EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə120/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125

viladət toğuş. doğuş.

vilayət -vilayətdən sonra gələn yönətim ocağı (idarə mərkəzi) : elçə. qayim məqamlıq.

vilâyət el. ortac. mirasçı. bölgə. orçun.-bəy eli.

vilayət ərnik. ərinlik. ərinlik savı olan.-vilayəti fəqih : fiqh ərinliyi.

vilayət tümən. sancaq. bayraq. baydaq.

vilayət yurtqa. yurt.

vilayətdən kiçik bölgə elçə.

vino şərab.

viqar kökək. kökkək. kökələk. qurum. çalım..

viqar onur.-viqarlı. artun.

viqar özçü. onur. gücün. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. izzəti nəfs.-özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım.

viqarlı çalımlı. kökkəli. kökəkli. kökələkli. fərasətli.

viqarlı özçülü. özçülün. gücün. gücünüq. gücünlü. onurlu. özçün. şərəfli. heysiyyətli. izzəti nəfsli.

viqarsız özçülsüz. özçüsüz. gücünsüz. gücülsüz. onursuz. düşgün. düşük. şərəfsiz. heysiyyətsiz. izzəti nəfssiz.

viqu' tapmaq enmək. yenmək. olmaq. üz vermək. vaqe' olmaq.-orda nə enmişdi ki böylə el yığışmışdı.

viqu' -be viqu' peyvəstən : oluşmaq.

viqu' -hissi qəbləz viqu' : önsezi. içə doğma. içə düşmə.

viqu' -qəbləl viqu' : olmadan əvvəl. olmadan qabax. olmadan iləri. olmadan öncə. olmadan ilkin.

viquat gedişat.

viquf bilmə. biliş. qavrama. anlama. bilmə.-əhliviquf : bilirkişi. əhlixibrə.

viraj aylanma. dönüş.

viraj dolay. dolayı. sapak. sapıq. aylav. qıvrım. bük. büküntü.

viraj dönəməc büküntü. gərdənə. dolamac. büküntü.

viraj qılanç. əğri. ziq zaq.

virajlı aylanç : dolambaçlı.-aylanç yol : virajli yol.

virajlı aylançlı.

virajlı aylavlı. aylanclı. aylaşlı. qιvrımlı. dolambaçlı. aylanc buylanc.

viran olma yıxılma. yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. çökmə. çökülüş. çöklüş. çöküş. çöküm. çöküt. dağılma. dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. pozuluş. pozulum. nabudi. izmihlal. məhv oluş. inhidam.

viran -viran olmaq : xərablanmaq. tabahlanmaq. par parça, param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. talamarmaq. kavalanmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. tikələnmək.

viran dağınaq. xərab.

viran pozuq. öyrün. öyran. tarıq. dağuq. yıxıq. saçıq. yazıq.

viran yıxmırulqu. yıxı. yıxın. xaraba.

virana viran. uçuq.

virana yıqıntı. yıxıntı. yıxu.xaraba.

virana yıxı. xaraba.

viranə virana. örən. höyük yıxıntılardan oluşan yayvan təpə.

virasdarlıq tənət.

virastar darağçı. darağlayan.

virastar uylac..

virastarlıq uylav.

vird anma. alqış. yadaq. isləş. istəş. diləş.

vird tapqın. ibadət.-vird demək : tapqın ötmək. tapın ötmək. tapınmaq. ibadət edmək.

virgül ötür. ütir. otur. ötör. pəş. quş.

virgül vurqıc. durqıc. duraqıc. kiçik durma imi, simgəsi.

virud məmnu' giriş olmaz..

virud giriş. gəliş.

virud giriş. gəlmək.

virudi girək. giriş. giriləcək yer. mədxəl..

virudiyyə duxuliyyə. giriş. ücrət. işçilik. girməlik. girişlik. girək. girizgə. antirə. bir yerə girmək üçün vdənən para, tanıtma, tanıtım, kart.

virudiyyə girişlik. duxuliyyə.

visul olmaq alınmaq.

visul alma..

visul gəliş. yetiş.

visul qavuşma. qovuşma.

vitamin gücərti. bəsin.

vitamin gücləndrən nəsnə. kübrə. təbi. təpi. təqviti.

vitamin kübrə. səmirti. səmirtqic. : .

vitrin qonduruq. qondur. qontur.

vitrin sәrgilik. sәrgən.

viyar gediş. gəriş. yeriş. yeyik. istəş.

viza gəzişlik. gəzlik. gəzərlik. keçiş. keçişlik. keçərlik. geçişlik. keçitlik. geçitlik. keçməlik.

vizarət ağalıq.

vizarət atalıq. ağalıq.

vizarət baxanlıq.

vizarət qarıqlıq. qarımlıq. qarılıq. qarlıq. nazirlik.

vizit baru. görüş.

vizör baxac. görgü.

vizu arıt. dəsdəmaz.

vizu' əlsu. dəsdəmaz.

vizu əlsuyu. yasar.dəsdəmaz.-əlsuyu. almaq : əlsulanmaq dəsdəmaz almaq.

vizuel görlük. görlüç. görsəl.

vizuh açıq. açığlıq. aydınlıq. açığlıq. sərahət.

vizusuz yasarsız. əlsusuz. dəsdəmazsız.

vizuxanə yasqan. əlsuğar. abdəstxana.

vizuxanə yumuş. çumuşluq.

volan dolmac. dolac. fərman. sükan.

volkan yanardağ . yanğandağ.

volt gərim. voltaj.

voltaj gərim. volt.

voltmetr gərilimölçər.

vücud gövdə. gövrə. kütdə. tənə. qaldırım. qalıb. cism.

vücud san. şan. bədən. gövdə.

vükəla baxanlar. vəkillər.-el baxanlar qurumu : qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər məclisi. milli şura.

2vulkan yanardağ\. bürkan.

2vulkan odocaq\. bürkan.

vüqar ağırbaşlılıq. ağırlıq. ciddiyyət..

vüqar onur. ağır. dölək. dinc.-vüqarlı : ağır.

vüqar özçü. onur. gücün. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. izzəti nəfs.-özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım.

vüqarlı ağırbaşlı.

vüqarlı ciddi. aşırılıqdan qaçınan. ağırbaşlı : .

vüqarlı özçülü. özçülün. gücün. gücünüq. gücünlü. onurlu. özçün. şərəfli. viqarlı. heysiyyətli. izzəti nəfsli.

vüqarlı tölək. dölək. təmkinli. ağırbaş. mətin.

vüqarlı uslaq. uslu.

vüqarlı yavaşaq. yavşaq. təmkinli. sakin. həlim. yumşaq. mülayim.

vüqarsız özçülsüz. özçüsüz. gücünsüz. gücülsüz. onursuz. düşgün. düşük. şərəfsiz. heysiyyətsiz. izzəti nəfssiz.

vurudiyyə giriş parası. həqqülvurud.

vüsal irim. ərim. yetim. çatım. irmə.

vüsal qovşut.

vüsal tapış. buluş. birləşim. birləşmə. qavuş. qovuş..

vüsala çatmaq vəsl olmaq. tapışmaq. buluşmaq. birləşmək. qavuşmaq. qovuşmaq..

vüsala çattırmaq vəsl etdirmək. buluşturmaq. tapıştırmaq. birləştirmək. qavuşturmaq. qovuşturmaq.

vüsət tapmaq tovsi' olmaq. ənləşmək. ənniləşmək. genəlmək. genəmək. genişlənmək. bullaşmaq.-tumanın balağ keşləri bollaşıb.-köynəyin qolları bollaşdı.

vüsət vermək tovsi' edmək. bullatmaq. genlətmək. genətmək. genişlətmək. ənlətmək. ənnilətmək.-tumanın balağların bollatmalı.-köynəyin qolların bollat.

vüsət ənginlik. ənlilik. genişlik. açığlıq.

vüs'ət gənğəşlik. genlik. yayranlıq.

vüsə't inginlik. enginlik. yayılma. genişlik.

vüsətlənmə (vəsi'lənmə. ittisa'. fəraxlanma. pəhnavərlənmə. ) genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gengişmə. gengişim. genginim. genginmə. gengilmə. gengilim. gengirmə. gengirim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. yayralma.

vüsətlilik çoxluq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik.

vusta -quruni vusta : ortaçağ.-ortaçağdan, quruni vustadan qabaxki sürə. ilkçağ.

yabi -dəst yabi : qavuşma. qovuşma.

yadavəri anlayı.

yadbud yontu. yonut. yonat. biçit. çalıq. çapıl. çapıt. balıq. balaq. baltıq (< balmaq : kəsmək). daşbiç. daşçap. daşqar. bəngidaş. bəngüdaş. tikmədaş. anqıt. anıt. anıtdaş. andaşıt. anıdaş. andaş. daşbiç. daşqar. burqat. büt. heykəl. micəssəmə. abidə.

yaddaş ant. and. xatir.

yaddaş, izək götürmək yanıtlamaq.

yaddaşlamaq. not götürmək. aşılıtmaq. yanaqlatmaq. yanığlatmaq. yanğalatmaq. yataqlatmaq. çıxmatmaq.

yaddaşt bitiyi gündələk. gündəlik. güncəylik. güncəlik. ruznamə.

yaddaşt ansıq.

yaddaşt yaddaş. anıc.

yaddaşt yanıt. izək.

yadetmək ağzalmaq. ağzamaq.

yadigar anlağ. annağ. anlığ. xatirə.

yadiqar yadavul.qalma. qalmış. qalan. duran. durma. durmuş. anıt. əsgilərdən sürüb gəlmə, intiqal edmə. anı. anqı. andaç. anıt. xatirə. anığ. anqı. qalıq. qalıt. anıt. anığ. sıylıq. bələk. estelik(istəlik). andaç.-olardan qalma.

yaft -də yaft :.-nəzər zehniyyət : görüş duyuş.

yaft dər yaft : alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz.

yaftən -dər yaftən : köğrəmək. kövrəmək. köğrənmək. kövrənmək. öğrənmək. avlamaq. avramaq. yaxlamaq. yaxalamaq. qavlamaq. qavramaq. qanmaq. qanlamaq. anlamaq. alnamaq. anğılamaq. alqılamaq. tutmaq.

yaftən -dər yaft: anlama. qapış. qanma. qavrama.

yahu! birə!. ey!. bə hey!.

yanlış . yandağ. (düzdən yana düşmə). iştibah. -yandağlı: xətalı.

yaqtı yağtı. ışıq. şöğlə. yenur (> nur). yanığ. ışıq. aydınlıq. nur. şö'lə. ışık.

yaqtı yağtı. yalqım. yaldız. yıldız. açıq. yaşın > roşən.

yaqtı yaxtı. yaxtıq. çarıq. açıq. aydın. ayğın. aylın. yarıt. anğıt. anığlıq. ışıq. ot. gün yaxtısı = gün ışıqı.

yaranə qapanca. sübsid.

yari -həmrahi, həmyarlıq həmkarlıq edmək : aşlanmaq. aşlaşmaq.

yarıt yağtı. yarıt. çarıq. çarıv. açıq. aydın. ayğın. aylın. ışıt. ışıq. yarığ. yağıt. yaşın

yaxcal buzul. .

yazidən -dəst yazidən, bordən : əl atmaq. üzlənmək. yüzlənmək.-gücə üzlənmək.

yazuçulardın çıxarmaları : yazıçıların əsərləri.yə’ni < yağni ( yağ : yak : yal : yarıq. ışıq) : yenği. yanği. yalı. kimi.

yəğfirullah yarqasın.

yəhtəməl sanmamaq ehtimal verməmək olmazanmaq. olmazınmaq. olmazsamaq. olmazsımaq. olmaz sanmaq. oysamazmaq. sanmazınmaq. taslamazmaq. alğamazmaq. alqımazmaq. alsamazmaq. andamazmaq. anğamazmaq. başı almamaq. başqamazmaq. bəlikəməzmək. bəlkiməzmək. bulmazınmaq. duyqumazmaq. düşgəməzmək. düşgüməzmək. düşnəməzmək. düşünməmək. engəməzmək. fikr edməmək. görməsənmək. güvnəməzmək. ıraqsamaq. ıraqsanmaq. ırqasanmaq. uzaqsamaq. uzaqsanmaq. ıraq, uzaq görmək. keçəməzsəmək. qurqumazmaq. quşqumazmaq. duşqumazmaq.

yek kəmi bə'd biraz sonra. birazdan.

yek parçəgi birlik..

yek xordə biraz. azacıq. bir parça..

yek -yek dənde : donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. ləcuc.

yek bir. vahid..

yekbare digər yenə. genə. təzədən. bir daha..

yekca bir arada. biryerdə..

yekdigər birbiri..

yeki dər miyan bir aralıqla. bir hən bir yox..

yeki yeki bir bir. birər birər. birəm birəm..

yeki -ba həm, yeki şodən : 1. uyuşma. uyuşum. uyuşuş. anlaşma. anlaşım. anlaşış. antlaşma. antlaşım. antlaşış. bağdaşma. bağdaşış. bağdaşım. bağlaşma. bağlaşım. bağlaşış. sözləşmə. sözləşiş. sözləşim. ittifaq. 1. bir olmuş. biləlik. iləlşik. birikik. birikmiş. birləşik. birləşmə. birləşmiş. birlik. birliş. birlit. ittifaq.

yeki biri. birisi..

yekkəmi biraz. azacıq. bir parça..

yeknəsəq birörnək. boyunaq. boyanıq. sürəkil. duramlı. düzəli. monton. birsayaq. bitürə (< bir türə). bicürə (< bir cürə). bidüzə (< bir düzə). bidüzəy (< bir düzəy). boyuna. birərgin. birərnək. monoton. heç bir dəğişiklik, yenilik görməyən yaşam, kimsə, nərsə təkdüzəy. bir düzəy. bisayaq (< bir + sayaq : tür. cicür). bitür (< bir + tür. cicür). monoton. dəğirman öküzü. dolab bəygiri. xərmən öküzü..

yeknəvaxt bitürə (< bir türə). bicürə (< bir cürə). bidüzə (< bir düzə). bidüzəy (< bir düzəy). boyuna. birərgin. birərnək. monoton. yeknəsəq..

yekparça birtikə. tikəbir. balqıç (balıq kimi bir tikə olan). dolun. dolqun. bütün.-dolun duvar..

yekruzə bir günlük. günü birlik. günbirə. bir gün boyunca. bir gündüzlük.-o ilə, iki kərə günü birlik dağ yoldaşlığı edmişik.

yeksan adalın.

yeksan təkdüzə. təknəsəq. təkiz. bir sayaq. düz. düzək. düzcə yer. hamar.

yeksani əşitlik. təkdüzəlik..

yekşənbə başqün. pazartəsi.

yeksərə kərdən başa vurmaq. bitirmək. sonlandırmaq. qurtarmaq..

yekta biricik. təkcə..

yəmin edərim and içərim. inan olsun. yəminim. inan ki. (.-inan olsun, mən bunu bilirdim. ).

yəmin edmək and içmək. tövbə edmək. qəstlənmək. kəstlənmək. kəsitlənmək.

yəmin ettirmək anğarmaq. andqarmaq. ant içmək.

yəmin ettirmək. ant içirmək· -andqarmaq anqarmaq.

yəmin o yəsar onqsol. onsol. sağsol. çəpi rast.

yəmin duraq. söz vermə. qovl. andlı. doğru. düz. onaq.

yəmin kəsnik. qarakütük. andlı. and edmiş.

yəmin kirtü. and. qərçəklik. doğruluq.

yəmin kirtü. and. qərçəklik. doğruluq. ant. gərçəkllq. doğruluq : qirtü.-yəmin ettirmək. ant içirmək· .-andqarmaq : anqarmaq. andığmaq. ant içmək. anqıtmaq.

yəmin qəst. kəst. kəsit. tövbə.

yəmin qıral. and.

yəmin tobə.

yəmin. ant. gərçəkllq. doğruluq qirtü.

yəminim inan olsun. and içərim. yəmin edərim. inan ki.-inan olsun, mən bunu bilirdim. ).

yengi yanğı. sevgi.

yə'ni yanı. desənə.

yə'ni yani. yanıki. yanki. başqa sözlə. demək ki. diyəsi.

yeqanə bir dənə. biricik. əşi, tayı olmayan..

yeqanəgi birlik..

yəqin edmək inanmaq. qüvənmək. aşanmaq.

yəqin edmək yavutmaq.

yəqin olmaz yavmas. yavı olmaz.

yəqin anığ. onıq. gerçək. quşqusuz. şübhəsiz. mühəqəq.

yəqin aydınq. ayıq. açıq. anığ. bəlli .-yəqinən : təkindən. dipləyin. inanişli . doğri . anik. biliv. yaxşica. gerçəkdən . tak. yaqulik. yağilik.

yəqin bağrıq. bağırdan. doğurdan. qəti'. sağlam.

yəqin yavut.

yərəqan sarılıq.

yərəqan sarıq ağrıq. sarılıq.

yə's -yə'sə qapınmaq : könlü bulanmaq : könlü qararmaq. üzüntülənmək.

yetim ekiz. əkiz. öksüz.

yəxbəndan doma.

yəxçal < yığçal.-təbii yəxcəl : doğal buzlaq. donçal. donğçal. donğqal. donqal. > doçal. tuçal.

yəxcəl üşüc. buz dolabı.

yəzal -la yəzallıq : qalablıq. sonsuzluq. ölməzlik. əbədliki. əbədiyyətlik.

yi ək. lıq. sal. səl.-şimiyayi : şimiyasal. şimiyalıq.

yibusət ötməzlik.

yibusət qarnın bərkiməsi. qurqalıq qapırcaq. qapız. bağırsaq kəsəli. bağısaqların işdən düşməsi, işləməməsi. xoşgiyyət.

yibusət xuşgiyyət. qapızlıq. qatab. qurqaq. quraq.

yoluğmaq aşılanmaq. sirayət edmək.

yubley atqa günü : ad günü. ad qoyma günü.

yümn -bəd yümn : ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. meymənətsiz. şum. yümnsüz.

yümn -bəd yümn : yümnsüz. şum. cum. şumal. cumal. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. mubarək olmayan.

yümn uğur.

yümn uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm.

yümnlü onğurlu. uğurlu. uğrulu. gəlimli. xoşaddım. xoşadım. xoşqədəm.

yümnsüz ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. meymənətsiz. şum. bəd yümn.

yümnsüz uğursuz. uğrasız. qutsuz. mutsuz. qutuz. quytuz. şum. cum. şumal. cumal. quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. mubarək olmayan.

yümnsüzlük ayaqsızlıq. uğursuzluq. qutsuzluq. nəslik. nəhslik. şumluq. bəd yümnülük.

yüngül qadın.yüngül törəş : rəfdarlı.

yuqa taqlaq.

zabit abıçar. subay.

zabit əfsər. subay.

zabit yasavul. polis.

zabit yasavul. polis.

zac deyilən qara boya qarağu.

zac deyilən qara boya qarağu.

zac -zac yağı : dəmir sulfat. dəmir əkşidi. sülfirik əsidi. sülfirik əkşidi. qara boya.

zadə -zinazadə : azığ. bij bic. soysuz.

zadəqan ağqan. arqan (< arı : ağ : təmiz + qan). ağsoy. ağsöyək. əşraf. aristokrat. nəcib. soylular. nəcibzadə.

zadəqan özdən. soylu. əsilzadə.

zadəqan törə. təkin. əfəndi.

zadəqan ulu. ağsoy. tosun. əşraf. nəcib.

zadəqanlıq bəqlik. bəylik. nəciblik.

zadəqanlıq törəlik. təkinlik. təknik. əfəndlik.

zadı .-vələd. önib .-ösənlər. önüm.-ösüm. doğum .-itim. ol .-it. olum .-itim. qalım .-batım.

zağ quzqun.

zags < zapıs.

zahı zau. yeniğu. doğmaq üzərə olan.

zahid arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

zahid tansuq. tansıq. abid.

zahidanə sofulanç.

zahir edmə ayıtma. aylatma. ayanlatma. əyan edmə. ayıqlatma. arıqlatma. aydınlatma. açıqlatma. bildirtmə. bəlirtmə. üzlətmə. aşqaratma. bəyan edmə. izhar. izhar edmə.

zahir edmək açmaq. yarqamaq.-zahir arayi : göz boyama..

zahir olma doğma. doğuş. doğum. gözləmə. gözləyiş. gözləyim. bəlirmə. bəliriş. bəlirtiş. bəlirim. zihur.-yeni ayın bəlirməsi : hilal gözləmə.

zahir olmaq aşqar olmaq. bəllirmək. bəlirmək.-çox keçmədən bəlirdi.-bəlirin gizli sirləri.

zahir olmaq bəlirmək. ortunmaq. ortaya çıxmaq.

zahir olmaq ərişmək. üzə çəkmaq.

zahir -görnüşə, zahirə aldanmaq. astarsız üz gəzmək : .

zahir -zahir olma : zihur. gözləmə. gözləyiş. gözləyim. bəlirmə. bəliriş. bəlirtiş. bəlirim. doğma. doğuş. doğum.-yeni ayın bəlirməsi : hilal gözləmə.

zahir açar. acar. əyan. görünə. görnüş. üzük. təkin. görnüş. iləri. göstəriş. görülür. görünən. görünür. mə'lum : görünüş. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. görünən. görünür. açıq. bəlli. dışüz. eşiküz. dışyüz. dışüz. eşiküz. bədənə. görnüş. bürüş. örtü. örtük. qapanca. geyim. qapsaq. tutuş. görünür. açıq. bəlli. aşqar. özgülük. qılıq. don. geyiniş. görnüş. görünüş. üz. siyim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. qabıq. biçim. kəsim. surət. görnüşür. görnüşür.-görnüşünə görə : görnüşünə üzükən. zahirən.-təbriz kəsimi geyinmişlər..

zahir çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.

zahir görnüş.-görnüşə, zahirə aldanmaq. astarsız üz gəzmək.

zahir görünür. görünüm. görünüq. görnüş. görünüş.görüş. qılıf. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. köynək.-qılıfı nəürüdü.-nə köynək deydi.

zahir qabığ. durax . sodur . yüzləy. üz. qörüş.-zahiri : görnüşdən. sırtkı. dışkı. yüzləy.-zahir olmaq : ərişmək. üzə çəkmaq.

zahir qapam.

zahir qarım. qarış. görüş. üz. surət.

zahir yağday. durmuş. durum. görnüş. şəkil. siyim. qılıq. don. görnüş. görünüş. üz. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. heyə't.

zahirən bəlirən. görünən. üzdən.

zahirən görnüşdə. xaricən. görnüşdə. dışdan.

zahirən görünüşdə. görünə. görünüşə görə.

zahiri işlər göstəməlik işlər.

zahiri dışda. üzdə. eşiklik. dışlı. baş gözü. görnüşü. göstəməlik.

zahiri görnüşdən. sırtkı. dışkı. yüzləy.

zahiri görünüş.

zahiri üzdəniş. üzəniş. səthi.

zahiri yapmacıq. qondarı.

zahirinə toğlanmaq görünürə aldanmaq : dışardan, eşikdən görüldüğü kimi olduğunu sanmaq.

zahirsazi göstəriş.-görünürə aldanmaq : dışardan, eşikdən görüldüğü kimi olduğunu sanmaq. zahirinə toğlanmaq.

zail edmək yoxatmaq. qaldırmaq. götürmək. kəsmək. kərmək. qazmaq. silmək. gidərmək. gedərmək. qırmaq. qırxmaq. çarpmaq. çalmaq. dərmək. həzf edmək.

zaiqə dad.

zaküskölöt məzə bulundurmaq.-kiçinə zaküskölötüp içpeylibi : bir parça məzə ilə içmiyəlim mi?.

zalim -çox gücməçi, gücəyən, qurut, ququt, qaqut, zalim : qatı qıyın.

zalim -çox zalim : qatı qıyın.

zalım 1. zalim. kötü ürəkli. qəmmel. iyi. 1. güclü. quvvətli. zorlu.-zalım çabadı : mükəmməl qoşur.-zalım süyədi : çox sevir.-zalım yaş : güclü. zorlu dəliqanlı.

zalim 1.gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. yassız. yasız. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. daş ürək. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. 1. özbaşdaq. özbaşat. müstəbidd. dispot. tiran. tırpan. oraq. kəsən. gücəyən. gücməçi. gücəmçi. qatır. qasır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan.

zalim acıtan.

zalim ayavsuz. acımaz. rəhmsiz.

zalim basan. cəbbar.

zalim cəbbar. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

zalim cəgivçü. çəkivçi. zülmedən.

zalim çıpıç. çapaç. çıpça. çapçı.

zalim gücəmçi.

zalim gücəmçi.zulmedən kimsə.

zalim gücgənət. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qaraqapsan. qaraqasban. qasbanaq. qasbağat. qasbağan. qapsanaq. qapsanat. çapsanaq. çapsanat. kəsbənət. kəsbəğət. kəsbəğək. biçgənət. biçənət. basqanat. zoraçı. zorçu. qurut. ququt. qaqut.-bu qırılası qıran evrən, qaraqapsanaq evrən.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə