EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə11/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   125

dübbiləkbər böyükayı.

2dübeyti qoşca\. qoşac. rubai.

dublaj aydak. sәsləndirmək. sözləşdirmək.

dublaj aydak. sәsləndirmək. sözləşdirmək.

dublaj səsləndirmə.

dublə edmək aydarmaq. çevrimək. dolamaq.

dublə edmək aydarmaq. çevrimək. dolamaq.

dublör diklör. sunucu. anlatan. anlatıcı.

dübünlü aynalı.

dücün düzinə. düzünə. onikilik sayı.

dudi eynək günəş gözlüyü.

dudman el. soy.

dudman obarq. barq. xandan.-obarqlı : evli.

dudman xanidan. ocaq.

duet aytış. qarşıqlı şarqı söyləmə.

duğ atlama. açlama. susun. ayran. eyran.

dügm doqm mütəəssib. düğməbaş. tökməbaş. qablamabaş. qaplambaş.

dünya görmüş gəzib görmüş. bilgili görgülü.-tünəyin, dalayın itirmək, şaşırmaq : nə yapacağını bilməmək. başın itirmək.

dünya kələyinə düşmək tünək dönəyinə çarpmaq.

dünya -(bu dünya) düz ova, çöldür açıq, hər adımdır bir tələ! az ged uzaq : .

dünya -bir balaca doyu var, dünya boyu donu var.

dünya -çox iyidlər varımış dünya üzə, bir iyid yoxdur gələ burda üzə.

dünya -iş dünyası : iş çevrəni.

dünya -öz başında, dünyasında sürünmək : içində yaşamaq.

dünya acun. ucun.

dünya acun.-arğuc ajun. yalancı, aldatıcı dünya.

dünya acun.-arğuc ajun. yalancı, aldatıcı dünya.

dünya bağ. aləm. çevrən. evrən. yer kürəsi. yerüzü. çevrən. evrən. dönəməc. devrən. çevrən. yerüzü. fələk. tünək. dünək. tüngə. düngə. (1. < tün : gecə. 1. tünğ < tüqn : düğn : düğün : qapalı. 1. < dönmək). çevrən. evrən. devrən. göyqubba. gedi. çevrən. evrən. cəhan.

dünya dolab. qurum.-hayla gələn, huyla gedər. bu qurum öylə gəlib, böylə gedər.

dünya dolan.

dünya dünya. dönrə.-kişinin düşüncə, yaşam dönrəsi, dünyası : iç çevrik.

dünya evrən. çəkib keçən.

dünya evrən. çevrən.-dış evrəndən, çevrəndən, dünyadan ilişgilərin kəsmək : qabığına çəkilmiş. qınına girmiş : ətliyə sütlüyə qarışmamaq.

dünya evrən.-evrənin düzənə girmədən öncə, biçimsiz, uyumsuz, qarışıq durumu : kavus. kavsa. kaos(latin).

dünya evrən.-qəhbə dünya : dönək evrən : .

dünya ivici. ivəci. ivci. evrən.

dünya topraq. yer üzü. qara yer.

dünya tünələ. dünələ. evrən.

dünya yalan dünya : fani. ölümlük. dari fani.

dünyalıq -imum dünyalıq : küvrəlik. kürəlik. qolablıq. qaloblıq. dolablıq. quşaqlıq. dünyəvi. cəhanşimul.

dünyaya doyğun qələndər. elgin. dərviş.-gözü dünyanı görməmək : heç nəyi önəmləməmək, dəğərləməmək.

dünyəviləşmək küvrələşmək. kürələşmək. qolablaşmaq. qaloblaşmaq. dolablaşmaq. quşaqlaşmaq. cəhanşimullaşmaq.-dostsuz dünya : yalın dünya.

dur əndiş uzaq görən. qaralqan. qaralan.

dur (nərsədən) açıq. uzaq. qıraq. sürük. uzun. uzaq. ıraq.

durbad ıraq.

durbin uzgör. oyanıq. uzağı görən. bəsirətli. anlayışlı. təcrübəli. dünya görmüş.-ağılman, qırağı, bilimlü kişi : ağıllı bəsirətli, alim kişi.

durbinlik qırağılıq. oyanıqlıq. bəsirət. dirayət.-tap qırağılığ : təbəqati, sinfi oyanıqlıq.-oyu qırağılıq : fikir oyanıqlığı.

dürbün gözək.

dürbün gözək.

dürbün ırqaç.

dürbün qözüldürük. qözüldürəvük.

durəndiş ıraqsınış. ıraq sağuc. uzaq görən.

durəndiş ıraqsınış. ıraq sağuc. uzaq görən.

durəndiş oyunçu. oyanıq. uzağı görən. durbin. bəsirətli. anlayışlı. təcrübəli. dünya görmüş görgüç. iyi görən. uzağı görən. bəsirətli. uzgörür. uzgörən.-ağılman, qırağı, bilimlü kişi : ağıllı bəsirətli, alim kişi.-durəndişlik : qırağılıq. oyanıqlıq. durbinlik. bəsirət. dirayət.

dürəndiş uzaq görən. görgüd.

durəndişi ilərgörkü.

duri costən qorxub çəkiniş. disginti. tiksinti. ürküntü. ürpərmə. üyşüntü. üşüntü. üşənti. irkinti. birkinti. irkinmə. birkinmə. irkmə. irkilmə. birkmə. irkilmə. irkilti. birkilti. irikinti. birikinti. irikilti. birikilti.

duri kərdən dış durma. çəkə durma. qıraq durma. ıraq durma. qayra durma. uzaq durma. qaça durma. üz çevirmə. üz döndərmə. e'raz.

duri ırqlıq. ırqılıq. ıraqlıq. ırqalıq. uzaqlıq. açıt. açat. ayrılıq. hicr.

durnəma görüntü. görünüm. görünüm. görüntü. görüngü. görnüş. görünüş. görək. görəş. peyizaj. mənzərə.

dürr inci.-inci kimi : mərcan, dürr kimi. incik. kiçik, arın, duzlu, düzgün, gözəl olan.-inci kimi qız : incik qız.-inci kimi dişlər : incik dişlər.

duruğ qapız. qapuz. yalan. palavara.

duruğqu qabaqçı. abartan. abaran. abarçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi.

duruğqu qapızçı. qapuzçu. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi. palavaraçı.

dürüst edmək yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. iyəşinmək. eyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüqmək. islah olmaq.

dürüst gərdandən iyiləştirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönüqdürülmək. islah ettirilmək.

dürüst -islah edmək : iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək.

dürüşt hər nəyin dürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

dürüşt irik. iri. qalın. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük. gobud..

dürüst sağlam..

dürüstkar onaq. doğru. düz. sağ.

dürüştxu yonulmamış. qabasaba. daranmamış.

duş püsgürək. püskürük. fış. fışqırıq. püsü (< püsgürtmək). su fışqırtan, püskürən ayqıt.-bir fış tutum gəlim : bir duş tutum gəlim.

duşizə gəlinbəyim. gəlinxanım. gəlinqız. qızgəlin. qızoğlan.

duşizə keyqız. qızoğlan.

duşizə xanım qız. bəyşin. bağşın. madmazel. kiçik xanım. xanım qız. qızoğlan. qızuşaq. qız.

duşizə yencə qız. qadının qarşıtı, evlənməmiş qız.

duşizə yencə qız. qadının qarşıtı, evlənməmiş qız.

düşmanlaşmaq öcmanlaşmaq. öcəkmək. öcgünmək. öcmanlıq, düşmanlıq edmək. yavmaq. yağmaq. ağmaq. yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. sapmaq. çapmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. azıqmaq.

düşmanlıq -öcmanlıq, düşmanlıq edmək. öcəkmək. öcgünmək. öcmanlaşmaq. düşmanlaşmaq. yavmaq. yağmaq. ağmaq. yazmaq. azmaq. savmaq. cavmaq. sapmaq. çapmaq. cavıqmaq. savıqmaq. yavıqmaq. yağıqmaq. ağıqmaq. yağıqmaq. sapıqmaq. çapıqmaq. azıqmaq.

düşmənanə düşmanca.

düşnam qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış. küfür. küfr.

dust daştəni qayın. qatın. gözəl. dilmə. diləm. sevimli. xoşgil. xoş. şik.-qadın oğlum.-qadın tanrım.

düşvar çətin. çətinlik. sərt. sərtlik. sarp. sarplıq. dalcanaq. dalbanaq. darbanaq. darcanaq.

düşvarlıq qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.

duva -qarınca sağısı, duvası : 1. bolluq, bərəkət gətirməsinə inanılan sağısı, duva. 1. qarışıq, oxunması güc yazı.

duva bax > dua.

duva duğa. <> tuqa. toqay. tuqay. (< tuq). tilism. bağıt. üfü.

duva duğa. <> tuqa. toqay. tuqay. (< tuq). tilism. bağıt. üfü.

düxaniyat çəkimlik.

duxul girmə. giriş. girü. içəriyə doğru hərəkət. girmə. girişmə.-girü axcası : duxuliyə. intisap parası.

duxuliyyə girişlik. virudiyyə. virudiyyə giriş. işçilik. ücrət. girməlik. girişlik. girək. girizgə. antirə. bir yerə girmək üçün vdənən para, tanıtma, tanıtım, kart. girimlik. girməlik. giriş. girimlik. girməlik. girişlik. girü. içəriyə doğru hərəkət. girmə. girişmə.-girü axcası : duxuliyə. intisap parası.

düyna 1. dünya (aləm). dalay. gomut. evrən. cəhan. 1. servet.-düynasü tüqöl : (1. rifahın yüksək dərəcəsində. 1. heç bir əksikliği yox. 1. dəfinə. xəzinə.-düyna taptı : definə buldu. başına devlət quşu qondu.

düzd qaldırımçı. oğru. qapuz. hırsız.

dәxli xәrc glir .-çıxar.-dәxli xәrcli iş : alım .-verimli iş. qazanclı iş.

əba yalmaq. yalma. yalmaq. yalmaq. uzun, yelpəkli geyim.

əbədi istirahat yeri yayqana.-günümdügün qaraba, tübölügün qara : günlük işə baxma. daiymi qalacağ işə bax!.-tübölügü tüz bolsun : sonluğu iyi olsun!.

əbədiləşmək sonsuzlaşmaq. çağmazlaşmaq.

əbədilətmək qalartılamaq. qalartılatmaq.

əbədilik sonsuzluq. sonuzluq. ölməzlik. layəzallıq.

əbədiyyətə dək iləl əbəd : sürgit.

əbədiyyətlik qalablıq. sonsuzluq. əbədliki. ölməzlik.

əbədliki qalablıq. sonsuzluq. ölməzlik. əbədiyyətlik.

əbr yapr. yapır. yaprıq. örtünğ. tozanaq. tozqanaq.

əbru keşidə qara qabaq. çatıq qaş. çəkik qaş.

əbucəhl qapuzi it xiyarı.

əbus qaşqabaqlı. qaraqabaq. asıqüz. üzü sallaq. somurtqan. sorutqan.

əcaz qaqlımaq. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çirkin.

əcdad ulubabalar.

əcəb edmək iyi edmək. yaxcı edmək. əlindən gələni edmək.

əcəba görən. görəsən.

əcəbinə gəlmək şaşa qalmaq. şaşalamaq.

əcəbləmək şaşırmaq. heyran qalmaq.

əcəbpsenmək şaşmaq. təəccüb edmək.

əcələ edmək evmək. ivmək.

əcələ edmək qısqarmaq. qıstamaq. tələsmək. sürət götürmək. talqamaq. dalqamaq. talvaqmaq. talasmaq. tələsmək. tələsmək. basıtlamaq. çapıqlamaq. təlsinmək. tələsmək. çabuqlanmaq. durmamaq. evmək. ivmək. tələsmək. dalaşmaq. talaşlanmaq. tələsmək. qatramaq. tez tez, çabuq çauq, iti iti, yeyin yeyin təprənmək, qaçmaq.

əcələ edmək qısqınıqlan. təlaşlanmaq. tələsmək. silkinmək. çabuq davranmaq. tezinləmək. çabuq davranmaq. yengilləmək. hızlanmaq. sürətlənmək. silkindirmək. tələstirmək. sıxıştırmaq. qozabalanmaq. talaslanmaq. talaşlanmaq. hızlanmaq. tımpıldamaq. tələsmək.-çamdap ertərək bitirqilə : çabuq davranınız, ərkəncə bitiriniz! .

əcələ etdirmək itilətməq. basımlamaq. təzlətmək. tələsdirmək..

əcələ etdirmək ivdirmək. evdirmək. tələsdirmək. dalaşdırmaq. talaşdırmaq.

əcələ ettirmək tavratmaq. tullanmaq. tələsmək. əcələ edmək. davrandırmaq.

əcələ ilə alman.

əcələ ilə tələsikliklə. tezlik.

əcələ yapmaq ıvıldamaq.

əcələ ivmə. evət. evmə. ivrəniş. ivrənmə. tələsmə. tələsiş. ivmə. ivəyiş. ivəliş. çaplama. çapsayış. tələsmə. tələsiş. tə'cil. qozaba. çabuq. tələsik. tələsmə ivmə. tez. tələsik.-tez ol : tələs : tezdən.

əcələci evəkər. : evək. ivək.

əcələci ivəcən. içidər.

əcələci ivəcən. içidər.

əcələci ivən.

əcələlik şaşanlıq. tələsiklik. tələsiklik. şaşılışlıq.

əcəli ilə ölmək ölmə ölmək. ölüm çağı çatıb ölmək.

əcəlli lə’nətli. məl’un.

əcəmi naşı. caylaq.

əcəmi qaraquş. çaylaq. caylaq. toy.

əcəz qarşılıq.

əcib qərib. ötəlik.

əcib qərib. qucur. tuhaf.

əcib tansuq.

əcib tapıncaq. tansiq. tansuq. bulquncaq. təəccüblü. türfə.

əcib yavlaq. şaşıq. qərib. qovqa.

əcir könüllü. göyüllü. geçimli. dirlikli. muzdur.

əcnəbi qara. yabançı. tanımadıq. biləmədik. qərib.

əcr ötək. ödək. ötül. ödül ( < ötəmək < > ödəmək) müzd. işçilik. ücrət. qarşılıq. mükafat.

əcr qarşılıq.

əcr qarşılıq. qarşıt. mükafat. yanıt.

əcr qarşılıq. qarşıt. mükafat. yanıt.

əcul ivəcən. içi tez. tez canlı. tələsən.

əcul ivəcən. tələsik. tələsgən. qabaqar. qapaqar.

əcuzə qarıcıq. ifritə.

əcuzə qocaqarı.

əcuzə qocaqarı.

əcuzə qurtqa. qarı. qurtı. kəmpir. kaftar.

əda edmək ifa edmək ötəmək. ödəmək. vermək. yanıtmaq. cavab vermək.

əda edmək ötəmək. ödəmək. vermək. qılmaq.

əda edmək ötəmək. ödəmək. vermək. qılmaq.

əda edmək vermək. bermək. ifa edmək.

ədalə qas. qunğ. mahiçə.

ədalət doğru. quni. qoni.

ədalət düzə. insaf. doğruluq. düzlük. tanqı. ədl. dəngə. insaf..

ədalət tüzlük. doğruluq.

ədaləti düzəl. münsifi.

ədalətli olmaq dəngizləmək.

ədalətli adil. doğru. düz. həqq. doğru. düz. həqq. dəngiz. adil. insaflı. münsif.

ədalətli adil. qonan.

ədalətli qüni. quni. qoni. adil. huquqçu. yasalara bağlı.

ədalətli qüni. quni. qoni. adil. huquqçu. yasalara bağlı. adil. qonan.

ədalətsiz cəbbar. zalim. insafsız. mərhəmətsiz. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar.

ədalətsiz insafsız. dinsiz. tinsiz (< tin : iç. mə’nəviyyat). tinsiz (< tin : iç. mə'nəviyyat). keş. çek. çək. mürtəd. məssəbsiz. kitabsız. pitiksiz. kövür. köfür. kovur. kavır. kafır. kafir. kafər. gavır. içiboş. inamsız. inancsız. imansız. qıldıqsız. qıldınsız. qıldımsız.

ədalətsiz tüzlüksüz. dənğsiz. haqsız.

ədalətxana yarqıyeri. dadqostəri.

ədalı salun. jest. boy göstərən. salundu.

ədalı salun. jest. boy göstərən. salundu.

ədalı yaxaçı. çağaçı. çalıman. çalımçı.

ədat ilgəç .

ədat ilgəç .

ədavət edmək öcləmək. düşman kəsilmək. şəqavət edmək. müxasimə edmək.

ədavət qınağrın. qanağrın. kin. arğı > arığ. yağılıq. nifrət. qın. qıyın. hinc. öc. boğız. düşmanlıq. qərəz. qayız. acıq. öcük. öcqüq. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə. darıt. öfgə. hiddət. şiddət.-mənə qarşı qınağrın olmasın.

ədavətləşmək öcəşmək. bəhisə tutuşmaq. iddaada bulunmaq.

ədavətli qaraürəkli. hınclı. kinli.

ədəb oturuş. görgü. qura. tərbiyət. rəftar. qoşum. ar. hicab. qural. törə. yol. yol yordam. yol yöntəm. iz. sıra. sayqı.uvut. utanma duyqusu. ar. şərm. həya.

ədəb oturuş. görgü. rəftar.

ədəb qoşum. ar. hicab.

ədəb qura. tərbiyət.

ədəb qural. törə. yol. yol yordam. yol yöntəm. iz. sıra. sayqı.

ədəb sayqı.

ədəb us.

ədəb uvut. utanma duyqusu. ar. şərm. həya.

ədəbdəcə nəzakətlə.

ədəbin edmək : sayqı göstərmək. hörmət edmək.ədəbiyyat yazı.-xalq ədəbiyyatı : el yazısı.

ədəbiyyat yazı.-yazımızın öndə gedən adlarından çoxların saymaq olar.

ədəbiyyt yazın.-ağız yazın : şifahi ədəbiyyt.

ədəbli qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. içli. görgülü. çıxarlı. ərdəmli. tərbiyəli. nəzakətli.

ədəbli tanq. incə. tərbiyəli. sayqılı. hörmətli.

ədəbli tölək. dölək. uslu. uysal. ussul. uyan. müəddəb.

ədəbli uslu. uslı. ıslı.

ədəbli uysal. usal. mədəni. arquş. arğuş. tərbiyəli. çallı. çalılı. dənli. tərbiyəli. yerli. qılıqlı. dərəkli. sanlı. saylı. yincəlü. incə. anlayışlı. arğuz. xoşəxlaq.

ədəbli yerli. qılıqlı. dərəkli. sanlı. saylı.

ədəbli yincəlü. incə. anlayışlı.

ədəbli yol bilir. ilkəli. yolağlı. ərdəmli. ərkanlı. tərbiyəli.

ədəbsiz işlənməgən. bəsisiz. qaba.

ədəbsiz koryat. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. tərs. uyumsuz. şarlatan. qırçın. keçimsiz. əxlaqsız. qılıqsız. qırbal. qırban. taxımsız. xuysuz. utanmaz. kaşar. çaşar. utanmaz. utmaz. uymaz. tərs. yetişməz. qatraq. qaba. kötük. gödük. tərbiyəsz. donsuz. koryat. qalın. tərbiyəsiz. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. biçəmsiz..

ədəbsiz ozqun. azqan. azqın. ədəbsiz. qüstax.

ədəbsiz ozqunlu. qüstax. laübali.

ədəbsiz qaba. oqursuz. tərbiyətsiz.

ədəbsiz qaba. qabrıq. qaqrıq. qaq. qax. söz dinləməz. nəzakətsiz.

ədəbsiz qabaq. qatraq. qaba. nəzakətsiz. itik. itiş. itləş. pozuq. qalın. tərbiyəsiz. əxlaqsız.

ədəbsiz qabaqsız. qapaqsız. içsiz. görgüsüz. qısgöz. qıtgöz. çıxarsız. ərdəmsiz. tərbiyəsiz. nəzakətsiz.

ədəbsiz qaltaq.

ədəbsiz sayqısız.

ədəbsiz taranca. tərəncə. dərinəcə. dərincə. tərinc. yaramaz cocuq.

ədəbsiz tərbiyəsiz. ataşsız. qaba. görgüsüz.

ədəbsiz tərbiyəsiz. bilqimsiz. yaxışıqsız.

ədəbsiz türt. dürt. qaba. tərbiyəsiz.

ədəbsiz utanmaz. arsız.

ədəbsiz yolsuz. nəzaqətsiz. qaba.

ədəbsizləşmək laübaliləşmək. ozqunlanmaq. azqınlanmaq. qüstaxlaşmaq.

ədəbsizləşmək tərbiyəsizləşmək. biçimsizləşmək. biçəmsizləşmək.

ədəbsizləştirmək tərbiyəsizləştirmək. biçimsizləştirmək. biçəmsizləştirmək.

ədəbsizlik itləşlik. itişlik. itiklik. itlik. pozuqluq. tərbiyəsizlik. əxlaqsızlıq. tərbiyəsizlik. biçimsizlik. biçəmsizlik. utanmazlıq. utmazlıq. uymazlıq. tərslik. rəzillik. əzginlik. izginlik. əziklik. alçaqlıq. əksiklik.

ədəbsizlik ozqunluq. güstaxlıq. qorxmazlıq.

ədəbsizlik qabalıq. gobutluq. yoğunluq.

ədəbziz qaba saba. özənsiz. tullağan. dərdərik. yuxulubaş. başı soyuq. həvərə. inciksiz. nəzakətsiz.

ədəd say. ölçü. miqdar. urun. orun.

ədəd say. ölçü. miqdar. urun. orun.

ədəm yokluk.

ədəm yoxluq. ölüm. füqdan.

ədəm yoxuq.

ədəmi inqiyad qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

ədəmi sui' sabiqə iycik bəlgəsi.

ədl insaf. orta.

ədl tanqı. ədalət. dəngə. insaf.

ədl tənik. insaf törü. düz. həqq.

ədl tənik. insaf törü. düz. həqq. tənq. insaf.

ədl tənq. insaf.

əduva baharat. ədvacat. ədviyəcat. ədviyə. islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. qoxla. qoxula. qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota.

əduva qoxot. qoxuot.-istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət : bastırma.

əduva tamtam. sumaq. dadıq. dadlıq. dadrı. dadım. tabıl. qoxla. qoxula. islik. çiçək. qoxuluq. iysilik. tutum. dadlıq.baharat..

əduvacat tamtam. sumaq. dadıq. dadlıq. dadrı. dadım. tabıl. qoxla. qoxula. islik.

əduvalı kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. ədviyəli.

ədvacat baharat. ədviyəcat. əduva. ədviyə. islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. qoxla. qoxula. qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota.

ədvacat çəkni. çaşnı. ota. çiçək. qoxuluq. iysilik. baharat.

ədvacatlı kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. baharatlı. ədviyəcatlı. əduvalı. ədviyəli.

ədviyə baharat. ədvacat. ədviyəcat. əduva. islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. qoxla. qoxula. qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota.

ədviyə çəkni. çaşnı. ota.

ədviyə dadim.

ədviyə dadim.

ədviyəcat baharat. ədvacat. əduva. ədviyə. islik. dadıq. dadlıq. dadıl. dadrı. dadım. qoxla. qoxula. qoxuluq. kökot. göyot. kəkot. (< kök, göy + ot). çaşnı. çəşni. çəkni. çiçək. tutum. tamtam. iysilik. sumaq. ota.

ədviyəcatlı kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. əduvalı. ədviyəli.

ədviyəli kökotlü. göyotlı. kəkotlu. (< kök, göy + ot). qoxulalı. qoxlalı. qoxulu. isli. iysili. dadıqlı. dadıllı. dadırlı. dadımlı. çaşnılı. çəşnili. çəknili. çiçəkli. tutumlu. tamtamlı. sumaqlı. otalı. baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı.

əfkar düşüncə. anğaşa. əndişə. -bu gün çox düşüncəliyəm. -sizin bir düşncəniz vardır.

əfkar -təbadüli əfkar : gəp görünğ. -kamuoyunu (imumi əfgarı) dalqatmaq, dalqalandırmaq, qarmaq : çalxamaq. tədirginlətmək. gərginlətmək. müşəvvəş edmək. -əfkari imumi : qamıoy. hamıoy.

əğanjman -bon əğanjman : qarıqıl. qaruqlı. iyi yollaşıq. iyi keçiniş.

əğd olmak baş çatışmak.əğd bağıt. evlənmə. ayaq bağı. nikah. anlaşma. anlaşım. nikah.-əqd edən : bağıtçı.

əhatə edmək anqızmaq. avlamaq. içərləmək. çevirmək.

əhatə edmək çevirtmək. çavurtmaq. çevrələmək. quşatmaq. mahasirə edmək.

əhatə edmək qamamaq. qamalamaq. yığmaq. qurşamaq. qurşalamaq. çevrələmək. mahasirə edmək.

ehatə edmək qavramaq. sarmaq. içinə almaq. çevirmək. çəmbəmək. çəmbərəmək. çəmərləmək. kəmərləmək. qamarlamaq.

əhatə qamal. quşaq. qəməl. qurşaq. mahsirə.

əhatə qaplam. mühit. qocu. qucu (< kov. kav).-ehatə edmək : araya, ortaya almaq. çevirmək. quşatmaq. çevirmək. sarmaq. quşatmaq. qurşatmaq. çevrələmək. çevirmək. qaplamaq.-onu ortamıza aldıq.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə