EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə117/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   125

tüfeyli dalqavıq. uyuntu. qonaq. yanaşma. uyuntu. dalqvıq. qonaq. sıkıntı. sığıntı. utanc. əngəl. pasqal. tərs. asalak.

tüfeyli girməc. gəlməc. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. gerəlti.

tüfeyli tabsaşar. otlağçı. asalaq. əngəl.

tüfeylilənmək çöplənmək asalanmaq. özgə varından azmaçox yararlanıb keçinmək.

tüfeylilik bitçilik. əngəllik..

tuğyan edmək sapmaq. azıtmaq.

tuğyan qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

tuğyan qutdanma. qaynaşma. aşub.

tuğyan üzgün. daşqın. suların qalxması.

tuhaf alangir. tansuq. əcib. alışılmamış nərsə. alşarı (< alış aşırı= alış, alşaq dışı). eybəcər. dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. düddürü. ənayi. şaşırcı. qaşqal. çaşqal. biçimsiz.

tuhaf anlaşılmaz.-işin anlaşılmazı.

tühaf aşırlıq. asalaq. avsalıq. mütəəccib. heyranlıq. şaşılıq. qərib. əcib.

tühaf oyunlu. gülünc. xoş. əğləndirici.

tuhaf qucur. əcib. qərib.

tuka qaratavuq.

tul dadən boysanma. boysantı. boysanış. boysanım. uzatı. uzatış. uzatım. uzantı. uzantış. uzantım. uzanma. uzanış. uzanım.

tul dadən tulani edmək : uzatmaq. sürdürmək. çəkdirmək. uzatmaq. sürdürmək. çəkdirmək..

tul keşidən tullanmaq. uzanmaq..

tul boy.

tulani boylu. boyunca. uzunlamasına. sürəkli. tirəgəş. tirəç. tiraz. tirəz. dirəç. dirgəc. (< dirək). (> diraz(fars) ). uzun.

tulu' toğuş. doğuş.

tumar sığır dili. risalə.

tündnevis tizyazar. tezyazar. itiyazar.

tündro yorağ. yüyrək. yorğa.

tündrovluq mö'tədilsizlik. e'tidalsızlıq. 1. ortaqsızlıq. ortansızlıq. ortalancsızlıq. aralıqsızlıq. ölçüsüzlük. ölçüqsüzlük. dəngəsizlik. dəngisizlik. 1. ılımsızlıq. qızıqqanlıq. iti, aşırı, qatı, sarp sərt gedişlik, yağdaylıq. salqınsızlıq. dincsizlik. uysalmazlıq. mulayimətsizlik. 1. uyuşmazlıq. uyqunmazlıq.

tünel tarul. darıl.

tupor içli. içgin.

tupor kök. çağ. çağçığıl. dolqun. dolu. doluq.

tur -götürü tur : yolçuluğun çoğun gedərləri, xərclərini qapsayan tur.

tur < dövr. dönü.

türbə < < tüprə. topraq. qurqan. qala. sin.

türbə göməklik. gömüklük. gömütlük. gömgənlik. basığlıq. dalıqlıq. sınlıq. sinlik. məzarlıq. daxmalıq. damğalıq < tuqmalıq. dinləlik. dinlənik. qaralıq. qəbirlik. gorluq < govrluğ. govurluğ. govustan. govuslan. gorustan. qəbirstan. gömək. gömük. gömüt. gömgən. basıq. dalıq. sın. sin. qəbir. məzar. daxma. damğa < tuqma. dinləlik. dinlənik. qara yer. gor ( < kovr). sın. sin. damqa. qalata. qalat. basma. daxma. taxma < tuqma. qəbir. məzar. yatır. aramqah.

türfə bulquncaq. tapıncaq. tansiq. tansuq. əcib. təəccüblü. türfə.

turist < dövr ). gəzgin.

turist barqın. səyyah. gəzgin.

turist qursavay.

turist soluvçu.

turist yolçu. yeğrik.

turizm < dövr). gəzi. gəzim.

turqasızlıq durqasızlıq. güvənsizlik. qıvansızlıq. güvəncəsizliq. güvənəksizliq. güvənməzliq. güvənişsizliq. çəkingənliq. qorxululuq. inanmazlıq. inamsızlıq. inanmazlıq. inancsızlıq. işəncsizlik. işənsizlıq. əmniyyətsiziliq. e'timadsızlıq. əminsizliq.

türrə həlqə. qıvrım.

turuş duruş. alus. yaluş. durum. hal. vəziyyət. iş güc.

tut firəngi çilək. çiyələk.

tuvalet ayaqyolu. poxlağı. poxluq.

tuvalet çaqtana. müstərah.

tuvalet dincalaq. maval. müstərah.

tuvalet əlsuluq.

tuvalet eşik. hacət.

tuvalet yaqtana.

tuvaletə gedmək ayağ yoluna gedmək : yellənmək. müstəraha gedmək.

tuxtən birikdirmək.

tuyulu duyulu. qanlı. hissili.

t'xir gec. gecik.

tәrbiyət dartış.

tәrk edən kodguçi. koyuçi .

tә'viz çalışdırım (çenc(latin) : pul çalışdırım).

uça gövdə. tamamən qızarmış qoyun gövdəsi.

ücaətli qoçalaq. qoçqar. qoçaq. qaraman. qəhrəman. salbatlu. ərik. irlik. ərəklik. ərkəklik.

ücrət -(əcr. cəza. səza. müzd. ücrət) :.-badaş. balaş. paydaş. paylaş. (> padaş(fars). paylıq. iyili kötülü bir işdən düşən pay.

ücrət alapa. mükafat. əmək. ödünc. ödək. əmək. uçat. tər. müzd. tülüş. dəğər. əməğin qarşılığı alınan qarşılıq.müzd.

ücrət çalaş. çalşı. qarşı. qarşıt. qarış. qaraş. yağlıq. müzd.

ücrət işçilik. ödəv. müzd. əl müzdü. müzd. ələməyi. kəsənə. müzd. ötək. ödək. ötül. ödül ( < ötəmək < > ödəmək) müzd. əcr. qarşılıq. mükafat. güncəllik. müzd.-gündəlikçi : gün işçisi.-giriş. ücrət : girməlik. duxuliyyə. virudiyyə. girişlik. girək. girizgə. antirə. bir yerə girmək üçün vdənən para, tanıtma, tanıtım, kart.

ücrət uçat. tər. müzd.

ücrət yal.-qoy yal : çoban ücrəti.

ücrət yalna. müzd.

ücrət yükçülüq. hamballıq. gəlir. müzd.

udət dönüş. ricu'.-dışdan dönüş : xaricdən yurda dönmək.-bu tezlikdə dönüşünüzü gözləmirdim.

üftadə düşar. düçar. düşgün.mübtəla.

uftadə kəsəl. yataq. yatalaq. xəsdə.

üfüq çevrən. gözərim. görçək. görcəğiz. teqri özüşor.enqirik.

üfüq göz ərimi.

üfüq göz ərimi. göz alanı. gözün görəbildiyi alan. çevrən.

üfüq gözərimi.

üfüq gözgörgən.

üfüq ortalıq.-ortalıq ağardı.

üfüq qaram.

ufuq üfüq. qaş.

üfüq ufuq. qaş.

üfüqi yatay. kəsə. yatay köldənənq. düz. boy (sızık. duruş).

uğraq sıx .-sıx çatılan yer. ovlaq.

ujey artıq.

ülfət < ul. alış. alışıq. qarış. qaynış. öğürlük. öğrənqıc. ünsiyyət.

ülfət alışma. aşılma. aşınqallıq. aşınalıq. ünsiyyət. alışqanlıq. yatqınlıq. üns.-birbirilə ülfət, dosluq qurma : əl bir olma. anlaşma. anlaşış. anlaşım. uyuşma. uyuşuş. uyuşum. uzlaşma. uzlaşış. uzlaşım. alışma. alışış. alışım. birləşmə. birləşiş. birləşim. birgişmə. birgəşiş. birgəşim. birikiş. birləşim. qoşlaşma. qoşlaşış. qoşlaşım. doslaşma. doslaşış. doslaşım. andant(latin). muvafiqət. e'tilaf.

ultra < ulu. aşırı.

uluhiyət < ulu. tanrısərlik. tanrıslık. tanrılıç.

ülüvi savlətli.

ülviyyət ucalıq. üstünlük.

ülya yuxar. yuxarı. üst. (# quyu. aşağ. aşağı. alt. sufla) .

ümdə alma qapala alış.

ümdə məhsul ullağan önüm.

ümdə satış -tun satış.

ümdə satış topçuluq..

ümdə altlı üstlü. atlıüslü. hamısı. götürü. dibdən. topdan. qallanqop. qaparma. hamısı. ullağan. qapala. hamısı bir yerdə.

ümdə götürü. qapal. qabal. qapala. qabala. topdan. qallanqop. hamısı birdən, bir yerdə.-qabal almaq : topdan almaq.

ümdə ökmə. ilkə. topdan. qutara. qötərə. kötərə.-öqmə alver.

ümdə, kolli bazar topdan bazar. qapala bazar : qabala bazar : .

ümdəçi götürücü. qapalçı. qabalçı. qapalaçı. qabalaçı. topdançı.

ümdəçi topdaçı qapsamal. topdan, ümdə satıcı.

ümdəçi toptançı. götürüçü. doldurmaçı.

ümdəçilik edmək topdan alverləmək. topdanlamaq. qapallamaq. qaballamaq. götürləmək.

ümdəçilik götürücülük. qapalçılıq. qabalçılıq. qapalaçılıq. qabalaçılıq. topdançılıq. topdan alverçilik.

ümdəçilik topdaçılıq. qapsamallıq. topdan, ümdə satıcılıq.

ümdəfuruşluq edmək topdan alverləmək. topdanlamaq. qapallamaq. qaballamaq. götürləmək.

ümdəlik götürülük. qapalıq. qabalıq. qapalalıq. qabalalıq. topdanlıq.

ümdətən topdanlıq. götürülük. qapalıq. qabalıq. qapalalıq. qabalalıq.

üməna öqələr. ökələr. ulusun büyükləri, bilgələri, dâhiləri, yaşlıları.

umman qamos. qapus.

umman uqyanus. ingin. engin.

ümq batım. boy. batma boyu. dərinlik.

ümran edmək bayınlamaq. bəyinləmək. baylamaq. bəyləmək. bayındırlamaq. abadlamaq. şənləndirmək.

ümran bayındırlık. bayınış. bayqın.

ümran inkişaf. qalxımma. qoğzanma. qalxış. qalxınma. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. açıqlanma. gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. abadanlıq. ovadanlıq. uvadanlıq. bayındırlıq.

ümran qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

umum topluluq. xalq..

ümumi orta. ortalıq.

umumi yalpı. yayqın. qapsıq. qaplayan. örtən.

umumiləşmə imumiləşmə. gənəlləşmə. barınaşma. qarmılaşma. qarmulaşma. hamılaşma. intişar. nəşr olma.

ünfərid salt. tək. təkcə.

üniformçu qapamaçı qapama, üniform tikən.

üniversitə ulu oxuqluq. bilikənd. danişqah.

üns tapmış alışıq. mə'nus. tanış. aşına..

üns alada. əsəvənlik. asavanlıq.

üns alışma. aşılma. ünsiyyət. alışqanlıq. aşınalıq. yatqınlıq..

ünsiyyət alışqanlıq. yatqınlıq. üns. ülfət. aşınqallıq. aşınalıq..

ünsiyyət öğürlük. ülfət. alışıq. öğrənqıc. yaxınlıq. yoldaşlıq. alışlıq.

ünsiyyətli aşılmış. alışılmış. munis.

ünsiyyətsiz əmiksiz. aşılınmamış. alışılmamış. yatqınsız. ğeyrimunis : ğeyrimə'nus.

ünsür -ənasüri ərbəə : törtana. dörd ana.

ünsür ilkə. öğə.-balın öğəsi, ünsürü : balözü.

ünsür öğə. ilkə.

ünsür öğə. öznə.-yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə : acıtma tozu, otu : qabartma, abartma tozu, otu.

ünvan adsav. adçuv. adsan.

ünvan aluğa. adlıq. ana başlıq. movzu'. mozu'. qonum.

ünvan başlık. onqun. san. ad. atak . adak. san. ləqəb. taxma ad.

ünvan paya. taraca. daraca. dərəcə.

ünvan sın. paya. saya. daya.

ünvan tapnağ. tapınağ. adres.

uqab qaraquş. qırqı.

uqdə boğmaq. boğum.

uqdə boğmaq. boğum. məfsəl.-boğma gəmikləri : məfasil.

uqdə bükünti. düğüm.

uqdə əqd. qirmək. girmək. qirmiq. girik. girih (> gireh(fars). qoza. düğün. düğüm. bağ.

uqdə uğdə. çiqil. düğün.

uqyanus anadəniz. umman. ingin. engin. alarqa (< al : böyük). açıx dəniz. engin.

uqyanus böyük, sonsuz tənqiz. ənğin. əngin. dənizin, açıq, dərin, uzaq yeri. əninə açılmış yeri.

uranus göyxan.

uranus qontuq.

ürəqli olmaq ürəyi, könlü qalmaq.-sevgidən, sevgi doğur, sevgisiz, ürəkli olur. (sevgi doğar, sevgisiz, umacsız qalar).

ürf dəğrik. törə. gəlnək. gələnək. ənənə..

ürf qanıl. tanıl. anıl. qanılmış, tanılmış olan. gələnək. yöntəm. yol.

ürf qətə. qata. xət. adət. gələnək. görənək.

ürf ürf .-adət : törə. türə. usul. görənək. ayin. qanun. qayda. təməl.

ürfan bili. ilim. anğlı. anğlık. sanğlık. tapkırlık. anğılık. anğılı. sandılık. düşüncəlik.

ürfan bulğu.

ürfan bulum. bulğu.

ürfçü soyacıq. soya dayanan, çəkən. gələnəkçi. rəsm rusumatçı. ənənəçi.

ürfi gələnəksil. sünnəti.-əsgidən qalma ürf, adətlərin topu : yoruq yosun.

ürflü soyaclı. gələnəkli. rəsm rusumlu. ənənəli.

uruc nuqtəsi zirvə. ucalım.

uruc çıqqur.

uruspu çalap. qəhbə.

üryan qabaq kimi. çıplaq. tüksüz. lüt. hər yanı açıq.

üryan tərcək. lüt. çıplaq. yaşmaqsız. örtüsüz. pərdəsiz.

ürzəli çavdur. şanlı. söz yiyəsi. sərəfli.

ürzəsiz qısrıq. əl ayaqsız. silik. üzsüz. kimliksiz. şəxsiyyətsiz. ərdəmsiz.

usarə bəslək. özək.

üsarə çəkə.

üsarə çəkə. hər nəyin çəkilmişi. üsarəsi.

usarə çəkit.

üsarə iç. ilik. özsu. özüt. sıxıntı.

üsarə özlük. 1. sıra. şirə.

üsarə usarə. ciğgə. cirgə. çiğgə. öz. bəslək. özək. özsu. qınus.

usarə üsarə. öz. toz. cirgə. özsu. ciğgə. cirgə. çiğgə. öz. çəkilmiş. çəkirdək. suyu çəkilmiş özü, içi qalmış. öz.

uslub < us. anlatı. deyiş. düzə. san.

uslub yol. cığır. məslək. biçəm. biçim. özgülük. qılıq. yol. yolağ. yöntəm. uğur. qılığ. çəm. söyləm. söyləyiş. deyiş. söyləmə yolu. istil.-bu nə söyləmdi taxınmısan : bu nə usludu tutunmusan..

uslublu qılıqlı. yollu. biçimli. biçəmli. istilli. usullu. yaxışacaq yolda, tərzdə, rəvişdə.

uslubsuzluq yönətdışılıq. yöntədışılıq. yontadışılıq. yonatdışılıq. düzükdışılıq. düzgüdışılıq. yasadışılıq. yasaldışılıq. qadadışılıq. qadaldışılıq. qanundışılıq. qanunsuzluq.

ustadanə ustaca. mahiranə.

ustalıq çapıqlıq. çapuqlıq. maharət.

ustandar asalaqçı bölgə başçısı.

ustandar elbəy. elbəyi. tuqtay.

usturə dənəyüstu. dənəküstu.

ustuva xətti ana qurşaq ortacıq. yer yuvarını iki əşit, bərabər uzaqlığa bölən cızıq, xətt. ekvator.

ustuva əşitlik.

ustuvanə qapaq. qabaq.

ustuvanə sürgü. silindir. yuvaq. loğ. qaytaban. yuvaq. ərkəgin. yolağ. qolağ.

ustuvar bərk. əkit. sərt. qırt. qurs (< qurulmuş). bərk. sərt. qırt. möhkəm. başçavuş.-ustuvar edmək : bərkitmək. tutaqmaq. tutamaq.

ustuvar tikili. tikil. daynaq. qalar. doğru. dik.

ustuvarlama barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. dikdəmə. tikləmə. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.

ustuvarlıq itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.

ustuxan sümük. gömük. kimük. kömük. gəmik.

ustvar edən qatıl. (qatıladan, durduran). dayaq. dirək. dirsək.

ustvar olma oturma. yerləşmə. durulma. istiqrar.

usul < us. qanık. ötüş. qılış. usuş. üzüş. qanun. yosun. yasa. türə. düzən. biçim. yol. rizayət. yöntəm. məntiq.

usul düzük. qayda. dəsturuləməl. biçəm. biçim. özgülük. qılıq. yol. yöntəm.

usul -əvvəliyyə usul: ilkəl.

usul qətə. qata. xət. çizgi. gediş. biçim. yöntəm. tərz. səbil.

usul -tutulan usul: alım. yöntəm.

usul yap. əb. yol. metod.

usul yasa. düzgün. düzən. yöntəm. qanıl. qanun.

usul yöntəm. isul. yol. nizam. qanun. yol yörə. yol yordam. düzən. qon. qona. qonat. qonun. qoy. qoya. qoyat. qoyun. ərkan.

usulçu usulgira. quralçı. qaydaçı. qaidəçi.

usulgira usulçu. quralçı. qaydaçı. qaidəçi.

usullu < us. qanıklı. yöntəmli. məntiqi.

usullu qılıqlı. yollu. biçimli. biçəmli. uslublu. istilli. yaxışacaq yolda, tərzdə, rəvişdə.-izlənən, gedilən yol, usul : çizgi. cızqı. cızıq.

üsyançı sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. coşqun. çapqın. çalamıt. qızqıl. qızqın. salsaq > sərsəri.

üsyançılıq sıçraqlıq. saçraqlıq. yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.

utufət edmək soyurqamaq. savurqamaq. bağışlamaq. bəxşiş edmək. ikram edmək. ehsan lütf edmək.

uvertur açma. açış.

uxuvvət oxuvvət. qərdəşlik. qardaşlıq. doğanlıq. bəradəri.

üzü kötü! üzü götümə, içi götü. (üzü kötü! üzü yaman).

üzür diləmək suç diləmək.

üzür mazır gəpinğ bolso, ayt əgər şikayətlərin varsa, söylə!.

üzür keçirim. ötünc.

üzür, üzr istəmək çəkşinmək.

üzüv orqan. müşə. .müçö .

va daştən itgi. itcə. itgik. itgiş. itmə. itələmə. gücləmə. zorlama. gərətirmə. gərətiriş. gərətirim. gərəkmə. gərəkiş. gərəkim. gərəklik. gərəktik. yapınc. darlıq. qısqıc. basqı. qapanca. qısta. qıstama. fişar. təzyiq. icbar. qıyıq. icbar. məcbur edmə. icbar.

va mandə armanday. yorqun. üzgün. ümidsiz. -armanday qalmayasın. -gedib gəlməkdən armanda qaldıq.

va zədən rədd edmək : yeməmək. almamaq. götürməmək. utmamaq. qəbul edməmək.

vabəsdəlik bağlılıq.

vabəstə bağlı. dəxl. ilişik. mərbut.-sənə ilişik değil.-bu kimə ilişik.-ilişiksiz işlərə qarışma.-orası mənə ilişikdir.-əlidən vəliyə nə ilişik.-bu konuya ilişik kitablar.

vabəstəqan qarındaş. qayınboyun. qohum .-aqraba.

vacib edmək alğındıtmaq. alğıtmaq. içindirtmək. içirtmək. icbara qoymaq. gərəklətmək. məcbur edmək. qəbullatmaq.

vacib görmək gərəkli görmək..

vacib görünmək qərəkmək. gərəkmək. lazim, muqtəzi görünmək.

vacib olmaq istəmək gərəkmək. icab edmək.-bu yükə güclü biri istir.-gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istir.-istirsə məndə gəlim.-bu yetər, artığı istəməz.-bu iş çox yağ istir. aqtarmaq : axdarmaq. çağırmaq. aramaq. istəmək.-sizi qapıda istillər.

vacib olsa istər. gərəkər. lazim gələr. icab edər.

vacib -icab, vacib edinmək : lazim gəlinmək. istənmək. gərəkinmək.-bu yükə güclü biri istənir.-gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istənir.-istənirsə məndə gəlləm.-bu yetər, artığı istənməz.-bu işdə çox yağ istənir.

vacib aqut. ağut. gərək. lazim. lizumlu.

vacib badarsız. çarəsiz. ümitsiz. qaçınılmaz.

vacib gərəkən. gərəkli. ödəv. borc. fərz..

vacıb gəyəş. qədəş. gərəş. gərək. lazim. labüd.

vacib tutmalı. gərək. tuturğu. tutqur. tutraq. tutqar.

vacib yarar. gərək. iqtiza.

vacib, lazim, icablı olmaq gərəkmək.

vacibat -acili vacibat : gərək gərəki.

vacibdir olmalıdır. gərəklidir.

vacibi ağda.

vacibli istərli. gərəkli. gərəkir. icablı. lazimli.-istərli qoşular : gərəkir taxılar : lazim olan vəsayil.-istərli dərcəyə çatdı : icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı.

vaciblik -gərəkliyə, icbara, məcburiyyətə, vacibliyə dayanan : gərəkirçilik.

vaciblik istərlik. gərəklik. gərəkirlik. icablıq. lazimlik.-bular hamısı istərlikdir : lazimdir.-istərlik duyursa : lazimlik olursa.-istərliyinə baxmayaraq : vacibliyinə qarşıt.-bunun istərliyin kim bilir : lazimliyin.

vacibsiz gərəksiz. gərəkməz. gərəkirsiz. istərsiz. istərməz. istəməz. icabsız. lazimsiz.-istərsiz qoşular : gərəksiz taxılar : lazimsiz vəsayillər.-istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz xərclədik.

vacibülqətl ölümlük.

vadar edmək sıxıştırmaq.

vadi avuz. ağuz. dərə.

vadi qoyak.

vafir bol. çoğ. çox. qarqın. böyük. artıq. kəsir..

vafirən bolca.

vafirlik kisrət. çoxluq. ziyadəlik..

vagir müsri.

vahi boş.

vahid birim. bəxş. bir. tək. yekə. birəy. fərd. əşsiz. birlik. bütün. biricik. birəy. təkcə. yeqanə. tək. bir. birim. tək. bir.-tanrı birdir.-ani vahiddə : bir anda.

vahid birlik. birim. ölçü vahidi.

vahid tək. taq.bir. tanqa.

vahidçi təkçi. təkəçi. yekəçi. birəyçi. fərdçi. fərdiyyətçi. əndividüalist. individüalist.

vahidçilik birəyçi. fərdçilik.

vahimə qırqın. qıyım. tezik. bulğaş. bulğaq. qarışıqlıq. sarmaş. ürküş. ürküntü. ürkünç. dehşət.

vahimə quruntu.

vahimə quruntu.

vahşi vağşi. kırqıy. kırıs. qırağay. yabayı. cırtık. tağı.

vaiz ağızçı. avazçı.

vajə sözcük.

vajqun edmək başqalatma. döndürmə. tərsitmə. tərsləmə. tərslətmə. dönüşdürmə. çöndərmə. çevirmə. çalışdırma. dəğişdirmə. çalışdırma. girdələmə. qəlb.

vajqun tışqarı. tısqarı. təsqərı. tərsinə. çəpə. mə'kus. vajqun. münqəlib.

vajqunə(fars) (< başqınıq. başqınaq. başqonuq. başqoyuq. başqona). başgöt. kəlləmallaq.

vajquni evrilmə. evrilişi. evrəyiş. çevrilmə. çevriliş. çevrəyiş. devrilmə. devriliş. devrəyiş. döndərilmə. döndəriliş. döndəyiş. çöndərilmə. çöndəriliş. çöndəyiş.

vajquni yıxılma. yıxılış. yıxılım. yoxalma. yoxalış. yoxalım. çökmə. çökülüş. çöklüş. çöküş. çöküm. çöküt. dağılma. dağılış. dağlış. dağılım. dağlım. pozulma. pozuluş. pozulum. nabudi. izmihlal. məhv oluş. inhidam.

vakeniş təpgimə. təpgi. riəksiyon.

vakıt öy. öd. sürə. güd. uçur. zaman ukur. uğur. uvakt. fürsət. şans/.

vala yükki. yuqar. ərikə. ali.

valeh olma dışıq. daşıq. bayılma. keçinmə. çoğun, çox bəğənmə.

valeh şaban. şaşqın. şaşmış. heyran. məftun.

valeh sevquci. sevən. sevici. aşıq. şeyda. fədakar.

vali elbəy. vilayət hakimi. qonağanğ. tombat. dominant. batan. başat. başqat. buyraq. buyrat. basqan. hakim. qonağanğ. ərin (ərmiş). vilayət zoruna çatmış. təkin. tigin. tərkən. vəli. qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa. elbəy. bəyil. tamada.-qala tamada : şəhər valisi.-ərənlər ərini bir kimsə tapılmadı.

valibal oyununda, topu torun təpəsindən baş aşaq vurma yapaşaq. başaşaq. abşar.

valibal -valibalda, topu torun üzərindən, qarşı yarış alanına, dikinə, sərt çapalayıb (şapalayıb) endirmə : çiviləmə. abişar..

valilik tombatlıq. dominantlıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. batqanlıq. batqalıq. buyraqlıq. buyratlıq. hakimiyyət. hükmranlıq. hükmdarlıq.

vallahı ısıntap ta. çınnap ta. çınnanda. çörək vursun. quday vursun.

vam ödünc. borc. əğrəti. almatıq. alımtıq. dölək. ödünc. borc. qərz. bergə. vergə. borc.-qərz bala avordən : vergə batmaq : borclanmaq.

vamande bitgin. bitik. bitmiş. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış..

vamandegi bitginlik. bitiklik. bitmişik.

vamdar vergəli. bergəli. borclu.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə