EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə106/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   125

tablo görnük. lovhə. çizəlgə. cızqıl. cızqıq. cızlıq. cizəlgə. cədvəl.

tabnak ışıtı. ışılı. ışıntı. ışıqlı. ışıltılı.

tabsız yarqısız. olcasız. yönəsiz. talvasalı. tutumsuz. durasız. qərarsız.

tabsızlıq yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

tabsızlıq yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

tabul dabul. dolbaş.

tabura sintik. səndəl.

tabut dörd qollu. kovsan.

tabut qabırcaq. qapırcaq. qapız.

tabut salaca.

tabut santıq.

tabut xoca qayığı. qoca qayığı : .

tac ibiğ. ipik. pipik. (xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart. qalpaq. çalpaq. çalbağ. balçaq. başlaq.

tacir alverçi. sodagər.

tacir iş adamı. bizinismən.

tacir satuvçu. satıcı.

tacir tecimən. aslamçı.karvan. bəzirgan. arqış. sarıq. sərik. aslamçı. (aslam : qazanc).

tacir təcimən. satıcı. sart.

taət edmək sıyınmaq. uyuşmaq. dinləmək. boyun eğmək.

taət tapınma. tapışma. tapma. tapış. qulluq. ibadət.

taət -tərke taət: qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

taətçilik (içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma). tapmaçılıq. tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. qulluqçuluq. ibadət, taət edmə.

taflan qaramış. qarayemiş. qalın, sağlam ağaccıq.

taftəgi bükülmə. qıvrılma. dolanma.

taher arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

tahqiq edmək çınlamaq. araştırmaq.

talan başarı. yetiklik. iyqilik. yetişkinlik. ütük. yolungi. üstünlük.

tale' bəxt. baxt. bağın. -işin ağına yox, kişinin bağına qalıb.tale' qut.

tale' uğur. qut. baxt. yolqu. yora. yana. ülkü. xiyal. xulya. kölgə. yılqım. imgə. rö'ya. sanı. oraz. uraz. uras. ıraz. orus. uğur. bəxt. mutluluq. şərəf. onur. tip. dip. bəxt. uğur. onuş.-apardı mənim xoşbəxlığımı, taleimi : sürdü mənim qutumnu.

tale' yazqıt.

taleh düşü. düşür. yazı. ingin. engin. şans. uğur. bəxt. şans. nəgələ. uğur. fal. başyazı. alınyazı. yazı. dizgi. düzgü. dizgə. düşərgə. düşür. düşən. alınyazı. baxt. qama. çapa. qapa. qismət. bəxt.-fayda , taleh gətirmiyən : qayrılğısız.

taleh şans. onğ.

taleh yaza. qədər. alınyazısı.

taleh yazqıt.

taleh yora. nəsib.

talehli buldaçı. boldaçı. yaratılı. mutlu. qutlu. unqar. onqar. onğurlu. uğurlu. bəxli. yaxmallı. iqballı.

talehlilik baxlılıq. bəxlilik. bəxtlilik. xoşbəxtlik. varıqlıq. barıqlıq. qarqıllıq. varqıllıq. barqıllıq. qarıqlıq. qaruqluq.

talehsiz abınıvuq. şanssız.

talehsiz baytamal. baxtsız. qarqanmış. xor görülən. lə’nətli.

talehsiz bədbəx. zaravatlı. yazavatlı.

talehsiz çorlu. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxd. sönük ulduzlu. bəxdi yatmış. bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorlu. kütcəl. mutsuz. qutsuz. uğursuz. qarayazıq. dönşüq. güngörməz. çürkük. ulduzsuz.

tale'li buldaçı. boldaçı. yaratılı. mutlu. qutlu. unqar. onqar. onğurlu. uğurlu. bəxli. yaxmallı. iqballı.

talib -istəkli, talib olmaq : qıv olmaq.

talib alıcı. alan. müştəri.

talib arzılı. arzulu. arzıman istəkli. diləkli. niyyətli. alıcı. istiyən. istəkli. istəkli. özləmli. həvəsli. iştiyaqlı. soran. arayan. istəyən. tələb edmək.

talib arzıqlı. maraxlı. atışıq. alışlı. qızıqlı. çəkişli. yumuqlu. umuqlu. əmikli. yerikli. yenikli. sevişli. əsikli. istəşli. istəmli. istəkli. özənli. istəşli. ilginli. ilgəli. ilginc. ilgəyişli. kövsəkli. kövəsli. göyüllü. həvəsli. istəkli. arzulu. ərzili. sovqlı..

talib arzulu. arzuman. həvəskar. istəkli.

talib istəkli. alquçi. alğçi. alıcı.

talib istəkli. diləkli.

tamah edmək tərilmək. qapılmaq. qanmaq. imrənmək.

tamah təmə'. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marax. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. qaplıca. qapcıq. həvəs.

tamahkar acgöz. yanığ. yanğılı olan. yemtilmə. obur. azmənd < acman. tamakin. boğazlın. həris. ac. doymaz. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. acgöz.

tamahkar qaraquş. çaylaq. caylaq. çimri.

tamahkar söğumsuz. pisboğaz. qanıqsız. sok.

tamahkar tapdaqıc. həris.

tamahkarlıq doymazlıq. qanmazlıq. acgözlük.

tamahlı tamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanğısıq. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. gərikli. çəkişli. dalqıçıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. maraxlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar.

tamam .-toluqtap aytmaq : tam olaraq anlatmaq.

tamam -nimə tamam: çalavar. yarımçılıq.tamamən qapılın. qaplın. qapalın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. kamilən. təkmilən.

tamamiylə toptan, kütlə durumunda. başdan başa. həpsi çabıla çapırt.

tamamlamaq toluqtamaq. doluqtamaq. doldurmaq. təkmil edmək. yerinə gətirmək

tamas tapmaq sürülmək. ləms olunmaq. məsh olunmaq.

tamaşa edmək gözətləmək.

tamaşa yeri baqış. baxış. baxışlıq.

tamaşa düşünmə. düşüncə. görüş. alma. alqı. alqıma. alqılama. baxış. baxınış. baxnış. qarayış. qaranış. anlayış. qavrayış. tələqqi.

tamaşa gəzinti.-yaşa yaşa, gör tamaşa : yaşamda başagəlməz nərsə olmaz.

tamaşa görüncə. numayiş. turus. durus. tursu. dursu. numayiş.-görüncəyə kişi avdı.

tamaşaçı gözətləyən. gözətçi.

tamı əmgəyi : cəhənnəm əzabı.tammettir dammettir. siyah qısa qanatlı. qısa quyruqlu. sudaqi qurt, kiçik balıqlara beslənen bir quş.

tamojn qapanca. qapan. gömrük. görmük.

tampon timpon. çatmalıq. çatışan iki nərsənin arasına qoyulan, qorucu nərsə.

tamsız dadsız. bəğəniməyən, bıkdırıc dad. qabaq dadı.

tanasübsüz oransız. çəksiz. yaxışıqsız. uyarsız. biçimsiz.

tanasübsüzlük oransızlıq. çəksizlik. yaxışıqsızlıq. yarmaşsızlıq. uyarsızlıq. biçimsizlik.

tanker bağrac.

tanqıv tabavcanın horuzu.

tansiyon gərilim. istires. sıxıntı. iztirab.

tansiyon qan basqısı. fişar.

tansiyonlu gərilimli. istiresli. sıxıntılı. iztirablı.

taqət gətirmək çıdarmaq. dözmçək. səbr edmək.

taqət gətirmək dayanışmaq. dayanmaq. dözmək. dözəmək. çəkmək. təhəmmül edmək. mütəhəmmil olmaq. muqavimət göstərmək. sarsılmamaq. sığışınmaq. sığımlanmaq. sığıqlanmaq. səbir, istiqamət edmək.

taqət -bu toxunu, ağrını qaldıramayandan əl üz.

taqət : taqat. dözüm. dayanım. durum. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. təhəmmül. dözüm. dayanma. çəkim. qapu. qapı. ərklik. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. zor. tinğqə. dinğqə. səbir.-dinğqəm qurudu : bıqdım. taqətim qalmadı.

taqət, təhəmmül edəməyən qaldıramayan. dözəməyən. dözəmmiyən. çəkənməyən. götürəməyən. daşıyamayan. dayanamayan.

taqətlənənməmək gələməmək. çəkəməmək. dözəməmək. dayanamamaq. qatlanamamaq.-bu ayrılığa, sıxıntıya gələbilirsinmi.

taqətlətirtmək dayatmaq. dayıtmaq. dayanışmaq. dözdürtmək. dözədürtmək. çəktirmək. təhəmmül edidmək. mütəhəmmil edidmək. muqavimlətmək. sarsıtmamaq. sığışıtmaq. sığımlatmaq. sığıqlatmaq. səbir, istiqamət edidmək.

taqətli dözümlü. dözəmli. çəkimli. təhəmmüllü. mütəhəmmil. muqavimətli. muqavim. sarsılmaz. sığışlı. sığımlı. sığıqlı. səbirli. istiqamətli. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

taqətsiz çapşaq. yapşaq. yorqun. halsız.

taqətsiz daynaqsız. tabsız. gücsüz. bitmiş. bitgin. yorqun arqın. halsız. qatlanışsız. qatlanımsız. dözümsüz. cıdamsız. çıdamsız. səbirsiz. təhəmmülsüz.

taqətsizlik tinqmağur. tınmağur. dinsiz. dincsiz. dözümsüzlük. aramsız. qərarsızlıq.

taqəttən düşmək talığmaq. dalığmaq. yorulmaq. bitginmək.-yorulmaqsızın : talığmastan.

taqıtmaq dağıtmaq. talqamaq. talğamaq. nəşr edmək.

taqüzüq üvez ağacı, muşmulaya bənzəyən meyvası.

tar o pud əriş atış: əriş arğac.

tarakan qaraböcək. qarabiçə. süsəri.

taraz təraz. düzəc.

tarazı dartqıc.

tarazlıq dəngə. dəngə püng.

tarbat darbat. dərbət. arqıt. yarqıt. gədik. boğaz.

tarəm darım. tarım. dalsalıq. darsalıq. barmaqlıq. qapsalıq.

tarif sunuş.

tarik roşən gövgün. alatoran. alatorun. alacatorun. alacağaranlıq. alaşafaq.

tariki tarlıq. qaranqılıq. qaranquluq. qarandırıq. qaranduruq. qaranı. qaranlıq.

tarix qoymaq gün qoymaq.

tarix yazmaq keçəkləmək. keçələmək.

tarix -sürəsi geçmiş. tarixi geçmiş zamanı geçmiş. : uzayqan.

tarix bəlli sürə üçün qoyulan tarix. çəkə. çəkmə.-çəkəsi keçmiş mal.

tarix keçək. keçə.

tarix ötköndü. cartay. üsüş. ötüş. keçmiş.

tarixçi keçəçi.

tarixçi qomsi.

tarixi keçmiş geçgin. qart.

tarixləndirmək günləmək. gününü bəllətmək.

tarixli -əsgi tarixli : tarixi keçmiş. günü keçmiş : bayat. bayatı. durmuş. qalmış. düşgün. savuq. sovuq. bitgin. yıprıq. köhnə.

tarixli bəlli bir sürəsi, sürməsi olan nərsə. çəkməli. çəkəli.-çəkəli mal : bəlli bir sürə dəğərli qalan mal.

tarixli günlü.

tarixsiz çəkməsiz. çəkəsiz.

tarüf edmək təğişmək. qutlamaq. saqırmaq. sunmaq. təklif edmək.

tatlı dadlı. dadsuq. sevik. ləzzətli. xoş tə'm. mətbu'.

ta'un ölət. salqın ( xəsdəlik).

taun qırlağan. ölət. qırğın. bəla.

taun qırlaqan.

tavan tölək. dölək. cərmə.

tavan töləmşi. cərmə.

tavan tölük. cərmə.

tavəl qabarcıq.

tavsuz davsuz. ixtilaflı. münaqişəlı.

tavus tanrı quşu. alaquş. gəlin quşu.

tavusulmaq tükənmək.-sanavı tavuzuldu : yaşı ötdü.

taxım bölük.

taxt < taxıt. taxış. taxıc. taxınc. axınc. axıc. axış. çapıt. çapqıt. çapqın. salınc. salıc. basınc. basıc. basış. çapul. çapvul. yürüt. yürüş. yüyrüş.

taxt salıq. saçıt.

taxt tapçan. ərkə. sədr. divan.

tayfa aymaq. yer. urın. məmləkət. ölkə.

tayfa omaq. oymaq. qəbilə.

tayfa qəbilə. boy. sop. soy. el. bölük.-takım tayfa : firqə. bölük. zümrə.

tayima dayima. hərzaman. yanlavsuz. taymazdan. dəvamlı. kəsintisiz. taymay. dəvamlı. hər zaman. qaman. həp. hər zaman.

tayp -piyano, tayp kılavyəsi : tuşluğu. tutluğu. düğməliyi.-tuşluğun (kılavyənin) enib çıxan düğmələri pozulub.

taz -piş taz peyke : çapır > şatır.

taza çağ.

tazan yelə. yələ. qaçar.

tazəgi yenicə. yenilik.

tazəkari tosunluq pişişməmişlik. öğrənşməkilik.

tazidən saldırmaq.

taziyanə vurmaq şallaqlama. qamçılama.

taziyanə qağıştaq. qaqçı. qaqçıq. qamçı. malqara sürməkdə işlənir.

tazyane çapaq. qamçı. şallaq. qırbaç.

tazyanə qamçın. qamçı. qırbaç. şallaq.

tə´kit taxıt.

tə´rif bildələmə. -bilgələmə. -kəğitləmə. -anıklama.

tə´srili bəsil. yaxımlı. möhkəm. bəsli.

tə’bir edmək yoramaq. yormaq. yozmaq. yazmaq. açmaq. təfsir eyləmək.

tə’bir yoru. yorma. kəhanət. -tüş yoradım : yuxunu, düşü yazdım, yordum.

tə’bliğat təpqalat. tabqalat. tərğabat. çağırı. yak. üğüt.

tə’ərrüz basmara. təcavüz.-basmara umtuluşları : təcavüz təmayülləri.

tə’lim görmək öğrənmək. üyrənmək.

tə’lim üyrətti. öğrətmə.

tə’min -tə’min edmək : endirmək. inandırmaq.

tə’min üpcin. tayar.

tə’qib edən qovalayan. utar. utaş.

tə’qib edən qovalayan. utar. utaş.

tə’qib etmə izlənmək. peşindən getmək.

tə’qib ettirmək sürdürmək. qovlatmaq.

tə’qib qoğuntuk. qovalama.

tə’qibə getmək quvqunqa barmaq.

tə’sir altında qalmaq tə’sir edmək. tatımaq. etgilmək. etgilənmək.

tə’sir eddirmək yoqmaq. bulamaq. yapışdırmaq.

tə’sir edmək aydanlamaq.

tə’sir edmək ədləmək. edləmək. eyləmək. ülgü yapmaq. dəğər vermək. önəmsəmək. əhəmmiyət vermək.

tə’sir edmək etgiləmək. toxunmaq.

tə’sir edmək yaqmaq. yaxmaq. qılınmaq.

tə’sir etməz yaqmay. yaxmay. etgiləməz. qılmaz.

tə’sirsiz ayaksız. sonsuz. izsiz. əsərsiz. nəticəsiz.

tə’sirsiz, etgisiz edmək ortadan qaldırmaq. biryan edmək. gidərmək.-qarşı tə'sir : təpgi. əksüləməl. reaksiyon.

tə’sis edilmək. enqizdəlmək. yapılmaq. yapalmaq. yasılmaq. yasalmaq. qurulmaq. sağlamlaşmaq. tə’sis edici. yapıcı. yapçı. yasçı. yasıcı. quran. sağqan. sağan. enqizdəçü. müəssis.-tə’sis edmək : enqizdəmək. yapmaq. yapamaq. yasmaq. yasamaq. təhkim eyləmək. əsasını qurmaq.

tə’til soluv. dinlənmə.

tə’vət də’vət. uşiniş.

tə’viyə edmə səbt dəfdəri. qaralama. yaddaş dəfdəri. saysaflama.

tə’viz edmək bölmək.

tə’viz ayırbastav. dəyişmə. pul çalışma. pul alιşma. çalış. dəğiş.

tə’yin edilmək bəlqilənmək. işarə edilmək.

tə’yin edmək bəlqiləmək : bəlləmək. işarə edmək. işarə qoymaq. ifadə edmək.

tə’yin edmək düzətmək.

tə’yin etmə belqilə.

təaavüni bolqa.-bolqa, ittihadiyyə, təaavüni başı : qayğa. qaqay.

təaavüni işaraşlığı. işbirliyi. həmkarlıq.

təadül tapmaq mütəadillənmək. dənğlənmək.

təadül dəng.

təadül dəng.

təadül əşitlik. əşilik. əşlik. daşlıq.-aralarında təaadül yaratmaq : mütəadilləşdirmək. dənğləştirmək.

təadüllük maadillik. dənğlik. dinğlik (< dənğ). muvafiqət.

təaqob təkəmişi.

təarüf dilucu.

təarüf dilucu.

təavün qurmaq mütəavin olmaq. aşlanmaq. aşlaşmaq.

təavün arxaq.

təavun təşriki məsai. işbirliyi. yardaşlıq. yardamlıq. həmkarlıq.

təavüni əlbir. əlbirliyi. elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun yapılan işbirliyi, yumuşbirliyi. iməcə. iməcəlik. yardımlaşma.

təavuni təavuni, kollektif qurmaq. birikmələşmək. ortaqlaşçılıq. birləşmək. kollektifləşmək.

təb' isik. içik. qərihə. zovq. tadu. özük. təbiət. nərsənin iç oluşu. basılış. basım. bası. basqı sayı.-yeddinci basılış.-soluq içik, isik : isiksiz. içiksiz. soluq içik, isik. qərihəsiz. təb'siz. zovqsız.

təb isitmə. sitmə. ısıtma. sıtma. qızdırma.

təb' tadu. özük. təbiət. nərsənin iç oluşu.

təbabət həkimlik. sağıclıq. sağınlıq. otaçılıq : imçiliq.

təbador girişmə. soxulma. başlama. təşəbbüs etmə.

təbadül edmək verişmək.

təbadüli əfkar gəp görünğ.

təbadüli nəzər görüş alveri.

təbah gərdandən kavırcatmaq. qaqırcatmaq. qaqsatmaq. kifsətmək. kövsətmək. kovsatmaq. kavsatmaq. pozmaq. pozutmaq. pislətmək. pisətmək. kötülətmək. kötütmək. qırmaq. qırıtmaq. xərablamaq. xərablatmaq.

təbah olmaq qaqırcamaq. kavırcamaq. qırınmaq. qırtınmaq. pozulmaq. pisəlmək. kötünmək. xərablanmaq.

təbah olmaq tabahlanmaq. viran olmaq. xərablanmaq. par parça, param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. talamarmaq. kavalanmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. tikələnmək.

təbah -məhv, nabud, nist, həlak, təbah edmə : yox edmə. öldürmə. öldürüş. tələf. tələf edmə.

təbahi -təbah olmaq : tabahlanmaq. viran olmaq. xərablanmaq. par parça, param parça olmaq. pozulmaq. yıxılmaq. dağılmaq. qırtalanmaq. qırılmaq. talamarmaq. kavalanmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. tikələnmək.

təbahi pozulma. çökmə. yoxaltma. yoxaltım. yoxaltış. yıxılma. yıxılış. yıxım. yıxıntı. bitmə. bitiş. bələşik. bulaşıq.

təbar < dip. tüp. tübir. törköm. top.öyköm. qafilə. quruh.

təbar < dip. tüp. tübir. törköm. top.öyköm. qafilə. quruh.

təbar tuxma. soy. qan. kök. əsl.

təbbax bavurçi. aşçı. aşpaz.

təbdil çalışma. dəğiş.-təbdil edmək : evirmək. çevirmək. evirmək. çevirmək. döndürmək. çöndürmək.-təbdili : geçmə.

təbdil dəgişmək. təğəyyür. təğyir.

təbdil dəqiş. degiş. təbdil. təhəvvül. mübadilə.

təbdil dəqiş. degiş. təhəvvül. təbdil. mübadilə.

təbdil özgəriş. örtədiş. örtqəyin. örtəriş. ötgəriş. dəğişmə. dəyişmə. dəyiş. döyüş. çevriş. dönüş. çönüş. dolanış. pozuş. başqalış. dövrülüş.

təbdil özgəriş. örtədiş. örtqəyin. örtəriş. ötgəriş. dəğişmə. dəyişmə. dəyiş. döyüş. çevriş. dönüş. çönüş. dolanış. pozuş. başqalış. dövrülüş.

təbdilləmək yavunqmaq. çevirmək. döndərmək. təhvilləmək.

təbəddül edmiş dəğişmiş. dəğişik.

təbəddül döngə. dönüş. çönmə. dəğişmə. dəğişiklik. dəğişgə. geçişgə. geçişmə. başqalaşım. başqalaşma. çevrişgə. çevrişmə. çönərgə. dönərgə. dönüşmə. dönüşgə. dəğişim. dəğişiklik. başqalaşım. başqalaşma. təhəvvül.

təbəə uyruq. el. xalq.

təbəə uyruq. qovmiyyət.

təbəələr tabe'lər. sütür. südür. əlaltılar. qulluqçular. xitmətçilər.

təbəhkar pozqunçu. yıxıcı.

təbəiyyət edmək yaltaqatmaq.

təbəqə qabat <> qatab.

təbəqə qabat. qat (qabattamaq : qat .-qat; lamaq. tabaqlamaq).

təbəqə qabat. qat (qabattamaq. qat – qat, lamaq. tabaqlamaq).

təbəqə qat. kəsim.

təbəqə qataba. qətəbə. yatba. yatab.

təbəqə qişr. tabın. sinif.

təbəqə taxac. taxca. yatac. rəf.

təbəqə utlaş1. ulaş. mərtəbə.

təbəqəbəndi sıralama. cərgələmə. qatlama. kilaslama. dərcələmə.

təbər balta.

təbərrü' bağış.

təbərrük tikə qutluq, bərəkət gətirən tikə. tarla sürməyə ilk çıxılan gündə sabah yenilən yeməğin adı.

təbərrük qutan.

təbərrük qutan.

təbərrük uğur.

təbərrük uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm.

təbərrüz bəlirmə. bəlirim. bəliriş. bəlirtim. ifadə. anlatma. anlatış. anlatım. göstərmə. göstərim. göstəriş. barsama. barsayış. barsatım.

təbəssüm çözgüş. çözgülüş. gülümsəmə. gülüşmə. gülcəşim. güləşim. dodaqçım (< dodaqqaçım. dodaq qarçırma). ləbxənd.

təbəssüm gülümsəmə.təbəssüm yırcanğ. ırcanğ. (sırıtaraq) gülümsəmə.

təbhi bulantı. bulanıt. bulanış. fəsad.

təbi’i iqitdə. əlbətdə.

təbib onçı. otçı. otaçı. həkim. döhdür.

təbib otaçı. imçi. döhdür. sağıc. həkim.

təbib sağıc.-göz otçusü, həkimi : gözçü. qarranquc.

təb'id edmək qoğmaq. sürmək. aralatmaq. nəfy edmək.

təbid olmaq sürgün olmaq. aşırılmaq. dəf olmaq.

təbid sürgün.

təbi'd sürgün. sürmə.-təbid olunan yer : sürgünlük.-təbid edmək : sürmək.

təbid sürgün. taşaq. daşaq.

təbidləmək yıratmaq. ıratmaq. sürgümək. uzaqlatmaq. uzqatmaq.

təbiət -dönək təbiətli, xuylu : dönək içli. qancıq.

təbiət -təbiətin qəhhar gücü : qara güc.

təbiət doğa.

təbiət doğa. yaşıllıq. yisun. yasun. yosun. isun.

təbiət doğa. yaşıllıq. yisun. yasun. yosun. isun. qurum. qurama. doğa. yaradılış. tümiş. doğma. yasun. yisun. isun. doğa.

təbiət fitrət. ğərizə. insiyaq. tinət. içgüdü. içduyu. içdən gələn. öz özündən olan.-ərkəklik, dişilik içgüdüsü bambaşqa yönlərə yönəlir.-acı danışmaq onun içgüdüsünə çönmüş.-alışqanlıq, canlıların ikinici içgüdüsüdür.

təbiət içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, həvəs. qaplıca. qapcıq. içik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. sirişt. nəhad.

təbiət özgülük. özəllik. fitrət. bətn. içdər. özdər. özdərik, özdəri, içdərik, içdəri olan. özə, içə bağlı olan. iç. öz. doğa. görənək. fitrət. kərki. kərəki. quruq. qurquş. alışqanlıq. adət. törə. yaratılış. fitrət. bəniş. məniş. özgülük. qılıq. sinis. alış. yöntəm. xuy.-yaratılış baylıqtarı : təbiət zənginlikləri.-tabıygat tanu : təbiəti tətqiq.-açıq təbiətli : sevvincli. şən kişi. yaydarı.

təbiət özgülük. qılıq. yöntəm. xuy. xulq.

təbiət qurum. qurama. doğa. yaradılış. tümiş. doğma.

təbiət toğuş. doğuş. doğu. toğu.

təbiət yaradılış. qurum.

təbiət yarqu.

təbiət yasun. yisun. isun. doğa.

təbiətindən içindən. özgülükün. özgündən. özləyin. özlüyün. özlükdən. özdərin. kərəkin. kərəkdən. köknün. kökdən. quruğun. quruqdan. qurqudan. tapının. tapından. taplışın. taplışdan. doğunun. doğudan. doğuşun. doğuşdan. olnun. olşun. oluşdan. yaranşın. yaranışdan. yaratlışın. yaratıldan. yaratşın. yaratışdan. yaratının. yaratıdan. xilqətən. xilqətdən. fitrətən. fitrətdən. zatən. zatından.

təbii fəlakət alamat. almat. almatıq.

təbii ki ayqay. əlbəttə.

təbii -doğal, təbii istək : içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, həvəs. qaplıca. qapcıq. içik. sinik. fitrət. sirişt. nəhad. təbiət.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə