EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə122/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125

zayıflamaq gəvrəmək. gəvşəmək. kəfrəmək. kövrəmək. qilfrəmək.

zayıflamaq kəfrəmək. kəvrəmək. gəvrəmək. gəvşəmək. kövrəmək. küfrəmək. pasaymaq.

zayıflamaq qurumaq. duruqlamaq. arıqlamaq.

zayıflamaq zəifləmək. ərimək. arığmaq. arğımaq. azqınlamaq. azqınlaşmaq. azmaq. tozmaq. cılğaçmaq. cılığlaşmaq. cılızlaşmaq. cılızlamaq. çılınmaq. çalınmaq. əlsizləşmək. kütəymək. susmaq. dinmək. subaymaq. incələmək. suvsalam olmaq. incələmək. tükənmək. gücdən düşmək. taqalanmaq. quvvəttən düşmək. qaqşamaq. kağşamaq. kavşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. alqasamaq. zayıf düşmək.-çox zayıflamaq: çox arığ, üzük, incək olmaq. iğnə çöpə dönmək. iğnə sapa dönmək. iğnə ipliyə dönmək. taxda tabağlaşmaq. qanqıldamaq. qaqnıldamaq. ətsizişmək. gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq.

zayıflamaz əriməz. süzülməz. açılmaz. arıqlamaz.zayıflamazın yadaman. yorulmazın.

zayıflamış gücsüz. düşgün. düşmüş. arıq. arqın. yorqun. yıprak.zayıflanmaq boşaymaq. gücdən düşmək. əzilmək. azanmaq. kütlənmək. nərsəni itirmək.

zayıflaşmaq cılızlaşmaq. cırazlaşmaq. qurumaq. işgəlmək.

zayıflaşmaq ölüqləşmək ölgünləşmək. soluqlaşmaq. solmuşamaq. soluğqaşmaq. sarğuşmaq. sarğımışmaq. pörsüşmək. cılızışmaq. calızışmaq. yalızışmaq. çözüküşmək.

zayıflatmaq arığlatmaq. yavrıtmaq. yavalamaq. kötülətmək. azdırmaq. bitginləştirmək. boşaytmaq. gəvşətmək. gücsüz düşürmək. subaytlatmaq. incələtmək.

zayıflatmaq indirmək. endirmək. arığlatmaq. əritmək. incəltmək.-aclıq onu çox endirmiş.-bala bala endirib yoxa çıxartacaq.

zayıflatmaq sızıtmaq. sızdırmaq. sızğırmaq. əritmək. arıqlatmaq.zayıflatmaq sızıtmaq. sızdırmaq. sızqurmaq. əritmək. arıqlatmaq.

zayıflatmaq yapıqtırmaq.zayıflayan əsgilən. əksilən. kütlənən. kortalan.

zayıflik zəiflik. azqınlıq. cılızlıq. arığlıq. torquluq. dursuzluq. halsızlıq. kəvgilik. kəvəlik. boşluq. puçluq. çəlimsizlik. gücsüzlük. üzüklük. bitginlik.

zayıflıq cılızlıqzayıflıq turuqluq. turquluq. tırıqlıq. durqunluq. cılızlıq. arıqlıq.

zayişqah doğuşlıq.

zaylanmaq qaqırcamaq. kavırcamaq. qırınmaq. qırtınmaq. pozulmaq. pisəlmək. kötünmək. xərablanmaq.

zaylı çürüklü. zədəli.

zəban .-zəbanə : yalın.-zəbanzəd :.-zəbanzəde xass o amm : dildə ağızda olmaq. dillərə düşmək.-atəş zəban : ağı dilli. dili odlu. acı sözlü.-çərb o nərm zəban : süyci yumşaq dilli : şirin pambıq dilli.-dəsduri zəban : dilbilgisi. qıramer. sərf o nəhv.-zəban nəfəhm : başa düşməyən. dilə düşməyən.-zəban qonzeşgək : dişbudaq. odunlu bitgi türü.-zəban deraz : gəpçi. qoşa dilli. uzun dilli. dili yetgin.

zəbədəslik işləklik. bacarıqlılıq. uzmanlıq. usdalıq. mahirlik.

zəbər dəst çapa. çapaq. çapıq. usta. mahir.

zəbər dəsti çapuqlıq. çapıqlıq. ustalıq. maharət.

zəbər üstün. fəthə.-zəbərdəst : bəcərikli. başarıqlı. usta. mahir. iti. tozaq (< toz. ). bacarıqlı. ütük. qocaman. başaran. başarca. öğdə. çaqğan. usda.-zəbərmərd :.-edərmən bəlli, tanınan saylanan kimsə.

zəbərdəsd uslu. huşlu. batov. bətov. zirək. mahir.

zəbərdəsd yetənəkli. yetik. yetgili. qabil.-danışığa çox yetik biridir.-yetik işçi.

zəbərdəslik qörbəzlük qörbəzlük. gürbüzlük. cürbüzəlük. bacarlıq. mahirlik zorbalıq.

zəbərdət qapıcı. qapçı. güclü. mahir.

zəbin gərin. gərin. giran. batuq. batqan. batman. ağır. dəngin. səngin.

zəbt edmək əkləmək. otururtmaq. tutub saxlamaq. bağlamaq. toqif edmək.

zəbt edmək saplamaq. saptamaq. səbtləmək. səbt edmək. qatlamaq. yatlamaq.

zəbt edmək uşlamaq < avuşlamaq. yığmaq. tutmaq. əxz edmək.

zəbt eləmək köçürmək. düşmək. açmak. fəth etmək. çıkışmak. keçmək. basıb almaq.

zəbt olunmuş tutuq. tutnuq. qapıq. qapız. qapnıq. qapılmış. qapnışmış. qapıqış.

zəbt (< kapt. qapmaq).-zəbt eləmək : köçürmək. düşmək. açmaq. fəth edmək. çıkışmaq. keçmək. basıb almaq.

zəbt alış. yığış. çəkiş. dartış. tutanaq. fəth.-zəbt edmək : qəmləmək. yavaştırmaq. yügənləmək.-fəth, zəbt edmək : almaq. ələ keçirmək.-bir basında aldılar.-zəbt o rəbt : düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. nizam.-zəbt edmək : basmalamaq. əl qoymaq. qapsamaq.

zəbt bəlləmə. bəlləyiş. öğrənmə. hifz. əzbərləmə.

zəbt qapma.

zəbt yarqı. yarqu. kəsqut. müsadirə.

zəbtsot kasetçalar.

zəbun edmək pəsətmək. basmaq. alçatmaq. əksitmək.

zəbun boz. bozulmuş. əzilmiş.

zəbun üzqün. xəsdə. boz. bozulmuş. əzilmiş. arqın. yorqun. düşgün. dərmansız. basılan. qol astı. əl altı. alçaq. zəbun. yaravsız. yağdaysız. pəsələn. basılan. qol astı. əl altı. alçaq. yaravsız. yağdaysız. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlsiz. yorqun. arqın. gücsüz. zəif.

zəbunlaşmaq alçamaq. azalmaq. azmaq. büzüşmək.

zəbunlaşmaq arığlamaq.

zədə yenik (yeyilmiş).

zədə yenik (yeyilmiş). iz. ləkə. tab. bərə.-tablı yemiş : bərli yemiş. zədəli.

zədəgi çarpma.

zədələmə əlləmə. örsələmə. toxunma.

zədələmək vurmaq. ursalamaq. bərələtmək.-yemişlər sandıqda ursallanıb. əzib yormaq. bıqdırmaq. incitmək.-bu sözlər məni ursaladı.

zədələmək vurmaq. yencmək. döğmək. bərələnmək.

zədələnmək bərtinmək. bərələnmək : yaralanmaq. əzilmək. urulmaq. vurulmaq. bərələnmək.-urulmuş yemişlər.

zədələnmək zərbələnmək. dərbələnmək. darbalanmaq. bərəlmək. pərt olmaq. yaralanmaq.

zədələnmək zərbələnmək. dərbələnmək. darbalanmaq. bərəlmək. pərt olmaq. yaralanmaq.

zədələnmək zərbələnmək. dərbələnmək. darbalanmaq. bərəlmək. pərt olmaq. yaralanmaq.

zədəli bərəs. bərsə. yəprəs. xallı. çürüklü. zaylı.

zədən taxmaq. taxınmaq. qırpmaq. qırmaq. vurmaq. dərmək. aşırmaq. çalmaq.-va zədən : rədd edmək : yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək.-kıravat zədən : bükül taxınmaq.-aftab zədəgi : gün çarpma.

zə'f edmək bayılmaq.

zə'f bayqınlıq. ürək keçmə. uyuşuqluq. gəvşəklik. gəvşəmə.

zə'f düşgünlük. düşüklük. düşün. basın.

zə'f düşgünlük. düşüklük. düşün. basın.

zəfər açış. açma. yenğu. yeniş. üstünlük. yengiş. qələbə.

zəfər öngən. utqu.

zəfər öngən. utqu. öşıp. utuk. utqu. yeniş. yengiş. qalibiyyət. uta. ota. utuş. yenmə. qalibiyyət.

zəfər öşıp. utuk. utqu. yeniş. yengiş.

zəfər qalibiyyət. uta. ota.

zəfər üstünlük. örlük. galibiyət.

zəfər utuş. yenmə. qalibiyyət.

zəfər, qələbə çalmaq üstləmək. üsləmək. üstlənmək. üslənmək. hökm sürmək.

zə'fəraniyan süsəngillər.

zəfərli yenğişli. başarılı. müzəffər.

zəfran zərdəçəl. sarıağaç.

zəfran zərdəçəl. sarıağaç.

zeh 1. bəzək, dayaq üçün ətəyin qırağına tikilən qıyma. albağ. qıyma. zəvar. qırağ. qıyıq. sancoq. sağnoc. şərit. 1. kiriş. tel. qamıtan. bükçürmə. boğçürmə. qayuv.

zəhab -əyab zəhab : gedib dönüş. gedib gəliş. gəliş gediş. gəlib gedmə.

zəhər dalağ. dalav. ağu. zəqqum.

zəhər ölür ot : .

zəhər ölür. ot. uv. ağı.

zəhər qırnav. qırınc. ağı. öldürücü nəsə.-zəhərlənmə : ağılanma. paxır çalma.

zəhərləmək uvlamaq. avlanmaq.

zəhərlənmək ağunanmaq. ağulanmaq.

zəhərlənmək uvlandırmaq.

zəhərli uvlu.

zehinli izənli.

zehinli izənli.

zəhirə saxlanmaz.

zehkeş kəriz. kəhriz.

zəhlə gedən -kimsənin ən iğrənc, zəhlə gedən nərsəsi, tükanı : qaraçı.

zəhləgedməli ətacı. ağıcağız. dişi incidən, dili iğnədən.

zəhləgedmiş zəhlə gedmiş. alımsız.

zəhmək acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. şiddət. zorluq. inqibaz.

zəhmət çəkən çiləkeş.

zəhmət çəkmək bel bükmək. çox əmək, çaba qoymaq, işlətmək. dirsək çürütmək. sümük sındırmaq. sinsimək. çox əməklənmək.

zəhmət çəkmək əməklənmək. sıxınmaq, darılmaq. sinsimək. çətgiinmək. çiqtinmək. sərtginmək. gücünmək. gücgünmək. tərsginmək. qıtqınmaq.-bu saqqalı dəğirmanda ağartmadıq.

zəhmət çəkmək əmgəklənmək. əməşlənmək.

zəhmət çəkmək əmgəşmək. incimək. yorulmaq.

zəhmət çəkmək əmqenmək. əminmək.

zəhmət çəkmək incilmək. əziyət çəkmək.

zəhmət çəkmək qıynalmaq. zəhmət edmək. sıxıntı çəkmək.

zəhmət çəktirmək qıynatmaq.

zəhmət dartmaq zıxıntı çəkmək.

zəhmət edmək qıynalmaq. zəhmət çəkmək. sıxıntı çəkmək.

zəhmət vermək çabırqatmaq. əzab vermək.

zəhmət vermək qayğıtmaq.

zəhmət vermək yormaq. sıxıtmaq. sıxındırmaq.

zəhmət vermək yük olmaq.

zəhmət -zəhmət olmasa . əkşiməmdən. çox bağışlayın.

zəhmət ağrı. toluq. incik.

zəhmət əkşimə. muzahimət.-başına əkşimə.-sizin burda olmağız, bizə əkşimə olmaz.-əkşiməmdən : zəhmət olmasa. çox bağışlayın.

zəhmət əmək. alın təri. tərim. dərim.

zəhmət əmək. imək.

zəhmət əmgək. əmək. çalış. cəhd. sə'y. əziyət.

zəhmət əmgəş.

zəhmət əmgəş. yoş. yoşun. yorqun. dərd. kəkmən. əzab. dalğın. ırqat. ırqal. əmgək. əmək. alın təri. tərim. dərim. incik. tıxıl. təviş. əziyət.qınaq. kətən. qatan. sıxıntı. icəş. irtiş. əriş. ırtaş. irtəş. əzab.-zəhmət vermək . zəhmətə salmaq işgilləmək. sıtalalmaq. başa kəsilmək. tıxılışdırmaq.-zəhmət çəkmək . incinmək .-zəhmət çəkmək . əmgəşmək.-bu işdə siz əmgəşdiz.-əmgəş olmasın, onu ver mənə.-zəhmətdən . qıncılıqdan, qıyıncılıqdan. sıxıntı : qətən. zahmət . kək. sıxıntı.-zəhmətli saymaq . əmqəklənmək.

zəhmət əmgəş. -zəhmət çəkmək. əmgəşmək. – bu işdə siz əmgəşdiz. -əmgəş olmasın, onu ver mənə. -.

zəhmət əzinc. incitmə. əzab. işkəncə. qalınlıq. çap. genişlik..

zəhmət əziyət. incik. saqunc.-saqunc bolmaq : əziyət vermək. yük olmaq.-saquncu vermək : əziyət vermək.-saquncu çəkmək : əziyət vermək.

zəhmət güclükzəhmət incil. əziyət.

zəhmət ırqat. ırqal. əmgək.

zəhmət iş. çalış. əziyət.

zəhmət işkəncə. qın. qıyın. məşəqqət.

zəhmət qınaq. kətən. qatan. sıxıntı. əzab.

zəhmət qınaq. qıyın. qın. qınlıq. işkəncə. əziyət.

zəhmət təviş. əziyət.

zəhmət üzüntü.

zəhmət yorqunluq. əmək. incin.-əmək çəkmək : incinmək. zəhmət çəkmək.

zəhmət yoş. yoşun. yorqun. dalğın. incik. tıxıl. -zəhmət vermək. zəhmətə salmaq işgilləmək. sıtalalmaq. başa kəsilmək. tıxılışdırmaq. -zəhmət çəkmək. incinmək.

zəhmət yük. çalız. çalaz. ağrıq. ağırlıq.-zəhmət değil . zəhməti yox. yük değil : yükü yox. ağırı yox.-zəhmətsiz . birzəhmət : yüksüzün. ağırmazsa. yük olmasa. yük olmazsa.-zəhmətsiz . yüksüz. ağırsız.-zəhmətinə dəğməz . yükə, ağıra dəğməz.-zəhmətli . yüklü. ağırsın. ağırçın.-zəhmət verdik . sizi yüklədik. sizə yük olduq. ağırsatdıq. yorduk.-çox zəhmətli : yükür : ağır yük : . yükağır.-zəhməti azaltmaq . yük qıtmaq, azaltmaq : ağrıqıtmaq. (ağrını qırmaq, azaltmaq).-zəhməti (zəhməti yox) buyurun . yükü yox, buyurun. ağırmaz, buyurun. nə.-zəhmətli . yüklü : yükümlu. yükük : ağır. ağırlı.

zəhmət yükün. yük. qanqal.

zəhmət zəhmət vermək ağırsatmaq. yüklətmək.-.ağırsatdıq : sizi yüklədik. sizə yük olduq. yorduk. zəhmət verdik.

zəhmət, əziyyət, məşəqqət vermək, edmək ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. gücükləmək. güclükləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıxızlamaq. incikləmək. incitmək. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək.

zəhmət, məşəqqət, əziyyət çəkmək basıqmaq. sıxıqmaq. incikmək. gücükmək. güclükmək. ağrıqmaq. ağıqmaq. tıxızmaq. gizikmək. gəzikmək. əzikmək. izikmək. qarıqmaq. qaraqmaq.

zəhmətdən qıncılıqdan, qıyıncılıqdan.

zəhmətə qatlanmaq əmgəktənmək. işləmək. əmək sərf edmək. çalışmaq.

zəhmətə, əziyyətə, məşəqqətə salmaq, qoymaq basıqlatmaq. sıxıqlatmaq. tıxızlatmaq. inciklətmək. incitləmək. əziklətmək. iziklətmək. gəziklətmək. giziklətmək. gücüklətmək. güclüklətmək. ağrıqlatmaq. ağıqlatmaq. qarıqlatmaq. qaraqlatmaq.

zəhməti azaltmaq qolaylamaq.

zəhmətkeş işsevər. yumşuq.

zəhmətlə, sıxıntıyla, qıyıcla yaşam sürmək ağartmaq. -zəhmətsiz : açıqdan. müfdə. qıyınsız. yengil. yüngül. hasat. qolay.

zəhmətlər çətinliklər. qatnaqışlar. çatınmamışlar. məşəqqat.

zəhmətlər orçuluq. ağırçılıq. güclük. zorluk.

zəhmətli iş ağır iş. -ağır, qıyın, güc, qara,.

zəhmətli ağır. güc.

zəhmətli ağır. tarıquvlu. çətin. zor.

zəhmətli ağır. tarıquvlu. çətin. zor.

zəhmətli ağırsın. ağırçın. yüklü.

zəhmətli basqıq. qısqıq. sıxqıq. incikli. gücüklü. güclük. ağrıqlı. ağıqlı. tıxızlı. qarıqlı. qaraqlı. əzigig. izigik. gəzgig. gəzikli. gizikli. gizgig. əziyyətli.-zəhmətsiz . izməz. əzməz. gəzməz. gizməz. basmaz. sıxmaz. toxmaz. dəğməz. əziyyətiz.-zəhmətli . çətin. əməkli.

zəhmətli çətin. çiləli. sıxıntılı.

zəhmətli çətin. qonqur.

zəhmətli dözülməz. geçimsiz. dayanılmaz.

zəhmətli əməkli. incikli. çətin.-çox əməkli işdir.

zəhmətli sıxıntılı. çətin. gücənikli. məşəqqətli. güz. ağır. zor. əmgəkli.

zəhmətli üzüntülü. sıxıntılı. əziyətli.

zəhmətsiz (qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) yoxadan. yufadan. qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. çabasız. çuvaldan. xəznədən. heybədən. əməksiz.

zəhmətsiz əməksiz. incinsiz.-əməksizin işdir.

zəhmətsiz incivsüz. əziyətsiz.

zəhmətsizcə qolayca. qolaylıqla.

zəhmətsizcə yormadan. gücətmədən.

zehn zehin. fikir. fikr. xatir. yad. ağıl. sanı. düşünmə. baş. beyin. hafizə. oy. oyu. anqı. anlıq. anlayış. anaq. zəka. qavrayış. qavrama gücü. anğ. oka. öğə. bəllək. bilgi. dağarcıq. us. qabiliyyət. sanı. sana. varsay. varsay. təxmin. alağarlıq.-qəvi zehnli : kəsgin anlayışlı.-küt zehin : küt sanı.-ana zehn, hafizə : ana bəllək.

zehnə tapşırılmaq bəllənmək. öğrənilmək. əzbərlənmək.

zehnə tapşırmaq bəlləmək. öğrənmək. yadlamamaq. əzbərləmək.-dərsi bəllədizmi.

zehni çalınmaq fikri çalınmaq. qandırılmaq. qanıqdırılmaq. qanqıdınmaq. qanıtılmaq. doyutulmaq. toxatılmaq. toxlatılmaq. inandırılmaq.

zehniyyət altsanış. atsanış. atduyu. altduyu. sanlığ. sanığlıq. sanma. sanıq. oylaş. göz qaraş. könül.-nəzər o zehniyyət : görüş duyuş.

zehniyyət sanlığ. sanıklığ. sanma. sanıq. oylaş. göz qaraş. könül-küy. bağım.

zəif qaqır. qaqıt. qaqlaq. incə. arıq. yuxa. yoxa. quru. zayıf. qanqıldayıq. qanqıldaq. qaqnıl. qanqıl cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan. qındalaz. cılız. qıra. qıraca. sısqa. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. çəlimsiz. yorqun. yataq. yadağ. arqın. aciz. əlsiz. zayıf. ərincək. arığ. ərinmiş. açılmış. ağır. basıq. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. incik. arığ. çəlimsiz < çalımsız. baxımsız. gözətsiz. gücsüz. gücsüz. arıq. azrıq. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. yorqun. arqın. gücsüz. yastalaq. yastanaq. xəsdə. qaqlımıq. incə. arığ. gücsüz. alqın. halsız. gücsüz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. ərinmiş. süzük. arıq. bitgin. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. arığ. təhlil rəftə. gücsüz. engin. arıq. enəzə. enəz. yenəz. yenəzə. əlsiz. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. sökük. yarıq. sudan. önəmsiz. sust. arıq. incik. arığ. süzgün. ərimiş. açılmış.-qılığın, inciğin, zayıf çəkin, nuqtəsin tapmaq : damarını bulmaq, tapmaq.--aşağı, dəğərsiz, zəif görmək . aşağısamaq.

zəif zayıf. qıttaq. qıtlaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. çarəsiz. çarasız. qamıt. qımıt. qaqıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. ətsiz.

zəifləmək zayıflamaq. arıqlamaq. qaqşamaq. kağşamaq. kavşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq.

zəiflik bax > zayıflik.

zəiflik sısqalıq. arığlıq. cürəlik. zayıflıq.

zəiflik zayıflıq. üzüklük. bitginlik.

zəifül nəfs arrıq.

zəifül nəfs arrıq.

zəinə dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın.

zəka ağıl. oyum. ağıllılıq. öqət. ögət. ağıl. bilmə. öq. oq. us. yetənək. uğış. anlayış. ürətgənlik. uquş. uğuş. ağıl. yetənək. anğ. sanı. oka. öğə. zehn. xatir. hafizə. anqı. zehin. qavrayış. ağıl. qavrama gücü. anlaq. anlayış. öğrəniş. qavrayış. ağıl. baş. fəhm. baş. düha.

zəka ağıllılıq. öqət. ögət. ağıl.

zəka bilmə. öq. oq. us. yetənək.

zəka uğış. anlayış. ürətgənlik.

zəka uquş. uğuş. ağıl. yetənək.

zəkadan yoqsun oysuz. ussuz. sapaq. səfeh. ağılsız.

zəkalı sağın. huşluluq.

zəkat çıxmaq salığmaq. salqımaq. salqamaq. salqıtmaq.

zəkat -vəqf, zəkat, vergi alıcı . qopçu. çapaç. çapı. təhsildar.

zəkat berqü. alış. salğıt. xirac. bac.

zəkat salqı. salıq. bir maldan ayrılmış, salınmış bölümü. vergi.

zəkavət anğlağ. anlağ. anağ.

zəki arğa. ağıllı.

zəki arğa. ağıllı. öqçür. anlayışlı. öqəl. ökəl. ağıllı. ağlı başında. işbilir. yelgöz. yenğgöz. cingöz. açıq göz.

zəki öqçür. anlayışlı.

zəki öqəl. ökəl. ağıllı. ağlı başında.

zel' zil'. kəsim. yan.-dörd zililər: dörd kəsimlər.-kəsirül əzla' : köp burclaq.

zəlalət azğınlık. yoldan yazu(azmak). adaşkanlık. aldanmaq.

zəlalət azğınlık. yoldan yazu(azmak). adaşkanlıq. aldanmaq.

zəlalətə salma, uğratma zəlil edmə. izlal. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül savırma, ələmə.

zəli suqızı. sülük.

zəlil edən əzici. yıpratıcı.

zəlil edmə izlal. əzmə. əzikləmə. düşürmə. yıpratma. basalama. pəsləmə. tərsləmə. kəmsitmə. entəmək. yentəmək. kiçiltmə. alçaltma. qarabaxtama. qarayağtama. qaralama. xarlama. korlama. koralama. xorlama. üzərinə kül savırma, ələmə.

zəlil olmaq təhqir olmaq. cüycələşmək. cücələşmək. < kütcələşmək. kiçilmək. alçalmaq.zəlil -zən zəlil : qarı ağızlı. arvad ağızlı. arvad ağız. qarı ağız : qadın ağız. qılıbıq. qalbıq. qambıq. çalbıq. çılbıq. (arvadının tərsinə, qarşına qalxamayan, onun sözündən çıxamayan yalvara, aciz ərkək).

zəlil qölgəsiz. sayqısız. gəlgedsiz. alçaq. düşük. görkəmsiz. taptapaqsız. çalımsız. hörmətsiz. əzəmətsiz. dəbdəbəsiz. həşəmətsiz.

zəlil, xor görmə zoban. zülm. güclük. müşgül durum.

zəlilləmək korlamaq. əzmək. tobix edmək.

zəlillik alçaqlıq. düşüklük.

zəlzələ sansür. təprəm.

zəlzələ sansür. təprəm. silkər.

zəlzələ sarsıltı.-sarsıltıda qabalıqda (taxcada) olan bütün qablar sındı.

zəm çala. iftira. yermə.

zəman -axirizzəman : çevirqaç. devirqaç ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). qopuntu. qiyamət.-axirəzzəman : gün dolanmadan düşən çağ : günaymaz.-ta zəmani ke : dəğin. dək. qədər.

zəman salım. çalım. çağ. sürə. vax. dövrə.

zəmanə evrən. dönəm. dövr. əhd. axın. dövr. çağ. sürə. dönəm. bölək.

zəmanə gözüv. -indiki qözüvdə, ataşlı yaşlar azayqandılar= indiki zəmanədə, tərbiyəli, sayqılı gənclər azaldılar.

zəmanə ötəc. ödəc. -zəmanə bizə düşman kəsildi. ötəc bizə yağıqdı

zəmanə ötəc. ödəc.-zəmanə bizə düşman kəsildi. ötəc bizə yağıqdı : .

zəmanə salım. çalım. çağ. sürə. vax. dövrə.

zəmanət inanca. inac. inat. qaranıt. qarnıt. qaranat. qaranti. qərantı. tə'minat.

zəmanət sayış.-mən ona sayış verdim.

zəmanət sikorta. sağlama. sağlamıq. qarantı. bimə.

zəmanət yarqı. təzmin.

zəmanət yasaq.

zəmanətçi qarançı qarandır. sikortaç. sikortaçı. sağlamaç. sağlamçı. zamin.

zəmanətçi qarançı qarandır. sikortaç. sikortaçı. sağlamaç. sağlamçı. zamin.

zəmani bir zaman. birara. bir çağ. bir dövrə.

zəmbərəkləmək qaraqlamaq. qoraqlamaq. həlqərəcləmək. sürmələmək. qapını kilitləmək.

zəmhərir qara qış. qış ortası.-qara kovan : yasama kovan, pətək.

zəmi əkəlgə. əkənək. əkin əkim yapılan yer. tarla. məzrəə.

zəmi məzrə. tarlav. tarla. topraq. sahə.

zəmi tarla. əkin.-kərdi, tarla (zəmi. əkin) qıraqlarında yüksəkcə bəndlər : kaf. kav. qav. qaf. vağ. bağ.

zəmimə edmək qoşmaq. qoşunatmaq. qoşqutmaq. qoşcutmaq. qoşuctamaq.

zəmimə olmaq qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. əklənmək. əkləşmək. əklinmək. əkinmək. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək.

zəmimə ataşa.

zəmimə ək. püsür. əlavə. artqı. atıq. əkləm. ulaş. ulaşım. vəsl. ulama. izafə.

zəmimə ötə.

zəmimə qatlaq. qatlıq. qatlım. əklək. əklik. əkləm. ulanıq. ulanım. ulnaq. saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. əlavə.

zəmimə yamaq.

zəmin qona. yer. daban. diblik. döşəmə. fərş. qara.-kəfe zəmin : yerin üzü, üstü.

zəminə (tiyatr). diblik. düşək > döşək. diplik.-səhnə yeri, mətni, zəminəsi : don.

zəminə yergi. yergi.-nə yergidədir : nə zəminədədir.-yaşıl yergili : yaşıl zəminəli.-bir yergi qoşmalı : bir zəminə qurmalı.-nə yergidə söz gedir.

zəmingir oturaq. otraq. götürük. qalqun. qalqın. çalqın. çolqun. məfluc. fələc.

zəmini -niruyi zəmini : yer qoşunu, ordusu. qaragüc.

zəmini qurusal. quruçal. qarasal. qaraçal.-qarasal döğüş : quru savaşı.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə