EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə112/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   125

tərcümə çevirmə. ağdarma. çevirmə. çeviri daşırma. otaru. çevirmə (bir dildən diğər bir dillə).

tərcümei hal öz keçmiş.

tərcümeyi hal olumluq.

tərcümeyi hal öz keçmiş.

tərd edmək qavlamaq. qavmaq. qoğmaq. sürmək. dəf' edmək. nəfy edmək.

tərd edmək qoğmaq. sürmək. aralatmaq. nəfy edmək.-yaramaz kişiləri kənddən sürdülər.

tərd edmək rədd edmək. dışlamaq. taşlamaq.

tərd edmək sürtmək. südrəmək. sürmək. sürçəmək. itmək. dəf' edmək. nəfy edmək.

tərd olunmuş silinmiş. çalıq. pozulmuş. qoğulmuş. çıxarılmış. dövrüdən atılmış, çıxarılmış.

tərd sürgün.

tərd taşaq. daşaq.rədd.

tərdid -bilatərdid : quşqusuz. quşquz. şəggisiz. ikisiz. mühəqqəq.

tərəb gülüz. şadlıq. sevinc. güvənc.

tərəd dəf'. qedəri. qeytəri. gedərmə. gidərmə. geri püsgürü. qoğma. qovma. savma. sovma. sürmə. sürgəmə. çıxarma. itmə. aşırma.

tərəddi yozlaşma. pozulma.

tərəddüd bərgi girişi çıxış bəlgəsi.

tərəddüd edmək boğcalamaq. (< bocalamaq. boğcamaq. boğulmaq. ). qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. gəzələmək. nə yapacağını bilməmək. duraqsamaq.

tərəddüd aragura. quşqu. qararsızlıq. quşqulu.

tərəddüd iğrəncilik. iğrəçinlik. vəsvəsə. quşquluq. vəhimli.

tərəddüd salıb çıxma. quşqu. quruntu. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. qaltıldaq. qısıncaqlıq. cəsarətsizlik. ərsərsi. şübhə. qərarsızlıq içində bulunmaq. təxminlər içində olmaq.-bul soruda qaltıldama gərək eməs : bu soruda tərəddüdə mahal yoxtur..

tərəddüt qərarsızlık. arısalda.

tərəddüt qərarsızlık. arısalda.

tərəddütsüz aynıbay. quşqusuz. söz yox.

tərəf bəstən qazanc sağlamaq. yararlanmaq. istifadə edmək.

tərəf muqabil qarşı tat. qarşı tay.

tərəf muqabil qarşıt. hərif.

tərəf muqabil qarşıt. hərif.

tərəf muqabillər qarşı taxım.

tərəf -baş yan, tərəf : qabaq.-qabağda oturan kimdir.

tərəf tuş. tüş. yan.

tərəf yön. buçqaq.

tərəf yön. döş. yan. yön. qol. cəhət. uc. yön.-ayaqucu : ayaq yönü, tərəfi.-dörd qoldan gəlib ocaq qurdular.-bər tərəf edmək : götürmək. qaldırmaq.

tərəf yün. yön. yer. yan. təmən. tarap. bağ. qarşı. qaray. karay. təmən. -tərəfdar. arkadayanc. yandak. yönəli. -yaklav (yank. yan) korğar. koldav qoldar. tutmar. yan basar. -tərəfindən. yakından. -tərəfdar. arkadayanc. yönəli. yanbəs. yanbas. mütəəssib. -tərəfdarlık. yanbasmaq. tutmaq. dəstəkləmək.

tərəf yün. yön. yer. yan. təmən. tarap. bağ. qarşı. qaray. karay. təmən. -yaklav (yank : yan) korğar. koldav qoldar. tutmar. yan basar .

tərəfçi təmənçi. havadar.

tərəfçi təmənçi. havadar.

tərəfdar olmaq tərəflənmək. yönlənilmək. yanığlanmaq. yanıtanmaq.

tərəfdar yığmaq yanlı yığmaq.

tərəfdar arkadayanc. yönəli. yanbəs. yanbas. mütəəssib.

tərəfdar tərəfçi. tərəfli. yanlı. havalı.

tərəfdar tərəfli yönlü. yanlı.

tərəfdar yançı.-bilim ilim, aydınlıq açığlıq yançısı, tərəfdarı : qanaqçı. yanaqçı.

tərəfdar yanlı. yanığ. yanığlı. arxa. qapdallı. köməkçi. yardamçı. yardaqçı. qoldavçı. istəkli. əsikli. istəşli. həvaxah.

tərəfdar yönəli. düzəli. üzəli. istiqamətli. tərəfli. kərəngin. yanaqın. dayaqçı. ayaqçı. dəsdətçi. yan.

tərəfdarlık yanbasmaq. tutmaq. dəstəkləmək.

tərəfdarlıq edmək tərəfləmək. yönləmək. yanlamaq.

tərəfdarlıq yançıgörçülüq. yanğurluq. yardaqcılıq.

tərəfeyn yanğacıq. qapdalıq. qapdallıq. iki yan. iki tərəf.

tərəffü yüksəliş yüksəlmə.

tərəfgir yakçı. yöndər. tərəfli yönlü. yanlı.

tərəfgirlik iltimas. ötünc.

tərəfgirlik iltimas. ötünc.

tərəfləmək yönləmək. yanlamaq. yankılamaq. tərəfdarlıq edmək.

tərəflənmək tərəfdar olmaq. yönlənilmək. yanığlanmaq. yanıtanmaq.

tərəfli yönəli. düzəli. üzəli. istiqamətli. tərəfdar.

tərəfli yönlü. yanlı.

tərəfsiz qalıs. qərarsiz. bitərəf. çəkimsər. xunsa. yansız.

tərək qaç.

tərəke -toxm o tərəke : < tuxum törəkə.

tərənnüm edmək ırlamaq. yırlamaq. cırlamaq. şarkı, türkü söyləmək.

tərənnüm oxuş. oxuma.

tərəqqi dadən iyiləştirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönüqdürülmək. islah ettirilmək.

tərəqqi edmək ilgəriləmək. ilərləmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. müvəffəq olmaq. başarılar yapmaq.

tərəqqi edmək sivrilmək. sivrimək. qalxmaq. osusmaq.

tərəqqi edmək üstələmək. qalxmaq.

tərəqqi edmək yaşamaq. böyümək. artmaq.

tərəqqi edmək yüksəltmək. yüksəliştirmək. tərfi edmək.

tərəqqi kərdən yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. iyəşinmək. eyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüqmək. islah olmaq.

tərəqqi pəsənd ilərici. ilərci.

tərəqqi pəsənd ilərici. ilərci.

tərəqqi -islah edmək : iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək.

tərəqqi ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. ilərləyim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. pişrəft.

tərəqqi qalxıq. qalxac. qalxış. gəlşic. gəlşiş. gəlişmə. ötgəyişmə. ötgəyiş. ötgəyic. özgəyişmə. özgəyiş. özgəyic. ösmə. ösüş. ösüc. ösünc. boysanma. boysanış. boysanıc. boysayış. rüşd. tərəqqi.

tərəqqi qoğzanma. qalxış. qalxınma. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. açıqlanma. gəlişinmə. abadlanma. osturma. pişrəft. tosiə. ümran. gəlişmə. böyümə. gəlişmə. ilərləmə ilərmə. açılım. açılma. açılış. önüğü. canlanma. qalxış. qalxınma. gəlişim. gəlişmə. inkişaf. ilərləmə. yüksəlmə. yüksəliş. gəlişim. gəlişmə. inkişaf. ilərləmə. yetişmə. tərəffü.

tərəqqi üsiş. ötiş. ösüş. ösü. önügü.

tərəqqi yaşar. osruş.

tərəqqi yüksəliş. yüksəlti.

tərəqqi, müvəffəqiyət ettirmək ilgərilətmək. ilərlətmək. iyiləştirmək.

tərəqqipərvər çevirimç : çevrimçi. evrimçi. evirimçi. dönüşümçü. çönüşümçü. dəğişimçi. gəlişimçi. ərkinçi. yetginçi. ilərçi. iləriçi. gəlişçi. islahtələb.

tərəqqob gözçülük.

tərəssüb risub. çökəlti. çökəlit. çökələk. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. tort. tortu. dürd.

tərəssüd muşahidə. gözləmə. gözləmə. gözətləmə.

tərəşşüh edmək axmaq.

tərəşşüh edmək sızdırmaq. süzdürmək. sızıtmaq. süzütmək.

tərəşşüh salqı.

tərəşşüh səpgi.

tərəşşühat salqı.

tərətizək kəkiz. qaqız.

tərəzi dartqıc.

tərfənd boşuna.

tərfi' edmək yüksəltmək. yüksəliştirmək. tərəqqi edmək.

tərfi' yüksəliş. yüksəlti. tərəqqi.

tərfi', rəf' edəməyən qutaramayan. qaldıramayan. götürəməyən. açamıyan. biçəməyən. həll edəməyən.

tərğib təşviq. dürti. dürtüş.-birbirin birbirin tərğib edmək. dürtüşmək. təşviq edmək : .

tərh rizi tərh tökmə. nəqşə çəkmə. düzənəcmə. düzənətmə.

tərh -(hələ arına, təmizə çəkilməmiş, düzətilməmiş) taslaq, tərh yazmaq, çəkmək, cızmaq : qaralamaq.

tərh dərik. darıq. 1. quruq. quruqluq. yapıq. yapıqlıq. qoyuq. qoyuqluq. 1. tələ. quruq. yapuq. yasuq. duzaq. düzüq. düzmə. düzən. nəxşə. 1. özəl. özgü. nərsə üçün ayrılmış nərsə, yer. 1. dekor.

tərh götürgə. götürü. salıq. bərnamə.

tərh -ilkin, xam tərh, təsvir. arşətip. ilkörək. ilkörnək. ilkçəkil > ilkəçil. ilkşəkil > ilkəşil. ilkbiçim > ilkəçim. ilkkəsim > ilkəsim.tərh layihə. cizgi.

tərh qaralama. çapayazı. çapyazı. çapıyaz. taslaq. müsəvvədə.

tərh qoyuluş. qorluş.

tərh qoyuluş. qorluş. layihə. cizgi.

tərh tasa. qanağ. qanav. qanava. qanata. taslaq. çeşit. tip. tasar. pılan. tora. nəqşə. düzənək. dazlaq. taslaq. nəxşə. nəxşə. tasarı. pılan.-kiçik ayrıntılarına toxunmayan, ilkən taslaq, tərh : qabataslaq. kök yapdal, çatqı, iskilet.

tərh tasarı. taslaq.

tərhim məclisi anma. toplantı. törən.

tərhim acıma.

tərif bəyəndiri. maxtol. ovü. övgi. ögi. öqmə. öymə. övmə. tanım. sevdiri. öğdü. alqış. övmə.-bir tərif de : bir öğdü de.

tərif bildələmə. bilgələmə. kəğitləmə. anıklama.

tə'rif maqtol. ovü.

tərif öqdi. alqış. övmə. – bir tərif de. bir öqdi de. .

tə'rif övgi. ögi. öqmə. öymə. övmə. tanım. -tərifləmək. tanıtmaq. tanımlamaq. abartmaq. şişirmək. silağlamaq. siləmək. hödürləmək. saymaq. sağamaq. öğmək.

tə'rif qoltuq. tosif. övmə. boy. anlatı. anlatım. anlatma. özənti. dirim. keyfiyyət. başqalıq. xisusiyyət. netəlik. necəlik. vəsf. qoltuq.

tə'rifçi qoltuqçu. tosifçi. məddah.

tə'rifləmək anlatmaq. bəlirtmək. bildirmək.

tərifləmək öğmək. önğmək. irəli sürmək. ilərtmək. qabqalamaq. sitayiş edmək.

tərifləmək oxşamaq.

tə'rifləmək qoltuqlamaq. tosifləmək. mədh edmək.

tərifləmək silağlamaq. hödürləmək.

tərifləmək tanıtmaq. tanımlamaq. abartmaq. şişirmək. silağlamaq. siləmək. öğmək. bəyəndirmək. sevmək. hödürləmək. saymaq. sağamaq : öğmək.

tə'rifləmək yaltaqatmaq. oxşamaq. vəsf edmək.

tərifləməli öğüşlü. övülən. məthedilən. övülməyə uyqun, yerli.

tərifləməli öğüşlü. övülən. məthedilən. övülməyə uyqun, yerli.

tə'riflər söyləmək boy boylamaq.

təriq dərik. olası. bu təriqdə : bu dərgədə. beləolaraq. belə halda. bu durumda. beləliklə.

təriq dərik. olası. bu təriqdə. bu dərgədə. beləolaraq. belə halda. bu durumda. beləliklə.

təriq turqa. tuturqa. tutulan yol.

təriq uğur. yol. yolağ. yöntəm. cığır..

təriq yarac. çarac. qarac. farac. barac. varac. arac. aralıq. gərəç. vasitə.

təriq yolum. yol. yosun. qanun. uslub. qayda.

təriq yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal.

təriqət uğur. yol. yöntəm. çığır. islub. yolağ. təriq.

təriqət yonta. yonat. yönət. yöntə. düzük. düzgü. yasa. yasal. qada. qadal.

təriqətçilik usluluq.

təriqətli məzhəbli. yollu. inanclı. inanan. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir. donlu. siluklu.

təriqətli yollu. inanclı. donlu. məzhəbli. siluklu.-dörd qapı : (şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət).

təriqlər toroq. rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin. yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar.

tərk ed qoy. at.

tərk edən qoyqaran. bıraxan. atan.

tərk edilmək atılmaq. vazgeçilmək. ayrılmaq.-içgidən atılmış.

tərk edilmək bıraxılmaq. keçilmək. dal qoymaq. dala qoymaq. ilərmək. aşılmaq. yerimək.

tərk edilmək geçilmək. vazgeçilmək. atılmaq. ayrılmaq. keçəmək. ötəmək. istəyin kəsəmək.

tərk edilmiş buraxılmış. bırakıntı. qoyulmuş. qonulmuş.

tərk edilmiş daştanlıq. atılmış.

tərk edmə dönmə. döngə. dönüş. çönmə.

tərk edmək aralaşmaq.

tərk edmək bıraqmaq. qoyqarmaq. qoymaq. düşürmək. qoymaq. vermək. vaz keçmək. ötürmək. buraqmaq. bıraxmaq. çıxarmaq. qoyaşmaq. qoymaq. qomaq. bıraqmaq. ötürmək. üz çevirmək. dönüşmək. döngəmək. dönmək. çönmək. bəfasızlıq edmək. qoymaq. vermək. düşürmək. vaz keçmək. ötürmək. buraqmaq. bıraxmaq. çıxarmaq.-böyrəkdən daş düşürmək.

tərk edmək daşlamaq. bırakmaq.

tərk edmək nərsəni olduğu kimi bıraxmaq. dondurmaq. boşlamaq. boşamaq. vazkeçmək. qoyqarmaq. qoymaq. qoyaşmaq. qomaq. geçmək. aldırmamaq. ötürmək. salmaq.

tərk edmək taşlamaq. bıraqmaq.

tərk edmək yasmaq. yazmaq. yaymaq. açmaq. buraxmaq.

tərk etmə taşlama. daşlama..

tərk etmək daşlamaq. bırakmaq.

tərk -tərk olunmuş nərsə : bırağındı. bir yana buraxılan, yanlanan nərsələr.

tərke taət qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

tərkib edmək qurantılamaq.

tərkib birləşim. birləşim. birəşim. səntez. birləşim. söz dizini, düzünü. nəhv. sintaks.-bir birləşimi, tərkibi araya gətirən tikələrin hər biri : birləşən.

tərkib quralıv.

tərkib səntez. sintez. birəşim.

tərkibi qarmaşıq.

tərkibləmək qatmaq. mindirmək.

tərkibləşmək birləşmək.

tərkibli qatıq. qatıntılı. qatıqlı. qəliz. mürəkkəb.

term atalqu. atalma. istilah. -termin. adalğa.

term atalqu. atalma. istilah.-termin : adalğa.

term yaspalaq. yapsalaq. istilah. deyim. tə'bir. "diş biləmə" "dilə düşmə" kimi. adlama. deyim. qalıblaşmış söz.

tərman dərman. uta. ota. tədavi. onarım. təmir. iyiləştirmə.

termsazi istilah, term düzətmə. deyimlətmə.

teror qaşqov. qırgur. qırgür. qorxu. qorxuc. qorxuş. qorxma. ürpü. ürpüc. ürpüş. ürpmə. ürpərmə. ürkü. ürküş. ürküc. ürkmə. ürkərmə. vəhşət.

terör yıldırq. yılqın. ürkü. ürküntü.

terör yıldırq. yılqın. ürkü. ürküntü.

terorist qazançı.

tərqqi vermək qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəliştirmək. abadlamaq. osturtmaq.

tərrəqi pəsənd ilərlək.

tərrəqi açılım. ösüş. gəlişmə.

tərrəqi ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. inkişaf edmə. e'tila'. pişrəft.

tərrüz edmək sataşmaq. (s <> ç ) çataşmaq.

tərrüz edmək təpmək. cummaq. hicum edmək.

tərsidən qorxub çəkinmək. disginmək. tiksinmək. üyşünmək. üşünmək. üşənmək. ürpərmək. ürkmək. ürükmək. ürkümək. örkümək. örükmək. irkmək. birkmək. irikmək. birikmək. irkilmək. birkilmək. irkinmək. birkinmək.

tərsim çiyim.

tərsimçi cızımçı. çizimçi. rəssam.

tərsu ödlək. ödələk. qorxaq. alçaq. təpin. ürəksiz.

tərtib dadən yasamişi..

tərtib edilmək bardırılmaq. düzənlənmək.

tərtib edmək bağlamaq.-kitab bağlamaq.

tərtib edmək qoşmaq. düzənləmək.

tərtib -nəzm o tərtib vermək : çapıtlamaq. çapılamaq. yapılamaq. yapılatmaq. yapıtlamaq. bəzəmək. süsətmək. süslətmək. donatmaq.

tərtib çəki. düzən. qurul. qurluq.

tərtib çəki. düzən. qurul. qurluq.

tərtib dərləb.

tərtib dərləb.

tərtib düzən. sıra. qanıl. yasa. uyuşma. şəkil. saxt. düzən. çəki. dəngə. nizam. dizgi. dizgə. düzgü. nəzm. düzgi. dizgi. düzən. dizən. sıra. düzən. dizi.

tərtib sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).

tərtib yasa. yasamişi. düzən.

tərtib yasav. dizi. düzü. sıra. səf.

tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchiz edmək taxındırmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq. quşatmaq. qurşamaq. qoşumlatmaq. düzənləmək. yapmaq. yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. qurmaq.

tərtib, təhiyyə, tədarük, mücəhhəz, təchiz edinmək taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. qurunmaq.

tərtibçi düzgücü. dizgiçi. dizgəçi. operator. düzənləyici. düzgücü. dizgiçi. dizici. düzənçi. düzgüc. dizgic.

tərtibləmə düzənləmə. dizənləmə. düzənləyiş. dizənləyiş. sıralama. cərgələmə. dərcələmə. kilaslama.-tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. hazırlanış. hazırlanma.

tərtibləmək dəribləmək. düzənləmək. düzən qurmaq. oxlamaq. yoxlamaq. pılanlamaq. quramaq. qurmaq. düzənləmək.

tərtibləmək dəribləmək.

tərtibləniş diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. qonuluş. sıralanış. qatarlanış..

tərtiblənmək düzüyə, diziyə qoyulmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. qatarlanmaq. düzülmək. dizilmək. sıralanmaq. qatarlanmaq. quraşdırmaq. düzənləmək. toqtaşmaq. düzənləmək.

tərtibli dərik. dərikli. yola. iyi. uyqun. tüzük. düzük. düzgün. düz. doğur. gözəl. aras. arıs. arsuq. arsoq. arın. təmiz. nəzimli. nəzmli. dərilmiş. dərili. sıralı. qurmalı. düzənli. təşggilatlı. düzənli.

tərtiblik cıyqıçlılıq. yıyqıclıq. yığqıclığ. düzənlik.

tərtibsiz cıyqışsız. yıyqıçsız. yıyqıcsız. düzənsiz. özənsiz. dəriksiz. başsız. düzüsüz. düzənsiz. dağıq. nəzmsiz. pozuq düzən. düzənsiz. dağınıq. qarışıq. çalalı. çallaq. qatışıq. intizamsız. yığışsız. düzənsiz. dağınlıq. qarışıq.

tərtibsizlik cıyqıçsızlıq. yıyqıcsızlıq. yığqıcsızlığ. düzənsizlizlik. pozuqluq. düzənsizlik. dəriksizlik. qarşıqlıq. intizamsızlıq..

tərtip edilmək qoşulmaq. uğür qılınmaq. hazırlanmaq.

tərtip edilmək qoşulmaq. uğür qılınmaq. hazırlanmaq. tərtipləmək : dərmək.nyaqışdırmaq. uydurmaq. yaraştırmaq. uğarlamaq. düzənləmək.

tərtipləmək dərmək.nyaqışdırmaq. uydurmaq. yaraştırmaq. uğarlamaq. düzənləmək.

tərtipli cıyınlı. yığınlı.

tərtipsiz kollas. dağınıq. düzənsiz.

tərtipsiz tılapıs. düzənsiz. savruq.

tərtipsiz xalaxosta. xılımıl.

tərtipsiz xalaxosta. xılımıl.

tərvic qayğur.

tərvic, təbliğ, nəşr edmək yaymaq.-bitikli yalavacların yaydığı dinlər dörddür.

tərxis boşut. boşutuş. boşatı.

tərxis boşut. boşutuş. boşatı.

teryak tiryək. qara.-sən olara qapınma, qara gördün yapınma (yapınma : qılınma).

tərz darak. dərik. dəriz. təhər.

tərz iş. tutum. qılığ. gediş. yöntəm. rəviş. hərəkət. darak. dərik. dəriz. təhər. qətə. qata. xət. çizgi. gediş. biçim. yöntəm. usul. səbil. taxım. tutum. davranış. yakıc. yaxıc. yaxış. yapıc. yapış. çapış. yaxşıq. tapış. durum. biçiş. biçim. biçik. yol. yolağ. yöntəm. uğur. qılığ. çəm. qılığ. surət. biçəm. biçim. özgülük. qılıq. gəliş. tutum. cür. tür. təhər. axın. minik.-düşüncə tərzi : görüş biçimi : .-kesin tərzdə : kəsgin türdö : qıtqaqla. qətiyyətlə. qətiyən..

tərzi saxt yapılma. düzəlmə yolu.-yaxışacaq yolda, tərzdə, rəvişdə : qılıqlı. yollu. biçimli. biçəmli. uslublu. istilli. usullu.

təşabih edmək şəbahət vermək : bənzətmək. andırtmaq.

təşaboh bənzəyiş. andırış. bənzərlik. bənzəşmə.

təsadüf edmək oluşmaq. buluşmaq. boluşmaq. rastlaşmaq. sataşmaq. (s <> ç ) çataşmaq. taxışmaq. tıxışmaq. sataşmaq. çataşmaq. raslaşmaq. qarşılaşmaq.-harda buluşsada, türk türkə qardaşdır.

təsadüf edmək qarşılaşmaq.

təsadüf edmək tüşmək. uğramaq.

təsadüf edmək ucraşmaq. raslaşmaq. görüşmək.

təsadüf edmək uğramaq. raslamaq. qovuşmaq.

təsadüf edmək uğramaq. raslamaq. qovuşmaq. bəkləmək. tapmaq. tə'yidləmək. bütürmək.

təsadüf -çox təsadüf, qəza keçirən : hərgələçi. keçəçi.

təsadüf çataş. düçar. sataş.

təsadüf düş. toxuç. raslama.

təsadüf gəlu. gəlis. olay.

təsadüf keçək. hərgələ.

təsadüf olay. tüş. vaqiə. hadisə.

təsadüf qatalaq.

təsadüf rastlaşma. düşiş. düşmə.

təsadüf takılış. raslantı. toxuluş. qada -pis təsadüf. qara qada. təgi(dəyi). çatu. keçi. gəli.

təsadüf təqiş. dəgiş.

təsadüf toxun. çaqqışma. toxuşma. çatışma. müsadimə. qarşılaşma. sataş. çataş. taxış. tıxış.

təsadüf toxuş. çatış.

təsadüf uğral. uçral. olay. qəza. bəla.

təsadüf uğral. uçral. olay. qəza. bəla. takılış. raslantı. toxuluş. qada .-pis təsadüf : qara qada. təgi(dəyi). çatu. keçi. gəli.

təsadüfən -birdən, təsadüfən görmək : gözü ilişmək, çarpmaq.

təsadüfən yazatayım. ansızın.

təsadüfi dəqmə. hər gələ. rasgələ. raslanan. hər kim.-dəqmə kişinin işi değil.-dəğmə gələnə söz demə.-dəğmə ağız üzrə yazılmaz.

təsadüfi düşmə. raslı. rast gələ.

təsadüfi qalaverə. gələverə. rasqələ. gəlişigözəl. rasgələ. olduğu kimi. olcamışi. düzənsiz. abırçubur. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbura. allaq bullaq. düzgünsüz. dizginsiz. başıboş. baybaş. qayta. ölçüsüz. çəksiz. raslayı. dəğmə. düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən. rasgələ. raslayı. dəğmə. düşərə. olur olmaz. nə gəlirsə. ayırmadan. seçmədən.-dəğmə kişiyə sözün açır.-dəğmə işlər yapır.
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə