EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə107/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   125

təbii -ğeyri təbii : doğaüstü. xariqüladə.

təbii -təbii yəxcəl : doğal buzlaq. donçal. donğçal. donğqal. donqal. > doçal. tuçal.

təbii çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam. doğal.

təbii içgüdük. içgüdülü. içduyuq. içduyulu. fitri. ğərizi. insiyaqi. tinəti.

təbii olağan. doğaca. doğal. düzgün. doğal. olabulqan. olağan. bayağı. normal.-qeyri təbii. qeyri mə'mul, adi : dışqıl. anormal. ənayi. ənayin.

təbii olağan. -təbiidi. olur. -təbiyi elmlər. yaratılış tanu.

təbii olağan.-təbiidi : olur.-təbiyi elmlər : yaratılış tanu.

təbii sav.-sav çillə : doğal ipək.

təbi'i tuvma. doğma. toğuş.

təbiigiralıq doğacalıq. doğalçılıq. naturalicm.

tə'bir açı. açış. açma. açlama. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. yozma. çözü. çözüş. çözmə.

tə'bir deyim. açılama. qanıl. yasa. gözəriş. şərh. təfsir. 1. ifadə. söz. 1. yorum. yorumlama. yozma. yozumlama. 1. yaspalaq. yapsalaq. istilah. term. "diş biləmə" "dilə düşmə" kimi.-tə'biri xab : yuxu, düş yozma, yorma, açma.-tə'bir edmək : yormaq. yozmaq çəkmək. dartmaq. bir hançı anlama almaq,.-bu sözü nəyə çəkirsin.-tə'birçi : deyimçi. 1. ifadəçi. sözçü. 1. yorumçu. yormac. yozmac.

tə'bir yapsalaq. yaspalaq.

təbir yorıq. yorma.

tə'bir yörüş. yorum. yorqut. yorma. yuxu yorma.

təbir yörüş. yorum. yorqut. yorma. yuxu yorma. yorıq. yorma.

təbiyə edmək doğanlaşdırmaq. doğan edinmək. alışdırmaq. aşılaşdırmaq. öğrətmək. əkitimləmək. eğitimləmək. yetişdirmək. görgütləmək. tə'lim vermək.

təbiyi sərvətlər bəyliklər.

təbliğat bildiri. -təbliğ aparmaq: bildiritmək.təbliğat təpqalat. tabqalat. tərğabat. çağırı. yak. üğüt.

təbsirə qaraş.

təb'siz isiksiz. qərihəsiz. zovqsız.

təbxir edmək aqturmaq. aqturmaq.

təbxir olmaq uçmaq. buğlamaq.

təbxir -təbhir edmək : buğulamaq.-təbxir edilmək : buğlanmaq. buğulanmaq.

təbxirlətmək uçratmaq. uçurtmaq. buğarlatmaq.

təcacüz edmək taxınmaq. çapmaq. çapqamaq. çapqarmaq. yürüşmək. yürgüşmək. yürgəmək. yügrəmək. yügürmək. qaqtamaq. qaqırmaq ılqamaq. ilqamaq. ilqarmaq. cummaq. taxınmaq.

təcahül edmək bilməməzlikdən gəlmək. omuz qaldırmaq : omuz atmaq. çiyin atmaq. çiyin çəkmək.

təcahül edmək bilməzlənmək. bilməzlikdən gəlmək.

təcavuz edmək aşamaq. aşmaq.

təcavuz olunmaq düzülmək. dizilmək.-təcavüz edmək : aşmaq. geçmək. toxunmaq.-toxunulmaz yasaya.-brliklər (qrubba) sınırı keçdilər. sınıraşımaq. sınırqaçımaq. sınırı keçmək.-basmara umtuluşları : təcavüz təmayülləri.-ədəmi təcavüz : saldırmazlıq.

təcavüz basılış. saldırı. hücum. -ər qızı basdı. qapsamaq. qötürtmək .-oğurlanmış, götürülmüş qızlar..

təcavüz basılış. -təcavüzkar. basıbalıçı. baskınçı. şabıldavıç. albüt.

təcavüz daşuq. basqı. qapanca. basmara. tə’ərrüz. sınırqaçı. sınıraşı. sınırı keçmə. sınır keçmə. sınırkeçiş. çəkiş (< çək aşa. çəki, sınırı aşma, keçmə). aşırış. aşırım. aşma. saldırma. saldırış. saldırım.

təcavüz saldırı. hücum.

təcavüzkar basıbalıçı. baskınçı. şabıldavıç. albüt..

təccüb edmək tanqsınmaq. dalqınmaq. şaşırmaq. çaşmaq. heyrətə düşmək.

təccüblənmə çaşırma. çaşırış. çaşırım. şaşırma. şaşırış. şaşırım. gənğinmə. gənğiniş. gənğinim. heyrətlənmə. əcib görmə.

təccüblənmək tanquqlanmaq. tanqalmaq. tükə qalmaq : tanq qalmaq.

təccüh diqqət. qayuq.

təcdid edmək yeniləmək. tazalamaq..

təcdid etdirmək yenqiritmək. yenlətmək.

təcdid bütünləmə. kilası keçənməyənlər üçün açılan sınav, imtahan. bütünləmə. kilası keçənməyənlər üçün açılan sınav, imtahan.

təcdidi quva dinc alıb güclənmək.

təcdidi bütünləməli. kilası keçənməyib, başqa sınava, imtahana girməsi gərəkən oxucu, tələbə. bütünləməli. kilası keçənməyib, başqa sınava, imtahana girməsi gərəkən oxucu, tələbə..

təçəbbüsli girişgən.

təcəddüd edmək yanğılamaq. yankılamaq. yanğamaq. yenəmək. yeniləmək. tazalamaq.

təcəddüt yenilik..

təcəlli edmək cayarlaşmaq. yayarlaşmaq. doğmaq. ortaya çıxmaq.

təcəlli görünmə.

təcəlli uraz. qutluq. bəxt. iqbal.

təcəmmö' edmək toplanmaq. birikmək. yığılmaq. yığnaqlanmaq. yığışmaq. aralaşmaq. bir araya, bir yerə gəlmək.

təcəmmö' təfərrüq aşırım daşırım.

təcəmmö' bir araya gəliş, gəlmə. yığışma. təraküm. toplanma. toplanma. birikmə. birikmə. yığılma. yığnaq. yığışma. aralaşma. bir araya, bir yerə gəlmə. topluluq. qapaq. birikinti. birikmə. birikim. yığılma. toplanma. təraküm..

təcəmmü' edmək bulcarlamaq. bir arada bulunmaq. yığışmaq. üşüşmək.

təcəmmül süslənmə. bəzənmə.

təcəmöö' .

təcərrüd edmə soyutlama.

təcərrüd təcrid yalıtma. yalıtış. yalıtım. ayıqıtma. ayıqıtış. ayıqıtım. arıqıtma. arıqıtış. arıqıtım. izolasyon.

təcərrüm suç işləmə. irtikab.

təcəssüs edmək başbaqta. baxmaq. gözləmək.

təcəssüs .

təcəssüs izdiniş. izdənə. aranma.

təcəssüs izdiniş. izdənə. aranma.

təçəvvüş qarışma.

təchiz 1təchiz edmək : donatmaq.

təchiz, tədarük, mücəhhəz, tərtib edmək taxındırmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq. quşatmaq. qurşamaq. qoşumlatmaq. düzənləmək. yapmaq. yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. qurmaq.

təchiz, tərtib, tədarük, mücəhhəz, təhiyyə edinmək taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. qurunmaq.

təchizat -döğüş təchizatı : yasaq..

teçhizat dona. savut. savut.-saba. silah.

təchizat məlzəmə. çarışda. arac. ərək. ilgic. bağlantı.

təchizat qurulma. donatım. yönə. yarağ. yoba yaraq. silah.

təchizat tədarükat. qalqın. qalın. özgələy. yönəkəy.

təchizat tolum. dolun. dolqum. qural. yaraq. silah.

təchizat yaraq. yaraq yabdıq. dizi. diziş. dizim. dizit. düzü. düzüm. düzüş. düzüt. sıra. sıram. sıraş. sırac. sırat. sistim. tədarükat. qalqın. tolum. dolun. dolqum. qural. yaraq. silah. qalın. qural. qurulma. donatım. yönə. yarağ. yoba yaraq. silah.arac. yarac. vasitə. özgələy. yönəkəy. məlzəmə. çarışda. arac. ərək. ilgic. bağlantı..

təchizatçı donatımcı. aksesuarçı. bir işin, olayın yerin, zəminəsin, qoşulun şərayitin quran. mühümmatçı.

təchizləniş -tərtib, tədarük, mücəhhəz, təchizləniş. qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. yaraqlanış. yaraqlanma. hazırlanış. hazırlanma..

təchizləyən donatan.

təchizləyən donatan.

tə'cil edilmək tezdətilmək..

tə'cil edmək uşuqmaq. tələsmək.

tə'cil çalava. çalva. çarava. qalağa. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə. ivmə. ivəyiş. ivəliş. çaplama. çapsayış. tələsmə. tələsiş. əcələ.-niyə çalava edirsin.

tə'cil tələsmə ivmə. əcələ.

tə'cil tez. tələsik. qırman..

tə'cil, əcələ, şetab edmək çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. ivənmək. ivənləmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. tələsinmək. tələsmək.

tə'cili iclas ayaq qurultay..

təcmi buncuq. muncuq. yumuc. yumquc. boğuncuq. bir yerə yığılmış nərsə. cəmləmə.

təcmil süsləmə. bəzəmə.

təcossos kav kav.

təcrid edmə ayırma. yalnama ( # yanlama : artırma). təkləştirmə. təkləmə. ( # əkləmə : yapışdırma).

təcrid edmək izolə edmək : yalıtmaq. yalqıtmaq. ayıqtırmaq. ayqıtmaq. arıqtırmaq. arıqıtmaq. arqıtırmaq. yalınlamaq. ayırmaq. mücəzza edmək.

təcrid etmə soyutlama.

təcrid olunmuş izolə yalıtılmış. ayıqınmış. ayqıtınmış. ayqınmış. ayqılmış. arıqınmış. arıqılmış. arqıtınmış. arqıtılmış.

təcrid olunmuş mücərrəd. yalanğ. yalınq.

təcrid soyutlama. təkləmə. yekələmə. yalqızlama yalqızıq. çözümləmə. ayırma. ayıqlama. soyut. abstıa..

təcrid təcərrüd. yalıtma. yalıtış. yalıtım. ayıqıtma. ayıqıtış. ayıqıtım. arıqıtma. arıqıtış. arıqıtım. izolasyon.

təcrid, münfərid olmaq kimsəyə uymamaq. ayrılanmaq.

təcridedən izolator : yalıtıcı. yalıtan. yalıtqan. ayıqçı. ayqıtçı. ayıqqan. ayqıtan. ayqıtıcı. arıqıtçı. arıqçı. arıqtan. arqıtan. arıqıtqan.

təcridləmək yalıtmaq. soyutlatmaq. çetləmək. qırağa çəkmək.

təcridləmək yalıtmaq. soyutlatmaq. çetləmək. qırağa çəkmək.

təcritləmək yalınlaşdırmaq. yalanlaşdırmaq. yalanqaçlamaq : yalınqaçlamaq. çıplaqlamaq. lütləmək.

təcrrüd soyutlanm.

təcrübə edmək baş vurmaq. dənəyləmək.

təcrübə edmək görmək. dənəmək.

təcrübə edmək sınamaq..

təcrübə qazandırmaq təngətmək : dəngətmək.-öğrətmənlər dərsliklərə başlamamışdan kitablara dəngətməliyik.

təcrübə tərəfdarı dənəvuqçi. sınavuqçi. ampirist.

təcrübə barlaq. barlap. teksiriş. dənək. dənəyim. sınam. sınav. test. dənəmə. görüş. qarav. nəticə. sınaş. sınayış..

təcrübə barlaq. barlap. teksiriş. dənəmə. görüş. qarav. nəticə. sınaş. sınayış. -təcrübəli. dənəyimli. sınamış təcrübəli . pişik. olğun. oluş. sınaş. sınav. sınayış. sonuc. varış. -təcrübi. dənəl.

təcrübə dənək. dənəyim. sınam. sınav. test.

təcrübə dənətim..

təcrübə görtük. keçim, sınav, dənək. sınam. sınaq. görüng. sınav. dənək. görgü. sınaq. yaplaq. dənəmə. sınaq. sınaq. görgü. sınama. barlağ. yoxlağ. yoxlayış. sınağ. arvın (< arıtlama). imtahan..

təcrübə sınam. görgü.

təcrübə təngək. dəngək.

təcrübə, dənətim ilə yetişən usda qalava. kalava. qalva. çalva. çalava. qalba. çalba. qalğay. xalfa.

təcrübəli bilgin. cəlayir. çalayır. güngörmüş.

təcrübəli dənəyimli. sınamış təcrübəli : pişik. olğun. oluş. sınaş. sınav. sınayış. sonuc. varış..

təcrübəli dənəysəl. ampirik..

təcrübəli görgülü. görgülü. sınavlı. gün görmüş. sınqarlı. qılbaçı. oyunçu. oyanıq. yonuqqan. uzağı görən. durbin. bəsirətli. anlayışlı. dünya görmüş.-ağılman, qırağı, bilimlü kişi : ağıllı bəsirətli, alim kişi.-yaşca böyük, sınav təcrübəli olmaq : bir köynək artıq yırtmaq.-əməli təcrübə : dənəyim. dənəy. dənək. dənəmə.

təcrübəli görmüş. görgülü. sınalı. sınavlı.

təcrübəli öqrünc. öğrünc. öğrənmiş. dənəyimli. dənəkli. bilgili. dərs almış. yetişmiş.

təcrübəli qoca. yaşlı. sınaqlı.

təcrübəli sınamlı.

təcrübəli usluy. dənəyimli.

təcrübəli usluy. dənəyimli. bilgin. cəlayir. çalayır. güngörmüş. öqrünc. öğrünc. öğrənmiş. dənəyimli. dənəkli. bilgili. dərs almış. yetişmiş.

təcrübəli, görgülü, sınavlı savaşçı dayı.

təcrübəlilik sınaqlıq. yaplaqlı. yapalaqlı..

təcrübəsi dənəməsi.

təcrübəsiz ağmanğız.

təcrübəsiz bacarıqsız. çaylaq. sınaqsız..

təcrübəsiz sınamsız.

təcrübəsiz yavlaq. yava. yalvaq. çaylaq. naşı. toy. dənəksiz. əcəmi..

təcrübi dənəl..

təcrübi dənəvuq. sınavuq..

təcrübi görçül.

təcrübiyyə görgüçülük. ixtibariyyə. bilgi qaynağın, yalnız sınavda görən..

təcziyə edmək ayırmaq. təkşirmək.

təcziyə edmək talqamaq. talğamaq. dal dal edmək. açmaq .

təcziyə edmək uşaltmaq. ovaltmaq. ufalatmaq. oğutmaq. ayırmaq. bölmək. təqsim edmək.

təcziyə təhlil edmək açmaq. iç edmək. içaçlamaq. çözmək. araşmaq. araçmaq. açmaq.

təcziyə .

təcziyə .

təcziyə açqıç. açma. içtin. içaç. özüz. içüz. içöz. analiz. açlama. açılama. çözmə. çözümə. çözəmə. çözəlti. arvın. arsın. ardın. ayrınış. ayrışma. çözüş. təkşir. təkşin. ayrıt. bölmə. kəsmə. açma. ayırma. ayıqlama. parçalama. balçalama. azimayiş. çözümləmə. analiz. çözümləmə. açlıqlama. təhlil. analiz. açılma. pozunma. açma. analiz.-qan analizi : qanaçma.

təcziyələnmə ayrışma. parçalanma. balkanlaşma. bir topraqda çeşitli neçə devlətə bölünmə.

təcziyələnmək balkanlaşmaq ( < balmaq : bölmək). ayrışmaq. parçalanmaq. bir topraqda çeşitli neçə devlətə bölünmək.

təcziyətələb bölücü. ayrılıqçı.

təcziyətələblik bölücülük. ayrılıqçılıq.

tədai çağrışım. andırış. oyandırış. xatırlama.-tədaiçi : tədai edən. çağrışımçı. andırışçı. andıran. oyandırışçı. oyandıran. xatırlayan. xatırladıcı.

tədaili çağrışımlı. andırışlı. oyandırışlı.

tədariqli qısdırıqçı.

tədarük görmək bulatmaq. bolatmaq. amadə edmək. hazırlamaq.

tədarük -nərsə üçün hazırlıq, tədarük : girgilik.

tədarük bulat. bolat. amadəlik. hazırlıq.

tədarük sağlama. donnama.

tədarük sağlama. donnama.

tədarük yasamişi. uydurması. uyduruq. uydurma..

tədarük, tərtib, mücəhhəz, təchiz edmək taxındırmaq. donatmaq. donamaq. donatlamaq. quşatmaq. qurşamaq. qoşumlatmaq. düzənləmək. yapmaq. yaraqlatmaq. islamaq. islatmaq. ıslatmaq. ıslamaq. yonarmaq. onarmaq. hazırlamaq. qurmaq :..

tədarük, tərtib, mücəhhəz, təchizləniş qurunuş. qurunma. quşanma. qurşanış. qurşanma. qoşumlanış. qoşumlanma. yaraqlanış. yaraqlanma. donalma. donanma. donatış. donayış. donanış. taxınış. taxınma. quşanış. düzəniş. düzənmə. yapınış. yapınma. hazırlanış. hazırlanma.

tədarük, tərtib, təhiyyə, mücəhhəz, təchiz edinmək taxınmaq. donanmaq. donalmaq. quşanmaq. qurşanmaq. qoşumlanmaq. düzənmək. yapınmaq. yaraqlanmaq. yarqalanmaq. hazırlanmaq. qurunmaq..

tədarükat sağlama. sağlamıq. tə'minat. yaraq yabdıq. təchizat. təchizat. qalqın. qalın. özgələy. yönəkəy. güvəncə. inanca. caymalıq. qarşılıq. ödənək. qarantı. təxsisat. təzminat. tə'minat. dizi. diziş. dizim. dizit. düzü. düzüm. düzüş. düzüt. sıra. sıram. sıraş. sırac. sırat. təchizat.

tədarükat təchizat. qalqın. qalın. özgələy. yönəkəy.

tədarükatlı güvəncəli. inancalı. caymalıqlı. qarşılıqlı. ödənəkli. qarantılı. təxsisatlı. təzminatlı. tə'minatlı.

tədavi edmək tarılamaq. darılamaq.

tədavi baxım. əmlək. əmləş (əmləmək). otama. dərman. bağım. sağaltış. savıktış. uta. ota. onarım. təmir. iyiləştirmə.

tədavi əmlək. əmləş (əmləmək). otama. dərman. bağım. sağaltış. savıktış.

tədavi -kəndisini tədavi ettirmək : tarılantmaq. darılantmaq.

tədavi uta. ota. onarım. təmir. iyiləştirmə.

tədavul geçrəlik. rivac. sürüm. sürmə. sürüş. sürgüş. ötkürüş. ötürüş. ötsürüş. tədavüm.

tədavüm sürmə. sürüş. sürgüş. ötkürüş. ötürüş. ötsürüş. tədavul.

tədaxol girişim.

tədbir qılmaq ölçü almaq, götürmək.

tədbir qılmaq tutalamaq. təsmim tutmaq.

tədbir gənqəş. işlərdə danışma. görüşmə. düşünmə. göstüri. göstəri. görünü. görgüt. görüntü. səyasət. iqdam. önləm. yasamişi. önləm. çara. çıxır. düzə. onar. onur. ot. ota. arnaş. əlac. qolaylıq. imkan.-bu işə bir qolaylıqlar tapılır. gözər (< gözə : baca. aça. yol).-iqdamat, tədabire şədide əmniyyəti : sıxı güvənlik önləmləri.

tədbir ölçü. götürü. götürə. siyasət.

tədbir ölçü.

tədbir önləm.-düşmandan, nərsədən gizli qalmaq üçün, gecə çağı ışıqları söndürmə önləmi, tədbiri : qarartma. gömüşlük. xamuşluq.

tədbir qaran. ölçək. ölçü. qarayış. toxtaq. önləm. tökmə. bir zada olan oyaqlıq (fikirləniş). saklanış

tədbir qarayış. önləm. tökmə. bir zada olan oyaqlıq (fikirləniş). saklanış.

tədbir sak. saqlıq. topçımış. həzm.

tədbir törəm. sağtanu. sağıntı. toxdam.

tədbir toxtaq.

tədbirlər almaq qamınmaq. e’tina edmək..

tədbirləşmək gənqəşmək. qarşılıqlı danışmaq.

tədbirli ölçülü. ölçünlü. görgütlü. -ölçülü ölçünlü, görgütlü tədbirli davranmaq: işi sağlamına bağlamaq.tədbirli sak. üşünüq. üşüngən. üşənik. çəkinik. çəkingən. saxlanıq. ölçülü. ölçünük. möhtat. ehtiyatlı.

tədbirli toxlu. təmkinli.

tədbirli uyanıq. diqqətli.

tədbirli uyanıq. diqqətli. toxlu. təmkinli.

tədbirlik saqlıq.

tədbirsiz gənqəşsiz. danışıqsız. ölçüsüz. götürüsüz. götürəsiz. götrüsüz. götrəsiz. ürsür. ehtiyatsız. düşüncəsiz.

tədbirsiz, görgütsüz işə girişmək ipsiz quyuya enmək.

tədbirsizlik bağqabastıq.

tədənni getənçiq. degradation. gəriləmə. regression.

tədfin gömmə.

tədhin edilmək qomaq. qonulmaq. sürülmək. yapışdırılmaq.-boya sürüldü.-yağ sürülmək.

tə'dil edmək dəğişdirmək. doğrultmaq.

tə'dilat düzəltmələr. dəngləşdirmələr. dəğişiklik.

tə'diyə -ədəmi tə'diyə : ödəməmə.

tə'diyə ifa. ödəmə. ödəniş.

tədqiq -mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edinmək : göz göz edib, çözünmək, açınmaq : incələnmək. gözləmlənmək. gözələnmək <> çözələnmək. gözlənmək. gözənmk. araştırınmaq. oxunmaq.-mutaliə, tətəbbö', tədqiq, etüd edmək : gözələmək <> çözələmək. gözləmək. gözləmləmək. gözəmk. göz göz edib, çözmək, açmaq. incələmək. araştırmaq. oxumaq.

tədqiq -pəjuhiş, tədqiq, təhqiq edmək : içgininmək. işgininmək. içkənmək. işgənmək. dalqınmaq. içinə dalmaq. nərsənin içinə, dərininə girib araştırmaq, qurtdalamaq, incələmək.

tədqiq -tədqiq, təhqiq edilmədən : incəlib, ölçünmədən.

tədqiq -tədqiq, tətəbbö', mutaliə edmək : irdələmək. ardalamaq. incələmək. araştırmaq.

tədqiq açımlama. incələmə.

tədqiq açımlama. incələmə.

tədqiq avlav. gözdən keçirmə.

tədqiq çözələmə. gözələmə. gözləmə. işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. araştırma. oxuma. mutaliə. tətəbbö'. etüd.

tədqiq işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. araştırma. etüd.

tədqiq işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə. incətmə. incəti. incətiş. incəltiş. incətim. işgətmə. işgəti. işgətiş. işgəltiş. işgətim.-tədqiq təhqiq : incətiş mincətiş. incəltiş.

tədqiq tetiklik. itlik. ufalama. işləmə. deşləmə. içləmə. incələmə.

tədqiqat -incələmə mincələmə, incəltiş mincəltiş, tədqiqat təhqiqat, oxu, mutaliə topluq (məcmə', təşgilat) işi : bilgitiniş. bilginişmə. bilgşinmə. bilgişiniş. bəlgitinmə. bəlgitiniş. bəlgitişmə. bəlgişinmə. bəlgişiniş. öğrəşinmə. öğrəşiniş. öğrəginmə. öğrətinmə. istixbarat.

tədqiqatçı incələyən. mincələyən. incəltişçi. mincəltişçi. təhqiqatçı. oxuçu. mutaliəçi. öğrəşinçi. öğrəginçi. öğrətinçi. bilgişinçi. bilgitinçi. bilginişçi. bilgşinçi. bəlginişçi. bəlgişinçi. bəlgitinçi. bəlgişinçi. istixbaratçı.

tədqiqatçi oxluyan. oxucu. oxuyan. arşatçı. araştırıcı. araştıran. gözələmçi <> çözələmçi. gözələyən <> çözələyən. gözləmçi. çözləmçi. gözələmçi. çözələmçi. deşləmçi. işləmçi. içləmçi. incətən. incələyən. işgələyən. işgətən. işgəltən. işgəçi. tədqiqatçi. təhqiqatçi.

tədqiqə almaq düşünülmək.

tədqiqləmək -təhqiq, tədqiqləmək : dibləmək. incələmək.-təhqiqləmək : tədqiqləmək : araştırmaq. çalqıştırmaq. oxunlaştırmaq. eşələmək. eşəmək. eşmək. deşələmək. deşəmək. deşmək.-tədqiq edmək : dənəmək. baxmaq.-bu paltara bax gör biləvə olur.-tədqiq eyləmə : tüptəmə.

tədric kərtələmə.-be tədric : gedgedə. getdikcə.

tədricən be tədric. getgedə. getged. gedərək. gettikcə. zamanla. asta asta. yasta yasta.yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. bala bala. gündən günə (gün keçdikcə).tədricən birindəb sərindəb. azar azar. bir bir. birər birər. çox seyrək oluşan. basamaq basamaq. ağır ağır. dərcə dərcə. dərəcə dərəcə. dərə dərə. be tədric. ayaq ayaq. bala bala. yavaş yavaş. ataq ataq. azar azar. gedgedə. getdikcə. getgedə. getdikcə. balabala. gedərək.-ucun ucun. bala bala.

tədricən yavaş .-yavaş. axırın .-axırın. asta .-asta. yaylab. kəm .-kəm. azar .-azar.

tədris almaq öğrənim, öğrətim görmək.

tədris almaq öğrənim; öğrətim görmək.

tədris əğitim. öğrəti. öğrətim. görgüt. aşıl. yanaq. çıxma. sayqıt. tərbiyə. yetiştirmə. yetiştiriş. alışdırış.

tədris öğrətmə.-tədris edmək : doğanlaşdırmaq. doğan edinmək. alışdırmaq. aşılaşdırmaq. öğrətmək. əkitimləmək. eğitimləmək. yetişdirmək. görgütləmək. təbiyə edmək. tə'lim vermək.

tədris okart. öğrəti.

tədvin edmək dərcimək. dərcəmək. dərgimək. dərgəmək. dərləmək. birləmək. bərabər edmək. əşitləmək. əşləmək. tarazlamaq.

tədvin edmək törünmək. yazıb yaratmaq.

tədvin edmək törünmək. yazıb yaratmaq. türünmək. dürünmək. törünmək. törəmək. dürmək. bağlamaq. yazmaq.-o kitab türündü : kitab bağladı, yazdı.

tədvin edmək türünmək. dürünmək. törünmək. törəmək. dürmək. bağlamaq. yazmaq. – o kitab türündü. kitab bağladı, yazdı.

təəccüb edmək içginmək. tanqırmaq. tanqmaq. aylaqmaq. heyran qalmaq.

təəccüb edmək tanğmaq. şaşmaq. çaşmaq.-bu işə şaşdım.-şaşacaq nə.

təəccüb alanğ. qorxu. ürkü. niyəranlıq.

təəccüb şaşa. qərib. tanğ. tan.

təəccüb tanğ. heyrət.

təəccübləndirmək anğıtmaq. əngitmək. şaşırtmaq.

təəccübləndirmək dəngitmək. anğıtmaq. tanğıtmaq. şaşırtmaq.

təəccüblü tapıncaq. tansiq. tansuq. bulquncaq. əcib. türfə.

təəddi öştülümğiyasulluğat. öctülüm. zülm. zor. tütlük. zorbalıq.

təəddüb alışma. aşılma.

təəffün qoxuşma.

təəhhüd edmək söz vermək. və'd edmək.

tə'əhhüd edmək yüklənmək.

təəhhüd anlaşma. anlaşım. əhd. yüklənmə. bağlantı. məcburiyyət. sözləşmə. sorumluluq. boyun. məsuliyyət.-təəhhüd edmək : gözətmək.

təəhhüd bəsə. əhd. qovl.-bəsə vermək : təəhhüd edmək.

təəhhüd söz. və'd.-kəndisi söz verdi.-o sözündə durmaz kişi degildi.

təəhhüdnamə biçilgə.

təəllüf alışma. aşılma.

təəllül edmək qaçımsamaq. saxlansımaq. bir nərsəni yapmamaq üçün, nərsədə olmamaq üçün nədənlər, mahanalar gətirmək, yaratmaq. nəm nüm edmək.

təəllül, bahana edmək küymanmaq. güman edmək.

təəllüq ilgi. ilinti. nisbət. rişdə.-təəllüq tapmaq : ilgənmək. ilinmək. bağlanmaq.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə