EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə105/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   125

şübhəsiz qatıqsız. quşqusuz. mühəqqəq.

sübhi kazib danuq.

sübjektif öznəl (özünün duyqusuca düşünən).

sübsid qapanca. yaranə.

sübsid rayanə. qapısqa.

şüca' basal. başal. batır. bahadur. boğatur. igit. dəli.

şüca' daşbağ. iğid. yiğid. kişi. qabadayı.

şüca' dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

şüca' durbaq. igid. dəli. dəliqanlı. çaltaq. qaltaq. çaltaq.

şüca qılav. bağadur.

şüca' qonur. cəsur. cəsarətli. atılqan. ataq. qeyrətli. dəli. dilir.

şüca' qorxmaz. çəkinməz. sakınmaz. aldırmaz. aldırışsız. gözübək.

şüca' tavqal. cəsur. gözübək. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı. ertəli. irtəli. iradəli.

şüca' tiləv. diləv. bağadur. qəhrəman. pələvan.

şücaət cürət. qaldırı.

şücaət ərlik.

şücaətli qaldırılı.

şüca'lıq qapaçlıq. yapaçlıq. yapaqanlıq. qapaqanlıq. qapamanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. yiğitlik. iğitlik. yiğitgənlik. iğitgənlik. yürüktülüq. ürəklilik. qarmanlıq. qaramanlıq. qəhrəmanlıq. batırlıq. atılqanlıq. güstaxlıq. dəlilik. ataqanlıq. qeyrətlilik. cəsurluluq. cəsarətlilik.

şüca'lıq qonurluq. cəsurluq. cəsarətlilik. atağlıq. atılqanlıq. qeyrətlilik. dəlilik. dilirlik.

sucan(ingilis) sulu. su sormuş, çəkmiş.

sud ası. alqı. yarar. çıxar. olca. fayda.

sud ürəm.

sude bulaşmış. bələşmiş. sıvaşmış.

sudən 1. yaymaq. sıvamaq. sıvazmaq. bulamaq. bələmək. bələşdirmək. 1. döğmək. əzmək.

sudən sürtmək.

sudi izafə yukarki tapış.

sudi vijə təzə tapış.

sudlu yararlı. yaraşlı. yarıclı. yarışlı. çararlı. çaraşlı. payaclı. payaşlı. payıclı. payışlı. qazaşlı. qazanclı. verişli. verimli. bağışlı. faydalı. istifadəli.

suevi ayağ yolu. dışar. tuvalet. müstərah.

şufaj ısıtacaq. sıtacaq. issitmə tə'sisatı. kalorifer. radyator.

şufaj yılıtkış. yılıtkan.

şufajçı ısıtacaqçı. sıtacaqçı. issitmə tə'sisatçısı. kaloriferçi. radyatorçu.

sufal dam saqsı qapaq.

süfdə kişilik.

süfdə kişilik.

sufiyanə sofulanç. zahidanə.

süfla astın. basın. ast. alt.

süfla çuxur. tikiş.

suflör qulağa pıçıldayan. fıslayıcı.

süfrə dadlı.

süfrə dadlı. dəsdərxan.

süfrə dərgi.

süfrə qanqa. təpsi.

süfrə sərpə.-içgi süfrəsi : çiqlingir sərpəsi.

süfrə surfa. təpsi.

süfrə surfa. xonça. qonça. dadlı. dəsdərxan.

süfrə tamaqlıq. tamqalıq. damaxlıq. boğazlıq, azıqlıq düzüb qoymaq üçün çarşav, örtü.

süfrə tarapza.

süfrə təpsi.

süfrə tərgək. dərgəh.

süfrə tərgi. tərgü. dərgi. tərgək. dərgəh. təpsi. təvsi. təpsi. təbəs.tamaqlıq. tamqalıq. damaxlıq. boğazlıq, azıqlıq düzüb qoymaq üçün çarşav, örtü. yayım. yazım. açılıb yayılmış nərsə. bəsat.-tərgi uruldu.

süfrə tərgi. tərgü.-tərgi uruldu.

süfrə terqü: terqi.

süfrə təvsi. təpsi. təbəs.

süfrə yayım. yazım. açılıb yayılmış nərsə. bəsat.

süfrə yaylıq. saçıq. saçaq.-yaylığın kiçit, kəndivi kiçtmə.

süfrəsi açıq çörəkli azıqlı. ac doyuran.

şuğra gengə.

suhan < soğan (sovmaq : savmaq : qoğmaq) qovara (< qoğan). törpü.

süheyl səyarəsi yıldıraq.

suiiste'mal yolsuzlux.

sujət iyə. yiyə.-iyə bağınınğqı : cumlə içindəki uıaşma sujət.

sükan dolmac. dolac. fərman.

şükr övünc. övgü. övüş. sağı. sağu. sağuc. sağış. həmd. təşəggür.-həmd, şükr, təşəggür edmək : sağınmaq. sağunmaq. sağcunmaq. sağşınmaq. övgünmək. övcünmək. övşünmək.

şükr, həmd olunmalı övgülük. övünclük. övüşlük. sağılıq. sağuluq. sağucluq. sağışlıq. minnətdarlıq. mütəşəggirlik.

şükran büsürəv. minnət. təşəkkür. könül borcu. minnətdarlıq.

şükrən (alğış. şuqırlat. sucuq ).

sükun bayqutçuluq. dəğdəğəsizlik. qayğısızlıq. dinclik.

şükür öqüş. öküş. öğüş. səna. həmd.-öğüş o tanrıya ki.

şükürlər övünclər. övgülər. övüşlər. sağılar. sağular. sağuclar. sağışlar. həmdlər. təşəggürlər.

şükürsüzlük enməzlik. yanmazlıq. naşükürlük.

sülalə ev. soy. kök.

sülalə soy sopu. anası danası.

sülalə soy. qan. silsilə.

sülasə üçlü.

sulfat -dəmir sulfat. dəmir əkşidi. sülfirik əsidi. sülfirik əkşidi. qara boya. zac yağı.

sulfat göy daş : .

sülfirik -sülfirik əsidi : sülfirik əkşidi : dəmir əkşidi. dəmir sulfat. qara boya. zac yağı.

sülh edmək uylaşmaq. uzlaşmaq. ara bulmaq. barışdırmaq.

sülh sevərlik barlışçılıq.

sülh barış.

sülh barış. aşti (
sülh barış. varış. elik. qavuş. bir araya gəlib oturmaq.

sülh barışıq. yaraşıq.

sülh el. barış.

sülh yaraşık. duraş. barış. tatu. barış..-yaraşık bağlamaq : barışa anlaşılmaq. sülh siyasəti : barış uyarı. –

sülh yaraşık. duraş. barış. -yaraşık bağlamaq: barışa anlaşılmaq. sülh siyasəti: barış uyarı.

sülhçi barışçı. barışçıl. barışsevər.

sülhculuk barışçılıq. barşçılıq. barışsevərlik.

sülhculuk barışçılıq. barşçılıq. barışsevərlik.

sülhpərvər barışçı. barışsevər. sülhçi.

sultan saltun. hükmdar.

sultanlıq öz başına buyruq. xanlıq.

sültə -ziri sültə : qolastı. buyruğu sürülən yurd, topraq.

sültətələb müstə'mərəçi. somurgəçi. sömürgəçi. somurgən. sömürgən. somuran. sömürən. iste'marçı.

sültətələblığ sömürgəçilik. somurgəçilik. iste'mar.

şuluğ qatıq. giript. giripft. girişik. buruşuq. qarışıq. çalalı. çallaq.

şuluqluq qarışıqlıq. pozqunluq.

şulux ivəcik. ivcik. şeytan.

şuluxluğ qıncaqınc. kipəkip. qalabalıq. qalaboluq. qalabolluq. tünlük.

şum ağır. nəhs.

şum ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. meymənətsiz. bəd yümn. yümnsüz.

şum uğursuz.

şumal -bade şumal : güney yeli : ağyel.

şumal -bade şumale ğərbi : batıquzey yeli. qarayel. yağmır gətirən yel.

şumal qara. quzey.

şumal qara. quzəy. (boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) verilən ad)

şumal quzey. dəmirqazık.

şumal quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. günəş görməyən, almayan yer.

şumal quzey. tün yak.

şumarə san. nümrə.

şumarələmə sayılama. sayım. sayma.-nifus şumarələmə : el sayımı : .

şumariş sayma. saylama.

şumariş sayma. saylama.

sümbül buğ. bıyıq.

sümbül göyçək > göcək. yaşıl, yeni bitmiş buğda.

sümbül sünbül. başaq.-başaq bağlamaq : başaqlanmaq.

şumluq ayaqsızlıq. uğursuzluq. qutsuzluq. nəslik. nəhslik. bəd yümnülük. yümnsüzlük.

sümm hevanların dırnağı. tuyaq. tuvaq.

şümş som. somun. kültə. külət. külçə. kütcə. kiltə. kitlə. çüləç. kündə. bölük. əritilməmiş, ayrışmamış, işlənməmiş (təsfiyə olunmamış) mə'dən parçası.-som gümüş.-som altun.

şümul qaplam.

sün’i olmıyan yabayı. yavayı. sadə.

sün’i

sünbül sümbül. başaq.-başaq bağlamaq : başaqlanmaq.

suni ipək yarım çillə .

suni aldırlı. yapmacığ. səmimi olmayan.

süni' basma. təpmə. tökmə. cürləmə. məsnovi.-tökmə güllər, solmazmış.-tökmə, basma soluq : məsnovi nəfəs.

suni çiy. çiğ.-suni ipək : çiy darıy : .

süni sünni. düzmə. məsnoi.-bu söz onun öz düzməsidir.

süni' yapay. yapma. qondarma. qaplama. taxma. düzmə. yansıq. uyduru. uydurma. yasalma. yapma. yali. düzmə. məsnoi. yasama. qondarma. məsnoi'. yapmacıq. məsnoi'. yasama. məsnoi. uydurması. uyduruq. uydurma. tədarük. məsnoi. qalay. qondarma. qaplama. yasama. yalan. bəzək. məsnoi. qoyma. yasalan. məsno'i.-yasalan diş.-yasama ad : ləqəb. taxma ad.

suni yarım. məsnovi.

sünnət edmək cocuğu sünnət edmək arıtmaq. ərtəmək. ərətmək. daşşağı çıxarmaq. ığdiş edmək. ərkəkləşmək.

sünnət edmək kəstirmək.

sünnət toyu xətnə toyu. sünnət mərasimi. qapıq toyu.

sünnət -xətnə, sünnət olunmamış : qapıqlı ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dərisinin, qapacığınn kəsilməməsi.

sünnət dörd qanıq : dörd qayna : kitab. sünnət. icma. qiyas.

sünnət yoruq.

sünnəti ürfi. gələnəksil.

sünnətli qabıqsız.

sünnətsiz qabığlı. qapuğlu.

sünni aldıra. məsnovi.

sünni bəzən. məsnoi.

sünni məsnovi.aşı. aşılı.

sünni qonma. qoyma. yonma. qacı. məsnovi. yapay. məsnovi.-qaci dariy : suni ipək.

sünni qoyma. əğrəti. əkmə. əklənmiş. yapılmış. doğal, təbiy olmayan.-əğrəti diş : qoyma diş.-əğrəti saç.

sünni süni. düzmə. məsnoi.-bu söz onun öz düzməsidir.

sünni tökmə. cürləmə. məsnovi.-tökmə güllər, solmazmış.

supap qovşaq. bir şeyin gərginliyin azaltan.

supap qovşaq. bir şeyin gərginliyin azaltan.

süperpozə edmək minişmək.

süperpoze üst üsdə gətirmə. mindirmə.

şüphəsiz qalısız. quşqusuz. qararlı.

şüphısiz işiksiz. quşqusuz. yoksuz. sözsüz. ağılsız quşqu.

suqvari edmək ağımaq. ağılamaq. ağıt yapmaq. yas tutmaq.

suqvari oxşaq.

şur o ğoğa bataqara. hay küy.

şur tale' < çorbaş. qaqraq. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxd.

şur

şur 1. danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. görünüş, nəzər alma, istəmə. məşvərət. məsləhət. -şura heyə’ti: qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası. 1. əsrimə. coşma. coşu. coşuş. qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. talac. dalac. qırgur. qırgür. qovqa. vəcd. həyəcan.

sur borazan. bora. nəfir.

şur əsrimə. coşma. coşu. coşuş. qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. vəcd. həyəcan.

şur əsrimə. coşma. coşu. coşuş. qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. vəcd. həyəcan.

şur məşvərət. məsləhət. danışma. gənğəş. gənğəc. qonqac. qonqaş. görünüş, nəzər alma, istəmə.

şur qarqaşa. qarışqanlıq.

şura heyə’ti qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

şura heyə’ti qonqalav. qonqalağ. danışma qurulu, məclisi. gənğəş. gənğəc. qonqac yığvası.

şura məclisi oylama.

şura qurmaq çavlamaq. ( c. ç <> s ) savlamaq. dəhləmək. gənğəşmək.

şura -dövlət şurası : danıştay. tanıştay.

şura -milli şura : millət vəkillər məclisi el baxanlar qurumu.

şura -milli şura : qonqalav. qonqalağ. millət vəkillər məclisi el baxanlar qurumu.

şura gənğəş.

şura tanqı. danqı. canqı. tənqi. dəhləmək işi. gənğəş. məsləhət. məşvərət. istişarə.

şura, vəcdə, həyəcana gəlmək əsrimək. coşmaq. coşuqmaq. coşuşmaq. qalağınmaq. qələyan edmək. qalğamaq. qaynamaq.

sürahi qarınlı, boyunlu tüng, parç, su qabı. ibriq. qarsoğudan. sürahi.

surat bəniz. məniz.

surat bulanıq surat :. soluq, fərsiz bəniz, üz.

surat görü. üz. dış. dışarı. sırtkı. form. biçim .-xoş surat : xoş görü : xoş üz.

surat görü. üz. dış. dışarı. sırtkı. form. biçim.-xoş surat : xoş görü : xoş üz.

surax gədik.

surax gözənək. deşənək. bacanaq.

şurayi ali qurultay.

şurayi ali qurultay.

şurbəxt bəxdi yatmış. bəxdi yatıq. çorbaş. çorlu. kütcəl. mutsuz. qutsuz. uğursuz. qarayazıq. dönşüq. güngörməz. çürkük. ulduzsuz. .

şürəfa ilərik. əşraf.

şureş qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

şureşgər qızqıl. qızqın. coşqun. çapqın. çalamıt. sıçraq. saçraq. fırlaq. yağı. qalxaq. qopuq. salsaq > sərsəri.

şureşgəri sıçraqlıq. saçraqlıq. yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.

sürət götürmək qısqarmaq. qıstamaq. tələsmək. əcələ edmək.

surət -bu surətlə : alay bilə. öyləcə..

surət -nə surətdə : nə üzdə : qaysan. qayçan. qaçan. nasıl. nəsan. nəcür.

surət -surət məsələ : soru yazın.-silməklə soru yazın, keçmək olay oylanırsın.

surət biçim. kəsim. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə. zahir. görnüşür. görnüşür.-təbriz kəsimi geyinmişlər.

sürət çabuqluq. hiz. əcələ.

surət çalab. çıqçıy. çalqaş. çalquş. yalqaş. yalquş. yaxşıq. qontış. qantış. qandış. çaldış. cilvə. alçılan. saldam. saldım. gözükmə. görümlük. göstəri. görüş. duruş.

sürət əcələ. ivinti. ivədi.

sürət əcələ. ivinti. ivədi.

sür'ət ıldamlıq. yeldamlıq. çabuqluq.

surət örnək. nusxə.

surət qarım. qarış. görüş. üz. zahir.

surət qılığ. tərz.

sürət şitab. sürək. ahəng < axınğ.

sürət tələs. qıstaq. şitab.

surət üz. çalu.

surət üz. çıxaq > çiçək. çəçək. çıxra > çehrə.

surət üz. görüm. görnüş. əğinbaş. əyinbaş. üstbaş. üsbaş. geygeçim. qiyafə.

surət üzlü qablamalı.

sürət yol gedməyin itiliyi, sürəki. yoluq. itlik. itilik.

sürətlənmək çabuqlaçmaq.

sürətlənmək itimək. itinmək. itigənmək. itəginmək. tizmək. tizəmək. tizikmək. tizəkmək. tizgəmək. tezmək. tezəmək. tezikmək. tezəkmək. tezgəmək. hızmaq : hızqımaq. hızıqmaq. qızmaq. qızamaq. qızımaq. qızqımaq. qızıqmaq.

sürətli iti. çala. yeyin. tünd. kəsgin.

sürətli sürəkli. çalaq. iti. əlayağına çabıq. yügürük. çevik. sivir. zirək. zeyrək. atıq.

sürəyya ulduzu ülkər ulduzu.

sürəyya ulduzu : ürkəv.

sürəyya ülkər.

sürəyya ürgü. ülkər. ülgəv (dizi anlamına). pərvin.

şurezar < çorazar. çor. qıraç. verimsiz yer. hasılsız. bayır. kəvir.

şurəzar qıraç, tatır, duzağ, şor yer. ot alağsız, quraq yer.

surfa süfrə. təpsi.

surfa süfrə. xonça. qonça. dadlı. dəsdərxan.

sürfə -siyah sürfə : boğmaca.

şürhə -şürhə şürhə : qıpa qıpa : qıyım qıyım. qıypa qıypa : bölək bölək. parça parça.

şuridə sər yarqısız. olcasız. yönəsiz. talvasalı. tabsız. tutumsuz. durasız. qərarsız.

şuridə sərlik yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

şuridə tilbə. təlbə. dəli. vurqun. məcnun. şeyda.

şuridəgi havalıq. dəlilik. vurqunluq. vırqınlıq. otuculuq. otculuq.

şuriş -şuluğ, üsyan, təmərrüd, şuriş edmək : şuluqlandırmaq. qarşıtınmaq. qazan qaldırmaq. baş qaldırmaq.

şuriş bulğay > bəlva. qarqaşa. qatqaşa. hərc mərc. aşub.

şuriş devriş. turqalan. inqilab.

şuriş qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

şuriş qarqaş. fitnə.

şurişgəri sıçraqlıq. saçraqlıq. yağılıq. qalxaqlıq. qopuqluq. fırlaqlıq. coşqunluq. çapqınlıq. qızqıllıq. qızqınlıq. salsaqlıq > sərsərilik.

şurişi bəlvaçılıq. bulağayçılıq. tərsləşik.

şurlu sezinli. həssas. qavrayışlı. anlayışlı.

şurpa < çorva. çolva. yerində dizin iç yanların biri birinə sürtən.

sürpiriz gözdəməz\(gözlənilməz. bəklənilməz. )sürrealist gərçəküstçü. gerçəküstçü.

sürrealistlik gərçəküstçülük. gerçəküstçülük.

sürreel gərçəküstü. gerçəküstü. olmasın nərsə. ağla gəlməz.

şüş ökə. ökkə. öggə. öpgə. ağ ciyər. sinə.

şüşə -böyük sırça, şüşə : minlik.

susk < süsəri. çil quşu. hamam böcəği.

susluq üzəklik. uzaqlıq. işdə ağırlıq, yavaşlıq, ərincəklik.

2susmar kələr.\

sust gəvşək.\. gengşək. gəvşək. yavsal. yaramaz. cıdamsız. yusul. keyeng. uqıbsız. təmbəl.

susumar çalbas. çalbasa.

2şüt atış\. vuruş. vurut.

sutun dikənə\situn. . dikəc. dikə, dikinə durmuş dirək.

2sutur minit\. minilən heyvan.

2şuuraltı bilincaltı\. önbilinc.

2şuuraltı altbilinc\. atbilinc. şuuratı. bilincaltı. şuuratı. bilincatı.

2şuurlandırmaq bilincləndirmək\.

2şuurlanmaq bilinclənmək\.

2şuurlu bilincli\.

şuursuz beşuur. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. bilişsiz. bilişbilməz. yoxsun.

şuursuz bilincsiz.

şuurüstü mavərayişuur. aşqın. bilinc, anlama, qavrama dışı.

süvari > səvari < sürəvi. minən. minici.

süvari atçan. atabinən. atlı.

şuvra gengə. gengəş.

şux açıq. oynaq.

şux metatez xoş.

şux oynaq. yosma.

suxənçin kovçu. qovucu. qoğucu. qulaxçı.

suxənçin xəbərçi. casut. qolçər.

suxənqu savçı.

suxənranlıq demək. deməç.

şuxi şuxluq. şavxunluq. alay. dolay. gülşüq. gülüşlük. güləki. yosmalığ. oynaş. oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. məzah. ironi.

şuxi yosmalığ.

şuxluq alay. dolay. ironi.

şuxluq oynaq. zıplama.-oynaq salmaq : oynaqlamaq.

şuxluq şavxunluq. alay. dolay. gülşüq. gülüşlük. güləki. yosmalığ. oynaş. oynaşma. şaka. dəğişmə. dəğişlik. icəşmə. icəşlik. məzah. ironi.

suxt yanacaq. yaxıt.

suxtə -xanə suxtə : evi yanığ. yaşamı, yağdayı, durmuşu kötü.

suxtə ortuq. yanığ. məhruq.

suxtə tutuşmuş. yanmış. yaxılmış.

suxtə yanığ. qöyük. köyük. küyük. yanmış.

şuxtəb' gəprəş.

suxtən qızmaq. yanmaq. alovlanmaq.

şuxum sürüm. sürəm.-dırmıq. tırmıq.-sürəm salmaq : tırmık salmaq. xış salmaq.

şuy -zərf şuy : bulaşıqçı. qabçı. qab yuğan.

suz o saz yanıb yaxılma.

suzak bel soyuqluğu.

suzən suzən şodən iğnələnmək : iğnə iğnə olmaq : qarıncalanmaq. uyuşmaq.

suzəndə odlu. otlu. yaxınlı.

suzəndə yaxi. issi. yandıran.

suzeş < sızış (ağrı. dərd).

suzeş yanğı.

suzeş yaxış. yanma. iztirab.

suziş yanığ.

suziş yanma.

suziş yanma.

suznak yaxıcı. yanığ. həzin.

sәbir havlıqmazlıq. qısqanmazlıq.

şәhrәk şәhәrcik. qalacık.

şәhәrcik qalacık.

sәmərə yemiş. verim.

sәndəl oturğuc. olturuq. oturğıc. oltırğış.

sәnәtkar qondarçı. yontarçi. yonatan. yönətən. yonqaç. becərən. biçən. önər.

sәrf edmək yoxlamaq. xəşləmək : var yok pulunu yoxlaladı .

sәrkuft qapaz. qarama. qarpama.

t’əsir ildamdatlı.

ta zəmani ke ta vəxti ke : ta cayi ke : dəğin. dək. qədər.

taarif suna. sunq.

taarifsizlik düzlük. sadəlik. təkəllüfsüzlük.

taarüf edmək qarmamaq.

taarüf edmək sunmaq. tutmaq.-dövrəyə içgi sunmaq : ayaq döndürmək.

taarüfsüz buyruqsuztaarüfsüz ərköz. əşöz. içli dışlı. içdən. içgin. candan. cancağızca. könüldən. göyüldən. ürəkdən. içdənik. iç içək. səmimi. təkəllüfsüz. özlü. eygili. qalaysız. sadəcə. düzcə. bilatəklif. təklifsiz. doğrudan. təkəllüfatsız. özlü üzlü. qaçaqoça, gizli izli, pərdə olmadan. sənli mənli. başbaşa, qaşqaşa. utanıb çəkinmədən. al taxamı, ver taxavı. al börküm, ver börkün.

taarüfsüzlük qalaysızlıq. eygilik. özlülük. çəkinməməzlik.

tab salıncaq. salancaq. sallancaq. qaylanqıc. qaylanqış. kuf.

tabdansalmaq yoşatmaq

tabe' edmək uylatmaq. öyrətmək. göndərmək.

tabe' ol uylan. uyan.

tabe' olaraq. ittibaən qaraşaraq. baxaraq. baxınaraq. bağanaraq. tapınaraq. uyaraq. izləyərək. izənərək. yollanaraq. yolundan, izindən gedərək.

tabe' olma mənimsəmə. bağlanma. uyma. tapma. tapınma. izərləmə. izləmə. izrəmə.

tabe' olmaq baqmaq. bağmaq. uymaq. bağlı olmaq. müti olmaq. söz dinləmək. itaət edmək. bağlanmaq. mənimsəmək. yaltaqatmaq.-bu sözləri mənimsədi.

tabe' olunma izlənmə. izrənmə. izərlənmə. uyunma. tapınma. ittiba' edilmə.

tabe' qılmaq uyutmaq. uyqutmaq.

tabe' uyut. uyuq. uyacağ. bağımlı. bağlı. birinə görə aşağı yer, dərəcə. bağlı. enik. yenik. müti’. dalı. qanıt. tiləv. diləv. peyrov. tapın. örnək olma. uyma. iqtida. örnək olma. saçım. qol. qul. nökər. bağlı. uyqan. bazman. müti. əbd. yükün. qul. mürid. əklə. əklə. əkəl. qaraşlı. bağıntı. bağınlı. bağna. bağımlı. bağlı. bakınlı. boğsınlı. uymusuq. uyumsuq (uymaq). qolastı. qaraşlı (müqəllid. mütəqabil). izəri. cüzv. tapın. tabın. el. müti'. eniş. enişik. yenik. yenişik. əğikboyun. boynuəğik. başəğən. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. uysal. uysuq. enik. yenik. müti’. əl altı. -tanrı yükünləri.tabe', müti' olmaq eniqləmək. yeniqləmək. boyun olmaq. itaət edmək. qulağ tutmaq. quşaq bağlamaq. and içmək.

tabe', peyrov olmaq tapınmaq.

tabeiyyət bağlılıq. mərbutluq. əkləş.

tabe'lik bağımlılıq. müti'lik. əsarət.-baxanlığa bağlı.-heç bir nəyə bağlı, tabe' olmayan : başboş. başıboş. özgür. özbaş. tarğan. tərxan. tayqan. taylaq.

tabidən qıvırmaq. burmaq. sarmaq. bükmək.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə