EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə14/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   125

ələm ağrıqın. qəm. dərd. tolaq. tolqay. buruq. ağrı. sancı. çəki. dərd. bıqraq. bayraq. yalavuz. yala. börkün qırağına tutulan boyalı, qırmızı ipək parça. dərd. söq. sök. sög. ağrı. taravlıq. daravlıq. darlıq. darqınlıq. sıxıntı. iztirab. kədər.

ələm sıxıntı. qısqın.

ələmdar bayraqçı.

ələmdar sancaqçı.

ələmdar sancaqçı. bayraqçı. öndər. yöndər.

ələmdar tuğçu. bayraqçı. pərçəmçi.

ələmli bayraqlı. simbollu.

ələnən açıqca. aşqara. açıqara. dışıqara <> dışqara. deşikara <> eşikara. saxlamadan. gizləmədən.

ələnən açıqdan açığa. açıqca.

ələnən açıqdan. açıqca.

ələnən açıqdan. açıqca. gizləmədən.

ələnən göstərə göstərə. açıq açıq.

ələnən turu. duru. açıq. uturu. açıq. sərih. aşikar.

ələni cələsə açıq oturum.

ələni edmək yansıtmaq. ışığa vurmaq. bəlirtmək. göstərmək. aşqarlatmaq. açmaq.

ələni məclis açığ oturum. açıq cələsə.

ələni müzayidə açıq artırma.

ələni yığın aylaq qonqalav, qonqalağ, məclis : .

ələni – ələni məxfi: yarıq qarıq. açıq gizli.

ələni açıq. çığırtılı. aşqar.

ələni açıqda. açıq..

ələni aşqara aşqar. açıqdan. açıqdan açığa.

ələni aydın. sərih. fəsih.

ələni aylaq.

ələniyyət açığlıq.

ələniyyət açığlıq. aşikarlıq.

ələqə < ilgə. ılgi.

ələqə < ilgə. ilgi. ətrək. ataq. öznə. çəki. maraq. ətrək. ataq. öznə. çəki. maraq.

ələqə alağa. ilgi. ilişgi. aşırım. irtibat.

ələqəsiz ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

ələqəsizlik ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. ulqaşızlıq. qatnaşsızlıq. ölçüsüzlükarasızlıq. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik.

ələssəviyyə boydaş. bir boyda.

ələst -bəzmi ələst : könülxanlığı.

ələxisus bəqirəkda. özəlliklə.

əleyh -əleyhinə qalxışmaq : təbləşmək. təpləşmək. qarşılaşmaq. qarşı durmaq. muxalifət edmək. ziddinə qalxışmaq. razılaşmamaq.

əleyh qarşı. (# yarşı : ləh). taba. zidd. rəğmən. qarşı.-devlət taba : devlətə qarşı.-ər arvad taba.-sənin taba qılacam.-mən taba işlər görülmüş.-sən mən qarşısan, yarşısan.-iyiyə yarşı dur, kötüyə qarş.-əleyhinə qalxışmaq : təbləşmək. təpləşmək. qarşılaşmaq. qarşı durmaq. muxalifət edmək. ziddinə qalxışmaq. razılaşmamaq.

əleyh qarşı. (# yarşı : ləh).-sən mən qarşısan, yarşısan.-iyiyə yarşı dur, kötüyə qarş.

əleyh taba. zidd. rəğmən. qarşı.-devlət taba : devlətə qarşı.-ər arvad taba.-sənin taba qılacam.-mən taba işlər görülmüş.

əleyhinə üzünə.

əlhasil özü. qısası. qıssacası.

əlhəq -əlhəq ki inan ki. qan ki. həqq olsun ki.

əlhəq gerçəkdən. gərçəkdən.

əlhəqq doğrusu. gerçəyi. gerçəkdən.

əlifba abeci.

əlifba damqa.-türk tamğa : türk əlifbası.

əlifba yazı .

əlil -fərtut o əlil : axsırıqlı tıqsırıqlı. əldən düşük. oturaq.

əlil ( < əl iləşən nərsə). əlulağı. ulaq. əlçat. dəstrəs.

əlil kəsəl. yataq. yatalaq. xəsdə.

əlil yenik. enik. 1. enməli. yenməli. məfluc. paraliz. fələc oluş. -beldən enik qıçdan olar. -qoldan enik. 1. düşük. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.

əlim acıdıcı. acıdan. 1. üzücü. 1. ağrıdan. 1. iti. itici. şiddətli.

əlim acınası. acınacaq. üzücü.

elm bili.

elmi bilmik. bilimsəl.

əlqissə qısası.

əlvan dönək. mütəlləvvən. rəhbərəh.

əlvida söyləmək (təşyi' edmək. uğurlamaq).

əlvida güləgülə.

əlvida' qopu. vida.

əlvida'lamaq sağlıqlamaq.

əlyafı örgü.-əsəb əlyafı : sınır örgüsü.

ə'mal -nameyi ə'mal: inamlıq.ə'mal qılqan. görqan. yapqan.

əmanət edmək inamlamaq.

əmanət qutusu tap : amanat qoyulma yeri.

əmanət qutusu tap. amanat qoyulma yeri.

əmanət vermək buraqmaq. bıraxmaq.-üç günlük sizə buraxa bilirim.

əmanət vermək tapşurmaq. əğrəti vermək.

əmanət boyn. boyunə. qayrıq. qayır. qayrı. tapşırıq. təvəkgül. girov .

əmanət inam. inan. iman. inanc. işən. işənc. güvənilərək bıraxılan nərsə. vədiə.

əmanət orunçaq.

əmanət oruncaq. borc.

əmanət qayrıq. qayırqa. qayrı. qayır. tapşırıq.

əmanət tapuş. əğrəti. rəhn. tutaq. yamnat (< yamamaq). oruncaq orunçaq. orunçaq.

əmanət tuqzaq. tuğra.

əmanət tutağ. urunca. əğrəti.boyn. boyunə. qayrıq. orunçaq. oruncaq. borc. qayrıq. qayırqa. qayrı. qayır. tapşırıq. tuqzaq. tuğra. qayır. qayrı. tapşırıq. təvəkgül. girov.

əmanət urunca.

əmanətçi qapan.

əmanətdar qapan.

əmanətdar sağqun. doğrun. əmin. sağqun. doğrun. güvənli.

əmanətxana qayrıq.

əmanətxana qayrıq.

əmani -əmani lumu : quru lumu. tumuşac. tumuşca.

əmbir qısqaç. qısqıç.

əmd -əmdən : qəsdən. istiyərək. bilərək. bilə bilə. tutumlı..

əmdən qasbanaq zorla. güclə : dediyini qasbanaq yapdırır. bilə bilə. qəsdən : qaspanaq elədi.

əmdən düşnülmüş. düşünülmüş. qəsdən.-düşünülmüş addım : qəsdən, əmdən iqdam edmə.

əmdən qasbanaq : zorla. güclə : dediyini qasbanaq yapdırır. bilə bilə. qəsdən. : qaspanaq elədi.

əmdi olmayan ğeyri əmdi : yanılqışlıq.

əmdi olmzın ğeyri əmd : yanılqış.

əməl -çahar əməli əsli : dörd işləm. (toplam : cəm'. çıxma : təfriq. çarpma : zərb. bölmə : təqsim).

əməl -çahar əməli əsli : qara tümlə. qara cümlə. dörd sayım işləmi.

əməl -dəstürül əməl : yasalıq. qadalıq. qadallıq. düzüklük. yontalıq. yonatlıq. yönətlik. yöntəlik.

əməl -dəsturuləməl : iç düzük. iş düzük : . nizamnamə.

əməl 1. iş. eyləm. sadə. asat. çara. çıkış yolu, əməlsizlik : çarəsizlik.

əməl edim. edmə. ediş. ediniş. qılıq. qılış. qılınış. iş. davranış. davrantı. davranma. hərəkət. eyləm. eyləv. noyan. işləyiş. toxayış. toxuyuş. kullanış. kullayış. uğur. urğu. qada. iş. yürüş. yeriş. axıtma. icra. doğrutma. doğutma. uyqulama. iş. çalışma. qılım. qılma. davranıq. ediş. edik. edmə. fe'l. ediş. etiş. iş. əncam. işləm. yapım. yapış. çapış. iş. qılım. qılış.-uluğ noyan : böyük xan.-ittihadi əməl : işbirliyi.-əmir kəbir : uluğ bəy. ulu bəy.-sərhəd əmiri : ucbəyi. nəvvab.-çahar əməli əsli : dörd işləm.

əməl etki.

əməl görmə. qarma. qarıma. iş.

əməl iş. eyləm. etgi. sadə. yəsərlik : kələhbazlıq. aldavaclıq. asat. çara. çıkış yolu \ əməlsizlik : çarəsizlik.

əməl.yəsərlik kələhbazlıq. aldavaclıq.

əmələ başı iş başı : rəi's. başçı. amir.

əmələ işçi. rəncbər.

əmələ qaraişçi. günçü. gündəlikçi. ırqat.

əməli təcrübə dənəyim. dənəy. dənək. dənəmə.

əməli işçil. pıraqmətik.

əməliyyat işləm.

əməliyyat işləm.

əməliyyat işləm.-dörd sayım işləmi qara tümlə. qara cümlə. çahar əməli əsli.

əməliyyat uyqulama. işləm. əmələr. işləmlər. işləm.-cərrahlıq əməliyyatı : kəslik. kəsilik. cərrahi. cərrahlıq.-əməliyyat, cərrahlıq olmaq : pıçaq altına yatmaq.-zərb əməliyyatı : : çarpma işləmi, imi. çarp <> dərb <> zərb. çarpma.

əməliyyatı işləmi.

əməllər əməliyyat. işləmlər.

əməlliyyat işləm.

əməlqəm ( əl mulqəm). aşıc.

əmin dəğil qanə' dəğil. gözü yetbeyt. qanmır. qanıqmır.

əmin edmək dəkləmək. tindirmək. sakinlətmə.

əmin olma işənmə. inanma. inanış. gümənmə. güməniş. güvənmə. güvəniş. dayanma. dayanış. söyənmə. söyəniş. söykənmə. söykəniş. sığınma. sığınış.

əmin (< əmmək). ağız. -əmin burun: ağız burun.əmin inam. inan. iman. inanc. inanılan. işən. işənc. güvənilən. doğru. mö'təməd. inaq. güvənilir. güvənilən. inanılır. içgin. inanılan. sağ. sağlam. qayım. möhkəm. payalı. dayaqlı < metatez > yataqlı. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. sağqun doğrun. əmanətdar. sağlam.

əmin işəşlik. sənimli.

əmin işəşlik. sənimli. tavqal. quşqusuz. kəsin. güvənlə.

əminlik güvənlik. qüvən. qorxusuzluq. inanma.

əminlik iynamsızlıq. güvənsizlik.

əminsiz güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əmniyyətsiz. e'timadsız.

əminsizliq güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizliq. güvənəksizliq. güvənməzliq. güvənişsizliq. çəkingənliq. qorxululuq. inanmazlıq. inamsızlıq. inanmazlıq. inancsızlıq. işəncsizlik. işənsizlıq. durqasızlıq. əmniyyətsiziliq. e'timadsızlıq.

əmir ardalı. ardalu. yönətici.

əmir baş. başlıq. rəis. buyruq. qadaq. hakim. yarquci. carlık. yarlık. yalığ. buyruk. buruk. ardalı. ardalu. yönətici. buyruq. başqal. fərman. : . -əmir veriş, ediş : başlayış. buyruq. fırman. fərman.

əmir başbuğ. iş başı : rəi's. başçı. əmələ başı. başlıq. qamander. kumandar. salar.

əmir başlıq. ağa. bos. rəis. bəy. baş. bəy. rəis. hakim. vəli. pirəns. başlıq.əmir carlık. yarlık. yalığ. buyruk. buruk.

əmmamə başlıq. sarıq. şərb(fars) < sarıb. sarıq. sarqı. qaplaq. qablaq.

əmmamə boşaq. buqşaq. büksək (< bükmək). sarıq. sarqı. qarçın. salqı. qodusaq. qoğuq. koğuq. qovluq. qağuq. qurçaq. qurçuq. sarqı. sarıq. sələ. sala. sara. sərə. sarıq. tulpan. tulbağ. qavuq. qağuq. qavuq.

əmmamə sarıq. tülbend. kafa < qapa.

əmmə qata. qatı. bibi.

əmn güvənlik. qüvən. qorxusuzluq. inanma. qorxusuzluq. güvən.

əmniyyə qaraqol. qol. devriyyə. gəşt.

əmniyyə qarasürən. qolluq. nizami.

əmniyyə yasavul. yasa, qanun görəvçisi, bəkcisi. yasaqçı. mə'mur.

əmniyyət şəbəkəsi güvənlik ağı.

əmniyyət şəbəkəsi güvənlik ağı.

əmniyyət -milli əmniyyət : millət e’timad. qamu güvən.

əmniyyət güvənc. güvənlik. qüvən. qorxusuzluq. inanma. e'timad. əminlik. əmn. asayiş. durqal. dinclik. güvən. asayiş. işənçlik. ürkməzlik. qopsuzluq. təhlikəsiz. güvənlik. güvənlik. qıvanlıq. güvənclik. güvənəklik. güvənişlik. qoruqluq. yəminlik. əminlik. imənlik. işənlıq. işəncliq. işnəcliq. inaşlıq. inaqlıq. inanlıq. inamlıq. imanlıq. inanclıq. durqalıq. e'timad. güvənlik. inam. inan. iman. inanc. işən. işənc.-inamsız yerə sığınma.-inamlı yer.-iqdamat, tədabire şədide əmniyyəti : sıxı güvənlik önləmləri.-ədəmi əmniyyət, e'timad : güvənsizlik.-şəhərdə əmniyyəti tə'min edən (güvənliyi sağlayan) görəvlisi, mə'muru : qolluqçu. polis.

əmniyyət inənişlik. qoruqluk. qorxusuzluk. dinclik sağıştaraa. sakış. intizamat. ittilaat. təhlükəsizlik güvənsizlik təşgilatı. sağanaq.

əmniyyət iynam. güvən..

əmniyyət, güvənlik, ittilaat başlığı, vəziri qarqat.

əmniyyəti milli qamu güvənliyi.

əmniyyətli güvənəkli. qorunaqlı. asayişli.

əmniyyətsiz güvənəkli. qorunaqlı. asayişli. güvənsiz. qıvansız. güvəncəsiz. güvənəksiz. güvənməz. güvənişsiz. çəkingən. qorxulu. inanmaz. inamsız. inanmaz. inancsız. işəncsiz. işənsiz. durqasız. əminsiz. e'timadsız.

əmniyyətsizcə güvənsizcə. qıvansızca. güvəncəsizcə. güvənəksizcə. güvənməzcə. güvənişsizcə. inanmazca. inamsızca. inammazca. inancsızca. işəncsizcə. işənsizcə. çəkingəncə. qorxuluca. durqasızca. əminsizcə. e'timadsızca.

əmniyyətsiziliq güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizliq. güvənəksizliq. güvənməzliq. güvənişsizliq. çəkingənliq. qorxululuq. inanmazlıq. inamsızlıq. inanmazlıq. inancsızlıq. işəncsizlik. işənsizlıq. durqasızlıq. əminsizliq. e'timadsızlıq. inammazlıq. işənsizlıq. işəncsizlik. inaşsızlıq. inaqsızlıq. inanmazlıq. inammazlıq. inamsızlıq. imansızlıq. imənməzlik. inancsızlıq. inansızlıq. güvənməzlik. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizliq. güvənəksizliq. güvənməzliq. güvənişsizliq. çəkingənliq. qorxululuq. durqasızlıq. əminsizliq. yəminsizlik. yəminməzlik.

əmpəs çıxılmaz. aşılmaz.

əmpiresyon çap.

əmr edmək qarçınlanmaq. böyüksünmək. buyursunmaq.

əmr buyruq. yarlıq. fərman. hükm. hökm. qanıl. yasa. fərman. buyruq. nəsəq. kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət. buyruq. buyrultu. fərman. yelik. hükm. buyruq. tikdəyiş. dikdəyiş. tikdiş. dikdiş. yarlıq. buyruq. fərman. hökm. hükm.-əmr edmək : buyrumaq.

əmrivaqe olub bitti.

əmrivaqe olub bitti.

əmsal əşlər. əşitlər. bənzəşlər. manğzdaşlar. muşabehlər. bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. dəng. musavi. əkran. yaşıt. tayıt. dəngit. əşit. əş. bənzərlər. əşlər. misl. bənzər. tay. nərsəni andıran.-bu bənzər (bənzəri) kitablar.

əmsal qurdaş. boydaş. taydaş yaşıt. yaşdaş yaşıt. yaşdaş. həmzad.-qərinələr : əkran.

əmsal qurdaş. boydaş. taydaş yaşıt. yaşdaş yaşıt. yaşdaş. həmzad.-qərinələr : əkran. qur. yar yoldaş. əqran.

əmsallı mislili. dəngli. dəngəli. dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. muşabehli. yanalı. kimili. asalı < yasılı < yansalı (< yansımaq : bənzəmək). bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. bərabərli. əkranlı. maadilli. özdəşli. həmvarlı. başabaşlı. bənizdəşli. manğzdaşlı. təkinli.

əmud dirək. dirsək. situn.

əmudi dik.

əmudi dikə. dikinə. dirək. dayağ. söyə. sütun. şaqulca. düşəy. çəkiləy. şaquli. düşümünə. yer çəkimi yönündə. dik. tikləməsinə. dikəməsinə. şaqulca. dikə. dikinə.

ənam söyürğal. yaltu. qonca. sovğat. töhvə.

ənasür -ənasüri ərbəə : törtana. dörd ana.

ənasüri ərbəə : törtana. dörd ana.ənbar edmək birikdirmək.

ənbar bastı. birikit. qalğa. ambar. yenin. enin. gömül. gömüt. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qornuq. qazın. basın. batın. batman. salın. saxluc.-kiçik ambar : qapanaq. qapancaq. qapanıca.-ab ənbar : su ambarı. sarnaç. birikə. birkə.

ənbar enbar ambar. qalğa. qapan. qapanca. qornuq. qazın. basın. batın. batman. salın. saxluc. gömül. gömüt. yenin. enin. coğul. çömək. cumuq. yumuq. qorun. kürtük. yığın. bastı. bastanaq. birkit. birikit. yığıq. artqa. artıqa. depo.

ənbaştə dolu. kip.

ənbaştən birikdirmək.

ənbaz qapaşıq. qabaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac. şərik.

ənbuh sıx. iç içə. arasız. yapyaxın. dolu. yoğun. qatıq (> ğati). örtü. örtük. qapanca. qaranlıq. gur. gür.

ənbür qısqac. qısac. girə. pəns.-ucu qıvrıq qısqac : qarqaburnu.

əncam vermək doldurmaq. edmək.

əncam son. qutarı. biti. bitiri. tinənc. tinəniş. tinər. götürü. götürə. götrə. götrü. ediş. etiş. iş. əməl. ərək. ğayət. qərəz. bitəvər. aqibət.-əncam dadə şodən : qılınmaq.

əncampəzir bitəbilir. olunabilir. olnabilir.

əncamsız götürüsüz. götürəsiz. götrüsüz. götrəsiz.

əncümən dərnək. qurum. cəmiyyət. tənqil. dənğil. dəring. dərgəh. yığnaq. cəmiyyət. məclis.-nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, cəmaat : qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. büklüm. burqu.-tonqal qanqalı : od dövrəsinə yığılan el.

əndam vermək çapıtlamaq. çapılamaq. yapılamaq. yapılatmaq. yapıtlamaq. bəzəmək. süsətmək. süslətmək. donatmaq.

əndam biçim. şəkil. kəsim. boy bos. boy buxun.

əndam çalqat. çalçat. boyqat. qaqat. qamat. çapat. qamət. boy. boybos. biçi. biçim. boy. bos. köpdə. köprə. kövdə. bədən. tənə. şəkil. bıçın. biçim. yapı. yapıt. çapı. çapıt. boy bos. boy buxun. biçim. şəkil. kəsim. boy bos. boy. büküm. çalım. çəlim. qılıq. qurçaq. biçim. oran. yaxşıq. uyqun. tənasüb.-doroşt əndam : yoğur. kündəli. gövdəli.-ərzi əndam edmək : boy göstərmək.-xoş əndam, heykəl, nəma : göstərişli.-ölçü, əndazə ilə verilmək : böləkinmək. bölgəlinmək. ölçənilmək. ölçəlinmək. ölçününmək.

əndamlı gözəl. sındu. sınlu. iyi ovsafa yiyə olan. sımpay. sımpıy. sımbat. boylu boslu. gözəl. dilmə. diləm. yapac. qabaç. yapılı. qamətli. ərşəq. çəlımlı. qamətli. yapıtlı. yapılı. çapılı. çapıtlı. çəlimli. çalımlı. boylu buxunlu. cüssəli. qırqıy. qılıqlı. qaramlı. boylu boslu. yaxışıqlı. heybətli. görgünclü. boylu boslu. oranlı. orqanlı. ornaqlı. qoylu. biçimli. çəkli. çəkimli. şəkilli. gözəl.

əndaza çən -çək. ölçü. çağ. çək. çan. çəki. çəkim. sınır. dözüm. tutar. tutum. çıxar. həd.

əndaza çən çək. ölçü. çağ. çək. çan. çəki. çəkim. sınır. dözüm. tutar. tutum. çıxar. həd. çağlın. çıxarlı. uyqun. qədər. layiq. şayistə. salıq. ölçü.

əndazə tutmaq qəzləmək. gəzləmək. kəzləmək. ölçüərmək. arşınlamaq. ölçmək. ölçəmək.

əndazə tutulmaq ölçünmək.

əndazə dəklək. dəklik. qatlaq. qatıq. çəklik. dərək. dərik. dərlik. qədər. qab. ölçək. ölçü. miqdar. kərtək. ölçək. dərəcə. rədə. ölçü. çap. dəğərlik. çap. qab. ölçü. ölçüm. ölçək. miqdar. səviyyə.-bu qatlaq.

əndazəgiri kərtəriz. ölçmə.

əndazələnmək ölçənmək.

əndazəsiz biçiləmiyən. ölçüləmiyən. kəsiləmiyən. çəksiz. düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. ölçüsüz. çəksiz. rasgələ. ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. bölgüsüz. böləksiz. böləcsiz. saysız. sanasız. hesabsız.

əndazəyə gəlməmək ölçənməmək. ölçünməmək.

əndaziyə vurmaq ölçələmək. ölçüləmək. böləkləmək.

əndək(fars) < endək. güdə. qısa. muxtəsər.

əndəki biraz. azacıq. bir parça.

əndeks görsətmə. görsətiş. göstəriş. cədvəl. sərgi. dizin. bulduru. fehrest. dizin. düzün. list. dizin. düzün. fehrist. fehrest.

əndeksli dizinli. düzünlü. fehrestli.

əndərz vermək ilgərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. tapşırmaq. tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq. oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. önərimək.

əndikasyon bildiri. bildiriş. göstərmə. tanıtma. tanıtım. tanıtış.

əndikator bəllədik. bildirik. göstərik. şaxis. göstəri. göstərgə. bildirəc. bəlirtəc. bəlirtci. tanıtcı. əğrəbə. göstərgə. endikləc. göstərən. göstərici. şaxis. göstərgə.

əndiş -kutah əndiş : qısa görüşlü. qamqalat. qapqalat. qayta. görgüsüz.

əndişə maraq. üzüntü.-nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

əndişəli maraqlı. üzüntülü.-üzüntülü kişi.

əndividüalist individüalist. təkçi. təkəçi. yekəçi. birəyçi. fərdçi. fərdiyyətçi. vahidçi.

əndud -zər əndud : altınqapalı. altınqaplı. altınsulu.

əndud qaplama. örtü. örtük. qapanca. üzlük. sıva. suva. suvaq. örtü. örtük. qapanca.

əndudə şodən qaplanmaq. sıvarılmaq.

əndudən sıvamaq. suvamaq. suvaqmaq.

ənduh arman. çiq. qəm. qurb. qanı. qayğı. qurum. qussə. tasa. qərarsızlıq. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. qanı. qayğı. sıxıntı.

ənduhgin olmaq etgilənmək. basdırınmaq. saldırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. təpəllənmək. təpillənmək. mütəəssirlənmək. tə'sirlənmək.

ənduhgin sıqqın.

ənduhgin, pərişan, aşuftə, müztərib, məhzun olmaq qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. acınışmaq. acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.

ənduhnak qayğılı. tasalı. sıxıntılı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. sıqqın. mükəddər. qussəli.

əndüstiri indüstiri. işləyim. sənaye'.

ənduxtə zəxirə. qapasardı. qapsardı > qəfəsardı. gəpsardı.

ənənə gələnək. dəğrik. törə. gəlnək. gələnək. ürf. yenik. enik. törə. adət. rəsm.

ənə'nəçi soyacıq. soya dayanan, çəkən. gələnəkçi. rəsm rusumatçı. ürfçü.

ənə'nəçilik gələnəkçilik.

ənə'nəvi gələnəklik. gələnəksəl.

enerji enikər. törəyən. yaradıcı. törətici. alıbet. qeyrət. quvvət. çaba. yapa. yaba. yaxıt. yaxılan. ısı qaynağı. ərkə. ışıq. ışıma. ışı. güc. qaldırı. ərkə. örgə. öğkə. tavıl. tapıl. qudrət.

enerjiza bəsinci. bəsləyici. bəsici. qıdalı. kalorik.

ənfəkt -səktə, ənfəkt keçirmək : ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək. qan tutmaq. ölmək.

ənfirəktüs qəlbin yüngül səhdəsi. ürək engili : ürək əngəli : ürək kırizi.

ənfiyə burun otu.

ənformasyon informasyon. ittilaat. danışma. bilinən. bilgi. mə'lumat. bilgi. xəbər. informasyon.

ənformatik bilişim. bilşim. bilişim. informatik.

əngixtəgi -bərəngixtəgi : cuş o xuruş. coşqunluq. coşuqluq. həyəcan.

əngixtən -bərəngixtən : qışqırtılmaq. quşqurtulmaq. təhyic, təhrik olunmaq. qızdırılmaq. qızışdırılmaq. kökətmək.

əngizeş qışqırtı. quşqurtu. qışqırtma. quşqurtma.

enhedam engiz. yengiz. eniş. yeniş. yeniliş. yendiriş. yeniliş. yenmə. yengiliş. yenilgi. yenilgiş. yenilmə. yıxış. yıxılış. yıxılım. yıxılma. yoxalış. yoxalım. yoxalma. çevriliş. devriliş. devrişmə. dönüş. çönüş. çöküş. çöküm. çöküt. çöklüş. çökülüş. çökmə. düşüş. düşmə. düşgü. batış. batma. basılış. basılma. dağlış. dağılış. dağlım. dağılım. dağılma. salınış. sınış. sınğış. sınılış. sındırqı. sınma. qırılma. qırılış. qırğılış. pozuluş. pozulum. pozqunuq. pozğuluş. pozulma. aşırış. altanış. inqiraz. nabudi. izmihlal. məhv oluş. məğlubluq. şikəst. həzimət.enheraf əğrik. əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə