EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə109/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   125

təhlükəli ağır. qorxunc. xətərli. ciddi.-qabçılıq gəltlrmək : qorxu salmaq. təhlükəyə soxmaq.

təhmil edmək artmaq.

təhmil edmək toyamaq. yüklətmək. dəklətmək.

təhmil olmak tünglənmək. tənglənmək. başa düşmək.

təhmil olmak tünglənmək. tənglənmək. başa düşmək.

təhmil yüklətmə.-təhmil edmək : yükləmək.-təhmil edən : yükləyən. gücləmək. zorlamaq. boynuna buraqmaq, salmaq, qoymaq.-təhmil olunmaq : yüklənmək.

təhmin gözəbə. bəklənti.

təhqiq edmək araştırmaq. çınlamaq.

təhqiq edmək çınlamaq. araştırmaq.

təhqiq edmək çinqarmaq. bütəmək. dipləmək. nərsənin bütün, kökün arayıb araşdırmaq. doğrulamaq.

təhqiq edmək gərçəkliğini. düz olduğunu araştırmaq. bütünləmək. çınlamaq. çinləmək.

təhqiq edmək irtəşmək. araştırmaq. incələmək. nəq edmək.

təhqiq edmək tüpləşmək. dibləşmək. dipləşmək. dibin çıxarmaq. kökün araştırmaq.

təhqiq etdirmək tüplətmək. aratmaq. diblətmək. diplətmək. dibin çıxattırmaq. kökün araştıtmaq.

təhqiq -pəjuhiş, tədqiq, təhqiq edmək : içgininmək. işgininmək. içkənmək. işgənmək. dalqınmaq. içinə dalmaq. nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək.

təhqiq -tədqiq, təhqiq edilmədən : incəlib, ölçünmədən.

təhqiq arama. axtarış. irtəş. irtiş. əriş. ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış.

təhqiq arıtma. arıtık. arıtım. arama. axdarış. irtəş. irtiş. əriş. ırtaş. yırtış. yırtaş. yirtəş. yartış. izildə. izləm. dipləmək. soruşma. irtəliş. arayış. axdarış.-təhqiqən : tüksıl : tükmək : bağlı. qapalı.-təhqiq edmək : soyuna dibinə gedmək. araşdırmaq. soylamaq.-təhqiqləmək : çinqarmaq. çin, doğru olub olmadığını içləmək. araşdırıb aramaq. təkşirmaq.-işləri çinqarın.-təhqiq edmək : çınlamaq. araştırmaq. çinqarmaq. bütəmək. dipləmək. gərçəkliğini. düz olduğunu araştırmaq. tüpləşmək. dibləşmək. dipləşmək. dibin çıxarmaq. kökün araştırmaq. tüpləşmək. dipləşmək. dibin təkin araşdırmaq, irtəşmək. araştırmaq. incələmək. nəq edmək. incələmək. bütünləmək. çınlamaq. çinləmək. nərsənin bütün, kökün arayıb araşdırmaq. doğrulamaq.

təhqiq arıtma. arıtık. arıtım. izildə. izləm. dipləmək. soruşma. -təhqiqən. tüksıl ( -) < tükmək. bağlı. qapalı ( -) < kimi incəsinəcən ? ). -tüysli > toşnirus. eynən. kamilən/ təhqiq edmək. soyuna dibinə gedmək. araşdırmaq. soylamaq.

təhqiq irtəliş. arayış. axtarış.

təhqiq mincələmə. mincətmə. mincəti. mincətiş. incəltiş. mincətim.-tədqiq təhqiq : incətiş mincətiş. incəltiş.

təhqiq soruşturma. araştırma. anket.-təhqiqat : soqulama.-təhqiq, tədqiqləmək : dibləmək. incələmək.-təhqiqləmək : tədqiqləmək : araştırmaq. çalqıştırmaq. oxunlaştırmaq. eşələmək. eşəmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək.-təhqiqatçı : təkşirüvçü. tetqiqçi. müfəttiş.-təhqiqən : gerçəkdən. gərçəkdən.-təhqiqləmək : sorqulamaq. soruşturmaq. sorquya çəkmək. nərsənin doğruluğun araştırmaq, gerçəkləmək. gərçəkləmək.

təhqiq tintiv. tintivül. araştırma. incələmə. analiz.

təhqiqat yapmaq yoxlamaq. tintmək. kontrol edmək. soruşturmaq.

təhqiqat -incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi : bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.

təhqiqat sora. sorağ.

təhqiqatçı incələyən. mincələyən. incəltişçi. mincəltişçi. tədqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. istixbaratçı.

təhqiqatçi oxluyan. oxucu. oxuyan. arşatçı. araştırıcı. araştıran. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. tədqiqatçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.

təhqiqləmək ağır yüngülləmək. yoxlamaq. var yoxlamaq. araştırmaq. təhqiqləmək.

təhqir edici talaşman. dalaşman. küfredici.

təhqir edmək alçatmaq. azrığanmaq. azrığanmaq.

təhqir edmək alçatmaq. sökmək. qısqatmaq.

təhqir edmək basıqmaq.

təhqir edmək iqrimək. yermək.

təhqir edmək qaşanmaq.

təhqir edmək ucuzlamaq. xor, alçaq görmək. korlamaq. alçatmaq.

təhqir edmək yermək. pisləmək.

təhqir etmə basırıklamaq(tənkid etmə). kəmsəmək. kiçisinmək. -təhqir etmə. basırıklamaq.

təhqir olmaq basıqmaq. alçalmaq.

təhqir olmaq kiçinmək.

təhqir dərgü. incitmə. alçatma. qısqıt. qısqırt.-təhqir etmə : korlmaq. xor görmə.-təhqir, həqarət edmək : yermələmək. kəmçilətmək. kəmçiləmək. qiçiksəmək. basınlamaq. heçə saymaq.qaralamaq. sövmək. qəhr edmək. alçatmaq. əğritmək. pozmaq. kiçitmək. aşağılamaq. aşağılatmaq. dəğərdən salmaq. xorlamaq. altlatmaq. alçatmaq. yapalamaq. yoxalamaq. yanğsılamaq. ələ salmaq. kiçitmək. kəmsitmək. hoylamaq. korlamaq. xarlamaq. yuvalamaq. yuvub arıtmaq. kəmirtmək. əsgirmək. saymamaq. sanamamaq. pəsləmək. yermək. qaralamaq. kötüləmək. alçaqlamaq. kiçitmək. düşürmək. əsgitmək. dəğər, önəm verməmək. bəğənməmək. kiçiksimək. kiçimsəmək. kiçiksəmək.-təhqir, zəlil olmaq : cüycələşmək. cücələşmək. < kütcələşmək. kiçilmək. alçalmaq.

təhqir kəmçiləti. kəmçitiş. kəmçitim. kəmiti. kəmitmə. kəmitiş. alçatış. dalçatış. kiçitmə. kiçitiş.

təhqir kəmsitiş. qorluş. korluş. qaqqıc. qaqqı. qaqıc.-təhqirləmək : azırqamaq. az görmək görmək. azsınmaq. azırqanmaq. əhmiyət verməmək. aşağlamaq. basalamaq. əzmək. saymamaq. əsgitmək. alçatmaq. kəmətmək.-təhqir edmək : basıqmaq. iqrimək. yermək. ucuzlamaq. xor, alçaq görmək. korlamaq. alçatmaq. basırıklamaq (tənkid etmə). basıqmaq. alçalmaq. kiçinmək.kəmsəmək. kiçisinmək. basırıklamaq. basalamaq. alçatmaq. kəmətmək. pisləmək. aşaqlamaq. alçatmaq.-yağını aşaqlasan, başa çıxar. kəmmək. qammaq. alçatmaq.

təhqir kəmsitiş. -təhqirləmək. azırqamaq. az görmək görmək. azsınmaq. azırqanmaq. əhmiyət verməmək. aşağlamaq. basalamaq. əzmək. saymamaq. əsgitmək. alçatmaq. kəmətmək.

təhqir qalış.

təhqir qaqqıc. qaqqı. qaqıc.

təhqir təpuq. təpqu.

təhqir, edmək aşağılamaq. aşağılatmaq. dəğərdən salmaq. xorlamaq. altlatmaq. alçatmaq.

təhqirləmə istehkar. aşağlama. alçatma. xorlama. korlama. xırdasatma. qırdasatma. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma.

təhqirləmək aşaqlamaq. alçatmaq. – yağını aşaqlasan, başa çıxar.

təhqirləmək indirmək. endirmək. engitmək. yengitmək. alçatmaq. yermək. oğmaq. oğutmaq.-siz məni endirirsiz.

təhqirləmək təpələmək. təbələmək. təpəsindən vurub aşağlatmaq. əzmək. yendirmək. alçatmaq. topallamaq. toparlmaq. topa bağlamaq.

təhqirləmək yastablamaq. yastalamaq. əzmək. alçatmaq. alaylamaq. ələləkləmək. ələ sarmaq, salmaq. alçatmaq. korlatmaq.

təhqiyə anlatı.

təhrat almaq çayqanmaq. yıxanmaq. arınmaq.

təhrif edmək çeynəmək. övütmək. basalamaq.

təhrif edmək dəğişdirmək. pozuşdurmaq.

təhrif edmək sapqınlamaq. burmalamaq.

təhrif etmək çeynəmək. övütmək. basalamaq.

təhrif pozma. deformasyon. pozma. dəğişdirmə.

təhrik edən dürtücü. dürtü. mühərrik.-birbirin təhrik edişişmək : dürtüşmək.

təhrik edmə atışlama. odlama. qızdırma. qışqırtma. coşturma.

təhrik edmək

təhrik edmək çatlatmaq. təhrik edmək. cicindirmək. cicikdirmək. ciciştirmək. qaşındırmaq. ırqatmaq. irqətmək. çapalatmaq. qımıldatmaq. etgiləməkdəritmək. istəkləndirmək. özəndirmək. qındırmaq. qıncıtmaq. qıcırtmaq. qaşartmaq. qacartmaq. qasqalamaq. qısqalamaq. dürtmək. dürtükləmək. çaldırtmaq. çıldırtmaq. eşələmək. eşəmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək. qıcıqlamaq. qıdıqlamaq. ələ salmaq. çatlatmaq. qısqandırmaq. cicindirmək. cicikdirmək. cicişdirmək. qaşındırmaq.

təhrik edmək fişəhləmək. qıdıqlamaq. qıcıqlamaq.

təhrik edmək qıdıqlamaq. quşqutmaq. qoğzamaq. ayaqlandırmaq. qarışdırmaq. quşqurtmaq. qamçılamaq.

təhrik edmək qışqırtmaq. dozqurmaq. oyatmaq. diləmək. qoğzamaq. zağlamaq. ititmək. kəsginlətmək. bilövmək. bilövləmək. işlət. işlətmə. çalıt. çalışdırma. qıpırdat. edid. götürmə. göndərmə. qududma. körükləmə. qızışdırma. qışqırtma. qaçırtı. qaçırtma. qışqırtı. qışqırtma. quşqurtma coşduru. azdırı. azdırma. azış. qıcıtma. yelləndirmə. icəşmək. götütmək. götürmək. dəbətmək. acıtmaq. quşqutmaq. qaşırmaq. coşurmaq. daşırmaq. aşırmaq. çevrələmək. qındıtmaq. kükrəmək. qaldırmaq. gidərmək. tərpətmək. qıcıqlamaq. qıdıqlamaq. qoparış. təpkinləmək tayındırmaq. həyəcanlandırmaq. oyatmaq. çığırmaq. yellətmək. müçürmək. qındırmaq yeltəmək. ilətmək.-təhrik olmaq : öcükmək. öçmək. götülmək. hislənmək. dəbəşmək. acışmaq. qudurmaq. quşqurmaq. qaşınmaq. coşmaq. daşınmaq. aşınmaq. yellənmək. müçünmək. satlanmaq. qalxınmaq. qoğzanmaq. batınmaq. qudranmaq. ürəklənmək. cürətlənmək. təpgilənmək.

təhrik edmək qızışdırmaq. öqsüləmək. qorlatmaq. qurlatmaq. gurlatmaq. quşqutmaq. qudurtmaq. qışqıtmaq. qızdırtmaq. qıdıqlatmaq. qıtqıtmaq. qıcqıtmaq. qıcıqlatmaq. işgillətmək. tədirgitmək. birələtmək. fişəhlətmək. harlatmaq. dağqatmaq. doldurtmaq < > dolqulatmaq. qulağ doldurmaq. quşqurtmaq. oynatmaq. silkmək. sallamaq. sirkmək. silkmək. sallamaq. titrətmək. təbrətmək titrətmək. sirkmək. silkmək. sallamaq. türtmək. dürtmək. sancıtmaq. dəgə vermək.

təhrik edmək tuqurtmaq. qışqırtmaq. qışqıtmaq. təşviq, təhrikləmək : qılavlamaq. qılav vermək. quşqurtmaq. qamçılamaq. təşviq, təhrikləmək. ürək, güc, cürət, quvvət vermək. güvəndirmək. badlandırmaq. ürəkləndirmək. ağıtmaq. ağtarmaq. qızdırmaq.

təhrik edmək türtüləmək. dürtüləmək. dürtələmək. dürtüşdürmək. dürtmək. dükələmək. canuvlamaq. yanuvlamaq. saldırtmaq. qışqırıtmaq. qızındırmaq. qızıqdırmaq. maraqlandırmaq. qozqamaq. həyəcana gətirmək. qarışdırmaq. ayaqlandırmaq. öcüqdürmək. saldırtmaq. uçurmaq. qışqırtmaq. saldırmaq. udulamaq. teşviq edmək. qışqırtmaq. uqutlamaq. saldırtmaq.

təhrik etdirmək dürtüştürmək.

təhrik etmək icəşmək. götütmək. götürmək. dəbətmək. acıtmaq. quşqutmaq. qaşırmaq. coşurmaq. daşırmaq. aşırmaq. çevrələmək. qındıtmaq. kükrəmək. qaldırmaq. gidərmək. tərpətmək. qıcıqlamaq. qıdıqlamaq. qoparış. təpkinləmək tayındırmaq.həyəcanlandırmaq. oyatmaq. çığırmaq. yellətmək. müçürmək. qındırmaq yeltəmək. ilətmək.

təhrik olan qısqanan. qısqanc. çatlayan. qaşınan. cicikli.

təhrik olma acışma. qızqınlıq, təhrik olunma durumu.

təhrik olma qısqanma. çatlama. qaşınma.

təhrik olmaq öcükmək. öçmək. götülmək. hislənmək. dəbəşmək. acışmaq. qudurmaq. quşqurmaq. qaşınmaq. coşmaq. daşınmaq. aşınmaq. yellənmək. müçünmək.

təhrik olmaq qırçılmaq. qaşınmaq.

təhrik olmaq təprikmək. təprinmək. təhyic olmaq. qışqırmaq. quşqurmaq. kökəlmək. kökənmək. dolmaq. çağlanmaq. quşqunmaq. qurşanmaq. qudurmaq. qırgürlənmək. qırgurlanmaq. həyəcanlanmaq. çaldırmaq. çıldırmaq. çox yalpınmaq, qızğınmaq, həyəcanlanmaq. qısqanmaq. çatlamaq. qaşınmaq. silkinmək. sallanmaq. türtülmək. dürtülmək. darılmaq. sıxışmaq. qızışmaq. sancılmaq. dəgələnmək.

təhrik olunmaq dürtülmək. dürtüklənmək.

təhrik dürtüş. təprik. qışqırtı. quşqurtu. qışqırtı. əngiziş. təhyic. quşqurtulma. qışqırtılma. qışqırtı. qışqırtı. quşqurtulma. qışqırtılma. təhyic. qışqırtma. quşqurtma. təhris.

təhrik işlət. işlətmə. çalıt. çalışdırma. qıpırdat. edid. götürmə. göndərmə. qududma. körükləmə. qızışdırma. qışqırtma. qaçırtı. qaçırtma. qışqırtı. qışqırtma. quşqurtma coşduru. azdırı. azdırma. azış. qıcıtma. yelləndirmə. -təhrik edmək. .

təhrik qamıt. əngiziş.

təhrik silgiş. silkiş. titiş. sallaş. uduv. qışqırtma. uyatım. uyatı. qışqırtı . qamıt. əngiziş.

təhrik uyatım. uyatı. qışqırtı. -təhərrük. canlaşdırma. çalış. -mühərrik. uyaran. oyarıcı. qılavız. düzəldən. düzənci. dozğuran. -təhrik etmək. qışqırtmaq. dozqurmaq. oyatmaq. diləmək. qoğzamaq.

təhrik, təhyic olunmaq qışqırtılmaq. quşqurtulmaq. qızdırılmaq. qızışdırılmaq. kökətmək.

təhrikamiz qışqırtıcı. quşqurtubu.

təhrikçi uduvçu. provakatör. qışqırtıcı.

təhrikləmək ayaqlandırmaq. qurşamaq.

təhrikləmək təşviqləmək. könül, ürək, güc, cürət, quvvət vermək. qılavlamaq. qılav vermək. qılmağa, edməyə quşqurtmaq. ürəkləndirmək. güvəndirmək. badlandırmaq.

təhrim bağqıt. bağqut. baykut.

təhrir yazma.

təhris qışqırtı. qışqırtı. quşqurtulma. qışqırtılma. təhyic. qışqırtma. quşqurtma. təhrik.

tehşətli qılan. müthiş.

təhşid dərmə. toplama. devşirmə. cəm. iqtaf.

təhsil almaq əkişmək. əğişmək. öğrəşmək. əkinmək. əğinmək. öğrənmək.

təhsil 1. qazanma. əldə edmə. ürün sağlama. 1. gəlir toplama. alacağ alma. 1. bilgi edinmə. öğrənmə. öğrənim. qazanma. əldə edmə. ürün sağlama. gəlir toplama. alacağ almaq. bilgi edinmək. öğrənmək. öğrənim. alma. tə'lim. oğrənim.-yüksək oğrənim : ali təhsil.-təhsil edmək : ürün sağlama. gəlir toplama. qazanma. öğrənmək. öğrənim. alacağ almaq.-təhsil tərbiyə : öğrənim eğitim.

təhsil əkiş. əkşin. öğrəti. sabaq. dərs.

təhsil eyitim. öğrəniş. öğrənim.öğünüş : öyünüş .-təhsilkərdə : ayğalı. okulu.-təhsilkərdən : öğrənmək. oxumaq (hançı okulda öğrənir : oxuyur. təhsil alır).-mühəhssil : öğrənci.-təhsildar : ımqa. imaq. qamı. xəznəçi.

təhsil eyitim. öğrəniş. öğrənim.öğünüş. öyünüş. -təhsilkərdə. ayğalı. okulu. -təhsilkərdən. öğrənmək. oxumaq (hançı okulda öğrənir. oxuyur. təhsil alır). -mühəhssil. öğrənci.

təhsil oquv. oxuma. öğrənim.

təhsil.-təhsil hazırlığı oxu girgisi.

təhsildar çapaç. çapı. alacağçı. alıcı. vergiçi.

təhsildar ımqa. imaq. qamı. xəznəçi.

təhsildar salyançı. salmaçı. vergiçi. maliyatçı.

təhsildarlıq çapaçlıq. çapılıq. (vəqf, zəkat, vergi) alıcılıq. qopçuluq.-təhsil edmək : ürün sağlamaq. gəlir toplamaq. qazanmaq. öğrənmək. öğrənimmək. alacağ almaq.-təhsil tərbiyə : öğrənim eğitim..

təhsilli oxuvlu. eğitimli.

təhsin alqım. alqış.

təhsin bəqəniş. təqdir.

təhsin -qabili təhsin: qanığay.təht alt.-gün, güc, soyuq altında.-hər nə onun altındadır.-təhti sültə : qolastı. buyruğu sürülən yurd, topraq.-təhti fişar qozaştən : sıxboğazlamaq. dirənmək. israrlamaq. sıxıştırmaq :.-təhdi nəzər : göz dusdağı. göz altı.-təhti mütəzadd : altıqarşıt.-təhti tə'siri : altında.-gün, güc, soyuq altında yapdıq.

təhtani aşağı.

təhtani astın. basın. ast. alt. süfla.

təhte tə'sir tə'siri altında : etgi altında.

təhti tə'sir tə'siri altında : etgi altında.

təhvil vermə ötkəru. ötkiru. tapşırıv. veriv. qavşarmaq. tapşırmaq.

təhvil vermə ötkəru. ötkiru. tapşırıv. veriv. qavşarmaq. tapşırmaq.

təhvil ildönümü. dəğişik. mubadilə. təqas. tırampa. çevirmə. döndürmə. dəğişdirmə.-təhvil edmək : dönüşdürmək. çönüşdürmək. çevirmək.-təhvil edmək : dəğişdirmək. aylandırmaq.-aqçaqa aylandır : paraya çevirmək.-təhvil etmə : aylandıru.

təhvil köç.

təhvilləmək yavunqmaq. çevirmək. döndərmək. təbdilləmək.

təhyic olmaq təhrik olmaq. təprikmək. təprinmək. qışqırmaq. quşqurmaq. həyəcanlanmaq.-təhyic, təhrik olunmaq : qışqırtılmaq. quşqurtulmaq. qızdırılmaq. qızışdırılmaq. kökətmək.

təhyic iğva. dürti. dürtüş.-birbirin təhyic edmək : birbirin iğva edmək : dürtüşmək.-təhyic edmək : dürtmək.

təhyic qışqırtı. qışqırtı. quşqurtulma. qışqırtılma. təhrik.

tehyiç tehyiç edmək. qızılatmaq. qızıştırmaq.

tək tək bir bir. birər birər. birəm birəm.

tək xal birli.

təkamül edmək olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, yetişmək.

təkamül edmək təkamül tapmaq : çevrinmək evrinmək. tevrinmək. devrinmək. devinmək. ərqənləşmək ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək.

təkamül evrim. evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. ərgənləmə. ərgənləşmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. gəlişmə. gəlişim. böyümə. ilərləmə. inkişaf. ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. ilərləyim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft. osuq. önügü. usış. uzqəriş. yetkinləşmə. yetişmə. tapış. becətmə. sağatma.

təkamül önügü. usış. uzqəriş. yetkinləşmə. yetişmə. tapış. becətmə. sağatma.

təkan xordən qımıldanmaq. qımıldamaq.

təkan qıpırtı. təprəş. titrəş. hərəkət. tozama. silkmə.

təkan ürpərmə. ürpəriş. ürpərti. ırğalma. ırğalış. ırğaltı. yırqalma. yırğalış. yırğaltı. endirəmə. endirətiş. endirəti. sarqınma. sarqınış. sarqıntı. salqınma. salqınış. salqıntı. sarsınma. sarsınış. sarsıntı. sandırama. sandırayış. sandıranış. titrəmə. titriş. titrəyiş. titrinti. irtiaş. lərziş.

təkapu çalçaş. səkirtmə.

təkapu qoşmaq. qoşuq.

təkapu varlaq. barlaq. gəl ged.

təkapuy yeləkin. yorqalık. yeririk. yügürük .

təkapuy yeləkin. yorqalıq. yeririk. yügürük .

təkasif qalınlaşma. yoğuşma. incimad.

təkasür sıxlaşma. bollanma. çoxalma. artma.

təkbir ulatı. böyütü. öğüş. təqdis.

təkbir ululama. (allahı).

təkdir görən saylaq. sayılan.

təkdir görən saylaq. sayılan.

təkəbbür edmək avurt satmaq : şişmək.

təkəbbür edmək uluğlanmaq. böyüksünmək.

təkəbbür avurt. şişmək. qurra. fəxr.

təkəbbür qonboz(fars) < gonbuz < qonbus. ifadə. qorazlanı. xoruzlanış. kəndini bəğənme. əzəmət.

təkəbbür qurum. qurunma. -təkəbbürlənmək. böbürlənmək. böyüklənmək. qurunmaq. qurum satmaq.

təkəbbür qurum. qurunma.

təkəbbür, ğurur satmaq salbatlanmaq. qurralanmaq.

təkəbbürlənmək böbürlənmək. böyüklənmək. qurunmaq. qurum satmaq.

təkəbbürlü avurtlı. şişman. qurran. fəxr.

təkəbbürlü sorudaq. somurdaq. qurumlu.

təkəllüfatsız taarüfsüz. özlü üzlü. qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. utanıb çəkinmədən. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün.

təkəllüfsüz içli dışlı. içdən. içgin. candan. könüldən. göyüldən. ürəkdən. içdənik. iç içək. səmimi. ərköz. əşöz. taarüfsüz.

təkəllüfsüzlük düzlük. sadəlik. taarifsizlik.

təkəllüm söləmə. söyləyiş.

təkərləmək tikrarlamaq.

təkəssür qırılma. sınma. üzünmə. üzülmə.

tə'kid edən qədəğənçi.

tə'kid edmək qadamaq.

tə'kid 1. saqlamlıq. duraqsıtı. 1. önərmə. önəri. ilərgə. ilərmə. pişnəhad. 1. qadağ. qədəğən.

tə'kid asılmaq. aslıq.

tə'kid basım. tapşırma. aksən. çərtmə. ayırmə. artıqlama. bərk. qayta. tikrar.

tə'kid basım. tapşırma. aksən. çərtmə. ayırmə. artıqlama. bərk. qayta. tikrar.

tə'kid qadaq.

tə'kid vurqu. basım.

tə'kid, israr edmək durmaq. duruqmaq. duraqlamaq.

tə'kidçi qadağçı.

tə'kidli tutulu.

tə'kidli tutulu.

təkit taxıt.

tə'kitləmək bərkitmək. vurqulamaq. qavalamaq. kipləmək. sağatmaq.

tə'kitləmək bərkitmək. vurqulamaq. qavalamaq. kipləmək. sağatmaq.

təklif edmək carlatmaq. çağırtmaq. də'vət edmək.

təklif edmək qutlulamaq (bir birlərinə yemək qutluladılar). təğişmək. qutlamaq. saqırmaq. sunmaq. tarüf edmək.

təklif edmək təğişmək. qutlamaq. saqırmaq. sunmaq. tarüf edmək.

təklif -hər günün işi, görəvi, məşqi, təklifi olan : gündəlikli.

təklif uğraş. çalışma. məşq.

təklif yüklük. məşq.

təklif yükünüş. sunuş (met > usınış). kayrılu. sakırbı. önərgə. önəri. -təklif etmək

təklif yükünüş. sunuş (metatez > usınış). kayrılu. sakırbı. önərgə. önəri.

təklifli yüklü. mütəkəlləf.

təklifsiz sadəcə. düzcə. taarüfsüz. bilatəklif. doğrudan.

təkmil edmək toluqtamaq. doluqtamaq. doldurmaq. tamamlamaq. yerinə gətirmək.

təkmil edmək toluqturmaq.

təkmil etmə toluqta. doldurma. yerinə gətirmə.

təkmil tamam. bütün.-toluqtap aytmaq : tam olaraq anlatmaq.

təkmilən qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. kamilən. tamamən.

təkmiləşmək olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, yetişmək.

təkmilləşmə ilərgəyiş. ilərgəniş. ilərləyiş. ilərləyim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. ösüşmə. ösüş. ösüşüm. yoğalım. yoğalma. yoğalış. (# yoxalış. yoxalma. yoxalım). yoğurlama. yoğurlayış. yoğurlanış. yoğuralım. tərəqqi. pişrəft.

təkmilləşmək olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, yetişmək.

təkmilləşmək olquşmaq. olqunlaşmaq. dolquşmaq. dolqunmaq. doluğlanmaq. doluğlaşmaq. ulaşınmaq. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək. yüksəlmək. yüksəşmək. ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. ərişinmək. varşınmaq. barşınmaq. baliğ olmaq. biluğa, kamilliyə çatmaq, yetişmək.

təkmilləşmək tümləşmək. tamamlanmaq. toxunmaq. dolmaq. olqunlanmaq. olqunlaşmaq. oluşmaq. ərqənləşmək ərgənləşmək. ərginləşmək. ərkinləşmək. ərikləşmək. yetgişmək. yetginmək. yetinişmək.

təkmillətmək əriştirmək. çağlandırmaq. olqunlaşdırmaq. toxundurmaq. doldurmaq. tümləşdirmək. tamamlandırmaq. baliğ edmək.

təkrar təkrar qoşa. qoşa.

təkrar təkrar təkər təkər. boyuna. aralıqlı. durmaqsızın. müttəsil. peyvəsdə.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə