EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə108/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   125

təəllüq ulaş. öləş. ilinti.

təəllüq ulaş. öləş. ilinti.

təəllüqat uruq qayaş.

təəmmül səbr edmək : uylanıq uylanmaq. düşnmək. düözünmək.

təəmmül uylanıq .

təənni yavaşlıq. astalıq. uysallıq. duraq. duraqlama.

təənnüs alışma. aşılma.

təərrüz edmək təcavüz edmək. toxunmaq. ililşmək.

təərrüz saldırı. hucum. hicum. cumma. atılım. vurqun. həmlə.

tə'ərrüz saldırım.

tə'ərrüz saldırım.

təərrüz təpəriz.

təəssüb -təəssüb çəkmək : qısqanmaq.

təəssüb bağnazlıq.

təəssübkeşlik alqalanlıq. alqalıq. aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəməzlik. gericilik. mürtəce'lik.

təəssüf edən acıyan. yazıqlanan. mütəəssif. əziklənən. yazıqlanan. acıyan. mütəəssif.

təəssüf yemək əsirqenməkəsirqemək. acınmaq. dartınmaq. dartınmaq. yazıqlamaq. heyifsinmək.

təəssüf -təəssüf edmək : könülə enmək, düşmək. yazıqlanmaq.

təəssüf acım. peşmanlıq. əsəf.

təəssüf acımaq. peşmanlıq. əsəf.

təəssüf əsəf. acıma. üzülmə. sıxılma. qaralıq. uğsuzluq. yazıqlıq. sıxılma. əsirgəlik. əsrəlik.-təssüflə : acınaqla. acıqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. əsəflə.

təəssüf ökiniş. acınma. qayğı.

təəssüf ökiniş. acınma. qayğı.

təəssüf üzük. üzük. üzüt. üzülmə. üzlüş. kölgə. acıma.

təəssüflənmək peşmanlamaq. yerinmək.-təəssüf edmək. yerinmək. üzülmək.

təəssüflənmək taslanmaq. içinə salmaq. darsıqmaq. qussələnmək.

təəssüflənmək yaxınmaq. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. yanmaq. acınmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək.

təəssür edmək əziklənmək. yazıqlanmaq. acımaq. yazıqlanmaq. acımaq.

təə'ssür küyünçü. dərt. kədər. küyüt. kədər. tasa. yas. gücənmə. hiss. duyu. duyuş. duyum. seziş. seziniş. sezgiş. sezgi. sezmə. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. ələm. acı. yaxınc. əzab. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.-təəssürü nədən olmaq : qapala.

təəssür munğ. munğlıq. qayğı. sağış. ökiniş. ökünc. üzülmə. düşüngü.

təəssür üzülmə. düşüngü.

təəsüf eləmək üzülmək.-keçənə üzülmə, gələndən qorxma.

təəsüf eləmək üzülmək.-keçənə üzülmə, gələndən qorxma.

təəsüf acınma. əfsus.-təəsüf çəkmək : ovcun yalamaq :.-təəssüflənmək : tə'əsüf göstərmək : ulutunmaq. iç çəkmək. mütəəssif olmaq : yazıqlanmaq.

təəsüflənmək acımaq. rəhmə gəlmək.

təəsüflənmək acımaq. rəhmə gəlmək.

təəzzi inciniş. incinmə. incinti. qırılma. qırılış. qırıntı. gücənmə. gücəniş. gücənti. acınma. acınış. acıntı. üzülmə. üzülüş. üzüntü.

təfahüm anlaşma. anlaşım.-təfahüm edmək : anlaşmaq.-sui təfahüm : tüşünbaclıq. anlamayış. anlaşamamazlıq.-təfahümpəzir : anlaşılabilir.

təfahüm uyum. barış. ağızbirligi. ağızbirliyi.

təfahüm uyum. barιş. ağızbirligi. ağızbirliyi.

təfahüm yaraş.

təfahüm yaraş.

təfahüm yaraş.

təfahümsüz uyuşmazlıq.

təfavüt uzaqlıq. fərq.

təfavütluğ dönüşüm. istihalə. dəğişiklik. metamorfoz. dəğişiklik. fərqlik.

təfavütlük ayracalıq. ayrıcalıq. başqacalıq. mücəfavitlik.

təfavütsüz olmaq fərqsizlikdən gəlinmək. qanıqsamaq. qanıqsımaq. çox üz verməkdən, raslaşmaqdan, təkərlənməkdən etgilənməz duruma gəlmək.

təfcir kanallama. axaclama. arx açmaq. arxlama. axıtma. çeşmələmə.

təfdərdar qatrışçıtəfdiş təptiş. tükəl. axdarış. arayış.

təfəhhos kav kav.

təfəhhüm anlama.

təfəhhüs edmək yalınqsamaq. yalanqsamaq. çıplaqlayıb dibinə çatmaq. araştırmaq. arxasına, ensəsinə düşüb axdarmaq.

təfəhhüs edmək yoxlamaq. ağır yüngülləmək. var yoxlamaq. araştırmaq. təhqiqləmək.

təfəkkür edmək tüşünmək. taşınmaq. daşınmaq. fikirləşmək. mülahizə edmək.

təfəkkür fikir. düşüncə. uylaş.

təfəkkür oylam. düşüncələmə. dərin düşünmə.

təfəkkür oylav. anğar.

təfəkkür oylav. anğar. fikir. düşüncə. uylaş.

təfəkkür tüşünüş. düşünüş. mütaliə. əndişə.

təfənnün fantezi. düşləm. oyunçaq.

təfərrü' ayrıntı. dallanma. bölünmə. ayrılma. dal budaqlanma. dallanma. budaqlanma.-təfərrüat : dallanmalar. budaqlanmalar.

təfərrüat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat. ayrıntılar. əyrıntı. püsür. qalıt. qalan. baqimandə. töküm. donatım. donatı. yardımçı nərsələr. dəm dəsgah. aksesuar. təchizat. ayrıntılar. ləvazimat. mühümmat. dalısı (< dal : budaq). ayrıntılar. təfsilat. ayrıntı. detay. böləklər. təfsilat..

təfərrüat baş.-tüp . içüz .

təfərrüat içdış. içi dışı. eciqi.-üstüü. iciqnə dəri.

təfərrüat xırda mırda.

təfərrüat xırda mırda.

təfərrüatı ilə tam olaraq. tamamiylə. tolusu bilə.

təfərrüati -tam təfərrüati ilə : iğnədən ipliyə : .

təfərrüatilə boylu boyunca. ayrıntılarla. ayrıntılariylə. ayrıntılarıyla birlikdə. çaqqı çaxmaq. çaqı çaxmaq.

təfərrüatlı təfsilatlı. boylu boyuna. ayrıntılı. uzun uzadıya.

təfərrüatsız içaçsız. bürümə. təfsilatsız. topdan yapış.

təfərrüc gəzi. gəzinmə. gəzinti. gəzmə.

təfərrüq -təcəmöö' təfərrüq : aşırım daşırım.

təfəüül istixarə. irim. ərim. fal açma.

təfəvvüq edmək basturmaq. üstələmək. qələbə çalmaq. təsgin vermək.

təfəvvüq edmək üstələmək. qalxmaq. tərəqqi edmək.

təfəvvüq üstünlük. basqınlıq. güclülük. ağırlıq. hakimiyyət. qalibiyət.

təfəvvüq üstünlük. öncülük. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. ərkürək. birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik.

təfhim olma anlaşılma.

təfhim -təfhim edmək : anlatmaq. bəlirtmək. bildirmək.-təfhim olmaq : anlatılmaq.

təfhim anğladış. qandırı. ifadə.

təfhim anğlağ. anlağ. anağ.

təfkik arvın. arsın. ardın.

təfkik -birbirindən savalanmış, ayrılmış, təfkik olunmuş: adaşıq. ,təfrə qaçma. qaçamaq. qaçınma.

təfrəqə ala ağızlık. ağız alalık.

təfrəqə ala ağızlık. ağız alalıq.

təfrəqə ayrıntı. ayrılma. dallanma. dallanma. budaqlanma. bölünmə. təfərrü'. mubayinət. ixtilaf. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağınıq. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağılma. dağılım. dağılış. mubayinət. ixtilaf. uyuşmazlıq. uyuşmanlıq. dağınıqlıq. mubayinət. ixtilaf.-mubayinət, ixtilaf, təfrəqə düşmək : uyuşmazlamaq. dağılmaq. dağınmaq.

təfrəqə bulğaqu.

təfrəqə nifaq. ayrışlıq. ayrılıq. ayrıcalıq. başqalıq. obalıq. oymalıq. bölülük. qutuluq. çatallıq. yadçılıq. didişlik. pazıqlıq. bazıqlıq.

təfrəqəçi pozqunçu. munafiq.

təfrid edmə ayırma. yalnama ( # yanlama : artırma). təkləştirmə. təkləmə. ( # əkləmə : yapışdırma).

təfrih əğlənti.

təfriq edmək aralamaq : aralıq edmək. ara edib ayırmaq.

təfriq edmək talqamaq. talğamaq. dal dal edmək. açmaq.

təfriq edmək tənləmək : dənləmək. ayırmaq.

təfriq olunan əsgilən. əksilən. çıxarılan.

təfriq ayırt. minha.

təfriq başqa. minha.

təfriq çıxma. ayırma. ayıqlama. ayırım ayırıma. ayırt. təmyiz.-təfriq edmək : ilğımaq. seçmək. ayırmaq.-yaxşı yamandı ilğabayt : iyi ilə kötüyü ayırmir.

təfriq fərq. ayırtqa. ayrıtqu.

təfriqləmək minha, təfriq. ayırtlamaq.

təfriş edmək döşəmək. yeri qaplamaq. yeri səritmək. salmaq.

təfriş etdirmək döşəttirmək. yeri qaplatmaq. yeri səritmək. saldırmaq.

təfriş -təfriş edilmək : yasalqalanmaq. təzyin edilmək. bəzənmək. süslənmək.-təfriş edmək : yasalqalamaq. təzyin edmək. bəzəmək. süsləmək.

təfrit -ifrat təfrit : qasıq qısıq. ağır yüngül. anğıl engil. aşırı yasırı. doluq soluq. qatı yatı. bəkiş çəkiş. qatır yatır. qamıt kəmit. artıq əksik. qaşağı aşağı. uzuq üzüq. alt üst. artıq yartıq. yapıc yasıc.

təfrit -təfrit olmaq : qıssa gəlmək.

təfriz bəğəncə. övmə. övünc. mədh. təmcid.

təfsil vermək gəlişdirmək. açmaq. becərtləmək. becərtmək. içaçlamaq.

təfsilat ayrıntılar. böləklər.-təfsilatlı : ayrıntılı. uzun uzadıya.-təfsilatlı : ayrıntlı. böləkli. məşruh. ayrıntılı. uzun uzadıya.-açıqlamaları, təfsilatı mütəfərriati ilə bir bir sayaraq. təkər təkər. birər birər.

təfsilat içindər. içüz. içüst. içaç. izah. açıqlama.

təfsilat içindər. içüz. içüst. içaç. izah. açıqlama.

təfsilatsız içaçsız. bürümə. təfərrüatsız. topdan yapış.

təfsir edmək içtinləmək. içaçlamaq. özüzləmək.

təfsir açı. açış. açma. açlama. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. yozma. çözü. çözüş. çözmə. təşrih. şərh.

təfsir düşünükləmə. düşündürüş. yorum. yörüklük. açıqlama. düşündürü. anlatma. yorumlama. yorma. corıma. çözmə. arıtma. daldırma. alındırma. dalçıktıru.

təfsir görüş. qanıl. yasa. tə'bir. yorum. yorma. gözəriş. açıqlama. tə'bir. şərh. yorum. çevrik. çevri. tə'vil :.-təfsir, tə'vil edmək : anlatmaq. bəlirtmək. düşündürmək. açmaq. içaçlamaq. çevirmək yormaq. yorumlamaq. enləmək. açmaq. içaçlamaq. təşrih edmək.-təfsir, tə'vil olmaq. yorumlamaq. çevrilmək.-təfsirat : tüşündürmə. izahat.

təfsir yorıq.

təfsir yorıq. düşünükləmə . düşündürüş. yorum. yörüklük. açıqlama. düşündürü. anlatma. yorumlama. yorma. corıma. çözmə. arıtma. daldırma. alındırma. dalçıktıru.

təfsirat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat. şərh o bəyanat.

təftiş etmək uşamaq. incələmək. araştrmaq.

təftiş kav kav. dənət. dənətim. dənətləmə.

təftiş kaval. axdarış. axdarma. arama. ardama. arayış. izdəmə. izdəyiş. izləmə. izləyiş.

təftişləmək dənətləmək.

təgdəsti tutaqlıq. tusaqlıq. tuzaqlıq. darısqallıq. tarıslıq. darıslıq. qarıslıq. sıxışlıq.

təğənni ötmə. ötüş. ləhn.

təğənni ötüş. oxuma.

təğənni oxuş. oxuma.

təgərg (< təkər : girdə). tolu. dolu. qırcı.

təğəyyür dəğişmə.

təğəyyür dəgişmək. təğyir. təbdil.

təğəzzi edinmək azuqlanmaq. yeyinmək. yemək yemək.

təggə astanə. yastanaq. dərgah.

təgilatçı qurucu.

təğlid yapma.

təğvim -arvad təğvim değilki ildən ilə yenilə.

təğyir vermək <> dəğişmək. dənğşirmək. dəğişdirmək. dönüştürmək. başqlaşdırmaq. daşınmaq. əvəzləmək.-keçmiş tasasından daşınmış, yeni oykular aşınmış.

təğyir vermək dönüştürmək. dəğişdirmək. dənğşirmək. başqlaşdırmaq.

təğyir dəğiş. dönmə. təhəvvül.

təğyir dəgişmək. təğəyyür. təbdil.

təğyir dönəş. dönüş. təhəvvül.

təğyir özgəriş. örtədiş. örtqəyin. örtəriş. ötgəriş. dəğişmə.

təğyir özgəriş. örtədiş. örtqəyin. örtəriş. ötgəriş. dəğişmə.

təğyirpəzir dönək.

təğziyə bəsləyiş. infaq.

təh neşəstə dibələk. çökək. çökət. tort. torta. dürd. risub.

təhal dalaq.

təharət arğlıq. arığlıq. mə'sumiyyət.

təharət arığlıq.

təharət sildiri. qıldızlama. arıtlama. arınlama. təmizləmə. pahlama.

təhcir edmək köqürmək.

təhdid edilmək çevrələndirmək.

təhdid edmək buynuz çəkmək. diş görsətmək. qorxutmaq. çevrələmək.

təhdid edmək sınır qoymaq.

təhdid abay. çəkləmə. qısma. sınırlama. xətləmə. hədələmə. qadalamaq. qorxu. qərə qorxu gəlmə. qorxutma. çevrələmə. -təhdid etmək qorxutmaq. alqasamaq .

təhdid abay. çəkləmə. qısma. sınırlama. xətləmə. hədələmə. qadalamaq. qorxu. qərə qorxu gəlmə. şantaj. qorxu. yanığ. qorxutma. uçur. uçurma. çökür. yıldıraq. yıldırma. sindirim. qorxutma. gözdağı. qorxutma. çevrələmə.-təhdid edmək qorxutmaq. alqasamaq .

təhdid gözdağı. yıldırımsi. ürkütümsi. gözdağı.-təhdid edilmiş : çənəmli. dənğləştirilmiş. məhdud.

təhdid qorquz. qorxut.

təhdid qorxu. uçur. uçurma. çökür.

təhdid yayqara.

təhdit edmək canavmaq. gözdağı vermək.

təhdit edmək dəmirçiləmək. vuracaq kimi yapmaq. gözdağı vermək. qorxutmaq.

təhdit canavm. gözdağı.

təhdit qorquv. təhlikə.

təhdit şantaj. yıldıraq. yıldırma. sindirim. qorxutma. gözdağı.

təhdit yanıq. qorxutma.

təhəcci edmək boğumlama. boğumlanma.

təhəddüb qompırlı. gompırl < kampırlı.

təhəffüz əsirgəmə.

təhəkküm boyunduruq. qatı basqı. zülm.

təhəmmül edəməmək çəkəməmək. dözəməmək. qatlanamamaq.-təhəmmül edilmək : dözünmək. çəkilmək.-təhəmmül olunmaz : çəkilməz. dözülməz. qatlanılamaz. dayanılmaz. güc yetməz.-təhəmmül olunur : çəkilir. dözülür. qatlanılır. dayanılır.

təhəmmül edəməmək gələməmək. çəkəməmək. dözəməmək. dayanamamaq. qatlanamamaq.-bu ayrılığa, sıxıntıya gələbilirsinmi.

təhəmmül edidmək dayatmaq. dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. çəktirmək. taqətlətirtmək. mütəhəmmil edidmək. muqavimlətmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. sığımlatmaq. sığıqlatmaq. səbir, istiqamət edidmək.

təhəmmül edilməz dözünülməz. çəkinilməz. götürünməz. dışqıl.

təhəmmül edmək dartmaq. çəkmək (kəsəl; ağrı; dərd dartmaq).

təhəmmül edmək dayanışmaq. dayanmaq. dözmək. dözəmək. çəkmək. taqət gətirmək. mütəhəmmil olmaq. muqavimət göstərmək. sarsılmamaq. sığışınmaq. sığımlanmaq. sığıqlanmaq. səbir, istiqamət edmək. dayanmaq. dözmək. çəkmək. dartmaq. dişini sıxmaq. dözmək. durub dayanmaq. tablanmaq. dözmək. götürmək.

təhəmmül edmək qaldurmaq. dözmək.

təhəmmül edmək qatlanmaq. dözmək. əklənmək. əylənmək. əğlənmək. büklənmək. bükülmək.

təhəmmül edmək qatlaşmaq. dayanmaq. dözmək. götürmək. tablanmaq.-bu yükü, ağrını, sözü götürmək gücdür.

təhəmmül etdirmək tutturmaq. dözdürtmək. dayandırmaq. dayamlamaq. dayaqlamaq.

təhəmmül etmək dartmaq. çəkmək (kəsəl, ağrı, dərd dartmaq).

təhəmmül -ğeyri qabili təhəmmül : qatlanabilinməz : çəkilməz. dözülməz.-qatlanabilinməz acı : çəkilməz, dözülməz acı.

təhəmmül -qabili təhəmmül : çəkilir. dözülür. qatlanabilir.-çəkilir acı : qatlanabilən acı.-ğeyri qabili təhəmmül : qatlanabilinməz : çəkilməz. dözülməz.-qatlanabilinməz acı : çəkilməz, dözülməz acı.

təhəmmül -səbr, təhəmmül, istiqamət edəməzlik : çəkəməzlik. çəkənməzlik. dartamazlıq. daşıyamazlıq. daşıyamazlıq. keçirəməzlik. dayanamazlıq. dayanışamazlıq. qatlanamazlıq. qatlaşamazlıq. tablanamazlıq. tablaşamazlıq. dözəməzlik. dözəmməzlik. dözənməzlik. singirəməzlik. sindirəməzlik. singirəməzlik. sındıramazlıq. sınğıramazlıq. sığqılamazlıq.

təhəmmül -səbr, təhəmmül, istiqamət edəmiyən : dayanamaz. dayanamıyan. dayanışamaz. qatlanamaz. qatlanamıyan. qatlaşamıyan. tablanamıyan. tablaşamıyan. dözəməz. dözəmməz. dözəmiyən. dözənmiyən. sındıramıyan. sındıramaz. sınğıramaz. sınğıramıyan. sığqılamıyan. sindirəməz. sindirəmiyən. singirəməz. singirəmiyən. çəkəməz. çəkəmiyən. çəkənmiyən. dartamaz. dartamıyan. daşıyamaz. daşıyamıyan. keçirəməz. keçirəməyən.

təhəmmül -səbr, təhəmmül, istiqamət edən : qatlanan. tablanan. tablaşan. qatlanışan. dayanan. dayanışan. çəkən. keçirən. dartan. daşıyan. götürən. sindirən. sındıran. sınğışan. singişən. sığıqlaşan. dözən. dözüşən.

təhəmmül -səbr, təhəmmül, istiqamət etmə : dözmə. dözüşmə. sindirmə. sındırma. sınğışma. singişmə. sığıqlaşma. dayanma. dayanışma. qatlanma. qatlanışma. tablanma. tablaşma. çəkmə. keçirmə. dartma. daşıma. götürmə.

təhəmmül -təhəmmül, taqət edəməyən : qaldıramayan. dözəməyən. dözəmmiyən. çəkənməyən. götürəməyən. daşıyamayan. dayanamayan.-bu toxunu, ağrını qaldıramayandan əl üz.

təhəmmül dözüm. azva. sərin. səbir.

təhəmmül dözüm. dayanma. tayanc. dayanc.

təhəmmül dözüm. dözmə. dayaq. ayaq. cıdam. çıdam. dözüm. qatlanış. qatlanım. qatlanma. səbr.-səbr, təhəmmül edmək : qatlanışmaq. qatlanmaq. dözmək. cıdammaq. çıdammaq.-təhəmmül edməli : dözməlik. dayaqlıq. (dözülməyi gərəkən).-təhəmmüllü : qarınlı. qarnı geniş. qursaqlı. dözümlü. sərin. səbirli.-təhəmmül edmək : gərmək. sınırlanmaq. qızıtmaq. dözmək. çəkmək. qarşı durmaq. qaldırımaq. dözmək. durmaq. tablaşmaq. dözmək. qatlanmaq. bağrına daş basmaq. daşımaq. dözmək. mütəhəmmil olmaq.-göğüs gərmək : sinə gəlmək. sinə vermək.

təhəmmül dözüm. dözüm. dayanıq. çəkim. şəkib. səbr. çəkiş (> kəşeş(fars). yumuşaqlıq. ıslaqlıq. dözüm. qatlam. damar. dözüm. taqat. dayanım. durum. çəkişim. çəkişmə. çəkiş.

təhəmmüllü dözümlü. dözəmli. çəkimli. dayanışan. dayaqlı. qatlanışlı. qatlanımlı. qatlanlı. dözümlü. cıdamlı. çıdamlı. səbirli. mütəhəmmil. muqavimətli. muqavim. sdözümlü. dözəmli. çəkimli. dayanışan. taqətli. arsılmaz. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. səbirli. istiqamətli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

təhəmmüllü göğüslü. döşlü. taqətli. mütəhəmmil. muqavimətli. muqavim. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dirəngən. muqavim.

təhəmmülsüz qatlanışsız. qatlanımsız. dözümsüz. cıdamsız. çıdamsız. səbirsiz.

təhəmmülsüzlük dayanıqsızlıq. dözülməzlik. çəkilməzlik. qatlanılamazlıq. muqavimətsizlik. qatlanamzlıq. çəkəməzlik. dözəməzlik.

təhəqqüq tapmaq çınıqmaq. gərçəkmək. doğruımaq. doğurmaq.

təhəqqüq tapmaq çınıqmaq. gərçəkmək. doğruımaq. doğurmaq.

təhəqqüq gərçəkləşmə. gerçəkləşmə.

təhərrük canlaşdırma. çalış .

təhərrük qıpırtı. qımıldanma. qımıldama. təprəş. titrəş. hərəkət.

təhəşşüd yığılma. yığnaq. birikmə. birikmə. yığılma. yığnaq.

təhəssün edmək qaypanmaq. qayınmaq. gizlənmək. örtünmək. qurşanmaq. qapınmaq. bağlanmaq. sığnaqmaq. qapanmaq.

təhəssün qabıl. qabal. qapal.

təhəvil edmək dönüştürmək. dəğişdirmək. dənğşirmək. başqlaşdırmaq.

təhəvvül yadtən dəğişmək. dönüşmək.

təhəvvül aykantu. dəgişim.

təhəvvül dəğiş. dönmə. təğyir.

təhəvvül dəqiş. degiş. təbdil. təbdil. mübadilə.

təhəvvül dönmə. döngə. dönüş. çönmə. dəğişmə. dəğişiklik. dəğişgə. geçişgə. geçişmə. başqalaşım. başqalaşma. çevrişgə. çevrişmə. çönərgə. dönərgə. dönüşmə. dönüşgə.-təhəvvül tapmaq : dönüşmək. keçişmək.

təhəvvül dönüşüm. dolaşma. dönüb dolaşma. tevirim. devirin. dəvəran. çevirin. çevirim. tıransformasyon. çönərgə. dönərgə. çevrişmə. çevrişgə. dönüşmə. dönüşgə. dəğişgə. dəğişmə. geçişgə. geçişmə. dönəş. dönüş. təğyir. gəlişmə. dəğişmə. başqalaşım. dəğişim. aylantu. dəğişiklik. başqalaşıq. ğeyrilik. dəğişim. dəğişiklik. başqalaşım. başqalaşma. təbəddül. deviriş. çeviriş. çevrim. devrim. dəğişim. başqalaşım.

təhəvvül qayta.

təhəyyüc coşma.

təhiçək dibqoçanı. kötük. kötükcə.

təhiyyə edən götürün. götrün. götrən. götürən. hazırlayan.

təhiyyə edmək yaraklamaq. yaraklatmaq.

təhiyyə etmək yaraklamaq. yaraklatmaq.

təhiyyə 1təhiyyə edmək : təyərləmək. işləmək. becərmək. başarmaq.-təhiyyə, tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchiz edinmək : taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. qurunmaq.

təhiyyə ediş. singiş.

təhkim sağlamlaştırma. bərktilmə. müstəhkəmləştirmə. möhkəmləştirmə. təsbitləmə.-təhkim edilmək : bəkimlətmək. sağlamlaştırmaq. pərçinlənmək. bərkitmək. pekişmək. pekitilmək. bəkitmək. bərkitmək. pekişmək. pekitilmək. çınğalmaq. sağlamlaşmaq. pekişmək. gərginləşmək.-təqviyət, təhkim edmək, eyləmək : bəkimləmək. pekiştirmək. bəkitmək. bərkitmək. çındatmaq. çınğatmaq. enqizdəmək. əsasını qurmaq. gərginləştirmək. gərmək. güclətmək. qatıqlatmaq. qatılatmaq. sağlamaq. sağlamlaştırmaq. sağlamlatmaq. sərtətmək. sərtlətmək. tə’sis edmək. yapamaq. yapmaq. yasamaq. yasmaq.

təhlikə qorxunc. qorxu.

təhlikəli acılı <> azılı. azqın. iti. şiddətli. gözü dönmüş. qızqın. darqın. qoplu. qorxunc..

təhlikəli qorquvlu.

təhlikəli qorxunclu. qəhredici.

təhlikəsiz qopsuzluq : ürkməzlik. əmniyət.

tehlikəsiz qorquvsuz.

tehlikəsiz qorxuncusuz. qayğısiz.

təhlil edmək əriştirmək. çözgüşdürmək. çözüşdürmək. ayrışdırmaq. dağışdırmaq. söküşdürmək. açışdırmaq. həll etdirmək.-həzm, təhlil olmaq : sinmək. sınmaq. ərimək. ərinmək.-həzm, təhlil olmaz : əriməz. sinilməz. sınmaz. çözülməz.-həzm, təhlil edmək : sındırmaq. sindirmək. əritmək.

təhlil edmək tintmək. araştırmaq. incələmək.

təhlil -təcziyə təhlil edmək : açmaq. iç edmək. içaçlamaq.

təhlil -təhlil, bərrəsi edmək : görmək. çözəmək.

təhlil bölmə. kəsmə. açma. ayırma. ayıqlama. parçalama. balçalama.

təhlil çözüş.

təhlil həll edmə. çözümləmə.

təhlil singiş.

təhlil -təhlil edmək: aydınlatmaq. açıqlatmaq. ışıq tutmaq.

təhlilçi çözümləyici. mühəllil. analist.

təhlilgər təhliliçi ışıqçı. ışıq tutan. aydınlatan. aytlatan. açıqladan. açan.

təhlili edmək aydınlatmaq. açıqlatmaq. ışıq tutmaq.

təhlili çözümsəl. çözümlü. analitik. açıqlı. açıqlamlı. cəvablı.

təhliliçi təhlilgər. ışıqçı. ışıq tutan. aydınlatan. aytlatan. açıqladan. açan.

təhlükə -ıssızlıq, təhlükə duymaq : qayğıqmaq. qanğıqmaq. qanğırıqmaq. qayğılanmaq. qoruğunmaq. qorxusunmaq.

təhlükə qapçılıq. qabçılıq. qorxu xətər. qorxu. ürkü.

təhlükə sağış. saqış. çəkişmə. qorxu. intizamat. əmniyət. -təhlikəli. adartı(adarlı).

təhlükə sağış. saqış. çəkişmə. qorxu. intizamat. əmniyət.

təhlükəli -toxulu, zərərli qorxunuclu, təhlükəli. qorxunc kimsə : türmə qaçqını.

təhlükəli adarlı. -qorxulu, təhlükəli ye :. xınc. qınc.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə