EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə110/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   125

təkrar başdan. yeni başdan. yenidən.

təkrar yinəmək. taxıt : tə´kit .

təkrar yinəmək. taxıt. tə´kit. -təkrar-təkrar. qoşa-qoşa.

təkrarən təkər təkər. əkə əkə. dönə dönə.

təkrarən təkər təkər. qaytadan. qaytalab. qayta qayta. qayıda qayıda. dönə dönə. telim, kan, çox gəzək, yolam.

təkrarlama yenələmə. genələmə. yeniləmə.

təkrarlamaq ikiləmək : .

tekrarlamaq təkrar təkrar vurmaq. qaytalamaq. bir işi tekrar yapmaq.

təksim eyləmək bölüştürmək. ülüştürmək.

təksir edici çoxaltıcı.

təksir edmək çoxaltmaq. arturmaq.

təksir çoğaltma. köpəldiş. kübaytü. ürətim.

təksir qırma. kəsmə. sındırma. çoxaltı. istinsax.

təkyələnmək dayanmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq. arxalanmaq. əğilmək. abanmaq. yaslamaq. dayamaq.

təkzib edmək yalan qılmaq. yalanmaq.

təkzib edmək yalanlama.

təkzib edmək yalanlamaq.

təkzib etmək yalan qılmaq. yalanmaq.

təkzib yalanlama.

təkzibləmək yalğandurmaq : yalanlamaq.

təkzibləmək yalğandurmaq : yalanlamaq.

təlafi əvəz. acı. qarşılama. dəngləmə. onarı. yerin doldurma.-bu itgiləri necə dəhliyəcəyiz, qarşılayacağıq.

təlahoq qavuşma. qovuşma.

təlakari altın işli. altın işləmli. altınqabçılıq.

təlaq ayrılış boşanma. boşanış.

təlaqət fəsahət. dil açıqlığı. dil ustalığı. gözəl, axıcı qonuşma.

təlaqi ulaş. qavuş. raslaş. düşəş. iltiqa.

təlatüm dalqama.

təlavət oxuma. oxuş. qəraət.

təlayəhind yazaq. gəzək. qoşun önündə gedən.

təlayi əsr qızıldevir. altınçağ.

təlayi açıq qırmızı alıq. qızal. qızılsım. alsım. qızıla, qırmızıya çalan.

tələb edinilmək izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. istənilmək. ardsanılmaq. ardanılmaq. aranılmaq. axdarınılmaq.

tələb edinmək iztənmək. izlənmək. istənmək. ardsınmaq.-qaxışmaq, gəlişmək, böyük çalış istənir.

tələb edmək diləmək. istəmək. də'vət. iztəmək. izləmək. istəmək. ardsamaq. körüksəmək. içdən, ürəkdən istəmək. arzulamaq. xahiş edmək. soran. arayan. istəyən. talbımaq. qabırdanmaq. istətişmək. ibram edmək. tavlalamaq. davlamaq. taplamaq. istəmək.

tələb < diləv. özləm. istək. arman. armaq. imrə. həvəs. yalbarma. yalınış. ötiniş. suranış. şəfaət (ondan dilək istə). algı. alacak. alğı. alğınq. -tələbkar. alacaklı. alacıklı. alğılı.

tələb < diləv. özləm. istək. arman. armaq. imrə. həvəs. yalbarma. yalınış. ötiniş. suranış. şəfaət (ondan dilək istə). algı. alacak. alğı. alğınq. istək.

tələb diləyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğilimk. əğiliş. əğilim. əğilit. istək. istəyiş. istəyim. istəyit. ərsək. ərsəyiş. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. istək. istəyiş. istək. arzu. xahiş. sürük. sürüş. sürüm. əğilim. əğik. əyik. ərsik. arzu. əriz. əriş. ərək. irək. azıq. tutqu. istək. əsmə. əsi. bulqa. bulqama. dilək. yanğış. yaxış. yanığ. yaxıq. meyl. rəğbət. görəv. carbulcar. iddia. sav.-savında, iddiasında, tələbində bulunmaq, olmaq : istənmək.-istək qopdu : tələb başlandı.-tələbkar : alacaklı. alacıklı. alğılı.-ev verildisə topraq istənir.-öldürülən qardaşın qanın istənir.

tələb istək. -istək qopdu. tələb başlandı.

tələbə (bir ustanın qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). şayırd. tilmiz. yardım. yardam. köməz. kömər. kömək çöməz. yamaq. çıraq.-tələbəlik : (bir ustanın qulluğunda olarkən iş öğrənən kimsə). şayırdlıq. tilmizlik. yardımçılıq. yardamçılıq. yamaqlıq. çıraqlıq. (ustasın) izdəmçi. izləmçi. izləyən. tə'qibçi. çöməzlik. köməklik. köməzlik. kömərlik. üyrənçik. öğrənici. oxuçu. oxucu.

tələbkar alacağlı. istəkçi. istəyən. istəli. istəçi. izləçi. borcçu. boşçu.

tələbkarlıq istəkçilik.

tələbli armanlı. armanalı. istəli. müştaq. təmənnalı. arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

tələf edmə öldürmə. öldürüş. yox edmə. 1. boşuna sərpmə, sarpama, xərcəmə. dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. saçama. saçma. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. saçaç. saçarlıq. yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf.

tələf olmaq qırılmaq. məhvolmaq.

tələf tələf edmə. itlaf. öldürmə. öldürüş. yox edmə. 1. boşuna. sərpmə, sarpama, xərcəmə. dağıtma. dağıtış. korlama. koramcı. saçama. saçma. savırma. savarış. savırış. savrış. savruş. savuruş. savurqanlıq. sovurma. sovarış. sovarış. sovuruş. sovurqanlıq. saç savur. saça. saçaç. saçarlıq. yayçalıq. qırqıt. çökütmə. çökütüş. düşürtmə. düşürüş. tökütmə. tökütüş. əritmə. əritiş. israf.

tələffüz aydıl. söylənmə. söyləv. söyləniş. aydıl. -bu söz nəcür aydılır. söylənir.

tələffüz boğumlama. aytılış. deyiniş. söyləyiş. söyləniş. söyləş. boğumlama. boğumlanma. oxuyuş. oxunuş. söyləniş. aytıl. aydıl. söylənmə. söyləv. söyləniş : aydıl.-doğru tələffüz edməmək : dil dönməmək.-bu söz nəcür aydılır : söylənir.

tələfləmə itlaf. pozma.

tələ'lö' ışıldama. ışınım. ışınsaçı. ışın saçma. ışığın yayımı, yaylımı, yayılması.

telepati uzaduyum.

tələqqi edmək qarşılamaq. tutmaq. almaq.-bir nəyi şuxluğa almaq.

tələqqi alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. anlayış. nuqteyi nəzər. tərzi fikir.-hüsnitələqqi : iyi quruntu. yaxcıya yorma.

teleskop ırqaç.

televizyon uzagörüm.

telgiraf çəkmək göndərmək. yollamaq.

telgiraf yaltıqı kablı.

təli' gözçü.

təliə talva. yazaq. gəzək. qoşun önündə gedən.

təliə ura. qoşun öncülü.

təliədar aravul. alavul. başqaravul. peşqarabul. qılavuz.

tə'lif edilmək yazınmaq. düzülmək. dizilmək. nəzm edilmək.

tə'lif çıxarma. əsər. yazınma. diziliş. düzülüş. düzülmə. dizilmə. -yazuçulardın çıxarmaları : yazıçıların əsərləri.-əl çıxarması : əl əsəri. əl işi.-çıxarmanın yığnağı : əsərlər topu, məcmuəsi.

təlil dəlil. tanaq. dayanıç. yerli. nəqiz. suyənçik. tiuqavuç. tirək. ayğaq. qanıt. könük. göstәriş. tanqış.

tə'lim görmək yaranmaq. öğrənmək.

tə'lim görmək yaranmaq. öğrənmək.

tə'lim vermək doğanlaşdırmaq. doğan edinmək. alışdırmaq. aşılaşdırmaq. öğrətmək. əkitimləmək. eğitimləmək. yetişdirmək. görgütləmək. təbiyə edmək.-yüksək oğrənim : ali tə'lim.

tə'lim -öğrətim, tə'lim, məşq oxu : kalva. çalva.

tə'lim çalışdırma. uğratma. yetiştirmə. öğrətim. eğitim.

tə'lim əki. əkit. əkim. öküt. öküş. əğit. əğim. əğiş. əğriş. əğiti. əğitim. əğitmə. ərit. ərim. görgü. düzüş. dəriş. yetişik. yetşik. yarıq. tərbiyət. tərbiyə. ədəb.

tə'lim eyitim. eğitim. iğitim. əğitim. əkitim. əritim. tərbiyət. pərvəriş.

tə'lim oğrənim. öğrətim. aşıl. yanaq. çıxma. vərziş. vərdiş. çalışdırma. alışdırma. ıslayış. islanış. ıslanış. islanış. ıssayış. tə'lim. təmrin. idman. məşq. idman. antirenman.təhsil.

tə'lim öğrəti. okart. onğart.

tə'lim öğrəti. oyun.-qılıc oyunu : qılıc işlətmə öğrəti.

tə'lim öğrətmə. öqrətiş.

tə'lim okudav. okuş. buyuruk. -okumaq. tə'lim görmək.

tə'lim öqrədik. öğrədik. idman. antırenman. iqzersiz.

tə'lim öqrəti. uyduri.-ayaq uyduri.

tə'lim üyrəniv. eğitim.

tə'lim yaran. öğrəti.

tə'lim yaran. öğrəti. öqrədik. öğrədik. idman. antırenman. iqzersiz. okudav. okuş. buyuruk.-okumaq : tə'lim görmək.

tə'limat vermək boyratlıq. rəhbərlik. edmək. qoldamaq. qollamaq. güvəndirmək. birisinə arxa olmaq.

tə'limat öğrənü. yönərgə.

tə'limat öyrənü. yönərgə.

tə'limat yönərgə. hidayət.

təlimçi eğitən. urunqu.

təlimçi eğitən. urunqu.

tə'limçi məəllim öğrətici. öğrədən. çalışdırıcı. yetiştirici. antirenör.

tə'lime məxlut məxlut qurum : ərkəkli dişili olan qurum, yer. əşineğitim. aşmal, qarışıq öğrətim.

tə'limli idmanlı. alışqın. çalışqın. ıssayşıq. islanşıq. vərzişli. təmrinli.

tə'liq edmək asmaq. ıldırmaq. sallamaq.

tə'liq edmək geri buraxmaq. yubatmaq. ertələmək. tə'xir edmək.-toplantıyı genə geriyə buraxdı.

tə'liq asıntı. hava. tə'liq. tə'xir.-iş asıntıda qaldı :sonraya qoyundu.

tə'liq asqı.-işi asqıya qoymaq : yubatmaq.

təlmih edmək işarə edmək : dəğinmək.

təlmih sinsi kinayə. istehzalı ima. qanğqı.-ağruda sancı yaman, sözdə qanğqı yaman : xəstəlikta sancı kötü, qonuşmada sinsi, təlmih kötüdır.

təlmiz arzıqlı. araşıq. maraxlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

təlqih edmə aşılama. aşı yapma. peyvətləmə.

təlqin uyutma. uydurma.

təlqinləmək öyrətmək : aşılamaq. köçürmək. qatıştırma.

təlqinləmək öyrətmək. aşılamaq. köçürmək. qatıştırma.

təltif edmək könül oxşamaq, almaq. birisinin əlindən tutmaq, əlin tutmaq. qol almaq.

təltif oxşayış. oxşama. məhəbbət.

təltif sıylak. dartıklaş.

təltif sıylak. tartıklaş.

təlvih dolay. dolayı. imgə. qıraq. imgə. yankı. kinayə. (üstü qapalı söz, davranış).

təlvihən sezdirərək. dolayına. dolayılı. imgəylə. qıraqlayına. imgəyinə. yankıyına. yankıyana. işarəylə. kinayə ilə. ima ilə.

təlvis edilmək çalamdalmaq. pislənmək.

təlvis edmək çalamdamaq. pislətmək.

təlvis edmək çalamlaymaq. pislətmək.

telvizya -qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon pəncərəsi : qaryağdı.

telvizyonun -telvizyonun pəncərəsində oluşan ağlı qaralı saçıq ləkə : çiçələk. bərfək.

təlx acı.

təlxi -ovqat təlxi : qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

təlxis edmək sözü qısa kəsmək.

təlxis qısaltma. ixtisar. ixtisar.

təmam şodəni tükənən. bitən. sona ərən.

təmam -nəzdik be təmam, payan rəandən : qolaylamaq.

təmas edmək ərinişmək. ərişmək. ərişinmək. ərinmək. dəğişinmək. dəğmək. dəğinişmək. dəğişmək. toxunuşmaq. toxuşmaq. toxuşunmaq. toxunuşmaq. toxunmaq. dəğmək. dəğinmək.

təmas qurmaq baylaşdırmaq : baqlaşdırmaq. ilgi qurmaq. bağlantı qurmaq.

təmas dəğiş. irtibat. əriniş. ərişmə. ərişim. ərinmə. dəğişim. dəğmə. dəğiniş. dəğişmə. toxunuş. toxuşma. toxuşum. toxunma. ləms.

təmas sürmə.

təmas təqəş. təkəş. dəğiş. döğüş. savaş.

təmas təqəş. təkəş. dəğiş. döğüş. savaş.

təmas, ləms edmək sürmək.

təmas, ləms hissi lamisə hissi : ərinim. ərişim. dəğişim. dəğinim. toxunum. toxuşum.

təmaşa edən görücü. seyirci.

təmaşa düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.

təmaslama ərişilmə. əriniliş. ərişilim. ərinilmə. dəğişilim. dəğilmə. dəğiniliş. dəğişilmə. toxunuluş. toxuşulma. toxuşulum. toxunulma. ləms edilmə.

təmass etdirmək ilişdirmək. dəğdirmək.

təmass iliş. ilişi. ilşik.

tematıqa müəyyən bir qonu gurubu.

təmayül əğilim. yönsәm. yatqınlık. catqı. umtuluş.

təmayül əğilim. yönsәm. yatqınlık. catqı. umtuluş.

təmayül ilgi. ilək. ilgə. ilət. iltə. ilə.

təmayül -meyillik, təmayül göstərmək: əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. axıntamaq. axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. ilgilənmək. ilginclənmək. ilgəlinmək. uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. istəsinmək. maraqlanmaq. mayillənmək. meyillənmək. meyl edmək.təmayül yayaq. yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. əğkəm. mə'rifət. intibaq.-yumuşka əğkəmi cok kişi : iş bacarmıyan kimsə.

təmayüz ayırmaçılıq. başqalıq. imtiyaz. başqaçılıq. xisusiyyet.

təmayüz bəlirtmə. bəlirtik. ıralama. ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. təmyiz.

tembir (musiqidə) tənləm.

tembir (musiqidə) tənləm.

təməttü' asığ.

tempo təpgi (temponı düşür : təpgigi govşat).

tempo təpgi (temponı düşür. təpgigi govşat).

təmr töləm.

təmsil edmək varsaqlamaq. varsamaq. varaslamaq. eləbilləmək.

təmsil bənzəyiş. andırış. uyqunluq. analoği. göstəri. andırı. oyun. örnək. mayaq. nimunə.

temsilci kələçi. elçi. arabulucu. dünür.

təmsilcisi elçi. görəvlisi. məmur. taqma. tağma. taxma.

təmyiz məhkəməsi yarqıtay.

təmyiz ayırma. ayıqlama. ayırt. seçmək. təfriq. bəlirtmə. bəlirtik. ıralama. ıralat. ıralıq. ayırma. ayıqlama. ayrat. ayırlıq. seçitmə. seçitim. seçitlik. savalat. savlat. sovlat. təmayüz. mümtazlıq. imtiyaz. karakteristik. yarqıtay.

tə'n edmək türtüləmək. dürtüləmək. dürtələmək. dürtüşdürmək. dürtmək. dükələmək. sərzəniş edmək.

tən -ruyin tən : sağlam yapılı. daş dəmir.

tən < don. dəmir tən.

tən qapıq. qapıt. yapıt. sapıq. çapıq. qaraltı. qılıb. qaşbağ. cəsəd. ləş. qaşbağ. cigə. cigək. baslıq. paslıq. maslıq. cəndək. gəvrə. gövrə. gövdə. yəltə. kalbud. tən. kovsa. can kasası, qəfəsi. bədən.

tə'n qınama. suçlama. ittiham. təpgü. məlamət. yazuq .səzəniş. yapı. yapıt. çapı. çapıt. əndam.

tən tənə.kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən.

tənab əğirmə. irmə. ip. təsmə.

tənaqüz çalışma. çəlişmə. ziddiyyət. çalışmaz. çəlişik. çəlişmə. çəlişgi < çalışqı. çəlişmə < çalışma. çəlişiklik < çalışıqlıq.

tənaqüz çalışmaz. .

tənaqüz çəlişik. çəlişmə.

tənaqüzlü çalışıq. çəlişik.

tənaqüzsüz çalışmazlıq : .

tənaqüzsüz çalışmazlıq.

tənasüb biçim. oran. əndam. yaxşıq. uyqun.

tənasüb çəkim.

tənasüb dəngə.

tənasüb oran. orantı. dəng.

tənasüb oran. orantı. dəng.

tənasüb uyum. çəkim. nisbət.

tənasüb uyum. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. nisbət.

tənasübli çəkimli.

tənasübsüz çəkimsiz. uyumsız.

tənasübsüz ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. ələqəsiz. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. irtbatsız. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.-məndən ilgisiz sözləri sormayın.

tənasül döl döş : .

tənasül ürəmə.

tənavəri irilik. böyüklük. qalınlıq. cəsamət.

tənazüi bəqa' doğal ayıqlanma. doğal ayıqlanma. doğal ayıqlanma.

tənazür qarşı qarşıya. qarşıq. qarşılıq. baxışım. simetri.

tənbeh göstüri. göstəri. görünü. görgüt. paylaş. sıxış.

tənbəl gəvşək.

tənbəl üşəngən. üşəng. üsənc. yavsal. yaramaz. keyeng. uqibsiz. cıdamsız. yusul. gəvşək. təntih. sust. sabırsız. -tənbəllik. ayanmastın.

tənbəl üşəngən. üşəng. üsənc. yavsal. yaramaz. keyeng. uqibsiz. cıdamsız. yusul. gəvşək. təntih. sust. sabırsız.

tənbəl yalta. tummal. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yaramaz. başarınğsız. kırıx.

tənbəllik ayanmastın.

tənbih edmək oyqurmaq. sıxışdırmaq. sıxmaq. cəzalamaq.

tənbih edmək toxunmaq. topuqlamaq. tovbixləmək. tobixləmək. ilişmək. ilinmək.-bu uşağa ilişməyin, suçu yox.

tənbih edmək uyarmaq. oyatmaq. açmaq.

tənbih bərk. cəza.

tənbih oyandırma.

tənbih söylək. söyləş.

tənbih təpə. tobix.

tənbih uyarı. oyarı.

tənbih uyarım. uyarma. oyanma.

tənbihləmək uyarmaq. uyarlamaq. təpikləmək. topuqlamaq. tobixləmək.

tənbihləyən uyarcı uyarıcı. oyarıcı. oyarcı.

təndir < tamdır < tamu : cəhənnəm.-.-< tan : ışıq. ot.

təndis büqsə. büksə. nərsənin beldən yuxarı heykəli.

təndis insan bədəninin üst bölümü. çınğqı boyu.

təndis şırılqa. sırılqa. hər nəyin belindən yuxarısı.

təndürüst dinc.

təndürüst əsən. çağ.

təndürüst sağlıqlı. sağqın. salim. güclü. güjlü. qolçomaq. qəvi.

təndürüsti sağlıq.

tə'nə vurmaq çaxmaqlamaq.

tə'nə vurmaq darıqsatmaq. qınsamaq.

tə'nə çaxmaq. qınama.

tənə köpdə. köprə. kövdə. bədən. əndam. çalqat. çalçat. boyqat.

tə'nə qovuş. süngüş. toxu. toxnma.

tənə tən . kalbud. kadavr. qalıb. qılıp. qaplıq. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. qabat. gavat. kovsa.yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. çalım > çəlim. çalqat. çalçat. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən.

tə'nə, sərzəneş, sərkuft, məlamət, nikuheş edmək qaxınc edmək. qaqıc, qaqı qaqmaq. qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq.

tə'nə, sərzəneş, sərkuft, məlamət, nikuheş, məzəmmət olunan qınlanan. qınanan. qaqlacan. qaqacan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə kimsə.

tənəffür ikrah. antipati.

tənəffüs dinlənmə. tın. fasilə. tınım. tınış.

tənəffüs nəfəs alma. soluma. tinənc. tinəniş. tinər. dinlənmə. rahatlanma. istirahət.

tənəffüs solnum. solunum.

tənəffüs tincəş. dincəş (dincəliş).

tənəffüs toxtaq. ara. aralık. kəsmə. arakəsmə. arakəs. dəmalış. üzülüş. tə'til. -nəfəs almadan. üzüksüz. arasız. üzülüş. tınış (dinc). tınığu. solunum.

tənəffüs toxtaq. ara. aralıq. kəsmə. arakəsmə. arakəs. dəmalış. üzülüş. tə'til.-nəfəs almadan : üzüksüz. arasız. üzülüş. tınış (dinc). tınığu. solunum.

tənəqqülat acil. aşıl.

tənəvuqçi dənəvuqçi. sınavuqçi. təcrübə tərəfdarı. ampirist.

tənəvvü' dəğişlik. dəğişiklik. çeşitlik. çəkişlik.

tənəzzüh gəzinti.

tənəzzül edmək aşağılamaq. alçalmaq. dəğərsizləşmək. bayağılamaq.-qəzetə gündən günə aşağılır.

tənəzzül edmək tursunmaq.

tənəzzül edmək uçuzlamaq <> uçuzlamaq. boşuqmaq. boşarmaq. enilmək.

tənəzzül edmək yenmək. bölərmək. alçaq davranmaq. əsgiklənmək. oğulmaq.

təng o möhkəm sımsıxı. bərk bərk.

təng -diltəng : dar, sıx könüllü. könlü sıxıntılı.

təng -jərf dəreye təng : dərin, dik yamaclı dərə, qapaz. qantan. qanğtan. kavlan. qanyan. qonyan.

təng ensiz. dar. sıx.

təngçəşm güdəgöz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz.

təngdel sıqqın.

təngdəsdi geçinməzlik. geçinəməzlik. yoxsulluq. möhtaclıq. sıxıntı.

təngdəst dar gəlirli. yoxsul. əliboş. əlikor. əlikov. yoxsul. əli açıq.

təngə gətirmək sıxıştırmaq.

təngna sıxıntı.

təngsali qıtlıq.

tənin əndaz ingiltili. çınlayan.

tenis alantopu.

təniş gərim. gəriş.

tənizaltı qayıq dənizaltı qayıq. sunğğur. suvastı köymə. suvastı kəmə.

tənnaz qırıtqan. qırlı fırlı. qırışmal. qırcan. qırcın.

tənpərvər işdən qaçan. işqaçqını. ərincək. uşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.

tənqatəng dapdar. lapdar. çox dar.

tənqid edmək basırıklamaq (təhqir etmə).

tənqid edmək qırtlamaq. qırtqalamaq. ilişdirmək.

tənqid -kəndi kəndini tənqid təzyiqi : öz özün sınanı qısu.

tənqid incələmə dəğərləmə. intiqad.

tənqid kəsəmət. iliştiri. qınama. sıncıq. sancaq. -tənqid etmək. basırıklamaq (təhqir etmə).

tənqid kəsəmət. iliştiri. qınama. sıncıq. sancaq.

tənqid kəsəmət. kıritik.

tənqid nəqd. ilişdirmə.

tənqid sataşma ilişdiri.-sürəkli sataşmalarına, ilişdirilərinə, tənqidlərinə konu olmaq : dilindən qurtaramamaq.

tənqid, nəqd edmək qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. iliştirmək.

tənqidçi ilişdirən. ələkçi. qaraçı.

tənqidə tutmaq indirmək. endirmək. qınamaq. iliştirmək.-o hələ uşaqdır, deyişinə (deyişini) endirməyin.

tənqidi nəqdi. ilişdirməli.

tənqidi pisəti. yergili.-güldürərək duşündürücü, ilişdirici, yergili gülməcə : qara gülməcə. qara şuxluq. qara mizah.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə