EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə13/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   125

ehtiyatlıca saxlanaraq. sakınaraq. çəkinərək. ölçünərək. üşünərək.

ehtiyatlıq pırevantif. qarşlayıcı. qarşılayıcı. qarşılayan. cilovlayan. ovsarlayan. önləyici.

ehtiyatsız oyumsuz. düşüncəsiz. ağılsız.

ehtiyatsız saqışsız.

ehtiyatsız ürsür. tədbirsiz. düşüncəsiz.

ehtiyatsızca bulaytma. gizlicə.

ehtiyatsızlıq oysuzluq. düşüncəsizlik.

ehtiyatsızlıq oyumsuzluq. düşüncəsizlik.

ehtizaz qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti.

ehtizaz titrəşmə. titrəmə. titrəşim. titrəyiş.

əhval -kef əhval sorana verilən yanıt, qarşıt, cəvab : iyilik sağlıq. iyilik gözəllik.

əhval hal əhval. ağıbal. aval. abal. (< av). al. vəziyət. qasnaq. şərayit. çevrə. əkiş. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mühit. mühit.-hal əhval. əkiş. yağday. durmuş. mühit. mühit. şərayit. hal ruhiyyə.

əhval -kef əhval: əsən sav. isin sav. -əsən sav sormaq: kef əhval edmək.

əhval olağ. oluğ. boluğ. bolağ. hal. durum.

əhval sanı. türük. türkü. duruq. durqu. durum. duruş. qonuş. hal.

əhvalat durum.

əhvalat durum.

əhvalpürsi soraş.

əhvalpürsi soraş.

ehya edmək yaşatmaq. diriltmək. həyat vermək.

ehya edmək yeniləmək. onarmaq. diritmək. diriltmək. dirgürmək.

ehya olmaq : dirilmək.ehya (ehya edmə) 1. diritmə. diriltmə. dirgürmə. yenilətmə. uyandırma. oyandırma. onarma. canlandırma. yanğlandırma. yandırma. ayıltma. yaşatma. ışıqlandırma. tazalama. təzələmə. 1. gücləndirmə. 1. şənləndirmə.

ehya ukanış. yanlanuv. canlanuv. .

ehya ukanış. yanlanuv. canlanuv.-əhya saxlamaq : diri tutmaq.

ehyanən ara ara. -ara ara gəlmək istədin, savla bizi : xəbər ver.

ehzar edmək : qatına okumaq.ehzar edmək qatına okumaq.

ehzar çağrış. dartıq.

ehzar çağrış. oğuş. oxuş. dartıq.

əjdəha buğa. bügü. bükü. bükə. bükə. nək yılan.böyük ilan.bükə. böyük ilan.

əjdəha buğa. bükə. böyük ilan.

əjdəha bügü. bükü. bükə. böyük ilan.

əjdəha əjdərha. qara verən.

əjdərəfkən bəyqoğan bəkqoğan. bəkqovan (< bərk + qovan). ərqoğan (< ər + qovan). ərsalan. ərdalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib izləyib, sındıran ər.

əjdərha böyük yılan. bükə. nək yılan.

əjdərha əjdəha. qara verən.

ekarte atıq. savıq. sapıq. dıştıq.

ekaz oyandırma. oyarma. oyarış. uyarma. uyandırma. uyarış. diqqətini çəkmək.

ekib qol. qurub. dəsdə. topluluq. zümrə dəsdə.

əkidən əkitin. əkilmiş yolda (< əkmək : dayaqlamaq). vurqulanmış, çitik, bərkinmiş üzdə. bətər bətər. sıx sıx.

əkidən kəsinliklə.

ekipman donatı.

ekipman donatı.

ekivalans əşdəğərlik.

əkkas çəkalıcı. şəkilçi. fotoqraf. kameramən.

əkməl balaqca. ayrıca. xisusi. mükəmməl. olmuş. olqun. olqunlaşmış. yetişgin. yetgin. ərgin. ərik. ər.

eko bor. yanğı.

eko oytu. yanğı.

eko qaya tavuş. yanğı.

eko yankı.

eko yankı.

eko yankı.

ekoloji çevrəbilim..

ekolojist çevrəçi.

ekolojistlik çevrəçilik.

ekonomi edmək qısıdmaq. qısdırmaq. iqtisadi davranmaq.

ekonomi başqar. iqtisad.

ekonomi çəkip çevirmə. artırma. tutum. tutumluluq. qısma. qaşdal. qaşdar. səqf : çatı.

ekonomi içaxış. iqtisad.

ekonomi iyəlik. saramçal. tutum. təsərrüf. iqtisad..

ekonomi qısdıq. qısdı. qısıd. iqtisad.

ekonomi qısdırıq. qısdır. yuma. yumaq. sıxıb yetəkləmək.

ekonomik ayamlı.

ekonomik başqarı. iqtisadi.

ekonomik idarəli. tutumlu. güdümlü. tutumlu. yeritimli. yönətimli. dolanımlı. iqtisadi.

ekonomik qısdırı. qısıdır. iqtisadi.

ekonomist saramçalaçı. iyəliğini (ekonomisini) iyi çevirən kişi.

ekonomist tecimər. tecimən. hesaplı. idarəli.

ekonomist tecimər. tecimən. hesaplı. idarəli.

ekonumik yıyqıc. yığqıc.cıyqıç. idarəli. tutumlu. təsərrüflı.

ekran (tilivizyon. sinama) pəncərə. don. görüntülük. görünlük. ağ cam. tilvizyon pəncərəsi.

ekran cam.

əkran qərinlər. taylar. əşlər. əşitlər. dənglər. əşdaş. taydaş. dəngdaş. saqqaldaş. yaşıt. bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. əmsal. dəng. musavi. əş. boydaş..

əkranlar boydaşlar.

ekranlıq görüntü. görüngü. tilivizyon pəncərəsindən, monitordan, bir açıdan görülən nərsə.

əks olmaq yanğmaq.

əks -əks edər : yanar. yarğar. yardar. yansıyar. səslənər.-göz gördüyü, ürəkdə yanar : göz gördüyü, ürək yağı.

əks -şəkil, əks, fotoqraf maşını : çəkmə aracı. çəkalıc.

əks 1. yankı. yaknı. yansı. enekas. 1. zidd. tərs. muxalif. muğayir. 1. tərs. tərsə. çapraz. zidd. muxalif. muğayir.-bərəks : 1. uğursuz. kötü. 1. tərs. ayğırı. zidd. muğayir. 1. tərs. tərsə. tərsik. inatçı. ləcuc.-əks hərəkət : tərs gediş. dikinə daraq : dikinə tıraş.

əks külüqə. kölgə.

əks külüqə. kölgə.-əks olmaq : yanğmaq.

əks şəkil. çəkil. rəsm. təsvir.

əks şəkil. qapuraq. qapura. təsvir. rəsm. foto. fotoqrafi.

əks, nəqş, həkk edmək, ettirmək yansıtmaq.-sənin şəkilin, cana yansımış.

əksan çalqı. vurqu.-çalqırt : əksanlı. vurqulu.

əksan çalqı. vurqu.-çalqırt : əksanlı. vurqulu.

əksanlı çalqırt. vurqulu.

əksanlı çalqırt. vurqulu.

eksantirik dışocaqlı. dışortalı. dışaralı. dışmərkəzli.

əksbərgərdan çıxarma. çıxartma. keçirmə. keçirmə.

əksər -həddəksər : qala qala. qalsa qalsa. çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən sonunda. hammısı. bütünü. olub olacağı.

əksər ağram (gecənin ağrami keçdi).

əksər ağram (gecənin ağrami keçdi).

əksər gənəlliklə. gənəl olaraq..

əksərən gənəlliklə. gənəl olaraq. ənçox. çoxluq. çoğunca. çoxluqla. çoxun çağ. çoxvax. çox zaman. çoğunluqla. əksəriyyətlə. çoxu. çoxluq. sıx sıx. çoxluqla. çoxunca. çox kərə, dəfə. çoxun. çoxu.-çoxluğ uçaqla gəlir.

əksərən köpüçi. çoxusi.

əksəri böyük böləki. birçoğu. birçoxu..

əksəri xeyləyi. birçoxsu. birçoğu. birçoxu. böyük böləki. ənçoxu.

əksərisi birçoxsu. xeyləyi.

əksəriyyət ağram. çokluğ.-böyük sıxım : əksəriyyətin tərəpin saklamaq : ağramçılık. gecənin ağrami keçdi.

əksəriyyət ağram. çokluğ.-böyük sıxım : əksəriyyətin tərəpin saklamaq : ağramçılık. gecənin ağrami keçdi.

əksəriyyət çoğunluq.

əksəriyyət çoğunluq. fazlalıq.

əksəriyyət çoxluq.-əksəriyyəti qahirlə : əzici çoxluqla.

əksəriyyətçi göpçül.

əksəriyyətçilik köpçülük. cəmiyətçilik. topçuluq. kütləçilik.-köpçülükkö asarlu əmgək : topluluğa faydalı əmək.-köpçülük işi : kütləvi iş.

əksəriyyəti mütləq basımçı çokluk.

əksəriyyəti çoxluqu. çoxunluğu.-əksəriyyəti ara' : səs çoxluğu.

əksəriyyəti mütləq : basımçı çokluk.

əksəriyyətlə çoxluqla. çoxlunluqla.

əksəriyyətlə çoxun çağ. çox zaman. çoğunluqla. əksərən.

əksesibl uğraq. əlaltı. dəstrəs.-uğraqımda deyir.-uğraqına görə yemək pişirə bilir.-yarına dək, ona uğraqım olmayacaq.

əksetdirmək ulaştırmaq. duyurmaq. yansılatmaq. yankılatmaq.

əksetmək yansımaq.-əks etdirmək : yanıtmaq. çakmaq.

əksetmək yansımaq.-əks etdirmək : yanıtmaq. çakmaq.

əksi səda yanğı. inqilti. inqiliş.

əksi səda yanğı. pejvak.

əksi -əksi təqdirdə : ansı. yoqsa.-aytqanımı et ansı ururma. söylədiğimi yap yoqsa vururum.

əksi danqız. donqız. danrıq. qayraz. qayrız. tərs.

əksi yansı.-əksini tapıb : öz yansını tapıb.

əksiləşmək muxalifləşmək. inadlaşmaq. ziddləşmək. muğayirləşmək. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq.

əksilik qatır izi. tərslik.

əksinə tərsinə. inadına.

əksinə, tərsinə gedmək dikinə gedmək.

eksir oksir. öğəc. özəc. covhər. nərsənin kök, özək, etgili, güclü varlığı.

əksisəda yanğırıq. yanğı. yanığ.

əksiyon pay. hissə.

əksiyoner payçı. hissəli.

ekskılavator qazaratar.

ekskılavator qazaratar.

əksli çəkili. şəkilli. rəsmli. təsvirli.

əkslik çaprazlıq. tərslik. tərsəlik. ziddilik. muxalifəd. muğayirlik.

ekspedisyon savuq göndərmə.

eksper çaşnıçı.

ekspires çapır > şatır.

ekspires yollu. iti. çapraq. 1. iti, tez çapar, peyk, post. 1. yeyin, iti olan iş, arac. tez.-yolu qatar, gəmi.

ekspiresyon anlatım. ifadə.

ekspiresyonist dışavurucu.

eksport dışsatım.

ekspozə sərgiləmə.

ekspozisyon təşrih. açma. sərgi. məşhər.

ekstıra aşırı. fovquladə.

ekstırə xulasə. öz.

ekstiremlik aşırılıq. ucçulq.

əksüləməl taxım. tutum. davranış. basqı. qapanca. tutum. rəftar.

əktif çalışqan. etginlik.

əktif çalışqan. etginlik. yabır. yapıcı. çalışqan.

əktif yabır. yapıcı. çalışqan.

əktiv ağtıb. çalışır. etgili. müəssir.

əktiv etgin. etgən. təpgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. acı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. izgili. müəssir. tə'sirli. amil. nifuzlu.

əktiv işlər. işləyən. işəngir. işəngər. edgər. edgir. edmən. yapan. yapqan. yapıcı. yapqır. yasağan. yasan. qılğan. qılcan. qılqar. qılqan. görücü. görücən. görcən. görəngən. ərcil. fəal.

əktivitə çalıtma. işlətmə. fəaliyyət.

əktivitə işgərlik. fəaliyyət. qeyrət. əzimkarlıq.

əktivivizm etginçilik. fəallıq.

ekvator ortacıq. ana qurşaq. yer yuvarını iki əşit, bərabər uzaqlığa bölən cızıq, xətt. ustuva xətti.

əl çıxarması : əl əsəri. əl işi.əlac eləmək əmləmək. -bağrım başın əmlədi : ürək yaramı əlac elədi.

əlac dərman. üzüm.

əlac ilac. otancaq. dava. mərhəm.

əlac yol. çarə. çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. çara. çarə. şəfa. çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. çarə. çara. yolaç. ot. ota. arnaş. çara. tədbir. gözər (< gözə : baca. aça. yol). əm < yəm < yam (< yamamaq). dərman. im. əm.-acı əlac : acı əm, im.

əlaclı onarlı. onulur > olunur. otlu. otalı. arnaşlı. çaralı. çarəli. düzəlir. şəfalı. çıxılır.

əlacpəzir çarəli. çaralı. onarlı. onulur > olunur. düzəlir. otlu. otalı. arnaşlı. əlaclı. şəfalı. çıxılır.

əlacsız onarmaz. düzəlməz. əminməz < yəminməz < yamınmaz <> yapınmaz <> yapanmaz (< yamamaq. yapamaq). onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. çarəsiz. şəfasız. üzgün. dərmansız. davasız. öldürücü. ölümcül.

əlacsız yarqısız. qaçılmaz. qaçınılmaz. çarəsiz. çıxılmaz. olunmaz. qurtuluşsuz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. onarmaz. düzəlməz. əminməz < yəminməz < yamınmaz <> yapınmaz <> yapanmaz (< yamamaq. yapamaq). onarmaz. onulmaz > olunmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. çarəsiz. şəfasız. üzgün. dərmansız. davasız. öldürücü. ölümcül. əlacsız.

əlacsız yolsuz. çarəsiz. dərmansız.

əlahədə < ala. alahı. alanğki. başqa.

əlahədə < ala. alahı. alanğki. başqa.

əlahədə başqa.

əlaləm elaləm el gün. hərkəs. başqaları.

əlamət vermək 1. qaş göz qaqmaq. umlamaq. imləmək. 1. bəlirtmək. göstərmək.

əlamət < iləmət. ıltəm. bildə. bilgi. bilgi. bildə. bəlgə. bələk. bəlirti. him. üm. im. imsərə. simgə. iznək. toxa. qanιt. göstəri. quş. gül. kələk : qoruq üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymaq.

əlamət < iləmət. iltəm. ula. iz. bildə. bilgi. bilgi. bildə. bəlgə. bələk. iznək. toqa. bəlirti. him. üm. im. imsərə. simgə. iznək. toka. him. im. dək. tok. tox. simgə. simbol. işarə. şifrə. rəmz. qanıt. göstəri. quş. gül. kələk : qoruq üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymaq.

əlamət arm. bəlgi. endik. nişan. bəlirti. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə. bəlirti. im. iz. im. iz. əsər. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. qantıq. kantıq : iz. im. um. imarə. bəlgilik. bilgilik. izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. işarət. əsər. endik. nişan. bəlgi. bəllik. endik. nişana. taxım. endik. nişan. sınırlada qoyulan nişan. yora. yorma. qalıq. geridə qalan. iz.

əlamət bələk. iznək. toqa.

əlamət bəlirti. bəlirtiş. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. duyduruluş. göstərgə. siqnal. nişan. işarə.

əlamət bilqu. damğa. nişan. möhür. əsər.

əlamət çaldış. im. işarə.

əlamət görküz. iz. bəlgi. nişan.

əlamət him. im. dək. tox. tox. simgə. simbol. işarə. şifrə. rəmz.

əlamət im. yansı. yanıs. im. əsər. bəllik. iz. nişanə. etgi. təpgi. im. iz. yansı. yanıs. simgə. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə. endik. əlamət. çantıq. çaltıq. çəntik. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. köçəlti. köçənti. qalıntı. iz. endik. nişan. arıntı. girilti. gəliri. dizəlti. izək. izdək. izlək. ayıt. bəllik. işarət. çıxarma. tə'lif. ərk. qudrət. iqtidar. yanğı. nifuz. yansı. yanıs. im. simgə. iz. bəlirti. nişan. çaqma. çaqmaca. qama. çapa. işarə.

əlamət nişan. bilqürmə.

əlamət sarqan. sırqan.

əlamət tap. iz. əsər. nişan.

əlamət ula. iz.

əlamət ula. qırda. bəlgə.

əlamət uyar. oyar. işarə.

əlamət, nəxş, rəsm qoyma iz düşümü. irtisam.

əlamət, nişan qoymaq kərtmək. kərtəmək.-yaman yora : kötü kəhanət. kötü tə’bir (yorma).-yaman yora baştabay oltur : oturda, qarqa kimi ötmə! (fəlakəttən xəbər vermə!).-yoranğ pozuq : sözünü tutmursun!.

əlamətlı bilquli. damğalı. nişanlı. möhürlü.

əlamətli yansılı. yanıslı. simgəli. imli. bəlgili. nişanlı. bəlli. müəyyən. bəlirtili. izli. imli. nişanlı.

əlamətsiz imsiz. bəlqisiz. işarəsiz. məchul. bəlgisiz. nişansız. bəlirsiz. ğeyri müəyyən.

əlamətsiz yanısız. yansısız. imsiz. simgəsiz. izsiz. bəlirtisiz. nişansız. işarəsiz.

əlamətsizlik bəlirtisizlik. yanısızlıq. yansısızlıq. imsizlik. simgəsizlik. izsizlik. nişansızlıq. işarəsizlik.

e'lamiyyə bildiri.

əlaqə -əlaqəli olmaq : əlaqədər olmaq. qızıqsınmaq.

əlaqə -məhəbbətdən, əlaqə, təvəccühdən məhrum : sevgi ilgidən yoxsun.

əlaqə < ilgə. ilimli. ilimlə. bağlantı. araqatnaşık.

əlaqə < ilgə. ilimli. ilimlə. bağlantı. araqatnaşık.

əlaqə < ilgi.

əlaqə alağa. ilgi. ilişgi. aşırım. irtibat.

əlaqə girdi çıxdı. ilgi. bağlantı. ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə.

əlaqə ilgi.

əlaqə, çəkim, ilgi qazanmaq ilginşmək ilgincləşmək. maraqlaşmaq. intiresan, ərtiresanlaşmaq.

əlaqədar bağlı. asılı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. vəzifəli. sevgin.

əlaqələndirmək cəzb, cəlb etdirmək yırqalandırmaq. yırqandırmaq. ırqandırmaq. ırqalandırmaq. ilgilətmək. təpgitmək. təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək. mütəəssir, tə'sir edmək.

əlaqələnmək ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. etginmək. etgilənmək. təpginmək. təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq..

əlaqəli edmək maraqlamaq. qızıqlamaq.

əlaqəli olmaq maraqlanmaq. qızıqlanmaq.

əlaqəli ələqəli. ilişgin. qatnaşlı. aralı. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli.

əlaqəli ilgili. ilişik. ilişgin. bağlı. əkli. taxılı. mərbut. ayid. mütəəlliq. münasibətli. race'. dayir. ilişik.

əlaqəmənd bağrıq.

əlaqəsiz soğuq. donyağı. ilgisiz. istəksiz. maraqsız. kovasız. durqun. meyilsiz. əğimsiz. maraqsız. qayğısız. quru. sakin. buzdaş. daşbuz. cansız. qatıq. sərt. qırt. edgisiz. batlıq. yatqın. yatışmış. tutqun. toqtun. yanğsız. təpgisiz. həyəcansız. qımıltısız. hərəkətsiz. axımsız. tutumsuz. oturuq. çökük. səssiz. qeydsiz. münfəil. xunsa.

əlarəğm qaramazdan. səretməzdən. qaramay.

əlarəğm qaramazdan. səretməzdən. qaramay.

əlarəğmi ki rəğmən ki. genə ki. elədi ki də : basa ki dönərək, olsun .əlarəğmi ki rəğmən ki. genə ki. elədi ki də : basa, genə ki, dönərək, olsun.-əlarəğmi ki. rəğmən ki. genə ki. elədi ki də : basa, genə ki, dönərək, olsun .

elastik çoyma. uzamış. uzayan. uzqıs. uzar qısar. əsnək. əsnik. əsnəklik. çekşik. çəkşik > keşlik.

əlavə edilərək əkilərək. qatılaraq. artırılaraq.-turş yeməklər duz əkilərək dadlı olur.

əlavə edilmək əklənmək. minmək.

əlavə edmə artırın. artırış. artırma. qatınış. qatma. qatama. yapışdırı. yapışdırış. əğləmə. əkləmə. izafələmə. mindiri. mindiriş. mindirmə.

əlavə edmək artırmaq. qoşmaq.

əlavə edmək izafələnmək. minmək. minilmək. mindirinmək. əğlənmək. əklənmək. qatınmaq. artırınmaq. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. əkləmək. mindirmək. nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq. qatmaq. qatamaq. əklənmək. minmək. qatmaq. gizləmək. artırmaq. üstəmək. qatmaq.

əlavə olmaq əğləşmək. əkləşmək. əlavələşmək. minişmək. izafələşmək. qatışmaq. artırışmaq. birikmək. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq.

əlavə ək. artıq. izafə. qatmaq. ilhaq. : taxmaq. ək. qatma. ötəri. ütəri. üstəri. üstəlik.

əlavə ək. püsür. zəmimə. artqı. atıq.-buna əlavətən : qoşa. bərabər. həp birliktə. səpi. qoşumcalaş. qatımlaşış. qatlaş. ulamış. ulmac. üstəlik. üstək. üstəmə. qatım.-baqa siysə, gölgə səpi : qurbağa işərse, gölə bir əlavədir..

əlavə mindirmə. əkləmə. püsür. çalaq. ək. qatlaq. qatlıq. qatlım. əklək. əklik. əkləm. ulanıq. ulanım. ulnaq. saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə.

əlavə qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq. məxlut. ixtilat.

əlavə qatma. ötəri. ütəri. üstəri. üstəlik.

əlavə, ilhaq ettirmək qoşturmaq.

əlavələmə aşlama. əkləmə.

əlavələnmə qatılma. qatılış. qatılım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam. zəmimə olma.

əlavələnmək qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. əklənmək. əkləşmək. əklinmək. əkinmək. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. zəmimə olmaq.

əlavələşmək əğləşmək. əkləşmək. əlavə olmaq. minişmək. izafələşmək. qatışmaq. artırışmaq. birikmək. birkişmək. vuruşmaq, yapışmaq.

əlavələtmək əkləmək.

əlavələtmək izafələtmək. qatmaq. artırmaq. əkləmək.

əlavəli əkli.

əlavəlik əklənti. quyruq. dal. artırılıq. izafələnən nərsə. qatqıc. artqıc. mindirik. yapşıc.

əlavəsi, əki, püsürü olmayan əksiz.

əlavəsiz əksiz.

əlbəddə çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. labüd. kəsinliklə.

əlbəddə istər istəməz.

əlbəddə quşqusuz. ərinə. arıyna. bildəli.

əlbəddə quşqusuz. ərinə. arıyna. bildəli. ansınava. quşuqusuz. şübhəsiz.

əlbətdə > əlbəddə.

əlbətdə iqitdə. təbi’i.

əlbəttə ariynə. şübhəsiz.

əlbəttə ayqay. təbii ki.

əlbisə geysi. paltar.

əlbisə paltar. geysi. geyəcək. giyəsi. geyim. qapsaq. geyimlik. geyit.

ələadə olağan. alışığan. bayağı. adəta.

ələhesab keçici. ələnti.

ələladə adi. alışılmış. basbayağı.

ələladə adi. bayağı.

ələladə adi. bayağı. netəliksiz. keyfiyətsiz. kalitəsiz. amiyanə. aşağı yuxarı. az çox. həmən həmən.

ələladə alışılagəldiyi kimi. görünür kimi. görüşdüyü kimi. bayağı. düz. olağan. mə'muli.-düz bir kişi.-düz bir şəhər, yol.

ələləcələ batraq. bətrik. çapıqraq. çaparaq.

ələləcələ çapıcacıq. çapıcaq. çabucaq. tələsik. dərhal. durmadan. həmən.

ələləksər sıx sıx. çoğunluqla.

ələlicmal topluca.

ələliştirak ortaqlıqla.

ələlumum gələnliklə.

ələlusul yolunca.

ələlxisus artığraqla. özəlliklə. artıqsızda. ayrata. ayrıkşa. әrәkşə. özqöçö.

ələlxisus ayrata. ayrıkşa. әrәkşə. özqöçö.

ələlxisus ayrıca.

ələlxisus özəlliklə. üstəliklə.

ələlxusus özəlliklə. hər nədən öncə. başda. hələ. ən çox.

ələm acı. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə