EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə125/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125

zorlu qatmər. qüclü.

zorlu qolçan. qolçomaq. quldur. qol ( < 1. əl. 1. əlin səğəsi. bazu). əli çomaq kimi güclü, zobralı olan. güclü. güjlü. qolçomaq. dayaqlı. dayavlı. qocur. edərmən. qəvi. dolqun. dolu. doluq. iri. qəvi. bərk. quvvəli. quvvətli. qəvi. müstəhkəm. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. güclü. güjlü. qolçomaq. gürbüz. çağ. çalı. azqın. dəli. yaramaz, həşəri uşaq. durşut (< durmaq). qoçaq qocur. quldur. özbaşdaq. kəlləşəq. gərdənlək. qolçomaq. qollu.

zorlu tügüz. düküz. güclü.

zorlu yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili. islimli. istimli. ıssımlı. ıssıqlı. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. issiqlı. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.

zorlukçul zorba.

zorluluk güclülük. alqurluk .

zorluluq ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik.

zorluq acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zəhmək. inqibaz.

zorluq büqəş. bükəş. buqaç. buruşuq, çətin olan nərsə. pıroblem.

zorluq gərək. girək. işgil. müşgül. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. çıxılmazlıq. aşım. güclük. güclük. darlıq. maydalıq. qısalıq. qıssalıq. qıslıq. qıstıq. qıtlıq. sıxlıq. güdəlik. kütəlik. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal. orçuluq. ağırçılıq. güclük. zəhmətlər. güc durum. güclük. girivə. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. işgillik. müşgülük. işgil. müşgül. güclük. pozuqluq. sıxıntı. gücək. basalaq. zorbalıq. zorlama. qız qaçırma.

zorluq pıroblem. boğac.

zorluqla daradar. çətinliklə. güclüklə. ucu ucuna. qıtıqıtına.

zorluqla, güclüklə yapınan iş yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. buruşqıl. çətin.-düşəverə yolu başa çatdırdıq.-aşımı aşmaq : çulu sudan keçmək.

zorunla gücünlə. əlində olmayaraq. itirgin. istər istəməz. istər istərməz. məcburən.

zorunlu gücənik. güclük. gücünlü. məcburi.

zorunluq gücənik. güclük. gücünlüq. çarasızlıq. çarəsizlik. məcburiyyət.

zorunsuzçuluq gücünsüzçülük. gərəkməzçilik. gərəkliyə, gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə inanmamaq, dayanmamaq.

zorunsuzçuluq gücünsüzçülük. gərəkməzçilik. gərəkliyə, gərəkinməyə, qətiyyətə, mütləqiyyətə inanmamaq, dayanmamaq.

zoval pəzir qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.

zoval pəziri qalmazlıq. qalımsızlıq. qalışsızlıq. qalıcı olmazlıq. itimlilik. ölümlük. imiqsizlik. yaşamazlıq. yaşamsızlıq. durmazlıq. durumsuzluq. keçərilik. keçib gedənlik. çəklilik. sürəksizlik. bəqasızlıq. fanilik.

zoval düşgünlük.

zovc ər üçün arvadı, arvad üçün əri. sevic. sevci. həmsər. yoldaş. yanaq. ər. arvad.-yanağın tapmaya, evsiz qalar.

zovciyyət qarılıq. xanımlıq. əçəlik.

zovq -zovq almaq . dad almaq. ləzzət aparmaq.-oynayıb, gülməyk ilə, dad alalım.

zovq isik. içik. qərihə. təb'. üzür. bəzək. səlqə. dad.-uvun üzürün gördük : avın zovqini hayrını gördük.-soluq içik, isik : isiksiz. içiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. təb'siz. zovqsız.-ləzzət, zovq, kef vermək . yağdıratmaq..

zovq tatuq. daduq. ləzzət. kef.

zovq yemə içmə. əğləncə. zovq. eyş.

zovqlanma məzələnmə. alaya alma. əğlənmə.

zovqli qızıq. əğləncəli. əğləndirici. qızıqlı. əğləncəli.-qızıqlı oyun : zovqli oyun.

zovqllanmaq iztələnmək. istəklənmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. armanalmaq. şovqlanmaq.

zovqsız içiksiz. isiksiz. qərihəsiz. təb'siz.

zovqsız inciksiz. gobut. qatraq. qaba. səlqəsiz.-qaba bir ev takımı.

zübdə öz.

zübdə qaymaq.

zübdə sanğıraq. bacarıqlı. çeçen.

zud be zud tez tez. sıxca. sıxıca. arasız. ara vermədən.

zud rənc alınğan.

zudbavər qapılqan. türkəsaya. tez inanan.

zudpəz basma. basla. düdüklü.

zudpəz sovrulu. düdüklü.

zudpəz sovrulu. düdüklü.

zudrənc incik. icəkli. icikli. tez inciyən. içli. içgin. içlənən. duyqulu. duyulu. hissili. həssas.

züka anlaq. zohanət.

zükam dumağı. engin. ingin. nəzlə. iç orqanların sıvı, su salması.-göğüs dumağı.-bağırsaq dumağı.-burun dumağı.

zükam söuq dəğmə. çapqın. suvuq çapma. soğuq alma.

zükam soyuq dəğmə. çor.

zükam söyuq dəğmə. tumağu. tumav. nəzlə. ingi.

zülal saydam. parraq. tortusuz. tortasız. toransız. torunsuz. şəffaf.

zülm edən kimsə zalim. zülm : gücəmçi.

zülm edən cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

zülm edən qəddar. yoluğ. sapıq. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. qıyan. əsrəməz. əsirgəməz.

zülm edən qıyan. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac.

zülm edən yandıran. yaxan. yaxıcı. acıdan. dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. qavuran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı.

zülm edilmiş çapqınlanmış. çapınlanmış. məzlum.

zülm edmək çapır qılmaq.

zülm edmək gücəmək. gücləmək. zorlalamaq.

zülm edmək gücəmək.-eşqin məni gücəyir.-gücəməz tanrım.

zülm edmək qaranmaq. çapqınlamaq. çapınlamaq.

zülm edmək qaranmaq. əzmək. döğmək. qırpalamaq. qırmalamaq. ayaqlamaq. qaranmaq. yastablamaq. yastalamaq. alçatmaq. yermək. yerləmək. çeğnəmək. çiğnəmək. basqı yapmaq. əsgitmək. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. düşürmək.

zülm edmək qıymaq. qücənmək. qoymaq. küymək. acınmadan edmək.

zülm edmək qıymaq. qücənmək. qoymaq. küymək. acınmadan edmək. gücəmək. gücləmək. zorlalamaq.

zülm edmək qotuqmaq. qoduqmaq. qudurmaq. yügürmək.

zulm edmək zorla fə'nalıq edmək. gücəmək.

zulm edmək zorla fə'nalıq edmək: gücəmək.

zülm olunmaq çapqınlanmaq. çapınlanmaq.-çapır görmək : zorbalığa qatlanmaq.

zülm olunmaq əzilmək. döğülmək. ayaqlanmaq. yastablanmaq. yastalanmaq. yassıtılmaq. alçanmaq. çeğnənmək. çiğnənmək. yıpranmaq. yorunmaq. üzülmək. salınmaq. düşrünmək. basınmaq. basılmaq. basqınmaq. əsginmək. əksinmək. kiçinmək.

zülm -qıyın (zülm) ipi yoğunluğundan qırılar.

zülm 1. zülm. qəddarlıq. 1. zalim hükümdar. qəddar.

zülm acıq. azıq. acqı. azqı. göynək. göynüq. küynük. küyük. yanığ. dağma. covr. sitəm. çapqın. çalamıt. çapın. öştülümğiyasulluğat. öctülüm. zor. tütlük. zorbalıq. təəddi. boyunduruq. qatı basqı. qapanca. qırpa. qırca. qırıc. sıxıntı. üzüntü. boyunduruq. təhəkküm. üzgü. cəfa. zoban. zəlil, xor görmə. güclük. müşgül durum. qıyınc. covr. cəfa. çapır. zorbalıq. əzü. təzyiq. zülm etmə. qırpa. qırca. qırıc. sıxıntı. üzüntü. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. cəfa. qıyıq. qıyıc. qıycıq. qırcaq. qırac. sitəm. qıyıq. qıyıc. qıycıq. qırcaq. qırac. sitəm..

zülm covr. sitəm. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı.

zülm göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. cəfa.

zülmedən cəgivçü. çəkivçi. zalim.

zülmedən əzən. əzü. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.

zülmədilmək cegilmək. yeqilmək. əzilmək. sömürülmək.

zülmət qaranlıq. qaranğqı.

zülmət qaşanğ. qaranlıq. qaranqu. tarıq.

zülmetmək yeqmək. əzmək.

zülmkar cəbbar. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

zülmkar yaxıcı. yaxan. yaxuc. yandıran. yanğıcı.

zülmkarlıq qıyançılıq. qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. qıracçılıq. zalimlik.

zülmkarlıq qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. rəhmsizlik. cəfakarlıq.

zülmkarlıq qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zalimlik. rəhmsizlik. cəfakarlıq.

zülüf kəkil. kəkül. tulum. qulaqla göz arasından sallanan saç.

zülüflənmək qâqüllənmək : qəsmələnmək.

zülüm edmək çabırdamaq. güc sürmək. zorlamək. zor demək. qıycırmaq. zorlamaq. əzdirmək. qıymaq. qiymələmək. doğramaq. rəhm edməmək.

zülüm görmüş ezilqən. məzlum.

zulum basınc. istibdad.

zulum basınc. istibdad. zülüm iş. içindən çıxılamayan iş. çəprəşiq.

zülüm bax > zülm.

zülüm cəgiv. çəkiv. yaxıv. əziyət.

zülüm gücgi. gücük. zor.

zulum korluq.

zulum onqluq.

zülüm qın. qınav.

zülüm qın. qınav. gücgi. gücük. zor.

zulum qıyma. qıymal. sitəm.

zülüm şəqavət. azğıc. azaq.

zulum üzək. üzük. incik. cəfa.

zulum zülüm iş. içindən çıxılamayan iş. çəprəşiq. çapraşıq iş : culuman iş.

zumbata qum kağız.

zumbata qum kağız.

zümrə göbək. öbək. bölük. taxım. kümə. qurup. kürtük. yığın. top. topuç. topar. qatnaş. qatlaş. təşəggül. bölük. taxım. dəsdə. firqə. bölük. takım tayfa. ulam. quruh.

zümrə taqım. taxım. quruh.

zümürrüd yəşim.

zumuxt hər nəyin dürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

zur -ba zur : basarı. basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq. zorla.

zur bax > zor.

zurəq < züvgək. kərəçi. qayıq. kiçik gəmi. böləm. bələm (< bölmək : ayırmaq). lotqa. tolqa.

zurmənd yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili.

zurməndi başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət.

zürrət zıqır.

zürrət zıqır.

zürriyyət döl. soy. qan. urum. nəsl. quşat. boy. göbək. nəsl. bətn.-üç göbək ötən dədəsindən qalıb.

zurzəmin altın. batrım.

züval götünmə. kötülənmə. pəsəlmə. pəsənlmə. pisəlmə. pəslənmə. yozlaşma. pozlaşma. yıxılma. batma. bataqsama. yerinmə. əzinmə. sürkünmə. üzülmə. nizul. inhitat.

züval inhidam. çökmə. yıxılma. yıxılış. bitmə. bitiş.

züval inhidam. çökmə. yıxılma. yıxılış. bitmə. bitiş.


1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə