EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə116/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   125

təzyiq edmək boğmaq.

təzyiq edmək əngəlləmək çətinlətmək. qısdırmaq. qısışdırmaq. sıxışdırmaq. gücləştirmək.

təzyiq edmək tıymaq. əngəllənmək. mane’ olmaq. mən' edmək.

təzyiq basqı. basan ağırlıq verən nərsə.-sapan basqısı.

təzyiq basqıt. qısqıt. qısqırt. basqı. qapanca. fişar. qısıt. qısıtma. qısıtlama. basınc. fişar. şikəncə. sıxma. sıxıştırma. sıxma. boğuntu. fişar. basınc. gücləmə. zorlama. fişar. itmə. itələmə. basınc. fişar. basırıq. basu. tənqil. qısım. bölüm. tə'sir. basqı. qapanca. qısımçılıq. müşgülat. sıxışıq durum. zorluq. bərklik tədbirlər. əzü. zülüm. zülm etmə.

təzyiq basruq. basqı.

təzyiq basruq. basqı. basuc. basqı. sıkıv. basınc. qısım. əziş. əzin. əziv. əzim. yığda. yığat. mən'. qınav. basım. qısım basarqıya. qısarqıya. sıkarqıyağ.

təzyiq basuc. basqı.

təzyiq beziq. biziq. bıqıq. bıxıq. sıxlıq. fişar.

təzyiq boğma.

təzyiq pışır. pısqı. püsgür. fışqır. fısqır. fısır. pısır. basır. basar. təngic. təngiş. fişar.

təzyiq sıkıv. basınc. qısım. əziş. əzin. əziv. əzim. qınav. basım. qısım basarqıya. qısarqıya. sıkarqıyağ.

təzyiq tıyıq. qıstaq. fişar.

təzyiq tıyıq. sıxıntı.

təzyiq yığda. yığat. mən'.

thick (ingilis) sıx. bər. quyuq.tib timsi. bənzər. müşabeh.

tibq bikin. kibi. kimi. kəsin. misl.

tibqi dəsdur görkəz boyunca.

tibqi birdəy. eyni. tipqisi. olduğu kimi. özdəşik. idantik.-eynənlə : olduğu kimi. özdəşik.

tibqi gərəğincə. boyunca.

ticarət daxili içki alver.-baqqal ticarəti : mayda alver.-alver qılmaq : ticarət yapmaq.-parası peşin verilmək üzərə yapılan ticarət : qalma qol alver..

ticarət edmək asığlanmaq. faydalanmaq.

ticarət alım.-berim. alış veriş.

ticarət alışveriş satıq. mamilə.

ticarət alver. alverçilik. işləm.-bir işləmin, ticarətin yönəldığı yer : işocağı. iş mərkəzi.

ticarət asığ.

ticarət qazanc.

ticarət satık. alışveriş.

ticarət satıq. mamilə.

ticarət satuv.

ticarət, maamilə edmək alvermək. alverləmək.

ticarəte devləti ölkə alveri.

ticarətxana işlətmə. çalışdırma.

ticari alver.-neçə quruluşun qarşılmasından, biləşməsindən oluşan böyük alver birliyi : qartel. kartel. qartal. inhisar.

ticarrət -həmziyarət, həmticarrət : : həmgedir həmçəkir. həmyanır, həmyaxır : iki işi birdən yapmaq. iş içində iş görmək.

tifil gənc. cəvan. yilkinsək. uşağ. ufaq. arısda. .

tifil gənc. cəvan. yilkinsək. uşaq. ufaq. arısda.

tifo kəsəli qarayatalığ. odlu bulaşıcı bağırsaq kəsəli.

tiftil bükiş. qəzil.

tiğ < dik. tikən. dikən. tikan.

tiket bilit. geçirgən.

tikrar təkər təkər. dikər dikər. qat qat. tuttura tuttura. qayıda.

tilayəda yəzək. gəzək. öncü.

tilfun yaltıqı kablı.

tilfun -tilfun gəpəc : tilfun kiyusku. tilfun qoltuğu.

tilfun -tilfun qılpı : çolpu.

tilfun zəng.-qussələri daşa vur, quraqları yaşa vur, tutulsa ürək, zəngi alıb mənə vur.

tilif çama. köçbə. dışıq.

tilism çam. çal. çat. çatu. çata. qam. büyü. ovsun. sehr.

tilivizyon pəncərəsindən, monitordan, bir açıdan görülən nərsə görüntü. görüngü. ekranlıq.

tilsim qılmaq büyü yapmaq.

tilsim arvış. sehir. büyü.

tilsim tılsım. büyü. sehirbazlıq.

tilvizyon -qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon pəncərəsi : qaryağdı.

tim biçim. taxım. yığma. qol.

tim takım.

tim taxım. quruh.-qarşı taxım : tərəf muqabillər.

tim yığma.-futbal timi : futbal yığması : .

timpo dümtək.

timpon tampon. çatmalıq. çatışan iki nərsənin arasına qoyulan, qorucu nərsə.

timsah yılı nək ili.

timsah alavan. nak. su issi.

timsah çalbas. çalbasa.

timsal alıs. silüet. açıq olmayan çizqilər. xiyalət.

tin din. din.-din əhli : dindar.-din qazavat : din din uğruna savaş.

tinət -bəd tinət : qurdlu.

tinət : tinək. içgüdü. fitrət. ğərizə. insiyaq. təbiət. içgüdü. içduyu. içdən gələn. öz özündən olan.-ərkəklik, dişilik içgüdüsü bambaşqa yönlərə yönəlir.-acı danışmaq onun içgüdüsünə çönmüş.-alışqanlıq, canlıların ikinici içgüdüsüdür.

tinət düzən. yaradılış. iç.

tinət yaradılış. qurum. yaratılış. maya. yöntəm. xuy.

tinəti içgüdük. içgüdülü. içduyuq. içduyulu. təbii. insiyaqi. fitri. ğərizi.

tip tür. cür.

tip tür. cür.

tipik olmayan örnəksiz. nəzirsiz. misilsiz.

tir dər edmək sıxmaq.-tüfəyin, koltun sıxdı.

tırafik dərikik. qapanac. qapanquç. tıxac.

tırafik kitik. çitik. tıxac. basabas. durubqa. durubağ. durbaq. tırobqa. turubqa.

tirahən qara dəmir. qalıblanmış dəmir.

tırajedi acıqlı.

tırajedi ağlatı.

tiran tırpan. oraq. kəsən. gücəyən. gücməçi. gücəmçi. qatır. qasır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan. özbaşdaq. özbaşat. zalim. müstəbidd. dispot.

tıranfüzyon qan axdarımı.

tıransformasyon dönüşüm. dolaşma. dönmə. dönüb dolaşma. tevirim. devirin. dəvəran. çevirin. çevirim. təhəvvül.

tıranspozişın, tıranspozisyon ettirmək axtırtmaq. ağdartmaq. köçürtmək.

tıranspozisyon tıranspozişın. ağdarma. axıtmaq. köçürmə. köçürüt. köçrüt.

tıranspozisyon, tıranspozişın edən xıtan. axıtıçı. axıtçı. ağdarıcı. ağdarcı. ağdaran. köçürən. köçrən. köçrcü. köçürcü.

tıranspozisyon, tıranspozişın ettirmək axtırtmaq. ağdartmaq. köçürtmək.

tiraş -xudtiraş : sərtiraş : usturə(fars) < üzdara. ülgüc.-işqal tiraşlıq edmək : gücləştirmək. qısışdırmaq. sıxışdırmaq. qısdırmaq. çətinlətmək. əngəlləmək.

tıraşkarlıq yonquş. onquş. nəqş. yazı. oyma.

tıraskıripsiyon çeviriyazı. çevriyazı.

tirbaran atı yazası : qurşuna dizmə.

tirə bəxt qara manğlay. qara yazılı. qara baxt.

tirə gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq.

tirəgi gərginlik.

tiren odlu.

tiren qara vaporu.

tiren qarapapar. qaravapur. qarapanpuru.

tirəndaz qabaqçı. oxçu. ovçu. qorçı. odçı. silahlı.

tiribun oturğunc. oturğuc. kürsi.

tiriko hörü. hörgü.

tiriko hörü. hörgü.

tirit solpuq. solmuş. solqun. soluq. saluq. sozuq. sozaq. parsud. pülə. münfəsix. pürük. lafa.

tırnsforma dönüşüm. dönüşüş. dönüşmə. dəğişiklik. dəğişmə. başqalaşma. istihalə.

tiroid qalxan bez.

tıropizm doğrulum. doğrulma. yönəlim.

tiryək qara.-sən olara qapınma, qara gördün yapınma (yapınma. qılınma).

tiz edmək biləğiləmək. biləyiləmək. bilövləmək. biləmək. ititmək.-tizbin : kəsgin gözlü.

tiz huş başlı. başaqlı. düşüncəli. beyinli. oyanıq. uslu. huşlu. ağıllı.

tiz iti. acı.

to -be to çe : sənə nə dərək : sənə nə.

tobə tovbə. arnış. arnıq. (< arınmaq).

tobix edmək korlamaq. əzmək.

tobix < təpik. yazğarma. kayıma. utandırma.

tobix < təpik. yazğarma. kayıma. utandırma.

tobix < təpmə. yamanlama. yermə. qınama. göstüri. göstəri. görünü. görgüt. paylaş. sıxış. tənbeh.

tobix qalış. azar. sərzəniş.

tobix qına. qınaq. səzəniş.

tobix təpə. tənbih.

tocih anlatı. anlatım. anlatma.

tocih tovcih. yönəti.-tovcih, tocih edmək : yönətmək. yönətimək.

toəm qoş. qoşa.

toəmən qoşan.

tofir edmək çoxaltmaq. bullatmaq. məbzullatmaq.-qar yağış bol yağdı, azıq aşılıqı bollatdı.-əsgərlərin azıqın bollatmalı.

tofir olmaq çoxalmaq. bullaşmaq. məbzul olmaq.-qar yağış bol yağdı, azıq aşılıq bollaşdı.-əsgərlərin azıqı bollaşmalı.

töhfə dartıq. dartıq. yarmağan.

töhfə qonca. sovğat. qapqa. bağlı. xələt. ərməğan.

tohi şodən boşalmaq.

tohi kavak. kəvrə. kavak. kovak. içi boş. kəvəki qavaq. boş..

tohi kova. çova. çava. kava. çavıt. kavıt. çovıt. kovıt. boş. puç. puk. qavıt > qamıt. kavaq. kovaq.

tohidəsdi geçinməzlik. geçinəməzlik. yoxsulluq. möhtaclıq.

tohin edən qaraçı.

tohin edmək alçaqlamaq. kiçitmək. düşürmək. əsgitmək.

tohin edmək indirmək. endirmək. engitmək. yengitmək. alçatmaq. yermək. oğmaq. oğutmaq. təhqirləmək.-siz məni endirirsiz.

tohiqah bıqın. buxun. yanbaş. qaburqa.

töhmə, iftira atmaq qara sürmək. ləkələmək.

töhmət almaq alığmaq. alğmaq.

töhmət vuran qaraçı..

töhmət vurmək yanalmaq. yanaqamaq. bağlamaq.töhmət vurmək yanalmaq. yanaqamaq. bağlamaq. yalamaq.

töhmət alıq. sərzəniş.

töhmət çaqca. iftira. yalan. uydurma. ittiham..

töhmət dediqoy. qara. iftira.

töhmət qara. yalan.-qara, yalan, töhmət sürmək : qana girmək.

töhmət qarartı. qaraltı. yalan.

töhmət qınama. ilənc. qınanc. danlaq. ayıblama. çıxışma. məlamət. sərzəniş.

töhmət suç. pozaç. pozuç. qabart. qara. ittiham.

töhmət suç. suçlama.töhmət suç. suçlama. yala.-quru yala yaladılar.

töhmət tanqal. danlaq. məzəmmət. sərzəniş.

töhmət yala.

töhmət yaqma .

töhmətçi atıcı. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi. çaqcaçı. qaraçı. damqaçı. iftiraçı.-qara töhmət : ağyalan..

töhmətçi qara ağızlı. qaraçı. qaraca. qaramaçcı. qara çalan. qara çalıcı. qara yaxan. iftiraçı.

töhmətçilik qara çalış. qaraçılıq. ələkçilik. boşuna suçatış. atmaçılıq. iftiraçılıq. müftəriçilik.töhmətçilik qaracı. qaraçı. qaraçılıq. boşuna suçlayan. iftiraçılıq. müftəriçilik.

töhmətləmək iftira yapmaq. qaramaq. qaramıtlamaq. qaralamaq. qaraclamaq. qara çalmaq. ləkələmək.

töhmətləmək suçatmaq. qara yaxmaq. iftira vurmaq.

töhmətləmək suçlaşmaq. yılışmaq. birbirin ittiham edmək, .

töhmətləmək yalamaq.-quru yala yaladılar.

töhmətləmək yalışmaq. itham edmək.

töhmətlənmək yalalmaq. yalanmaq. itham edilmək.

töhvə (< toxumaq : sarmaq. bağlamaq) qoşant. qoşmaca. sarğat. sovğat. bilkə. bilək.

töhvə (< toxumaq: sarmaq. bağlamaq) qoşant. qoşmaca. sarğat. sovğat. bilkə. bilək.

töhvə bağış. açıq. açuqsələ.

töhvə bərgüsar. ərməğan. yarmağan.

töhvə but. ərməğan. sovğat.

töhvə dartığ. yarmağan. ərməğan.

töhvə qonca. sovğat. qapqa. bağlı. xələt. ərməğan.

töhvə sovqat. sovğat. but. ərməğan. yarmağan. artut.

töhvə söyürgəl. sevərğal. söyürğal.

töhvə tansuq. yaltu. ərməğan. əkdi. əkit. qonca. sovğat. soqət. sovğa. bağış. bağışıc. hidyə.

töhvə yarlığaş. yarlığan. yarmağan. ərməğan. tansuq. hidyə.

töhvəlik iydəlik. atuvluq. sovğalıq. sovğatın. savqatlıq. sovğatlıq. sovqətlik. sovqətin. savqatın. bağışlıq. bağşıtlıq. hidyəlik.

tolerans musahimə. anlayış.

tolerans xoş görüş. xoş görüşlük.

tolerans xoşgörü. xoşqaraş. xoşqarac. keçirim. götürüm. iyi qarşılama. ansayıq. anlayışlıq. musamihə.

toleranslı xoşgörücü. xoşqarşçı. xoşqarşlı. xoşqaraşçı xoşqaraşlı. xoşgörülü. keçirimli. keçirimçi. götürümçü. götürümlü. iyi qarşılayan. ansayan. anlayışqan. musamihəli.

toleranslılıq xoşgörücülüq. xoşgörülüq. xoşqarşçılıq. xoşqarşlılıq. xoşqaraşçılıq xoşqaraşlılıq. keçirimlilik. keçirimçilik. götürümçülük. götürümlülük. ansayışlılıq. ansayışçılıq. anlayışlılıq. anlayışçılıq. musamihəkarlıq.

toleranssız ansayısız. anlayışsız. xoşgörüsüz. xoşqarşsız. xoşqarşısız. xoşqaraşsız xoşqaraşsız. keçirimsiz. götürümsüz. iyi qarşılamama. musamihəsiz.

toleranssızlıq xoşqarşısızlıq. xoşqaraşsızlıq. xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. götürümsüzlük. ansayısızlıq. anlayışsızlıq. musamihəsizlik.

tolid edən törətən. törətci. ürətən. ürətci. öndürən. öndürücü. bərətən. bərətci. baratan. baratcı. doğuran. doğurcu.

tolid edmə törəmə. törətmə. doğurma. doğurtma. səbəb olma.

tolid edmək törəmək. törətmək. doğurmaq. doğurtmaq.

tolid edmək törətmək. öndürmək.

tolid öndürü. öndürüş. törəm. ürəmə. törəmə çoxalma.-aşıra öndürü : aşıra öndürüş : artıq törəm, tolid..

tolid törət. töləd. burakma . öndiriş.-tövlid gücü : öndirilg.

tolid törət. töləd. buraxma. öndiriş. -tövlid gücü

tolid törüt.-iran törütü.

tolid yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

tolide yapay. yapan. yasan. quran. düzəldən. düzən. düzəy.

tomat bamador. qopata. qapata.

tomat pamador. bamador. qopata. qapata. qotaş. qopaş. qapmı.

tomat qapmı. bamador.

tomates qapmı. bamador.

tonaj tutac. hər kərədə daşınıla bilən ağırlıq.

tond edmək acındırmaq. acıtmaq. incitmək..

tond kar itiçi.

tond rov çapır > şatır.

tond seyr qacar. qaçar. itin. çapar..

tond acı.

tondrəvi aşırılıq. azqınlıq.

toqif edmək əkləmək. otururtmaq. tutub saxlamaq. bağlamaq. zəbt edmək.

toqif edmək kəməmək. qamamaq. qapamaq..

toqif ettirmək qamatmaq. həps ettirmək.

toqif qamaq. tusdaq.-qamağa almaq : toqif edmək. mahafizə altına almaq..

toqifləmək toquqlamaq. tutmaq. durdurmaq. turquzmaq.

toqqa ayıl.

toqtor doktor. atasağun : hekim.

tor -be tore kolli : küllən. arqıl. təkin. sirfən.

tord sölpülməmiş. diri. qolayca qırılan. gəvrək. qabili inkisar. qırılqan. qırılabirlir. sınabilir.

törə (əxlaq) yönündən pis olan : yaxmaz. yüngül. cıf. açıq sıçıq. alçaq. əsgik. hobba.torfə bulquncaq. tapıncaq. tansiq. tansuq. əcib. təəccüblü.

toroq təriqlər. rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

torqa qanmaz. axmaq.

torqa xam.

torqe qaratavuq.

torş ru qaşqabaqlı. qaraqabaq. asıqüz. üzü sallaq. somurtqan. sorutqan..

torşruyi tərslik.

tosiə tapmaq genişləmək.

tosiə vermək qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq.

tosiə qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

tosiə qoğzanma. qalxış. qalxınma. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. açıqlanma. gəlişinmə. abadlanma. osturma. tərəqqi. pişrəft. ümran. genişləmə. gəlişmə. evrim. evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül..

tosif netəlik. necəlik. vəsf. keyfiyyət. tə'rif. qoltuq..

tosifçi tə'rifçi. qoltuqçu. məddah..

tosifləmək tə'rifləmək. qoltuqlamaq. mədh edmək.

toşix süsləmə. bəzəmə.

tosiyə gənğəş. öyüd. övüt. öğüd. salık.

tosiyə gənğəş. öyüd. övüt. öğüd. salıq.

totaliter bütünçül.

totaliter bütünçül.

totem onqun.

totiə giriz. gizir. girişim. alalama. dolab. aldaq. qandağ. düzənləmə. düzən. düzmə. düzməcə. duzağ. alalama. aldaq. dolab. qandağ. batqal. tələ. qapan. kələk. biçənək. pusu.

totiə qılıq. gilip. gilif. duzağ. düzən. tor. çıxılması çətin iş.

totiə qurama. qurqu. izətim.

totiə qurqi.

totiə tutaqa (< tutmaq). pusuq. pusqu. püsüq. tələ.

totiə tutaqa (< tutmaq). pusuq. pusqu. püsüq. tələ. qurama. qurqu. izətim. qurqi.-totiəçi : qurğuçu.

totiəçi gilifçi. gilipçi. qılıqçı. hizbçi. partiçi. boğaqçı. bulaqçı. bölükçü.

totiəçi qurğuçu.

totiuə anlaşma. anlaşım.

tovbə edmə arınma.

tövbə edmək and içmək. yəmin edmək. qəstlənmək. kəstlənmək. kəsitlənmək.

tovbə edmək arınmaq.

tövbə edmək boşunmaq. peşman olmaq.

tovbə arnış. arnıq. (< arınmaq).

tovbə doğru yola çönmə, qayıtma. boşurqanma. peşmanlıq. ökünc. öğünc. döngə. dönüş. çönmə. dönmə. nidamət..

tövbə qəst. kəst. kəsit. yəmin.

tovbələnmək doğru yola çönmək, qayıtmaq. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. boşurqanmaq. peşmanlamaq. ökünmək. öğünmək. nidamət edmək.

tövbələnmək öküncmək. öğüncmək. boşurqanmaq. peşmanlamaq.

tovbix -tovbix edmək : qaqşıqtamaq. toparlamaq. azarlamaq. başa qaqmaq.

tovcih tocih. yönəti.-tovcih, tocih edmək : yönətmək. yönətimək.

tovcih yorma. yönətmə.

tovcih yorma. yönətmə.

tovhid edmək birliyinə inanmaq. birləmək.

tovhid birləmə. biriyinə inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq. birləmə. birliyinə inanma..

tovlid yaratış. yarayış. yarat. yaratı. yaraşı. yapıt. yapta. yapış. yapşa. yasış. yasaş. yasat. ürət. ürtəş. ürəş. ürən. örət. örəş. örtəş. önüm. önüt. önür. törəş. törət. törgə. törəgə. törən. çıxartı. e'mal. məsnu'. mə’mul.

tovlid, hasil, e'mal, məsnu', mə’mul edmək yasıtmaq. yasatmaq. yastamaq. yapıtmək. yaptamaq. yapşıtmaq. yapşatmaq. yaratmaq. yartamaq. yarşıtmaq. törəmək. törətmək. törəgəmək. törgəmək. törşətmək. ürətmək. ürnətmək. ürşətmək. ürtətmək. örətmək. örşətmək. örtətmək. önürmək. önütmək. öngütmək. önürgəmək. çıxartmaq. məhsul əldə edmək.

tovlid, hasil, məhsul, e'mal, məsnu', mə’mul olmaq, olunmaq yaptınmaq. yaptanmaq. yapışınmaq. yapşanmaq. yarşanmaq. yaratınmaq. yartınmaq. yaraşınmaq. yasışmaq. yasaşmaq. yasanmaq. öngünmək. önənmək. önünmək. ürənmək. ürşənmək. örənmək. örşənmaq. örtənmək. törənmək. törəgənmək. törgənmək. törşənmək. törlənmək. yaranmaq. çıxarınmaq.

tovlidat törəşlər. törətlər. törgələr. törəgələr. ürətlər.. ürənlər. önümlər. önütlər. önürlər. yaratışlar. yarayışlar. yaratılar. yapıtlar. yaptalar. yasışlar. yasatlar. çıxartılar. məhsullar. məsnuat. mə'mulat.

tovqif tutuqlama.

tovqir edmək ululamaq. böyütmək. ağırlatmaq. tə'zim edmək. ikram edmək.

tovsi' edmək vüsət vermək. bullatmaq. genlətmək. genətmək. genişlətmək. ənlətmək. ənnilətmək.-tumanın balağların bollatmalı.-köynəyin qolların bollat.

tovsi' olmaq vüsət tapmaq. ənləşmək. ənniləşmək. genəlmək. genəmək. genişlənmək. bullaşmaq.-tumanın balağ keşləri bollaşıb.-köynəyin qolları bollaşdı.

tovsiə qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

tovsif özçülük. tə'rif. özlük.

tovsif özçülük. tə'rif. özlük.

tovsif, təsvir edilmək bənizdəlmək.

tövsiyə edmək ısmarlamaq. tapşırmaq.

tovsiyə edmək tutuzmaq. buyurmaq.

tovsiyə buyruq. tutuz.

tovsiyə dil yardımı. tapşırıq. ismarış. önərmə. önəri. öğüd. öncüt. oncut. onğut. məsləhət.

tövsiyə öğüt. tutruq. tutsuq.

tovsiyə onov. fikir. öğüt. qarar.

tovsiyə üsınğan.

tovsiyə üsınğan.

tovsiyə, məsləhət edmək, vermək ilgərimək. ilərgəmək. ilərgətmək. oncutmaq. onğutmaq. öğüdmək. öncütmək. önərmək. önərimək. tapşırmaq. tapışqamaq. ismartmaq. ismartamaq. ismarlamaq.

tovzi' edən yayınıq. parçanıq. paylanıq. ballanıq (< balqamaq : bölmək). bölünüq. saçınıq. dağınıq.-məhəlli tozi' : qıröy.

tovzi' -cəm o tovzi' : aşırım daşırım : yığım dağıtım : yığma dağıtma.

tovzie dəraməd gəlir dağılımı.

tovzih vermək anlatmaq. bəlirtmək. düşündürmək. açmaq. içaçlamaq.

toxm o tərəke < tuxum törəkə.

tozih edici açıqlayıcı. anlatan.

tozih edmək açıqlamaq.

tozih vermək açlamaq. açılamaq. açmaq. açığa vurmaq. aynamaq. aydınlamaq. aydanlamaq..

tozih xastən soru açmaq..

tozih açıqlama.anlatı. anlatım. anlatma. izah. açıqlama. açqıç. aydınlama. şərh.

tozih açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. şərh.

tozih anlatı. anlaşı. anıklama. düzətmə.

tozihat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. izahat. məşruhat. şərh o bəyanat.

tozihləmək anlatmaq. bəlirtmək. bildirmək..

tu bəstən göbəklənmək. iç bağlamaq..

tu dər tu içiçə.

tu dər tu qatıq. giript. giripft. girişik. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq. şuluğ. sıx. iç içə. arasız. yapyaxın. giript. girift. qarşıq. girişik. ilişik. girişik. buruşuq. qatıq..

tu rəftəgi kərtik. çuxur. qaça. girinti.

tüberkuloz öpgə ağrıv. sill.

tüccar çarşı topumu. əsnaf.

tudar içə dönük. içəqapanıq. içli. içgin. qöbəkli. gizikli. yüklü.

tudar içli. içgin. göbəkli.

tudarlıq yüklülük. içlilik. qöbəklilik. giziklik.

tudə yığın.

tüfalə tilif. qoncal. qoncara. qoncala. qoncar.

tüfalə töp. küncərə.

tüfeyli -çağrışsız girən qonaq : əkdi. dalqavuq. qonaq.

tüfeyli asalaq. asalaq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. çöngəl. büklüm. burqu. kənə. sağırtqa. asalaq. asalaq. parazit. uydu. parazit. çapa. salaq. bitə. salamçı..
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə