EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə113/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   125

təsadüfləmək ilmək. iləmək. çatmaq. raslamaq.

təsadüfləşmək raslaşmaq. ucramaq.

təsadüm çatışma. toxun.

təsadüm toxuş. çatış.

təsalüh anlaşma. anlaşım.

təsavi birbirəlik. bərəbərlik. musavat.

təsavi əşitlik.

təşbih edmək çalımlamaq. çalım edmək. təğlid eləmək. imitləmək. bənzətmək.

təşbih etmək çalımlamaq. çalım etmək. təğlid eləmək. imitləmək. bənzətmək.

təşbih bənzətmə. qiyas. oxşatı. bənzəti. oxşatış. oxşaltış. bənzətmə. bənzətiş.

təşbih bənzətmə. təqlid.

təşbih, qiyas edmək bənzətmək.

təşbihi oxşatmalı. oxşaltmalı. bənzətməli.

təsbit edmək bəqindirmək. tutturmaq.

təsbit edmək kəsəmətləmək.

təsbit edmək saptamaq. saplamaq. səbt edmək..

təsbit bəlirləmə. bəllətmə. bəllətləmə. bəlirtmə. tə'yin.

təsbit, tə'yin edici bəlirləyici. bəlirici. bəlirci. bəlirləyən.

təsbit, tə'yin edilmə bəllənmə.

təsbit, tə'yin edmək bəlirləmək. bəllətmək. bəllətləmək. bəlirtmək.

təsbitci tutduran. bulucu.

təsbitləmə sağlamlaştırma. bərktilmə. müstəhkəmləştirmə. möhkəmləştirmə. təhkim.

təscil edmək yazma. taxma. qeyd.

təşdid bərkitmə. sağlamlaşdırma.

təşdidlə yüksəltəc şiddətlə.

təsdiq edmək bəkitimək.

təsdiq edmək bəkitmək.-pılan bəktmək : pılanı təsdiq edilmiş olmaq.

təsdiq edmək bəkləmək. tapmaq. tə'yidləmək.

təsdiq edmək bütürmək.

təsdiq edmək gerçəkləmək. rastamaq. bərkitmək. yollandırmaq. kirtkünmək. kirtinmək. kirtü qılmaq. kirtləmək. inanmaq..

təsdiq edmək qafa sallamaq. boyulamaq.

təsdiq edmək qatıqmaq. doyuqlamaq.

təsdiq edmək tanımaq.

təsdiq edmək yaqturmaq.

təsdiq etdirmək tanıtdırmaq.

təsdiq etmək gerçəkləmək. rastamaq. bərkitmək. yollandırmaq. kirtkünmək. kirtinmək. kirtü qılmaq. kirtləmək. inanmak .

təsdiq ettirmək çınlatmaq. gərçəkləştirmək.

təsdiq ettirmək çınlatmaq. gərçəkləştirmək..

təsdiq ettirmək gərçəkləştirmək . çınlatmaq.

təsdiq olmaq tanınmaq.

təsdiq olmuş başarılı. öğülmüş . dəstəkli. öğülməyə layıq. müəyyəd..

təsdiq olmuş başarılı. öğülmüş. dəstəkli. öğülməyə layıq. müəyyəd.

təsdiq olunmuş tanınmış. atıqlu. adıqlı. adlı.

təsdiq -bir bəlli yetik, əhliyyət, dərəcə, təsdiq almaq : əl almaq.

təsdiq -nərsənin doğruluğuna inanmaq, qəbul edmək, tə'yid edmək, təsdiq edmək : gerçəkləmək. gərçəkləmək.

təsdiq qatıq. doylaq. taplaq. riza. qəbul..

təsdiq taplaq. riza. qəbul.

təsdiq yeti yetəri yetərlik bəlqəsi. əhliyyət.

təsdiq, isbat, tə'yid edilmək doğrulanmaq.

təsdiq, isbat, tə'yidləmək doğrulamaq.

təsdiq, isbat, tə'yidlətmək doğrulatmaq.

təsdiq, təsvib edmək uyuqun, doğru, mütənasib görmək. bəğənmək. alnamaq. qəbul edmək.

təsdiq, təsvib olunmamış onaylanmamış.

təsdiq, təsvib olunmaq bəğənilmək. alnalmaq. uyuqun, doğru, mütənasib görünmək. qəbul olunmaq.

təsdiqləmək bitərmək. sabit edmək. güvah olmaq.

təsdiqləmək bitərmək. sabit edmək. güvah olmaq. kirtünmək. kirtinmək inanmaq. qirtüləmək. sağlamaq. onaymaq. tınıtmaq. onaylamaq. doğrulamaq. tə'yid edmək.

təsdiqləmək gerçəkləmək. bərkitmək. pekişmək. bəkitmək. bərkitmək. pekişmək.

təsdiqləmək güvəkləmək. gövəkləmək. göbəkləmək. kökəkləmək. tübəkləmək. dibəkləmək. dayaqlamaq.

təsdiqləmək kirtünmək. kirtinmək inanmaq.

təsdiqləmək kürtüləmək.

təsdiqləmək onatmaq. onamaq. qollamaq. dabanlamaq. imzalamaq. qəbul edmək.

təsdiqləmək onaylamaq : .

təsdiqləmək qirtüləmək.

təsdiqləmək sağlamaq. onaymaq. tınıtmaq. onaylamaq. doğrulamaq. tə'yid edmək.

təsdiqlənir inandıq. deyəcək yox. öylədir. doğru. amənna.

təsdiqli əkili. yetikli. yetərlik bəlqəli. sənədli. səlahiyyətli. usda.

təsdüf yoluq. yolux. əriş.

təşəbbüs edmək allanmaq.

təşəbbüs edmək başvurmaq. çabamaq. çalışmaq. qalxmaq. girişimmək. girişmək. qalxışmaq. qalxınmaq. iqdam edmək. tutumlanmaq. qılınmaq. yapınmaq. taxınmaq. davranmaq. qalxışmaq. mubadirət edmək. cəsarət, qeyrət, cürət edmək.

təşəbbüs edmək əl atmaq, uzatmaq. bir nəyə girişmək, qarışmaq,.

təşəbbüs edmək əl atmaq. salğıqmaq. salığmaq.

təşəbbüs edmək gəzənmək.başlamaq. girişmək. qalxışmaq.

təşəbbüs edmək gəzənmək.başlamaq. girişmək. qalxışmaq.

təşəbbüs edmək qalxışmaq. iqdam edmək.

təşəbbüs edmək, edilmək girişilmək. girişmək.

təşəbbüs etmə girişmə. soxulma. başlama.

təşəbbüs göstərmək dənəyləmək. baş vurmaq. qalxışmaq. iqdam edmək.-gücü yümiyəcək işə qalxışmaq : başından böyük işlərə girmək.

təşəbbüs girişim.

təşəbbüs girişim. mubadirət. iqdam. totiə. qalxışma. iqdam. iqdam. başlama. girişmə. girişim. inisyatif.

təşəbbüs götürü. götürə. götrə. götrü.

təşəbbüs qalxıq. qalxac. qalxış. girişmə. iqdam. mubadirət. cəsarət.

təşəbbüs, iqdam edmək əl vurmaq. işə başlamaq.

təşəbbüsçi girişimçi. girişgən. başlayan. mütəşəbbis.

təşəbbüsə alınmalı tutulacaq. tutulmalı. götrüləcək. qılınacaq. qılınmalı. iqdam edilməli. qərar veriləcək.-tutulacaq söz dəğil.-tutulacaq işləri andaca (yaddaşda) yazın.-bu gün tutulacaq nərsə yox.-tutulacaqları, könlünə görə qılır.

təşəbbüsi azad özəl girişim.

təşəbbüskar girgin.

təşəbbüskar pişqədəm. başqalarından öncə bir işə başlayan. başayaq. başataq. başatan. başqıt. başqat. başağı. başaçı. başgül. başat. başqa. başqıl. başlıq. öncül.

təşəbbüslü girgin.

təsəddi edmək iyələnmək. toxunmaq. təssəllüt tapmaq.

təşəggül 1. qurulma. quruluş. dərnək. birlik. cəmiyyət. cəmiyyət. birlik. təşgilat. 1. şəkillənmə. oluşma. oluşum. olşum.

təşəggür edmək minnətdarlıq edmək : könülləmək.

təşəggür -ərzi təşəggür : qulluqluq.

təşəggür -sağ ol. əksik olma!. var ol.

təşəggür könüllük. minnətdarlıq.

təşəggür övünc. övgü. övüş. sağı. sağu. sağuc. sağış. həmd. şükr.

təşəggür, şükr, həmd edmək sağınmaq. sağunmaq. sağcunmaq. sağşınmaq. övgünmək. övcünmək. övşünmək.

təşəggürlər -çox təşəggürlər : əlinə sağlıq.

təşəggürlər övünclər. övgülər. övüşlər. sağılar. sağular. sağuclar. sağışlar. həmdlər. şükürlər.

təşəggürlü övgülü. övünclü. sağılı. sağulu. sağuclu. sağışlı. minnətdar. mütəşəggir.

təşəkkül oluşum.

təşəkkür könül.

təşəkkür tabu. sağol. təşəkkür edmək : tabu edmək. mütəşəggir olmaq.

təşəkkürlər könüllər.

təsəlli bulmaz soruqmaqan.

təsəlli edmək təsgin eyləmək. solatmaq.

təsəlli edmək yapırmaq. təskin edmək.

təsəlli edmək yubatmaq. eğləndirmək. oyanmaq.

təsəlli tapmaq avunmaq. özünü yığmak. sevinmək.

təsəlli tapmaq avunmaq. özünü yığmaq. sevinmək. dinçimək. avınmaq. sevinmək. içi açılmaq. sakitləşmək.

təsəlli tapmaq dənsənmək. dənğsənmək. dəksənmək. dəhsənmək. avunmaq. acısı, sıxıntısı dinilmək, qalqırılmaq, gidərilmək. dincənmək.-təsəlli vermək : dincətmək. dənsətmək. dənğsətmək. dəksətmək. dəhsətmək. avutmaq. acısın, sıxıntısın dindirmək. gözəl sözlərlə könlün almaq, almağa çalışmaq.

təsəlli tapmaq dinçimək. avınmaq. sevinmək. içi açılmaq. sakitləşmək.

təsəlli verən avutmac oyalayan.

təsəlli vermək avundurmaq. oyalamaq.

təsəlli vermək avutmaq. oyalamaq. yatıştırmaq.

təsəlli vermək ovutmaq. ümüd vermək.

təsəlli vermək solatmaq. təsgin edmək.-aldab solop : hər türlü öğütlərlə, dadlı sözlərə avutaraq. dadlı sözlərlə iğfal edərək.

təsəlli avınc. avunc. avunc.

təsəlli avınc. avunc. avunc.

təsəlli avunç. avuc. avuntuq. avuntu.

təsəlli avunc. avunma.

təsəlli avunc. övünc.

təsəlli avunc. övünc. avunc. avuc. avuntuq. avuntu..

təsəlli avutma.

təsəlli cayıq. cayaq. yayıq. yayaq.

təsəlli ovut. oxşat.

təsəllüt tapmaq balta olmaq. üstələmək. müsəllət olmaq.

təsəlsül ulanma. uzanma. sarılma. ittisal.

təşənnüc gəriliş. gərilmə. gərilmə. qasınma. qasınış. inqibaz. ispasma.

təşənnüc gərnik. gərnic. qalaqop.

təsənnuf edmək ələkləmək. ələmək. seçib ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. sinifləmək.

təsərrüf edinmək ələ düşmək. edinmək. yiyələnmək.

təsərrüf edmək qasamaq.

təşərrüf tanışma.

təsərrüf tutum. ekonomi. iqtisad.

təsərrüf tutum. qısıntı. iqtisad.

təsərrüfat işlətmə.

təsərrüfat iyəlik. yiyəlik. mülk.

təsərrüfündə, ərkində ixtiyarında olan malik. əldəçi. yiyə.

təşə'şö' ışıldama. ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, yayılması.

təşətdüt gərilmə. gəriliş. ayrılma. ayrılış. dağılma. dağılış.

təşəviq edən qanıtqan. qanıtan. müşəvviq.

təsəvvür edmək < tasarlanmaq. qurğanmaq. qursanmaq.

təsəvvür edmək çağlamaq. çəkələmək. gümanlamaq. təxminləmək.

təsəvvür edmək çinəmək. izəmək.

təsəvvür edmək oranlamaq. söyləmək. təxmin edmək. həşvi ləğv edmək.

təsəvvür edmək oyğarmaq. tasarlamaq.

təsəvvür edmək yoralamaq. xiyal edmək. ümit edmək.

təsəvvür edmək yoramaq. yormaq. yozmaq. təxminləmək.-oyğurumca : düşüncəmə görə. fikrimcə.-anığın bilbəy elə oy yorab süylöp oturat : işin içini bilmir, yalnız təxminən söylür.

təsəvvür başqurum. boşqurum. düşləm. tasar. oynuş. uynuş. xiyal. rö'ya.

təsəvvür düşünsi. dazlaq. alıq. izin. iligim. ılığım. quruntu. iməj. imgə. oynuş. uynuş. xiyal. xulya.

təsəvvür gizil.

təsəvvür görənliş.

təsəvvür gözünə gətirmə. oyğuru. çəki. təxmin. fikir. zehni qərar. edmək..

təsəvvür qavram. idə.

təsəvvür tasa. sanıç. sağınc. anış. sağış ..

təsəvvür tasa. sanıç. sağınc. anış. sağış -təsəvvür etmək. < tasarlanmaq. qurğanmaq. qursanmaq.

təsəvvür taxma. duyarıt. oynuş. uynuş. xiyal. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. şəbəh.

təsəvvür tərgəm. dərgəm. fərz. təxmin. fəraziyə.

təsəvvür uşuuq. uşuq. güman. zənn. fərz.

təsəvvür xiyal. sağış. sağınc.

təsəvvür yora. xiyal. xulya.

təşəvvüş gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. çatallılıq. quşqululuq. qarışıqlıq. pozqunluq. qarışma. qarşılıq.

təşəvvüş qarışıqlıq.

təşəxxüs bəlirmə.

təşəxxüs ötkəmlik.

təşəxxüs ötkəmlik.

təsfiyə edən süzgəc.

təsfiyə edici yoxuçul. yox edici yoxuçu. məhv edici.

təsfiyə edmək ağlamaq. ağartmaq. paklamaq. bəraət edmək. təmizləmək.

təsfiyə edmək çöktürmək.

təsfiyə edmək sızırmaq. süzürmək. arınlamaq. arıtlamaq. safatmaq..

təsfiyə edmək süzdürmək. süzcəkdən keçirmək.

təsfiyə edmək süzmək. süzgəcdən keçirmək.

təsfiyə edmək süzülmək.

təsfiyə edmək tükətmək. tükətmək.

təsfiyə olunmuş ərincək. arıncaq. arınmış. safalmış.

təsfiyə olunmuş süzdürülmüş. sızdırılmış. safatılmış.

təsfiyə -hesabı təsfiyə edmək : hesabı qapatmaq. ödəşmək. pahlamaq.

təsfiyə arçış. təmizləşmə. təmizləmə.tügötü.-tögötü komissyası : təsfiyə komisyonu.

təsfiyə arıt. arın. arıq.

təsfiyə çöküş. əriş.

təsfiyə darayış. daraş. ayıqlama. ayıqlayış. arıtma. artama. arıtlayış. arıtış. artlayış. arsayış. özətiş. özəyiş. özdəyiş. təmizləmə. safatma. saflayış. safatış.

təsfiyə dizilmə. düzülmə. düzülüş. diziliş.

təsfiyə durlanış.

təsfiyə durlanış. ələk. süzmə. dazarlav. arassalamaq. özlədirmə. özləv. tanqma (açmak). danlamaq. təmizləmək. açmaq. arılamaq. saylama.

təsfiyə ələk. .

təsfiyə kal. çal. çalırma. çalırış. ayırma. ayırış. cayırma. cayırış. qoparma. qoparış. sökmə. söküş.

təsfiyə süzə.

təsfiyə süzlüş. süzlün. palayiş.

təsfiyə süzmə. dazarlav. arassalamak. özlədirmə. özləv. tanqma (açmak). danlamak. təmizləmək. açmak. arılamak. saylama.

təsfiyəçilik yoxuçuluq..

təsfiyələnmək arınmaq. süzülmək. safalmaq.

təşggür sağol.

təşgil olunma qurulma. düzənmə. düzəniş. iniqad. əqd edilmə.

təşgil tapmaq oluşmaq. olmaq. ortanmaq. ortaya çıxmaq.

təşgil vermək, edmək yapmaq. bağlamaq. oluşturmaq. quruşturmaq.

təşgil oluşum.

təşgil oluşum. quruşum. şəkilləndirmə. yapma.

təşgilat -pozuq, fasid qurum, təşgilat : qaraquruc. qaraquruş. qaraqurunc.

təşgilat idarə. qurulşuq. qurama. idarə. təşəggül. qurulma. quruluş. orqanizasyon.

təşgilat qoş. saziman. -sabançı qoş : əkinçilik təşgilatı.-siyasi qoş : siyasi təşgilatı.

təşgilat qurama. qurak. duzak. düzən. çardak. püski. örqüt. oyoşma uyum. qurama. genqicə. -təşgilatçılıq. genqçilik. -təşgilati. ocaklı. xodi.

təşgilat qurama. qurak. duzak. düzən. çardak. püski. örqüt. oyoşma uyum. qurama. genqicə. qurum. türkün. türkən.

təşgilat qurna örgüt. saziman.

təşgilat quruluş.

təşgilat qurum. türkün. türkən.

təşgilat topluq. məcmə'.-incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi : bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.

təşgilatçı avgar. avşar. toplayan.

təşgilatçı avgar. avşar. toplayan. hörgütçü. komitəçi. oqçı. oxcu. yiqənçur. yığancur. yiğən. yığan. yığıcı. yıqac. toplayıcı.

təşgilatçı hörgütçü. komitəçi. oqçı. oxcu.

təşgilatçı quravuc. düzənləyici. orqanizatör.

təşgilatçı uyumdaşdıruçu.

təşgilatçı yiqənçur. yığancur. yiğən. yığan. yığıcı. yıqac. toplayıcı.

təşgilatçılıq genqçilik.

təşgilati ocaklı. xodi.

təşgilatlandırma uyumdaşdıru.-uyumdaşdıru yığılış : təşgilatlandırma toplantısı.

təşgilatlandırmaq uyuşturmaq.

təşgilatlanmaq birləşmək. uyuşmaq. uyumdaşmaq.

təşgilatsız quramsız. tərtibsiz. düzənsiz. orqanizasyonsuz.

təsgin bulmaq susunmaq. sulanmaq. qanıqmaq. doymaq.

təsgin edmək solatmaq. təsəlli vermək.-aldab solop : hər türlü öğütlərlə, dadlı sözlərə avutaraq. dadlı sözlərlə iğfal edərək..

təsgin edmək tinçitmək. tınçıtmaq..

təsgin eyləmək təsəlli edmək. solatmaq..

təsgin tapmaq toxaramaq. toxdamaq. dinmək.

təsgin verən otutu. oturtu. susqa. soka. susduran. dincəltən. müsəggin.

təsgin verən yenic. yenci. toxtac.

təsgin verici dinləndirici. tinləndirici. müsəggin. yatırtıcı. rahatlayan. huzur verən.

təsgin vermək avutdurmaq. avutlamaq.

təsgin vermək basturmaq. üstələmək. qələbə çalmaq.

təsgin vermək oğşamaq. oxşamaq. dəkləntürmək.

təsgin vermək su səpmək. su vurmaq. yumşatmaq. yatışdırmaq.

təsgin təsgin edmək. qandırmaq. tətmin eyləmək..

təsgin toxdaş. toxdam.

təsgin yamurt. amurt.

təsgin yamurt. amurt.

təsgirə keçiş bəlgəsi. quzərnamə. keçiş cavazı.

təshih edmək tə'mir edmək. islah edmək.-bu paltarları düzəltib girin.

təshil edmək qolaylamaq.

təshil edmək qolaylamaq.

təşhir edmək göstərmək. sərgiləmək. açıqlamaq.

təşhir 1. göstərmə. 1. sərgiləmə. 1. duyurma. 1. adlatma. məşhur edmə.

təşhis tanıma. seçmə. ayırma. ayıqlama. tanı. anlama..

təşhis, təsvir eyləmək bənizləmək.

təsilli elçə. qayim.

tə'sir edmək aydanlamaq . .

tə'sir edmək dəqmək. etgiləmək.

tə'sir edmək ilgilətmək. ilgiləndirmək. ırqalamaq. yırqalamaq. ırqamaq. yırqamaq. təpgiləmək. etgiləmək. bürüləmək. büyüləmək. büküləmək. etgilmək. təpgiləmək. cəzb edmək. özünə çəkmək, bağlamaq. içə işləmək. -iticə, yamanca etgiləmək, işləmək, tə'sir edmək : soxmaq. geçmək. -soğuq sümükərimə keçdi. -onun acı sözü ürəyimə keçdi : .tə'sir edmək sirayət edmək. ulaşmaq. bulaşmaq. toxunmaq. qorxutmaq.

tə'sir -tə'siri altında : təhti tə'sir : etgi altında.

tə'sir eyləm. etgi. təpgi. toxundu. yakım. bəsil. bəsli -tə'sirli. yaxımlı. etgili. təpgili -təsirsiz. ayaksız. sonsuz. izsiz. əsərsiz. nəticəsiz. -tə'sir etmək. sirayət etmək. ulaşmaq. bulaşmaq. toxunmaq. qorxutmaq.

tə'sir iş.

tə'sir qısım. qapşap. bölüm. təzyiq. basqı. qapanca. qısu. etgi. təpgi. iş. izləniş. izlənim. iz. etgi. təpgi. etgi. təpgi. inikas. ası. açar. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda.-sizdən bir iş çıxmadı.

tə'sir salı. eyləm. etgi. təpgi. tokundu. yakım. bəsil. bəsli.-söz var salı salmır, iş var iz buraxmır. salı salmaz, izi qalmaz.

tə'sir, mütəəssir edmək yırqalandırmaq. yırqandırmaq. ırqandırmaq. ırqalandırmaq. ilgilətmək. təpgitmək. təpgilətmək. etgitmək. etgilətmək.

tə'sir, nifuz edmək sökmək. girmək. etgiləmək.

tə'sirlənmək basdırınmaq. saldırınmaq. alta alınmaq. qapallanmaq. təpəllənmək. təpillənmək. etgilənmək. mütəəssirlənmək.

tə'sirli çarpıcı. kəsgin. etgili. birə bir. toxunaqlı. toxuncalı. toxunur. toxuşlu. toxulu. toxunan. acıqlı. sərt. qırt. bərk. iti. sıxı. qatı. güclü. qıran. qırıcı. kəsici. işləyən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. dəlici dələcən. nifuzlu. müəssir. deşən. deşgən. etgili. təpgili. izgili. toxunaqlı. etgili. təpgili. birəbir. oyandırıcı. etgin. etgən. təpgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. acı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. izgili. müəssir. amil. əktiv. nifuzlu. müəssir.-çox etgili, təpgili, tə’sirli : öldürücu. öldürən. ölümcül.

tə'sirli etgili. etgin. müəssir. geçgin.

tə'sirli yaxımlı. etgili. təpgili.

tə'sirpəzir olmaq deşginmək. deşginmək. izlənmək. etgilənmək. təpgilənmək. toxunulmaq. mütəəssir olmaq.

tə'sirsiz qölgəsiz. izsiz. etgisiz.

tə'sis edən qurucu. quran.

tə'sis edmək açmaq.

tə'sis edmək ornatmaq. yerləşdirmək. qoyul(n)maq.

tə'sis edmək ornatmaq. yerləşdirmək. qoyul(n)maq.

tə'sis edmək oyandırmaq. qurmaq.

tə'sisat -issitmə tə'sisatı : ısıtacaq. sıtacaq. kalorifer. şufaj. radyator.

tə'sisat döşəm. qurulma. donatım .

tə'sisat döşəm. qurulma. donatım .

tə'sisat quruluş. müəssisə.

tə'sisat qurum. quruluş. quruş. alver quruluşu. kərmə. işlətmə. müəssisə. şirkət.

tə'sisatçı -issitmə tə'sisatçısı : ısıtacaqçı. sıtacaqçı. kaloriferçi. radyatorçu. şufajçı.

təşkilat uyum. qurum.-kom uyumdarı : içitmaı təşgilatları.

təşkilatlı olmaqlıq uyumdaşkandıq.

təşkilatlılıq uyuşmalılıq.

təskin edmək yapırmaq. təsəlli edmək.

təskin etmə yapırmaqlıq. yatıştırma.

təskin tapmaq soruşmaq.

təskin verən sakıcı. toktatan. yumşatan.

təskin vermə söndürmə. basırma. bastırma. toxdatma.

təskin vermək avutmaq. oyalamaq. yatıştırmaq.

təskin vermək cayıqdırmaq. yayıqdırmaq.

təskin vermək yapsarmaq. yatıştırmaq. fərəhlətmək.

təskin vermək yarqılamaq.

təskin vermək yatırmaq : tapırmaq. yatırmaq. çapırmaq.

təskin söndürü. basdırı.

təskin toxtak. -təskin verən. sakıcı. toxtatan. yumşatan.

təskin toxtaq.

təskinləmək yatışdırmaq. təbsəyləmək.

təskirə keçərli. cavaz.

təskirə keçərli. cavaz.

təslim bayraq verə bayraq.

təslim edmək qovşurmaq. vermək. yetirmək.

təslim edmək qovşurmaq. vermək. yetirmək.

təslim edmək tanımaq.

təslim edmək tapçurmaq. tapşırmaq. ulaştırmaq.

təslim edmək tapdırmaq. yerinə ulaştırmaq.

təslim edmək tapşurmaq.

təslim etmək qovşurmaq. vermək. yetirmək.

təslim müti', olma boyun əğmə. diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. yeniliş. uyma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.

təslim müti', olmaq boyun əğmək. dizə gəlmək. diz çökmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. verilmək. berilmək. mağlub olmaq. tanımaq. bayraq açmaq. sığınmaq. köçünmək. boyun olmaq. amana gəlmək. baş kəsmək. əğilmək. baş sallamaq. ayaq bağlamaq.

təslim olmaq boyun əğmək. baltanı bıraqmaq.

təslìm olmaq içikmək. sınmaq.

təslim olmaq qanıqmaq. qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək. boyun əğmək.

təslim olmaq qoyqaçmaq. qoqaçmaq.

təslim olmaq yaxarmaq (< yax). yaqutmaq. yaxutmaq. verinmək.

təslim olmaq yenmək.

təslim olunmaq tanınmaq.

təslim 1. olur.-olura gəldinmi. 1. verə. 1. boyun əğmə. 1. düşmə. sınım. qaptırı. bıraxma. vermə. boyun əğmə. riza . 1. boyun əğmə. diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. yeniliş. uyma. müti', təslim olma. bıraxma. qaptırı. inqiyad.

təsliyət demə yaslamaq.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə