EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə104/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   125

sivil qaracu. bayağı qoşuldan olub, rəsmi olmayan.

siya sefid gövgün. alatoran. alacatorun. alacağaranlıq. alaşafaq.

siyah o sefid qır.

siyah ru qara üz. üzsüz.

siyah zəxm qaraqabarcıq. qara çiban.

siyah -siyah sürfə : boğmaca.

siyah -təxdə siyah :.-yazı taxdası. qara taxda.

siyahi -alınıb verilən nərsələrin siyahısi : sərgi.

siyahi dizin. düzün. əndeks. fehrest.

siyahi qaralama.

siyahi sıralıq. saylıq. sayılıq. list. fehrest.

siyahili dizinli. düzünlü. əndeksli. fehrestli.

siyahqun qaraca.

siyanət -siyanət edmək : siyanətləmək. doğrulamaq. dayaqlamaq. dayamlamaq. saxlamaq. sağlamaq. ayaqlatmaq. durdurmaq. qoldalamaq. qollamaq. arqaşlamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. gözətmək. bəkitmək. güddəmək. arxalamaq. sayqaymaq. sayqaylamaq. dəsdəkləmək. əlindən tutmaq. tə'yid edmək.

siyanət qoruma. kölgə. qanat. çanat. himayət.-kimin qanatına güvənirsiz.-bi birideyil ki, qanatsız keçinə bilsin.

siyanət rəhm. əsrəğış. asrayış. əsrəyiş. asramıq. əsrəmiq. mərhəmət. hifz.

şiyar kərik > qarıq.

siyasət -dövlət iqtisadi siyasəti : qamu kəsimi.

siyasət ölçü. götürü. götürə. tədbir.

şiyu' edmə duyurma. yayma.

sizin iddanız nədir : savız nədir.sizin iddanız nədir : savız nədir.

şö'bə rəisi : qolbaşı.

şö'bə bəxş. qısım. bölüm. departman.

şö'bə boy.

şö'bə bucak. büsək. tor. dərmək. qol. bölüm.

şö'bə budaq. dal. bölük. taxım. qısım. qaç.

sö'bə dal. qol. uzantı.

şö'bə qatalaq.

şö'bə qol. dal.

şö'bə şəbəkə. qol.

şö'bə umağ.

şö'bə uruğ.

şö'bə uruq. vuruq. ırıq. ılıq. ilik. boy. bölük.

şö'bədəbaz göz boyuyan.

şö'bədəbazlıq göz boyama.

şö'bələnmək şəbəkəllənmək. dallanmaq.

sobh günertə. səhər çağı.

sobhqah günertə. səhər çağı.

şoca' dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

şoca' ərkək. erkək. örkək. öğkək. ər. kişi. ər kişi.

soda qabaran.

sodagər alverçi. tacir.

sodakarlıq qazanc. ticarət. kəsb. kəsbkar.

sofa qanat. qonat. kanapə. iki üç kişilik, yassı oturacaq.

şofaj ısıtacaq. sıtacaq. issitmə tə'sisatı. kalorifer. radyator.

şoferşagir şofer şayıd. değnəkçi. dayaqçı. otubus, taksi kimi gənəl daşıt araclarında, qapını açıb bağlama, enmə minməni düzənləyən görəvli.

şoferşayıd şofer şayıd. değnəkçi. dayaqçı. otubus, taksi kimi gənəl daşıt araclarında, qapını açıb bağlama, enmə minməni düzənləyən görəvli.

sofizm səfsətə. bilgiçilik.

şoför cürütüvçü. yürütüvçü. sürücü.

sofulanç zahidanə.

söhbət edmək eytmək. ayıtmaq. eyitmək. aytamaq. söyləmək. sözləmək. danışmaq. qonuşmaq.

söhbət danışıq. sav sov.-qara, bayağı danışıq, söhbət : qara sav sov.

söhbət danşıq. gurrunğ. qonuşma. qonuşuq.

söhbət gənğəşmə.

söhbət gənğəşmə.

söhbət gəp. söyləş. söz. sav. kəlam.

söhbət savıq.-xoş söhbət : əzgi savıq :.

söhbət söyləşi. musahibə. mahavirə. gəpləşi. bəhs.

söhbət söyləşi. sözləşi. ayıtış. aytaşı. aytayış. aytlaşı. eyitşi. eyləşi. eytəyiş. diyləşi. deyləşi. değləşi. danışaq. danışıq. qonşaq. qonşıq. gəpləşi. gurrunğ. gürrünğ. musahibə. mahavirə. bəhs.

sohbət söz. sav. sapu. sabu. sabı. sapı.

söhbətləşmək ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eyitşməq. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. danışmaq. söyləşmək. sözləşmək. qonşmaq. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək. musahibə, mahavirə, bəhs edmək.

söhbətləşmək dilləşmək.

şohər -zən o şohəri hörəklik. örəklik. bağışlıq. bağşıtlıq. əşlik. ər arvadlıq. bəybəyimlik. qarıqocalıq. ərarvadlıq. bağışlıq. bağşıtlıq.

şöhrət qazanmaq aytdırmaq. ün salmaq..

şöhrət çab. san. şan. bat. hız. adak. atak. yaldız. ışıq. ün. danğ. ad .-abray. etqi. qudrət. danğ (danğı daş yaran. atak almak : ün qazanmak). savın.-ayqu savın : iyi şöhrət.

şöhrət çuv. ün.

şöhrət oburaq. tanğ. ün. tanınmış.

şöhrət şan tap.-şöhrətli : şanlı. taplı.

şöhrətlənmə adıqlanma. adıqlanış. adlanma. adlanış. adtutma. adtutuş. ad çıxarma. anığlanma. anığlanış. ün salma. ünlənmə. ünləniş. bəllənmə. tanınma. tanınış. bəlləniş. məşhurlaşma.

şöhrətlənmək çavlanmaq. sanlanmaq. ünlənmək. ün yiyəsi olmaq.

şöhrətli adalan. ünlü.

şöhrətli adlı. adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur.

şöhrətli anqın. anılmış. adlı. adlım. ünlü. məşhur.

şöhrətli çabük. hızlı. şanlı. sanlı. aytılı. adlı. ataklı. ünli.

şöhrətli maqtavlu. bağtavlu. baytavlu. şanlı.

şöhrətli tanğıqlı. tanınmış. adlı. sanlı. mə’ruf. tanınmış. mümtaz. adlım. ünlü. anılır.

sokuxtən < soxmaq. nikah edmək.

şol bitgin. bitik. bitmiş. açıla qalmış. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. aşırı yorqun. yozalmış. geniş. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan.

şö'lə pəxş kon odun altına, üstünə qoyulan daş, ayıq, dəmir qızqavar qısqavar. qasqavar.

şö'lə saçmaq taplamaq. təpib yaruğlamaq. ışıqlamaq.

şö'lə

şö'lə alanqa. yalanqa. qaanmaq.

şö'lə alava. yalav. çaxım. çaxın.

şö'lə yağdu. pərtöv.

şö'lələtmə tutuşturma. parlatma.

şö'ləvər olma tutuşuş. tutşma. alışma. alışış. alovlanma. alovlanış. yanma. yanış. yaxınma. yaxınış. yalpınma. yalpınış. odalma. odalış. iştial.

solidaritə dayanışma.

sollu. -sağlı. muvafiq muxalif.

som əfkəndən dırnağ tükmək. topallamaq.

şomal quzey. qazuy. qazuq. qazıq. kavıq. kavuq. kavlıq. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. günəş görməyən, almayan yer.

şomar sayım.-şomardən : sanamaq. sanalamaq. saymaq. hesamlamaq.

somı < yum. tum. kom.-komaş tək. qalın; bütün; topul kükə. şişman.-somu : sam. qazaq pul birimi. somu : yekun. cəm.-somulu : imumi. külli.

somiə burqatlıq. tapıncaq. məçid.

sondaj < son. dipləmə. təhqiq.

sondaj < son. dipləmə. təhqiq.

sonğuya qapılmaq : əcələ yaxalanmaq.sonu, və'dəsi,.

sor xordən sürçmək. sürüşmək.

şorba bün.

sorsorək < sürsürək. züvzər. zivzər. qaplanqaya.

sort tip.

sorx -səlibe sorx : qızıl xaç.

sorx al.-sorxab : al.

sorxab allıq.

sorxab bəzək. gəzik. əl sürmə. ənlik kirşan.

sorxək qızamıq. qızılca.

soryənde qoşan. qoşucu.

şoş öpə. öfgə. ötgə. öpgə. riyə.

sos salça.-suyuq salça, sos : çəkov. keçab.

sos suğın. suğun. dadlıq.

şosə caddə. qarayolu.

şosə qarayol.-yerbir keçit : qarayolla, dəmiryolu kəsiştiyi keçit.

şose qarayolu. caddə.

şosə qarayolu. caddə.

sosyal ev gənəlev. imumiev.

sosyal komluq. cəmiyət. içtimai.

sosyalizm toplumçuluq.

sot -zəbtsov : kasetçalar.

sovar -çabok səvar, sovar : çapasür. çapçapar.

sovda alaverə. alışveriş. alver.

sovet qurul.

sovet qurul.

şovkət aşamatlıq. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. tamdaraqlıq. ehtişam.

şovkət heybət. heykəl. toqtur. taqtur. yapıt. qapıt. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum. dayqın. əzəmət.

şovkət ululuq. böyüklük. heşmət. əzəmət.

şovkətli heybətli. heykəlli. ataigid. aznavur. bağaqlı. bağtaylı. biçitli. biçitik. böğə. buğa. bükəkli. cığasın. çıqqınlı ( < ciq). dayqanlı. dayqınlı. durbağlı. durşutuq. durşutlu. gördəli. hörəkli. kürdəli. kürdək. kürküt. kürütlü. qabtaylı. qaqaylı. qapdallı. qapıtlı. qudruqlu. qurduqlu. qurumlu. öğəkli. öğkək. örəkli. örkək. taqatur. taqtur. toqturuq. toxuşlu. toxutuq. yapıtlı. yaptallı. yüklü. yükürük. yükürt. əzəmətli.

şövlə yalğım. yalın. yağtı zolağı.

sovq dadən sovqamaq. sovqalamaq sovqlamaq. sürmək.

sovq ediş sovqatış. savqa. savqıt (< savmaq : yollamaq). yollama. yollayış. göndərmə. göndəriş. ulaştırma. ulaştırış. ərsətiş. əriştiriş. düşürmə. düşürüş. vardırış. vardırma. bardırış. bardırma. ulaşdırış. ulaşdırma. çatdırma. çatdırış.

sovq edmək itmək. soxmaq. sürükləmək.-onun bu sözü məni sorunu araştırmağa itdi.

sovq vermək sovqlatmaq. sağlamaq. savqalatmaq. nərsənin oluşuna yol açmaq. itmək. itələmək. itəgələmək.

sovq

şovq ışıq. ışıma. ışı. açıq. çara. haçar.

şovq qanıt.

şovqlandırma öğgü. övgü. övgi. sıylıq. sıyqı. istəndiri. istəndiriş. bəğəndiri. bəğəndiriş. bəğnəti. özəndiri. özəndiriş. qızındırı. qızındırı. qızsındırış. qoşqunduru. qoşqunduruş. imləndiri. imləndiriş. imləti. imrəndiri. imrəndiriş. imrəti. imsəndiri. imsəndiriş. imsəti. umrandırı. umrandırış. umratı. umsandırı. umsandırış. umsatı. çəksindiri. çəksindiriş. çəksiti. çəktiri. diləndiri. diləndiriş. dilgəti. arzundırı. arzındırı. yerikləti. yerikit. yaxşındırı. yaxtı. oxsandırı. oxsandırış. oxsatı. tutsunduru. tutsunduruş. küysəndiri. küysəndiriş. küysütü. güvəndiri. güvəndiriş. düşgündürü. düşgündürüş. düşsündürü. düşsündürüş. təşviq. təşviq edmə. rağiblətmə. iştiyaqlandırma. həvəsləndirmə.

şovqlanmaq iztələnmək. istəklənmək. istəyi oyanmaq. arzılanmaq. armanalmaq. zovqllanmaq.

sovt -zəbtsov : kasetçalar.

soxən -soxən kutah : qasacası.

soxən -soxən qoftən. söyləşmək. sözləşmək. ayıtışmaq. aytaşmaq. aytayışmaq. aytlaşmaq. eyitşməq. eyləşmək. eytəyişmək. diyləşmək. deyləşmək. değləşmək. danışmaq. qonşmaq. söhbətləşmək. gəpləşmək. gurrunğmək. gürrünğmək.

soxən diyəcək. söz.-soxənçin : söz dərləyən.-soxənsənc : söz ölçüb, dartan.-soxən şünas : söz bilən.-soxən kutah : qısa söz.

soxənçin dediqoducu daşıyıcı. daşıyan.

soxənçinlik edmək kovçamaq. söz daşımaq. ara pozmaq : fitləmək.

soxənqu gəpləşçi. gurrunğçü. gürrünğçü. danışan. qonşan. söyləşçi. sözləşçi. ayıtışçı. aytaşçı. aytayışçı. aytlaşçı. eyitşiçi. eyləşçi. eytəşçi. diyləşçi. deyləşçi. değləşçi. musahibəçi. mahavirəçi. müzakirəçi.

soxənqu sözçü. danışan.

soxənqu sözçü. deməç.

soxənquyi sözçülük.

soxənran danışan. söz çəkən.

soxənrandən eytmək. ayıtmaq. eyitmək. aytamaq. söyləmək. sözləmək. danışmaq. qonuşmaq.

soxənrani söyləv. xutbə. nıtq. xitabə.

soxənvər sözçi. dilmac.

şoxm zədən sürmək.

statik dural.

step çöl. ova.

su be su yer yer. yer bə yer.

su' istifadə edmək tərs işləmək.-özünə, gücünə boysanıb tərs işləmək.

su' -ədəmi sui' sabiqə : iycik bəlgəsi.

şua' əşü'ə. sapıç. sapış. sapaç. sapaş.

şua' ışın. ışıq.

şua' ışıq. taya. daya.

şua sarqut. ışıq. zolaq.-günəş.-ışıq şuası : günəş ışığı : sarqut.

şua' tayaq.

şua' tayaq. ışın.

sual edmək soruşturmaq. sormaq.

sual -sual cəvab : soru sorağ. ayıt qayıt. aytır qaytır.

sual saval. soruq.-saval bermək : sual sormaq.

sual soru. istifham.-soru əki : istifham ədatı.

suali sorulu. soralı. istifhami.

sualpiç edmək soru yağmırına tutmaq. sorqu yağdırmaq.

sualpiç edmək soruya çəkmək.

şuar çağırık. də'vət. çarpı.

sübat tapmaq davam edmək. dikiş tuddurmaq.

subat dayış. dayıq. dayanaq. dayanıq. dayınaq. dayınıq. dayanım. dayanış. dəng. dinc. arsat. duraş. duruş. oranc. oran. üstəc. sabit. sakin. qərar. istiqrar.

sübat pışıqlıq. sağlamlıq.

sübat turaq. duraq. sikunət.

sübat turuş. duruş. davam. dəvam. qərar.

sübati qərar edmək tosmaq. tösmək. dözmək. bəkləmək. püskələmək.

subatkar dirəşgən. duruşqan. duraşqan. dayışqan. bərkişən. üstgəşən. subatlı. qərarlı. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad.

sübatkar mətin. qeyrətli. səlabətli. əğməz. əğilməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan.

sübatkar sürəkli.

subatkar sürəli. sürəkli. sürətli. sabit. sakin. subatlı. qərarlı. müstəqərr. istiqrarlı. oranclı. oranlı. bərkişən. dayanaqlı. dayanan. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayışqan. daynaqlı. dəngəli. dəngli. dirəşgən. tirəşgən. duraşqan. duruşqan. üstgəşən. düzənli.

sübatla yanlavsuz. dəvamlı. durmadan.

subatlamaq sürəkləmək. dayanmaq. keçməmək. əğilməmək.

subatlatmaq dayatmaq. dayıtmaq. sürəklətməmək. keçinməmək. əğrilməmək. dəvam etdirmək.

subatlı dirəşgən. duruşqan. duraşqan. dayışqan. bərkişən. üstgəşən. subatkar. qərarlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad.

subatlı düzənli. dəngəli. sürəkli. daynaqlı. qərarlı.

sübatlı qadalmış. qeyrətli. çalışqan. özənli. əzimli.

sübatli suqu. şiddətli. sərt. sürətli. hızlı. əzimli.

subatlı sürəli. sürəkli. sürətli. sabit. sakin. subatkar. qərarlı. müstəqərr. istiqrarlı. oranclı. oranlı. bərkişən. dayanaqlı. dayanan. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayışqan. daynaqlı. dəngəli. dəngli. dirəşgən. tirəşgən. duraşqan. duruşqan. üstgəşən. düzənli.

subatlı yarqılı. olcalı. yönəli. talvasasız. tablı. dözümlü. səbirli. qərarlı. tutumlu. duralı. müsəmməm. payidar. cazim. əzmli.

sübatlıq əzilməzlik. çökməzlik. qırılmazlıq. pozulmazlıq. çürüməzlik. əsgiməzlik. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. dayanqanlıq. dayınaqlıq. dayınıqlıq. dayınımlıq. dayınışlıq. dayınqanlıq. dayanamlıq. dəğişməzlik. sabitlik.

sübatsız dayaqsız. alacalıq.

sübatsız dəğişgən. dəğişən. dönüşgən. qərarsız. düzənsiz. dəngəsiz. sürəksiz. duraqsız. dəvamsız. mütəhəvvil.

sübatsız dibsiz. davamsız.

sübatsız dönək. sözündən dönən. əhdində durmaz. mütəlləvvən.-bərk dönək kişidir.

sübatsız gəlgeç. sürəksiz. davamsız. əğrəti. ariyəti. müvəqqəti.

sübatsız oynaq.

sübatsız qərasız. dönək. qancıq. yüngül. uçqayaq.

subatsız sürəksiz. dönək. qancıq. qərarsız. duraqsız. dayaqsız. dayasız. durumsuz. durmaz. dayanmaz. tayaqsız. tayasız. dayamsız. dəvamsız. dibsiz. bozyel. poyraz. cıdamsız. tutaqsız. arxasız. yasasız. təkyəsiz. söyəksiz. söyəngəsiz. tapıqsız.

subatsız sürəksiz. qərarsız. duraqsız. cıdamsız. dəvamsız. bozyel poyraz. dayaqsız. dibsiz.

subatsız tayıq. cayıq. qayan yer. tayğan. bulaq yer. şıltıq durum.

sübatsız turuqsuz. dəvamsız. qərarsız. sallanan. sallaq. mütərəddit.

sübatsız yarqısız. olcasız. yönəsiz. talvasalı. tabsız. tutumsuz. durasız. qərarsız.

sübatsız yayılqan. yayılan. durmayan. həvəsli.

subatsızlıq sürəksizlik. duraqsızlıq. dayaqsızlıq. dayasızlıq. dayanmazlıq. tayaqsızlıq. tayasızlıq. dayamsızlıq. dəvamsızlıq. durumsuzluq. durmazlıq. dibsizlik. qərarsızlıq. dönəklik. cıdamsızlıq.

sübatsızlıq yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

şübatsızlıq yarqısızlıq. olcasızlıq. yönəsizlik. durasızlıq. qərarsızlıq. talvasalıq. tabsızlıq. tutumsuzlıq.

sübbəxeyr tanğ yarık.

sübh be xeyr ertən uğur. ertin uğur : ertuğur.

sübh namazı ertə namazı : ertənc.

sübh dan. irtən. ertən. ertə. er. ir. qırtan. çırtan. yarıq. sabah. səhər.

sübh ertə. səhər.

sübhanə yemək tuşlanmaq. toxtaşmaq. ağız altı yemək.

sübhanə -ertdən tatım. sabah qahvaltısı.

sübhanə açta <> aşta. ağızalma. dan yeməyi. səhər yeməyi.

sübhanə ağızalma. ağızlıq. çaşt.

sübhanə ertə aşı : ertaş. ağızalma.

sübhanə ertəlik. irtilik.

sübhanə irtilik. ertilik. ertəlik.

sübhanə qafanğ. quşluq. qəhvaltı.

sübhanə qəhvaltı. tutquç. tanğ aşı. ağız bekitüv. ağız alma. qıyın altı . qıyım aşma . səhər aşma. qəhvə altı. quşluq vaxtı yenən yemək.

sübhanə tuşluq. ağızaltı.

şübhə edmək acımlamaq. şübhələnmək. quşqulanmaq.

şübhə edmək boğcalamaq. (< bocalamaq. boğcamaq. boğulmaq. ).

şübhə edmək tırqamlanmaq. işgillənmək. quşqulanmaq.

şübhə

şübhə

şübhə

şübhə acım. quşqu.

şübhə ərsərsi. tərəddüt. qərarsızlıq içində bulunmaq. təxminlər içində olmaq.

şübhə güdük. gedik. güdük. kedik. güdük. şübhəsiz : güdüksüz. qayğı. sezik. işək. quruntu. qurqu. qoruntu. quşqu. işgil. sakıntı. çəkinti. qarabasma. ovham. örtüklük. qarışmış. vəhm.

şübhə işək.

şübhə işgil. quşqu. quruntu. şəgg.

şübhə işgil.-şəgg şübhəyə salmaq : quşqulatmaq. qıcıqlamaq. qurtdalamaq. kimsədə bir duyular oyatmaq.

şübhə işqil. quşqu. güman. şəgg. vəsvəsə.-bu haxda işgil yoxdu.

şübhə qatıq. quşqu.

şübhə qurqu. quşqu. quruntu. işgil. vəsvəsə. vəhm. anğaşa. endişin. endişə. endüş. endüşün. endüşüncə. düşüncə.

şübhə tanğ. tan. quşqu. şəgg.

şübhə, şəgg edməmə -(xatircəmlik. asudəlik. könül dincliyi. itminan. mütməin. e'timad edmə. mütməin olma). gümən. gümənmə. gümənic. gümənim. gümənik. güməniş. güvcənəq. güvən bəsləmə. güvən. qıvanma. güvənmə. güvənək. güvənic. güvənim. güvəniş. güvənlik. qanıqma. qanıc. qanış. qanıt. qanım. qanıq. qanışma. qanışım. qanışıq. qanışıt. quralanma. quranma. quşqulanmama. quşqusuzluq. qorxusuzluq. alınma. alnıqma. arxayınlıq. dayanıq. dayanış. dayanma. daynalıq. daynaqlıq. doğursunma. doğursunuq. doğursunuş. əmin. əminik. əminiş. əminmə. içgin. içginmə. içginic. içginim. içginiş. içinmə. içinim. içiniş. inam. inamıq. inamıt. inamlıq. inanc. inanma. inanım. inanıc. inanış. inanıt. inantı. inaqma. inağış. inağım. inağıt. işən. işənc. işənic. işəniş. işənmə. işənti. ısınc. ısınış. ısınma. ıssınc. ıssınma. ıssınış. issinic. issiniş. issinmə. istinc. istiniş. istinmə. söyənmə. söykənmə. söykənc. söykəniş. söyənc. söyəniş. söyənic.

şübhələndirmək işgilləndirmək quşqulandırmaq. quruntulamaq. şəggləndirmək. vəsvəsələndirmək.

şübhələnmək acımlamaq. şübhə edmək. quşqulanmaq.

şübhələnmək bitlənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq.

şübhələnmək işəklənmək.

şübhələnmək işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. quşqunmaq. quruntunmaq. quruntulanmaq. şəgglənmək. vəsvəsələnmək.

şübhələnmək işgillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qurunlanmaq. şəgglənmək. vəsvəsələnmək.

şübhələnmək işqillənmək. quşqulamaq. gümana düşmək. şübhələnmək. şəgglənmək. vəsvəsələnmək.-bu haxda işgillənmiyin.

şübhələnmək kovcunmaq. qocunmaq. birələnmək. qurcuqlanmaq. işkillənmək. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. yansıtmaq. yançıtmaq.

şübhələnmək qançıtmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. yansıtmaq. yançıtmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. quşqunmaq. üşünmək. çəkinmək. qaçınmaq. saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. şübhələnmək.

şübhələnmək qorunmaq : quşqulanmaq. qurunmaq. quşqu bəsləmək; duymaq. çəkinmək. sakınmaq. barınmaq. qollanmaq. güdmək. qayğılanmaq.

şübhələnmək saxlanmaq. saxınmaq. sakınmaq. çəkinmək. qaçınmaq. qafası bulanmaq. qanqaçmaq. qanqıçmaq. qansıtmaq. qançıtmaq. başı pozulmaq. qorxmaq. qorxunmaq. quşqulanmaq. quşqunmaq. üşünmək.

şübhəli (məznun). arsar. ərsər. şaşkın. sezinqü : anğlu. sanğlı. sanık. oxşaşıq (gəlib gəlməsi ərsər : gəlib gəlməməsi şübhəlidi).

şübhəli -quşqulu, şübhəli, yaşrın, gizli nəsə : bityeniği.

şübhəli bəlürsüz. bəllisiz. məşkuk.

şübhəli bilinməzlik. bəlirsiz. bəlləksiz. quşqulu. məchul. məşkuk.

şübhəli çətin. çatallı. quşqulu. qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş.

şübhəli gömürtük. güng. geng.

şübhəli işgilli. quşqulu. qurqulu. quruntulu. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. vəsvəsəli. vəhmli.

şübhəli işqilli. quşqulu. gümanlı. şəggili.-işgilli kimsə.

şübhəli qapalı. açıq, bəlli olmayan. bəlirsiz. ikili. qatlı. gəbəli. bulanıq. bulanlı. mübhəm.

şübhəli qatıqlı. quşqulu.

şübhəli qorlı. qurlı. gurlı. quşqulu. qurtlu. cüvəli. qışıqılı. qızıqlı. qıdıqlı. qıtıqlı. qıcıqlı. işgilli. tədirgin. birəli. tuluqlu. dalqalı. dağqılı. çalxalı. yalxalı. yılxalı. qatılı. qatqılı. qarqıl. qarıq. qaralı. qatışıq. qarımıq. küpəli. qılplı. qulplu. pülçüklü. kölgəli. sarsılı. yalpalı. bulalı. bulanı. toxalı. gərgili. şəggili. məşkuk. müşəvvəş.

şübhəli quşqulu. bəlkili.

şübhəli şəggili. anqarıluvçu. quşquçu.

şübhəli, gizli əksiklik bit yeniği.

şübhəsi olan. hər nərsədən şübhələnən seziktü. quşqulu.

şübhəsiz anığ. onıq. gerçək. quşqusuz. yəqin. mühəqəq.

şübhəsiz ansınava. əlbətdə. quşuqusuz.

şübhəsiz bayıq. açıq. aşqar. gerçək.

şübhəsiz gümansız. şəggsiz. quşqusuz. doğru.

şübhəsiz işəksiz. mütləqa.
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə