EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə111/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   125

tənqidləmək iğnələmək. nəğd edmək.

tənqihe hesab sayıştay.

tənqil basu. təzyiq.

tənqil tənzil. iskonta. təxfif. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. altayış. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim.

tənqil, tənzil, təxfif, iskonta edmək indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq.-bu ölçünü endirin.-könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).-ona qarşı özüvü çox endimə.-endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.

tənqilli indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. altaymalı. altayımlı. altayıtlı. altayışlı. təxfifli. tənzilli. iskontalı.

tənqis azalma. əksilmə. düşmə.

tənqis azaqlaq. azatma. endirmə. düşürmə. təqlil. tənzil.

tənuməndi irilik. böyüklük. qalınlıq. cəsamət.

tənz alay. ələsarma. ələsalma.

tənz daşlama.

tənz daşlama.

tənzif bağ. sarıq.

tənzif tanqığış (tanğlamaq : seçmək. ayırmaq).

tənzif tanqığış (tanğlamaq. seçmək. ayırmaq).

tənzil edmək düşgürmək.

tənzil edmək düşgürmək. endirmək.

tənzil edmək kəsmək. qısmaq. alçatmaq. azaltmaq.

tənzil azalma. əksilmə. düşmə. endirgə.

tənzil azaqlaq. azatma. endirmə. düşürmə. təqlil. tənqis.

tənzil tənqil. iskonta. təxfif. çıxdırım. çıxdırış. saldırım. saldırış. altayma. altayım. altayıt. altayış. düşürüm. düşürüş. düşürüt. düşrüm. düşrüş. düşrüt. indirim. indiriş. indirit. endirim. endiriş. endirit. əsgitim. əsgitiş. əksitim. əksitiş. azatım. azatış. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. kəmitim. kəmətmə. kəmətiş. kəmətim.

tənzil, iskonta, təxfif, tənqil edmək indirmək. endirmək. azaltmaq. ucuzlatmaq. düşürmək. düşrütmək. əsgitmək. əksitmək. kəmitmək. kəmətmək. çıxdırtmaq. saldırtmaq. altaytmaq. ucuzlatmaq.-bu ölçünü endirin.-könül endirən başalır (ucalır), baş endirən basalır (basılır).-ona qarşı özüvü çox endimə.-endirilmədən ər olmaz, duzlanırsa, buz olmaz.

tənzilat endirim. düşürüm. iskont.

tənzilli indirimli. indirişli. indiritli. endirimli. endirişli. endiritli. düşürümlü. düşürüşlü. düşürütlü. düşrümlü. düşrüşlü. düşrütlü. əsgitimli. əsgitişli. əksitimli. əksitişli. azatımlı. azatışlı. kəmitili. kəmitməli. kəmitişli. kəmitimli. kəmətməli. kəmətişli. kəmətimli. çıxdırımlı. çıxdırışlı. saldırımlı. saldırışlı. altaymalı. altayımlı. altayıtlı. altayışlı. təxfifli. tənqilli. iskontalı.

tənzim edmək onarmaq. onqarmaq. doğrutmaq. dikətmək. düzətmək. sağatmaq. iyiyə çevirmək.

tənzim edmək tınğlamaq. pekitmək. düzənləmək.-geyiminğdi tınğdab al! : geyiminə çəki düzən ver. gərək olan paltar tədarük et!.

tənzim edmək uyumdaşlamak.

tənzim edmək yaraşdırmaq. hazırlamaq.

tənzim edmək yerli yerinə qoymaq : qabqaştırmaq. düzənlətmək. yoluna qoymaq. çəki düzən vermək. idarə edmək.

tənzim edmək yolqarmaq. düzəltmək.

tənzim etmək uyumdaşlamak. -tənzimçi. düzücü.

tənzim eyləmək düzənləmək.

tənzim çəkidüzəm. çəkidüzən. intizam..

tənzim sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. inzibat. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).

tənzim -tənzim edmək: yasatmaq. yasamaq.tənzimçi düzücü.

tənzimləmək düzəltmək. mürəttəbləmək.-bu otağı kim düzəltəcəkdir.-bu ölkəni düzəldən yoxdur.

tənzimləmək miyzanlamaq. düzətmək.

tənzimləmək tüzətmək. düzətmək. doğrutmaq. düzənləmək.

teokrası dinərki.

teoloqlar ulğuclar. uluqçular. ilahiyyatçılar. ilahiyyun.

teori görüş. dizgə. düzgə.

teori quram. qarayış. qaranış. nəzəriyyə.

təpgi inikas, yansı, qarşı tə’sir. refleks.

təqdim sunma.

təqdim sunuş. ərzə.

təqdimetmək arnamaq.

təqdimiylə ifasıyla. yapmasıyla. qulluğuyla. sunusiylə. icrasıyla.

təqdimləmək göstəmək. görtəmək. göztəmək. sunmaq.

təqdir edçək alqışlamaq.

təqdir eddirmək biçdirmək. kəsdirmək. qırdırmaq. doğratmaq. yarmdırmaq.

təqdir edilmək bilinmək.-dəğəri bilinmədi.

təqdir edilmək böləkinmək. bölgəlinmək. ölçənilmək. ölçəlinmək. ölçününmək.

təqdir edmək bəğənmək.

təqdir edmək çaqlamaq. dənəmək.

təqdir edmək ölçələmək. ölçüləmək. böləkləmək. bəqənmək. biçmək. kəsmək. doğramaq. yarmaq. qırmaq. dəğər, önəm vermək. bəğənmək. qədrdanlıq edmək. küvsünmək. barıqdamaq : barıqlamaq. saymaq. hörmət edmək.

təqdir edmək qatırdamaq. hörmət edmək. saymaq.

təqdir etdirtmək dəğər, önəm verdirtmək. bəğəndirmək.

təqdir -əksi təqdirdə : ansı. yoqsa.-aytqanımı et ansı ururma. söylədiğimi yap yoqsa vururum.-barıqtasan başqa cıxat : sayarsın, hörmət edərsən, təpənə çıxar. üz verirsən, şımarır, sırtılır.

təqdir bəqəniş. təhsin. bolca. olca. yazı. buyruq. fərman. muqəddərat. çalız. çalaz. qəza. nəsib. qama. çapa. qapa. qismət. qazğa. alnyazı. yazı. alın yazısı. qama. çapa. qapa. qismət. muqəddərat. qədər. fatal. bolca. olca. yazı. yazqı. alın yazı. yazqıt.

təqdirçi muqəddəratçı. qədərçi. bolcaçı. olcaçı. yazqıçı. fatalist.

təqdirçilik muqəddəratçılıq. qədərçilik. bolcaçılıq. olcaçılıq. yazqıçılıq. fatalizm.

təqdirdə olan muqəddər. alasa.

təqdirnamə bəqənik. təşviqnamə bəğənlik.

təqdis edilmək çuppurlanmaq. : .

təqdis edmək alqıştamaq. qutlamaq. mutlamaq. ulatmaq. böyütmək. öğmək.

təqdis qutsam. qutsamaq.

təqdis qutsam. qutsamaq. ulatı. böyütü. təkbir. öğüş.

təqəddüm tutmaq keçişmək. burnaşmaq. sibqət tutmaq.

təqəddüm üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik.

təqəllübi becərmə. becəri. becərik. bəcərmə. bəcəri. becərik. aldama. bədəl. qullabi. qarışıq. qırıq. kələkli. qatıq. basma. nərsənin oğurluq, yalançıqlığı.-basmaq mallar.

təqəllübi əllək. əllənmiş. öz, əsil olmayan.təqəllübkar basmaçı. oğru.

təqəyyüd qadağ. qədəğən.

tə'qib edən aq deşqan.

tə'qib edən aq deşqan.

tə'qib edərək gedmək sulayı gedmək iziynən gedmək. izlərək gedmək.

tə'qib edinilmək izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. dalına düşünülmək. sürdürünülmək. dəvam edinilmək.

tə'qib edmək izindən aylanmaq : izləmək. qütmək. ardamaq. axdarmaq. anqtarmaq. qovalamaq. qovlamaq. ızləmək. sürgü. sürük. iziş. izləmək. sürqüləmək. qovalamaq. sulamaq. suyun tutmaq. suylamaq. izləmək. güdmək.ardlamaq. dalından, ardından gedmək. güdmək. izləmək. edərmək. aramaq. qovalamaq. istimləmək. izləmləmək. araştırmaq. bulmaya çalışmaq. izləmək. dalına düşmək. izləmək. sürmək. sürdürmək. izləmək. dəvam edmək. sürmək. qovalamaq.-av sürmək.

tə'qib edmək izləmək. sürqüləmək. qovalamaq.

tə'qib edmək qıypalamaq. izərləmək. qovalamaq. gerisinə qoymaq. dalına düşmək.

tə'qib edmək sulamaq. suyun tutmaq. suylamaq. izləmək. güdmək.

tə'qib arayış. irtəliş. axdarış. izlənmə. izrənmə. izərlənmə. izləyiniş. izdənmə. izdəyiniş. aranma. ardanma. arayınış. axdarınma. axdarınış. izləv. izləv. arama. qıypa. izər. qoval. qovqun.qovalama. qovuşturma. pusuk. taxılmaq.izəl. quvuş. qovuş. izləmə.

tə'qib qovuşturma. pusuk. izəl. -tə'qib etmək. qütmək. ardamaq. axtarmaq. anqtarmaq. qovalamaq. qovlamaq. ızləmək. -tə'qib edərək gedmək. sulayı gedmək iziynən gedmək. izlərək gedmək.

tə'qib sürgü. sürük. iziş.

tə'qib taqılmaq.

tə'qibçi (ustasın) izdəmçi. izləmçi. izləyən. (bir ustanın qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). şayırdlıq. tilmizlik. yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. tələbəlik. çöməzlik. köməklik. köməzlik. kömərlik. utar. udar. izləyən. izin, peşini buraqmayan. qovalayan.

təqlid edən uyut. uyuq. bənztən. oxşatan. təmsilçi. müqəllid. əzin. əziçi. izər. izçi. iziçi. təqlid edən. müqəllid.-bu işləri bənzətən varmı.-bu sözləri bənzətən.

təqlid edmək ötgənmək. ötgünmək. ötkənmək. bənzətmək. təqlid öykünmək. ötqünmək nərsiyə qapınmaq. dalcan düşmək. uykunmaq. oxşatmaq. uykunmaq. önqünmək. onqunmaq. yeniqləmək. eniqləmək. təkərəkləmək. təqəkləmək. tə’qib edən : qoğuncu. qoğucu. yansımaq. çalımlamaq. bənzətmək. çalım edmək. imitləmək.

təqlid edmək usmaq. uymaq. . kəkliyə usan qarqa. itirər bayıq öz yerişinidə.

təqlid edmək usmaq. uymaq. : kəkliyə usan qarqa. itirər bayıq öz yerişinidə. bənzətmək. yanıltmaq. əks etdirmək. yanğsalamaq. yansılamaq. yamsılamaq. anğsalamaq. uydurmaq.-sizin şəklizi çəkib, lap bənzətdi.-bu şəkli lap mənə bənzətdin.-bu işləri bənzətən varmı.-bu sözləri bənzətən.-qarğa, qaza ötünsə, budu sınar.

təqlid ətmə meyli öyqünc. öykünc. özünü bənzətmə meyli.

təqlid ətmə meyli öyqünc. öykünc. özünü bənzətmə meyli.

təqlid olunan kimsə uyluq.

təqlid bənzətmə. təşbih. öykən. ötkən. uyduri. uylaş. yansı. yansıma. öyqü. öykü. bənzəmə. bənzətmə. uylaş. üykünmə. öykünmə. yolumlama. yansıma. yansılama. iqtida.-təqlid olunan kimsə : uyluq.

təqlid üykünmə. öykünmə. -təqlitçi. öyçü. yansıçı. yanqu. -təqlid eləmək. < təkərəkləmək. təqəkləmək. tə’qib edən. qoğuncu. qoğucu. yansımaq. çalımlamaq. bənzətmək. çalım etmək. imitləmək.

təqlid yansı. yansıma.

təqlid, iqtida edən yolumlayan. yansıyan. yansılayan. müqəllid.

təqlid, iqtida edmək yansımaq. yansılamaq. yolumlamaq.

təqlidçilik uyutluq. uyuqluq. müqəllidçilik.

təqlidi öykəni. ötkəni.

təqlil alçaltma. azaqlaq. azatma. endirmə. düşürmə. tənzil. tənqis.

təqlitçi öyçü. yansıçı. yanğu.

təqri' qınamatəqribən təqribi yaklaşık. yakınsa.samamın.

təqribən təqribi yaklaşık. yakınsa.samamın. yaxlaşıq.yaxlaşıq olaraq. beş aşağı, beş yuxarı. yaxlaşıq. olsunki. yaxlaşıq. oranı. somalı. tomalı. umumi olaraq tə’yin eyləmək. yekunlamaq. cəməi'. cəmən. təxmini. yaxlaşıq. aşağı yuxarı. təxminən. həmən həmən. aşağı yuxarı. yoramal. yaxlaşıq. qarşı. doğru. yaxın.-axşama qarşı gələrəm.-işlər bitməyə qarşıdır.

təqribən yaxlaşıq.

təqribi tə’rifi, tə’yini belə qabil olmıyan ölçüləmiyən. bolcaqus, bolcaquz.

təqribi yaklaşık.

təqribi yaxlaşıq. yaklaşık.

təqrir anlatış. önərgə.

təqrir önərgə.

təqsim edən bölən. bölücü. paylayan. paylac. kəsən. biçən. paylayan. payxaşlayan. payxaşçı. pəxşçi. pəxş edən. payqan. bölən. ayıran. qıran. parçalayan.

təqsim edilmə bölünmə. parçalanma. paylanma. pay edilmə.

təqsim edmək paylamaq. bölmək. bölünmək. bölünür olmaq. ayrılmaq. ayrılmaq. balçanmaq. balçalanmaq. parçalanmaq. parçlanmaq. bölünmək. qırışmaq. bölüşmək. uşaltmaq. ovaltmaq. ufalatmaq. oğutmaq. ayırmaq. bölmək.

təqsim etmə bölü. bölmə. üləştirmə.

təqsim olmaq ayrılmaq. bölünmək.

təqsim olunan məqsum. bölünən.

təqsim -hasili təqsim : bölüm. bölmə işləmi (əməli) sonunda ortaya çıxan sıyı.

təqsim böləştirmə. üləştirmə. bölüş. bölmək. bölüm. bölüş. ülüştürmə. saçım.-saçım menən : ülüştürməyə, təqsimə görə.

təqsim bölmə bölü. bölmə. oluk. ülüş. ölüş. bölüş. paylaş. yarış : yarım günə yarış yoktur. üləşmə. üləştirmə. bölmə. difizor : yayıcı. paylama. paylaş. bölmə. böləş. üləş. ülüş. ölüş. bölüş. paylaş.

təqsim üləşmə. üləştirmə. bölmə. difizor. yayıcı.

təqsimat bölüntü.

təqsime dəraməd gəlir dağılımı. tozie dəraməd.

təqsimlənmə balçanma. balçalanma. parçalanma. parçlanma. ayrılma. bölünmə.

təqsir çoğaltma. köpəldiş. kübaytü. ürətim. suç. pozaç. pozuç. qabart.

təqsirli şaşuq. çaşuq. qusurlu. müqəssir.

təqti' bölmə. kəsmə. açma. ayırma. ayıqlama. parçalama. balçalama. durqu. ayırma. ayıqlama. parçalama. balçalama. kəsmə. qiymələmə.

təqtir edmək tamınmaq. yağ çıxarmaq. damıtmaq. sızdırmaq. süzdürmək. tamınmaq. tamınmaq.-yağ, çaxır damınmaq.-yağ, çaxır damınmaq.

təqtir olmaq tamlamaq. tamıznmaq. damcı damcı sızmaq.

təqtir yeri tamınqa.

təqtir yeri tamınqa.

təqtirləmək tamınmaq. damınmaq. qətrə qətrə edib yığmaq.

təqtirləmək tamınmaq. damınmaq. qətrə qətrə edib yığmaq.

təqtirləmək tamlatmaq. tamızmaq. damcı damcı sızıtmaq.

təqva qorxma. sakınma. qaçınma.

təqvalı saqın. toq. tox. pərhizkar.

təqvim düzbağ. düzbə. kalandır .

təqvim güngən. vaxt.

təqvim tizbəq.

təqvim tizbəq. düzbə.

təqvim tizbəq. düzbə. düzbağ. düzbə. kalandır. güngən. vaxt. tizbəq.

təqviti gücləndrən nəsnə. kübrə. təbi. təpi. vitamin.

təqviyət edən muqəvvi. dayalı. yardımli. bəsici. bəsil. bəsli. gücləndirən.

təqviyət olunmuş aşılı. güclənmiş. bərkimiş.

təqviyət bərkitmə. yardam. yardım. sağdıc. dayaq. ayaq. yardım. kömək. dəsdək.

təqviyət, təhkim edmək güclətmək. qatılatmaq. qatıqlatmaq. bərkitmək. sərtətmək. sərtlətmək. sağlamlatmaq. gücləndirmək. dayamlamaq. dayaqlamaq. sağlamlaşdırmaq. sağlamlaşmaq.

təqviyəti qapısqa. müqəvvi. gücləti. gücəti. tənbək. yardıq. yarlıq.

təqviyətləmək nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaltmaq. qatılatmaq. güclətmək. cıdamlatmaq. möhkəmlətmək. qəvilətmək. muqavimlətmək.

təqviyətləmək yeltəmək. gücləndirmək. itələmək.

təqviyətləmək yeltəmək. gücləndirmək. itələmək.

təqviyətləməli dayaqlıq. yardımlıq.

təqviyətlətmək gücləndirmək. qabaqlamaq.

təqviyətli nərsənin durmasın, dayanmasın, muqavimətin çoxaldan. qatıl. güclədən. cıdamladan. möhkəmlədən. müqəvvi. qəvilədən. dayalı. gücləndirən. yardımli. bəsici. bəsil. bəsli. bəsili. muqəvvi. muqəvvilədən.

təraküm birikit. birikim. saxlıq. saxlıt. yığıt. yığım. yığam. topalıt. topalım.

təraküm birkim. birikim.

təraküm təcəmmö'. toplanma. birikmə. yığılma. yığnaq. yığışma. birikinti. birikmiş. birikim. yığılmış. aralaşma. bir araya, bir yerə gəlmə. yığılma. birikim. birikmə. birikinti. toplanma. təcəmmö’.

təranə -mahnı, təranə, nəğmə, şarkı, türkü söyləmək : ırlamaq. yırlamaq. cırlamaq. tərənnüm edmək.

təranə yır. ır. qata. əzgi. türkü. nəğmə.

təranəsəra ötən. ötücü. ötcü. şarkıcı. çağmaçı > çamaçı. oxucu. oxuyan.

təranəsəra ötücü. oxucu.

teraş -xudtiraş : sərtiraş : usturə(fars) < üzdara. ülgüc.

teras eyvan. taraca. balkon. sapma. çapma.

teras eyvan. taraca. balkon. sapma. çapma.

teraşe tıraşa. töküntü. yonultu. qıymıq. qırmıq. qırıntı. qaqmıq qaqmaq qaqıntı.

təraşide şode qırpıq.

təraşide şodən qırpılmaq. qırılmaq. vurulmaq. taraşlanmaq. dərilmək.

teraşidən qırpmaq. qırmaq. vurmaq. taraşlamaq. dərmək.-na teraşidə : yonulmamış. qabasaba. daranmamış.-nə teraşid nə xeraşide : qaba saba. yonulmamış. yontulmamış. kəlləş. kalaş. gobud.

təravoş edmək süzmək. qaçırmaq. sızıtmaq. süzütmək. sızdırmaq. süzdürmək.

təravoş bax> təravuş.

təravuş təravoş geçişmə. süzmə. ələnti. sızma.

təraz düzəy. düzləm. ölçü.

təraz taraz. düzəc.

tərazı dartı. düzəc. düzölçər.-arslanla tərazı arasındaki bürc : başaq.

tərazı qıstas. qısqab. əyar. ölçək. ölçük. ölçüt.

tərazlı ölçülü. düzləmli. düzəyli. yetikli. olum, bacarı gücü olan. səviyyəli.

tərazmənd dəngəkli. təngəkli. dəngli. dəngəli.

tərazu basqul. baskul. qapanca. qapan. qantar. qapan. dartıc. dartqıc.

tərbi' dördün. ayın yarısı qaranlıq, yarısı aydın görülməsi.

tərbiyə edmək asıramaq. bəsləmək. yedirmək. asıranlı : bəsili. tərbiyəli. asıranmış. iqidmək. əkitmək. əğitmək. yetiştirmək.

tərbiyə etmək asıramaq. bəsləmək. yedirmək. asıranlı. bəsili. tərbiyəli. asıranmış.

tərbiyə bəsim. qınam. yetim. alış. dartış. baxım. öyrəş. asıra. aşıra. baxım eğitim. öyrətim. -tərbiyəli. asıralı. asıranmış. bəsli. -tərbiyələmək. qınamak. asıramak. bəsləmək. yedirmək. yedirmək. dartmaq. -tərbiyələnmiş. aşıral. bəslənmiş. aşılan. yaşılan. aşılanmış > yaşlı. qoca.

tərbiyə eğitim. qalı. əğitim. öğrəti. öğrətim. görgüt. aşıl. yanaq. çıxma. sayqıt. yetiştirmə. yetiştiriş. eğitim. becəriş. barvarış. pərvəriş. alışdırış. basqı. qapanca. eğitim. əkitim. görgü. əki. ərdəm. ədəb. biçim. biçəm. pərvəriş. yetiştirmə. düzəb. ədəb. ərdəm. fəzilət. ədəp. hünər. özdənlik. tərbiyət. ədəb. ərit. ərim. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. aşı. bəsi. ədəb. bəsim. qınam. yetim. alış. törə. görgü. yol ərkan. yol yordam. dartış. baxım. öyrəş. asıra. aşıra. baxım eğitim. öyrətim.-əkdi uşaq : tərbiyəli cocuq. bəsli. bəsili. becəri.-əkdi uşaq.

tərbiyə törə. görgü. yol ərkan. yol yordam.

tərbiyələmək qınamak . asıramaq. bəsləmək. yedirmək. yedirmək. dartmaq.

tərbiyələnmiş aşıral : bəslənmiş. aşılan. yaşılan. aşılanmış > yaşlı : qoca.

tərbiyəli aşılı.

tərbiyəli asıralı. asıranmış. bəsli.

tərbiyəli ataşlı. ədəbli. görgülü.

tərbiyəli başı önündə. uslu. uylu. çəkik. çəkingən. müəddəb.-təhsil tərbiyə : öğrənim eğitim.

tərbiyəli əkdi.

tərbiyəli əkdi. bəsli. bəsili. becəri.-əkdi uşaq.

tərbiyəli əkdi.-əkdi uşaq : tərbiyəli cocuq.

tərbiyəli əkili.

tərbiyəli ərdəmli. ədəbli. donlu. müəddəb.

tərbiyəli qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. içli. görgülü. çıxarlı. ərdəmli. ədəbli. nəzakətli.

tərbiyəli tanq. ədəbli. incə. sayqılı. hörmətli.

tərbiyəli uslu. uslı. ıslı. ədəbli.

tərbiyəli yaqımlı. yaxımlı. çaqımlı.

tərbiyəli yolağlı. yol bilir. ilkəli. ərdəmli. ədəbli. ərkanlı.

tərbiyəsiz kişi türtçü. qaba.

tərbiyəsiz almüyüz. qaba. ədəbsiz.

tərbiyəsiz ataşsız. qaba. görgüsüz. ədəbsiz.

tərbiyəsiz ədəbsiz. bilqimsiz. yaxışıqsız.

tərbiyəsiz itik. itiş. itləş. pozuq. ədəbsiz. əxlaqsız.

tərbiyəsiz qabaqsız. qapaqsız. içsiz. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. çıxarsız. ərdəmsiz. ədəbsiz. nəzakətsiz.

tərbiyəsiz qalın. baybaş. yol bilməz. söz dinləməz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. yaramaz. həşəri. ədəpsiz. görgünsüz. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. dargöz. qamqalat. qapqalat. qayta. kötük. gödük. nəzakətsiz. koryat. ədəbsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. biçəmsiz. bayırturpı. rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. əksiklik. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik.

tərbiyəsiz qəzil. koryat. ədəbsiz.

tərbiyəsiz qılıqlı.

tərbiyəsiz türt. dürt. qaba. ədəbsiz.

tərbiyəsiz tuvardaq. qaba. görgüsüz.

tərbiyəsizlənmək ədəbsizlənmək. biçimsizlənmək. biçəmsizlənmək.

tərbiyəsizləşmək sataşmaq. çamırlaşmaq. sırtılmaq. şirrətləşmək. ədəbsizləşmək. biçimsizləşmək. biçəmsizləşmək.

tərbiyəsizləştirmək ədəbsizləştirmək. biçimsizləştirmək. biçəmsizləştirmək.

tərbiyəsizlik bilqimsizlik. görgüsüzlük. əxlaqsızlığ.

tərbiyəsizlik çamırlıq. yapışqanlıq. sırnaşlıq. sırtıqlıq. kötüklük. gödüklük. qalınlıq. ədəbsizlik. biçimsizlik. biçəmsizlik. görgünsüzlük. görgüsüzlük. nəzakətsizlik. donsuz. koryat. ədəbsiz.

tərbiyəsizlik itləşlik. itişlik. itiklik. itlik. pozuqluq. qalınlıq. ədəbsizlik. əxlaqsızlıq.

tərbiyəsizlik qabalıq. gobutluq. yoğunluq.

tərbiyət verilmiş əkmə. becərilmiş. quduru olmayan.

tərbiyət bax > tərbiyə.

tərbiyət eyitim. eğitim. iğitim. əğitim. əkitim. əritim. tə'lim. pərvəriş.

tərbiyət qura. ədəb.

tərbiyət qura. ədəb.

tərbiyət tərbiyə. ədəb. ərit. ərim. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. görgü. əki. əkit. əkim. öküt. öküş. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq.

tərbiyətıi quram. müəddəb.

tərbiyətıi quram. müəddəb.

tərbiyətlənmək öqrəşinmək. öğrəşmək. uslanmaq. huşlanmaq. ağıllanmaq.

tərbiyətli ədəbli. bavlı (v <> ğ ) bağlı.

tərbiyətsiz qaba. oqursuz. ədəbsiz.

tərcih edmək onamaq. bəğənmək. bəğənib istəmək. ixtiyar edmək.

tərcih edmək onamaq. bəğənmək. razı olmaq.

tərcih edmək saylamaq. seçmək .

tərcih vermək bəğənmək. seçmək.

tərcih saylav. seçim.

tərcih saylıq. bəğəni. seçmə. yeğil. yeğləm.

tərcih saylıq. bəğəni. seçmə. yeğil. yeğləm. yeğləmə (iyiləmə). bəyənmə.

tərcih yeğləmə (iyiləmə). bəyənmə. -tərcihləmək. ağratmaq. yeğ tutmaq. yeğləmək.

tərcihləmək ağratmaq. yeğ tutmaq. yeğləmək.

tərcihli ərciq. ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq.

tərcüman başlanğıç < tərcimək < türcəmək. dirçəmək. dirsəmək. dikətmək. başlamaq. dilbənd. dilmanc. dilban. dırağuman.

tərcüman başlanqıç < tərcimək < türcəmək. dirçəmək. dirsəmək. dikətmək. başlamaq. dilbənd. dilmanc. dilban. dırağuman.

tərcümə edmək çevirmək. ağdarmaq.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə