EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə124/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125

zidd ayğırı. qarşı. qarşut. təskiri. tərs. takık. tiksik. kiri. çarpaz. qarşıt. çəlişik. qarşıçı. müxalif. çəkiş. tənsiz. tənqsiz. dənsiz. dənğsiz. qarşılıq. uymaz. taba. əleyh. rəğmən. tərs. taba. təpləş. muxalif. rəğmən.-devlət taba : devlətə qarşı.-ər arvad taba.-sənin taba qılacam.-mən taba işlər görülmüş.-ziddinə qalxışmaq . təbləşmək. təpləşmək. qarşılaşmaq. qarşı durmaq. muxalifət edmək. əleyhinə qalxışmaq. razılaşmamaq.-ziddinə . təskərisinə. gerisinə. qaytarı.

zidd ayğırı. təskiri. tərs. takık. tiksik. kiri. çarpaz. qarşıt. çəlişki. çəlişik. çəkiş. tənsiz. tənqsiz. dənsiz. dənğsiz. qarşı. qarşılıq. uymaz.

zidd qacav. muxalif. tərs.

zidd qarşçı. muhalif.

zidd qarşıçı. müxalif.

zidd qarşıt.

zidd qarşıt. qarşış. tərs. tərsit. muxalif. mə'kus. mütəzadd.

zidd taba. əleyh. rəğmən. qarşı.-devlət taba : devlətə qarşı.-ər arvad taba.-sənin taba qılacam.-mən taba işlər görülmüş.

zidd təpləş. muxalif.

zidd tərs. taba. rəğmən. qarşı.

zidd tərs. tərsə. çapraz. muxalif. əks. tərs. muxalif. muğayir. qarşıt.

zidd tərsqiri. təsgiri. təsgəri. tərsə. tərsi. doğru olmayan. əğri. üzü üstü. çəpə. mə'kus.

zidd uzaq. mübayin. uymaz.-uzaq güclər.

ziddiləşmək qacığmaq. muxalif olmaq.

ziddilik çaprazlıq. əkslik. tərslik. tərsəlik. muxalifəd. muğayirlik. qarşılıq. ayrılıq. ayğırılıq. qarşıtlıq.-zidd, mütənaqiz olmaq . çəlişmək < çalışmaq.-ziddi dərd . ağrı kəsici.-qarşıtına, ziddinə qonuşmaq . kötü nələr söyləmək dil uzatmaq.-tam tərsinə, ziddinə : diki dikinə.-tərsinə, ziddinə gediş . dikinə dəriş. dikinə dəğiş.

ziddilik qarşıqlıq. ziddiyyət. təzadd.

ziddilik, muxalifət edmək tərs yanıtmaq. tərs cəvab vermək. tərsinə gedmək. qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqışlamaq. qaqırlamaq. qarşı gəlmək.

ziddinə təskərisinə. gerisinə. qaytarı.

ziddinə tikinə. dikinə. qarşıtına. tərsinə. inadına.-dikinə dikinə gedərək qızdırdı.-dikinə daraq : dikinə tıraş : 1. tərs gediş. 1. bıqdırıc gəvəzəlik.

ziddiyət qacığ. ixtilaf.

ziddiyət qarşılaştıq : düşmanca ilişgilər durumu. qarşılıq. ayrılıq. ayğırılıq. ziddilik. çalışma. çəlişmə. tənaqüz. qarşıtlıq. qarşıtlıq. ziddilik. çaprazlıq. əkslik. tərslik. tərsəlik. muxalifəd. muğayirlik. tərslik. qarşıtlıq. qarşılıq. ayqırılıq. çaprazlama. ayrıqlıq. ayrılıq. qarşıtlıq. uyşmazlıq.

ziddiyyət qarşıqlıq. ziddilik. təzadd.

ziddiyyət uzaqlıq. mübayinət. uymazlıq.

ziddləşmək muxalifləşmək. inadlaşmaq. əksiləşmək. muğayirləşmək. itimək. itişmək. itiləşmək. itləşmək. itşinmək. itnişmək. ütşüşmək. ütnüşmək. ötgəşmək. ötləşmək. ötnəşmək. öcgəşmək. öcləşmək. öcnəşmək. odşunmaq. odnuşmaq. odşunmaq. odnuşmaq. təpgişmək. dirnişmək. dirsəşmək. tutnuşmaq. tutşunmaq. qızmaq. qızışmaq. qızınmaq. qızşınmaq. qıznışmaq. daşlaşmaq. daşnışmaq. tərsələşmək. tərsləşmək. təsləşmək. tərsinişmək. tərsişmək. uğrsuzlaşmaq. uğursuzlaşmaq. uyuzlaşmaq. quduzlaşmaq. uymazlaşmaq. uymazışmaq. çılqınışmaq. siyimsişmək. sırtıqlaşmaq. sırtışınmaq. çiğdəşmək. könəzləşmək. könzəşmək. çapraşmaq. çaprazışmaq. yamanlaşmaq. pisləşmək. pisəşmək. arxalaşmaq. asavlaşmaq. olmazışmaq. bətərləşmək. qarşıtışmaq. qarşıtınmaq. qılmazışmaq. xuysuzlaşmaq. kəsginişmək. sərtişmək. sarplaşmaq. qatlaşmaq. üzləşmək. üzlənmək. ayğırışmaq.

zidləşmək çatışmaq. çəlişmək. çətişmək.

zift qara saqqız.

zift qarasaqqız. qətran.

zihur edən gələn.

zihur edmə bəlirmə. bəllənmə. meydana çıxma. görünmə.

zihur edmək bəlirmək. ortunmaq. ortaya çıxmaq.

zihur edmək sökünmək. çıxmaq. görünmək. açılmaq. faş olmaq. baş göstərmək. ortaya, araya çıxmaq. bəlirmək. meydana gəlmək.

zihur edmək ucarmaq. ucramaq. uc vermək. çıxmaq.

zihur -zihur edmək . tapılmaq. tapdaqmaq. baş göstərmək.

zihur çıxma. bitmə. bəlirmə.

zihur gözləmə. gözləyiş. gözləyim. bəlirmə. bəliriş. bəlirtiş. bəlirim. doğma. doğuş. doğum. zahir olma.-yeni ayın bəlirməsi : hilal gözləmə.

zikir > zikr.

zikr edmək demək. deymək (dey < metatez > eyt) eytmək. eyitmək. ayıtmaq. aytamaq. söyləmək. sözləmək. sözə girmək, keçmək. söz edmək. ifazə edmək. danışmaq. qonuşmaq. dilini çözmək. anlatmaq. bəlirtmək. nəql, rivayət edmək.

zikr olunmaq anılmaq. anımsatmaq. tenilmək. denilmək. dinilmək. diyilmək. deyilmək.-zikr olunan . keçmiş. geçmiş. deyilmiş.-keçmiş cümlədə.

zikr -sabiqüzzikr : adı tutulan, tutulmuş.

zikr -zikri xeyr edmək . uğra anmaq : .

zikr anma. alqış. yadaq. isləş. istəş. diləş.

zikr zikir. anım. anı.-zikir sal . tanrının adlarını söyləmək. vird çəkmək. 1. gövərçin, qumrunun ötməsi, dəm çəkməsi.-zikr olunmaq . anılmaq. xatırlanmaq.-zikr edmək . anmaq. sözünü edmək.

zikri təzəkkür edmək anğmaq. anmaq. yadlamaq.

zillət verən əzici. yıpratıcı.

zillət alçaqlıq. alçalma. düşüklük.

zin o bərg aşırma. yaraq.

zin o yəraq qoşntuluq. qoşntular. yaraqlıq.

zin yəhər.

zina -zina cocuğu . bic.

zinazadə azığ. bij bic. soysuz.

zindan duzağ. türmə. dusdax. hapaz. havaz. qapaz. gəpəz.

zindan kəpəz. türmə. tusdaq. qamaq. tusdaq. toqif.-qamağa almaq : toqif edmək. mahafizə altına almaq.

zindan qabal. qapalı. məhpus.

zindan qabal. qapalı. məhpus.

zindan tünək. tutsaq. türmə. həpisxana.

zindan tustağ. tutmaq. həbs.

zindani tutsaq. qalabat.

zindani tutuqlu. tutulmuş. duzağlı. türməli. dusdaxlı.

zində diri. canlı. yaşayan. yaşan. yaşayan. duran. duryan.-dilzində : duru ürək : diri, canlı könül.

zində yaş. yaşda, yaşamda, durmuşda, dirimdə, dirilikldə olan. yaşayan. yaşan. duran. duryan. diri. canlı.

zindebad şabaş. yaşabaş. yaşa. varol.

zindəganlıq durmuş. yaşam.

zindəganlıq durmuş. yaşam.

zindəgi -zəruriyyati zindəgi : yaşama gərəkən nərsələr. keçimlik. çevrimlik. geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. qazanc. axar. gəlir.

zindəgi qalım. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'.

zindəgi turqu. durqu. yaşam. həyat.

zindəgi turqu. durqu. yaşam. həyat.

zindəgi yaşantı. yaşanım keçinti. keçinim. dolanım. dolantı. məişət.

zindəginamə olumluq.

zindəqani onquşuq. onqşuq. mə'yişət. məi'şət.

zinət vermək yaldızlamaq. bəzəmək.

zinət vermək yaldızlamaq. bəzəmək. təzhib edmək.

zinət bəzək. örək. hörək. bəzək. süs. incik mıncıq. hər çeşit bəzək işləri.

zinət bəzək. süs.

zinət bəzək. süs. çəki. bəzəmə. bəzək. süs. süs. çalım. bəzək. düzgün.

zinət bəzək. süs. qarçın. təzyin.

zinət düzgün. süs.

zinət düzgün. süs. bəzək. örək. hörək. bəzək. süs. incik mıncıq. hər çeşit bəzək işləri.

zinət əklik. ək. əkik. əklənti. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. bəzək. süs. barlaq.

zinət süs. bəzək. boğaca. arayış.

zinətsiz düzcə. sadə. adi. sürüzsüz. süssüz.-düzcə yazı.-düzcə kişi.-düzcə anlayış.

zip kaptırma. kapsırmk. ìlmək . sırma. yapkıç kaptirma. kapsirmk. ilmək. sirma .

zip kaptırma. kapsırmk. ìlmək. sırma.

zip qamıtan. qaytan. hörüm. örüm. eşmə.

zip yapkıç kaptirma. kapsirmk. ilmək. sirma .

zir camə atyama. içdon. içgeyim. atgeyim. atdon. atsar. atsarı. atpaltar.

zir o ru edmək ağdarmaq. axdarmaq. altüst edmək. axan tökənləmək.

zir o ru qarma qarışıq. allaqbullaq.

zir pirahən atyama. içdon. içgeyim. atgeyim. atdon. atsar. atsarı. atpaltar.

zir puş atyama. içdon. içgeyim. atgeyim. atdon. atsar. atsarı. atpaltar.

zir zəbər alt üst.

zir zirəki gizli iş yapan. sinsi. saman altı su yeridən.

zir -zir sazi . zir benayi : atyapı. altyapı. kökyapı. qabaltı. daban. binövrə.

zir as. ast. alt.-ziri sültə . qolastı. buyruğu sürülən yurd, topraq.

zira -zira ki . çünki. bundan, şundan dolayı ki.

ziraət tarım.

ziraət yerçiliq. əkinçilik.

zirəbt bağlı. dəxl. ilişik. mərbut.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.

zirəbt dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilişgin. qatnaşlı. aralı. ələqəli. əlaqəli. yerli. tutarlı. tutumlu. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli.

zireh -vücuda geyilən zireh. say yarıq. dəmir göğüslük : say.

zireh cəbə. çapa. cübbə. coşun. covşun. (çuqşın > coşın > coşən (fars)) çulxqa. çuqal. yubba. qapıcaq. qapran. qordan. qorlan.geyçim. (> geçim. keçim).

zireh coşun (> covşən). cübbə. cübə. çapa (< çapmaq : taxmaq).

zireh çuqşın > coşın > coşən(fars). yapal > yalab. yalab. coşun. kürökö. cəbə. qalxan. qaldıraq qıyaq. cəbə. çapa. badana. cevşən. cəbə. cübbə. çulxqa. çuqal. cübbə. cəbə. coşun. covşun. yubba. dəmir don. çuqşın > coşın > coşən(fars). cəbə. çapa. geçim. keçim. zireh.

zirəh dəmirağ. opçın. apçın. afşın. avşın.

zireh göğüslük. sağ. say. sayı.

zireh kaftan. coşun. yarıq.

zireh keçim. gecim. savut.

zireh kübə.-təqərəy kübə : sağlam zireh.

zireh küpə. çulqa. örtük.

zireh küpə. çulqa. örtük. dəmirağ. opçın. apçın. afşın. avşın. göğüslük. qatlav. sipər. qoruyucu. yaruq. yarıq. qalxan.-say yarıq. dəmir göğüslük, göğüslüq.-vücuda geyilən zireh. say yarıq. dəmir göğüslük : say.-zirehlənmək . yarıqlanmaq.-zirehləşmək . yarıqlaşmaq. yarıqı õndül qoyaraq bahsə girmək : .

zireh qalğan. qalxan. tarıt. darıt. darat. savur. sipər.

zireh qaqmalı. çəlik (polad) teldən yapılmış geyim. cübbə.

zireh qatlav. sipər.

zireh qoruyucu. yaruq.

zireh sav ( y <> v ) say.-say yarıq. dəmir qöğüslük.

zireh savut. sipər. coşun.

zireh yançaq. yancıq. çuqal. yaraq. sipər. savar. yupçın. upçən. (yup. yap. örtən, qoruyan nərsə) .

zireh yarıq. qalxan. -say yarıq. dəmir göğüslük, göğüslüq.

zirehlənmək coşunlanmaq. covşunlanmaq. cəbələnmək. cübbələnmək. yubbalanmaq. qurşanmaq.

zirehlənmək yarıqlanmaq.

zirehləşmək yarıqlaşmaq. yarıqı õndül qoyaraq bahsə girmək : .

zirehlı cəbəli. yaraqlıq.

zirəhlıq girginlik. çapıqılıq. bacarıqlılıq.

zirih -zirih yapan . qübəçi. küpəçi.

zirvə çatqal. dağın çatqal yeri. çatılacaq yer, uc. kütəl. təl.

zirvə çoqayğamus.-dağın çoqayı : dağın zirvəsi.

zirvə sınqır.-dağ sınqırına yel dəğir. igid başa munq dəğir.

zirvə sınqır.-dağ sınqırına yel dəğir. igid başa munq dəğir.

zirvə təpə. uc. top. dümsək. alanğ. yüksək.

zirzəmin zerzəmi. atqat. altqat.

zist qalım. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'.

zişt yaxcı olmayan. pisik. kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. qınaq. qınalı. qınalıq. qaqqıc. qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq. alal. alat. tıq. bıq. qəbih.

zistən qalım. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. bəqa'.

zisti -həmzisti : yaşdaşıq. yaşdaşlıq. qoşanc. birlikdə yaşayan.

zıt qarşı. qarşı. qarşut.

zivər əklik. ək. əkik. əklənti. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. bəzək. süs. barlaq. qarmıt. döşənək. düzənək. görnüş. göstəriş. dekor.

zivər qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama.

ziya' aydınlıq. açığlıq. nurani. ışıq. ışıma. ışı. açıq. çara. haçar. ışın. ışıq.

ziyad edmək ağtıtmaq. ağdıtmaq. artırmaq. çoxaltmaq. ulatmaq. qatmaq. artmaq. əkləmək. əlavələtmək. izafələtmək.

ziyad bol. kan. köp. çox. qarqın. bol.

ziyada aşık. köp. köprak.

ziyadə artuqmac. olduğu normal həddən artıq olmaq.

ziyadə çoğ. çox. qarqın. böyük. artıq. kəsir. geçgin. daşqın. artın. bolluqla. açıqdan.-açıqdan vermək : bolluqla vermək.-çox ziyadə : aşırat. daşırat. daşrat. çox çox. çox artıq.

ziyadə üstək. üstəlik. artıq. çox.-mən üstək verdim.

ziyadə üstək. üstəlik. artıq. çox.-mən üstək verdim.

ziyadəlik kisrət. çoxluq. vafirlik.

ziyadərəvi aşırılıq. azqınlıq.

ziyadərəvi israf aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt.

ziyadərov qaramaz. qaramas. yobaz. şex. sofi. dinində aşırı gedən, davranan.

ziyadətələb əluzun. əli uzun. saldıran. aşıran. mütəcaviz.

ziyadətələbi aşırılıq. azqınlıq.

ziyadi çoxluq. artıqlıq. ağtıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq. izafəlik. izafi.

ziyafət əğlənti. qonaqlıq. yağmur. çağmur. qonaqlıq.

ziyan nəfini bilməmək yolun itirmək. çıxar çıxmazını bilməmək. qarşı qarışığa düşmək.

ziyan bat. zərər.

ziyan boşğanc. buqşanc.

ziyan çarpı. zərər.

ziyan gəzin. kəzin. kəsin. gəzək. kəsək. (> gəzənd(fars). zərər.

ziyan itgi.

ziyan itgi. çarpı. kor. yas. itgi. zərər.

ziyan koranc.

ziyan osallıq. zərər. pozma. korlama.

ziyan qalaq. zərər.

ziyan qınac. qıncıq.

ziyan qıyan. zərər. kötü. şər.

ziyan qor. kor.-qor tapmayasan bala.-kor gördü, kələki yığıdı.-axından kor görmüş ölkələr.

ziyan toxun. toxuntu. yıxın. yıxıntı. tökün. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. qırın. qırıntı. zərər. yıxım. yıxıt. yıxıntı. kəsrə. kəsər. zərər. toxu. batıq. çıxaşa. nüqsan (heyvanların əksilməsi). itim. çal. pozaq. toxnaq. toxuş. toxu. toxunaq. qırpa. qırca. qırıc. kəsrə. kəsər. zərər. toxunc. toxanc. qırpa. qırca. qırıc..

ziyan yarsı. carıs. yarıs. carsı. qayğı. tasa. zərər.

ziyan yas. itgi. zərər.

ziyan zərər. kor.

ziyan, zərər verən sərt. qırt. toxunaqlı.

ziyan, zərər vermə zərərləmə . toxunaq..

ziyan, zərər yetirmək toxunmaq. əğritmək. pozmaq.-ziyanlı . çallı.

ziyana düşmək çorlanmaq. korlanmaq.

ziyanlı çıxaşalı. zərərli.-böyük ziyan vermək : bel qırmaq.

ziyanlı toxuşlu. toxulu. toxunur. toxunaqlı. toxuncalı. acıqlı. zərərli.-yaxşıdan yaman tulsa çıxaşa, yamandan yaxşı tutulsa girəşə : iyidən kötü doğarsa ziyandır, kötüdən iyi doğarsa qazanctır..

ziyansız qayğısız. carsuvsuz. yarsuvsuz. tasasız. zərərsiz.

ziyarət -həmziyarət, həmticarrət : : həmgedir həmçəkir. həmyanır, həmyaxır : iki işi birdən yapmaq. iş içində iş görmək.

ziyarət görgüş. görüt. görüm. görüş.

ziyarət tap. tab. tapılmaq.

ziyarətçi təkdi. təki.

ziyarətgah busağa. astana.

ziyarətqah qoruq. qorum. ocaq. qutsuq. qutsaq. hərəm.

ziynət qalay. sıyqal. sığal. cila. bəzək. bəzəş. süs. süsək. aldatıcı görnüş.

zobale süprüntü. çürük. çöp. zibil. aşqal.-zobaledan . süprüntülük. çöplük. zibillik. aşqallıq.

zobalədan küllük. külqan. külxan. külvan. külcan. aşqalxana. zibillik.

zocə apışqa. avışqa. abışqa. uşqa. ər.

zociyyət arvadlıq. xanımlıq.

zohanət anlaq. züka.

zöhdan yatun. cənin.

zöhəl saqandur.

zöhrə çulpan. çobanulduzu. venüs. ağulduz. kərvanqıran.-zöhrə ulduzu

zöhrə kərvanqıran. axşam ulduzu.

zöhrə saqıq. nahid. karvan köç.

zol əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. basqıq. qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əziyyətli. zəhmətli.

zolm bax > zülm.

zomoxt hər nəyin dürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

zomoxt qaba. kötük. gödük.

zoq anğlağ. anlağ. anağ.

zor güclük qırr fırr. təpərlik.

zor zoruna güj gücünə. çək çətinə.

zor ağır. tarıquvlu. çətin. zəhmətli.

zor çətin. burşuq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.

zor güc. sarp. sərt. çətin. qadır.

zor gücgi. gücük. zülüm.

zor gücgi. gücük. zülüm. güc. sarp. sərt. çətin. qadır.-zorla yapmaq. büqüb sıxışdırmaq. buxsamaq.-zorlalamaq . gücəmək. gücləmək. zülm edmək. gücətmək. gücləmək. yağmalamaq. güclə, zorla almaq, əldən çıxarmaq.-zorluluk . güclülük. alqurluk.-zorluq

zor islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. tab. tov. güc. qaldırı. quvvət. quvvə. islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. tab. tov. quvvət. quvvə. güc. qaldırı. izik. əzik. gəzik. gizik. basıq. sıxıq. incik. gücük. güclük. çalız. çalaz. ağrıq. ağıq. tıxız. qarıq. qaraq. əziyyət. zəhmət. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. qol. quvvət. qocur. qurp. quvvət. düğün. yoğun. qalın. (çiqəl. çiqit. çipit. kipit. çilqə > çillə) < (çiq : qapalı. düğün). gur. edərmənlik. bilək. quvvət. ərk. qudrət. ərklik. taqət. kəç. zərbə. ur. vur. kür. qudrət. öştülümğiyasulluğat. öctülüm. zülm. tütlük. zorbalıq. təəddi. tupan. tüpən (> tovan(fars). güz. ağır. əmgəkli. zəhmətli.-ağır iş..

zor qadama. sarp. uçurum.

zor yüklü. yükümlü. güc. qaldırı. çətin. gərgin. məsuliyyətli.-yüklü iş.

zor, güc durum çəlşik. çəlişik. açmaz..

zor, güc işlətmək quldurmaq. qoldurmaq. qoşun çəkmək.

zor, güc, ağır durum bok pox.-işlər poxdan.-poxdan pox..

zora düşmək gücənmək sıxınmaq.

zoraçı zorçu. gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. qurut. ququt. qaqut.-bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.

zorba çapçılı. qamçılı. çomaqçı.

zorbaçı -hərbə zorbaçı : şələşür qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. savaşçıl. qavqaçı.

zorbalıq edmək güçtləmək. şantaj yapmaq.

zorçu 1. zorba. sömürücü. istimarcı.

zorçu zoraçı. gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. qurut. ququt. qaqut.-bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.

zordeyən qolçomaq. xanxan. dərəbəy. qıyın.

zorla oyğatmaq güclə oyandırmaq.

zorla yapmaq büqüb sıxışdırmaq. buxsamaq.

zorla basaraq. güclə. qaraqasbanlıq. qaraqapsanlıq.-qaraqapsanlıqla evimə girdilər.

zorla basarı. basırla. basmayla. daratı. darmayla. dirəti. dirəyişlə. qamçılı. döğməklə. döğərək. dəğnəklə. güclə. qapsanaq. qasbanaq.

zorla itə qaqa. itə qoğa. itə döğə. itə itə. itgə itgə. itələyə itələyə. itərək. itələyərək. vuraraq. güclə. qıyınla. qapsanaq. qasbanaq.-uşağı itə qaqa bura gətirdik.

zorla tiqiral. ancaq. yalnız. lakin.

zorla, güclə istəmək başının ətini yemək..

zorlalamaq gücəmək. gücləmək. zülm edmək.

zorlama itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. məcbur edmə.-qıyın qısta : güc, zor, ağır günlər.

zorlamaq atatmaq. gücəmək. qüctürmək.-uşağı becərmək üçün işlətib atatmaq gərək.

zorlamaq gücətmək. basmaq. qaqmaq.

zorlamaq gücətmək. gücləmək. yağmalamaq. güclə, zorla almaq, əldən çıxarmaq.

zorlamaq gücləmək. təhmil edmək. boynuna buraqmaq, salmaq, qoymaq. sıxıştırmaq. itmək. itələmək. qaqmaq. məcbur edmək. zor demək. güc sürmək. qaranmaq. zülm edmək. məcbur edmək. itmək. itələmək. qaqmaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. məcbur edmək. qısaclamaq. qısqaçlamaq. sıxıştırmaq. qısıştırmaq. çəkiştirmək. basıştırmaq. yatıştırmaq. durdurmaq. qaranmaq. zülm edmək. qıycırmaq. israrlamaq. sıxışdırmaq. boğazına. sarılmaq. girqizmək. qıstamaq. içəriyə soxmaq. girdirmək. girməyə bıraxmaq. zorbalıq edmək.-öz boyunğdu (özünğdü) zorlaysunğ : kəndikəndini böyütürsün.

zorlanmaq bərkinmək. güclənmək. quvvələnmək.

zorlanmaq düşəvirmək. çətinliyə düşmək. buruşqılınmaq. gücənmək.

zorlanmaq gücgərmək. qocurqamaq. qurplamaq. quvvətlənmək.

zorlaşmaq çiyələnişmək. çiqələnişmək. güc açılır duruma girmək.

zorlayan zorbayan. zoban. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz. gücləyən. qırıqcı. qırıcı. çapar > cabir. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.

zorlayan zorbayan. zoban. əzən. əzü. zülmedən. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz.

zorlu ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. ıssıqlı. islimli. istimli. issimli. issiqli. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə