EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə115/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   125

təvəccüh -məhəbbətdən, əlaqə, təvəccühdən məhrum : sevgi ilgidən yoxsun.

təvəccüh diqqət. qayuq.

təvəccüh düşüncək. düşnək. yönləmə.

təvəccüh ip. ipik. iplik. aldırış. diqqət.-aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək : aldırmamaq. önəmsəməmək. saymamaq. sayqı göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. ipləməmək. ipikməmək.

təvəccüh ip. iplik. diqqət.

təvəccüh qayı. diqqət.

təvəccüh sevgəşlik. bağşılıq. əsirgəlik. yaxcılıq. astalıq. ılımanlıq. ılımlıq. ılınlıq. ılışımlıq. ıslaqlıq. yılımanlıq. yılımlıq. yılınlıq. yılışımlıq. ilgəşlik. ilgişlik. iydəlik. iyilik. yumşalıq. yumuşaqlıq. həlimlik. iltifat. məhəbbət. mulatifət. mulayimət. mülayimlik. rəhimlik. mərhəmət. inayət.

təvəccüh uşuq.

təvəccüh uşuq. əsəvənlik. diqqət. üns. -təvəccüh ! baxın ! özən. -təvəcüh etmək. ayırmak. ayıl sayıl etmək. tanımak. anqşırmak. sayğarmak. müşəxxəs etmək. qayırmaq. baxmaq. görmək. məşğul olma. işləmək.

təvəccüh uşuq. qayı. diqqət. uşuq. əsəvənlik : diqqət. üns.

təvəccühü çəkmək ilgilənmək. ilgələnmək. iləgənmək. etginmək. etgilənmək. təpginmək. təpgilənmək. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. mütəəssir olmaq. tə'sir almaq.

təvəccühün çəkmə mütəvəccih edmə ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. cəlb, rağib, meyilli edmə. diqqətin, iltifatın çəkmə.

təvəcüh edmək ayırmaq. ayıl sayıl edmək. tanımaq. anqşırmaq. sayğarmaq. müşəxxəs edmək. qayırmaq. baxmaq. görmək. məşğul olma. işləmək.

təvəggül qayırqa. qayrıq .

təvəhhüş ürkmə. qorxma. çəkinmə.

təvəkgül qayır. qayrı. tapşırıq. əmanət. -təvəkkül etmək. qolayına gəzmək.

təvəkkül edmək qolayına gəzmək.

təvəkkül qayırqa. qayrıq. qayır. qayrı. tapşırıq. əmanət .

təvəllüd doğum. doğulğan.

təvəllüd doğum. doğulğan.

təvəllüd doğum. doğuş. doğma. doğan. mütəvəllid. milad. viladət.

təvəllüdlü mütəvəllidi. doğumlu. doğum, olma yerli, tarixli.-təbriz doğumlu.

təvəqqö' gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə.

təvəqqö umdu. umınc. umunc. umuq. umaq. ummaq. ümidvarlıq. istək. dilək. tamah. xahiş.

təvəqqöü olmaq umanmaq. ümidlənmək. bəkləmək. gözləmək. intizar çəkmək.

təvəqqü umanc. ümid. bəkləş. gözləş. intizar.

təvəqqü umınc. umunc. ümidvarlıq.

təvəqqü' umuq. umaq. ummaq.

təvəqqüf edmək əğlənmək. əklənmək. sallanmaq. aslanmaq. durulmaq. bəklənmək. duranğamaq. dirəngmək (< durmaq). sürənğəmək. sürənğizmək. axsınmaq. dinlənmək.

təvəqquf edmək əkənmək.

təvəqqüf edmək tüşlənmək. bir gediş, yol arasında duraqlamaq, dayanmaq.

təvəqqüf edmək tüşlənmək. bir gediş, yol arasında duraqlamaq, dayanmaq.

təvəqqüf mütləqa məmnu' sınırlı sürəli duraq bölgəsi.

təvəqqüf durma. əğlənmək. durma. dinlənmə. əğlənmə. dirəng < duranğ (< durmaq). saxlaq. durqa.

təvəqquf ək. məks.

təvəqqüf qutmaq. qalmaq. dayanğ. tayqan. dayqan. duram. duraq. məks. arğam. ağram. aram.

təvəqqüfsüz bitişik. bitəvi. durmadan. durmaqsızın. arasız. aralıqsız. kəsintisiz. fasiləsiz. sallanmadan. aslanmadan. duranğsız. dirəngsiz (< durmaq). durmazın. durmadan. sürənğsiz. sürəncsiz. sürətli. axsınmadan. titizcə. dinlənmədən. əğlənmədən.

təvəqqüfsüzlük tınımsızdık. arasızlıq. fasiləsizlık.

təvəssül costən girişimmək.

təvəssül qovuşma. qavuşma.

təvəssül yalvarmak

təvəssül yalvarmak

təvəssüt edmək ara tapmaq, bulmaq.

təvəssüt arkalık. arkılı. üzərindən.

təvəssüt arkalıq. arkılı. üzərindən.

təvəssüt ortançı. arxalı.

təvəssüte vasitə kimi işlənmiş nərsə. atlama. aralı. aralıqlı. dolayı. bilvasitə. vasitəylə. vəsiləylə.

təvəssütiylə dolaylı. ıslacıyla. vasitəsiylə. bilvasitə. ğeyri müstəqim. dolayısiylə. bilvasitə.

təvəssütü ilə bağlı olaraq. dolayısiylə.-dən ötürü. üzündən. bilvasitə. zimnən. muqtəzasiylə. cəhətiylə.

təvil sozlınq.

tə'vil sozlınq.

tə'vil, təfsir edmək çevriləmək. çevirmək. yormaq.

tə'vil, təfsir olmaq yorumlamaq. çevrilmək.

təvilə ağıl. tövlə. töğlə. qoşağ. qoşlaq. (1. (< qoşmaq. ) 1. (< kav. kov).

tə'viq edmək əkləndirmək. əğləndirmək. əyləndirmək. (< ək). geri, qırağ buraxmaq. yubaltmaq. mə'təlləmək.-boşuna məni orda əyləndirdi.

tə'viq etdirmək yubatmaq. uyutmaq. tə'xirə salmaq.-işləri büsbütün uyutduq. aldatmaq. iğfal edmək.-onu uyudub parasından elədilər.

tə'viq 1. asqı. yubat. tə'xir. tə'liq.-işi asqıya qoymaq : yubatmaq.

tə'viq sürüncəmə. uzanma. tə'xir.

təviz edmək pozmaq. çalışdırmaq. ayırbastav. dəğişmək. almaştırış. pul çalışma. pul alışma.

tə'viz etmək pozmaq. çalışdırmaq. ayırbastav. dəyişmək. almaştırış. pul çalışma. pul alιşma.

tə'viz ötün. ödün. ( < ötəmək < > ödəmək). qarşılıq olaraq vermə.

təvsiq etdirmək bəlgələtmək. müstənədləmək. sənəd gətirmək.

təvsiyə nəsihət. öqüt. öğüt.

təvsiyə nəsihət. öqüt. öğüt.

təxdə siyah -yazı taxdası : qara taxda.

təxdəsəng qaya. sərt, iri daş. səxrə.

təxdəsəng yalama. qaya.

təxdəsəng yalıt qaya.

təxdəsəng yalıt qaya.

təxdəsəng yalpıdaş. taxdadaş.

təxdəsiyah yartu.

təxdəsiyah yartu.

təxəllüs ayaq. taxma ad.

təxəllüs ayaq. taxma ad.

təxəmmür -təxəmmür edmək : bılcıqmaq.

təxəyyül imgəg. imgələmə.

təxəyyül imgəg. imgələmə.

təxəyyülat fantezi. xiyali. düşləm. ovham.

təxəyyüli tasarı. tasağı. qurqulçul. qurquçul. fantezi.

təxəyyüli xiyali. qurqul.

təxəyyüllənmək imgələmək. alğınamaq. alğınalmaq. xiyallanmaq.

təxəyyüllü imgələm. alqın. xiyalatlı.

təxfif -iskonta, tənzil, təxfif, tənqil edmək : indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq.-bu ölçünü endirin.-könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).-ona qarşı özüvü çox endimə.-endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.

təxfif endirim. yenğilik.-yüzə üç yengiliklə aldım.-təxfif vermək : kəsmək. qısmaq. alçatmaq. azaltmaq.

təxfif indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. altayış. tənzil. tənqil. iskonta.

təxfif qırım. qırma. indirm.

təxfif qırım. qırma. indirm.

təxfifli indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. altaymalı. altayımlı. altayıtlı. altayışlı. tənzilli. tənqilli. iskontalı.

tə'xir axsal. -tə'xir edmək : gecikmək. axsalmaq.-tə'xirli : axsallı.

tə'xir edmə qalma. ertələmə. gecinmə.

tə'xir edmək gecikdirmək. ertələmək. yubatmaq. sonraya, geriyə bıraqmaq.

tə'xir -tə'xirə salmaq : gün atmaq. günü günə satmaq. günü günə bağışlamaq. sürəkli yubatmaq. ertələtmək. sonraya qoymaq.

tə'xir asıntı. hava. tə'liq. tə'liq.-iş asıntıda qaldı :sonraya qoyundu.

tə'xir asqı. yubat. tə'viq.-işi asqıya qoymaq : yubatmaq.

tə'xir büyün sabah. bugün yarın. sallama. yubatma. gedgəl.

tə'xir dalıq. talqıq.

tə'xir ərin. susluq.-heç ərin bağışlanmadı.-bir dəyqə işə ərin var.-qatar on dəyqə ərininən yetişdi.

tə'xir gecikmə. gecik. gecit. gec qalma. yubat.

təxir gecit. yubat.-bir dəyqə gecitlə çatdıq.

tə'xir geri atma. sürüncəmə. mə'təllik. yubatlıq. yubanma. lənglik. ləngmə. vəqfə. duraq. yubat. gec. gecikmə.-tə'xir edmək : duraqmaq. geri buraxmaq. yubatmaq. ertələmək. tə'liq edmək.-toplantıyı genə geriyə buraxdı.-tə'xirə salmaq : süründürmək. tullağa salmaq.

tə'xir sürüncəmə. uzanma. tə'viq.

tə'xir uzaqlıq. yubanma. gecikmə.

tə'xir yubat. gecik. gecit.

tə'xirə salmaq yubatmaq. uyutmaq. tə'viq etdirmək.-işləri büsbütün uyutduq. aldatmaq. iğfal edmək.-onu uyudub parasından elədilər.

tə'xirli gecikli. gecitli. yubatlı.

təxliyə olmaq qurtulmaq. boşalmaq.

təxliyə boşalma. boşaltım.-təxliyə şodən : boşalmaq.

təxliyə boşaltma.

təxmin . -təxmin edilmək : böləkinmək. bölgəlinmək. ölçənilmək. ölçəlinmək. ölçününmək.-təxmin edmək : ölçələmək. ölçüləmək. böləkləmək.-təxminsiz : ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. bölgüsüz. böləksiz. böləcsiz.

təxmin edmək bolacamaq.

təxmin edmək oranlamaq. söyləmək. təsəvvür edmək. həşvi ləğv edmək.

təxmin edmək sezim edmək. quşqulanmaq.

təxmin edmək sezmək. seçmək. görmək. baxmaq. anlamaq.

təxmin edmək təqşərmək. saymaq. hesablamaq. təşxis edmək.

təxmin çağım. çağlam. çəkim. çəkilim. çəkimləmə. çəki. saki. sanım. ortalama. oranlama. kəstirmə. varsayım. dəngə. ayar. -göz çağımiylə. çəkimiylə, dəngəsilə, təxminiylə. -təxminən. çənbilən. san bilən. sanım ilən. sanıldığına görə. -təxminləmək. çəkləmək. çəkmək. çağlamaq. çəkimləmə. ayarlamaq. samlamaq. sanlamaq. sınamaq. sanmaq. çənəmək. dənəmək. nişanlamaq. izərləmək. qiyaslamaq. hazırlamaq. yerini göstərmək. ölçüb biçmək. ayarlamaq. ortalamaq. oranlamaq. -təxmin etmək. sezmək. seçmək. görmək. baxmaq. anlamaq.

təxmin çağım. çağlam. çəkim. çəkilim. çəkimləmə. çəki. saki. sanım. ortalama. oranlama. kəstirmə. varsayım. dəngə. ayar.-göz çağımiylə : çəkimiylə; dəngəsilə; təxminiylə.

təxmin sezim. zənn. quşqu. təkşəriv. sayma. hesablama. tərgəm. dərgəm. fərz. fəraziyə. təsəvvür. varsay. varsay. sanı. sana. zehn. çırpı. gözəbə. bəklənti. oran. oyğuru. çəki. təsəvvür. fikir. zehni qərar.-oyğurumca : düşüncəmə görə. fikrimcə.-nə bəllədin bura gəldin.

təxminən (ölçək. əndazə. miqdar. miqyas. dərəcə). qədər. təxminən. yaxlış. yaxlaşı. (.-yüzə yaxlış (yüz yaxlaşı. qədər) çadır qurulmuşdu.-bu yaxlış (qədər) çağ sürüdü, iyid canım çürüdü, baxmadan geri, yollu yolsuz (həqli həqsiz) yürüdü, itlər hürdü, karvan yürüdü, hər nə desən, yeridi! ).-anığın bilbəy elə oy yorab süylöp oturat : işin içini bilmir, yalnız təxminən söylür.

təxminən çənbilən : san bilən. sanım ilən. sanıldığına görə.

təxminən yoramal. aşağı yuxarı. təqribən.

təxmini sanılı. sanalı. zehni. varsayalı.

təxmini təqribən. yaxlaşıq.

təxminləmək bəlləmək. sanmaq. düşünmək. zənn edmək. təsəvvür edmək. yoramaq. yormaq. yozmaq. kəstirmək. çəkləmək.

təxminləmək çağlamaq. çəkələmək. gümanlamaq. təsəvvür edmək.

təxminləmək çəkləmək . yoravmaq. yoralamaqabajor. ləmpə qabığı.

təxminləmək çəkləmək : yoravmaq. yoralamaq.

təxminləmək çəkləmək. çəkmək. çağlamaq. çəkimləmə. ayarlamaq. samlamaq. sanlamaq. sınamaq. sanmaq. çənəmək. dənəmək. nişanlamaq. izərləmək. qiyaslamaq. hazırlamaq. yerini göstərmək. ölçüb biçmək. ayarlamaq. ortalamaq. oranlamaq.

təxminləmək ölçərmək.

təxminləmək oramaq. oranlamaq. çəkəmək. çəkləmək. ölçmək. hesablamaq.

təxminləmək sancışlamaq. sanaşlamaq (> səncidən(fars). dartmaq.

təxmir edmək əqşitmək. əkşitmək. acıtmaq. bayatlatmaq.

təxmir edmək olqutmaq. olutmaq. ölütmək.

təxmir edmək pıqramaq <> fıqramaq. pıqqırmaq. əkşimək. yoğurmaq. qabarmaq. acımaq. mayalanmaq.

təxmir edmək yoqurmaq : yoqruşmaq.

təxmir olmaq acınmaq. fışlamaq. fışnamaq. dışnamaq. dışlamaq. əkşinmək.

təxmir olmaq mayalanmaq. gursmaq. gürsəmək. kürsəmək. gurlanmaq. şişmək. qanlanmaq. ətlənmək.

təxmir olmaq olqunmaq.

təxmir olmaq pıqramaq. fıqramaq. əkşimək. turşamaq. acımaq. mayalanmaq.

təxmir olmaq qürsmək. qursmaq. gürsəmək. gurlanmaq. şişmək.

təxmir olmaq qürsmək. qursmaq. gürsəmək. gurlanmaq. şişmək.

təxmir -təxmir mayası : müxəmmir. açıtqıç. əkşitmə mayası.

təxmir açma. açış. açıma. acıma. əkşimə.

təxmir aşıt(aşımaq). (acıt)acımaq. açıt(açımaq).

təxmir aşıt(aşιmaq). (acıt)acımak. açıt(açιmaq).

təxmir yoqruş. yoğruş. acrış. acıtma.

təxmirləmə acıtma.

təxrib edilmək oyrandalmaq. məhv edilmək. həlak olunmaq. yıxılmaq. yox olmaq.

təxrib edmək kətmək. yıxmaq. xərablamaq.

təxrib edmək oyranlamaq. yox edmək. məhv edmək.

təxrib edmək uçurtmaq.

təxrib pozuçuluq. ixlal. pozma.

təxrib pozum. pozma. ifsad. üzüm.

təxrib yıxma.

təxribat yıxımlıq. bulqanlıq. yıxma. xərablıq.

təxribçi düzənsizçi. qarqaşaçı. qarışıqçı. bulağayçı. qalmaqalçı. anarşist. iğtişaşçı. fitnətuzçu. hərc ü mərcçi. yıxıcı. pozucu.

təxsis edilmək arnalmaq.

təxsis edmək saxlamaq. ayırmaq. ixtisas vermək. arnalmaq. arnamaq. ithaf eyləmək (birisinə yaxud bir nəsnəyə). bağlamaq.-aylıq bağladı.

təxsis bağış. ayır (< ayırmaq). -təxsis etmək. bağışlamaq:. ayırmaq.

təxsis bağış. ayır (< ayırmaq).-təxsis edmək : bağışlamaq :. ayırmaq.

təxsisat güvəncə. inanca. caymalıq. qarşılıq. ödənək. qarantı. tədarükat. təzminat. tə'minat.

təxsisat ödənək. dirlik. dirilik. nərsə üçün ayrılmış para.

təxsisat ödənək. tə'minat. ödənək. qarşılıq.

təxsisat sayış. ödənək. bir iş üçün ayrılan bəlli şeylər.

təxsisat sayış. ödənək. bir iş üçün ayrılan bəlli şeylər.

təxsisatlı güvəncəli. inancalı. caymalıqlı. qarşılıqlı. ödənəkli. qarantılı. tədarükatlı. təzminatlı. tə'minatlı.

təxsisləmək urundalamaq. yerləştirmək. qoymaq.

təxt evrənğ. ovrəng < orunğ.

təxtə səng biçik taş. beşik taş. taş beşik.

təxte səng qaya.

təxtə biçik. -təxtə səng. biçik taş. beşik taş. taş beşik.

təxtə biçik.

təxtəsəng ərkəkdaş. örkəkdaş. öğkəkdaş. qaradaş. qayadaş.

təxtəsəng qurum. tikmədaş. bitikdaş.

təxtirəvan boqlavuc. : bir şey daşımaya yarayan dört qollu arac. sədyə.

təxtxab kərvət. kıravat.

teyf görüntü. görüngü.

tə'yid edmək doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. sağlamaq. saxlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. siyanət edmək. siyanətləmək. sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən tutmaq.

tə'yid edmək nərsənin doğruluğuna inanmaq, qəbul edmək, : gerçəkləmək. gərçəkləmək.

tə'yid edmək sağlamaq. onaymaq. tınıtmaq. onaylamaq. doğrulamaq. təsdiqləmək.

tə'yid doğra. doğrulama. kəsinləmə.

tə'yid, isbat, təsdiq edilmək doğrulanmaq.

tə'yid, isbat, təsdiqləmək doğrulamaq.

tə'yid, isbat, təsdiqlətmək doğrulatmaq.

tə'yidləmək bəkləmək. tapmaq. təsdiq edmək.

tə'yidləmək doğralamaq. sağlamaq. onaymaq. tınıtmaq. onaylamaq. doğrulamaq. təsdiqləmək. bəkləmək. tapmaq. təsdiq edmək.

tə'yin edən bəlirən. bəllədən. bölücü. bulucu.

tə'yin edilmək böləkinmək. bölgəlinmək. ölçənilmək. ölçəlinmək. ölçününmək.

tə'yin edilməmiş ölçəsiz. ölçənsiz. ölçüsüz. bölgüsüz. böləksiz. böləcsiz.

tə'yin edmək biçmək kəsmək.-dəğər biçmək : kəsmək.

tə'yin edmək ölçələmək. ölçüləmək. böləkləmək.

tə'yin edmək tikmək.

tə'yin etmək tikmək.

tə'yin olunmuş yavıqlı imli. nişanlı. namzəd.

tə'yin olunmuş yavıqlı imli. nişanlı. namzəd.

tə'yin 1. atama. intisab. nəsb edmə. 1. göstərmə. sınırlama. bəllətmə. bəlirtmə. bəlirtmə. ayırma. ayıqlama. bəlirləmə. bəllətmə. bəllətləmə. bəlirtmə. təsbit.

tə'yin bəllək. tə'yin edmək : bəlləmək. tikmək. nəsb edmək.

tə'yin bəllək. tə'yin etmək. bəlləmək. tikmək. nəsb edmək.

tə'yin, nəsb edinmək bağlatınmaq. yapşdırılmaq. atanmaq. qoyulmaq. salınmaq. tə'yin, nəsb edinmək.

tə'yin, nəsb edmək yapşdırmaq. atamaq. qoymaq. salmaq. bağlamaq.

tə'yin, nəsb edmək yapşdırmaq. atamaq. qoymaq. salmaq. bağlamaq.

tə'yin, təsbit edici bəlirləyici. bəlirici. bəlirci. bəlirləyən.

tə'yin, təsbit edilmə bəllənmə. bəlirlənmə.

tə'yin, təsbit edmək bəlirləmək. bəllətmək. bəllətləmək. bəlirtmək.

tə'yinlədən bəllədir. bəllədən. bəlirtir. bəlirtən. qonqıran. qoyqıran. konkıretlədən. somutladan. müşəxxəslədən.

teyy edmək sarmaq. saymaq.

teyy 1. çıxarma. atma. 1. atlama. aşma.-təyyül mərahil.

təyyarə qoğan uçaqqoğan. uçaqsavar.

təyyarə əğri palan ( < eyrpileyn < airplaneingilisi) uçaq.

təyyarə uçurma. uçurtma. uçaq.

təyyarə uştuk. uçtuk.

təyyarəçi uçuçu. uçquç. pilot.

tez atış.

tez sav.-antitez : qarşıtsav.

tez. antitez. səntez atış batış çəkiş : .

təzadd çalış. dalış.

təzadd qarşıqlıq. ziddiyyət. ziddilik.

təzadd qarşıtlıq.

təzahür edmək aldırlanmaq. yılışmaq. yüzə gülmək.

təzahür bəllənmə. bəlləniş. bəllənim. yanğılış. yançılış. yantılış. yansılış. encela'. görüngü. görüntü. göstəriş. göstərişmə. bəlirmə. göstəriş. göstərişmə. görüntü. görüngü. bəlirmə. numayiş. göstəriş. göstərişmə.-təzahür edmək : göstərişmək.

təzahür görüntü. numayiş.

təzahürat göstəriş. yeriş.

təzahürsüz göstərişsiz. mütəvaze'.

təzəkkür anı. anqı.

təzəkkür anlayı.

təzəkkür gözət.

təzəkkür gözət.

təzəllüm edmək sızlamaq. sızlanmaq.

təzəmmün, havi, mütəzəmmin edmə təzminləmə. içərmə. içləmə. içərmə. içinə alma. qaplama. qapsama. qapsırma. qarantı.

təzənə çalqıc. mizrab.

təzərrü' edmək yalınmaq. yalqutmaq. yaxınmaq. yalvarmaq. rica' edmək. iltimaslanmaq. yalvarmaq. yaxarmaq. yalpılarmaq.

təzhib edmək yaldızlamaq. bəzəmək. yaldızlamaq. bəzəmək. zinət vermək.

tə'zim edmək qatlanmaq. sayınmaq. yastamaq. saymaq. hörmət edmək. tapmaq. ululamaq. sayqılamaq. yükünmək. yüklənmək. dizə köçmək. əyilmək. ulatmaq. böyütmək. öğmək. ululamaq. böyütmək. ağırlatmaq. ikram edmək. ululamaq. sayqılamaq. yükünmək. yüklənmək. dizə köçmək. əyilmək.

tə'zir salmaq cəza vermək.

tə'zir cəza.

tə'ziyə yas. matəm. əza. sök (> suq).

tə'ziz edmək döğmək. tayaqlamaq. vurmaq. çubuqlamaq.

tə'ziz edmək qaqımaq. dəqmək. incitmək. azarlamaq. dürtmək.

tezkaryə andıç.

təzkirə gəzərlik. keçərlik. pasport. anı. anqı. yol gəzgisi. gəzgi. pətəng. pətən (< bitik : pitik. yazı).

təzkiyə ağlama. ağartma.

təzmin edmək doldurmaq. toldurmaq. güvəndirmək. qarallamaq. qorumaq. ödəmək.-mən qırarsam ödərəm.

təzmin ödək. ödəş. ödəmə. siqorta (< saxlamaq). tolaq. güvən. töləmşi. güvən. tölük. yantut. qarşıt. dəğər. edər.-təzminat : gərək. ləvazmat. tölənğ. gərəklər. ləvazimat. yarqı. zəmanət.

təzminat güvəncə. inanca. caymalıq. qarşılıq. ödənək. qarantı. təxsisat. tədarükat. tə'minat. caymalıq. tölənğ. gərəklər. ləvazimat.

təzminatlı güvəncəli. inancalı. caymalıqlı. qarşılıqlı. ödənəkli. qarantılı. təxsisatlı. tədarükatlı. tə'minatlı.

təzminləmə havi, mütəzəmmin, təzəmmün edmə : içərmə. içləmə. içərmə. içinə alma. qaplama. qapsama. qapsırma. qarantı.

təzvir aldav. yalan. qapam.

təzvirçi köynəkçi. köynəkli. dələduz.

təzvirkar qalayçı. kələkçi. allaq. hiləli. dönək. güvənilməz. aldaqçı. fırıldaq. fırıldaqçı. dolabçı. hiləçi.

təzyin edilmək yasalqalamaq. bəzəmək. süsləmək. təfriş edmək. yasalqalanmaq. bəzənmək. süslənmək. təfriş edilmək.

təzyin edmək yaldızlamaq. bəzəmək. süsləndirmək. yasımlatmaq. bəzəmək.

tezyin eylənmək gülgündənmək. süsləmək.

təzyin olunmaq yaldızlanmaq. bəzənmək.

təzyin bəzək. süs. qarçın.

təzyin süsləmə. bəzəmə. süslənmə. bəzənmə.

təzyinat biçələ. kiçik süs taxıları. yasalqa. bəzək. süs.

təzyinat örək. hörək. bəzək. süs. zinət. incik mıncıq. hər çeşit bəzək işləri.

təzyinat örək. hörək. bəzək. süs. zinət. incik mıncıq. hər çeşit bəzək işləri.

təzyinat qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama.

tezyinat tür. bəzək.

təzyinatçı biçələçi. kişik süs taxıları.

təzyinləmək yaldızlamaq. bəzəmək.

təzyinləniş təzyinlənmə bəzəniş. bəzənmə. bəzəkləniş. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. arayiş. arsayış (< araslanmaq. arınmaq. ). süsləniş. süslənmə.

təzyinlənmə bəzəniş. bəzənmə. bəzəkləniş. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. arayiş. arsayış (< araslanmaq. arınmaq. ). süsləniş. süslənmə. təzyinləniş.

təzyinlənmək bəzənmək. bəzəklənmək. süslənmək. donanmaq. donalmaq. bəzəmək. bəzəkləmək. süslətmək. donatmaq. donamaq. donatlamaq. bəzəmək. bəzəkləmək. süsləmək. donatmaq. naxışlamaq.

təzyiq edən qapqan. sıxan. qapuran. qapran. zalim.

təzyiq edən qapqan. sıxan. qapuran. qapran. zalim.

təzyiq edmək basmaq. basırıqtamaq.bastırmaq. soxturmaq. basmıya gücləmək. basmaq. sıxmaq. qısmaqlamaq. sıxmaq. gücləmək.-kəndi kəndini tənqid təzyiqi : öz özün sınanı qısu.-bikirəq bastırib qoy! : artığca sıxıştırıb qoy!.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə