək. siyrəmək. hifz edmək. öğrənmək. bəlləkləmək. keçinmək. könüçmək. mənimsəmək.

əzbərləmək öğrənmək. örgənmək.

əzbərləmək qararamaq. qaralamaq. öğrənmək.

əzbərləmək yaddalamak . tutmaq.

əzbərləmək yaddalamaq. tutmaq.

əzbərləmək yatavalmaq. avulqamaq (< av). öğrənmək.

əzbərlənmə öğrənmə. bəllənmə. yadlanma. mənimsənmə.

əzbərlənmək bəllənmək. billənmək. hifz olunmaq. bəllənmək. mənimsənmək. yadlanmaq.

əzbərlənmək bəllənmək. öğrənilmək. yadlanmamaq. zehnə tapşırılmaq.-dərsi bəlləndizmi.

əzbərləyəməyən sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. singirəmiyən. mənimsəyəmiyən. öğrənəmiyən. öğrəşəmiyən. aşınamıyan.

əzbərləyəməzlik singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq. mənimsəyəməzlik. öğrənəməzlik. öğrəşəməzlik. aşınamazlıq. unutqanlıq. alğınamazlıq. çəkənəməzlik. siliklik.

əzbərləyən sinğirən. siğirən. siyrən. bilgisəyən. hifz edən. sindirən. sındıran. mənimsəyən. öğrənən. öğrəşən. aşınan.

əzdad təslər. tərslər. qarşıtlar.

əzəb subay. ərinğən. ərgən. ərgin. ərkin, bağımsızlığın saxlayan. bekar.

əzəb subay. ərinğən. ərgən. ərgin. ərkin, bağımsızlığın saxlayan. bekar.

əzəl < ağzal. başlanqıc.

əzəl ozol. bayaq. keçən vakıt.

əzəl ozol.bayaq. keçən vakıt.

əzəl uzal.-uzaldan bəri : yarıtdan bəri. oluşdan bəri.

əzəldən doğuşdan. doğmaca. doğulan, ilk gündən. yaradılışdan. olandan. -qural buyumuş olandan bəri, ağız çatırsa aşa, baş daşa dəğir.

əzəldənbəri ötədənbəri. əsgidənbəri. aşqıdanbəri.

əzəli əbədi tayqun. turqun.

əzəli öncəsiz.

əzəli qalan. bayat. əsgi. qədim.-bayat tanrı.

əzəli qalıcı. duran. sürəkli. dayimi. dəvamlı. (# keçici).

əzəli qanmaz. dibsiz. sonsuz. tıxsız. bitməz. tükənməz.

əzəlilik ilkizlik < ilksizlik.

əzəlindən kökün. kökündən. təməlindən. əsasından.

əzəliyyət ilkizlik < ilksizlik. öncəsizlik.

ə'zəm ilklik.

ə'ٍzəm uluğ. kəbir. cəlil. böyük.

əzəmət aşamatlıq. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. tamdaraqlıq. ehtişam. heybət. heykəl. toqtur. taqtur. yapıt. qapıt. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum. dayqın. şovkət. qorazlanı. xoruzlanış. kəndini bəğənme. təkəbbür. yiğit. babayiğit. üstünlük. ululuq. böyüklük. heşmət. şovkət. tiklik. diklik. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. ehtişam. kibarlıq.

əzəmət kibir. ağalıq. qurur.

əzəmət sayqı. çaqar. çarqa. çərqə. çaqra. hörmət.

əzəmət tacqın. taşqın.

əzəmət uluğlyq. böyüklük. ə'ٍzəmlik. cəlalət.

əzəmətli abaltay. albatay. alp. böyük. yekə.

əzəmətli heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. taqatur. taqtur. toqturuq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. şovkətli. alımlı. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. çox üstün, yüksək. izici. əzici. möhtəşəm. böyük. ulu. iri. cüssəli. möhtəşəm. qurumlu. göstərişli. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. quruqan. qanquru. məğrur. kibirli. ulu. böyük. uca. gəlgedli. sayqılı. böyük. ulu. görkəmli. taptapaqlı. çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. ehtişamlı. hörmətli. həşəmətli.

əzəmətlik kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. möhtərəmlik. möhtəşəmlik.

əzəmətsiz qölgəsiz. sayqısız. gəlgedsiz. alçaq. düşük. görkəmsiz. taptapaqsız. çalımsız. zəlil. hörmətsiz. dəbdəbəsiz. həşəmətsiz.

ə'ٍzəmlik uluğlyq. böyüklük. əzəmət. cəlalət.

əzim babır. bəbir. bərk əsgi, qədim, köhnəlmiş. böyük.

əzim baquy. böyük. yekə. güclü. cəsim. fəxim.

əzim seçqinliq. qatiyət. uzraq. böyük. yekə. böyük. ulu. iri. cüssəli. möhtəşəm.

əzim tulpar. tulqar. yekə. böyük.

əzim tulpar. tulqar. yekə. böyük.

əzimət edmək köçmək.

əzimət yola çıxma. gediş.

əzimkar seçqinli. açıcı. həll edici.

əzimkarlıq işgərlik. fəaliyyət. əktivitə. qeyrət.

əzimli armavsuz. sübatlı. kəsin qararlı.

əzimli qadalma. qeyrətli. çalışqan. özənli.

əzimli qadalmış. qeyrətli. çalışqan. özənli. sübatlı.

əzimli qararlı. bazqın. basqın.

əzimli suqu. şiddətli. sərt. sürətli. hızlı. sübatli.

əzimli tavqal. cəsur. şüca'. gözübək. atılqan. yılmaz. qararlı. ertəli. irtəli. iradəli.

əzimülcüssə : şişik. yoğur. gövdəli. gombul. yuvarlaq. şişik.

əziyət çəkmək əmqəklənmək.

əziyət çəkmək incilmək. zəhmət çəkmək.

əziyət çəkmək iztirab çəkmək. tərmilmək. acı çəkmək. sıxıntı çəkmək.

əziyət çəktirmək iztirab vermək. kəmirmək. gəmirmək.

əziyət vermək incitmək. üzmək. inlətmək. inrətmək.

əziyət cəgiv. çəkiv. yaxıv. zülüm.

əziyət əmgək. əmək. zəhmət.

əziyət incil. zəhmət.

əziyət iş. çalış. zəhmət.

əziyət qaqış. qaqmalıq. incit.

əziyət qınaq. qıyın. qın. qınlıq. işkəncə. zəhmət.

əziyət saqunc. incik. zəhmət.-saqunc bolmaq : əziyət vermək. yük olmaq.-saquncu vermək : əziyət vermək.-saquncu çəkmək : əziyət vermək..

əziyət tarlıq. darlıq. sıxlış. sıxıntı.

əziyət təpuq. təpqu.

əziyət təviş. zəhmət.

əziyət üzüntü. əzab. cəfa.-çox daha üzüntü vermə.

əziyət yük. çalız. çalaz. ağrıq. ağırlıq. zəhmət..

əziyətli üzüntülü. sıxıntılı. zəhmətli.

əziyətsiz incivsüz. zəhmətsiz.

əziyyət çəkmək incimək. üzünmək. inrəmək. inləmək.

əziyyət değil əziyəti yox. yük değil : yükü yox. ağırı yox.

əziyyət edən incidici. canazar. can yaxan.

əziyyət edən sirimsi. sırtıq. sinsi. sinsidən. qınzır. qıncır.

əziyyət edmək sıxınlamaq. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. gücükləmək. güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək..

əziyyət verdik sizi yüklədik. sizə yük olduq. ağırsatdıq. yorduk.-çox əziyətli : yükür : ağır yük : . yükağır.

əziyyət vermə iza’c. aramişin, asayişin pozma. acıtma. sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə.

əziyyət güclük. zəhmək. üzgü. korluq. əzab. sıxıntı. zəhmət sıxıntı. qısqıc. acılıq. güclük. qısqıc. zəhmət. məşəqqət. çilə (< çiqlə : düğun). əzab. əmgək. zəhmək. əzab. əzinc. əziklik. güclük. üzgü. korluq. sıxıntı. qısqıc. acılıq. zəhmət. məşəqqət. çilə (< çiqlə. düğun). əmgək. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. zəhmət.

əziyyət qapış. acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zəhmək. zorluq. inqibaz.

əziyyət sıkış. təviş. zəhmət. əziş. qısık. qısu. sıkı. sıkıntı.

əziyyət sιkιş. əziş. qιsιk. qısu. sıkı. sıkıntı.

əziyyət yükün. yük. qanqal. zəhmət.

əziyyət, məşəqqət, zəhmət çəkmək basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. gəzikmək. əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq.

əziyyətə əziyyətə, zəhmətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq: basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq.əziyyəti azaltmaq yük qıtmaq, azaltmaq : ağrıqıtmaq. (ağrını qırmaq, azaltmaq).

əziyyəti yox, buyurun yükü yox, buyurun. ağırmaz, buyurun. nə.

əziyyətinə dəğməz yükə, ağıra dəğməz.

əziyyətiz izməz. əzməz. gəzməz. gizməz. basmaz. sıxmaz. toxmaz. dəğməz. zəhmətsiz.

əziyyətlə qıtıqıtına. güclə. çətinliklə. zəhmətlə.

əziyyətli qapışlı. muzahim. üzgüli. ağır, qıyın, güc, qara, zəhmətli, əziyətli iş. basqıq. qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. zəhmətli.

əziyyətli yüklü. yükümlu. yükük. ağır. ağırlı. ağırsın. ağırçın.

əziyyətsiz birzəhmət : yüksüzün. ağırmazsa. yük olmasa. yük olmazsa. yüksüz. ağırsız.

əzizləmək örgüləmək.

əzl olmaq atılmaq. çıxarılmaq. qoğulmaq.

əzl, saqit edmək görəvdən almaq, uzaqlaştırmaq.

əzl, saqit edmək görəvdən almaq..

əzm edmək kəsginləşmək. kəsinləşmək. bilənmək. iradə edmək.

əzm çatı. qatı. bulqa. bulqama. dilək. arman. ərmən. məqsəd. məqsud. niyyət.

əzm oğraq. uğraq. istək. qəsd.

əzm qırtaq. himmət. yuba.

əzmli yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. səbirli. qərarlı. tutumlu. duralı. müsəmməm. payidar. subatlı. cazim.

əzrail əzrayil : canalqıç. ölüm mələyi. bükən. qapan.

əzrayil canalıc. canalan. mələk. azrayil.

əzülə balça. balçunğ. kas (< qaps (< qapsaq : yığılmış. bərkmiş. ).-balçunğu çınğ : sağlam balçaları (əzülə) vardır.

əzülei qaslıq. qasıl. balçal. balçalıq. mahiçiyi. maskuler.

faal işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. əktiv.

faaliyyət edmək işləmək.

faaliyyət iş. çalışma. etginlik. sə'y.

fabrik kərxana.

fabrik qurama. kərxana.

fabrika işlik. kərxana.

fabrikə yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

faciə ağlatı. acıq. üzük.

faciəli acıqlı. üzüklü. üzücü.

fahiş aşırı. ozqun. azqan. azqın. böyük. artıq. yekə.

fahişə azığış.

fahişə ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qalağ. qəhbə. ruspi. qalağ. qəhbə. şələxtə sürtük. uruspu. çaltaq. qaltaq. qaytaq. yelə. iş. etiş. ediş. qəhbə. qaldırım süpürgəsi : qalatım süpürgəsi. qaldırım yosması. qəhbə. qalağ. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq. qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. ruspi. bayraqta. əğləncə düşgünü qadın. qaltaq. şıllıq. qəhbə. gödü. qaltaq. qəhbə. əxlaqsız. satü. özün satan. sürtük qadın. qaltaq.

fahişəxana çürüklük. (çürük, pozuq, yaramaz nərsələrin qoyulan yer).

fahişəxana qənəlev.

fail edən. öznə. etgin. öznə. etgin. fəal. yapan. edən. işləyən.

faiq aşqın. üstün. basıb keçən. basqın. üstün.

faiqlik üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik.

faktor edmən. edən. əkən. yapan. qılan. amil. edmən. etmən. amil.

fal açmaq uğura baxmaq.-buğ falı : dalqın dalqın düşünərkən buğu ilə oynamaq.

fal buyruq. yora. qismət. şans. uğur. taleh. baxı. açı. baqla.-baqla açmaq : baqla tökmək : fala baxmaq.-baqlası çözülmüş : içi açılmış. gizlisi fışlanmış, faş olmuş.-bağlasın aç : buxcasın aç. buyruq. yora. qismət. şans. çəkəs. çəkə. qurə. rəməl. umu. ummma. yaxcı fal : uğur. uğuruq.-iyi fal açmaq : yormaq. uğramaq. iyi, iyiyə söyləmək.-yaxcı fal :.-yaxcı fal : yoqur. yoqruş. uğur.-yaxcı fal açmaq : yoqurlmaq. yoqruşmaq. uğurlamaq.

fala baxan sabay. baxıcı. büycü. falcı.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə