EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz


əşraf ağ gəmik. soyağ. soylu. soyu təmiz. nəcib. əşrafYüklə 11.31 Mb.
səhifə16/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   125

əşraf ağ gəmik. soyağ. soylu. soyu təmiz. nəcib.

əşraf omay. umay. seçgin. ulu.

əşraf oyar : bəyə ayid. zəngin.

əşraf oyar. bəyə ayid. zəngin. omay. umay. seçgin. ulu.

əşraf ulu. ağsoy. tosun. nəcib. zadəqan.

əşraf üssoy. üsturuq. üstırq (< üst : yuxarı + ırq : soy). ostırıq(< os : uca). ağsoy. ilərik. şürəfa. ağqan. arqan (< arı : ağ : təmiz + qan). ağsoy. ağsöyək. aristokrat. nəcib. nəcibzadə. aristokrat. bayarlar. bəylər. böyüklər. ulular. uluğlar. ə'yan. bilmə.

əşraf, ağsöyək, nəcib, nəcibzadə olmayan soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. qanıpozuq. qırıqsoy. qırıqqan. qanıqırıq. qaraqanlı. şərafətsiz. şərəfsiz.

əşraf, ə'yan hikuməti bəylik. bayarlıq. xanlıq. uluğluq.

əşrar azqınlar. daşqınlar. daşıqlar. azıqlar.

əsrar əsər (< əsmək). duman. tüstü. tütsü. neşə. dalmac. uydurucu. muxəddirə. narxod. neşə. uydurucu. dalqa. müxəddirə..

əsrarəngiz büyücü. büyüləyən. gizili. gizəmli. sırrlı.

əsrarəngiz gizəmli. sirrili. əsrarlı.

əsrarlı sirrili. gizəmli. əsrarəngiz.

esteare yanrıc. yanırtı.

estəbl ağıl. tövlə. töğlə. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov).

estedsar yoluq.

estehkam qoruqan. qala. qorunaqlı yer.

esteqbal edmək uğurlamaq. qabağına çıxmaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. qarşlamaq.-qonaqları qaştayamadıq.

estif birikdiri. birikdirmə. birikdiriş. birikdirim. yığım. yığma. yığı. yığış.

estila < üstüləmək.

estila < üstüləmək.

estila' yenqşik. üstünlük. üstəmlik.

estimator dəğərçigi. dəğər biçən.

estizah gensoru.

əşü'ə şua'. sapıç. sapış. sapaç. sapaş.

əsvab ləvazim. taqım. taxım.

əşya ağrıq. yük yab.

əşya beş. veş. baqaj.

əşya' nərsələr. nəsnələr. şeylər. əsas.

əşya' toqa. toxa. (toxunmuş. yapısınmış) əsbab.

əşyalı moblə. vər vəsayilli. yüklü. yükümlü. qoşlu. qoşulu. döşəli. taxımlı.-yüklü otaq : gərəlilərlə döşənmiş olan oda.-yüksüz otaq : çılpaq, yalın, lüt oda.

əta edmək soyurqamaq. savurqamaq. bağışlamaq. bəxşiş edmək. ikram edmək. ehsan lütf edmək.

əta edsin berqəy. versün. bağışlasın.

əta' verilə. ödəc.-əta'əmri : verilə yalığı.-əta' əmiri : verilə yalacı.-əxz o əta : alaverə. alışveriş. alver.

etab atlam. adım. mərhələ.

ətalət sürdürüm. sürədurum. susluq. halsızlıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik.

ətba' yaptıq. peyröv.

ətəş alovuşt. yanğı. susuz. susaq.

ətf bağlac. rəbt.

ətf yönəlmiş.

ətf yönəlmiş.

e'tibar edmə işənmə. inanma. inanış. gümənmə. güməniş. güvənmə. güvəniş. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış.

e'tibar edmək dəğər vermək. -e'tibar görmək: dəğər verilmək.-e'tibarsız: dəğərsiz.

e'tibar edmək güvənmək. eypləmək. ipləmək. əypləmək. saymaq. önəmləmək. əhmiyət vermək.

e'tibar edmək sanmaq. zənn edmək.

e'tibar edmək saymaq. dənğləmək. dəhləmək.

e'tibar edməmək sözü yabana atmaq. saymamaq.

e'tibar ad.

e'tibar e'tina. dənğ. diqqət.-dənğə almaq : maraq göstərmək.-dəğsiz : e'tibarsız.

e'tibar qapar. dəğər. qədir. qiymət. ağırlıq. gəzərlik. keçərlik. gəzərlilik. keçərlilik.

e'tibar qədir. dəgər.

e'tibar san.

e'tibar saya. sayı.

e'tibar sayqın. sayınq. uzlaşım.

e'tibar sayqın. sayınq. uzlaşım.-e'tibarlaşmak : aldırışılmaq.-e'tibarsız : önəmsiz. yeyni. yüngül. karsız.axsuq. yarım yamalaq.

e'tibar sıy.-sıyı tüşmək : e’tibarı gedmək. korlanmaq. , .

e'tibar sürüm. rivac.-sürümlü para.-sürümsz görənək.

e'tibar ulac. güvənc.

e'tibardan qısıq e'tibarsız : əsgi.-əsgi konserv satılamaz.

e'tibarən başlayaraq.

e'tibarən çıxara. başlayaraq. başlıyaraq.-dən bəri.-ondan bəri.-saldırıdan bəri.-yarından e'tibarən : dandaki gündən çıxara.

e'tibarən sayalı. sayılı.

e'tibarən sayın.

e'tibarın itirmək güvənin itirmək.

e'tibarlı -adı keçərli, e'tibarlı= adıötə.

e'tibarlı ciddı. avur. ağır. ağırbaşlı.

etibarlı görüşlük. görüşlü. görməgəy. şanlı.

e'tibarlı keçər. geçər. keçərli. geçərli. nifuz. sürüm. dəğərli. rivac. sağqun. doğrun. əmanətdar. əmin keçərli. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. sayılır. güvənli. heysiyyətli. donlu. üsləm. üstəm. güvənli. mö'təbər. mö'təməd. dəğərilə. tutamiylə. baxımiylə. görəmiylə. varsayilə. varsayaraq. fərzedərək..

e'tibarsız alçaq. aşağlıq. bayağı. bayağılıq. sayılmaz. dənsiz. dənğsiz. dənəksiz. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). düşgün. düşmüş. nifuzsuz. keçərsiz. geçərsiz. mö'təbərsiz. basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. bədəxlaq. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

e'tibarsız dənğsiz. dəğərsiz. əhmiyətsiz. dağnıqlıq.

e'tibarsız önəmsiz. yeyni. yüngül. karsız.

e'tibarsız sıysız. uçuq. qaypaq. güvənilməz.

e'tibarsızlıq dənğsizlik. dəğərsizlik. əhmiyətsizlik. dağnıqlıq.

e'tibarsızlıq düşgünlük. düşgü. düşmüş. nikbət. mənkubluq.

etiket bitik. pitik. biti(yazı). pataca. bataca.

e'timad edmə (xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. asudə fikirlik. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). güməniş. güvən bəsləmə. qıvanma. güvənmə. qanışma. quranma. issiniş. söykəniş. söyəniş.

etimo ad dabanı. kök.

etimoloji 1. kökbilgi. kökbilim. iştiqaq. 1. nədənbilim. ana söz. qaynağ söz. əsil söz. kök söz. dib söz. sözün özü. yatax söz. söz döl. söz dölü. göt söz. söz oba. söztözü. sözün kökü. sözün biti. sözdaban. daban söz. söztözü. sözün kökü. sözün biti. sözdaban. daban söz.

ətiq bayru. əsgi. keçmiş. qədim.

ətiq əsgi. əsgimiş. qədim.

ətir yağ.-gül yağı : gül ətri.

ətir yağ.-gülyağı : gülətri.

e'tiraf edmək iqrar edmək. boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. qonmaq. oğru qondu. tanuqlamaq. iqrar edmək. doğrutmaq. boyun olmaq. boynuna almaq. tanımaq. üstlənmək. könkmək. söyləmək. bilinmək. açınmaq. qondurmaq. bilinmək. iqrar edmək.-oğrunu qondurduq.-ər suçun bilindi.-ər yazuğun bilindi.-siz gördüyüz işlərizi bilin.-çözülmədən durulmaz, bilinmədən düzülməz.

e'tiraf iqrar. tanıma. iqrar. boyunlaşma. boyunlaşış. boyunlaşım. boynalma. boynalış. boynalım. boynanma. çökünmə. çökünüş. çökünüm. çökmə. çöküş. çöküm. enikləmə. enikləyiş. enikləyim. yenikləmə. yenikləyiş. yenikləyim. yenilmə. yeniliş. yenilim. sınma. sınış. sınım. qaptırma. qaptırış. qaptırım. tanıma. tanış. tanım.

e'tiraf, iqrar edmək tanımaq.

e'tiraf, iqrar olunmaq tanınmaq.

e'tiraz edən sözçi. mö'təriz.

e'tiraz edmək çəmgirmək. kəmgirmək. çapqırmaq. çıpqırmaq. çalqırmaq. iti qarşınmaq. qarşı durmaq. dinlənmək. tinlənmək. üz çevirmək.

e'tiraz edmək -qarşı çıxmaq.

e'tiraz götürmək söz götürmək. e'tiraz qəbul edmək. qabili tə'riz olmaq.

e'tiraz yoz söz yox.

e'tiraz qarşılıq. qarşılıq. diləkcə. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə. qarşılıq. toxuntu. qarşılıq. toxuntu. qarşıt.

e'tirazçı e'tirazlı. qafa tutan : abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz.

e'tirazlı mö'təriz. qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan. muxalif. qəbul edməyən.

ətiyyə sovqat. sovğat. soğat. savqat. tansuq. dartıq. yarmağan.

e'tizar üzr istəmək. boyun burmaq. boyun tovlamaq. mahana, bahana gətirmək. qaçınsamaq. pozuncmaq. pozunsamaq. pozuşmaq.

ətləs kirip. yumşaq, gözəl, incəci ipəksi parça.

etnik ırqıl. ırqi.

etnoloji bitinbilim. budunbilim. . ırqbilimi. soybilim. qovmbilim. qovmşinasi.

etnoqrafya ulusbilim. buqunbilim.

ətraf çevrə. çavra. dövrə. yörə. iləy. ilgəy.

ətraf dolay. çevrə. yanlar.

ətraf dolay. çevrə. yanlar.

ətraf dolay. yörə. banliyö. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. yörə. dövrbər. həvali. cəvanib. dolay. dövrəbər. girdəvər. aylana. çulqa. çuval. civar. çevrə. dövrə. çərçiv. çapçıv. yaxın. yörə. çövrə. çevrə. tövərə. yan yön. dolay. dolayı. dövrə bər. çevrə. yaxın. çulqa. çuval. civar. həndəvər. homə.-bu dolayda çox gəizşməyin.-dolay dolayı çönüb gəzdik.-ətrafını : tövərəgini : dövrəsini.-ətraflıca : yönlü yönəli, yöryetəli, ətraflıca sayaraq : bir bir. ayrı ayrı.

ətraf qurı. çevrə. mühit.

ətraf tikrə. devrə. çevrə.

ətraf tögərək. çevrə.

ətraflı əksiksiz. ayrıntılı. qapsayıcı.

ətraflı əksiksiz. ayrıntılı. qapsayıcı.

ətsə asqırıq. aksırıq < ağsırıq. hapşırıq.

əttar otacı. yamcı.

əttar otacı. yamcı.

ettefaqi qalaverə. gələverə. rasqələ. gəlişigözəl. ayırmadan. seçmədən. təsadüfi.

etüd araştırma. araştırı. incələmə. çözələmə. gözələmə. gözləmə. işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. araştırma. oxuma. mutaliə. tətəbbö'. tədqiq. işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. araştırma. tədqiq. mutaliə. araştırma :. -mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edinmək : göz göz edib, çözünmək, açınmaq : incələnmək. gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. gözənmək. araştırınmaq. oxunmaq.

ətvar tutumlar. davranışlar. türlər.

əvam firib firibkar : aldağan. aldadan..

əvam -elin, qara elin, əvamın dilində qoşu yazan, elə bəğənilən, sevilən qoşçu, şair : qarambol qoşucu : qarambol şairi.

əvam qara el. kütlə. kültə. türkəsaya kütlə. ərdəmsiz, bilimsiz, savadsız el. bir özəllik daşımayan bayağı xalq.

əvam qara el. kütlə. toplumun bayağı, qara qatı. ayaq taxımından. daldaban. alçaq qat. baldırıçıplaq. qaraçılar. bayağı.

əvam qara.-qara el.-qara yaxa.

əvam qırça. qarça. kütlə.

əvamanə (# yapsalaq. yaspalaq. vijə. xisusi).

əvamanə bayağı..

əvamfirib aldatan. qandıran. məğlətəçi.

əvanqard cilovçu. cilovdar. önçül. öngür.

əvariz akı.

əvariz akı.

əvariz vergi. yarğı. salğıt. vergi.

əvayil önlər. başlamalar.

əvaz qarşılıq. ötgi. bədəl.

əvaz qarşılıq. yanut. bədəl. qiymət.

əvəz bədəl edmək dəğşirmək. taq vurmaq. payapay alıb vermək. çalışdırmaq.

əvəz vermək : yanışdırmaq.əvəz vermək yanışdırmaq.

əvəz acı. təlafi. 1. qarşılıq.. 1. qulluq. 1. bərabər. çalışıq. çalşıq. dəng. əş. əşit.. qiymət.

əvəz ödün. çala. dərək. növbət. növbətlənmə. sıra.

əvəz qarşılıq. qarşıt. ötgi. ötrü. çalşıq. ödəşiq. töləşiq. ödəşik. töləşik. ötün. ötünc. ödun. ödunc. ödüş. ağırlıq. ötün... qarşı. müqabil... cəvab. dəğiş. dəğək. dərək.. dirəniş. təkşüt. taqşüt. dəğişit. ödün. dərək... dəğər. edər. dəğək. dərək.. dəğiş. dəğişik. bədəl. qarlıq.. yantut. yanıt. yanış. yanaş. yanut. yanıtka. orun.
oğur. uğur. dəğiş. yanıt. yanış. yanaş. yanut. yanıtka. növbət. növbətlənmə. sıra.-hər nəyin bədəli var : hər nəyin çalası var.

əvəz qarşılıq. təkşüt. taqşüt. dəğişit. bədəl.

əvəz qarşıt. töləmşi. qarşlıq. bədəl.

əvəz qaru. qarış. qarşıt. bədəl.

əvəz qayın. dəğiş. bədəl.

əvəz tək. kimi. bədəl.

əvəz urn. urun. yerinə. bədəl.-onun urnuna : onun yerinə.-yaş uringə, gözümdən axar qan.-börk üringə, başə qomuş tac.

əvəz yantut. qarşıt. dəğər. edər. bədəl.

əvəz, bədəl elə! dəğiş!. almaşdır!. təbdil ed!.


-birbirini əvəz edmək: birbirinin yerinə keçmək. girəvləşmək. girvələşmək. keşikləşmək. çəkişləşmək. bir görəvdə sırayla bəkləşərək işləmək. sıraya girmək. sıralaşmaq. almaşlaşmaq. novbətləşmək. -o ilə mən iki başa, tək oraqla keşikləşərək əkini biçdik.

əvəzdar qarşılıqlı.

əvəzi gereftən qarışdırmaq.

əvəzi yalınqış. dəğişik.

əvəzində bədələn. qarşılığıda. qabağında..

əvəzinə dəğərinə. dərəginə. yerinə. bədəlinə.

əvəzinə dərəginə.

əvəzinə dərəginə.

əvəzinə yerinə.-göz yaşı dərildi, gül yerinə.

əvəzləmək 1. iki nəsnəni çalşmaq, alışmaq, dəğişmək. 1. çaşırmaq. çalşırmaq. dəğişmək.

əvəzləmək başabaşlamaq. dəğişmək. paypaylamaq. yekəyekləmək. çalışırmaq. çalışmaq. çaqqışmaq. al.-çalmaq(alış .-çalışdırmaq). aldırışmaq. yanşamaq. yankamaq. qarşamaq. çalmaq. takışmaq.əvəzləmək başabaşlamaq. dəğişmək. paypaylamaq. yekəyekləmək. çalışırmaq. çalışmaq. çaqqışmaq. al.-çalmaq(alış.-çalışdırmaq). aldırışmaq. yanşamaq. yankamaq. qarşamaq. çalmaq. takışmaq.

əvəzləmək daşınmaq. dəğişmək.-keçmiş tasasından daşınmış, yeni oykular aşınmış.

əvəzləmək dəğişmək. saptırmaq. əvəzləmək. münhərif edmək.-sözü saptırma.

əvəzləməz yetinməz. dəğişməz.-görüm birsə, yetinməz min eşitmə. (görüm : görmə. görüş). (yetinməz : dəğişməz. əvəzləməz).

əvəzsiz dəğişsiz. qaşılıqsız. cəvabsız.

əvəzsiz ödüşsüz. ödüncsüz. qaşılıqsız.

əvəzsiz qaraşsız. qarazsız. qarşılıqsız. dəğişsiz. bədəlsiz.-qarazsız yararsız : heç nə gözləmədən, bəkləmədən.

əvəzsiz, dəğişsiz vermək bəxşayiş < bağışlayış. bağışlama.

evliya ovliya. övliya. yatır. ərmiş.

evliyalar ovliyalar. ulular. ərənlər.

evolüsyon evrim. evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül.

evolüsyonism evrimçilik.

əvvəl olma birincilik. ən öndə. ən başda. qəhrəmalıq. şampiyonluq.

əvvəl şəxsi cəm birinci çoxluq.-bundan əvvəl, qabax : bundan önğ.-ən əvvəl : birinci. ən öncə. ən önəmli. başlıca.-əvvəla : ən əvvəl : birinci. ən öncə. ən önəmli. başlıca.

əvvəl aldı : öncə. ərəfə. başlam. başram. bastam.

əvvəl aldı. öncə.

əvvəl aldı. öncə.aldı : öncə. ərəfə. başlam. başram. bastam. aşnu. öncə. qabax.-mən ondan aşnu gəldim.

əvvəl aşnu. öncə. qabax.-mən ondan aşnu gəldim.

əvvəl baş.

əvvəl daha əvvəlki. alqıntın. öncə.

əvvəl dəslab. ilkin. başlıq. birinc. burunc. əvvəl.

əvvəl əvvələn. birin. birinci. birincidən. iləri. ilərdə. iləri. ilk öncə. ilki. ilkin. önğ. ön. öndə. öncə. öngün. ən öncə. qabax. qabaq. ibtida.-olmadan əvvəl : olmadan qabax. olmadan iləri. olmadan öncə. olmadan ilkin.

əvvəla alqın. ilköncə. öncə.

əvvəlcə başın. başda. ilkin. birinci. öncə.-daha öncə : ilgəri. əvvəlcə.-gün ilgəri : əvvəldən. əvvəlcə. çağında.

əvvələn əvvəl. birin. birinci. birincidən. iləri. ilərdə. iləri. ilk öncə. ilki. ilkin. önğ. ön. öndə. öncə. öngün. ən öncə. qabax. qabaq. ibtida. birincidən. əvvəl. birinci. birinciləy. birinci olaraq.

əvvəli birincil. öngün. öncün. ilkinc. ilkəl. başnıq. ibtidayi.

əvvəlin birinci. öngün. öncün. ilkinc. ilkəl. başnıq. ibtidayi.

əvvəliyyə -əvvəliyyə usul: ilkəl.

əvvəlki bayırki. keçmiş. ilk. ibtidayi. ilk. ən öncə. birinci. alqı. öndəki. baştaki. burundaki burdağı. əsgidəki. ilgərki. əsgi çağdaki. murunki. burunki. əsgi.-ilgərki çağda : əsgi çağlarda.-burdağı günü : əvvəlki gün.-alqı söz : önsüz. girşic. başlac. muqəddimə.

əvvəlki burunği. keçmiş. əsgi. sabiq.

əvvəllər qabaqlar. qabaqları. öncələri. öncələr. ilərlər. ilərləri. ilərlərdə.-öncələri siz düz üzə deyirdiz.

əvvəllik öncülüq. öncüllüq. öncəlik. öncəllik. birincilik ilklik. açıcılıq. yolbaşçılıq. başçılıq. qılavuzlıq. rəhbərlərlik.

əxbar bilikət. olaylar. həvadis. xəbərlər.

əxbar xəbərlər. güncəl. günlük olay. güncülük. çavız. savız. xəbərlər. yetirmə. yetişdirmə. çatırma. çattırış. çattırıt. çattırma. çatdırtma. bildirmə. bildiriş. bildirit. xəbərləmə.

əxdə burulmuş : iğdiş. enek. öğdiş. biçik.

əxdə burulmuş : iğdiş. enek. öğdiş. biçik.

əxəvan əş dosd. doğanlar. qardaşlar. qərdəşlər.

əxgər çaxın. çaxım. qıvılcım.

əxlaksız : qınalı.

əxlaksız qınalı.

əxlaq burqu. burıq. yoruq. gediş. xuy. -bacının burqu necədir. -kəndi burquzu qorun, soyuq qanlı qalın. -çox burqulu : çox axlaqlı. -burqusuz : axlaqsız.

əxlaq çalı. ira. karakter. qıyal. xuy. -çallı. çalılı.

əxlaq çalıq. dalıq. qılıq. davranış. törə. alışkı. axıl. axar. axım. sana . -sezim. sezim. sana. basıl. hərəkət. gedişat. gediş. yeriyiş. biçim. pişin. kelbet. qılıx. rəftar. yörüm .

əxlaq davranış. törə. alışkı. axıl. axar. axım. sana.-. sezim. sana. basıl. hərəkət. gedişat. gediş. yeriyiş. biçim. pişin. kelbet. qılıx. rəftar. yörüm.-axan.-axlaqi : axlaqlı. törəli. axarlı. axımlı.

əxlaq əxlaq pozukluğuna uğramaq. gödülənmək. əxlaqsızlaşçaq.

əxlaq gözər. yöntəm. xuy. rəftar. törə. məşrəb. özgülük. qılıq. dalqa. huyluq. rəftar. törə.

əxlaq qırtış.

əxlaq qırtış.

əxlaqa tərs əxlaqi olmayan : ğeyriəxlaqi : törədışı.

əxlaqca düşük qadın çürük.

əxlaqça pozuq içi pozux. . pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

əxlaqi olmayan : ğeyri əxlaqi : daşaqlıq. dışaqlıq. eşəklik. yer yetəsizlik. yönəsizlik. qabalıq.əxlaqı pisli bəd əxlaqlıq : pozma.

əxlaqı pozulmaq şımarmaq. tərsəymək. yolunu şaşırmaq.

əxlaqı xoş xoş əxlaqlılıq gözərlik. keçərlik. əxlaqlılıq. xoş xuyluluq. xoş rəftarlıq.

əxlaqi törəl. gözəri. keçəri. xuyluq. rəftari. 1əxlaqlı : keçərli. gözərli. xuylu. rəftarlı.

əxlaqlı keçimli. çevrişli. çevrimli. törəli. tutamlı. tutumlı. durumlu. duruğlu. qonuşuq. barışıq. varışıq. boluşıq. oluşıq. biçişik. çaplı. taxımlı. qılıqlı. çatımlı. dənli. dənğli. dəkli. dəhli. xoşqılıq. rəftarlı. xuylu.

əxlaqlı xoşəxlaq. onurlu. orçun.

əxlaqlılıq gözərlik. keçərlik. xoş əxlaqlılıq. xoş xuyluluq. xoş rəftarlıq. 1əxlaqsız : gözərsiz. keçərsiz. taxımsız. xuysuz. pisrəfdar. 1əxlaqsızlıq : gözərsizlik. keçərsizlik. xuysuzluq. pisrəfdarlılıq.

əxlaqsız arğdal. pis, xuysuz. axlaqsız.

əxlaqsız bədəxlaq : gödək. qatraq. qaba. kötük. gödük. tıq. tərs. bükülməz. dik. taxımsız. xuysuz. çataq. əxlaqsız. keçimsiz. çatımsız. qaqırcanğ. pisqılıq. keçimsiz. taxımsız. xuysuz. əxlaqsız. damarı pozuq. tərs. xuysuz. qılıqsız. qırbal. qırban. tərs..

əxlaqsız bədəxlaqlıq : taşqınlıq. aşqınlıq. aşrılıq. yaşqınlıq. coşqunluq. ərginlik. dəliqanlılıq. cəvanlıq. xuysuzluq. çataq. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. çiğrin > çirkin (< çiğ : düğün) :.

əxlaqsız düşuk duruşlu. işi pozuq. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. koryat. ədəbsiz. tərs. uyumsuz. şarlatan. qırçın. keçimsiz. utanmaz. qılıqsız. qırbal. qırban. taxımsız. xuysuz. çevrişsiz. çevrimsiz. keçimsiz. geçişsiz. tutamsız. törəsiz. durumsuz. duruğsuz. qonuşsuz. barışsız. varışsız. boluşsuz. oluşsuz. biçişsiz. çapsız. qılıqsız. qırbal. qırban. çataq. qaqırcanğ. bükülməz. tərs. dik. çatımsız. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. tıxız. pisqılıq. pisrəftar. yarçın. yarşın. koryat. çalan. çalanğ. bədəxlaq. donquz. tonğqa. tonqa. toqqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. keçimsiz. qılıqsız. qırbal. qırban. xuysuz. qaypaq. basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. şərəfsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.


Yüklə 11.31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin