EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə119/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   125

velxərcliklə əyyaşlıqla. çapqınca. hovardaca. hovaratçı.

velxəş saçqaq. saçaq.

velxış taran. müsrif.

ventilator fırıldaq. pənkə.

venus gəzəgəni axşamulduzu. çulpan.

venüs çolpan. sabah ulduzı.

venus çulpan. çobanulduzu. zöhrə. ağulduz. kərvanqıran.

venüs sürüvçü yulduz. : çobanulduzı.

veqar yenğ. yenik. ürək alçaqlıq.

vəqf sağav. dartış. dartıq. veriş atya. bağış. qor. fond.

vəqf, zəkat, vergi alıcı qopçu. çapı. çapaç. təhsildar.

vəqfə dinc. tinqlik. tinqi. dınqı. tınqı. sürüncəmə. mə'təllik. yubatlıq. yubanma. tə'xir. lənglik. ləngmə. gədik. duraq. duraqlama. durqu. durma. yatışma. dinmə. qonma. qərar tutma. oturma. dinlənmə. qonaqlama. qərar. əğlənmə. təvəqqüf. dirəng < duranğ (< durmaq). səktə. vəqfə.

vəqtləyin çağlayın. müvəqqəti. vəx bə vəx.

vər costən boqmaq. poqmaq. tavusmaq. atınmaq.

vər vəsayil donatım. donatı. yardımçı nərsələr. dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. təfərrüat. ayrıntılar. ləvazimat. mühümmat.

vər vəsayil düzənəc. düzənək. cihaz. dəsqah. dəstqah. dəzgah.

vər vəsayil nərsələr. nəsnələr. şeylər. əşya'. əsas.

vər vəsayil qoşaq.-evqoşağ : içtaxım. ev vər vəsayili.

vər vəsayilli moblə. əşyalı. yüklü. yükümlü. qoşlu. qoşulu. döşəli. taxımlı.-yüklü otaq : gərəlilərlə döşənmiş olan oda.-yüksüz otaq : çılpaq, yalın, lüt oda.

veranda çapma. eyvan.

vərasət irsiyyət. soyçəkim. qalıtım.

vərasət qalıtım. irs.

vərasət qalıtım. quşaqdan quşağa, nəsildən nəsilə keçilən. soya çəkim. irsiyyət. genetik.

vərasət soyaçəkim. qalıtım.

vərayi əğl ağıldan ötə.

vərayi ötə. yuxarı..

vərəm amas. yanğı.

vərəm aşıq.yel.

vərəm gəlincik. sill.

vərəm icik. quru kəsəllik. sill.

vərəm incə kəsəl. sill.-sill, vərəm ösgürüyü : incə öksürük.

vərəm sill. öpgə avruv.

vərəm uzaq ağrı. sill kəsəli.

vərəndalamaq qolaçanlamaq. kolaçanlaq. gözdən keçirmək.

vərəq yapraq. sac.

vərəq yapurqan. yasuq. yassı. yapraq.

vərrac gəvşək ağız. gəvəzə. çalçın. düşük çənə. boşboğaz.

vərraci vağırdamaq : saqırdamaq.

vərşikəslik batma. iflas.

vərşikəslik batqı. düşüş. düşmə. iflas.

vərşikəslik üzdən sağıdan düşüb, əzilib, sınma, batma. qaraçökəl. pis cürə pozulma, batma. rusvalıq. rüsvalıq. abırsızlıq.

vərşikəst olmaq battaqmaq..

vərşikəst olmaq qırılmaq.

vərşikəst bataq. tolandırı. batmalı. umsuz. umutsuz. qurtarılmaz. yox olmalı. yoxluğa uğayan. uğursuz.

vərşikəst batıq. yıxıq. yıxılmış. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. batıq. battaq..

vərşikəstə bataqçı. tolandırıçı.

vərşikəstəgi batma.

vərşikəstəgi batqı..

vərşikəstəlik batağlıq. bataqçılıq.

vərziş təmrin. yarav. idman.

vəsatət araçılık. miyancigəri. muyıncılıq. boyunçuluq. araçılıq. ortaçılıq. barşatçılıq.

vəsayil -ev vəsayili : ev qoşusu : qaraltı. moblman.

vəsayil -şəxsi vəsayil, əsas, ləvazim : özgərək. özünə gərəkli nərsələr.

vəsayil -vər vəsayil : düzənəc. düzənək. cihaz. dəsqah. dəstqah. dəzgah.nərsələr. nəsnələr. şeylər. əşya'. əsas.

vəsayil çəkəs. çəkə. gərəc. avadanlıq. atır. qoş. ləvazim. gərəçlər. araclar. donanım. quşanacaq. qoşum. yaraq. ləvazim. məlzəmə. ədəvat. cihaz. donanım. gərəklilər. quşanacaq. qoşum. yaraq. ilgəc. ləvazim. məlzəmə. taxım. əsbab. gərəçlər. gərəç. iş aracları. yapzal. əbzar. gərəqlər. ləvazim. zəruriyyat. əsbab. gərəkcə. səbəblər.-vər vəsayil : qoşaq.-evqoşağ : içtaxım. ev vər vəsayili.-yaşama gərəkən nərsələr : keçimlik. çevrimlik. geçinəcək. yaşama gərəkən nərsələr. qazanc. axar. gəlir.-vər vəsayil : yap. qoşu. donatım. donatı. yardımçı nərsələr. dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. təfərrüat. ayrıntılar. ləvazimat. mühümmat. -ev ağrıqları, vəsayili : bağlı. qoşu. yeşik. yaşıq. eşik (< yaşmaq : örtmək). yük.

vəsayil gərək. ləvazim. qalartı. əbzar. oxraq. arac. əsbab. qoşu.-öz qoşuların yığıb, bir kərəlik itib gedmiş : şəxsi vəsayil.

vəsayili irtibati cəmi' kütlə savıc yaraq ( yarac, arac).

vəsayilli -vər vəsayilli : moblə. əşyalı. yüklü. yükümlü. qoşlu. qoşulu. döşəli. taxımlı.-yüklü otaq : gərəlilərlə döşənmiş olan oda.-yüksüz otaq : çılpaq, yalın, lüt oda.

vəsət göbək. orta. iç. qarın. mərkəz. məğz. ortam. miyanə. göbək. orta. qol. orta. mərkəz.

vəsf edmək oxşamaq. yaltaqatmaq.

vəsf napəzir adalmaz.

vəsf (. vəsif. sifət. ). qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. özənti. keyfiyyət. başqalıq. xisusiyyət. netəlik. necəlik. tə'rif. qoltuq. yanıl. gizil. netəlik. necəlik. tosif. keyfiyyət..

vəsfli vasıfli. yetişmiş. usda.-yetişmiş, vəsli işçi.

vəsi' bol. geniş. bollu. bol. çox. qarqın. engin. ingin. çoxlu. böyük. dərin. fərax. engin. enli. əriz.

vəsi' ənqin. ənğin. əngin. ənli. geniş.

vəsi' gen. gən. geniş. gengiş. bol.

vəsif (vəsf. sifət. ). qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt. ayırt. adlandırma. şart. bəlirti. imarə. özəllik.

vəsilə ilgəc. gərəç. arac. nəqliyyə. ərişik. ərşik. daşqıt. daşıt. ötgərik. minit. daşıqa. daşıma aracı. (at, maşın kimi başqaları). ilinik. səbəb. bahana. qətə. qata. xət. arac. sıltav. bahana. səbəb. yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. vasitə. yarağ. fürsət : yarağsız yola çıkma nə yarağ ilə gəldiz. işin yarağın tap. istəyin marağın. üsti. qural. qılıq. әrәcə. qural. abzal. qayda. araç. ayqıt. sərişgi. arac . yarak.-kəsgir yarak : bıçak.-nəyin əli ilə bunu yapdız.-bir əl tapmadıq, gec qaldıq.

vəsilələr qalartı. əbzar. vəsayil.

vəsi'lənmə (. vüsətlənmə. ittisa'. fəraxlanma. pəhnavərlənmə. ) genişlənmə. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gengişmə. gengişim. genginim. genginmə. gengilmə. gengilim. gengirmə. gengirim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. genlişmə. genlişim. genlirmə. genlinmə. genlinim. gəvlənmə. gəvşənmə. gəvrənmə. gəvnənmə. kövlənim. kövlənmə. kövşənmə. kövrənmə. kövnənmə. güşatlanma. güşatanma. güşatalma. güşataşma. göllənim. göllənmə. gölləşim. gölləşmə. göləlmə. gölərmə. gölənmə. bollaşım. bollaşma. bolaşma. bolalma. bolarma. bolanma. çoxalma. çoxlanma. çoxlaşma. çoxlaşım. bərəklənmə. bərəkləşmə. bərəkləşim. artınım. artınma. artışma. artlışma. artlınma. artlınım. yayılma. yayılım. yayışma. yayınma. yayınım. yayqılım. yayqılma. yayqınma. yayqışma. yayqışım. yayranım. yayranma. yayraşma. yayralma.

vəsiləsiylə yoluyla. araçılığıyla. aracılığıyla.-diləkcəsin (şikayətin) posta yoluyla göndərmiş.

vəsiləylə aralı. aralıqlı. dolayı. bilvasitə. vasitəylə.

vəsi'lik çoxluq. gürlük. gurluq. gürşadlıq. gursatlıq. güşadlıq. genişlik. bolluq. açığlıq. tapsalıq inginlik. enginlik. inginlik. enginlik. genişlik. bolluq. çoxluq. böyüklük. dərinlik. fəraxlıq. genlik. genişlik. bolluq. açığlıq. fəraxlıq.

vəsiqə bəlgə. dokuman. tapı. andac. tanqsa. sənəd. bəlgə. cüzdan..

vəsiqəli bəlgəli. tanqsalı. andaclı tapılı. sənədli. müstənəd..

vəsiyyət edmək ısmarlamaq. tapşırmaq.

vəsiyyət ısmarış. tapşırıq. tutruq. tutsuq.

vəsiyyət tutunqu. öğüt. nəsihət.

vəsl edən qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol.

vəsl edmək tarıtmaq. darıtmaq.

vəsl edmək tikizmək. təkizmək. toxunmaq. tutşurmaq. ləms edmək. yetşürmək. yapışdırmaq.

vəsl edmək yapçurmaq. təpçürmək. yapşurmaq. yavçurmaq. yapıştırmaq. vəsl edmək. rəbt edmək.

vəsl edmək yapçurmaq. təpçürmək. yapşurmaq. yavçurmaq. yapıştırmaq. vəsl edmək. rəbt edmək.

vəsl etdirmək vüsala çattırmaq. buluşturmaq. tapıştırmaq. birləştirmək. qavuşturmaq. qovuşturmaq..

vəsl olma (ittisal. be həmrəsidən, peyvəstən. peyvəstəgi. ) birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. çatnışma. çatnışış. calnaşma. calnaşış. ulnaşma. ulnaşış. ilnəşmə. ilnəşiş. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma yamnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. düşnüşmə. düşnüşüş. ərnişmə ərnişiş. qaynaşma. qaynaşım. qavuşma. qavşuş. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşış. qavnaşma. qavnaşış. tutnuşma. tutnuşış. bitnişmə. bitnişiş. çatnışma. çatnışış. çapnışma. çapnışış.

vəsl olma birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. çatnışma. çatnışış. calnaşma. calnaşış. çapnışma. çapnışış. ulnaşma. ulnaşış. ilnəşmə. ilnəşiş. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. düşnüşmə. düşnüşüş. ərnişmə. ərnişiş. qaynaşma. qaynaşım. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşış. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşış. tutnuşma. tutnuşış. ittisal.

vəsl olmaq bitişmək..

vəsl olmaq çatmaq ulaşmaq.

vəsl olmaq çatmaq. ulaşmaq.

vəsl olmaq ulənqaşmak : ulaşmak . utğaşmak . birikmək.:

vəsl olmaq vüsala çatmaq. tapışmaq. buluşmaq. birləşmək. qavuşmaq. qovuşmaq..

vəsl -vəsl, fəsl yeri : { 1.-ək yeri görünür. oynaq yeri. boğum. məfsəl.}.

vəsl bitöy. birbirinə yapışış. bağlı.

vəsl calaq (# fəsl : çalaq). ulaş. ulaşım. ulama. izafə. zəmimə. təəllüq.-vəsl o fəsl : calaq çalaq.

vəsl toxnaq. toquş. bağuş.

vəsl toxun. ulaş. bitiş. ittisal. ulan. rəbt. ulan. rəbt.

vəsl, mülhəq olma iltihaq. bağlanış. bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış..

vəsl, mülhəq olma iltihaq. vasil olma. bağlanma. bağlanış. bağlanım. düşüşmə. düşüşüş. düşüşüm. düşünmə. düşünüş. düşünüm. anlama. anlanış. anlanım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ərişmə. ərişiş. ərişim. görüşmə. görüşüş. görüşüm. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. iltənmə. iltəniş. iltənim. qatılma. qatılış. qatılım. qavuşma. qavuşuş. qavuşum. saplanma. saplanış. saplanım. ulaşma. ulaşım. ulaşış. yetinmə. yetiniş. yetinim. yetişim. istidrak..

vəsl, müttəsil olnuşma (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. qatnışma. qatnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. sapnışma. sapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. tapnışma. tapnışış. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. varnaşma. varnaşış. varnaşıt. barnaşıt. barnaşma. barnaşım. barnaşış. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. birnişmə. birnişiş. birləşmə. birləşiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. ulnaşma. ulnaşış. ulnaşım. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. ittisal. vəsl olma.

vəslə yama. yamaq. pinə. qaplaq. qablaq.

vəslələmək gözəmək. yamamaq..

vəsləsiz əqssiz. əksiz. yamasız. bütün.

vəslət qavuşma. qovuşma.

vəslət ulaş. bitişmə. qavuş. bitişiklik.

vəslət ulaş. ulaşı. ulaşlıq. ulaq. uçru. uçruş. ucraş. yoluğ. irtibat. yaxınlıq.

vəsll qavuşma. qovuşma.

vestiyer(latin) geyimlik. paltar yeri.

vəsvas qapış. alnış. obsesyon.

vəsvəsə ğailə. dalğınlıq. düşünüş.

vəsvəsə iğrəncilik. iğrəçinlik. quşquluq. tərəddüd. vəhimli.

vəsvəsə işgil.

vəsvəsə işgil. könül pası. quruntu. qurqu. quşqu. quruntu. işgil. şübhə. vəhm. anğaşa. endişin. endişə. endüş. endüşün. endüşüncə. düşüncə. qarasevda. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür..

vəsvəsə işqil. quşqu. güman. şübhə. şəgg.-bu haxda işgil yoxdu.

vəsvəsələndirmək işgilləndirmək quşqulandırmaq. quruntulamaq. şübhələndirmək. şəggləndirmək.

vəsvəsələnmək işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. quşqunmaq. quruntunmaq. quruntulanmaq. şübhələnmək. şəgglənmək.

vəsvəsələnmək işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qurunlanmaq. şəgglənmək. şübhələnmək.

vəsvəsələnmək işqillənmək. quşqulamaq. gümana düşmək. şübhələnmək. şəgglənmək. şübhələnmək.-bu haxda işgillənmiyin.

vəsvəsəli qapışlı. alnışlı. obsesyonlu.

vəsvəsəli quşqulu. qurqulu. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. işgilli. şübhəli. vəhmli. vasvas. təsgüman. tərsgüman. bədgüman. işgilli.

vəsvəslənmək işkillənmək.

vəsyil -ev, aşlıq (aşpazxana) qoşuları, vəsayili : qapat. qamat. tapat. çapat. baçat. biçət. moblıman.

vətədaşlar yurtdaşlar. yurd oğulları.

vətən kökəng. kök.

vətən qoptuq. batan. ata qonuş.-ata yurtçul : vətən pərəvər.

vətən yatab. yerləşik. yurd. ölkə. ata qonuş. baba ocağı..

vətən yurd. ornaq.

vətən yurt.

vətəndaşlıq yurtdaşlıq..

vətənpərəvər ata yurtçul.

vətənpərvər yurtsevər.

vətər arabağ. qutr.

veto olmaz !.-veto edmək : olmazlamaq!.

vəx bə vəx çağlayın. vəqtləyin. müvəqqəti.

vəx -havax : haçanğ. haçan. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). nə zaman.

vəxim -(xəsdəlik). ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan : kötüçül, pisçil olmayan. iyicil : iyiçil. eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan.

vəxim gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. xətərli.-ağır xəstəlik.

vəxləşmək özləşmək. ayırmaq.

vəxt bax > vax

vəxt öy. öd. sürə. güd. uçur. zaman ukur. uğur. uvakt. fürsət. şans.

vəxt, çağ, sürə, zaman keçirən öldürən sürüklədən. sürəcən. gecirdən. gecə qoyan..

vəxti vəxtində tam çağında. günü gününə. tam günündə.

vəya yaki. yaxud.

vəz' edilmiş ornatılı. yerləşmiş. tikilmiş..

vəz' edmək çıkarmaq. oldurmaq. varlamaq. qoymaq. qonuqmaq. qurmaq. yaratmaq.

vəz' edmək geyvümək. geydirmək.

vəz' edmək oturtmaq. qoymaq.

vəz' edmək qomaq. qoymaq. ötürmək. qılmaq.

vəz' edmək tikləmək. tikmək. bağlamaq. nəsb edmək. qayimləmək. səbt edmək.

vəz' edmək yertəmək. yerləmək. yerləştirmək. qurmaq. yaratmaq.

və'z < vağız. ağız.

vəz' duvağ.

və'z öqgüt. oxut. öğüt. sayuc. sayquc. nəsihət.

vəz’edilmək salınmaq. qonulmaq.-qol salınğan : hicuma çarpan.

vəzidən < vati (sanskirit).

vəzifə yumuş. yükə. görəv. ödəv. görəv. gərək. iş. tapı. xidmət. ibadət. hörmət. ulaqlıq.burış. buıç. borc. bors. yüküm. börç. mildət. birouz. ötnə. öyqə. tapşırıq. alacı. alası. alacak. alasak. alğı. alasa. bitirgə. bitirəsi; görüləsi(iş). günlük . iş. görəv. iş. görəv. görə. görək. görəv. edim. yük. görvə. görəv. bildət. görəv.-keçilbəs bildət : geciktirilməz vəzifə.-sıradaki vəzifə : gəzəktəgi görvə. -işsiz. -işli. -böyük işli kişi.-vəzifəşünas : ödəvli. görəvli.

vəzifəli bağlı. asılı. dəğgin. ilgili. ilişgin. ilişgili. çəkgin. çəkili. çəkişgin. münasibətli. mərbut. irtibatlı. əlaqəli. əlaqədar. dayir. ayid. mütəəlliq. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan. sevgin. görəvli yükümlü. müvəzzəf. mükəlləf. görəvli. işəvli. işəv. işyar. mə'mur. görəvli. işilik. işli. işgil. ilgili. iləli. iləkli. ilətli. iltəli. ilgəli. ilintili. bağlı. görəvli. daşıcı. daşıc. daşıyan.-sovğanı, mirası bölüşdürən görəvli : kəsici. kəsci. qəssam.

vəzifiyə, xidmətə almaq, qoymaq çalqışdırmaq. çalqışdırtmaq. çalışdırmaq. çalışdırtmaq. işlətmək. iş vermək. işə, görəvə girdirmək, qondurmaq, qoymaq, yerlətmək, tutmaq. qullatmaq. kullatmaq. qulluğa çağırmaq. istixdam edmək.

vəzih alçaq. düşük.

vəzin durarlı. vazmin. basmın.

vəzir baxan. dirək. tuğlu. baxan. qaran. qarcı. qarıcı. qarıc. nazir.-vəziri ə'zəm : sədri ə'zəm başbaxan. atabəy. atabəy. atalıq.-vəziri behdari : sağlıq baxanı.-güvənlik, əmniyyət , ittilaat başlığı, vəziri : qarqat.

vəzirlik ağalıq.

vəziyyət ağıbal. aval. abal. (< av). al. əhval. qasnaq. şərayit. gedişat. hal. qonuş. durum. dalqa. gəlişim. yetişim. ərişim. ərişim. durum. hal. dalqa. yağday. durmuş. qasnaq. şərayit. barış. varış. boluş. oluş. duruş. duruğ. biçiş. hal. qonuş. çap. güc. qaldırı. çevriş. çevrim. qılış. dövrüş. taxım. tutum. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. halət. çap. qasnaq. şərayit. rəftar. durum. duruş. qonuş. hal. buluntu. buluntuş. bulunuş. bulnuş. bulnut. çevriş. çevrim. qılış. dövrüş. taxım. tutum. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. çap. orun. yağday. halət. qasnaq. şərayit. rəftar. tutum. oluş. duruş. şəkil. şəkl. alus. yaluş. durum. duruş. hal. iş güc. biçik. çap(iri çapda bir adam) durum. hal. tutum. yaşantı. yat. bolum. olum. durum. don. durum. iş. durum. hal. turaq. duraq. hey'ət. hal. halət.-işim çox ilərləmiş.-gərgin hal, vəziyyət : dumanlı durum. yeqəqana : yekəxana. başı dumanlı. başında böyük amaclar, bulutlar (xiyallar) bəsləyən..

vəziyyət duvağ.

vəziyyətini itirmək çapdan düşmək.

vəzn edmək ölçmək. dartmaq. miyzanlamaq. dartış. ağramlama. ağrama.

vəzn ağram. salam. bəskə. baska. yük. ağırlıq. danqı. dartım.

vəzn ağram. ülgü.

vəzn ağrıq. ölçü. dartı. çəki. ağram. dəngə. tanqı. ritm.

vəzn ölçək.

vəzn ölçü.-hicə, qəzəl ölçüsü.

vəzn tənq. dəng. ölçək. ağram.

vəznə ağrıq. ölçü.

vəznə kəssә....-kəsir : vəznəli.

vəznincə ağrınca. ağırınca. olduğunca.

vəznli ölçəkli.

vicdan (içdən gələn axım, duyu, hiss, sezi). butum. bütüm.

vicdan -tanrıyı qarab iş qılmaq : vicdanınla qılınmaq.-tanrıyı qarabay elə əğri ayta berət : vicdansızca yalan söylür.

vicdan -vicdan hakimiyyəti, azadlığı : içxanlığı.

vicdan bilinc. bulunc.

vicdan bulğu.

vicdan bulğu. bulum.

vicdan içik. inanc istəyi, diləyi üzərə yönəlmə, edinmə. ixlas.

vicdan inam.

vicdan iriz.

vicdan kültük. həya.-kültüğü yox : həyasız..

vicdan qılığ.

vicdan tırtınc. insaf. utanma. sıxılma. həya.

vicdan tıyqı. insaf.

vicdandan inamdan.

vicdanlı ardun. uyatlı. utanğan..

vicdanlı içikli. içgin. kültüklü. ardun. insaflı. münsif.

vicdanlı inamlı.

vicdanlı irizli.

vicdansız dinsiz. qıldısız. qıldıqsız. qınzır. məssəbsiz.

vicdansız inamsız.

vicdansız irizsiz.

vicdansız kültüksüz. həyasız.

vicdansız taymaz. daymaz. utanmaz.

vicdansız yezbet. utanmaz. hayasız. arsız.

vicdansızcasına inamsızcasına.

vichə üz. yüğ. yön. yüz. yan.

vicub gərəklik. gərəklilik. lizum. icab. zərurət.

vicub gərəklik. gərəktik. gərəklilik. gərəksinmə. gərəksinim. gərəksəmə. gərək. gərəkmə. açat. açığlıq. yoxçuluq. boşluq. zərurət. hacət. istək. ehtiyac. lizum. icab. lazim. zərurət. icab. darlıq.

vicud hekməti varlıq nədəni.

vicud ətyen. gövdə.

vicud kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən . tənə.

vicud varlıq. həsti. gövdə. gövrə. boy. bədən. çalım > çəlim. bədən. cüssə. gövdə. gövrə. kütdə. tənə. qaldırım. qalıb. cism.-kəsirülvicuh : çox vəchli. çoxyüzlü. çoxüzlü.-boyu batası. boyu devriləsi.

vicud -vicudun əsənmi: əğin sağmı.

vicud yaradılış. gövdə. oyur. bədən. gövdə. özdək.

vida' ayrılış.

vida qopu. əlvida'.

vida savduq. uğurlama. yola salma. savtur. uğurlama.

vidalaşma savqaldı. sağollaşma.

vidalaşmaq əslənmək. sağollaşmaq. xudafizləşmək.

vidalaşmaq xoşqallamaq : xoşqal demək. sağollamaq. əsənləmək. sağol demək. xudafizləşmək.

vidəli burqulu. piçli. pişli.

vifaq -birlik, vifaq içində yaşayış. ırq. rifah. dinc yaşam.

vifur doluluq. dolluq. bolluq. çoxluq. qaqılıq. qaqıllıq. qaqırlıq. qaqlalıq. tıxılıq. tıxnalıq. yığlıq. yığlalıq. yığnalıq.

vijə -vijə namə : qəzetə artası, əkləməsi.

vijə özgü. özəl. darıq. dərik. tərh. nərsə üçün ayrılmış nərsə, yer özəl.

vijə özlük. özül.

vijə özlük. özül. xas. ayrı. ayrım. ozəl. quturma. xas.-quturma sayı.-ayrım post : ozəl çapar : vijə post.

vijə xisusi. yapsalaq. yaspalaq. (# əvamanə).

vijə, xass olunmuş ixtisas verilmiş. adanmış. özətişmiş.

vijəgi -şəxsi vijəgi, xisusiyyət : özgü özəllik. özük özəllik.

vijəgi ayratın. özəllik.-be vijə : ayratın. özəlliklə.

vijənamə ötə.

vila -vila biçimli ev: aran.

viladət doğum. doğuş. doğma. milad. təvəllüd.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə