EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə121/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125

zalim qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. əsrəməz. əsirgəməz. qıyan.

zalim qapqan. sıxan. qapran. qapuran. təzyiq edən.

zalim qataman.

zalim qəddar. yoluğ. sapıq. zülm edən. qıyan. əsrəməz. əsirgəməz. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz. qıyan. qıycıyan. qırpayan. qıyıqçı. qıyıcı. qıracçı. qırcaqçı. əzən. əzü. zülmedən. üzgən. üzən. üzgəyən. doğrayan. döğən. öştülüm. öctülüm. zorlayan. zorbayan. zoban. gücləyən. qıyan. qıycıyan. qırpayan. basıqan. basqan. basuq. yastaban. çeğnəyən. çiğnəyən. rəhmsiz. yandıran. yaxan. yaxıcı. acıdan. dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. qavuran. cəfalı. basağan. basavan. yuvşasız. rəhmsiz. acımasız. amansız. alıqıran (alıb, tutub qıran). zorba. bulqar. çaqqan. qıyıcı. qaqar. qəddar. rəhmsiz. rəhimsiz. talaşman. dalaşman. dərəbəy. xanxan. qıyın. qıyın. basqıçı. müstəbid. qıran. qolçomaq. özbaşdaq. özbaşat. müstəbidd. qırıqcı. qırıcı. çapar > cabir. gücləyən. zorlayan. dəlibalta. qıyın. dikdator. qıycı. qıyan. qıyıcı. rəhmsiz. mərhəmətsiz..

zalim qınçı. qıyıncı.

zalim qınçı. qıyıncı. çıpıç. çapaç. çıpça. çapçı. gücəmçi. gücəmçi.zulmedən kimsə. qapqan. sıxan. qapran. qapuran. təzyiq edən. qırıt. yüzüt. üzüt. qıyıcı. gücçi. gücәmçi.

zalim qırıt. yüzüt. üzüt.

zalim qıyaq. qıyağ. rəhmsiz. qəddar.

zalim qıyıcı. gücçi. gücәmçi.

zalim qotuq. qoduq. cəbbar.

zalim qotusan. qodusan. qudusan. tarqın. darqın. qəddar. rəhmsiz. mürüvvətsiz.

zalim rəhimsiz. acımaz. ayavsuz.

zalim sitəmgər. cəfakar. qıran. qıranğ. qıral. qurut. ququt. qaqut. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. gücən.-bu qırılası qıran evrən.

zalim yaxıcı. yaxan. yaxuc. yandıran. yanğıcı.

zalim zülm edən kimsə. . gücəmçi.

zalimlik basağanlıq. basavanlıq. yuvşasızlıq. rəhmsizlik. qıyançılıq. qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. qıracçılıq. zülmkarlıq.

zalimlik qıyınlıq. basqıçılıq. müstəbidlik. acımazlıq. amansızlıq. insafsızlıq. dəğənəklik. dirəklik. dikdatorluq. dəlibaltalıq. qıyınlıq. müstəbidlik. qıranlıq. müstəbidlik. dikdatorluq. qolçomaqlıq. qolçomaqlıq. xanxanlıq. dərəbəylik. qıyınlıq. qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.

zalimlik qovranlıq. qovuranlıq. qavıranlıq. qavuranlıq. küyənlik. göyənlik. acıdanlıq. yaxanlıq. yaxıcılıq. dağmaçıq. zülmkarlıq. rəhmsizlik. cəfakarlıq.

zam artırım. üstəv. üstəmə. qoşuv.

zam artırım. üstəv. üstəmə. qoşuv. üstəmə. art. bahalaşdırma.

zam üstəmə. art. bahalaşdırma.

zam üstəmə. qatım.

zaman -axşamla yatma çağı arasında sürən sürə, zaman : aşaq.

zaman -aynı zamanda : aytırqa. bununla birliktə.

zaman -aynı zamanda. aynı anda. tənqdənğamus. bərabər.

zaman -bir zaman : durman. bir çağ.

zaman -çağ, zaman, möhlət qazanmaq : sürə çalmaq.

zaman -çoğu zaman : köbüsünə. çoğunluqla.

zaman -hər zaman : həmməşə. ilkdən bəri. arasızı. arasızın. aralıqsızı. aralıqsızın. qırılmazı. qırılmazın. qırıqsızı. qırıqsızın. kəsintisizi. kəsintisizin. getgənli. gedənli. duralı. duramlı. sürəli. sürəmli. dəvamlı. dayima. bir düzüydə. boyuna. mütəmadiyən.

zaman -hər zaman : hər çağ. hər vax. həp. həmməşə. həmmişə. dayima.-həp onu düşünüb durdu.-həp keçmişin düşünür.

zaman -nə zaman : qaçan. haçan. haçağ. haçanğ. (< çağ < çanğ). havax.

zaman -o zaman : o çağ. o vax. kayçağ. qayçan. qaçan.

zaman -qısa sürə, zaman : qaşıq çalımı.

zaman -uzaq zaman : ötə. uzun keçmiş. əsgilər.-ötədən : əsgidən. keçmişlərdən.-ötələr : əsgilər. keçmişlər.

zaman -uzun bir sürə (zaman) dilimində.-bir çağ dilimi : bir zaman bölümü.

zaman -yemək çağı, zamanı : qaşıq çalımı.

zaman avuq. axuq. devir.

zaman çağ. qöz.-gecə gözü, çağı. gecəsi.-gecəsi kimsənin qapısın qaqma.

zaman çağ. sayı. vaxt.

zaman çağ. tapa. axıt. ödün. dönəm. ara. aralıq. sürə. sıra. uçur. çalım. devir. devran. yaş. kəz. an. vax. məzqil. gəzənq. aynalım. -tapımda = bu anda. -bu tapıca = bu ana qədər. -zamana görə = günə görə. gün necə gəlirsə.

zaman çağış.

zaman çərliq.

zaman çərliq.

zaman dönə. dönəm. dövrə. çağ. sürə.

zaman dönəm.-dönəmlə dəğişərmiş hər nə, kimi baxır iləri, kimisi gerinə.

zaman dönəm.-özümə olsam yaram (kömək), dönəmlə (zamanla) bitər yaram.

zaman -dönəmlə (zamanla) quşqular itər, dönəm (zaman) quşqu götüməz. -zaman duzağı: dönəm dolağı. -dönəm (zaman) geçmişə baxmaz.-dönəmlə (zamanla) dəğişərmiş hər nə, kimi baxır iləri, kimisi gerinə.-dönəm (zaman) qılıcı, doğruldar qıçı.

zaman gözüv. çağ.-tab gözüv : uyqun zaman. əlverişli an.-zaman nənçədi.? : saat qaç?.-zaman aşır : vaxt geçirmək.-nə zamanlı : nə qədər zamandan bəri.-zaman zaman : qözüvünə. ara sıra.-hər zaman : qaman. həp. dayima.-hər zaman : taymay. dəvamlı. dayima.-zaman zaman : bir alada : bə’zən.

zaman kəzüv. kərüv. sıra.

zaman köç. ara. çağ. an. müddət.

zaman köç. ara. ötür. ot. öylək. devir. çağ. an. müddət. sürə. uçur. car. çağ . çək. dönəm. öz. kəz. boy. kur. kurun. güd. öd. ödlək. vaxıt.-gün (günə görə : zamana görə). vaxt. ötük.fələk : öğlək.-nə zaman : qaçan.

zaman köç. çağ. car. cay. yar. yarıq. ara.-bir zaman (köç) qoyqıl : bir az dözginən.

zaman -nə zaman. qaçan.

zaman ötlək. ödlək.

zaman ötür. ot.

zaman öy. öğ. çağ.-şam öyü.-tan öy : səhər çağı.

zaman öylək. devir.

zaman qara. çağ. vaxt. vaxıt.-bazara nə qara gedərsiz.

zaman qurun. çağ.

zaman salım. çalım. çağ. sürə. vax. dövrə.

zaman sıra. sürə. çağ. devir. hinqam.-döğüş hinqamında.

zaman sürə. sürəm. sürüş. çəkim. gəzək. sürə. sürəc. çağ. sürə. sürəm. sürüş. gəzək. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. sürə. çağ. uğur. tinənc. tinəniş. tinər. möhlət. müddət. devrən. çevrən. çağ. çağ. sürə.-uzun zaman (sürə) işlənməmiş işə başlanıq : pıçaq silimi.-bir zaman : bir çağ.-çağ, sürə, vax sürmək, keçirmək : əğlənmək.-bir zamanlar : bir çağlar : keçmişlərdə. əsgilərdə. əsgidə. qədimlərdə.-devrən sürmək : çağ keçirmək.-uğur, möhlət istəmək : tinənc istəmək.-sürə, möhlət, çağ tanımaq (qəbul edmək) : tinənc vermək.-zaman zaman : azan azan,.-zaman zaman : çağ ba çağ. ara sıra. sıra kərə. bə'zən.-çağ, sürə, zaman, vəxt keçirən, öldürən : sürüklədən. sürəcən. gecirdən. gecə qoyan.-bir çəkim.-çağı, sürəsi gəlməmiş, çatmamış : irkən. erkən. irtən. ertən. irtin.-yola çıxmağa çox erkəndi hələ.-çox zaman : çoxun çağ. çoğunluqla. əksərən. əksəriyyətlə.-ilərləmiş çağ, zaman : tez. irkən. erkən. irtən. ertən. irtin.-dan erkən : səhər tezdən.-əşinzaman : əşinçağ həmzaman.-bir zaman : birara. bir çağ. bir dövrə.-axirizzəman : çevirqaç. devirqaç ( < devrik, çevrik + qaç < metatez >çağ). qopuntu. qiyamət.-miruri zamanla : sürə aşımı ilə.-bir çəkim.-zamanda : sırada. əsnada. çağda. ikən.-zamanında : çağlı. çağında. vaxdında. çaı gəlmiş olan. vaxtında. çağlı.-zamanla : gedərək. getgedə. gettikcə. asta asta. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. tədricən.

zaman sürə. uçur. car. çağ. çək. dönəm. öz. kəz. boy. kur. kurun. güd. öd. ödlək. vaxıt. -gün (günə görə. zamana görə).zaman. vaxt. uyluq. ( y <> z <> d ) üzlük. udluq. uzluq.

zaman. fələk ödlək.

zaman. vaxıt. məvsim. hava. -öd öd.

zamana dövrə. ötük.

zamana dövrə. uyluq ( y <> z <> d ) üzlük. udluq. uzluq.

zamanda o zamanda : anğıca. o sırada.

zambağ -al zambağ : gəlinalı. gəlin. gəlincək.

zamin çitənək ( tikanaq) tüfəyin. qapanın çitənəyi əlik. kəfil. ilin. ilinq. güvən. oxa. əlik. kəfil. qarıl. yaraqlarda olan zamin.-zaminin kimdir : əlikin kim. zamin ol : əlik ol.-basut ara : zamin gətir.

zamin çitənək ( tikanaq) tüfəyin. qapanın çitənəyi.

zamin əlik. kəfil. – zaminin kimdir. əlikin kim. zamin ol. əlik ol.

zamin güvən. – basut ara. zamin gətir.

zamin güvəncik. güvəcik. qablaq. susta. çaqqı kimi yaraqların zamini. qarançı qarandır. sikortaç. sikortaçı. sağlamaç. sağlamçı. zəmanətçi.-zaminli : sustalı.

zamin ilin. ilinq.

zamin oqa. əlik. kəfil.

zamin qarançı qarandır. sikortaç. sikortaçı. sağlamaç. sağlamçı. zəmanətçi.

zamin qarıl. yaraqlarda olan zamin.

zamin sampal. tetik.

zamin siqortaçi. (< saxlamaq).

zamk yapışqan öğə, maddə.

zanbı gecə ötən çəkirqəyə bənzər bir böcək. oraq quşu·.

zanu -be zanu dər avərdən : yencişdirmək. yenğişdirmək. yendirmək. dizə köçürtmək. amana gətirmək. məğlub edmək.-be zanu nişandən : abandırmaq. dizi üsdə çökürtmək : bir heyanı əlləri üsdə oturtmaq.

zapas artıqmac. yədək. götəl ( götdə, yanda çəkilən, götrülən at. artıqmac saxlanılan).

zapas yədək. yatıt. yatut. yardımçı güc. artıq.

zapas yədək. yatıt. yatut. yardımçı güc. artıq.

zapt edmək buruntuqlamaq.

zar <> sar. altdəri. atdəri. endoderm. gövdənin iç bölüklərində olan yufa, incik, nazik dəri.

zar içdəri eşik dəri altında olan incə dəri.

zarafat sululuk.

zarafat sululuk.

zaran zərər. ziyan.-zaran bolmaq : zərərlı olmaq.-zaran salmaq : pozmaq. zərər vermək.-zaran tabmaq : zərər görmək.-zaranlı : zərərlı.

zarar vermək talqmaq (talqamaq).

zarar. iyan yas.

zare' əkinçi. darxançı.

zarf (məfulüiləyh) ılgəci qə.

zari sızıltı. sızlama. şikayət.

zarib sarıc. sarılcı. vurucu.

zaridən zarımaq. sızlamaq. sızlanmaq.

zat anlam. alqılam. anğılam. salt. salıt. içərik. içirlik. içlik. gəbə. yük. qapsam. içərim. içində olan. toplan. qapsam. baş. iç. öz. məğz. zat. möhtəva. məfhum. məzmun. mə'ni. mə'na.

zat astın. kök. təməl. əsl. dib. qat. bir. cövhər. çin. həzrəti ali. niğiz. kəndi. nəfs. öz. tapu. tapunq. taysız. tək. yalquz. nəfs.yaratık.-zati ali : tapu. tapunq. zat. öz. həzrəti ali.-kəndisi : kəndi.

zat bir. cövhər. çin. həzrəti ali. niğiz. öz. tapu. tapunq. taysız. tək. yalquz. yaratık. zati ali.

zat kəndi. baş. öz. kəndi.-bu işi başından ata bilsən.-bu işi başından ata bilsən. ağıl. zəka.

zat öz.

zat şey. nəsnə.

zat yap. kök. əsas.

zat. nəfs. kəndisi kəndi.

zatən hətta. özüdə.

zatən zatından. içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. yaratıdan. xilqətən. xilqətdən. fitrətən. fitrətdən. təbiətindən.

zati ali tapu. tapunq. zat. öz. həzrəti ali.

zati xisusi özgü. kəndisinə özəl, məxsus. özlək, xisusi kimlik, zat.

zati kişisəl.

zati özəl. özlük. özünlü. özlük.

zatından kökün. kökündən. təməlindən. əsasından.

zatından zatən. içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. yaratıdan. xilqətən. xilqətdən. fitrətən. fitrətdən. təbiətindən.

zatiriyyə qabırğa sızqanı : .

zatiriyyə zatüriyyə. qaraçıxın.

zatiyət özlük. kəndilik. xisusiyət.

zattaş cinstəş. ayni cinstən.

zatülkursi altıqardaş. ulduz taxımı.

zatüriyyə zatiriyyə. qaraçıxın.

zatürriyə yan ağrısı.

zatürriyə yan ağrısı.

zau zahı. yeniğu. doğmaq üzərə olan.

zaval düşmə.-zəval yaftən : zaval tapmaq : çökmək. düşmək.-zavallı : yoxsum. yoxsun. qırman. qırıq. yoxsul. düşgün. düşmüş. fəqir. qırıq. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. beçara. buncağız. acınacaq. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. iqtidarsız. buncağız. acınacaq. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. iqtidarsız.

zaval uc. son.-boyda nə uc var : elə zaval yoxdu.-ucu yox bir ağrıya düşdük.

zavallı görmək yarlısınmaq. yoxsul görmək.

zavallı -acınaqlı, zavallı xanım, qadın : qadıncağız. qadıncıq.

zavallı cazıq. yazıq.

zavallı düşgün. düşük.

zavallı qıyınlı. əzablı. yarlı.

zavallılıq düşgünlük.

zavallılıq yarlılıq. yoxsulluq. fəqirlıq.

zavalsız layəzal. əbədi. qalımlı. qalıcı. qalımlı. baqi. həmməşəlik. durucu. qalıcı. cavid. cavidan. paydar.

zavar buruq. çapı. bir şeyin qırağına vurulmuş uzun; ensiz; şırıx mata.-buruqlu parça, süfrə, yəmşək.

zavar çadır, qalının qırağlarına tikilən enli, enlicə şərit, qolan, kolan.

zavar sınqır. çiydəm. yanlıq.

zaviyə -hadd zaviyə : sivri bucaq : sivri köşə.

zaviyə açı. bucaq.

zaviyə açı. bucaq. bulunğ.

zaviyə bulunğ.

zaviyə bulunğ. köşə. bucaq. burcaq.

zaviyə bulunğ. köşə. bucaq. burcaq.

zaviyə köşə. bucaq. qapul.

zaviyə quşə. qanqıl. burcaq. bucaq. burc. dirsək. açı. açı. bucaq. çat. açı. anlayış. aç. açı. kövşə. quşə. kövünc. künc (< köv : kov : kav : oyuq. açı. göz). burç. köşə. açı.-müteqatı zaviyələr : qayçı burç. kəsişən açılar.-haddə zaviyə : dar açı.-zaviyəi münfericə :.-geniş açı : genğ burç.-zaviyəi haddə : tar burç : dar açı.-zaviyəi qaimə : tiq burç : diq açı.-zaviyəi mütecavirə : qomşu açı. çeqteş burç.-çox vecihli çox yüzlü açı (). köp yaktu burç.-hançı anlayışdan söyləyirsiz.-zaviyəsənc : bucaq ölçən. küncdənğəc.-haddə zaviyə : öti bürc : dar küncək (< kov).-qaimə zaviyə : quni dürc. doğru küncək (< kov).-mühit zaviyəsi : çevrəaçı. bucaqları çevrə, çəmbər üzərində olan açı.-münfəricə zaviyə : kövtük bürc(kövtük < kov. kava : oyuq. açıq).-qaimə zaviyə doğru açı.-münfəricə zaviyə : geniş açı.

zay pozuq. çürük. kövrük. xərab.

zaya zayəndə : doğuran. çağalayan. balalayan. quzulayan.

zaya ziyan. pozuk. işə yaramaz. qusurlu.-zaya bolmaq : ziyan olmaq. pozulmaq.-zaya edmək : ziyan edmək. pozmaq. bərbat edmək.

zayafət qüdən. qonaqlıq. açın. düğün.

zayafət qüdən. qonaqlıq. düğün.

zayalamaq ziyan edmək. pozmaq. bərbat edmək.

zayalanmaq pozulmaq. işə yaramaz. duruma gəlmək.

zayalıq zərər. ziyan.

zaye' olmaq qaqırcamaq. kavırcamaq. qırınmaq. qırtınmaq. pozulmaq. pisəlmək. kötünmək. xərablanmaq.

zaye' dəng. xarab.

zaye' dəng. xarab.

zaye' dərəksiz. dəğərsiz. puç. itik. yapıq. yavab. viran. avar. yıxqın. köçəl. əldən gedən. əldən çıxan. xərab.

zaye' itik.

zaye' itmiş. itik.

zayəndə doğuran. çağalayan. balalayan. quzulayan.

zayi' fəna. uysal. usal.

zayid kən. artıq. artıqmac.-zayidə : kən. artıq. artıqmac.

zayiə itim.

zayiə itim.

zayıf adam basıq.zayıf düşmək alqasamaq. zayıflamaq. tavusulmaq. quvvəttən düşmək.

zayıf düşürmək yeyib bitirmək. talamaq. dalamaq. tavusmaq. quvvəttən düşürmək.

zayıf görmək basınmaq. incə. yufqa yupqa : yuvqa. kurqaz : kursak. küst. qovşaq. quru. pis. puka. pusust. supap. yetərsiz. yetәrsiz. yoş. yoşun. yumşaq. yüngül. -olümcül. öləsi. öləcək. sönəcək. öləzik .

zayıf görmək(qöz) bədmək.zayıf (< azıq). quru. cılız. cılılzıq. izləngi. qovşaq. kövrək. yüngül. alçaq. az. kəm. puka. gəvşək. qovşaq. boş. kövrək. yumşaq. yüngül. alçaq. kurqaz. kuqul. kursaq. quru. cılız. arıq. az. kəm. puka. pis. yetərsiz. kaxal. kal. gay. pusust. küst. kəst. düşük. əlsiz. supap. bir şeyin gərginliyin azaltmaq. kötü. yetәrsiz. asqın. çəlimsiz < çalım : qabiliyyət. güc. azalmış. alçak. arıq. asqın. az. yanuc. incə. narın. turuq. alıq. aciz. kəvik.bir şeyin gərginliyin. azaltmaq. boş.-cılız. çəlimsiz < (çalım : qabiliyyət. güc). azalmış.

zayıf -arığ, zayıf, əsmər, ufaq təfəq qadın : qara maşa.-cılız, zayıf malqara : kavtuq. kavtaq. qaltaq. qaltuq.-çox arığ, üzük, incək, zayıf : iğnə sap. iğnə iplik. iğnə çöp.-çox cılız, düşük, zayıf olan : qabırqat. qabırmat.-bu qabırqata bax.-çox zayıf : azqındı. cılız. quvuraq. qurumuş. govulmuş. boşalmış. çox qurumuş.-zayıf düşmək. alqasınmaq. gücsüz qalmaq. quvvəttən düşmək.

zayıf 1. cılız. âciz. arıq. turlaq. turuq. -zayıf adam. basıq. -zayıf görmək(qöz). bədmək. -zayıf görmək. basınmaq. incə. yufqa yupqa. yuvqa.

zayıf aciz. qaşanğ. ətsiz. arqın. yorqun. düşgün. dərmansız. armaq. armıq. xəsdə. kəsəl. gücsüz. yorqun. azaqan. cılız. verimsiz. azqaq. quru. cılız. azqın. cılız. çöp kimi. quru. bidiyan. bitiyan. düşgün. budvar. kəslli. qansız. sısqa. söl. sakin. dingin. gəvşək. əğik. suvcılıq. cılız. sısqa.-çox zayıf : cılız. sısqa. ağzun açsa öpgələri görünə.

zayıf alçak. arıq. asqın. az. bir şeyin gərginliyin. azaltmaq. boş. -cılız. çəlimsiz < (çalım. qabiliyyət. güc). azalmış. -düşük. əlsiz. gay. gəvşək. kaxal. kal. kəm. kəst. kötü. kövrək. kuqul. kurqaz=kursak. küst. qovşak. quru. pis. puka. pusust. supap. yetərsiz. yetәrsiz. yoş. yoşun. yumşak. yüngül. -olümcül. öləsi. öləcək. sönəcək. öləzik. -zayıflık . gəvşəklik. çanaklık. arıqlıq. boşluk.

zayıf azqınlı. borbaysız. cılız. yoxsul. carqaq. yarqaq. çəlimsiz. baqımsız. yoxsul. azmıç. gücsüz. qalsız. çəlimsiz. qırağ. sısqa. çəlimsiz. gücsüz. cılız. nazik . çapıldıv. cılız. çəlimsiz. çəlimsiz. dartar. çatıq. şatıq. gəvrək. qırılqan. çaqsız. yaxsız. himayəsiz. kimsəsiz. çırquv. çırqım. gəlişməmiş. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. ərincək. arığ. ərinmiş. kövdəsiz. arıq. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. incək. dursuz. halsız. açılmış. zəif. yastalaq. yastanaq. xəsdə. halsız. gücsüz. arıq. enəzə. enəz. yenəz. yenəzə. baxımsız. gözətsiz. gücsüz. zəif. açıla. yayqın. halsız. bayqın. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. cansız. yorqun. incik. yetərsiz. ölgün. ölüq. çəlimsiz < çalımsız. çabalma. dərmansız. çabılaş. dərmansız. ınğqırçaqtay. qurumuş. yorqun yıprak. düşgün. zəif. ağır. basıq. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. incik. arığ. iqtidarsız. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. iqtidarsız. buncağız. acınacaq. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.-çox arıq zayıf : bir dəri bir sümük. (gəmik).-qılığın, inciğin, zayıf çəkin, nuqtəsin tapmaq : damarını bulmaq, tapmaq. -quru, incə zayıf kimsə : cılız. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. cıraz.-bu işlər məni çox düşürdü, əsgitdi.-durumdan, biçimdən düşmək. -gövdəcə zayıflamaq : bıkçıymaq. incəlmək. qurumaq. --ən incə, çökük, zayıf yerində tutmaq : dimdiyindən, göbəyindən, daşşağından tutmaq qaqasından tutmaq, yaxalamaq.-düşük. əlsiz. gay. gəvşək. kaxal. kal. kəm. kəst. kötü. kövrək. kuqul. cılız. âciz. arıq. turlaq. turuq.

zayıf kəvik.

zayıf turuq. alıq. aciz.

zayıf yanuc. incə. narın.

zayıf zəif. gibir. cılız. sısqa. göltürəm. gücsüz.iraqın. xəsdə. kalavat. kavalat. kolavat. kovalat. kavlaq. kovlaq. incik. işgil. işgə. arığ. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. çəlimsiz. qındalaz. qarımsız. çəlimsiz. gücsüz. qıləvüz. çəlimsiz. qıləv. çəlimsiz. gücsüz.cılız. qırılqan. gücsüz. sənğqildəvük. onqsuz. gücsüz. qudrətsiz. himayəsiz. sıntıl. cılız. çəlimsiz. sökəl. cansız. yansız. tabansız. gücsüz. tınmağur. dincəlməyən. gücsüz, əldən düşmüş. yaylanğ. yüngəl. yüngül. yufaq. yufqa. yoxqa. yoxa. incə. xəfif. sığ. dayaz. dərin olmayan. yupqa. yufqa. açıq. rəqiq. xəfif. zəif. qamıt. qımıt. qaqıt. quru. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. ətsiz. qıttaq. qıtlaq. qattaq. qatlaq. qətdək. qətdəş. əğriş. bükük. gücsüz. çarəsiz. çarasız. qaqır. qaqıt. qaqlaq. incə. arıq. yuxa. yoxa. quru. zəif. qanqıldayıq. qanqıldaq. qaqnıl. qanqıl cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan. gəmizli. kəmizli. xəsdə. çəlimsiz.

zayıflama arıqlama. düşüş. düşmə.zayıflamaq alçaalmaq. arıq -gücsüz düşmək. arıqlamaq. arqurmaq. azalmaq. boşalmaq. bunamaq. cılızlamaq. cürənmək. çanaklamaq. çökəmək. çöngəmək. düşüşmək. əlizmək. əlsizləmək).gayımaq. gücənmək. kalamaq. kaxalmaq. kəməlmək. kövrəlmək. pisəlmək. pukalmaq. pususmaq. qararmaq. qurumaq. yetsizmək. yorqunmaq. yorulmaq. yoş olmaq. yumşalmaq.

zayıflamaq arıqlamaq. ərgimək. ərimək. ərinmək. açılmaq. azınmaq. azalmaq. düşmək. əksilmək. qısınmaq. kiçikmək. alçalmaq. əsginmək. yıpranmaq. əzilmək. yorulmaq. üzülmək. kütlənmək. azaltmaq. əzmək. əsgitmək. əksiltmək. kiçitmək. alçaqlamaq. yıpratmaq. yormaq. üzmək. salmaq. gücdən salmaq. düşürmək. kütlətmək. nərsəni itirmək.zayıflamaq çalınmaq. arıqlanmaq.

zayıflamaq çılınmaq. cılızlamaq. çalınmaq. gəvrəmək. gəvşəmək. kəfrəmək. kövrəmək. qilfrəmək. kəfrəmək. kəvrəmək. gəvrəmək. gəvşəmək. kövrəmək. küfrəmək. pasaymaq. qurumaq. duruqlamaq. arıqlamaq. çalınmaq. arıqlanmaq. alçaalmaq. arıq . -gücsüz düşmək. arıqlamaq. arqurmaq. azalmaq. boşalmaq. bunamaq. cılızlamaq. cürənmək. çanaklamaq. çökəmək. çöngəmək. düşüşmək. əlizmək. əlsizləmək).gayımaq. gücənmək. kalamaq. kaxalmaq. kəməlmək. kövrəlmək. pisəlmək. pukalmaq. pususmaq. qararmaq. qurumaq. yetsizmək. yorqunmaq. yorulmaq. yoş olmaq. yumşalmaq.


1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə