EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə15/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   125

ənjüstifyabl çıxılmaz. düzülməz. insafsız.

ənkəbut dartan. toratan.

ənnab çikdə. iqdə.

ənnabi qonqır. qızımtıl. qonqıras. qonqırsı .

ənnabi qonqır. qızımtıl. qonqıras. qonqırsı .

enqebaz -inqibaz o inbisat : qəbz o bəst : qapanış açılış. qapış açış. daralış genəliş. darış geniş.

ənqixtən əngixtən (fars). -bərəngixtən: ağıtmaq. ağtarmaq. qızdırmaq. qızıtmaq. içərlətmək. hincindirmək. hıncıdırnmaq. hıcqındırmaq. öfkələtmək. alındırmaq. alışdırmaq.

ənqüştər üzük. burla ( buruq olub taxılan nə).

ensa' geri atma.

ənsikılopedi mühitülmaarif. bilginlik. dayirətülmaarif.

əntelektuel aydın.

ənteqrasyon inteqrasyon. bütünləşmə.

ənteqrə, inteqrə edmək bütünləştirmək. birləştirib qaynaştırılmaq.

ənteqrə, inteqrə edmək bütünləştirmək. birləştirib qaynaştırılmaq.

ənteqrə, inteqrə olmaq birləşib qaynaşmaq. bütünləşmək.

ənteqrə, inteqrə olmaq birləşib qaynaşmaq. bütünləşmək.

əntiqə yurt. keçmiş, əsgi nələr. örəncik. əsgi nərsələr.

əntiqəçi tikici. yurtçu. keçmiş, əsgi nələrlə uğraşan.

əntiresan intiresan. ilgi çəkici. ilginc. ilgiş. maraqlı. çəkici. ilginc. calib. cəzzab.

entmim içtənçilik.

ənud dirəncən. dirəngən. dirənən. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı.

ənva o əqsam çeşit çeşit.

ənva' çeşitlər çalarlar.

epidemya salqın.

epiloq bağlaq. sondeyiş.

epolet çiğinlik. balınlıq. balışlıq ( < balmaq : bölmək). geyimlərdə dik durmaq istənilən bolümün iç yanına qoyulan kiçik tikə.

əqd edilmə iniqad. 1. toplantı. iclas. birləşim. birəşim. 1. qurulma. düzənmə. düzəniş. təşgil olunma. 1. arabağlanış. araqatnaşıq. bağlanıq. bağlanış. qoyulma. 1. qərarlanma. qərara varılma.

əqd olunmaq tüqülmək. tuqulmaq. bətlənmək.

əqd boğum. büküm. düğün. çək. bənd. qirmək. girmək. qirmiq. girik. girih (> gireh(fars). düğün. düğüm. bağ. uqdə. qız alıb verib söz kəsmə. qız bitirmə. qız çıxarma. gəlin edmə. nikah.

əqdəm ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

əqəb əndaxtən gün atmaq. günü günə satmaq. günü günə bağışlamaq. sürəkli yubatmaq. tə'xirə salmaq. ertələtmək. sonraya qoymaq.

əqəbmandə gecişmiş. dal qalmış. dalı qalmış gerik. geri qalmış. gəlişməmiş. azgəlişmiş. gəlişməmiş. geri, dalda qalmış. yetinməmiş. geri qalmış. gic. gerisak. gersək. dalı qalmış. abtal. sırtlan.

əqəbmandəgi geri qalmışlıqəqəboftadə gecişmiş. dal qalmış.

əqəlliyyət azçılıq. yetnəçilik ( yetməçilik ). azçılık.

əqidələnmək butumaq. bütümək. butunmaq. bütünmək. inanmaq. içdən, sədaqətlə inanmaq. e'tiqad tapmaq. güvənmək. e'timad edmək. – but mənə: inan mənə. – and içdimdə butunmadı.

eqo (özmənlik). nəfs.

eqoism mənçilik. xodbin. xodpəsnd.

eqoist mənçi. məncil. quruqan. qanquru. məğrur. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. tanqıra. xudpəsənd. mənçi. məncil.

eqoistik mənçilik. mənçillik.

əqran boydaş. taydaş. əmsal. boydaş. taydaş. əmsal. qur. yar yoldaş. əmsal. qardaş. əş. oxşar. bənzər. qərinə. -bu iyilik elə öbürünün qardaşıdır.

əqrəba qayaş. uruq. tayfa.

əqrəbalıq yaxınlıq. sümükçülük. qohumluq. eldaşlıq. eldaşların biri birinə qarşı olan duyquları.

əqrəbə oymaq. oquş. qohum. oymaq. oquş. qohum. sarqac. sarkac. rəqqas. oynayan. oyunac. çəngi. çingə. sarqac. -saatın əqrəbəsi : qoğan. qovan. -çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac. qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. qutbnəma.

eqzersiz alışdırım. alışdırma. yatırım.

ər ər ağacı qoxar ağac : .

əracif yalan. uydurma. ötrük. yalan. kizb.

əranjman düzənək. quraşma.

ərazi aymaq. oymaq. məmləkət. ölkə.

ərbabi qələm yazarlar.

ərbədəkeş iğrən. iğrək. iğrəqən. inğirək. inğirən. inğirəgən. inrək. inrən. inrəgən. anğıraq. anğıran. anqıran. yanğıraq. yanğıran. yanğırqan. böğrək. böğrən. böğürən. böğürgən. bağıraq. bağıran. bağırqan. bağırtqan. gurtuq. gurultuq. gurultucu. gurlayan. gürtüq. gürültüq. gürültücü. gürləyən. çağırqan. çağırtqan. çığırqan. çığırtqan. yayquracı. yayqaracı. nə'rəçi. nə'rə çəkən.

ərbəə dörtük. dörtlük.

ərbəəsi= törtə. dördü.ərcəh ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

ərcli seçgin. seçilən. sayılqan. sayılan. sayın. dəğərli. hörmətli.

ərcmənd sayın. dəğərli.

ərə biçgi.

ərəfə açan. ilkə. ilək. başlanqıc. sərim. giriş. başlanqıc. açılıq. açış. aldı. öncə. əvvəl. başlam. başram. bastam. önqsıra. önqyani. açılıq. ilkə. ilək. başlanqıc. sərim. giriş. başlanqıc. başlanqıc. açılış. iftitah. dalğuc > dəhliz. girşik. girişik. gülüş. gülmə. girgi. girgü. girəcək. girəcə. girmə dönəmi. -kitab sərgi girgisində. -bayram, sürən girgisində. -yaz, yay, güz, qış girgisində. -devri girgisində. -oxu girgisi : təhsil hazırlığı.

ərəfə astana. astan. (< ast: alt). basağ. basağa. basağu.

ereksiyon coşma. qabarma.

ərəqxor içəgən. içgən. içəgər. içgər. alkolik. kıloşar.

ərəxçin qayıq. keçə börk.

ərib qıyqac. əğri.

əriz enli. vəsi'. gen. genğ. geniş. yayranğ.

ərizə ötük. ötükə.

ərkan yol yörə. yol yordam. düzən. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. yöntəm. usul. uluğlar. ulular. ilərcilər.-ərkani hərb : döğüş uluları.-ərkani hərbiyə : gənəl qurmay.-adab o ərkan : sıra sayqı.-ərkane hərb : gənəl qurma.-yol ərkan : yol ilkə : yol yordam : görgü. davranış quralları. yönətim, davranış bilgisi. adabi maaşirət. maaşirət.

ərkanlı yol bilir. ilkəli. yolağlı. ərdəmli. ədəbli. tərbiyəli.

ərqam sayqa.

ərrə ərə. biçgi. bıçqı.

ərş doqquzuncu göy yelkən.

ərteşbod subay.

ərtiresanlanmaq intiresanlanmaq. ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. çəkimmək. əlaqələnmək. maraqlanmaq.

ərusək qolçaq. bəbək. kişi biçimində uşaq oyunçağı.

ərzə edmək gözünə sərmək. sunmaq. vermək. buyrulmaq.

ərzə şodən sunulmaq. buyrulmaq.

ərzə təqaza sunu istəm.

ərzə yazan qomsi.

ərzə sunu. ötük. ötükə. sunuş. təqdim.

ərzən 1. çinə. 1. ənləmə, enləmə görə. əncə. encə. ənliyinə. enliyinə. genişliyinə.

ərzi əndam edmək boy göstərmək.

ərzi əndam göstəriş.

ərzidən dəğmək.

ərzihal diləkçə. diləklik. istida'.

ərziş dəğər. kəpər. qapar. tutar. e'tibar. qiymət. -qan ərzişi, bahası : qan parası. qan ağcası. qan dəğəri. qan tutarı. qanlıq.

ərzişi izafi artma dəğər. qoşma dəğər.

ərzişli seçgin. seçilən. sayılqan. sayılan. sayın. dəğərli. hörmətli.

ərzişsiz ərzəməz. qırtıpıl. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). anlamsız. mə'nasız. qiymətsiz.

ərzyabi dəğərləmə. dəğər qoyma.

əsa çalıq > çəlik (< çalmaq : çıpmaq : qırıb almaq). ağacdan çalınan qol, dal. çomaq. çəlik. : baston. qoldayaq. çəlik. çomaq. çəlik. baston. qoldayaq. çəlik.

ə'sab susluğu sınır gəvşəkliyi, pozuqluğu.

ə'sab xord şodən sinir yıpranması, pozuqluğu : əsəblərin dağılması.

əsalət sopluluq. soyluluq. nəcabət. köklülük. soyluluq. arılıq. toğluşluq. doğluşluq. toğuşluq. nəcabət. kərimüttəb. səid. nəcabət. soyuq. cis.

əsalət soy. tay. (soyluluq ünvanı).

əsalətlə əsilanə. sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. ululuqla. uluğlukla. ulğukla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə.

əsalətli inal. güvənilir. əsil.

ə'şar -kəsri ə'şari : bir bütünü avramaq, oğramaq, bölmək. ("üçdə iki, dörddə bir" kimi).

ə'şar bölşək. kəsir.

əsarət alamanlıq. almanlıq. qaptıvlıq. əsirlik. qulluq. köləlik. bağımlılıq. müti'lik. tabe'lik. tutaqlıq. tustaqlıq. qulluq.

ə'şari ondalıq.

əsas olaraq almaq enqiz qılıb almaq.

əsas olmaq enqiz bolmaq.

əsas asal.ildiz. təməl. kök. qarakök. qaynaq. kök. astar. qurun. quruluş. bünyə. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. kök. təməl. qürçə. asıl. maya. öz. oluş. ulaş. uluc. təməl. ozul. qayda. tamam. təməl. ilkə. düstür. öz. həqq. təməl. bix. kök. qaynaq. bas. təməl. kök. ilkə. öz. covhər. maya. pirənsib. dayanaq. təməl. qoyuq. paya. daban. kök gerçək. gərçək. kök. təməl. enqiz. qanıl. yasa. yapa. təməl. pirənsib. enqizdü. soy. qan. kök. təməl. ula. ul. kök. yapu. bünyə. özək. mərkəz. asıl. cevhər.tamal. təməl. yap. kök. zat. tuturuq. təməl. çatı. isqilet. tutquc. təməl. ana. kök. kötük. baş. diblik. təməl. ildiz. təməl. kök. qarakök. qaynaq. ozul. qayda. oluş. ulaş. uluc. təməl. asal.-əsas yol : başlı yol. qanıt. baş. ana. təməl. təməl. ula. ul. kök. dayan. tamam. təməl. ilkə. düstür. öz. həqq. qürçə. asıl. maya. öz.-əsaslanmaq : dayanmaq.-ana yasa : qanun əsasi.-ana pitik : ana dəfdər.-ən əsaslı : ən önəmli. ən əhmiyətli. başlıca.-şəxsi vəsayil, əsas, ləvazim : özgərək. özünə gərəkli nərsələr.-təməl, əsas toxu özək toxu : .-əsas yol : başlı yol.

əsasi qanun ana yasa. ata zanğ.-əsasi qanun : ana yasa. ata zanğ.

əsasi bassal. bassıq. təməlli. kökəl. dirimlik. yaşamlıq. durmuşluq. həyati. önəmli. əhmiyətli.-bu günün dirimlik sorusu nədir.-dirimlik işləri boşlayıb, nələrə önəm verirsiz.-əsasi qanun : anayasa. ilkilkə (ilk ilkə : ilkin yasa, qayda, qanun).

əsasından kökün. kökündən. təməlindən.

əsasını qurmaq enqizdəmək. yapmaq. yapamaq. yasmaq. yasamaq. tə’sis edmək. təhkim eyləmək.-gerçək nədəni bəlli deyil. salda. kök. ana. təməl. qaynaq.-qanuni əsasi : anayasa. başaqtör (< başaq : birinci. əsasi + tör : törə : qanun).-nərsənin özü, künhü, əsası, nüvəsi : çəkirdək.-topluluğun çəkirdəyi, evdir.

əsaslı ilkəli. ilkin. olağalı. bolğalı. törəli. törəgəli. təməlli. pirənsibli.

əsaslı köklü. təməlli. qaqdırı.

əsaslı tamallı. təməlli. sağlam. təməngili. dəməngili. sağlam. dayanıqlı. güclü. daynaqlı. sağlam. doğru. möhgəm. mühəqqəq. tamallı. təməlli. sağlam. təməlli. sağlam. başlı. önəmli. əhmiyətli.-ən başlı işimiz.

əsaslı tüptü. dibli. köklü. dipli. dibli. köklü. təməlli. önəmli. başlı. mühümm. təməlli. dayaqlı. daynaqlı. əsgi.-əsgi quram : şirkət.-əsgi öğrətmən.

əsaslı yapçıl. içli. içgin. törəli. yöndəmli. bünyəvi.

əsaslıca içlicə. içgincə. törəlicə. yöndəmlicə. bıktılap. sağlamca. möhkəmcə.

əsaslıq ilkəliki. ilkəlliki. olağalıq. bolğalıq. törəlik. törəgəlik. təməllik. pirənsiblik.

əsasnamə düzük. düzük. istətü. nizamnamə. göstəri. göstərgə : dizgəg. düzgüg. dizgig. yarlıq. buyruluq. burmul. buyurmul. fərmanlıq. dəsdurnamə. tüzük. düzük.

əsassız dibsiz. yalan. əsilsiz. başsız. içsiz. törəsiz. yöndəmsiz. enqizsiz. təməlsiz. köksüzlük. soysuzluq. bir təmələ dayanmıyan.

əsassızlıq təməlsizlik. içsizlik. törəsizlik. yöndəmsizlik. enqizsizlik. təməlsizlik. köksüzlük. bir kökə dayanmamaqlıq.

əşayir köçəbələr. oymaqlar.

əsbab alat kaçar(fars) : kaçal(fars). < qabqaçar.

əsbab bükül. ləvazim. toqa. toxa. (toxunmuş. yapısınmış) əşya'.oxraq. arac. vəsayil. qoş. quşaq. ayqıt. yaraq.. gərəçlər. araclar.. qoş. quşaq. ayqıt. yaraq. yaraq. gərəçlər. gərəç. iş aracları. taxım. vəsayil. gərəkcə. vəsayil. səbəblər.-çay taxımı.-yol taxımı.-əsbabi mocibə : gərəkcə. nədən.

əsbe rəhvar çalqam. çapqam. yüryük, yürük at.

əsbəq alqa.

əsəb (kas. sınır. əsəb) : bükən : gəmiklərin oynağlamasın, hərəkət edməsin sağlayan, tə'min edən kaslar, sınırlar. qırça. xırça.

əsəb ağdamar. sınır. yeykə. saçak. saç. sınğır. sınır.-sınıra toxunmaq : dincliyin almaq. canın sıxmaq. rahasız edmək.-sınır xəstəliyi : əsəb xəstəliyi.

əsəbi alındıc.alıntığ. alınsığ. alınsıv. histərik. sınırlı. sinirli. cinlil. tez alınıb özünü itirib hirslənən. alıntığ. çabuq sınırlanan. histərik. alınğan. dəli. çılqın. çıldırmış. öngər. qızqın. hiddətli. taşqın. daşmış. dışa vurmuş. coşqulu. odlı. qafcaq. qaqıt. sınırlı. hirsli. sınğılı. sınırlı. öngər. qızqın. sınırlı. hiddətli. qafcaq.. pozuq. darqın. hirsli. taşqın. daşmış. dışa vurmuş. coşqulu. odlı.

əsəbilənmək darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq. hislənmək. hirslənmək. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. acıqlanmaq. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq.

əsəbilənmək əsəblənmək. qasınmaq. qasılmaq. ( balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili qalması). sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.

əsəbiləşmək darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq. hislənmək. hirslənmək. içlənmək. sancınmaq. acınmaq. acıqlanmaq. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq.

əsəbiləşmək istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq. hislənmək. darqınmaq. darqınlaşmaq.

əsəbiləşmək sınırlanmaq. öfgələnmək.

əsəbilik alınsıvlıq. alınsığlıq. alıntığlıq. alındıclıq. sınırlılıq. sinirlilik. histiriklik. cinlilik. tez alınıb özünü itirib hirslənən.

əsəbilik darqınlıq. yavuzluq. qırqlığ. hislilik. sərtlik. qapalam. qaparam. sınırlılıq. sınır, əsəb kəsəli. alıntıvlıq. alıntığlıq

əsəblənmək darqınmaq. darqınlaşmaq. istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq. hislənmək.

əsəblənmək əsəbilənmək. qasınmaq. qasılmaq. ( balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili qalması). sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. təşvişli, mütəşənnic olmaq.

əsəbləşmək darqınmaq. darqınlaşmaq. istimmək. islimmək. issilmək. qızmaq. hislənmək.

əşədd daşdaq. çox acıdıcı.

əsəf duymaq acımsınmaq. üzülmək. qayğılanmaq.

əsəf duymaq soquranmaq.

əsəf acım. peşmanlıq. təəssüf.

əsəf acıma. üzülmə. sıxılma. qaralıq. uğsuzluq. yazıqlıq. sıxılma. əsirgəlik. əsrəlik.

əsəfəngiz üzücü. üzüntülü. acıdan.

əsəflə acınaqla. acıqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. təssüflə.

əsəflənmək acımaq. əsirgəmək.

əsəflənmək yaxınmaq. yanmaq. incinmək. acınmaq. azarlanmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. yerinmək. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. hayıfsınmaq. heyifinmək. təəssüflənmək.

əsəfli qara. üzücü. uğursuz.-qara sav.

əsəp ağdamar. sınır. yeykə. saçak.

əsər götümək saldırınmaq. basdırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək. tə'sirlənmək.

əsər bəllik. iz. nişanə. etgi. təpgi. im. iz. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə. endik. əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. endik. nişan. arıntı. girilti. gəliri. dizəlti. izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. işarət. çıxarma. tə'lif. ərk. qudrət. iqtidar. yanğı. nifuz.

əsər bilqu. damğa. nişan. əlamət. möhür.

əsər çıxarma . yaratıcılıq. sənət yapıt. yapı. yabıt. bina. yapıt. yaratma. bilgə. nişan.

əsər çıxarma. yaratıcılıq. çıqarma. yaratıcılıq.

əsər çıxarma. yaratıcılıq. sənət.

əsər iş. bir dəğər yaradan eyləm. əmək. işçilik. ustalıq.-işi ağır bir yapı.-güzgüsü işdir kişinin.

əsər iş.-bu darılar burda işləməz.

əsər iş.-özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş, əsər : ələki. qaba qavşaq.-qaba qavşaq bir işdir : əsərdir.

əsər qalıntı. yaratçılıq.

əsər qalıq. geridə qalan. iz.

əsər tap. iz. əlamət. nişan.

əsər uğrı. uğur.

əsər yapıt. yapı. yabıt. bina.

əsər yapıt. yaratma. bilgə. nişan.

əsərli ərkli. güclü. taqtur.

əsərsiz ayaksız. sonsuz. izsiz. tə’sirsiz. nəticəsiz.

əsərsiz ayaksız. sonsuz. izsiz. tə’sirsiz. nəticəsiz.

əsərsiz etgisiz. yeriməz.

əsfəl tüb. tib. kök. iç. qə'r.

əsfəli safilin sapıqlar sapıqı.

əşg yığı. ağı. ağqı. göz yaşı.

əsgər çəri. çərik. sərbaz.-adi əsgər : qaraçərik. qara əsgər. qara sərbaz. başı pozuq.

əsgər ər. sərbaz. dərcəsiz döğüşçü. saltər. saltar. saldat. savuşçul. soğuşçul. soxuşçul.-dolaşan əsgər birliyi : qol.-yaşı əsgərlik çağını aşmış kimsə : çağdışı.

əsginas çaplı. qamlı. damqalı kağaz para.

əsid əkşid. əkşi. turş.

əsid əkşid.-sülfirik əsidi. sülfirik əkşidi. dəmir əkşidi. dəmir sulfat. qara boya. zac yağı.

əsid əkşit. aset. gəmiz.-əsid, asetləşmək : əkşitilmək.

əsid əkşit.-qarınca əkşiti : qarışqa əsidi.

əsid, asetləşmək əkşitilmək.

əsidli gəmizsi.

əsidlik gəmizlik.

əsil -lap əsil : lap soylu. qatı.

əsil arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

əsil bax > əsl.

əsilanə əsalətlə. sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. ululuqla. uluğlukla. ulğukla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. şərəfətməndanə. şərifliklə. bozorqvaranə.

əsilsiz dibsiz. yalan. başsız. əsassız.

əsilsiz soysuz. köksüz. dibsiz. təməlsiz.

əsilzada törə.

əsilzada törə.

əsilzadə özdən. soylu. zadəqan.

əsilzadə soylu.

əsir düşmək. əsir olmaq zəbt olmaq. tutuqmaq. tutnuqmaq. qapıqmaq. qapızmaq. qapnıqmaq. qapnışmaq. qapqışmaq.

əsir edmək alcalamaq.

əsir edmək əslətmək. əstirmək. oyalamaq. alıqoymaq. tutaqlamaq. gəzlirmək. dolandırmaq.

əsir olmaq qabadüşmək. qapadüşmək.

əsir alca. tutkun. tutqun. tutsaq. yesir. tutsaq. bulğun. kölə. düşgün. düçar. mübtəla.-əsir edmək : alcalamaq.

əsir alca. tutkun. yesir.

əsir alqapay. alqap. tutun. tutuq.

əsir qaba. qapa. alca. bulca. tutuqlu. tutqun. tutuq. düşük. düşən. tutsaq. tutsaq. düşgün. düşmüş. tutuq. tutnuq. qapıq. qapız. qapnıq. qapılmış. qapnışmış. qapıqış.-para dustağı.-döğüş əsiri : dalaq.

əsir qaptıv. alman. alaman.

əsir tutqun. tutsaq.

əsir tutun.

əşirə el.

əşirət el. qəbilə.

əşirət sop. soy.

əşirətbaşı kətxuda elbəyi.

əsirləmək etgiləmək. ötmək.

əsirlənmək tutulmaq. alınmaq.

əsirlik alamanlıq. almanlıq. qaptıvlıq.

əsirlik düşgünlük.

əsirlik qapıqlıq. qapızlıq. qapnıqlıq. qapışlıq. qapnışlıq. qapqışlıq. tutuqluq. tutnuqluq.

əsistan asistan. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa.

əsl cəhət ana yön.

əsl mərkəz dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq : tuq : bütun. ). mənşə’. mənbə’. iç mərkəz. siql mərkəzi.

əsl o nəsəb soy sop.

əsl qapı anaqapı : ana giriş.

əsl hüviyyət. kök. maya. öz. yoğur. kip. tuxma. soy. qan. kök. sop. boy. öz. özə. töz. covhər. soy. soylu. soplu. şərafətli. şərafətmənd. azadə. nəcib. təktü. təklü. kök. cəzr.-yoğur mal.-yoğur söz.

əsl inal. güvənilir. əsalətli. sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli.

əsl soy. şüt. kök.

əsla dibdən olmayan. bir.-bir kərədə olsun gəlmədi.

əsla kəsinliklə. götrü. götürü. heçbir çağ. qətiyyən. kəlla.

əsləh əslək. sağlam.

əsləhə qoran. quran. yaraq.

əsləhə yarqı. yarqa. yaraq. yaran. yırtan. cırtan. silah.

əsləhəçi qorçi. yaraqçı. qorxanada çalışan.

əsləhəxana cübbəxanan. qoran. quran.

əslən heç mi heç. heç dəğil. dibindən.-heç mi heç bəğənmədim.

əslən heç. tıptı.

əslən heç. tıptı.

əslən kəsinliklə.

əsli mərkəz içmərkəz. gənəl ocaq.

əsli qanun üst qural.

əsli -çahar əməli əsli : qara tümlə. qara cümlə. dörd sayım işləmi.

əsli öz bə öz. özlü. çin. xalis.-çahar əməli əsli : dörd işləm. (toplam : cəm'. çıxma : təfriq. çarpma : zərb. bölmə : təqsim).

əsli, fəri yol anayol.-dalıyol.-çahar əməli əsli : dörd işləm.

əslində köksündə. doğuşdan.

əslisiz qavur. kovur. kafur. qurma. köksüz.

əsna ara. aralıq.-bu aralıq hardeydin.-əsnada : sırada. çağda. zamanda. ikən.-əsnada gəli verdi.

əsna aralıq. aralıq.-bu əsnada.bu arada : bu aralıqda : .

əsnad -tapu əsnad dərtəbi, dəfdəri : xaqan andacı.

əsnaf çarşı topumu. tüccar.

əsnaf çığıçı.

əsnaf satıcı. cərçi. kibisi. çığıçı.

əsnasında boyuca. boyucan.-yügürük boyuca.

əsnasında boyuca. boyucan.-yügürük boyuca.

espekülasyon vurqunçuluq ehtikar.

eşq -sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, yükü, dərdi : könül bulqası. könül bəlası. könül yarası. dərin uzüntü içində bıraxan acı.

eşq buraq. bulaq. sevgi. aluq. sevda(< sevmə).

eşq istəyiş. istəm. istənc. istəş. istək.

eşq könül yarası. sevgi.

eşq sevgi.ğışıq.

eşq sevinc. seviş. alaş. mehr. məhəbbət.

eşqli alaşlı. alaşıq. sevişik. sevşik. məhəbbətli. mehrli. mehirli.

eşqsiz istəyişsiz. istəksiz. istəşsiz. istəmsiz. həvəssiz.

əşquliyyət işlən.-işlənsizin başına, qay (bəla) yağar : məşquliyyətsizin baş, bəladan əsgik olmaz.

əsr axın. dövr. çağ. sürə. dönəm. bölək. qərn. bərgə. dövrə. dövrə. dönəm. bürhə. çağ. devir. dövr. yüzil. qərn.-həməsr : maasir. çağatay. çağtay.-əsri təlayi : qızıldevir. altınçağ.

əsr çağ. qərn.

əşr çağ. qərn.

əsr qərn. qarın. yüz illik devrə.

əsr salım. çalım. çağ. sürə. zaman. vax. dövrə.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə