EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə114/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   125

təsliyət demə yaslamaq.

təsmal dəsmal. dazmal. sulık. saçıq. əl yaylıq. yaylıq.

təşmil yayma. genişlətmə.

təsmim tutmaq müsəmməm olmaq. bağqılamaq. bağqılmaq.

təsmim tutmaq tədbir qılmaq. tutalamaq.

təsmim tutmaq tutum tutunmaq. tutumlanmaq. tutum tutmaq. qəsd edmək.

təsmim tutmaq tutumlanmaq. yol tutmaq.

təsmim bağqı. bağqu. bağıq. bağuq.

təsmim dura. tutum. qərar.

təsmim qanıq. qanıc. qanış. qanı. sonuc. tutum. qənaət.

təsmim tutaq. tutum. duraq. tutuq. duyqu. bulqa. bulqama. dilək. tutum.-bu anlaşmıya təsmim tutduq : tutum aldıq..

təsmim tutum

təsmim tutum.

təsmim tutum. tuturğu. tutqur. tutraq. tutqar. ürəgə dövmək. vurmaq. qoymaq.

təsmim tuturğu. tutqur. tutraq. tutqar.

təsmim ürəgə dövmək. vurmaq. qoymaq.

təsmimli tutqulu.

təsmimsiz tutqusuz. ğeyri müsəmməm.

təsmimsiz yarqısız. olcasız. yönəsiz. talvasalı. tabsız. tutumsuz. durasız. qərarsız.

təsmimsizlik yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

təsmiyə edmək adlamaq. ad qoymaq.

təsmiyə atık. adlanmış.

təsmiyə atık. adlanmış.

təsnak qorxunc. ürpünc. ürkünc. qaşqovunc. dehşətli. dehşətnak. vəhşətli. vəhşətnak. panikli.

təşnə alovuşt. yanğı. susuz. susaq. ətəş.

təşni' pisləmə. kötüləmə. ayıblama.

təsni' uyduri.

təsnif edmək bölümləmək. qatlamaq. qat qat edmək..

təsnif bölümləmə. sınıflama. sinfləmə. sinflərə.

təsnif dizmə.

təsnifləmə dərcələmə sıralama. cərgələmə. qatlama.

təşri qanunqozari. yasama. qanun yapma. yasama.

təşrif buyurmaq təkinmək. ziyarətə yetişmək. hazır olmaq. yetişməyə ərişmək.-o təkindi : o təşrif gətirdi.

təşrif buyurmaq təkinmək. ziyarətə yetişmək. hazır olmaq. yetişməyə ərişmək.-o təkindi : o təşrif gətirdi.

təşrif getmə. gəlmə.

təsrif sərf. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. çəkim.-çəkim əki.

təsrif, sərf edmək çəkmək. dartmaq.-feili keçmişə çək.

təsrif, sərf olunmaq çəkilmək.

təsrif, sərf olunmaq çəkişmək.

təşrifat -təşrifatı yerinə gətirmək : tüzmək. çaqvalamaq.

təşrifat görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. mərasim.

təşrifat törə.

təşrifat tüzək. rəsm rusum.

təşrifat yaplac. yapalac qaplac. qapalac.

təşrifatçı bıruq (< buyruq).

təşrifatçı bıruq (< buyruq).

təşrifatçı bıruq. buyruq.

təşrifatçı bıruq. buyruq.

təşrifati törəli.

təşrih edmə açımlama.

təsrih edmək açıqca bəlirtmək.

təşrih edmək enləmək. açmaq. içaçlamaq. təfsir edmək.

təşrih açı. açış. açma. açlama. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. yozma. çözü. çözüş. çözmə. təfsir. şərh. açımlama. açma..

təşrih sərgiləmə.

təşrih sərgiləmə.

təşri'i qanunqozarlıq. yasamalı.

təşrik edmək əş qoşmaq. əşlətmək. qoşatmaq. qoşlatmaq.

təşrik ortaqlama.

təşrik qatılış. qatılım. qatılma. qatışma. iştirak.

təşriki məsai birlikdə çalışma. işbirliyi. təavun.

təşriki məsai işbirligi.

təşriki məsai işbirligi.

təşrikiməsai işbirliyi. işaraşlığı. işdəşlik. həmkarlıq.

təsrili bəsil. yaxımlı. möhkəm. bəsli.

təssəllüt tapmaq iyələnmək. toxunmaq. təsəddi edmək.

təşşərüf tanışlıq.

təssəvür edinmək düşnüşmək. qılıqlanmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. şəkillənmək. xiyallanmaq. mütəsəvvir olmaq.

təssüf yemək əsirqenməkəsirqemək. acınmaq. dartınmaq. tartınmaq. yazıqlamaq. heyifsinmək.

təssüf acı. acıq. heyif.

tə'ssüf çapıt. peşman.

t'əssür munğ. munğlıq. qayğı. sağış. ökiniş. ökünc.

test dənəmə. dənəyim. dənəy.

təşt tağar.

təstar dəstar. qavuk. sarıq (dəst : sab).

təstar dəstar. qavuk. sarıq (dəst : sab).

təsvib edilmək yaxtırılmaq..

təsvib edmək küvsünmək.

təsvib edmək onatmaq. onamaq.

təsvib edmək oquramaq. məmnun olmaq. sevinmək.

təsvib edmək turuslamaq. : duruslamaq. turussunmaq. durussunmaq. uyşatmaq. uşatmaq.-mən sən aytqannı durussundum : mən sənin söylədiğini təsvib etdim.

təsvib edmək yorıqlamaq. – yorıqlasa qol atar. imzalar.

təsvib edmək yorıqlamaq. bəyənmək.-yorıqlasa qol atar : imzalar.

təsvib etdirəməmək onattıramamaq.

təsvib etdirmək onattırmaq.

təsvib etmə yaratma. yaxtıru. yaxtırma.-həp bərabər təsvib edmək : yaxtırışmaq.

təsvib etməmək onatmamaq. onamamaq.

təsvib olunmaq etinmək. edqinmək. qılqınmaq. olqunmaq. alqınmaq. qəbul edmək.-tütün çəkməyə edinəmədim.-bu yasanı edindilər.

təsvib olunmuş olugəlmiş. olubgələn. yaranmış. olağan .

təsvib -yaktırbadı : təsvib etmədi. xoşuna gedmədi..

təsvib oqurav.

təsvib, təsdiq edmək onamaq. unamaq. onamaq. müvafiqət edmək. mə’qul görmək. onamaq. yaratmaq. bəğənmək. uyuqun, doğru, mütənasib görmək. bəğənmək. alnamaq. qəbul edmək.

təsvib, təsdiq olunmamış onaylanmamış.

təsvib, təsdiq olunmaq bəğənilmək. alnalmaq. uyuqun, doğru, mütənasib görünmək. qəbul olunmaq.

təsvip etmək bəyənmək. -təsvib olunmuş. olugəlmiş. olubgələn. yaranmış. olağan.

təşviq edən könüllədən. ürəklədən.

təşviq edişişmək dürtüşmək.

təşviq edmə öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. rağiblətmə. şovqlandırma. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə..

teşviq edmək allandırmaq. həvəsləndirmək.

təşviq edmək istəkləndirmək. özəndirmək. qışqırtmaq. qındırmaq. qıncıtmaq. qıcırtmaq. qaşartmaq. qacartmaq.

təşviq edmək körükləmək. qızışdırmaq. qızdırmaq (qavqıya körükləmək).

teşviq edmək qeyrətə gətirmək. sıbırtqılamaq.

təşviq edmək qıdıqlamaq. qızıqtırmaq. ilgiləndirmək. qızıştırmaq.

təşviq edmək sevindirmək. iltəmək. yeltəmək. yelləmək.öğündürmək.

teşviq edmək udulamaq. təhrik edmək. qışqırtmaq.

təşviq edmək yelləmək.

təşviq etdirmə qındırmaq : yönətmək. gücətmək.

təşviq etdirmək dürtüştürmək.

təşviq eyləmək yülütmək. sürükləmək.

təşviq olunmaq dürtülmək. dürtüklənmək.-təşviq edmək : qasqalamaq. qısqalamaq. dürtmək. dürtükləmək.

təşviq alqış.

təşviq alqış.

təşviq dürtüş. qışqırtma. qızıqtıru. qızıştırma. ilgiləndirmə.

təşviq içtəpi. itcə. itgi. itgik. itgiş. ilca'. ikaz. dürtü. dürtüş. dürtük. quşqut. quşqutu. qurcatı. qurcatış. qurcatıq. çaprıt. gücəti. gücləti. qaçqırtan. müşəvviq. mühərrik.

təşviq kındırım. qındırış. güvənc. qındırış. alqış.sevinc. öğünc tərğib. : körük (ləmək). qurma (lamaq). qurşa (lamaq). doldurma. işlə (mə). dürtü. özəndiri. ürkət. dəmi. ərkə. ərk. üstə. itə. basaq.

təşviq kındırım. qındırış. güvənc. sevinc. öğünc tərğib. -təşviq etmək. körükləmək. qızışdırmak. qızdırmaq (qavqıya körükləmək). -təşviq etdirmə. qındırmaq. yönətmək. gücətmək. -təşviq etmək. sevindirmək. iltəmək. yeltəmək. öğündürmək.

təşviq körük (ləmək). qurma (lamaq). qurşa (lamaq). doldurma. işlə (mə). dürtü. özəndiri. ürkət. dəmi. ərkə. ərk. üstə. itə. basaq. alqış.

təşviq qındırış.

təşviq tərğib. dürti. dürtüş.-birbirin təşviq edmək : dürtüşmək. birbirin tərğib edmək.

təşviq yarqış. alqış.

təşviq, təhrikləmək könül, ürək, güc, cürət, quvvət vermək. qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

təşviq, təhrikləmək qılavlamaq. qılav vermək. quşqurtmaq. qamçılamaq. təşviq, təhrikləmək. ürək, güc, cürət, quvvət vermək. güvəndirmək. badlandırmaq. ürəkləndirmək.

təşviqlənmək iztələnmək. istəklənmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. armanalmaq. şovqlanmaq. zovqllanmaq.

təşviqnamə bəğənlik. təqdirnamə. qılavlıq.

təsvir edmək üzləmək.

təsvir biçim. betim. şəkil.

təsvir çizgi.

təsvir görüntü.

təsvir örək. hörək. örnək. hörnək. çəkil. şəkil. biçim. -ilkin, xam tərh, təsvir. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim > ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim.təsvir rəsm. şəkil. qapuraq. qapura. əks. foto. fotoqrafi.

təsvir şəkil. çəkil. rəsm. əks.

təsvir üzləv.

təsvir, təşhis eyləmək təsvir edmək : biçimləmək. betimləmək. şəkilləmək. bənizləmək.

təsvir, tovsif edilmək bənizdəlmək.

təsvirli çəkili. şəkilli. rəsmli. əksli.

təşviş gərilim. həyəcan. 1. qarışdırma. 1. qarqaşalıq. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış. sıxıntı. qaxınc.

təşviş qayğu.

təşvişi əzhani imumi el yardaqçılığı.

təşvişi əzhani imumi el yardaqçılığı.

təşvişli gərilimli. həyəcanlı.

təşvişli, mütəşənnic olmaq qasınmaq. qasılmaq. ( balçaların aşırı sürə (həddindən artıq) qısılı, çəkili, gərili qalması). sınırılmaq. sınırlanmaq. sinirilmək. sinirlənmək. əsəbilənmək. əsəblənmək.

təsviyə edilmək düzədilmək. düz edilmək.

təsviyə edilmiş düzgün. düzədilmiş.-düzgün para.-düzgün taxda. düzgün yol.

təsviyə edirmək ağlandırma. düzəltmə. düzləmə. əşitləmə.

təsviyə edmək başa vurmaq. başarmaq.

təsviyə edmək başarlamaq. başa çıxarmaq. biçərləmək.

təsviyə edmək birbirələmək. bərabərləmək. musavilətmək.

təsviyə edmək tüzətmək. düzətmək.

təsviyəçi düzəltici. düzedici. doğruldan.

təsviyələmək ağlamaq.

təsviyələmək düzəltmək. yastamaq. hamarlamaq.

təsviyələnmək ağlanmaq.

təşxis edmək təqşərmək. saymaq. hesablamaq. təxmin edmək.

təşxis vermək ayırmaq. edmək. sayğarmaq. ayıl sayıl edmək. seçmək.-birbirindən edmir.

təşxis vermək uslamaq. ayırd edmək.

təşxis ayırma. seçmə.

təşxis ayırma. seçmə. us. ayırd.

təşxis us. ayırd.

təşxisləmək tanımaq. anlamaq. aydınlanmaq.

təşyi' edmək salsamaq. salı vermək. yürgüzmək. yürütmək. yolaşmaq. yolsamaq. yola salmaq. yeritmək. göndərmək.

təşyi' edmək uğurlamaq (əlvida söyləmək).

təşyi' edmək uzatmaq.

təşyi' yola çıxanı keçirmə. uğurlama.

təşyi´cənazə yuğla.

təşyi´cənazə yuğla.

təşyii cənazə gömü alay > gömülay.

təşyi'i cənazə ölü alayı.

təşyi'i cənazə ölü alayı.

təsәlli vermək avutmak.

təsәlli vermək avutmak.

tətabe' sürəklilik.

tətabö' ardara. dəvam.

tətabüq östələmək.

tətabüq üstələmə. örtüşmə.

tətabüq üstələmə. örtüşmə. yaraş. görə. östələmək.

tətabüq uyma.

tətabüq yaraş.

tətabüq yaraş. görə.

tətavul uzama. uzunlaşma.

tətbiq edmək uyarlamaq.

tətbiq ettirmək uyutmaq. yatırmaq. birin birinə endirmək, saldırmaq.-boyanı parçaya endirməkdən sonra.

tətbiq olunmaq uyum sağlamaq.

tətbiq irdələmə.

tətbiq irdələmə.

tətbiq uyqulama. yapma.

tətbiq uyum. uyma. intibaq. qarşılaşdırma. əşləmə. uyumlama. qonqurdaş. qoyqurdaş. qoqurdaş. mutabiqət..

tətbiqçi uyarlamaçı. uyatcı.

tətbiqçilik uyarlamaçılıq.

tətəbbö' çözələmə. gözələmə. gözləmə. işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. araştırma. oxuma. mutaliə. tədqiq. etüd.

tətəbbö', mutaliə, tədqiq, etüd edinmək göz göz edib, çözünmək, açınmaq : incələnmək. gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. gözənmk. araştırınmaq. oxunmaq.

tətəbbö', mutaliə, tədqiq, etüd edmək gözələmək <> çözələmək. gözləmək. gözləmləmək. gözəmk. göz göz edib, çözmək, açmaq. incələmək. araştırmaq. oxumaq.

tətəbbö', tədqiq, mutaliə edmək irdələmək. ardalamaq. incələmək. araştırmaq.

təthir təmizlik. arın. arıt. arıq. nəzafət.

tə'til edmək qapamaq. durdurmaq. oturtmaq. yerləştirmək. saxlatmaq. alıqoymaq.

tə'til olmayan gün iş günü. açıq gün. bağlı, qapalı olmayan gün.

tə'til ara. aralık. arakəsmə. kəsmə. aralık. arakəsmə. dinlənc. dinəş. dəmalış. durdurma. tənəffüs üzülüş. yay tə'tili. ulara < ulu + ara. bükara < böyük+ara .

tətil aruq. fasilə.

tə'til bağlı. dincəliş. tincəliş. dincəliş. durduruş. dayalış. buraxış bıraxış. qapalış. bağlı. bağlı. keçmə. tə'tilat. tinənc. tinəniş. tinər. taşlıq : dışlıq.

tətil bağlı. tünlü. ara. dinlənc. dinəş. dəmalış. aruq. fasilə. dəmalış. dinlənc. dinəş. aralıq. arakəsmə. kəsmə. aralıq. arakəsmə. dinlənc. dinəş. dəmalış. durdurma. tənəffüs üzülüş. yay tə'tili : ulara < ulu + ara. bükara < böyük+ara .-tətildə : tünlugün : bağlıgün.

tətil bağlı. tünlü. -tətildə. tünlugün. bağlıgün.

tə'til dəmalış. dinlənc. dinəş.

tə'til dincik. -təti təti qonuşmaq: dili tuta tuta danışmaq.tə'til dinlənc. dinəş. dəmalış.

tə'til işiz. işsiz. işsiz gün.

tə'til qapalı. bağlı.

tə'til qatağan.

tə'til, bağlı gün dinənc gün.

tə'tilat dışlıq dinclik. vəkans. durduruş. dayalış. buraxış bıraxış. qapalış. tə'til. tinənc. tinəniş. tinər..

tətmi' olmaq qanıqmaq. bükimək. bükşəmək. boşımaq. bir gərəyindən boşalmaq, ləzzət aparmaq.

tətmin adilmiş qanıq. qanmış.

tətmin edici yarıtımlu. yetərli. kafi.

tətmin edici yetərli.

tətmin edilmək doyulmaq. yarsımaq. arzımaq.-qılqan işinə arzıbadım : yaptığı işlə tətmin edilmədim.-bu toğdan bu toğa arzıbaqan geyik ölüptür : bir dağda duraraq öbür dağa göztikən geyik ölmüş.

tətmin edilmək məmnun olmaq. durulmaq. tunmaq.-tuna qaramaq : məmnuniyətlə, razılıqla baxmaq.-qımızğa tunduq : qımıza qandıq. bol bol qımız içtik..

tətmin edmək doyurmaq. inandırıb, dincəltmək.

tətmin edmək inandırmaq. sağlatmaq. tə'min edmək.

tətmin edmək sağlamaq. tə'min edmək. ödəmək. öhdəsindən gəlmək.-bu onu sağlayamaz. tətmin eyləmək. qandırmaq. təsgin edmək. yarsıtmaq. arzıtmaq. doyurmaq.-san yaxınan arbıtpayt : sayat yaxınan arzıtpayt : sayıca az, çıxarca doyurmayan.

tətmin olmaq doymaq. qanmaq.

tətmin olmaz doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanamaz. qanlamay. qarınpa. qanırma. qanırmaz. obur.

tətmin olunan doyumluq.

tətmin olunmaq armanlanmaq. (bir istəyə, arzuya çatıb, doyulma duyqusun çatdırır). doyğunmaq. duyğunmaq. tuyqunmaq. aruzlanmaq.

tətmin doyum.

tətmin doyurma. inandırıb, dincəltmə.

tətminkar yetərli.

tətminsiz yetərsiz. toyumsuz.

tətqiq edmək qarmamaq. incələmək.

tətqiq edmək süzmək. incələmək.

tətqiq incələmə. sınam.

tətqiq süzüv. incələmə.

tetqiqçi təkşirüvçü. təhqiqatçı. müfəttiş.

təvaf edmək təzkinmək. dönmək. çevrilmək.

təvaf tapınmatəvafüq edmək yaraşmaq. bir arıya gəlmək. anlaşmaq. barışmaq.

təvafüq gəpil. gəpəl. qovl. danışıq. qanışıq. qanışma. sözləşmə. anlaşma. qarat. qırat. qərar. qovl o qərar.

təvafüq onay.

tevafüq oydaşlıq. öğdəşlik. düşdəşlik. düşüncəşlik. gördaşlıq. oydaşlıq. öğdəşlik. oybirlik. gördaşlıq. düşdəşlik. fikirdaşlıq. ağız bilrliyi. ittifaq.

təvafüq tutaş. tutac. tutuş. uyuş. cürlaş.

təvafüq uğurdaş. uğurdaşlıq. həmfikir. uğurlaşıq .

təvafüq uyaq. uyam. uyaş. uyac. uyat. uyam. muvafiqət.

təvafüq uyaşıq. uyqunluq.

təvafüq uyma.

təvafüq uyuşma.

təvafüq yaraş. edmək. -təvafüq edmək. yaraşmaq. bir arıya gəlmək. anlaşmaq. barışmaq.

təvafüq yaraş. görə.

təvafüq yaraş. yarış. razılıq. müvafiqət. uğurdaş. uğurdaşlıq. həmfikir. uğurlaşıq. yaraş. görə. tutaş. tutac. tutuş. uyuş. cürlaş.edmək.

təvafüq yarış. razılıq. müvafiqət.

tevafüqlə oydaşlıqla. öğdəşliklə. oybirliyiylə. gördaşlıqla. düşdəşliklə. fikirdaşlıqla. ittifaqla.

təvafüqlü muvafiq. uyaşlı. uyaclı. uyaşlı. uyatlı. uyamlı. uyaqlı.

təvaif ol miluki ərkisizlik.

təvali sürəklilik. sürməl. ard ardaç.

təvan (mətimətik). çarpı.

təvan (riyaziyyat). kök. zərib. çalbıt. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. qol. zor. quvvət. incar.-ba təvan natəvan : güclü. güjlü. qolçomaq. dayaqlı. dayavlı. qocur. edərmən. qəvi. zorlu. arıq. azrıq. gücsüz. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. qambır. qanbır. qaqbır. çapbır. çapqır. qaq. quruq. zəif. düşgün qalmış. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. əlqısa (< əli qıssa). əlsiz. arıq. bitgin. zəif. bacaraqsız. gücsüzlük. bıkanış. bıkmış. qalmış. düşgün. bezgin. bıqqın. əlsiz. engin. gücsüz. yorqun. yıprak. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. zəif. cılız. qıntıc. qıncıq. qıntın. çınqır. çınqız. çanqıc. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. çal. başarıqsız. bəcəriksiz. iş yapamayan. ələyaqsız. buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. acınacaq. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. güvənilməz. damarsız. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. becərəksiz. qaq. qax. iqtidarsız. əlsiz. pəst < pəsələ. düşük. yenik. enik. əlil. yavan. yayvan. yardımsız. köməksiz. qoldavsız. təkəl. yalqız. əli işə yatmayan. kavran. qabran. başarıqsız.-na təvan olmaq : sustalmaq. arıqlamaq. qaqşamaq. kağşamaq. kavşamaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. zayıflamaq.-na təvani : başarıqsızlıq. qaqlıq.

təvan islim. istim. issim. issiq. ıslım. ıstım. ıssım. ıssıq. issilik. ıssılıq. tab. tov. quvvət. quvvə. güc. qaldırı.

təvan -na təvan: alız. aciz. -gücü gedsin alızsın.təvan vergi. bacarıq.

təvan vergi. bacarıq. (mətimətikdə) çarpı. yetiş. yetişik. güc. qaldırı. qudrət. quvvə.

təvana edmək gücləndirmək. qabaqlamaq. təqviyətlətmək.

təvana başaran. bacaran. bacarıqlı. qayıran. yaradan. işbilir. çağ. güclü. güjlü. qolçomaq. gürbüz. zorlu. güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. yetişli. yetişik. muqtədir. qudrətli. quvvəli. qadir. qoçaq. ələrən ( < əli ərən : əli yetərli). başaran. yaşamlı. yaşmal. güclü. güjlü. qolçomaq. canlı. qanlı. coşuq. coşav. coştan. coşatan. coşqar. yalovlı. yalavlı. yanığlı. atuşlı. qeyrətli. enerjili. güclü. güjlü. qolçomaq. qocur. qoçaq. babaiyid. qabadayı. güclü. güjlü. qolçomaq.-qabadayı bir oğlan.

təvanayi imkan. islimli. istimli. ıssımlı. ıssıqlı. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. issiqlı. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli. qaldırılıq. qaldırlıq. başarcanlıq. başarlıq. güclük. qocurluq. qurpluq. baylıq. bəylik. istitaət. başqarlıq. başarlıq. qapı. qapu. bacarıq. edərmənlik. uqib. ləyaqət.

təvanmənd islimli. istimli. ıssımlı. ıssıqlı. ıslımlı. ıstımlı. ıssımlı. issiqlı. tablı. tovlı. güclü. güjlü. qolçomaq. quvvətli. quvvəli.

təvanməndi başqarlıq. başarlıq. ıslımlıq. ıstımlıq. ıssımlıq. ıssığlıq. islimlik. istimlik. issimlik. issiqlik. tablıq. tovlıq. güclük. quvvətlik. quvvəlik.

təvanüstən yarsamaq. bacarmaq.

təvasol qavuşma. qovuşma.

təvazö' düşgünlük. düşgünlük. firutəni. alçaq göyüllülük. alçaq könüllülük. utanc. həya. abır.

təvazü edmək riku edmək. qıyışıqmaq. qıyışmaq.

təvazü qoyaqlıq. qotqılıq. qoyqulıq. könül alçaqlığı. yavaşlık. sayqılıq.

təvazü təvazö'.

təvazü' yavaşlık. sayqılıq.

təvazü'kar sınıq könüllü. alçaq könüllü.

təvazün dəngə. muvazinə. ölkü. ölçü. dəngəlik. dəngəlik. əşitlik. bərabərlik. muvazinəlik. dəngəlik. dəngəlik. əşitlik. bərabərlik. muvazinəlik. muvazinə. balans. uyum. tutarlı. dəngə. tanqı. dəngə. muvazinə. dənglik.

təvazünsüz qarqın. qaqqın. dəngə, əşlik, uyum pozuqluğu. namütəvazin. muvazinəsiz.-bu masanın (mizin) qıçları (ayaqları) qaqqın durur.

təvəccüh edmək aldırmaq. ipləmək. ipikmək. önəmsəmək. saymaq. sayqı göstərmək. dəğərləmək. dəğirmək.

təvəccüh edmək gerü qaymaq. inayət, məhəbbət. edmək.

təvəccüh edmək ilmək. ılmaq.

təvəccüh edmək qaymaq. saymaq.-gerü görüb qaymadın : geri baxıb saymadın.

təvəccüh edmək sarmaq. saymaq. lütf edmək.

təvəccüh göstərmək sevirgəmək. sevgəşmək. sevrəşmək. sevgəyişmək. sevməşmək. ilginmək. ilgilənmək. ilginişmək. ilgəyişmək.

təvəccüh göstərmək təvəccüh edmək : doğrulmaq. sayğarmaq. yönləmək. yönəlmək. saymaq. yalpıldamaq.

təvəccüh göstərməmək komsunmaq. simpati bəsləməmək.-kəmtəvəccühi : aldırmazlıq. ilgisizlik. saymamazlıq.

təvəccüh -gərəyi marağı, təvəccühü edməmək : savsatlamaq. aldırmamaq. önəmsəməmək.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə