EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə118/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   125

vanəmud edmək (aldatmaq üçün içində olduğun basıb, örtüb gizlətmək). basırlamaq. qayırlamaq.

vanəmud edmək göstərişmək. bəlirtmək.

vanəmud göstəriş.

vangəhi sonrada. sonra.

vapəs almaq izə alma. geri alma. dalı alma. izinə, gerinə, dalına alma, istəmə. istirdad.

vapəsi gəriləmə.

vapəsin geriki. ən sonki. sona qalan.

vapor -qara vaporu : tiren.

vaqe' olmaq enmək. yenmək. olmaq. üz vermək. viqu' tapmaq.-orda nə enmişdi ki böylə el yığışmışdı.

vaqe' olmaq üz vermək. düşmək.-ağır kəsəl düşdü.-əmrivaqe : olub bitti..

vaqe' olmayan ğeyri vaqe' : gerçək dışı.

vaqe' -dər vaqe' : gerçəkdə. gərçəkdə..

vaqe' -fil vaqe' : gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil həqiqə. vaqeiyyətdə. vaqeən. (məcaz olmayan).

vaqe' olan. kain.

vaqe' olgu.

vaqe' olqu.

vaqe' olqu.

vaqe' oluq. olay. vaqiə.-oluqlar : olaylar : vaqeiyyat. viquat.-oluqsuz : olaysız : vaqe' olmayan.

vaqe'bin gərçəkçi. gerçəkçi. rialist..

vaqeən gerçəkdən. gərçəkdən..

vaqeən gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil həqiqə. fil vaqe'. vaqeiyyətdə. (məcaz olmayan).

vaqeiyyət gerçəklik. gərçəklik. rialitə.

vaqeiyyət olağan .

vaqeiyyət olqu.

vaqeiyyətbini olayçılıq. görüngücülük.

vaqeiyyətdə gərçəyin. gerçəyin. oluşun. olduğun. oluşdan. boluşun. bolduğun. boluşdan. doğurdan. doğurdan. doğurun. doğrun. doğurdan. doğuşdan. doğrusun. doğruşun. həqiqətən. fil həqiqə. fil vaqe'. vaqeən. (məcaz olmayan).

vaqeyyət boluş.

vaqiə' iş. olay. hadisə.-bu gün geçən işlər.-işləri yoxlayın.

vaqiə olay. olqu.

vaqiə olay. olut. təgi(dəyi). çatu. keçi. gəli.

vaqiə olay. tüş. hadisə. təsadüf.

vaqiə olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə. hadisə. pədidə. fenomen.

vaqiə olqu. olay. görüngü. görüntü. hadisə. pədidə. fenomen. olut. gələn. olanağ. fakt. ötrək.

vaqiə oluq. olay. vaqe'.-oluqlar : olaylar : vaqeiyyat. viquat.-oluqsuz : olaysız : vaqe' olmayan.

vaqiə' şart.

vaqiə yenik. enik. olay. hadisə.-yeni eniklər.

vaqiə, hadisə,. pədidə,. fenomen üz vermək olqu. olay. çıxın. görüngü. görüntü. yaşantı. yazıntı. ötrək. başveri. başvermə.

vaqif bilirkişi. anlalayan. qanan. düşünən. bilən. bilgili. mə'lumatlı. xibrə. ərik. ərmiş. ərgin. qanaq. yanaq. bilgin. bilən. aqah. yetik. pişmiş. aqah. baliğ. tanıdıq. aqah.

vaqif, aqah olmaq bilmək. yetişmək..

vaqiflik bilirlik. anlaqlıq. qanaqlıq. düşüncəlik. xibrəlik.

vaqon bağqan.

vaqozari keçirti. keçirtmə. əl altında olan nərsəni, başqa birinə qoyuvermə.

vaqt -hərvax : hər vax. sürəkli.

varəfte sünəpə. laubali. biçil. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan..

varəftən sölpümək. solaqmaq. solmaq.

varəsi edmək qolaçanlamaq. kolaçanlaq. gözdən keçirmək.

varəstə arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq. varmış. barmış. barsıt. barsat. varsıt. varsat. qurtulmuş.

variant başqa şəkil. şık.

varid gələn. varid edmək. gətirmək. girizmək..

varidat gəlir. dışalım. eşikdən, dışdan alınan. dışgəlir. gəlir. girmə. giriş. qətiri. gətiri. girizi. varidə.gəlir.

varidatçı dışalımçı. eşikdən, dışdan gətirən. dışgəlirçi..

varidə qətiri. gətiri. girizi. varidat. gələn.

varis asaba. inciləş. qalıtçı. irsçi... əbəqqu. mirasçı. yitər. yetər. mirasçı.

varu gərdanidən girdələmə. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. döndürmə. dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. dəğişdirmə. çalışdırma. qəlb.

varunə gərdanidən girdələmə. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. döndürmə. dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. dəğişdirmə. çalışdırma. qəlb.

varyant dəyşik. dəyişkən.

varyasyon çeşitləm. çeşitləmə. çeşitim. çəkişim. çəkşim. dəğşim. dəğişim. dəğişmə. dəğişimlik. çəkim. çəkimlik. çeşit. çeşitlik. gərim. gərimlik.

vase' geniş.

vasi' (vasiyət edən). qamqır.

vasil edmək gütəmək. göndərmək. aparmaq. uzatmaq. irsal edmək. ulaşdırmaq. dəğdirmək. vardırmaq. ərişdirmək. ərgürmək. ərdirmək. yetişdirmək. qavuşdurmaq..

vasil olma ərişim. gəlişim. yetişim. ulaşım. ulaşma. varış. barış. bitişmə. qavuşma. muvasilə..

vasil olma iltihaq. mülhəq, vəsl olma. bağlanma. bağlanış. bağlanım. düşüşmə. düşüşüş. düşüşüm. düşünmə. düşünüş. düşünüm. anlama. anlanış. anlanım. əklənmə. əkləniş. əklənim. ərişmə. ərişiş. ərişim. görüşmə. görüşüş. görüşüm. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. iltənmə. iltəniş. iltənim. qatılma. qatılış. qatılım. qavuşma. qavuşuş. qavuşum. saplanma. saplanış. saplanım. ulaşma. ulaşım. ulaşış. yetinmə. yetiniş. yetinim. yetişim. istidrak.

vasil olmaq dəğmək. dəğinmək. ulaşmaq. varmaq. ərişmək. yetişmək. qavuşmaq. varılmaq. ulaşmaq. yetmək. ulurmaq. çatmaq.

vasit rabit. qarlanquc qarlanquç. qarlanqıc. neçə nərsəni birbirinə bağlayan tikə, bağ.-neçə nərsəni birbirinə bağlayan ortaq (vasit) arac : qartavıl. qarzavıl.

vasıtasiyla əliylə. arklık. üzərindən.-vasıtasız : dolaysız. dikə. düz. saf.

vasitə bulmaq tutalamaq.

vasitə edmək qalxmaq üçün pillə, arac yapmaq. basamaq yapmaq.

vasitə kimi işlənmiş nərsə atlama..

vasitə olmaq ulanmaq.

vasitə abyar. yapyar. kömək. yardım. araçı. araç. arac. araçı. ıslatıcı. ıslac. ajans. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. araçı. ilgər. çöpçatan. araçılıq edib, işi yerinə qoyan. araçı. komisyonçu. bahana. doğan. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. araçı. elçi. tikici. araçı. araç. komisyonçu. qoltuq. simsar. yarac. qarım. kanal. aralıq. qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol. qarlanquc qarlanquç. qarlanqıc. bağlantı rabitə. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. miyanə. aralıq. ortaq. ulan. qarşılık. araçı. ötük. şəfaət. ortamçı. qılışdıran. yaraştıran qatnaşıq. araşıq. özara : kəndi içində. ötükçü. şəfaətçi. qural. arac. yarac. ulan. yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. əl. vasitə.-nəyin əli ilə bunu yapdız.-bir əl tapmadıq, gec qaldıq.-yalpı. hamı. imum. bilinən. gənəl.-be vasitəye : bağlı olaraq. dolayısiylə.-dən ötürü. üzündən. təvəssütü ilə. bilvasitə. zimnən. muqtəzasiylə. cəhətiylə.-nəyin əli ilə bunu yapdız.-bir əl tapmadıq, gec qaldıq..

vasitəlik araçılıq. ilgərlik. çöpçatanlıq. araçılıq edib, işi yerinə qoymaqlıq..

vasitəsi ilə birlə. arxalı.-nə birlə bunu yapacaqsın. nə birlə gəldin.

vasitəsiylə ıslacıyla. dolaylı. bilvasitə. ğeyri müstəqim. üzərindən. arxalu. yaracla. kanalla. aralçılıqla. aralıqla. aralı. aralıqlı. dolayı. bilvasitə. vəsiləylə.-poçta arxalu aldım : posta vasitəsiylə aldım.-uşul yol arxalu : bu yolda. bu usulla..

vasitəsiylə ıslacıyla. yoluyla. araçılığıyla. aracılığıyla.-diləkcəsin (şikayətin) posta yoluyla göndərmiş.

vasitəsiz dirgək. tirgək. dirəkli. doğrudan. müstəqimən. aracısız.

vasvas tuştuq. quşquq. qurqut. qutqut. tutqu.

vasvas vəsvəsəli. təsgüman. tərsgüman. bədgüman. işgilli.

vasvası iğrəçin. iğrənci. quşqulu. mütərəddid.

vasvası qayğılı. saqayğan. vesveseli.

vasvası quruntulu. qururtulu. qutqutu.

vasvası sıncov.

vasvasılıq vəsvas. qapış. alnış. obsesyon.

vax keçirmək çağlanmaq. çağ sürmək. əylənilmək. əqlənilmək. əklənilmək.

vax vax tüşürə tüşürə. gah gah. hərdən. bə'zən.

vax -havax : haçanğ. haçan. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). nə zaman.

vax -hərvax : hər vax. sürəkli.-o vax : o çağ. o zaman. kayçağ. qayçan. qaçan.

vax bax > vaxt.

vax oğur.-nə oğurda gəldin : havax gəldin.

vax vaxıt vəxt. vaxt. qara. çağ. zaman.-bazara nə qara gedərsiz.

vax vəqt. vəxt. vaxt. vaxıt. qara. çağ. zaman.-bazara nə qara gedərsiz.-hərvax : hər vax. sürəkli.-iş başlama vaxdı : işçağı. işbaşı.-kimi vaxt : kimi çağ. haçansa. qaçansa. gah. gahdan. bə'zən.

vax vəxt ataq. adaq. mosim. çağ. qöz. vaxt. vaxıt. qara. çağ. zaman.-bazara nə qara gedərsiz.-gecə gözü, çağı. gecəsi.-gecəsi kimsənin qapısın qaqma.-yaz adağı.-qış adağı.-havax : haçanğ. haçan. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). nə zaman.ta vəxti ke : dəğin. dək. qədər.

vaxah muxalif. qəbul edməyən. e'tirazlı. mö'təriz. qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. abatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. qafa tutan.

vaxahi vaxast. e'tiraz. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

vaxast vaxahi. e'tiraz qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat. dinləniş. dinəliş. dilləş. abat. düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. muxalifət. qəbul edməmə.

vaxd bax > vaxt.

vaxdı, çağı keçdi qaldı.-mallar satılmadı, qaldı pozuldu.

vaxdında çağlı. çağında. zamanında. çaı gəlmiş olan..

vaxıt -kimi vaxt : kimi çağ. haçansa. qaçansa. gah. gahdan. bə'zən.

vaxıt bax > vax.

vaxıt bax > vaxt .

vaxıt öd.-quyəş ödi : gün ortası.-üzüm ödi : üzümün olqunluq vaxtı.

vaxsız irkən. erkən. irtən. ertən. irtin. bimovqe'. çağdışı. çağdış. çağsız. yersiz.-bu görəv onun yaşına erkəndir.-xoş vaxt. qapqı. fürsət. yola. sərbəst çağ.-çoxluğ uçaqla gəlir.-bu arada qoyub qaçdı.

vaxsız yersiz. sırasız. çağsız.

vaxt tə’yin edmək bolcal salmaq. sürə qoymaq. və’də vermək. möhlət vermək.

vaxt -havax : haçanğ. haçan. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). nə zaman.

vaxt -hər vax : hər çağ. hər zaman. qanıma. həmməşə. həmmişə. həp. dayima.-həp onu düşünüb durdu.-həp keçmişin düşünür.

vaxt -iş başlama vaxdı : işçağı. işbaşı.

vaxt -kimi vaxt : kimi çağ. haçansa. qaçansa. gah. gahdan. bə'zən.

vaxt -vaxt aşırı : çağ aşırı.

vaxt çağ. qöz.-gecə gözü, çağı. gecəsi.-gecəsi kimsənin qapısın qaqma.

vaxt çağ. sayı. uçaq. çağ. dönəm. zaman.-son vaxlar : uçru. ucur.

vaxt çər. çəril. çərlik.

vaxt güngən. təqvim. ödüş. devir. çər. çəril. çərlik. zaman. ötük.

vaxt sıra. ara. açığlıq. qapqı. fürsət. çoxvax. çoxu. çoxluq. sıx sıx. əksərən.-axşam gec vaxdı : dar çağıq.-çağ, sürə, vax sürmək, keçirmək : əğlənmək..

vaxt -vaxtı vaxtında: tam çağında. günü gününə: tam günündə.

vaxt vəxt. vaxıt. qara. çağ. zaman.-bazara nə qara gedərsiz.

vaxt zaman. uyluq ( y <> z <> d ) üzlük. udluq. uzluq.

vaxtilə çağilə. bir zaman : .

vaxtında çağlı. zamanında.

vaxtında çaında : çağında.

vaxtında ödgür. uyqun. yerində.

vaxtında ucur. çağında.

vaxtıvatında çağıçağına. çağıçağında. günügünündə. sürüsüründə. tam günündə. sözlü gündə. sözü verilmiş gündə.

vazeh aydın. aydınlanmış. ışıqlı. duru. anlaşılır. düşünülür. qanıltaq. aşqar. aydın. ışıqlı. duru. bərraq. aydınlanmış. aşqar. açıq. aydın. qolay. səlis.

vazehləmə açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. şərh. tozih.

vazih açıq. tizivün. anlaşılır şəkildə. sərih.

vazih açıq.-vazih və mütəmayiz : açıq seçik.

və illa ansı. yoqsa.

-və ğeyreh : və sairə. başqasılariylə. başqaclariylə.

+ lə. + bən. + da. daha. yenə. həmdə.

emdə. əmdə. imdə.

və’də edmək söz vermək. savlamaq. yükünmək.

və’də vermək bolcal salmaq. sürə qoymaq. vaxt tə’yin edmək. möhlət vermək.

və’də bolcal.

və’də bolcal.

və’də bolcal.-və’də vermək : bolcal kəsmək : .

vəba ölət.

vəba ölət. salqın ( xəsdəlik).

vəba qırlağan. ölət. qırğın. bəla.

vəba qırlaqan. salqın.

vəcahətli qılıqlı.

vəcd coşqu. cəzbə. coşqu. əsrimə.çarpıntı. qanıt. əsrim. əsrəm. həyəcan.

vəcd əsirmə. həyəcan. dalqa. əsrimə. coşma. coşu. coşuş. qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. şur. həyəcan. coşqu. coşu. həyəcan..

vəcdə, şura, həyəcana gəlmək əsrimək. coşmaq. coşuqmaq. coşuşmaq. qalağınmaq. qələyan edmək. qalğamaq. qaynamaq. coşqunmaq. coşunmaq. coşmaq. daşqınmaq. daşınmaq. həyəcanlanmaq..

vəcdli coşun. coşqun. coşmuş. daşqın. həyəcanlı.

vəch görüş açısı. baxım. cəhət.-bu baxımdan doğrusun : həqlisin.-çox vəchli : kəsirülvicuh. çoxyüzlü. çoxüzlü.

vəcin otağ. otağlamaq.

vecinə almaz aldaramay. qayğılanmaz.

vəciz vəcizə. ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. yapıcı güdə söz : qısa, göstərişli söz : qut, qıt söz : özlü, qısa söz : dərli, toplu söz : us, qıs söz : . muxtəsər, müfid kəlam.

vəcizə sorağlı söz. qanatlı söz. özdeyiş. aforism.

vəcizə vəciz. ötəyiş. ötləyiş. özdeyiş. yapıcı güdə söz : qısa, göstərişli söz : qut, qıt söz : özlü, qısa söz : dərli, toplu söz : us, qıs söz : . muxtəsər, müfid kəlam.

və'd edmək nəzr edmək. and edmək. andağlamaq. atağlamaq.

və'd edmək söz vermək. təəhhüd edmək.

və'd işanç. nəzr. atağ. söz. təəhhüd.-kəndisi söz verdi.-o sözündə durmaz kişi degildi.

və'd, əhd edmək adamaq : sözlətmək. biçitmək. söz vermək. kəsitmək. qərarlamaq. qərarlaştırmaq.

və'də vermək adamaq.

və'də bolca. bulca. olacaq. möhlət. olca. qərar. sürə. möhlət. qaral. möhlət. müddət. qarar. qərar. buluş. uğur. tapış. qərar. bulcar. carbulcar. sürük. sürə. moi'd. tinənc. tinəniş. tinər. qovl. görüş. bulcar. qərarqah. oranc. oran. qərar. və'də. qovl. ayıq. sözləşmə. ant. bağlantı. bıçıq. bağaç. bağıc. bəçik. bıçğaş. əhd.

və'dəsi gəlmə çağı dolma, bitmə : çağdoluk. çağbitik. inqiza'.

və'dəsi, sonu gəlmək günün doldurmaq. günü gəlmək. günü yetmək. günü dolmaq.

və'dəsi, sonu, əcəli gəlmək günü gəlmək. günü yetmək.

və'dəsin pozan tanqıldu. sözündən çönən, çevrilən. inkar edən.

vədiə inam. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət. inam. inan. iman. inanc. işən. işənc. güvənilərək bıraxılan nərsə. əmanət.

vəfakar bağlı.

vəfalı antlı. sadıq. candan bağlı. güvənilir.

vəfali işəncli. inanan. inanclı. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir.

vəfasız bəfasız yeltək. antsız. haylaz. yaramaz. kötü. sədaqətsiz. güvənilməz. kişiliksiz. gəlgeç. bozyel. poyraz. dayaqsız. dayamsız. dayanmaz. dayasız. dönək. qancıq. duraqsız. durmaz. durumsuz. havayi. qərarsız. dalqaçı. oransız. oranşsız. söyəksiz. söyəngəsiz. sürəksiz. tapıqsız. tutaqsız. subatsız. sübatsız. mütəhəvvil. hərcayi. dönək. qancıq. sözündə durmaz.

vəfasızlıq aldatma. dönmə. çönmə.

vəfat edmək avuşmaq. ağuşmaq. ölmək.

vəfat edmək geçinmək. üzülmək. ölmək. keçinmək. köçünmək. köçmək. ölmək.

vəhdaniyyət birlik. tək olma. bir olma. təklik. birlik. əhədiyyət. tanğlıq. birlik.-birliyə, vəhdaniyyətə çatmaq. birləşmək.

vəhdət birləşmə. birlik. birlik. birlik.

vəhdəti vicud həptanrıçılıq : həptarıçılıq.

vəhid biricik. təkcə. yeqanə.

vəhimli iqrənçilik. iğrəncilik. iğrəncinlik. quşquluq. mütərəddid. sananıq. qorxulu. xofnak.

vəhm görüngü. görünüm. görüntü. qaraltı. düşləm. şəbəh. salım. salqım. oynuş. uynuş. xiyal. xulya. quruntu. kölgə. yansıq. yansış. yansım. sanıq. sanaq. sanyaq. sayaq. oysuq. duysuq. oynatı. oynası. xiyalat. ovham. gözbağı. gözbağlama işi. yanılsama. ilüzyon. görüntü. quruntu. ovham. şəbəh. oynuş. uynuş. xiyal. qurqu. quşqu. quruntu. işgil. şübhə. vəsvəsə. anğaşa. endişin. endişə. endüş. endüşün. endüşüncə. düşüncə. xiyal. tasar. tasaq. qurqu. uçquç. oynuş. uynuş. xiyal. uçuq. yanılsıma. quruntu. qorxu.

vəhmlərdə, ovhalarmda, bulutlarda, uykuda, yuxuda, xiyallarda, rö'yalarda dolaşmaq, gəzinmək oysalanmaq. oysanğlamaq. oysanğamaq. oysanamaq. oysanmaq. sanmaq. sanğamaq. sinğmək. sinmək. əlirmək. gümanlanmaq. tasalanmaq. taslamaq. düşünmək. xiyallanmaq. zənn edmək.

vəhmli quşqulu. qurqulu. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. işgilli. şübhəli. vəsvəsəli. quruntulu. ovhamlı. şəbəhli. xiyallı.

vəhş -bağı vəhş: avbağ.

vəhşət dehşət. titrəş. qorxu. qorxunc. çapayıçlı. yırtıcılıq. dehşət. yabanıllıq. qaçlıq. ürpmə. ürkmə. ürpərmə. qorxu. yatqırlıq. yadırqanlıq. ürpüş. ürküş. yılış. çatrış. qorxuş. dehşət. basqı. ürkü. ürküc : vəlvələ. ürküntü.

vəhşət qaşqov. qırgur. qırgür. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə. qorxunc. qorquş. qorxuş. dehşət. ürkəz. ürkünc.

vəhşətəngiz qorxunc.

vəhşətli qorxunc. ürpünc. ürkünc. qaşqovunc. dehşətli. dehşətnak. vəhşətnak. panikli.

vəhşətnak qorxunc. ürpünc. ürkünc. qaşqovunc. dehşətli. dehşətnak. vəhşətli. panikli.

vəhşi heyvan asav heyvan : çallı. yallı. qurt. canavar.

vəhşi qoç qoçi. dağ geyiki. umğa.-yırtıcı quş : alıcı quş..

vəhşì < vaşa < vasa< asav : qudurqan. boğuş. qıyaq. yırtıcı. qudura. tərsin. tərsən. qudurqrn. opuz. obuz. ürkək. asav. geyik. qayıq. yaban. alıcı. qanquduz. qanutuz. yırtıcı. qaqşal. sərt. qırt. ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. cəngəli. yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. asav. dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan. asav. çeqet. çəqit. yaban. geyik. yaban. qırnav. asav. qudurqrn. opuz. obuz. ası. saldıran. saldat. yügürgən. asav. tərsin. tərsən. ürkək. sıçran. sıçraq. yabançı. yırtıcı. qaracavar. qaraccavar. qaracanavar. qaraacanaq. qaracanaq. qaracnaq. qaraböcü. qarapürcək.-saldıran itə salınma.-qayıq heyvan : yaban heyvan.-vəhşiyana : bovğışyana.gürə. yabancı. alqazın. yaban, ası, heyvan. quduz.

vəhşi burğan.

vəhşiləşmək yabanılaşmaq. geyiqsəmək.

vəhşiləşmiş vəhşi. yabayı. yavayı..

vəhşilik ürkəklik. sıçraqlıq. sıçranlıq. yabanıllıq. asavlıq. tüngüllük. çapanlıq. yabanlıq.

vəhşisin vəhşi sayaq. vəhşisin. asışın. asavsın. asavşın. qabasaba. işlənməmiş. yonulmamış. biçilməmiş. becərilməmiş. tarınmamış. bədəvi. ibtidayi.

vəhşisin. vəhşi sayaq vəhşisin. asışın. asavsın. asavşın. qabasaba. işlənməmiş. yonulmamış. biçilməmiş. becərilməmiş. tarınmamış. bədəvi. ibtidayi.

vəhşiyyət yırtıcılıq.

vejetaryən göyçül. göyəkçi. otçul. giyahxar. ətyeməz.

vəkalət baxanlıq. savçılığ. qoruma. tapış. yetiklik.

vəkans tə'tilat. durduruş. dayalış. buraxış bıraxış. qapalış.

vəkil -el baxanlar qurumu : qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər məclisi. milli şura.-millət vəkillər məclisi : qonqalav. qonqalağ. el baxanlar qurumu. milli şura.-tamam millət vəkilləri, bilənləri : qamu düzəl kişiləri.

vəkil -elçivəkili : elçibaxanı. işgüdər. məsləhətquzar.

vəkil -müttəhim edən vəkil. barac : sucaq. sacaq.

vəkil -tamam millət vəkilləri, bilənləri : qamu düzəl kişiləri.

vəkil avuqat (< av). qoruyan. qorqan. müdafiə edən.

vəkil aya. birinin sözünü aytan, deyən. akılçı. aklığucı. baxan.salğut. tapış. təpiş. arçı. araç.

vəkil başvəkil başbaxan. başnazir.-başvəkillik : başbaxanlıq. başnazirlik.

vəkil baxan. baxan. elçi. yetik. nazir. savçı.-yarqıtay (ali məhkəmə) savçısı, vəkili : başsavçı.-heyə’ti vükəla baxanlar qurulu. kabinə. devlətin ən yüksək yeritmə orqanı..

vəkil baxan.-millət vəkili : el baxanı : .

vəkil yalçuq. elçi.

vəkile xərc bəkavul. dəstur salar. ordunun gəlir gedirinə baxan qulluçu.

vəkili xərc yayan. aydaçı. paylayan.-eğitim vəkili : eğitim baxanı. eğitim naziri. maarif baxanı.

vəkillər baxanlar. vükəla.

vəkillik avuqatlıq (< av). qorumaq işi. qorqan işi. müdafiə edmək.

vələdüzzina azığ. zinazadə. köpeyoğlu. köpəyoğlu < çapanoğlu.

velgərd apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl. yararsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat..

velgərdi sürtmə.

vəli baş. bəy. rəis. əmir. başayıq. ərən.-və leyk : və lakin : vəli : bunnan belə. buna baxmıyaraq. bunu saymıyaraq.-çox dedim, lakin (amma) genə getdi : çox dedim, bunnan belə genə getdi.

vəli birək.

vəli vali. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa.

vəliəhd təkin. qalğay. kalqay. şəhzadə.

vəliəhd tüncük. tüngə. tüncə.

vəliəht qolqay.

vəliz -böyük çanta : çəmədan. vəliz. bağul. bavul (< bağlamaq).

vəlov istərsə. istər. olsa da. belə.

vəlvələ çıqırqu. çığırtı. gurultu.

vəlvələ coşma. şaşqınlıq. çaşqalanğ.

vəlvələ ürküntü. gurultu. patırtı. şaşkınlık.

vəlvələci qısqınıqçı. teləşlı. ürkü çıxaran.

vəlvələçi ürkü çıxaran. halayçı.

velxərc çul tutmaz. müsrif. dağıtıcı. dağıtımcı. səpəki. səpəkir. israfkar. müsrif.

velxərclik israf. aç saç. açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə